Επιτραπζηια ελιά. Μια μοναδικι πθγι βιοδραςτικϊν πολυφαινολϊν με ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν υγεία. Δρ.Ελζνθ Μζλλιου Επ. κακ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτραπζηια ελιά. Μια μοναδικι πθγι βιοδραςτικϊν πολυφαινολϊν με ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν υγεία. Δρ.Ελζνθ Μζλλιου Επ. κακ."

Transcript

1 Επιτραπζηια ελιά. Μια μοναδικι πθγι βιοδραςτικϊν πολυφαινολϊν με ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν υγεία Δρ.Ελζνθ Μζλλιου Επ. κακ. Προκόπθσ Μαγιάτθσ

2 Mζκοδοι επεξεργαςίασ επιτραπζηιασ ελιάσ Ξθροφ αλατίςματοσ τφπου κροφμπα ςε εναλλαςςόμενα ςτρώματα ξηροφ άλατοσ x2-6 ημζρεσ ζωσ ότου ξεπικρίςουν και αφυδατωθοφν-λόγω τθσ υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε αλάτι τα βακτιρια κανατϊνονται -ΤΦΙΣΑΝΣΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ ΠΑΡΑ ΖΤΜΩΗ Φυςικά ϊριμεσ μαφρεσ ςε άλμθ -Ελλθνικοφ τφπου Ζφμωςη ςε άλμη x3-6μήνεσ Μαφρεσ τφπου Καλιφόρνιασ Άλκαλι και οξείδωςθ με ςίδθρο Πράςινεσ Ιςπανικοφ τφπου Επεξεργαςία με άλκαλι και Ζφμωςη ςε άλμη 3-4 βδομάδεσ Φυςικά ϊριμεσ μαφρεσ- τφπου Καλαμάτασ Παραμονή ςε άλμη x5-8 ημζρεσ-ξεπίκριςμα με νερό ή άλμη

3 Ο ελαιόκαρποσ είναι πθγι βιοδραςτικϊν ςυςτατικϊν (ελευρωπαϊνθ, υδροξυτυροςόλθ, τυροςόλθ κτλ), τα οποία χθμικά ανικουν ςτισ φαινολικζσ ενϊςεισ Φαινολικζσ ενϊςεισ Αυξανόμενο ενδιαφζρον για τθ χριςθ τουσ γιατί ΕΧΟΤΝ ΑΝΣΙΟΞΕΙΔΩΣΙΚΗ ΔΡΑΗ * εξουδετερϊνουν τισ ελεφκερεσ ρίηεσ αναςτζλλουν τθν οξείδωςθ λιπιδίων, πρωτεϊνϊν και νουκλεϊνικϊν οξζων ΕIΝΑΙ ΑΝΑΣΟΛΕΙ ΕΝΖΤΜΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ προςτατεφουν από φλεγμονζσ, κρομβϊςεισ ΕΧΟΤΝ ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΗ

4 Φαινολικζσ ενϊςεισ ενδείξεισ ότι ςυμβάλουν ςτθν πρόλθψθ ΑΘΗΡΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΡΚΙΝΟΤ In vitro In vivo η ελευρωπαίνη κυττοτοξική και κυτταροςτατική δράςη ςε καρκίνουσ δζρματοσ μείωςε κατά 75% τον όγκο ςε αδενοκαρκίνωμα εντζρου αντιογκογόνο δράςη (Ηamdi and Castellon, 25) In vitro In vivo η ελευρωπαίνη Προςταςία από ζμφραγμα, προςταςία από την οξειδωτική βλάβη του μυοκαρδίου και μείωςη τησ ςυγκζντρωςησ των λιπιδίων (Andreadou et al., 26) 4

5 Προστασία από το έμυραγμα Μελέηη για ηην ανηι-ιζσαιμική, ανηιοξειδωηική και ςπολιπιδαιμική δπάζη ηηρ ελεςπωπεΐνηρ ζε αναιζθηηοποιημένοςρ κονίκλοςρ (Καθ. κ. Γ. Κπεμαζηινόρ και Δπεςνηηική ομάδα ηηρ Β Καπδιολογικήρ Κλινικήρ ηος Νοζοκομείος «Αηηικό») H δόζη πος σοπηγήθηκε ανηιζηοισούζε ζηον άνθπωπο ζηην ποζόηηηα πος πποέπσεηαι από ηην ημεπήζια καηανάλωζη 5 gr ελαιολάδος και 15 ελιών I. Andreadou, E. Iliodromitis, E. Mikros, M. Constantinou, A. Agalias, P. Magiatis, A. Skaltsounis, E. Kamber, A. Tsantili-Kakoulidou, D. Kremastinos J. Nutrition 26, 136,

6 % I/R % I/R Δπίδπαζη ηηρ σοπήγηζηρ ελεςπωπεΐνηρ ζηην έκηαζη ηος εμθπάγμαηορ (εκθπαζμένη ζαν ποζοζηό επί ηηρ ιζσαιμικήρ πεπιοσήρ) ζηο μςοκάπδιο ηος κονίκλος μεηά από 3 min ιζσαιμίαρ και 18 min επαναιμάηωζηρ * * * * * 1 CONTROL OLEU-6-1 OLEU-6-2 OLEU-3-2 CHOL CHOL-6-OLEU-6-1 CHOL-6-OLEU-6-2 CHOL-6-OLEU-3-2 Μειώνει ηην έκηαζη ηος εμθπάγμαηορ ηος μςοκαπδίος ζε θςζιολογικούρ κονίκλοςρ και ζε μεγαλύηεπη δόζη ζε ςπεπσοληζηεπολεμικούρ

7 cholesterol mg/dl Triglycerides mg/dl Δπίδπαζη ηηρ σοπήγηζηρ ελεςπωπεΐνηρ ζηα επίπεδα ολικήρ σοληζηεπόληρ και ηπιγλςκεπιδίων ζε ςπεπλιπιδαιμικούρ κονίκλοςρ * * * * 2 5 CHOL 6 CHOL 6 + OLEU6 1 CHOL 6 + OLEU6 2 CHOL 6 + OLEU 3 2 CHOL 6 CHOL - OLEU-6-1 CHOL- OLEU -6-2 CHOL- OLEU- 3-2 Μειώνει ηα επίπεδα ηηρ ολικήρ σοληζηεπόληρ καηά 28.7% και 33.1% και ηων ηπιγλςκεπιδίων καηά 41.1% και 61.4% (1 και 2 mg/kg/bw/day ανηίζηοισα).

8 Research Indicates Many Therapeutic Uses for HIDROX Olive polyphenols, including hydroxytyrosol, have been the subject of numerous in vitro, in vivo and human studies pointing toward their benefits in many different areas, including: Prevention of atherosclerosis, through protection of LDL ( bad ) cholesterol from lipid peroxidation Promotion of intestinal and respiratory health, through anti-bacterial activity Prevention of cancer, through a potent inhibitory effect on free radicals associated with colon and breast pathologies Protection of vital tissues from second-hand smoke, as hydroxytyrosol reduces the consequences of smoke-induced oxidative stress Scavenging of superoxide and other ROS (Radical Oxygen Species) Antimicrobial activity Η υδροξυτυροςόλθ είναι θ πιο ιςχυρι αντιοξειδωτικι ουςία του ελαιοκάρπου το εξωτερικό ιδθ κυκλοφορεί ςε μορφι εκχυλίςματοσ ςε κάψουλα

9 Χριςθ φαινολικϊν ενϊςεων Φαρμακολογία Κοςμετολογία Πρόςκετα για τθν ενίςχυςθ των ευεργετικϊν ιδιοτιτων ενόσ τροφίμου Ανάδειξθ τθσ ελιάσ ωσ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΣΡΟΦΙΜΟ 9

10 mau mau ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ Επιτραπζηιοι ελαιόκαρποι εμπορίου ο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ τθσ βιοδραςτικισ ουςίασ ελευρωπαίνθ μεγαλφτερο ενδιαφζρον παρουςίαςε η θροφμπα Θάςου HO HO 3' 4' 2' 5' 1' 6' O HO O HO HO 3 2 OH 1 7' 6 7 O 8' H COOCH 3 1 O 4 O 3 ο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ τθσ βιοδραςτικισ ουςίασ Μαςλινικοφ οξζωσ μεγαλφτερο ενδιαφζρον παρουςίαςε η ελιά χαλκιδικήσ θρούμπα Θάσοσ (24nm) Minutes ο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ τθσ βιοδραςτικισ ουςίασ υδροξυτυροςόλθ μεγαλφτερο ενδιαφζρον παρουςίαςε η ελιά καλαμών ο ταυτόχρονοσ ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ 15 βιοδραςτικϊν ουςίων Σε ποικιλίεσ από την Καλιφόρνια επεξεργαςμζνεσ με California style ή με ξηρό αλάτι

11 Μελζτθ επιτραπζηιων ποικιλιϊν ελαιοκάρπων εμπορίου. Ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ των βιοδραςτικϊν ςυςτατικϊν ΟΕ, ΗΣ Παρακολοφκθςθ ςε 9 ποικιλίεσ ελιάσ από προϊόντα από ςουπερμάρκετ (χφμα ι ςυςκευαςμζνα) 11

12 Aνάπτυξθ HPLC μεκοδολογίασ για τον ποςοτικό προςδιοριςμό τθσ ΟΕ, ΗΣ ςε ελαιόκαρπο. Δοκιμζσ για τθν καλφτερθ ανάκτθςθ τθσ ΟΕ Διαλφτεσ εκχφλιςησ μεκανόλθ 1%, μεκανόλθ-νερό 1:1 και νερό ςε κερμοκραςία βραςμοφ ** SPE Σεχνικι τθσ HPLC *φςτθμα βακμιδωτισ ζκλουςθσ διαλυτϊν *Πρότυπα διαλφματα εργαςίασ ΟΕ,ΗΤ 1, 2, 5,1, 5, 1 μg/ml Πρότυπθ καμπφλθ Eπικφρωςθ τθσ μεκόδου ανάκτθςθ % γραμμικότθτα όρια μετριςεων (LOD, LOQ) ακρίβεια (RSD%) ορκότθτα (%Εr) Εκτύλιζη με απ.νερό 1C x 2min (δείγμα : απ.νερό 1:5) Διήθηζη, ογκομέηρηζη διηθήμαηος Ιζημα (απορρίπηεηαι) Ελαιοποληός Λσοθιλοποίηζη 1g Φσγοκένηρηζη 14στρx2min Υπερκείμενο (αραίωζη με απ.νερό1:1) Ανάλσζη στην HPLC Πορεία προετοιμαςίασ του δείγματοσ για ανάλυςθ ςτθν HPLC 12

13 mau mau mau Χρωματογραφικόσ διαχωριςμόσ ΟΕ ςτθν κροφμπα Θάςου ςτα 24nm. 1 θρούμπα Θάσοσ (24nm) 1 5 OE 5 Πράσινες ελιές (28nm) Minutes 6 6 HT Minutes Χρωματογραφικόσ διαχωριςμόσ ΗΤ, ςτισ Πράςινεσ ελιζσ ςτα 28nm. 13

14 ΗΣ(μg/g olive flesh) ΗΣ (μg/fruit) ΟΕ (μg/g olive flesh) ΟΕ (μg/fruit) Όνομα Τύπορ επεξεπγασίαρ Mασρολιές Χονδρολιές Πράζινες Mεγαρίηικες ηζακιζηές Kαλαμών Θρούμπα Θάζοσ Μεγαρίηικη Aγοσρομανάκι Aμθίζης Greek style- naturally black olives in brine, black colour in oil (bags) Greek style- naturally black olives in brine, black colour in oil, vinegar (bags) Spanish style- green olives in brine (cans) Green olives in brine, tsakistes (bulk) Kalamata olives in brine black colour in oil (bags) Naturally black olives in dry salt, wrinkled, in oil (bags) Naturally black olives in dry salt, wrinkled black colour (bulk) Greek style- green olives in brine (bulk) Greek style- naturally black olives in brine, in vinegar (bulk) 7.± ± ± ± ± n.d. n.d. 55.1± n.d. n.d ± n.d. n.d. 8.± ± ± n.d. n.d ± n.d. n.d. 9.1± n.d. n.d.

15 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Μελετικθκαν ζξι αντιπροςωπευτικζσ ποικιλίεσ επιτραπζηιων ελαιόκαρπων φαινολικό προφίλ : Οι ελιζσ κροφμπα Θάςου και ελιζσ Καλαμϊν είχαν το πλουςιότερο φαινολικό προφίλ ποςότθτα ΗΣ : Οι ελιζσ καλαμϊν είχαν τθν μεγαλφτερθ ποςότθτα υδροξυτυροςόλθ (ΗΣ) Βρζκθκε ΟΕ για πρϊτθ φορά ςτθν κροφμπα Θάςου mg/καρπό Η ποςότθτα είναι πολφ ςθμαντικι και δικαιολογείται από τον ιδιαίτερο τρόπο επεξεργαςίασ τθσ κροφμπασ Θάςου Η μζκοδοσ που αναπτφχκθκε επιτρζπει τθν αξιόπιςτθ ποςοτικοποίθςθ τθσ ΟΕ και τθσ ΗΤ ςε δείγματα ελαιοκάρπου. Είδαμε ότι η κροφμπα Θάςου είχε ενδιαφζρον και την επιλζξαμε για περαιτερω μελζτη η οποία είναι ςε εξζλιξη!!!

16 hydroxytyrosol-4- O-glucoside hydroxytyrosol salidroside chlorogenic acid oleoside methyl ester rutin verbascoside 2,6-dimethoxy-pbenzoquinone luteolin-7-oglucoside O-coumaric acid oleuropein trans-caffeic acid oleuropein aglycon aldehyde form ligstral Σφγκριςθ με ελιζσ Καλιφόρνιασ Θροφμπα Θάςου Mission dry salt Manzanilla California style NM

17 Οι ελιζσ τφπου καλιφόρνιασ ζδειξαν ςυγκζντρωςθ ςε όλεσ οι ουςίεσ μικρότερθ από 17 μg/g ςάρκασ ελιάσ ενϊ 7 ουςίεσ δεν ιταν καν ανιχνεφςιμεσ. Η ελιά Θροφμπα Θάςου και θ ξθράλατθ Μission καλιφόρνιασ ζδειξαν υψθλι περιεκτικότθτα ςχεδόν ςε όλα τα ςυςτατικά και ιδίωσ ελευρωπαϊνθ, oleoside methyl ester, υδροξυτυροςόλθ και γλυκοςίδεσ (από 16 ωσ 172 μg/g). Η επεξεργαςία με ξθρό αλάτι ζχει πολφ μεγάλα πλεονεκτιματα για τθν επίτευξθ υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε βιοδραςτικζσ πολυφαινόλεσ ενϊ ο τφπου καλιφόρνιασ δρα εντελϊσ καταςτρεπτικά.

18 Olive center University of California, Davis Γιατί όχι ςτθν Ελλάδα;;;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ-ΚΑΡΠΟΣ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ-ΚΑΡΠΟΣ ÐÅÑ ÉÂ Á ÔÉÊÇ ÅÊ ÐÁ ÓÇ ÅÕ ÉÄ ÏÍ ËË ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÄÉÊÔÕÏ Ð.Å. ÅÈÍÉÊÏ ÄÉÊÔÕÏ Ð.Å. «ÅËÉÁ» ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Tο ΚΠΕ Στυλίδας συμμετέχει στο δίκτυο ΕΛΙΑ που συντονίζει το ΚΠΕ Καλαμάτας. Στα πλαίσια των δράσεών του(συντονίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

Εµπλουτισµός επιτραπέζιας ελιάς µε φαινολικά συστατικά

Εµπλουτισµός επιτραπέζιας ελιάς µε φαινολικά συστατικά Εµπλουτισµός επιτραπέζιας ελιάς µε φαινολικά συστατικά ρ. Ιωάννης Τσάκνης Κοσµήτορας Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων & ιατροφής 1 ΣΚΟΠΟΣΜΕΛΕΤΗΣ Μελετήθηκε η δυνατότητα προσθήκης συγκεκριμένων πολυφαινολών(ελευρωπαΐνη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία

Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία Ελεύθερες ρίζες, αντιοξειδωτικά και υγεία Θεόδωρος Γ. Σωτηρούδης Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συνεχής έκθεση στο οξυγόνο μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Χ. Αποστολίδου 1,2, Κ. Αδαμόπουλος 1, Χ.Κουρτίδου-Παπαδέλη 3 1.Εργαστήριο Τεχνολογίας Βιομηχανιών Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Μακροθρεπτικά ςυςτατικά ονομάηονται οι κρεπτικζσ ουςίεσ που προςφζρουν ενζργεια όπωσ υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λίποσ και χρειάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 18 ου ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΣΗ ΕΖΕ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 18 ου ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΣΗ ΕΖΕ ΠΡΑΚΣΙΚΑ 18 ου ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΣΗ ΕΖΕ ISSN: 2408-0306 Δ τθσ ΕΖΕ Ρρόεδροσ: Δ. Χάχαλθσ Αντιπρόεδροσ: Α. Αφεντοφλθ Γραμματζασ: Θ. Τραυλόσ Ταμίασ: Α. Καηαντηίδου Μζλθ: Κ. Γιτςόπουλοσ Σ. Ηαννόπουλοσ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στον Τοµέα των λιπών και ελαίων

Σύγχρονες τάσεις στον Τοµέα των λιπών και ελαίων Το Ελληνικό Φόρουµ Λιποειδών (Greek Lipid Forum), ιδρύθηκε το εκέµβριο του 2003 και είναι µέλος του European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid). Στόχος του είναι να φέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΗ, ΕΛΑΙΑ, ΛΙΠΙΔΙΑ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΛΙΠΗ, ΕΛΑΙΑ, ΛΙΠΙΔΙΑ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Με Χορηγούς και Χορηγό Επικοινωνίας 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΛΙΠΗ, ΕΛΑΙΑ, ΛΙΠΙΔΙΑ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ελληνικό Φόρουμ Λιπιδίων (Greek Lipid Forum) Μέλος της Euro Fed Lipid Αθήνα 7-8 Ιουνίου 2007 Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη χημικών συστατικών-bιολογικές δράσεις Ελληνικών θυμαρίσιων μελιών Δρ. Iωάννα.B. Χήνου

Μελέτη χημικών συστατικών-bιολογικές δράσεις Ελληνικών θυμαρίσιων μελιών Δρ. Iωάννα.B. Χήνου Μελέτη χημικών συστατικών-bιολογικές δράσεις Ελληνικών θυμαρίσιων μελιών Δρ. Iωάννα.B. Χήνου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίουο Αθηνών, Φαρμακευτικό Τμήμα, Τομέας Φαρμακογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή της επιτραπέζιας ελιάς στην παρεµπόδιση του Οξειδωτικού Στρες

Συµβολή της επιτραπέζιας ελιάς στην παρεµπόδιση του Οξειδωτικού Στρες Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και ιατροφής Συµβολή της επιτραπέζιας ελιάς στην παρεµπόδιση του Οξειδωτικού Στρες ρ Αντώνιος Ε. Κουτελιδάκης Λέκτορας ιατροφής (Π 407/80) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

FOODSTANDARD BUSINESS BOOK

FOODSTANDARD BUSINESS BOOK FOODSTANDARD BUSINESS BOOK ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 FOODSTANDARD η κορυφαία ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον ευρύτερο αγροτικό και αγροδιατροφικό κλάδο. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η foodstandard είναι η κορυφαία

Διαβάστε περισσότερα

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων CDI: νζεσ προςεγγίςεισ Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων Δήιφζε οηθολοκηθώλ ζσκθερόληφλ Εχω λάβει χρθματοδότθςθ για πραγματοποίθςθ ζρευνασ ι εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ

ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΘ ΔΙΑΤΙΒΘ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ ΔΙΡΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ-ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΞΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα