Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/ ) και ο ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόµου 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/2000), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 49 του νόµου 3371/2005 (ΦΕΚ Α/178/2005) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 της Απόφασης 1/387/ (ΦΕΚ Β/836/ ) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας υπαλλήλων ΕΠΕΥ» 3. Τις διατάξεις της Απόφασης 8/431/ (ΦΕΚ Β/1111/2007) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων για την πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας των υπαλλήλων ΕΠΕΥ και πιστωτικών ιδρυµάτων» 4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α /98/ ). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Άρθρο 1 Ύλη εξετάσεων Η ύλη των εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών Α.Ε.Ε.., Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε..Α.Κ., Α.Ε.Ε.Χ. και πιστωτικών ιδρυµάτων ορίζεται ως ακολούθως: Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1 Χρηµατοπιστωτικά µέσα Πρωτογενή χρηµατοπιστωτικά µέσα Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα 1.2 Επενδυτικές υπηρεσίες Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες Παρεπόµενες επενδυτικές υπηρεσίες Ανώνυµες εταιρίες, όµιλοι εταιριών, συνδεδεµένες εταιρίες 1.3 Εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ίδρυση και λειτουργία) Ανώνυµες εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Πιστωτικά ιδρύµατα Ανώνυµες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου και διαµεσολάβησης στην αγοραπωλησία αξιών (ΕΠΕΥ του άρθρου 27, παρ. 2) Ανώνυµες εταιρείες επενδυτικής διαµεσολάβησης (ΑΕΕ ) 1.4 Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ίδρυση και λειτουργία) Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων(ΑΕ ΑΚ) Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) 1.5 Κανόνες λειτουργίας και υποχρεώσεις προστασίας των επενδυτών Ελευθερία εγκατάστασης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

2 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Ελληνικές ΕΠΕΥ Κοινοτικές ΕΠΕΥ Ενηµέρωση επενδυτών Συνεχείς υποχρεώσεις ΕΠΕΥ Συνεχείς υποχρεώσεις ΑΕ ΑΚ-ΑΕΕΧ Κώδικες εοντολογίας Κώδικας εοντολογίας ΕΠΕΥ Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ και ΑΕΕΧ 1.6 Συστήµατα ασφάλισης συναλλαγών και επενδυτών Επικουρικό Κεφάλαιο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Όρια και εγγυήσεις συναλλαγών 2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 2.1 Οργανωµένες αγορές και φορείς διαχείρισής τους Ορισµός και βασικά χαρακτηριστικά χρηµατιστηρίου και οργανωµένης αγοράς ιοίκηση και διακυβέρνηση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) Οι αγορές του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 2.2 Μέλη αγορών του Χ.Α Κτήση ιδιότητας µέλους Χ.Α Υποχρεώσεις µελών Χ.Α Υποχρεώσεις ειδικών διαπραγµατευτών Χ.Α. 2.3 Χρηµατιστηριακές συναλλαγές ιαδικασίες λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών πελατών (rule book) ιαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισµού συναλλαγών (rule book) ιαδικασίες καταγραφής ιδιοκτησίας και θεµατοφυλακής τίτλων (rule book) Κανόνες διενέργειας συναλλαγών (ανοιχτές πωλήσεις, συναλλαγές περιθωρίου, δανεισµός τίτλων, πακέτα, όρια διακύµανσης τιµών, ειδική διαπραγµάτευση κλπ) 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 3.1 ιαδικασία εισαγωγής/διαγραφής κινητών αξιών σε οργανωµένη αγορά Κριτήρια εισαγωγής Ενηµερωτικό δελτίο περιεχόµενο και έγκριση ηµόσια εγγραφή Αρχική δηµόσια εγγραφή Αναδοχή αξιών και προσδιορισµός τιµής Κατανοµή αξιών σε επενδυτές, εισαγωγή αξιών προς διαπραγµάτευση Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου εισηγµένης εταιρίας Αναστολή διαπραγµάτευσης και διαγραφή κινητών αξιών 3.2 Υποχρεώσεις διαφάνειας και διακυβέρνησης εισηγµένων εταιριών Υποχρεώσεις συνεχούς χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Οικονοµικές καταστάσεις Λογιστικά πρότυπα, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος Υποχρεώσεις ευαίσθητης (ad hoc) πληροφόρησης Γνωστοποίηση µεταβολών δικαιωµάτων ψήφου βασικών µετόχων Γνωστοποίηση σηµαντικών εταιρικών γεγονότων Γνωστοποίηση εταιρικών πράξεων και αγοράς ιδίων µετοχών Εταιρική διακυβέρνηση και υποχρεώσεις µελών διοικητικού συµβουλίου 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 4.1 Προνοµιακές πληροφορίες και υπόχρεα πρόσωπα

3 4.2 Yποχρέωση γνωστοποίησης προνοµιακών πληροφοριών 4.3 Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών υπόχρεων προσώπων 4.4 Άλλες υποχρεώσεις 4.5 Υποχρέωση αποτροπής κατάχρησης αγοράς Απαγόρευση κατάχρησης προνοµιακών πληροφοριών Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς Υποχρεώσεις φορέων της αγοράς για την πρόληψη κατάχρησης αγοράς 5. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Πρόληψη και καταστολή νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων Ο ν. 2331/1995 για την πρόληψη και καταστολή νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων, όπως τροποποιήθηκε µε τον.ν 3424/ Υποχρεώσεις προσώπων για αναφορά παράνοµων συµπεριφορών Η Π /ΤΕ 2577/2006 (Παράρτηµα 4) Απόφαση 23/404/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 6.1 Αρµοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6.2 Αρµοδιότητα Τράπεζας Ελλάδος Β. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Λήψη και ιαβίβαση Εντολών σε Κινητές Αξίες (α1) 1.1 Βασικές στατιστικές έννοιες (κίνδυνος, απόδοση) 1.2 Χρονική αξία χρήµατος 1.3 Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, αντισυµβαλλοµένου, συστηµικός) 1.4 Σχέση κινδύνου και απόδοσης 1.5 Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου είκτες απόδοσης (απόδοση στη λήξη) Πληροφόρηση, ρευστότητα, κόστος συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση, βάθος και εύρος αγοράς 1.6 οµή και οργάνωση αγορών Οργανωµένες-OTC αγορές, ιδιωτικές αγορές, αγορές δηµοπρασίας Πρωτογενείς-δευτερογενείς αγορές, τρίτες αγορές 1.7 ιαδικασία και µηχανισµοί συναλλαγών Λήψη-διαβίβαση-εκτέλεση εντολών πελατών Εκκαθάριση και διακανονισµός συναλλαγών Καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεµατοφυλακή τίτλων 1.8 Τίτλοι σταθερού εισοδήµατος (βασικά χαρακτηριστικά) 1.9 Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά) 1.10 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά) 1.11 Χρηµατιστηριακοί είκτες (Γ ΧΑ, FTSE-20, FTSE-40, κλπ) 2. Λήψη και ιαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα (α2) 2.1 Βασικές στατιστικές έννοιες (κίνδυνος, απόδοση) 2.2 Χρονική αξία χρήµατος 2.3 Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, αντισυµβαλλοµένου) 2.4 Σχέση κινδύνου και απόδοσης 2.5 Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου είκτες απόδοσης (απόδοση στη λήξη) Πληροφόρηση, ρευστότητα, κόστος συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση, βάθος και εύρος αγοράς 2.6 οµή και οργάνωση αγορών

4 2.6.1 Οργανωµένες-OTC αγορές, ιδιωτικές αγορές, αγορές δηµοπρασίας Πρωτογενείς-δευτερογενείς αγορές, τρίτες αγορές 2.7 ιαδικασία και µηχανισµοί συναλλαγών Λήψη-διαβίβαση-εκτέλεση εντολών πελατών Εκκαθάριση και διακανονισµός συναλλαγών Καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεµατοφυλακή τίτλων 2.8 Τίτλοι σταθερού εισοδήµατος (βασικά χαρακτηριστικά) 2.9 Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά) 2.10 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά) 2.11 Χρηµατιστηριακοί είκτες (Γ ΧΑ, FTSE-20, FTSE-40, κλπ) 2.12 Εισαγωγή στις αγορές παραγώγων 2.13 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (βασικά χαρακτηριστικά) Προθεσµιακά συµβόλαια (forwards- FRAs) Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) ικαιώµατα προαίρεσης (options) Ανταλλαγές (swaps) 2.14 Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) 2.15 Θέσεις στην αγορά µετρητοίς 2.16 Αγορά παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 2.17 Παράγωγα προϊόντα στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 3 Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών σε Κινητές Αξίες (β1) (προϋπόθεση συµµετοχής η κατοχή του πιστοποιητικού (α1) ή η ταυτόχρονη εξέταση στην ύλη του πιστοποιητικού αυτού). 3.1 Βασικές έννοιες και εργαλεία οικονοµικής πολιτικής 3.2 είκτες συγκυρίας (economic indicators) 3.3 ιεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα (αγορά συν/τος, τρέχουσες-προθεσιακές αγορές) 3.4 Συγχωνεύσεις και εξαγορές (βασικές έννοιες- διαδικασίες) 3.5 Φορολογία κεφαλαιακής υπεραξίας, συναλλαγών, συλλογικών επενδύσεων 3.6 Έννοια της αποτελεσµατικότητας των αγορών 3.7 Τίτλοι σταθερού εισοδήµατος (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης) 3.8 Μετοχικοί τίτλοι (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης) 3.9 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης) 3.10 Τιτλοποίηση (securitization) (κλασική τιτλοποίηση) 3.11 οµηµένα προϊόντα (µορφές, κίνδυνοι, απόδοση) 4 Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών (β) (προϋπόθεση συµµετοχής η κατοχή των πιστοποιητικών (α1) και (α2) ή η ταυτόχρονη εξέταση στην ύλη των πιστοποιητικών αυτών). 4.1 Βασικές έννοιες και εργαλεία οικονοµικής πολιτικής 4.2 είκτες συγκυρίας (economic indicators) 4.3 ιεθνές Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα (µηχανισµοί αγοράς συναλλαγµατος, τρέχουσεςπροθεσµιακές αγορές) 4.4 Συγχωνεύσεις και εξαγορές (βασικές έννοιες - διαδικασίες) 4.5 Φορολογία κεφαλαιακής υπεραξίας, συναλλαγών, συλλογικών επενδύσεων 4.6 Έννοια της αποτελεσµατικότητας των αγορών 4.7 Τίτλοι σταθερού εισοδήµατος (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης) 4.8 Μετοχικοί τίτλοι (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης) 4.9 Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (είδη, κίνδυνος, απόδοση, όροι έκδοσης) 4.10 Τιτλοποίηση (securitization) (κλασική-συνθετική τιτλοποίηση) 4.11 οµηµένα προϊόντα (τύποι, κίνδυνοι, απόδοση) 4.12 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (αποτίµηση) Προθεσµιακά συµβόλαια (forwards)

5 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) ικαιώµατα προαίρεσης (options) Συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) Σύνθετα παράγωγα Πιστωτικά παράγωγα (CDOs, TRS, CLN) 4.13 Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) 4.14 Αντιστάθµιση αγοράς (long hedging) και πώλησης (short hedging) 4.15 Αντιστάθµιση µε χρήση δικαιωµάτων προαίρεσης (option hedging) 4.16 Ασφάλιση χαρτοφυλακίου (portfolio insurance) 4.17 Έννοια και πρακτικές της κερδοσκοπίας 5 ιαχείριση Χαρτοφυλακίου (γ) (προϋπόθεση συµµετοχής η κατοχή του πιστοποιητικού (β) ή η ταυτόχρονη εξέταση στην ύλη του πιστοποιητικού αυτού). 5.1 Στατιστικές έννοιες 5.2 Θεωρία χαρτοφυλακίου 5.3 Υποδείγµατα αποτίµησης κεφαλαιακών στοιχείων 5.4 H αποτελεσµατικότητα των Αγορών (Market efficiency) 5.5 Ενεργητική και παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου 5.6 Επιλογή τίλων, κατανοµή επενδύσεων, και συγχρονισµός αγοράς (market timing) 5.7 Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών επενδυτών (στόχοι, ορίζοντας, περιορισµοί) 5.8 Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου θεσµικών επενδυτών (στόχοι, ορίζοντας περιορισµοί) 5.9 ιαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών 5.10 ιαχείριση χαρτοφυλακίου οµολόγων 5.11 Στρατηγικές αντιστάθµισης Αντιστάθµιση συστηµατικού κινδύνου Αντιστάθµιση επιτοκιακού κινδύνου Αντιστάθµιση συναλλαγµατικού κινδύνου Αντιστάθµιση πιστωτικού κινδύνου 5.12 Μέγιστη δυνητική ζηµία (Value-at-risk) 5.13 Μέτρηση απόδοσης και ανάλυση απόδοσης χαρτοφυλακίου 6 Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά µε Χρηµατοπιστωτικά Μέσα ή Εκδότες (δ) (προϋπόθεση συµµετοχής η κατοχή του πιστοποιητικού (γ) ή η ταυτόχρονη εξέταση στην ύλη του πιστοποιητικού αυτού). 6.1 Βασικές µακροοικονοµικές µεταβλητές 6.2 Εργαλεία οικονοµικής πολιτικής ( ηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική) 6.3 Οικονοµικοί κύκλοι 6.4 Μικροοικονοµική ανάλυση (τιµολόγηση, δοµή αγοράς) 6.5 Κλαδική ανάλυση 6.6 Αρχές και πρακτικές λογιστικής ( ΛΠ) 6.7 Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεικτών 6.8 Εταιρική διακυβέρνηση 6.9 Κεφαλαιακή διάρθρωση επιχείρησης 6.10 Χρηµατοδοτικές αποφάσεις (έκδοση οµολ. δανείου, αύξηση µετοχικού κεφαλαίου) 6.11 Καµπύλη απόδοσης επιτοκίων (χαρακτηριστικά, υπολογισµός, σηµασία) 6.12 Αποτίµηση οµολόγων (µέθοδοι, διάρκεια, κυρτότητα) 6.13 Αποτίµηση µετοχών (µέθοδοι, θεµελιώδης ανάλυση, τεχνική ανάλυση) 6.14 Αποτίµηση παραγώγων προϊόντων (Συµβόλαια, ΣΜΕ, δικαιώµατα προαίρεσης, κλπ) 6.15 Αποτίµηση άλλων τίτλων (ακίνητη περιουσία, εµπορεύµατα, real options)

6 Άρθρο 2 Ισχύς 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 3. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β). Ο Πρόεδρος του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ο ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Aλέξιος Α. Πιλάβιος Νικόλαος Γκαργκάνας

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Α1. Χρηµατοδότηση µε έκδοση κοινών µετοχών Α1.1. Ο Ρόλος και η Λειτουργία του Χρηµατιστηρίου στην Οικονοµία Ξεκινά από την Βόρειας Ευρώπη κατά το 16 ο και 17 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 1 Μ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ 1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Κατά τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα