ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Ο.Π.. TAXIS TAXISnet ΣΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Ο.Π.. TAXIS TAXISnet ΣΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Δ."

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ΓΗΛΔΓ) ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Ο.Π.. TAXIS TAXISnet ΣΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Δ. Παξνπζίαζε: οθία ετπερίδοσ Προϊζηαμένη Δ.ΗΛΕ.Δ.

2 Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Η Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e εθαξκνγέο) ή ΓΗΛΔΓ, ζπζηάζεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2013 κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 1908/Β/ Τπάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θαη αζθεί ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζε απηήλ από ηηο Οξγαληθέο Μνλάδεο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο ΚΔ.Π.Τ.Ο. θαη εηδηθόηεξα ηελ πξώελ Γ/λζε Δθαξκνγώλ. Κύξηα αξκνδηόηεηα ηεο ΓΗΛΔΓ είλαη ε αλάπηπμε, ζπληήξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο θαη ε ζύληαμε πξνηύπσλ αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ησλ κεραλνγξαθεκέλσλ εθαξκνγώλ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ πνπ άπηνληαη ζεκάησλ θνξνινγηθώλ, ηεισλεηαθώλ θαη ειεγθηηθώλ. 2

3 Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Βαζηθνί επηρεηξεζηαθνί ζηόρνη ηεο ΓΗΛΔΓ είλαη: Η δηαξθήο εμππεξέηεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ζρεδηαζκώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ Η δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ζηηο θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Η δηαρείξηζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ε παξαθνινύζεζε ησλ απνηειεζκάησλ επεμεξγαζίαο θαζώο θαη πξνζνκνίσζε ζελαξίσλ γηα ηελ ιήςε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο απνθάζεσλ Σέινο, ε ΔΓΚΑΙΡΗ θαη ΔΓΚΤΡΗ ελζσκάησζε ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα όισλ ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελσλ από ηελ λνκνζεζία αιιαγώλ θαη ξπζκίζεσλ. 3

4 Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Η ΓΗΛΔΓ δηαξζξώλεηαη ζε ηέζζεξα (4) Σκήκαηα θαη έλα (1) Απηνηειέο Γξαθείν: α) Σκήκα Α : Δθαξκνγώλ Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Ορεκάησλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζηνινγίνπ β) Σκήκα Β : Δθαξκνγώλ Φ.Π.Α. θαη Δηδηθώλ Φνξνινγηώλ γ) Σκήκα Γ : Σεισλεηαθώλ Δθαξκνγώλ δ) Σκήκα Γ : Δθαξκνγώλ Διέγρνπ, Γηνηθεηηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη Τπνζηήξημεο Λνηπώλ Δθαξκνγώλ ε) Απηνηειέο Γξαθείν ρεδίαζεο θαη Αλάπηπμεο πζηεκάησλ Λνγηζκηθνύ Γεκηνπξγίαο Πξνηύπσλ. 4

5 Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ηε ΓΗΛΔΓ απαζρνινύληαη, ζήκεξα 155 ζπλνιηθά ππάιιεινη. Από απηνύο : 77 ηερληθνί πιεξνθνξηθήο, ΠΔ θαη ΣΔ θαηεγνξίαο 35 ηερληθνί ή δηνηθεηηθνί, ΓΔ θαηεγνξίαο πνπ απνηεινύλ ην ππνζηεξηθηηθό - βνεζεηηθό πξνζσπηθό ηεο Γ/λζεο 43 εθνξηαθνί, ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ θαηεγνξίαο, απνζπαζκέλνη ή δηαηεζεηκέλνη ζηε ΓΗΛΔΓ από ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ή από Γ.Ο.Τ. 5

6 Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Η θαηαιπηηθή παξνπζία ησλ Δθνξηαθώλ ζηε ΓΗΛΔΓ Η παξνπζία ησλ εθνξηαθώλ ζηε ΓΗΛΔΓ (ηόηε Γ/λζε Δθαξκνγώλ ΚΔΠΤΟ) ρξνλνινγείηαη από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Όιεο νη κεγάιεο πξνζπάζεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ, από ην πξσηνπνξηαθό γηα ηελ επνρή ηνπ εγρείξεκα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ 133 Γ.Ο.Τ. κέρξη ηελ επνρή ηνπ TAXIS, ηνπ TAXISnet θαη ηνπ ELENXIS, ζα ήηαλ ΑΓΤΝΑΣΟ λα επνδσζνύλ ρσξίο: ηελ ελεξγό ηνπο ζπκκεηνρή, ηελ ακέξηζηε πξνζθνξά επηρεηξεζηαθήο εκπεηξίαο θαη γλώζεο, ηελ επηκειή ζρεδίαζε θαη εθηέιεζε ησλ απαηηνύκελσλ ζελαξίσλ ειέγρνπ θαη, ηέινο, ηε δηαξθή ππνζηήξημε ησλ Γ.Ο.Τ. ζηε ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαθπόκελσλ δπζρεξεηώλ θαη πξνβιεκάησλ. 6

7 Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Ο Ι Ν Δ Δ Π Ρ Ο Κ Λ Η Δ Ι Ο Κώδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο Ο Κώδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Ο ΔΝηαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ Η θαηάξγεζε ηνπ Σακείνπ ζηηο Γ.Ο.Τ. Η λνκνζεηηθή ζέζπηζε ησλ Μλεκνλίσλ Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη νη απνξξένπζεο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο, επεξεάδνπλ όια ηα παξαγσγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο ΓΓΓΔ. Γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αιιαγώλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ κεραληζκνύ εθαξκνγήο ησλ δεκόζησλ πνιηηηθώλ ζηνλ ηνκέα ηεο επξύηεξεο θνξνινγίαο, ε ΓΗΛΔΓ θαιείηαη λα ππεξβεί ηνλ εαπηό ηεο 7

8 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ΓΗΛΔΓ) Ο ΝΕΟ Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας στο T A X I S ΟΙ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗ: 2 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2014

9 Δηζόδεκα Ν.Π. Παξαθξαηνύκελνη Λνηπέο δειώζεηο 1. Παξαιαβή Γειώζεσλ Δ.Σ.ΑΚ. Ν.Π. 2. Παξαιαβή Γειώζεσλ Φ.Α.Π. Ν.Π. 3. Παξαιαβή Γειώζεσλ ΟΔ - ΔΔ - ΚΟΙΝ/ΞΙΧΝ 4. Παξαιαβή Γειώζεσλ Φ.Δ. ΔΠΔ 5. Παξαιαβή Γειώζεσλ Φ.Δ. Α.Δ 6. Παξαιαβή Γειώζεσλ Φ.Δ. Με Κεξδνζθνπηθώλ 7. Γηαλνκή ή Κεθαιαηνπνίεζε Κεξδώλ παιαηώλ ρξήζεσλ 8. Παξαιαβή Γειώζεσλ Γηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ ή απνζεκαηηθώλ από εηζνδήκαηα θνξνινγεζέληα θαη' εηδηθό ηξόπν 9. Δθπξόζεζκε Γήισζε Αξζ.81 1 Ν.2238/ Γήισζε Αξ.106 9,10,11 Ν 2238/ Μεηαβίβαζε Ολνκαζηηθώλ Μεηνρώλ (Αξζξ N2238/94) 12. Γήισζε άξζ. 33 Δθκεηάιιεπζε Δλνηθηαδόκελσλ δσκαηίσλ. 9

10 Δηζόδεκα Ν.Π. Παξαθξαηνύκελνη Λνηπέο δειώζεηο 13. Παξαιαβή Γειώζεσλ Τπεξαμίαο Αθηλήησλ 14. Παξαιαβή Γειώζεσλ Τπεξαμίαο Αθηλήησλ άξζ. 28 Ν.3091/02 θαη άξζ. 15 Ν.3229/2004 (Φ.Δ.Κ. 38 Α') 15. Καηαρώξεζε απνηειεζκάησλ ρεηξόγξαθεο Δθθαζάξηζεο Φ.Δ. Ν.Π. 16. Πξνζσξηλή Γήισζε Φ.Μ.Τ. 17. Οξηζηηθή Γήισζε Φ.Μ.Τ. 18. Παξαιαβή Γήισζεο Ληαλνπσιεηώλ 19. Γήισζε Απόδνζεο Παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ από δεκόζηεο ππεξεζίεο 20. Γήισζε Απόδνζεο Πξνθαηαβιεηένπ θόξνπ γηα Δηζόδεκα Δξγνιεπηώλ 21. Γήισζε Παξαθξαηνύκελνπ Φόξνπ από Κηλεηέο Αμίεο 22. Γήισζε Απόδνζεο θόξνπ εηζνδήκαηνο ζηηο απνδεκηώζεηο κηζζσηώλ 23. Γήισζε Παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ επί επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο από ΔΠΔ 24. Γήισζε Απόδνζεο Παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ από Σόθνπο 10

11 Δηζόδεκα Ν.Π. Παξαθξαηνύκελνη Λνηπέο δειώζεηο 25. Γήισζε Απόδνζεο Παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ ζηηο απνδεκηώζεηο, δηθαηώκαηα, ακνηβέο 26. Παξαιαβή Γήισζεο Φνξνινγίαο Τπεξαμίαο Απηνθηλήησλ 27. Γηαρείξηζε Γήισζεο άξζ. 13 Ν.2238/ Γήισζε Αξηζ Ν2214/ Γήισζε Αξηζ πεξ. β' Ν.2459/ Γήισζε γηα ηε ΓΔΗ 31. Γήισζε Παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ γηα Ακνηβέο Μεραληθώλ 32. Γήισζε Απόδνζεο Παξαθξαηνύκελνπ Φόξνπ από Γσξεέο Καη Υνξεγίεο 11

12 Δηζόδεκα Ν.Π. Παξαθξαηνύκελνη Λνηπέο δειώζεηο Απνζπζρέηηζε Τπνβνιήο Γήισζεο από Πιεξσκή, Δθηειεζηόο ηίηινο βεβαίσζεο Δθηύπσζε ΣΟ / Δπαλεθηύπσζε ΣΟ - ηηο δειώζεηο (1-25) γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηά ηε βεβαίσζε ηνπ ρξεσζηηθνύ πνζνύ, εκθαλίδεηαη παξάζπξν ζην νπνίν ν ρξήζηεο επηβεβαηώλεη ηελ εκ/λία 1ε δόζεο, είηε πξαγκαηνπνηεί ηξνπνπνίεζε ηεο εκ/λίαο 1ε δόζεο ζέηνληαο ηελ θαηαιεθηηθή εκ/λία ππνβνιήο ζηελ πεξίπησζε ηεο εκπξόζεζκεο θαηαβνιήο θαη ηελ εκ/λία αιιαγήο ηνπ εθπξνζέζκνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο. 12

13 Δηζόδεκα Ν.Π. Παξαθξαηνύκελνη Λνηπέο δειώζεηο - ππάξρεη έιεγρνο ηεο εκ/λίαο πξώηεο δόζεο λα κελ κπνξεί λα είλαη πξνγελέζηεξε ηεο ηξέρνπζαο θαη όρη κεγαιύηεξε ησλ 30 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ ηξέρνπζα. - ηηο δειώζεηο (26-32) γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ε εκ/λία 1εο δόζεο ηαπηίδεηαη κε απηή ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο Δπηινγή Δηζόδεκα Ν.Π - Τπνβνιή Γειώζεσλ - Αθίλεηε Πεξηνπζία - ΔΣΑΚ Ν.Π - ΦΑΠ Ν.Π. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λένπ λόκνπ, ε εκεξνκελία ηεο πξώηεο δόζεο νξίδεηαη ζε 3 εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο. 13

14 Φ. Π.Α. 1. Δθθαζαξηζηηθή Γήισζε Φ.Π.Α. 2. Πεξηνδηθή Γήισζε Φ.Π.Α. 3. Έθηαθηε Πεξηνδηθή Γήισζε Φ.Π.Α. 4. Γήισζε Απνζεκάησλ Μεηάηαμεο 5. Δηδηθό εκείσκα Απηνειέγρνπ Φ.Π.Α. 6. Πξαθηηθό Γηνηθεηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξάο 7. Πξαθηηθό Γηνηθεηηθήο Δπίιπζεο Πξνζηίκνπ 14

15 Φ.Π.Α. Απνζπζρέηηζε Τπνβνιήο Γήισζεο από Πιεξσκή, Δθηειεζηόο ηίηινο βεβαίσζεο Δθηύπσζε ΣΟ Σξνπνπνίεζε Δπξεηεξίνπ κε πξνζζήθε ησλ ζηνηρείσλ βεβαίσζεο καδί κε ηα ζηνηρεία δηπινηύπνπ Καηά ηελ βεβαίσζε ηνπ πκβηβαζκνύ ζηηο νζόλεο ησλ Πξαθηηθώλ δηνηθεηηθήο επίιπζεο Γηαθνξάο θαη Πξνζηίκνπ ε εκεξνκελία 1εο δόζεο είλαη ίζε κε ηελ Ηκεξνκελία Καηαρώξηζεο ηνπ Πξαθηηθνύ πξνζαπμεκέλε θαηά δύν εξγάζηκεο εκέξεο. Ηκεξνκελία Βεβαίσζεο είλαη ε Ηκεξνκελία Καηαρώξηζεο ηεο Γήισζεο. Δηδηθή Δθηύπσζε ΣΟ όπνπ εκθαλίδνληαη ελεκεξσηηθά κελύκαηα γηα ην ζπκβηβαζκό 15

16 Φ.Π.Α. ηηο δειώζεηο (1,2) πνπ ηεξνύληαη νη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ζην TAXIS, ε εκεξνκελία 1εο δόζεο είλαη ε θαηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Τπνβνιήο γηα ηηο εκπξόζεζκεο ή ε Ηκεξνκελία Αιιαγήο Δθπξνζέζκνπ γηα ηηο εθπξόζεζκεο. ηηο δειώζεηο (3-5) πνπ δελ ηεξνύληαη νη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ζην TAXIS, ε εκεξνκελία 1εο δόζεο είλαη ίζε κε ηελ Ηκεξνκελία Καηαρώξηζεο ηεο Γήισζεο. 16

17 ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΟΙ 1. Γειώζεηο Φ..Κ. 2. Φόξνο Αζθαιίζηξσλ/Σέινο Καδίλνπ/Φ.Κ.Δ./Δ.Φ.Σ.Δ. 3. Σέινο Υαξηνζήκνπ 4. Απνγξαθήο Φπραγσγηθώλ Παηγλίσλ 5. Θεώξεζεο Δηζηηεξίσλ 6. Λνηπνί Φόξνη 7. Πξαθηηθό Γηνηθεηηθήο Δπίιπζεο Φόξνπ 8. Πξαθηηθό Γηνηθεηηθήο Δπίιπζεο Πξνζηίκνπ Απνζπζρέηηζε Τπνβνιήο Γήισζεο από Γηπιόηππν, Δθηειεζηόο ηίηινο βεβαίσζεο Δθηύπσζε θαη επαλεθηύπσζε ΣΟ. 17

18

19 Κ.Β.. Απόθαζε Δπίιπζεο Πξνζηίκνπ Απνζπζρέηηζε Τπνβνιήο Γήισζεο από Πιεξσκή, Δθηειεζηόο ηίηινο βεβαίσζεο Δηδηθή Δθηύπσζε ΣΟ όπνπ εκθαλίδνληαη ελεκεξσηηθά κελύκαηα γηα ην ζπκβηβαζκό θαη ππνινγίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα ηέιε 19

20 ΓΙΚΑΣΙΚΟ Καηάζρεζε εηο ρείξαο Σξίησλ Δκθάληζε ΣΟΚ δηαθνξεηηθνύ γηα πηζησηηθά ηδξύκαηα θαη γηα Σξίηνπο θαη εθηύπσζε ηνπ ζε ζρεηηθή θαηάζηαζε πνπ δίδεηαη ζηνλ Σξίην 20

21 ΔΟΓΑ 21

22 ΔΟΓΑ 22

23 ΔΟΓΑ 23

24 Σ Α Τ Σ Ο Σ Η Σ Δ ΕΙΔΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΩΔΙΚΟ Τ.Ο. (Σαυτότητα Οφειλήσ) 900 Τ.Ρ.Ο. (Σαυτότητα Ρυθμιςμζνησ Οφειλήσ) 901 Τ.Ο.Κ. (Σαυτότητα Οφειλήσ Καταςχετηρίου) 902 -»- 922 Τ.Ο.Π. (Σαυτότητα Οφειλών Παρακράτηςησ) 903 Τ.Β.Ο. (Σαυτότητα Βεβαίωςησ Οφειλών) 904 Τ.Ο.Τ. (Σαυτότητα Οφειλήσ Σaxisnet) 909

25 ΔΟΓΑ 25

26

27 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ΓΗΛΔΓ) Ο ΝΕΟ Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας στο T A X I S n e t ΟΙ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗ: 3 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2014

28 Απνζπζρέηηζε Τπνβνιήο Γήισζεο από Πιεξσκή, Δθηειεζηόο ηίηινο βεβαίσζεο Σξνπνπνίεζε ελεξγεηώλ ζηε ζειίδα απνζεθεπκέλσλ δειώζεσλ Σξνπνπνίεζε Πξνβνιήο Καηάζηαζεο Σξνπνπνίεζε Δπηηπρνύο ζπλαιιαγήο Αλαδήηεζε ύπαξμεο πιεξσκήο ζην TAXIS Δθηύπσζε Σ.Ο. (Δλαιιαθηηθή) Απνζηνιέο δειώζεσλ ζην TAXIS Νέα Δλεκέξσζε Δζόδσλ ΣΑΥΙS Απελεξγνπνίεζε Γηαγξαθήο Υξεσζηηθήο δήισζεο Πξνεηδνπνηεηηθά κελύκαηα 28

29 Δηζόδεκα Ν.Π. Παξαθξαηνύκελνη Έληππα κέρξη ην E5 2. Φ Φ Φ Φ Φ Πξνζσξηλή ΦΜΤ 2013 (θαη εκπξόζεζκε κε ππνρξέσζε ππνβνιήο κέρξη 1/2014) 8. Οξηζηηθή ΦΜΤ

30 Δηζόδεκα Ν.Π. Παξαθξαηνύκελνη Νέεο Τπεξεζίεο Νέεο Δθαξκνγέο ζην TAXISnet 1. Γήισζε Πξνθαηαβιεηένπ Φόξνπ γηα Ακνηβέο Μεραληθώλ 2. Γήισζε Απόδνζεο Φόξνπ από Πξνκήζεηεο από Γεκόζηεο Τπεξεζίεο 3. Γήισζε Απόδνζεο Φόξνπ γηα Δηζόδεκα Δξγνιεπηώλ 30

31 Φ.Π.Α. 1. Δθθαζαξηζηηθή Γήισζε Φ.Π.Α. ρξήζεηο κέρξη Πεξηνδηθή Γήισζε Φ.Π.Α. ρξήζεηο κέρξη

32 ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΟΙ 1. Γήισζε Απόδνζεο Φόξνπ Αζθαιηζηεξίσλ 2. Γήισζε Απόδνζεο Δηζθνξάο Γαθνθηνλίαο 3. Τπνβνιή θαη Γηαρείξηζε δειώζεσλ απόδνζεο θόξνπ ΣΑΘΔΡΗ ηειεθσλίαο 4. Τπνβνιή θαη Γηαρείξηζε δειώζεσλ απόδνζεο θόξνπ ΚΙΝΗΣΗ ηειεθσλίαο 32

33 ΠΡΟΧΠΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1. ηνηρεία Οθεηιώλ εθηόο Ρύζκηζεο - Νέα δηαρείξηζε εκθάληζεο Έθπησζεο - Δλζσκάησζε ζηελ ΣΟ ηεο έθπησζεο 2. ηνηρεία ξπζκίζεσλ - Νέα Τπεξεζία - Δκθάληζε ΣΡΟ γηα όιεο ηηο ξπζκίζεηο - Δκθάληζε ζηε ιίζηα όισλ ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δόζεσλ ξύζκηζεο 3. ηνηρεία πιεξσκώλ Νέα Τπεξεζία (εληόο Ιαλνπαξίνπ) 33

34 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ Έιεγρνο ύπαξμεο δειώζεσλ ηειεπηαίαο 5εηίαο γηα ΦΠΑ θαη ΦΔ. Μήλεο Ιζρύνο ΑΦΔ : 2 αληί 4 Λνγόηππα / ππνγξαθέο 34

35

36 Φορολογική Υποχρέωςη Έναρξη Υποβολήσ Λήξη Υποβολήσ Τποβολή Εντφπου Ε1 20/3/ /6/2014 Τποβολή Εντφπου Ε5 3/3/ /4/2014 Τποβολή Εντφπου Φ /4/ /5/2014 Τποβολή Εντφπου Φ /4/ /5/2014 Τποβολή Εντφπου Φ /2/ /4/2014 Τποβολή Εντφπου Ε2, Ε3 3/2/ /6/2014 Ζντυπο Ε7 3/2/ /4/2014 Βεβαιώςεισ αποδοχών 27/1/ /3/2014 Οριςτική Δήλωςη Παρακρατοφμενων Φόρων Ελευθζρων Επαγγελματιών 17/3/ /4/2014 Οριςτική Δήλωςη Παρακρατοφμενων Φόρων Εμπορικών Επιχειρήςεων 17/3/ /4/2014 Ε /2/ /5/2014 ΕΦΑ 3/4/ /5/2014 Εκκαθαριςτική Δήλωςη ΦΠΑ με Απλογραφικό φςτημα 2/1/ /4/2014 Εκκαθαριςτική Δήλωςη ΦΠΑ με διπλογραφικό ςφςτημα 2/1/ /5/2014 Περιοδική Δήλωςη ΦΠΑ 1 η κάθε μήνα ή 1/1, 1/4, 1/7 και 1/10 20 η κάθε μήνα αντιςτοίχωσ Προςωρινή Δήλωςη Απόδοςησ Παρακρατοφμενων Φόρων 1η κάθε μήνα τζλοσ κάθε μήνα τοιχεία Μιςθωτηρίων 1η ζτουσ Σζλοσ ζτουσ

37 ζηο Άμεζο Μέλλον Διατείριζη Εκπρόθεζμων Δηλώζεων, ποσ αθορούν περιόδοσς 2014 Πρόζηιμα εκπρόθεζμης καηαβολής Ειδοποιήζεις Ηλεκηρονική κοινοποίηζη Νέα Ρύθμιζη Αιιαγέο ζην Ο.Π.. ELENXIS

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011 Κύξηνη Μέηνρνη, ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, Οι ομόρρυθμες και οι

Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, Οι ομόρρυθμες και οι Υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων).

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων). ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ - FAX ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 8 Ιοσλίοσ 2014 1. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αρ. Πρωη.:ΓΔΛΑ 1100944 ΔΞ2014 -Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα