Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις"

Transcript

1 Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/ , 9/572/ , 26/606/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2014 Φεβρουάριος 2015

2 Εισαγωγή - Σκοπός Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.) συντάχθηκε ώστε να καλύψει την υποχρέωση της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Εταιρία) που ανακύπτει από τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/ , 8/572/ και 28/606/ Η Ε.Δ.Α.Κ.Ε. συγκεντρώνει το σύνολο των πολιτικών και διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί από την Εταιρία με σκοπό την διαχείριση όλων των πιθανών κινδύνων ώστε να αποφευχθούν ή έστω να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/ , 9/572/ , 26/606/ καθώς και στα πλαίσια του νόμου 4261/2014 και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 575/2013. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία, αναλύονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπισή τους καθώς και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι σημαντικών κινδύνων με σημείο αναφοράς την Πολιτική Δημοσιοποιήσεων Πληροφοριών Η παρούσα πολιτική έχει θεσπιστεί, σε συνέχεια των αποφάσεων 9/459/ , 9/572/ και 26/606/ , του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την δημοσιοποίηση εποπτικής φύσεως πληροφοριών, σχετικά με τη κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και την διαχείριση τους. Οι δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες που προβλέπονται στις παραπάνω αποφάσεις, στο βαθμό και επίπεδο που συνάδουν με τις λειτουργίες της Εταιρίας και γίνονται ετησίως, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας στο διαδίκτυο. Δημοσιοποιούνται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. Η Εταιρία δύναται, εφόσον κρίνει σκόπιμο να δημοσιεύει συχνότερα πληροφορίες. Οι δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με την διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων, την κεφαλαιακή επάρκεια, τα είδη των κινδύνων και τις διαδικασίες αξιολόγησης και διαχείρισης τους. Ο σκοπός της δημοσιοποίησης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της Αγοράς. Τα Τμήματα Λογιστηρίου και Διαχείρισης Κινδύνων είναι επιφορτισμένα με την σύνταξη των εταιρικών δημοσιοποιήσεων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δημοσιοποιήσεις, προκύπτουν από τις εκάστοτε ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και από τις υποβολές στοιχείων Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Εταιρικές δημοσιοποιήσεις εγκρίνονται από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Σελίδα 2 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

3 Αξιολόγηση Καταλληλότητας των Δημοσιοποιήσεων Σε ετήσια βάση, διενεργείται έλεγχος για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των δημοσιοποιήσεων από το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας. Ελέγχεται η έγκαιρη και εντός των χρονικών ορίων δημοσιοποίηση των στοιχείων. Ελέγχεται η πληρότητα των στοιχείων που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι της απόφασης 9/459/ στο πλαίσιο βέβαια που αυτά συνάδουν με τις λειτουργίες της Εταιρίας. Ελέγχεται δειγματοληπτικά η ορθότητα των στοιχείων πχ δείκτες, κεφαλαιακές απαιτήσεις κλπ. Τυχόν ελλείψεις αναφέρονται άμεσα στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και στα αρμόδια τμήματα προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσω των πορισμάτων περιοδικών και άλλων ελέγχων που υποβάλλονται ανά εξάμηνο. Βασικές Κατηγορίες Κινδύνων Οι κατηγορίες των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία είναι οι εξής: 1. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αντιμετώπιση Κινδύνων Η Εταιρία πρέπει να διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες που τη διασφαλίζουν έναντι των σχετικών κινδύνων (διαχείριση κινδύνων, κανονιστική συμμόρφωση, εσωτερικό έλεγχο, σύγκρουση συμφερόντων). 2. Πιστωτικός Κίνδυνος Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές του προς την Εταιρία όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. 3. Κίνδυνος Αγοράς Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τις μεταβολές των τιμών και της αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων. 4. Λειτουργικός Κίνδυνος Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και συμπεριλαμβάνει τον κίνδυνο απάτης, το νομικό κίνδυνο και διάφορους κινδύνους που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες. 5. Κίνδυνος Ρευστότητας Είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εύρεσης επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας. 6. Κίνδυνος Κεφαλαίων Είναι ο κίνδυνος δυσμενούς μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας. Σελίδα 3 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

4 7. Κίνδυνος Κερδοφορίας Είναι ο κίνδυνος της δυσμενούς μεταβολής των εσόδων και των εξόδων της Εταιρίας. 8. Συναλλαγματικός Κίνδυνος Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την πιθανή μετακίνηση της ισοτιμίας μεταξύ δύο νομισμάτων. 9. Κίνδυνος Τιτλοποίησης Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την παρακράτηση τίτλων μετά από την τιτλοποίηση μέρους του ενεργητικού μιας εταιρίας και διάθεσής του σε τρίτους. 10. Κίνδυνος Φήμης Είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αρνητική δημοσιότητα που αφορά τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Αναλυτικά: 1. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αντιμετώπιση Κινδύνων Η Εταιρία διοικείται από τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και δύο μέλη. Η σύνθεση του Δ.Σ. πληροί τις απαιτήσεις όπως καθορίζονται στο άρθρο 83 του νόμου 4261/2014. Στα πλαίσια της Εταιρικής Διακυβέρνησης η Εταιρία έχει θεσπίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που περιλαμβάνει σχετικό Οργανόγραμμα με σαφή περιγραφή της ιεραρχικής δομής και κατανομής των αρμοδιοτήτων. Έχουν συγκροτηθεί δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα Τμήματα τα οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τήρηση των διαδικασιών σχετικά με τον διαχωρισμό καθηκόντων, την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση παντός είδους κινδύνων οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της Εταιρίας. Για την αξιολόγηση των κινδύνων η Εταιρία έχει συστήσει Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων. Το Δ.Σ. καθορίζει και εγκρίνει τα ανεκτά επίπεδα κινδύνων καθώς και έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας. Τα Τμήματα έχουν ως εξής: 1.1 Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι: Η διαμόρφωση πολιτικών και διαδικασιών όσον αφορά τα όρια και τους όρους ανάληψης κινδύνων της Εταιρίας. Η παρακολούθηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί με λήψη διορθωτικών μέτρων ή και διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων εάν κριθεί απαραίτητο. Σελίδα 4 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

5 Η διασφάλιση του επιπέδου συμμόρφωσης της Εταιρίας και των καλυπτόμενων προσώπων σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες. Να μεριμνά ώστε τα κεφάλαια της Εταιρίας να διατηρούνται σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας αντισυμβαλλομένων για παροχή πιστώσεωνδανείων. Η αξιολόγηση Θεσμικών Πελατών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διαδικασίες της Εταιρίας και προτάσεις προς έγκριση για χρηματικά όρια συναλλαγών. Ο έλεγχος ύπαρξης Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων (συνοπτική αναφορά από αρμόδιο στέλεχος). Ο έλεγχος Πιστώσεων (Margin - 3D Accunts) και θέσεων πελατών σε Παράγωγα Προϊόντα. Ο έλεγχος Χρεωστικών Υπολοίπων. Ο έλεγχος Ορίων Συναλλαγών Θεσμικών Πελατών. Ο έλεγχος εξέλιξης Ιδίων Κεφαλαίων και Κεφαλαιακής Επάρκειας. Ο έλεγχος ρευστότητας της Εταιρίας και πρόβλεψη αναγκών για Επικουρικό & Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων, υποβάλει γραπτές εκθέσεις στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μία φορά ετησίως αναφορικά με την Ε.Δ.Α.Κ.Ε. Επίσης υποβάλλονται εκθέσεις μηνιαία, στα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων αναφορικά με τυχόν συμβάντα που ενέχουν Λειτουργικό Κίνδυνο καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν προς αντιμετώπιση αυτών. 1.2 Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση σε τακτά διαστήματα της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τον εντοπισμό των κινδύνων και τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει η Εταιρία, σύμφωνα με το Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, συμβάλλει στην αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών καθώς και στην παροχή συμβουλών στα καλυπτόμενα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις της Εταιρίας. Επιπροσθέτως, το Τμήμα παρακολουθεί την εφαρμογή των κατάλληλων μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες της Εταιρίας. Εξετάζει και αξιολογεί την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των παραπάνω συστημάτων μηχανισμών ελέγχου και στα πλαίσια των περιοδικών ελέγχων, διατυπώνει συστάσεις για βελτιώσεις ή διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση αδυναμιών και εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τις συστάσεις αυτές. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, υποβάλει γραπτές εκθέσεις στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, αναφορικά με ζητήματα που εντοπίστηκαν/ελέγχθηκαν, καθώς και τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν προς αντιμετώπιση αυτών. Σελίδα 5 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

6 Για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του το Τμήμα διαθέτει την απαραίτητη εξουσία, πόρους και εξειδίκευση. Επίσης το οργανόγραμμα της Εταιρίας ορίζει σαφώς τον υπεύθυνο του Τμήματος, ο οποίος δεν συμμετέχει στην παροχή υπηρεσιών ή στην άσκηση των δραστηριοτήτων των οποίων παρακολουθεί ενώ ο προσδιορισμός της αμοιβής του γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη θέτει υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητά του. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η Εταιρία, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 3606/ «Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων» καθώς και της απόφασης 2/452/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει υιοθετήσει πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων, που μπορεί να ανακύψουν κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και οι οποίες μπορεί να ζημιώσουν τα συμφέροντα ενός πελάτη. Η πολιτική γνωστοποιείται στους πελάτες μέσω σταθερού μέσου. Βασική αρχή της Πολιτικής είναι ότι το προσωπικό και τα Τμήματα, οι δραστηριότητες των οποίων θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Σε συμμόρφωση με την Ελληνική νομοθεσία, η Εταιρία προέβη στη θέσπιση Εσωτερικής Οδηγίας, η οποία καθορίζει τις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες για τον εντοπισμό και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ: Της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της και των πελατών της Εταιρίας. Δύο ή/και περισσοτέρων πελατών της Εταιρίας. Οι κυριότερες διαδικασίες της Εσωτερικής Οδηγίας αναφέρονται στα εξής: Σύγκρουση Συμφερόντων και Επενδυτικές Εργασίες Σύγκρουση Συμφερόντων και Πιστωτικές Αποφάσεις Εσωτερική Πληροφόρηση (Insider Dealing) Σινικά Τείχη (Chinese Walls) για επενδυτικές εργασίες και μεταξύ Τμημάτων Αντιπαροχές / Προμήθειες της Εταιρίας από / τρίτα μέρη Επιπλέον η Εταιρία τηρεί αρχείο για κάθε επενδυτική ή παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται σε τακτά διαστήματα και στο οποίο πρέπει να καταγράφονται: Οι περιπτώσεις συνεχιζόμενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας της Εταιρίας, ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν προκύψει και που συνεπάγονται ουσιώδη κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσοτέρων πελατών. 1.3 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων H Εταιρία έχει συγκροτήσει Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση και απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: Αντιπρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Πωλήσεων Θεσμικών Πελατών Προϊστάμενο Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης Προϊστάμενο Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων Σελίδα 6 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

7 Αντικείμενο συζήτησης της Επιτροπής είναι οι αναφορές που συντάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα Τμήματα Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Εξετάζεται η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών σε πολιτικές, διαδικασίες, μηχανισμούς, κινδύνους και λαμβάνει πρόσθετα διορθωτικά μέτρα, όπου κριθεί αναγκαίο, θεσπίζοντας νέες πολιτικές και διαδικασίες ή τροποποιώντας τις ήδη υφιστάμενες. 1.4 Αντιμετώπιση Οικονομικών Κρίσεων Η Εταιρία μέσω των αρμόδιων Τμημάτων, παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στο Ελληνικό όσο και στο Παγκόσμιο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ώστε να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει έγκαιρα τυχόν κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τα συμφέροντα των πελατών της και τα δικά της. Η Εταιρία εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για τη μέτρηση και τη διαχείριση των καθαρών αναγκών σε χρηματοδότηση, με βάση τις εκάστοτε τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες και μεριμνά ώστε τα κεφάλαιά της να ανταποκρίνονται στους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Πέραν των δικών της κεφαλαίων έχει εγκεκριμένες γραμμές δανειοδότησης ύψους 3,000,000 Ευρώ και της έχουν χορηγηθεί Εγγυητικές Επιστολές ύψους 1,835,102 Ευρώ ( ) προκειμένου να καλύψει λειτουργικές ανάγκες. Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρίας και της Πελατείας τοποθετούνται σε Τραπεζικούς οργανισμούς Ελληνικών και Ξένων συμφερόντων, φροντίζοντας να υπάρχει κατάλληλη διασπορά. Οι όποιες επενδύσεις διαθεσίμων είναι μικρής διάρκειας (κυρίως vernight) ώστε να είναι άμεσα ρευστοποιήσιμες. Ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα όπου με ημερομηνία ανέρχεται στο 22% έναντι του απαιτούμενου 8,00%. Παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο η Εταιρία θα προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της. 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 2.1 Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τους στόχους της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη όσα ορίζονται στο νόμο 4261/2014, τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 575/2013 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Δ.Σ. της Εταιρίας, έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη παντός είδους κινδύνων καθώς και για την επαναξιολόγησή τους σε ετήσια βάση. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την διατήρηση της Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας στα απαιτούμενα επίπεδα. O Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας με το σταθμισμένο Ενεργητικό έναντι των κινδύνων Αγοράς, Πιστωτικού και Λειτουργικού. Ο Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 υπολογίστηκε σε 22% (έναντι του 8% που απαιτείται). Συγκεκριμένα με υπολογίστηκε ως εξής: Σελίδα 7 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

8 Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 6,914, Σύνολο Σταθμισμένου Ενεργητικού* 31,143, Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας 22 % *: ,00 (Πιστωτικός Κίνδυνος) ,00 (Κίνδυνος Αγοράς) ,00 (Λειτουργικός Κίνδυνος) = , Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου: Περιγραφή, Έλεγχοι και Αναφορές Η Εταιρία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Πιστωτικό Κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές του προς την Εταιρία (όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες) έχει θεσπίσει ένα σύνολο πολιτικών και διαδικασιών. Για την μείωση του Πιστωτικού Κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου καθώς και ποιοτικά - ποσοτικά χαρακτηριστικά. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Ιδιωτών Πελατών (Retail Custmers) Η πολιτική της Εταιρίας ορίζει πως το ύψος των παρεχόμενων πιστώσεων προς τους πελάτες, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά την ικανότητα εξόφλησής τους από αυτούς. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων εξετάζει τις αιτήσεις πελατών που επιθυμούν να συναλλαχθούν μέσω λογαριασμών πίστωσης (margin ή πίστωσης δύο ημερών) και προτείνει ένα ανώτατο όριο πίστωσης το οποίο στη συνέχεια αξιολογείται και εγκρίνεται (ή αναπροσαρμόζεται) από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του εκάστοτε ορίου είναι σαφώς καθορισμένα και αντικειμενικά, όπως το ετήσιο εισόδημα του πελάτη (σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας), το ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο, η εργασία, η ηλικία καθώς και η εμπειρία που διαθέτει. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, η αίτηση απορρίπτεται. Τα όρια πίστωσης των πελατών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και εφόσον συντρέχει λόγος αναθεωρούνται. Καθημερινά παρακολουθείται η φερεγγυότητα των χαρτοφυλακίων όλων των λογαριασμών ως επίσης και των υπολογαριασμών των πελατών της Εταιρίας, ώστε να ελεγχθεί το ύψος του χρεωστικού υπολοίπου αυτών σε σχέση με την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους. Ειδικότερα για τους υπολογαριασμούς margin γίνεται πρόσθετος έλεγχος, ο οποίος αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία ορίζονται σαφώς τόσο στην πολιτική της Εταιρίας όσο και στην κείμενη νομοθεσία. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των λογαριασμών πίστωσης (margin και δύο ημερών) της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και ακολουθεί αναφορά στην πολιτική της Εταιρίας αναφορικά με το απαιτούμενο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας: Σελίδα 8 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

9 Είδος Υπολογαριασμού Σύνολο Χρεωστικών Υπολοίπων Αποτίμηση Σταθμισμένων Χαρτοφυλακίων Ασφαλείας Πίστωση Margin 0,00 - Πίστωση Τριών ημερών 6.684, ,46 Σημείωση: Η Εταιρία παρέχει πίστωση σε λογαριασμούς περιθωρίου (margin) σε επιλεγμένους πελάτες και μέχρι ενός ανώτατου ορίου πίστωσης για το σύνολο των πελατών margin. Για τους υπόλοιπους πελάτες που επιθυμούν πίστωση σε λογαριασμό περιθωρίου, η Εταιρία παρέχει το προϊόν μέσω συνεργαζόμενης Τράπεζας, η οποία προσφέρει την πίστωση, έχει τη θεματοφυλακή και έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τους εν λόγω λογαριασμούς. Απαιτούμενο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας ανά κατηγορία Χρεωστικού Υπολοίπου Το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας του πελάτη δύναται να περιλαμβάνει μετοχές που διαπραγματεύονται στο ΧΑ, Κρατικά Ομόλογα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και επιλεγμένες μετοχές που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια της αλλοδαπής. Εξαίρεση στην ανωτέρω περίπτωση αποτελούν οι μετοχές που εκάστοτε υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τη διαπραγμάτευση τους (μετοχές υπό επιτήρηση, υπό αναστολή, ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών κ.τ.λ.) και οι μετοχές οι οποίες με τα κριτήρια της Εταιρίας δεν γίνονται αποδεκτές. Οι αποδεκτές και μη μετοχές γνωστοποιούνται στους πελάτες μέσω σταθερού μέσου. Σημειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτική της Εταιρίας για τους λογαριασμούς πίστωσης margin είναι αυστηρότερη από αυτή που απαιτείται σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/675/ Συγκεκριμένα η Εταιρία έχει θέσει ως αρχικό περιθώριο ασφαλείας το 45% αντί του 40% και όριο margin call το 35% αντί του 30%. Στους λογαριασμούς πίστωσης δύο ημερών το αρχικό περιθώριο έχει οριστεί στο 40%. Τα ανωτέρω περιθώρια, Αρχικό και Διατηρητέο, μπορούν να διαμορφωθούν στα επίπεδα που ορίζει η σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον κατόπιν έγκρισης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή. Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν, ο πελάτης οφείλει μέχρι το πέρας του Τ+2, να έχει εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το μέλος του Χ.Α. προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ημέρα Τ+3, εκτός εάν πρόκειται για margin call οπότε η ρευστοποίηση γίνεται στο Τ+1. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων διαθέτει συστήματα παρακολούθησης των χαρτοφυλακίων σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να διαπιστώνονται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα περιπτώσεις υπερβάσεων των εκάστοτε τεθέντων ορίων. Στα πλαίσια της ενδελεχούς ενημέρωσης, το Τμήμα αποστέλλει στη Διοίκηση της Εταιρίας ημερήσιες αναφορές με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή της. Οι αναφορές αυτές περιλαμβάνουν: Αναφορά χρεωστικών υπολοίπων σε σχέση με την αποτίμηση των χαρτοφυλακίων. Αναφορά υπερβάσεων και την αιτία για την οποία προκλήθηκαν. Αναφορά πελατών με έλλειμμα περιθωρίου. Σελίδα 9 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

10 Αναφορά πελατών με margin call. Επιπρόσθετα κάθε μήνα γίνεται αναφορά που περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με το σύνολο των μηνιαίων υπερβάσεων των εκάστοτε ορίων με σκοπό τη λήψη πρόσθετων μέτρων ή αναθεώρηση των υπαρχόντων για την κατά το δυνατόν καλύτερη κάλυψη της Εταιρίας έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Θεσμικών Πελατών (Institutinal Clients) Για τη διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου στις συναλλαγές με Θεσμικούς Πελάτες, όταν δηλαδή την Θεματοφυλακή έχει αναλάβει τρίτος, η Εταιρία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου για τον καθορισμό ορίων συναλλαγών και τη διασφάλιση τήρησης αυτών. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων λαμβάνοντας υπόψη τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των θεσμικών πελατών, χρησιμοποιώντας τις δημοσιεύσεις Εξωτερικών Οργανισμών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (External Credit Assessment Institutins) και σταθμίζοντας έναν αριθμό από ποσοτικούς παράγοντες, όπως το ενεργητικό, ο τζίρος και η κερδοφορία, ως και ποιοτικούς, όπως η χώρα, το νομικό οικονομικό περιβάλλον, γνωμοδοτεί προς τη Διοίκηση το προτεινόμενο πιστωτικό όριο. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων επαναξιολογεί τα όρια των πελατών τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή για μεμονωμένους πελάτες σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος και εισηγείται για μειώσεις, αυξήσεις ή και καταργήσεις ορίων ανάλογα με την πιστοληπτική αλλά και συναλλακτική δραστηριότητά τους. Η ετήσια επαναξιολόγηση συζητείται στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων όπου αναθεωρούνται, εάν χρειάζεται, και οριστικοποιούνται εκ νέου τα όρια των πελατών. Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα Η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της Εταιρίας γίνεται σε καθημερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ και 7/572/ Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου από Διαχείριση Διαθεσίμων Η Εταιρία έχει επιλέξει ως μοναδικό εργαλείο διαχείρισης των ρευστών διαθεσίμων των πελατών την Προθεσμιακή Κατάθεση. Κατά την σύναψη των Προθεσμιακών Καταθέσεων η Εταιρία επιλέγει κατά κανόνα την vernight δέσμευση των χρηματικών διαθεσίμων προκειμένου να διατηρεί στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου. Η Εταιρία προβαίνει σε προσεκτική επιλογή των Τραπεζικών Ιδρυμάτων με τα οποία επενδύει τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών της σε Προθεσμιακές Καταθέσεις με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα σύμφωνα με Διεθνείς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Ο καθορισμός του ύψους των χρηματικών ορίων που μπορούν να επενδυθούν σε κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων της Εταιρίας λαμβάνοντας υπ όψη: την αξιοπιστία την απόδοση επί των διαθεσίμων κεφαλαίων προς όφελος του πελάτη Σελίδα 10 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

11 τον συντελεστή στάθμισης για τον υπολογισμό δέσμευσης κεφαλαίων που απαιτεί το άνοιγμα με Τραπεζικά Ιδρύματα. στρατηγικές επιδιώξεις της Εταιρίας το οικονομικό περιβάλλον Καθημερινά γίνεται έλεγχος του ύψους των καταθέσεων ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με το όριο που έχει καθορισθεί και γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές σε περίπτωση υπερβάσεων με γνώμονα την σωστή κατανομή και αποφυγή συγκέντρωσης των κεφαλαίων της Εταιρίας και Πελατείας. 2.3 Κίνδυνος Αγοράς Με βάση την υφιστάμενη πολιτική της, η Εταιρία δεν ανοίγει θέσεις για ίδιο λογαριασμό, πέρα από την ήδη υπάρχουσα θέση που έχει σε μικρό αριθμό της μετοχής Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ΜΕΤΟΧΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΧΑΕ Για οποιοδήποτε άνοιγμα νέας θέσης απαιτείται σχετική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση μελλοντικού ανοίγματος θέσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εταιρίας, το τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα συστημικά εργαλεία και πόρους ώστε να διεξάγει τους απαιτούμενους ελέγχους, όπως είναι η μέθοδος της μέγιστης δυνητικής ζημιάς (Value at Risk), οι αναλύσεις σεναρίων ακραίων καταστάσεων (stress testing), αναλύσεις ευαισθησίας κλπ. Σύμφωνα πάντως με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Εταιρία υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων με βάση τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 575/ Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας επέρχεται σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία δεν έχει και δεν μπορεί με ευχέρεια να βρει επαρκή διαθέσιμα για την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων της. Η Εταιρία εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για τη μέτρηση και τη διαχείριση των καθαρών αναγκών σε χρηματοδότηση, με βάση τις εκάστοτε τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες. Όλοι οι πελάτες έχουν όρια συναλλαγών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα του πιστωτικού κινδύνου, τα οποία ελέγχονται μέσω συστημάτων σε καθημερινή βάση. Τα όρια εγκρίνονται λαμβάνοντας υπόψη την επάρκεια σε άμεσα ρευστά διαθέσιμα, ώστε σε κάθε περίπτωση να μπορεί η Εταιρία να ανταποκριθεί στις τακτικές ή/και έκτακτες υποχρεώσεις της. Στα πλαίσια αυτά διατηρεί ειδικούς ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς με Τραπεζικό Ίδρυμα για την κάλυψη πάγιων ή έκτακτων αναγκών με ανώτατο όριο χρήσης τα Σελίδα 11 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

12 3,000, Ευρώ. Από τους εν λόγω λογαριασμούς, η Εταιρία με ημερομηνία έκανε χρήση του ποσού των 125, Ευρώ. Επιπλέον η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση με συνεργαζόμενη Τράπεζα για την παροχή πίστωσης σε λογαριασμούς περιθωρίου (margin) με σκοπό την αγορά μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. μέσω της Εταιρίας. Οι πελάτες συμβάλλονται απ ευθείας με το Τραπεζικό Ίδρυμα για την παροχή πίστωσης. Στο ίδιο Τραπεζικό Ίδρυμα, ενεργώντας ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, η Εταιρία έχει αναθέσει την εκκαθάριση συναλλαγών των Θεσμικών Πελατών από πράξεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης η Εταιρία εξασφάλισε Εγγυητικές Επιστολές για κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών ύψους 1,595, Ευρώ. Η Διοίκηση ενημερώνεται από το τμήμα Οικονομικής Διεύθυνσης σε μηνιαία βάση για τα διαθέσιμα της Εταιρίας, για την εξέλιξη της ρευστότητας της Εταιρίας, τα έσοδα ανά κατηγορία, τα έξοδα, τα αποτελέσματα, την δέσμευση κεφαλαίων, τις μελλοντικές ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά, τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών, τον όγκο συναλλαγών, τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών για φύλαξη. 2.5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Η Εταιρία δεν κρατάει σημαντικά διαθέσιμα σε ξένα νομίσματα. Ωστόσο παρέχει τη δυνατότητα σε πελάτες να προβούν σε συναλλαγές στις ξένες αγορές. Για το λόγο αυτό σε καθημερινή βάση παρακολουθούνται οι πράξεις και τα υπόλοιπα των πελατών της Εταιρίας σε όλα τα νομίσματα και διασφαλίζεται η διευθέτηση τυχόν ανοιγμάτων με σαφώς ορισμένες πολιτικές και διαδικασίες. 2.6 Λειτουργικός κίνδυνος Η Εταιρία, ύστερα από λεπτομερή αξιολόγηση, έχει αναθέσει την υποστήριξη των πληροφοριακών της συστημάτων στο Data Center του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπου έχει τα πλέον εξελιγμένα συστήματα και τα οποία υποστηρίζουν όλες τις εφαρμογές της Εταιρίας. Επιπρόσθετα παρέχει υπηρεσίες BRP (Business Recvery Plan), δηλ. διάθεσης χώρου, τηλεφώνων και συστημάτων που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της Εταιρίας σε εναλλακτική τοποθεσία σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής των γραφείων της. Για την λήψη και αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών πελατών λειτουργεί στην Εταιρία αρμόδια υπηρεσία Μεσολαβητή Επενδυτικών Υπηρεσιών η οποία αναλαμβάνει την καταγραφή και αντιμετώπιση των παραπόνων-καταγγελιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Θεσμό. Η υπηρεσία αποτελείται από Διευθυντικά στελέχη, τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και τον Νομικό Σύμβουλο όταν και όπου προκύπτει νομικό θέμα. Για όλα τα συμβάντα που επιφέρουν οικονομική ζημία (ή κέρδος) για την Εταιρία, συντάσσεται αναφορά με περιγραφή του περιστατικού καθώς και προτάσεις ή αναθεωρήσεις διαδικασιών ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επανάληψης παρόμοιων συμβάντων. Εν συνεχεία η αναφορά προωθείται για ενημέρωση και έγκριση στη Διοίκηση Σελίδα 12 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

13 της Εταιρίας και ακολουθεί η καταγραφή από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις διαδικασίες όλες οι περιπτώσεις αναφέρονται σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση στα ανώτερα Διευθυντικά στελέχη και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών της Εταιρίας φυλάσσονται σε Τραπεζικά Ιδρύματα με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί όπου φυλάσσονται τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών είναι χαρακτηρισμένοι ως «Πελατείας». Όσον αφορά τις πολιτικές και διαδικασίες ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, το Data Center του Χρηματιστηρίου Αθηνών εξασφαλίζει την φύλαξη των δεδομένων σε ασφαλή χώρο. Επιπρόσθετα η πρόσβαση στον χώρο εργασίας της Εταιρίας γίνεται με Ηλεκτρονική Κάρτα Ασφαλείας. Η πρόσβαση χρηστών σε ηλεκτρονικά συστήματα ή αρχεία γίνεται με Προσωπικούς Κωδικούς ανά χρήστη. Επίσης λειτουργεί ο θεσμός του Business Infrmatin Risk Officer (BIRO) η αρμοδιότητα του οποίου είναι η συνεχής ενημέρωση του προσωπικού ώστε να διατηρείται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των πελατών, η πολιτική καθαρών γραφείων, η μεταχείριση και η καταστροφή εγγράφων που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες κλπ. Για την πληρέστερη παρακολούθηση του Λειτουργικού Κινδύνου συντάσσονται αναφορές σε μηνιαία βάση που υποβάλλονται στα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας, οι οποίες αφορούν Επιχειρησιακούς Κινδύνους και Σημεία Ελέγχου (Operatinal Risk & Internal Cntrls) καθώς και Δείκτες Σημαντικών Κινδύνων (Key Risk Indicatrs). 2.7 Κίνδυνος Κεφαλαίων Τα κεφάλαια της Εταιρίας για εποπτικούς σκοπούς σύμφωνα και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 575/2013, αναλύονται ως ακολούθως: Βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα αποτελέσματα εις νέον. Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται η λογιστική αξία των άϋλων στοιχείων ενεργητικού και τα αποθεματικά εύλογης αξίας. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας την 31 η Δεκεμβρίου 2014: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013 (ποσά σε χιλ. ) Ημερ.: 31/12/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ(OWN FUNDS) 6.914,58 Σελίδα 13 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

14 1.1 ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (TIER 1 CAPITAL) 6.914, ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL) 6.914, ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (Capital instruments eligible as CET1 Capital) 6.300, Καταβεβλημένα μέσα κεφαλαίου (Paid up capital instruments) 6.300, Retained earnings /Κέρδη εις νέον , Previus years retained earnings /Κέρδη εις νέον προηγούμενων ετών , Prfit r lss eligible / Κέρδος ή Ζημία (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.211, Prfit r lss attributable t wners f the parent / Κέρδος ή ζημία που αποδίδεται στη μητρική εταιρία 1.211, Accumulated ther cmprehensive incme /Λοιπά συσωρευμένα εισοδήματα 45, Other reserves / Λοιπά αποθεματικά 4.601, Transitinal adjustments due t grandfathered CET1 Capital instruments /Μεταβατικές προσαρμογές που οφείλονται σε προϋφιστάμενα στοιχεία κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1-49, (-) Other intangible assets /Λοιπά αϋλα πάγια -59, (-) Other intangible assets grss amunt / Μικτή αξία λοιπών αϋλων παγίων -59,43 Σελίδα 14 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

15 2.8 Κίνδυνος Κερδοφορίας Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής των λειτουργικών εσόδων και εξόδων η Εταιρία έχει διαχωρίσει τα Τμήματα ανά δραστηριότητα με επιμερισμό των εσόδων εξόδων σε αυτά με συγκεκριμένη μεθοδολογία και παρακολουθεί: Συναλλαγές και έσοδα ανά πελάτη με προσοχή σε περιπτώσεις συγκέντρωσης εσόδων σε περιορισμένο αριθμό πελατών. Αυξήσεις μειώσεις εσόδων ανά πελάτη προκειμένου να διαπιστώσει διαφοροποιήσεις που χρήζουν προσοχής διορθωτικών ενεργειών. Μεταφορές χαρτοφυλακίων. Κέρδη ζημίες ανά δραστηριότητα. Ανάλυση εσόδων (προμήθειες, τόκοι, υπεραξίες, έκτακτα). Έξοδα ανά κατηγορία. Έλεγχος όλων των συμβάσεων. Κεντρική έγκριση όλων των εξόδων. Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί συνεχώς και μεριμνά ώστε να διαπραγματεύεται με τους συνεργάτες και να μειώνει τα έξοδα της Εταιρίας εγκαίρως. 2.9 Κίνδυνος Φήμης Η Εταιρία παρακολουθεί τον Κίνδυνο Φήμης, του κινδύνου δηλαδή που απορρέει από αρνητικά δημοσιεύματα στον τύπο ή στο διαδίκτυο και από καταγγελίες - παράπονα πελατών προς την Εταιρία. Εφαρμόζει με συνέπεια τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί, οι οποίες προβλέπουν την αποφυγή λαθών τα οποία θα οδηγούσαν σε παράπονα πελατών και σε αρνητικά δημοσιεύματα. Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας προσυπογράφει οποιαδήποτε ενέργεια προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης παρακολουθεί τυχόν δημοσιεύσεις αρνητικών σχολίων. Τέλος η Εταιρία έχει Νομικό Τμήμα το οποίο εξετάζει τυχόν καταγγελίες Κίνδυνος Στρατηγικής Η Εταιρία προκειμένου να χαράξει την μελλοντική της στρατηγική, εξετάζει τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τον κλάδο όπου δραστηριοποιείται, το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, τα προϊόντα που προσφέρει ο ανταγωνισμός κλπ. Επίσης σημαντικό ρόλο στη χάραξη της στρατηγικής έχει η αναβάθμιση της τεχνογνωσίας και του εξοπλισμού, η επιμόρφωση του προσωπικού, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθώς και του μεριδίου αγοράς όπου σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση θα οδηγήσει σε αύξηση της κερδοφορίας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να υλοποιηθούν νέα επιχειρηματικά σχέδια, η Εταιρία ακολουθεί διαδικασία η οποία απαιτεί να έχει προηγηθεί ολοκληρωμένη μελέτη. Στην μελέτη αυτή λαμβάνει μέρος ομάδα έμπειρων στελεχών της, τα οποία εξετάζουν ενδελεχώς το σκοπό, το κόστος υλοποίησης, το οικονομικό αποτέλεσμα ως και ενδεχόμενους κινδύνους που τυχόν θα Σελίδα 15 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

16 προκύψουν. Η μελέτη υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αφού ελέγχει από τα Τμήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Νομικό, Διαχείρισης Κινδύνου και Οικονομικών Κίνδυνος Τιτλοποίησης Ο κίνδυνος για την Εταιρία είναι μηδενικός διότι δεν επενδύει, δεν μεταβιβάζει ούτε αναλαμβάνει ανάδοχος σε συναλλαγές τιτλοποίησης Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Η Εταιρία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων χρησιμοποιεί την Τυποποιημένη Μέθοδο όσον αφορά τον Πιστωτικό Κίνδυνο και τη Μέθοδο του Βασικού Δείκτη για σκοπούς Λειτουργικού Κινδύνου. Στην Τυποποιημένη Μέθοδο για τον υπολογισμό του ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου απαιτείται η κατάταξη των ανοιγμάτων σε κλάσεις ανοιγμάτων, και προτείνεται η χρήση συγκεκριμένων συντελεστών στάθμισης, που διαφοροποιούνται αναλόγως με την κλάση στην οποία ανήκουν τα ανοίγματα καθώς επίσης και την πιστοληπτική τους διαβάθμιση. Η πιστωτική ποιότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με την πιστοληπτική αξιολόγηση από αναγνωρισμένους Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ - External Credit Assessment. Institutins/ECAI). Ο Οργανισμός Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) που χρησιμοποιείται από την Εταιρία είναι ο Fitch Ratings. Η χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων του καθορισμένου ΕΟΠΑ για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης και των κεφαλαιακών απαιτήσεων συμμορφώνεται με τις οδηγίες των εποπτικών αρχών, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή και όχι επιλεκτικό για όλα τα ανοίγματα που ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες ανοιγμάτων και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση και με διαχρονική συνέπεια. Το κεφάλαιο που κρίθηκε αναγκαίο από την Εταιρία με ημερομηνία αναφοράς την 31 η Δεκεμβρίου 2014 είχε ως εξής: Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου την , ανέρχονται σε ,40 ( ,00 * 8,00%). Πιστωτικός Κίνδυνος (Τυποποιημένη Μέθοδος) Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013 (ποσά σε χιλ. ) Ημερ.: 31/12/ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,28 Σελίδα 16 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

17 1.1.1 Τυποποιημένη Προσέγγιση , Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση εξαιρουμένων των θέσεων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων , Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες 0, Περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές Public Sectr Entities / Οντότητες του Δημοσίου τομέα Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης Διεθνείς οργανισμοί Ιδρύματα (institutins) 3, Επιχειρήσεις 47, Λιανική Τραπεζική 4, Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία Ανοίγματα Σε καθυστέρηση 37, Στοιχεία που υπάγονται εποπτικά σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου Ομόλογα που καλύπτονται με εξασφαλίσεις Ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση , Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) Ανοίγματα σε Μετοχές 1.027, Λοιπά ανοίγματα 2.028, Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων με την Τυποποιημένη Μέθοδο Σταθμισμένο ποσό ανοίγματος για συνεισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης κεντρικού αντισυμβαλλομένου (Risk expsure amunt fr cntributins t the default fund f a CCP) 2.250,45 Σελίδα 17 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

18 Ελλάδα Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ακολουθεί ανάλυση διάφορων κατηγοριών ανοιγμάτων: Γεωγραφική Κατανομή Ανοιγμάτων Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013 (ποσά σε χιλ. ) Ημερ.: 31/12/2014 ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕ ΣΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟ ΠΗΣ Ανοίγμ ατα σε αθέτησ η Παρατηρού μενες νέες αθετήσεις για τη περίοδο Γενικές προσαρμ ογές Πιστωτικ ού κινδύνου Ειδικές προσαρμ ογές Πιστωτικ ού κινδύνου Εκ των οποίων : διαγρα φές Προσαρμογ ές πιστωτικού κινδύνου / διαγραφές για τις παρατηρού μενες νέες αθετήσεις ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣ ΜΕΝΟ ΚΑΤA ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙ ΞΗΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΜΜΕ Ανοίγματα έναντι Κεντρικών κυβερνήσε ων ή κεντρικών τραπεζών 205,79 199,58 0,00 Ανοίγματα έναντι Ιδρυμάτων 2.254,10 Ανοίγματα έναντι επιχειρήσε ων 31,99 437,85 437,85 Ανοίγματα έναντι λιανικής τραπεζική 5,42 876,32 657,24 Ανοίγματα σε αθέτηση 25,16 24,17 36,26 Ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσε ων με βραχυπρόθ εσμη πιστοληπτι κή αξιολόγησ η , , ,58 Ανοίγματα σε μετοχές 465,36 367,59 543,98 Άλλα στοιχεία 387,80 437,65 432,72 Σύνολο ανοιγμάτω ν ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 Σελίδα 18 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

19 Ευρώπη Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ανοίγματα έναντι επιχειρήσε ων Ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσε ων με βραχυπρόθ εσμη πιστοληπτι κή αξιολόγησ η Σύνολο ανοιγμάτω ν 15,83 132,35 132,35 551,55 80,57 16,11 567,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,92 148,47 Ανοίγματα με βάση την εναπομένουσα ληκτότητά τους Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013 (ποσά σε χιλ. ) Ημερ.: 31/12/2014 Ενεργητικό και λοιπές Απαιτήσεις Σύνολο Στοιχεία με Άμεση Λήξη (vernight) 2-30 Ημέρες 1-3 Μήνες 3-6 Μήνες 6-12 Μήνες Άνω του Έτους Ι. Ενεργητικό 1. Ταμειακά διαθέσιμα 8,33 8,33 2. Απαιτήσεις από Πιστωτικά Ιδρύματα , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 α. Καταθέσεις για ίδιο λογαριασμό 4.842, ,39 β. Καταθέσεις για λογαριασμό πελατών , ,26 3. Αξιόγραφα 90,36 0,00 90,36 0,00 0,00 0,00 0,00 α. Χρεωστικοί τίτλοι εγγυημένοι από Κυβερνήσεις 0,00 β. Μετοχές 90,36 90,36 γ. Αμοιβαία κεφάλαια δ. Λοιπά αξιόγραφα* 0,00 0,00 4. Λοιπές Απαιτήσεις 6.253, ,12 584,03 0,00 0,00 0,00 336,47 α.απαιτήσεις από πελάτες β. Απαιτήσεις από εκκαθάριση συναλλαγών 56,88 56,88 490,58 490,58 Σελίδα 19 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

20 γ.απαιτήσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 36,58 36,58 δ. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 203,85 203,85 ε.reps Πελατών στ. Λοιπές απαιτήσεις* 5. Πάγια και συμμετοχές α.επενδύσεις σε ακίνητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια, υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια 5.333, ,12 132,62 132, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 319,15 319,15 β. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 375,00 375,00 γ. Συνεγγυητικό - Επικουρικό 2.250, ,45 6. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού* Ι. Σύνολο Ενεργητικού 4,08 4, , ,09 674,40 0,00 0,00 0, ,15 II. Ενδεχόμενες απαιτήσεις από εκτός Ισολογισμού στοιχεία 1.595, ,00 595,65 Ανοίγματα ανά κλάδο/είδος αντισυμβαλλομένου Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013 (ποσά σε χιλ. ) Ημερ.: 31/12/2014 Κατηγορία Ανοίγματος Άνοιγμα Στάθμιση Σταθμισμένο Άνοιγμα 1. Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών 205,79 0% 0,00 2. Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις έναντι ιδρυμάτων 2.254,00 100% 2.254,00 Σελίδα 20 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Αύγουστος 2014 Ετοιμάστηκε από: Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Περιεχόμενα Ακρωνύμια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα