Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις"

Transcript

1 Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/ , 9/572/ , 26/606/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2014 Φεβρουάριος 2015

2 Εισαγωγή - Σκοπός Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.) συντάχθηκε ώστε να καλύψει την υποχρέωση της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Εταιρία) που ανακύπτει από τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/ , 8/572/ και 28/606/ Η Ε.Δ.Α.Κ.Ε. συγκεντρώνει το σύνολο των πολιτικών και διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί από την Εταιρία με σκοπό την διαχείριση όλων των πιθανών κινδύνων ώστε να αποφευχθούν ή έστω να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/ , 9/572/ , 26/606/ καθώς και στα πλαίσια του νόμου 4261/2014 και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 575/2013. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία, αναλύονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπισή τους καθώς και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι σημαντικών κινδύνων με σημείο αναφοράς την Πολιτική Δημοσιοποιήσεων Πληροφοριών Η παρούσα πολιτική έχει θεσπιστεί, σε συνέχεια των αποφάσεων 9/459/ , 9/572/ και 26/606/ , του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την δημοσιοποίηση εποπτικής φύσεως πληροφοριών, σχετικά με τη κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και την διαχείριση τους. Οι δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες που προβλέπονται στις παραπάνω αποφάσεις, στο βαθμό και επίπεδο που συνάδουν με τις λειτουργίες της Εταιρίας και γίνονται ετησίως, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας στο διαδίκτυο. Δημοσιοποιούνται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. Η Εταιρία δύναται, εφόσον κρίνει σκόπιμο να δημοσιεύει συχνότερα πληροφορίες. Οι δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με την διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων, την κεφαλαιακή επάρκεια, τα είδη των κινδύνων και τις διαδικασίες αξιολόγησης και διαχείρισης τους. Ο σκοπός της δημοσιοποίησης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της Αγοράς. Τα Τμήματα Λογιστηρίου και Διαχείρισης Κινδύνων είναι επιφορτισμένα με την σύνταξη των εταιρικών δημοσιοποιήσεων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δημοσιοποιήσεις, προκύπτουν από τις εκάστοτε ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και από τις υποβολές στοιχείων Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Εταιρικές δημοσιοποιήσεις εγκρίνονται από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Σελίδα 2 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

3 Αξιολόγηση Καταλληλότητας των Δημοσιοποιήσεων Σε ετήσια βάση, διενεργείται έλεγχος για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των δημοσιοποιήσεων από το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας. Ελέγχεται η έγκαιρη και εντός των χρονικών ορίων δημοσιοποίηση των στοιχείων. Ελέγχεται η πληρότητα των στοιχείων που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι της απόφασης 9/459/ στο πλαίσιο βέβαια που αυτά συνάδουν με τις λειτουργίες της Εταιρίας. Ελέγχεται δειγματοληπτικά η ορθότητα των στοιχείων πχ δείκτες, κεφαλαιακές απαιτήσεις κλπ. Τυχόν ελλείψεις αναφέρονται άμεσα στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και στα αρμόδια τμήματα προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσω των πορισμάτων περιοδικών και άλλων ελέγχων που υποβάλλονται ανά εξάμηνο. Βασικές Κατηγορίες Κινδύνων Οι κατηγορίες των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία είναι οι εξής: 1. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αντιμετώπιση Κινδύνων Η Εταιρία πρέπει να διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες που τη διασφαλίζουν έναντι των σχετικών κινδύνων (διαχείριση κινδύνων, κανονιστική συμμόρφωση, εσωτερικό έλεγχο, σύγκρουση συμφερόντων). 2. Πιστωτικός Κίνδυνος Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές του προς την Εταιρία όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. 3. Κίνδυνος Αγοράς Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τις μεταβολές των τιμών και της αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων. 4. Λειτουργικός Κίνδυνος Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και συμπεριλαμβάνει τον κίνδυνο απάτης, το νομικό κίνδυνο και διάφορους κινδύνους που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες. 5. Κίνδυνος Ρευστότητας Είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εύρεσης επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας. 6. Κίνδυνος Κεφαλαίων Είναι ο κίνδυνος δυσμενούς μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας. Σελίδα 3 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

4 7. Κίνδυνος Κερδοφορίας Είναι ο κίνδυνος της δυσμενούς μεταβολής των εσόδων και των εξόδων της Εταιρίας. 8. Συναλλαγματικός Κίνδυνος Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την πιθανή μετακίνηση της ισοτιμίας μεταξύ δύο νομισμάτων. 9. Κίνδυνος Τιτλοποίησης Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την παρακράτηση τίτλων μετά από την τιτλοποίηση μέρους του ενεργητικού μιας εταιρίας και διάθεσής του σε τρίτους. 10. Κίνδυνος Φήμης Είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αρνητική δημοσιότητα που αφορά τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Αναλυτικά: 1. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αντιμετώπιση Κινδύνων Η Εταιρία διοικείται από τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και δύο μέλη. Η σύνθεση του Δ.Σ. πληροί τις απαιτήσεις όπως καθορίζονται στο άρθρο 83 του νόμου 4261/2014. Στα πλαίσια της Εταιρικής Διακυβέρνησης η Εταιρία έχει θεσπίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που περιλαμβάνει σχετικό Οργανόγραμμα με σαφή περιγραφή της ιεραρχικής δομής και κατανομής των αρμοδιοτήτων. Έχουν συγκροτηθεί δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα Τμήματα τα οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τήρηση των διαδικασιών σχετικά με τον διαχωρισμό καθηκόντων, την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση παντός είδους κινδύνων οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της Εταιρίας. Για την αξιολόγηση των κινδύνων η Εταιρία έχει συστήσει Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων. Το Δ.Σ. καθορίζει και εγκρίνει τα ανεκτά επίπεδα κινδύνων καθώς και έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας. Τα Τμήματα έχουν ως εξής: 1.1 Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι: Η διαμόρφωση πολιτικών και διαδικασιών όσον αφορά τα όρια και τους όρους ανάληψης κινδύνων της Εταιρίας. Η παρακολούθηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί με λήψη διορθωτικών μέτρων ή και διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων εάν κριθεί απαραίτητο. Σελίδα 4 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

5 Η διασφάλιση του επιπέδου συμμόρφωσης της Εταιρίας και των καλυπτόμενων προσώπων σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες. Να μεριμνά ώστε τα κεφάλαια της Εταιρίας να διατηρούνται σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας αντισυμβαλλομένων για παροχή πιστώσεωνδανείων. Η αξιολόγηση Θεσμικών Πελατών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διαδικασίες της Εταιρίας και προτάσεις προς έγκριση για χρηματικά όρια συναλλαγών. Ο έλεγχος ύπαρξης Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων (συνοπτική αναφορά από αρμόδιο στέλεχος). Ο έλεγχος Πιστώσεων (Margin - 3D Accunts) και θέσεων πελατών σε Παράγωγα Προϊόντα. Ο έλεγχος Χρεωστικών Υπολοίπων. Ο έλεγχος Ορίων Συναλλαγών Θεσμικών Πελατών. Ο έλεγχος εξέλιξης Ιδίων Κεφαλαίων και Κεφαλαιακής Επάρκειας. Ο έλεγχος ρευστότητας της Εταιρίας και πρόβλεψη αναγκών για Επικουρικό & Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων, υποβάλει γραπτές εκθέσεις στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μία φορά ετησίως αναφορικά με την Ε.Δ.Α.Κ.Ε. Επίσης υποβάλλονται εκθέσεις μηνιαία, στα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων αναφορικά με τυχόν συμβάντα που ενέχουν Λειτουργικό Κίνδυνο καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν προς αντιμετώπιση αυτών. 1.2 Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση σε τακτά διαστήματα της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τον εντοπισμό των κινδύνων και τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει η Εταιρία, σύμφωνα με το Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, συμβάλλει στην αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών καθώς και στην παροχή συμβουλών στα καλυπτόμενα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις της Εταιρίας. Επιπροσθέτως, το Τμήμα παρακολουθεί την εφαρμογή των κατάλληλων μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες της Εταιρίας. Εξετάζει και αξιολογεί την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των παραπάνω συστημάτων μηχανισμών ελέγχου και στα πλαίσια των περιοδικών ελέγχων, διατυπώνει συστάσεις για βελτιώσεις ή διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση αδυναμιών και εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τις συστάσεις αυτές. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, υποβάλει γραπτές εκθέσεις στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, αναφορικά με ζητήματα που εντοπίστηκαν/ελέγχθηκαν, καθώς και τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν προς αντιμετώπιση αυτών. Σελίδα 5 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

6 Για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του το Τμήμα διαθέτει την απαραίτητη εξουσία, πόρους και εξειδίκευση. Επίσης το οργανόγραμμα της Εταιρίας ορίζει σαφώς τον υπεύθυνο του Τμήματος, ο οποίος δεν συμμετέχει στην παροχή υπηρεσιών ή στην άσκηση των δραστηριοτήτων των οποίων παρακολουθεί ενώ ο προσδιορισμός της αμοιβής του γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη θέτει υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητά του. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η Εταιρία, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 3606/ «Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων» καθώς και της απόφασης 2/452/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει υιοθετήσει πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων, που μπορεί να ανακύψουν κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και οι οποίες μπορεί να ζημιώσουν τα συμφέροντα ενός πελάτη. Η πολιτική γνωστοποιείται στους πελάτες μέσω σταθερού μέσου. Βασική αρχή της Πολιτικής είναι ότι το προσωπικό και τα Τμήματα, οι δραστηριότητες των οποίων θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Σε συμμόρφωση με την Ελληνική νομοθεσία, η Εταιρία προέβη στη θέσπιση Εσωτερικής Οδηγίας, η οποία καθορίζει τις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες για τον εντοπισμό και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ: Της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της και των πελατών της Εταιρίας. Δύο ή/και περισσοτέρων πελατών της Εταιρίας. Οι κυριότερες διαδικασίες της Εσωτερικής Οδηγίας αναφέρονται στα εξής: Σύγκρουση Συμφερόντων και Επενδυτικές Εργασίες Σύγκρουση Συμφερόντων και Πιστωτικές Αποφάσεις Εσωτερική Πληροφόρηση (Insider Dealing) Σινικά Τείχη (Chinese Walls) για επενδυτικές εργασίες και μεταξύ Τμημάτων Αντιπαροχές / Προμήθειες της Εταιρίας από / τρίτα μέρη Επιπλέον η Εταιρία τηρεί αρχείο για κάθε επενδυτική ή παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται σε τακτά διαστήματα και στο οποίο πρέπει να καταγράφονται: Οι περιπτώσεις συνεχιζόμενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας της Εταιρίας, ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν προκύψει και που συνεπάγονται ουσιώδη κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσοτέρων πελατών. 1.3 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων H Εταιρία έχει συγκροτήσει Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση και απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: Αντιπρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Πωλήσεων Θεσμικών Πελατών Προϊστάμενο Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης Προϊστάμενο Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων Σελίδα 6 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

7 Αντικείμενο συζήτησης της Επιτροπής είναι οι αναφορές που συντάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα Τμήματα Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Εξετάζεται η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών σε πολιτικές, διαδικασίες, μηχανισμούς, κινδύνους και λαμβάνει πρόσθετα διορθωτικά μέτρα, όπου κριθεί αναγκαίο, θεσπίζοντας νέες πολιτικές και διαδικασίες ή τροποποιώντας τις ήδη υφιστάμενες. 1.4 Αντιμετώπιση Οικονομικών Κρίσεων Η Εταιρία μέσω των αρμόδιων Τμημάτων, παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στο Ελληνικό όσο και στο Παγκόσμιο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ώστε να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει έγκαιρα τυχόν κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τα συμφέροντα των πελατών της και τα δικά της. Η Εταιρία εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για τη μέτρηση και τη διαχείριση των καθαρών αναγκών σε χρηματοδότηση, με βάση τις εκάστοτε τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες και μεριμνά ώστε τα κεφάλαιά της να ανταποκρίνονται στους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Πέραν των δικών της κεφαλαίων έχει εγκεκριμένες γραμμές δανειοδότησης ύψους 3,000,000 Ευρώ και της έχουν χορηγηθεί Εγγυητικές Επιστολές ύψους 1,835,102 Ευρώ ( ) προκειμένου να καλύψει λειτουργικές ανάγκες. Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρίας και της Πελατείας τοποθετούνται σε Τραπεζικούς οργανισμούς Ελληνικών και Ξένων συμφερόντων, φροντίζοντας να υπάρχει κατάλληλη διασπορά. Οι όποιες επενδύσεις διαθεσίμων είναι μικρής διάρκειας (κυρίως vernight) ώστε να είναι άμεσα ρευστοποιήσιμες. Ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα όπου με ημερομηνία ανέρχεται στο 22% έναντι του απαιτούμενου 8,00%. Παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο η Εταιρία θα προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της. 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 2.1 Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τους στόχους της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη όσα ορίζονται στο νόμο 4261/2014, τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 575/2013 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Δ.Σ. της Εταιρίας, έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη παντός είδους κινδύνων καθώς και για την επαναξιολόγησή τους σε ετήσια βάση. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την διατήρηση της Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας στα απαιτούμενα επίπεδα. O Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας με το σταθμισμένο Ενεργητικό έναντι των κινδύνων Αγοράς, Πιστωτικού και Λειτουργικού. Ο Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 υπολογίστηκε σε 22% (έναντι του 8% που απαιτείται). Συγκεκριμένα με υπολογίστηκε ως εξής: Σελίδα 7 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

8 Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 6,914, Σύνολο Σταθμισμένου Ενεργητικού* 31,143, Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας 22 % *: ,00 (Πιστωτικός Κίνδυνος) ,00 (Κίνδυνος Αγοράς) ,00 (Λειτουργικός Κίνδυνος) = , Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου: Περιγραφή, Έλεγχοι και Αναφορές Η Εταιρία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Πιστωτικό Κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές του προς την Εταιρία (όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες) έχει θεσπίσει ένα σύνολο πολιτικών και διαδικασιών. Για την μείωση του Πιστωτικού Κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου καθώς και ποιοτικά - ποσοτικά χαρακτηριστικά. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Ιδιωτών Πελατών (Retail Custmers) Η πολιτική της Εταιρίας ορίζει πως το ύψος των παρεχόμενων πιστώσεων προς τους πελάτες, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά την ικανότητα εξόφλησής τους από αυτούς. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων εξετάζει τις αιτήσεις πελατών που επιθυμούν να συναλλαχθούν μέσω λογαριασμών πίστωσης (margin ή πίστωσης δύο ημερών) και προτείνει ένα ανώτατο όριο πίστωσης το οποίο στη συνέχεια αξιολογείται και εγκρίνεται (ή αναπροσαρμόζεται) από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του εκάστοτε ορίου είναι σαφώς καθορισμένα και αντικειμενικά, όπως το ετήσιο εισόδημα του πελάτη (σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας), το ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο, η εργασία, η ηλικία καθώς και η εμπειρία που διαθέτει. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, η αίτηση απορρίπτεται. Τα όρια πίστωσης των πελατών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και εφόσον συντρέχει λόγος αναθεωρούνται. Καθημερινά παρακολουθείται η φερεγγυότητα των χαρτοφυλακίων όλων των λογαριασμών ως επίσης και των υπολογαριασμών των πελατών της Εταιρίας, ώστε να ελεγχθεί το ύψος του χρεωστικού υπολοίπου αυτών σε σχέση με την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους. Ειδικότερα για τους υπολογαριασμούς margin γίνεται πρόσθετος έλεγχος, ο οποίος αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία ορίζονται σαφώς τόσο στην πολιτική της Εταιρίας όσο και στην κείμενη νομοθεσία. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των λογαριασμών πίστωσης (margin και δύο ημερών) της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και ακολουθεί αναφορά στην πολιτική της Εταιρίας αναφορικά με το απαιτούμενο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας: Σελίδα 8 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

9 Είδος Υπολογαριασμού Σύνολο Χρεωστικών Υπολοίπων Αποτίμηση Σταθμισμένων Χαρτοφυλακίων Ασφαλείας Πίστωση Margin 0,00 - Πίστωση Τριών ημερών 6.684, ,46 Σημείωση: Η Εταιρία παρέχει πίστωση σε λογαριασμούς περιθωρίου (margin) σε επιλεγμένους πελάτες και μέχρι ενός ανώτατου ορίου πίστωσης για το σύνολο των πελατών margin. Για τους υπόλοιπους πελάτες που επιθυμούν πίστωση σε λογαριασμό περιθωρίου, η Εταιρία παρέχει το προϊόν μέσω συνεργαζόμενης Τράπεζας, η οποία προσφέρει την πίστωση, έχει τη θεματοφυλακή και έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τους εν λόγω λογαριασμούς. Απαιτούμενο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας ανά κατηγορία Χρεωστικού Υπολοίπου Το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας του πελάτη δύναται να περιλαμβάνει μετοχές που διαπραγματεύονται στο ΧΑ, Κρατικά Ομόλογα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και επιλεγμένες μετοχές που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια της αλλοδαπής. Εξαίρεση στην ανωτέρω περίπτωση αποτελούν οι μετοχές που εκάστοτε υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τη διαπραγμάτευση τους (μετοχές υπό επιτήρηση, υπό αναστολή, ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών κ.τ.λ.) και οι μετοχές οι οποίες με τα κριτήρια της Εταιρίας δεν γίνονται αποδεκτές. Οι αποδεκτές και μη μετοχές γνωστοποιούνται στους πελάτες μέσω σταθερού μέσου. Σημειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτική της Εταιρίας για τους λογαριασμούς πίστωσης margin είναι αυστηρότερη από αυτή που απαιτείται σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/675/ Συγκεκριμένα η Εταιρία έχει θέσει ως αρχικό περιθώριο ασφαλείας το 45% αντί του 40% και όριο margin call το 35% αντί του 30%. Στους λογαριασμούς πίστωσης δύο ημερών το αρχικό περιθώριο έχει οριστεί στο 40%. Τα ανωτέρω περιθώρια, Αρχικό και Διατηρητέο, μπορούν να διαμορφωθούν στα επίπεδα που ορίζει η σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον κατόπιν έγκρισης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή. Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν, ο πελάτης οφείλει μέχρι το πέρας του Τ+2, να έχει εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το μέλος του Χ.Α. προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ημέρα Τ+3, εκτός εάν πρόκειται για margin call οπότε η ρευστοποίηση γίνεται στο Τ+1. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων διαθέτει συστήματα παρακολούθησης των χαρτοφυλακίων σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να διαπιστώνονται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα περιπτώσεις υπερβάσεων των εκάστοτε τεθέντων ορίων. Στα πλαίσια της ενδελεχούς ενημέρωσης, το Τμήμα αποστέλλει στη Διοίκηση της Εταιρίας ημερήσιες αναφορές με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή της. Οι αναφορές αυτές περιλαμβάνουν: Αναφορά χρεωστικών υπολοίπων σε σχέση με την αποτίμηση των χαρτοφυλακίων. Αναφορά υπερβάσεων και την αιτία για την οποία προκλήθηκαν. Αναφορά πελατών με έλλειμμα περιθωρίου. Σελίδα 9 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

10 Αναφορά πελατών με margin call. Επιπρόσθετα κάθε μήνα γίνεται αναφορά που περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με το σύνολο των μηνιαίων υπερβάσεων των εκάστοτε ορίων με σκοπό τη λήψη πρόσθετων μέτρων ή αναθεώρηση των υπαρχόντων για την κατά το δυνατόν καλύτερη κάλυψη της Εταιρίας έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Θεσμικών Πελατών (Institutinal Clients) Για τη διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου στις συναλλαγές με Θεσμικούς Πελάτες, όταν δηλαδή την Θεματοφυλακή έχει αναλάβει τρίτος, η Εταιρία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου για τον καθορισμό ορίων συναλλαγών και τη διασφάλιση τήρησης αυτών. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων λαμβάνοντας υπόψη τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των θεσμικών πελατών, χρησιμοποιώντας τις δημοσιεύσεις Εξωτερικών Οργανισμών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (External Credit Assessment Institutins) και σταθμίζοντας έναν αριθμό από ποσοτικούς παράγοντες, όπως το ενεργητικό, ο τζίρος και η κερδοφορία, ως και ποιοτικούς, όπως η χώρα, το νομικό οικονομικό περιβάλλον, γνωμοδοτεί προς τη Διοίκηση το προτεινόμενο πιστωτικό όριο. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων επαναξιολογεί τα όρια των πελατών τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή για μεμονωμένους πελάτες σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος και εισηγείται για μειώσεις, αυξήσεις ή και καταργήσεις ορίων ανάλογα με την πιστοληπτική αλλά και συναλλακτική δραστηριότητά τους. Η ετήσια επαναξιολόγηση συζητείται στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων όπου αναθεωρούνται, εάν χρειάζεται, και οριστικοποιούνται εκ νέου τα όρια των πελατών. Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα Η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της Εταιρίας γίνεται σε καθημερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ και 7/572/ Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου από Διαχείριση Διαθεσίμων Η Εταιρία έχει επιλέξει ως μοναδικό εργαλείο διαχείρισης των ρευστών διαθεσίμων των πελατών την Προθεσμιακή Κατάθεση. Κατά την σύναψη των Προθεσμιακών Καταθέσεων η Εταιρία επιλέγει κατά κανόνα την vernight δέσμευση των χρηματικών διαθεσίμων προκειμένου να διατηρεί στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου. Η Εταιρία προβαίνει σε προσεκτική επιλογή των Τραπεζικών Ιδρυμάτων με τα οποία επενδύει τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών της σε Προθεσμιακές Καταθέσεις με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα σύμφωνα με Διεθνείς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Ο καθορισμός του ύψους των χρηματικών ορίων που μπορούν να επενδυθούν σε κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων της Εταιρίας λαμβάνοντας υπ όψη: την αξιοπιστία την απόδοση επί των διαθεσίμων κεφαλαίων προς όφελος του πελάτη Σελίδα 10 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

11 τον συντελεστή στάθμισης για τον υπολογισμό δέσμευσης κεφαλαίων που απαιτεί το άνοιγμα με Τραπεζικά Ιδρύματα. στρατηγικές επιδιώξεις της Εταιρίας το οικονομικό περιβάλλον Καθημερινά γίνεται έλεγχος του ύψους των καταθέσεων ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με το όριο που έχει καθορισθεί και γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές σε περίπτωση υπερβάσεων με γνώμονα την σωστή κατανομή και αποφυγή συγκέντρωσης των κεφαλαίων της Εταιρίας και Πελατείας. 2.3 Κίνδυνος Αγοράς Με βάση την υφιστάμενη πολιτική της, η Εταιρία δεν ανοίγει θέσεις για ίδιο λογαριασμό, πέρα από την ήδη υπάρχουσα θέση που έχει σε μικρό αριθμό της μετοχής Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ΜΕΤΟΧΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΧΑΕ Για οποιοδήποτε άνοιγμα νέας θέσης απαιτείται σχετική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση μελλοντικού ανοίγματος θέσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εταιρίας, το τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα συστημικά εργαλεία και πόρους ώστε να διεξάγει τους απαιτούμενους ελέγχους, όπως είναι η μέθοδος της μέγιστης δυνητικής ζημιάς (Value at Risk), οι αναλύσεις σεναρίων ακραίων καταστάσεων (stress testing), αναλύσεις ευαισθησίας κλπ. Σύμφωνα πάντως με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Εταιρία υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων με βάση τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 575/ Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας επέρχεται σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία δεν έχει και δεν μπορεί με ευχέρεια να βρει επαρκή διαθέσιμα για την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων της. Η Εταιρία εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για τη μέτρηση και τη διαχείριση των καθαρών αναγκών σε χρηματοδότηση, με βάση τις εκάστοτε τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες. Όλοι οι πελάτες έχουν όρια συναλλαγών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα του πιστωτικού κινδύνου, τα οποία ελέγχονται μέσω συστημάτων σε καθημερινή βάση. Τα όρια εγκρίνονται λαμβάνοντας υπόψη την επάρκεια σε άμεσα ρευστά διαθέσιμα, ώστε σε κάθε περίπτωση να μπορεί η Εταιρία να ανταποκριθεί στις τακτικές ή/και έκτακτες υποχρεώσεις της. Στα πλαίσια αυτά διατηρεί ειδικούς ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς με Τραπεζικό Ίδρυμα για την κάλυψη πάγιων ή έκτακτων αναγκών με ανώτατο όριο χρήσης τα Σελίδα 11 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

12 3,000, Ευρώ. Από τους εν λόγω λογαριασμούς, η Εταιρία με ημερομηνία έκανε χρήση του ποσού των 125, Ευρώ. Επιπλέον η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση με συνεργαζόμενη Τράπεζα για την παροχή πίστωσης σε λογαριασμούς περιθωρίου (margin) με σκοπό την αγορά μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. μέσω της Εταιρίας. Οι πελάτες συμβάλλονται απ ευθείας με το Τραπεζικό Ίδρυμα για την παροχή πίστωσης. Στο ίδιο Τραπεζικό Ίδρυμα, ενεργώντας ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, η Εταιρία έχει αναθέσει την εκκαθάριση συναλλαγών των Θεσμικών Πελατών από πράξεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης η Εταιρία εξασφάλισε Εγγυητικές Επιστολές για κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών ύψους 1,595, Ευρώ. Η Διοίκηση ενημερώνεται από το τμήμα Οικονομικής Διεύθυνσης σε μηνιαία βάση για τα διαθέσιμα της Εταιρίας, για την εξέλιξη της ρευστότητας της Εταιρίας, τα έσοδα ανά κατηγορία, τα έξοδα, τα αποτελέσματα, την δέσμευση κεφαλαίων, τις μελλοντικές ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά, τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών, τον όγκο συναλλαγών, τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών για φύλαξη. 2.5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Η Εταιρία δεν κρατάει σημαντικά διαθέσιμα σε ξένα νομίσματα. Ωστόσο παρέχει τη δυνατότητα σε πελάτες να προβούν σε συναλλαγές στις ξένες αγορές. Για το λόγο αυτό σε καθημερινή βάση παρακολουθούνται οι πράξεις και τα υπόλοιπα των πελατών της Εταιρίας σε όλα τα νομίσματα και διασφαλίζεται η διευθέτηση τυχόν ανοιγμάτων με σαφώς ορισμένες πολιτικές και διαδικασίες. 2.6 Λειτουργικός κίνδυνος Η Εταιρία, ύστερα από λεπτομερή αξιολόγηση, έχει αναθέσει την υποστήριξη των πληροφοριακών της συστημάτων στο Data Center του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπου έχει τα πλέον εξελιγμένα συστήματα και τα οποία υποστηρίζουν όλες τις εφαρμογές της Εταιρίας. Επιπρόσθετα παρέχει υπηρεσίες BRP (Business Recvery Plan), δηλ. διάθεσης χώρου, τηλεφώνων και συστημάτων που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της Εταιρίας σε εναλλακτική τοποθεσία σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής των γραφείων της. Για την λήψη και αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών πελατών λειτουργεί στην Εταιρία αρμόδια υπηρεσία Μεσολαβητή Επενδυτικών Υπηρεσιών η οποία αναλαμβάνει την καταγραφή και αντιμετώπιση των παραπόνων-καταγγελιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Θεσμό. Η υπηρεσία αποτελείται από Διευθυντικά στελέχη, τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και τον Νομικό Σύμβουλο όταν και όπου προκύπτει νομικό θέμα. Για όλα τα συμβάντα που επιφέρουν οικονομική ζημία (ή κέρδος) για την Εταιρία, συντάσσεται αναφορά με περιγραφή του περιστατικού καθώς και προτάσεις ή αναθεωρήσεις διαδικασιών ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επανάληψης παρόμοιων συμβάντων. Εν συνεχεία η αναφορά προωθείται για ενημέρωση και έγκριση στη Διοίκηση Σελίδα 12 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

13 της Εταιρίας και ακολουθεί η καταγραφή από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις διαδικασίες όλες οι περιπτώσεις αναφέρονται σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση στα ανώτερα Διευθυντικά στελέχη και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών της Εταιρίας φυλάσσονται σε Τραπεζικά Ιδρύματα με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί όπου φυλάσσονται τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών είναι χαρακτηρισμένοι ως «Πελατείας». Όσον αφορά τις πολιτικές και διαδικασίες ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, το Data Center του Χρηματιστηρίου Αθηνών εξασφαλίζει την φύλαξη των δεδομένων σε ασφαλή χώρο. Επιπρόσθετα η πρόσβαση στον χώρο εργασίας της Εταιρίας γίνεται με Ηλεκτρονική Κάρτα Ασφαλείας. Η πρόσβαση χρηστών σε ηλεκτρονικά συστήματα ή αρχεία γίνεται με Προσωπικούς Κωδικούς ανά χρήστη. Επίσης λειτουργεί ο θεσμός του Business Infrmatin Risk Officer (BIRO) η αρμοδιότητα του οποίου είναι η συνεχής ενημέρωση του προσωπικού ώστε να διατηρείται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των πελατών, η πολιτική καθαρών γραφείων, η μεταχείριση και η καταστροφή εγγράφων που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες κλπ. Για την πληρέστερη παρακολούθηση του Λειτουργικού Κινδύνου συντάσσονται αναφορές σε μηνιαία βάση που υποβάλλονται στα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας, οι οποίες αφορούν Επιχειρησιακούς Κινδύνους και Σημεία Ελέγχου (Operatinal Risk & Internal Cntrls) καθώς και Δείκτες Σημαντικών Κινδύνων (Key Risk Indicatrs). 2.7 Κίνδυνος Κεφαλαίων Τα κεφάλαια της Εταιρίας για εποπτικούς σκοπούς σύμφωνα και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 575/2013, αναλύονται ως ακολούθως: Βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα αποτελέσματα εις νέον. Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται η λογιστική αξία των άϋλων στοιχείων ενεργητικού και τα αποθεματικά εύλογης αξίας. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας την 31 η Δεκεμβρίου 2014: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013 (ποσά σε χιλ. ) Ημερ.: 31/12/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ(OWN FUNDS) 6.914,58 Σελίδα 13 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

14 1.1 ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (TIER 1 CAPITAL) 6.914, ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL) 6.914, ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (Capital instruments eligible as CET1 Capital) 6.300, Καταβεβλημένα μέσα κεφαλαίου (Paid up capital instruments) 6.300, Retained earnings /Κέρδη εις νέον , Previus years retained earnings /Κέρδη εις νέον προηγούμενων ετών , Prfit r lss eligible / Κέρδος ή Ζημία (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.211, Prfit r lss attributable t wners f the parent / Κέρδος ή ζημία που αποδίδεται στη μητρική εταιρία 1.211, Accumulated ther cmprehensive incme /Λοιπά συσωρευμένα εισοδήματα 45, Other reserves / Λοιπά αποθεματικά 4.601, Transitinal adjustments due t grandfathered CET1 Capital instruments /Μεταβατικές προσαρμογές που οφείλονται σε προϋφιστάμενα στοιχεία κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1-49, (-) Other intangible assets /Λοιπά αϋλα πάγια -59, (-) Other intangible assets grss amunt / Μικτή αξία λοιπών αϋλων παγίων -59,43 Σελίδα 14 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

15 2.8 Κίνδυνος Κερδοφορίας Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής των λειτουργικών εσόδων και εξόδων η Εταιρία έχει διαχωρίσει τα Τμήματα ανά δραστηριότητα με επιμερισμό των εσόδων εξόδων σε αυτά με συγκεκριμένη μεθοδολογία και παρακολουθεί: Συναλλαγές και έσοδα ανά πελάτη με προσοχή σε περιπτώσεις συγκέντρωσης εσόδων σε περιορισμένο αριθμό πελατών. Αυξήσεις μειώσεις εσόδων ανά πελάτη προκειμένου να διαπιστώσει διαφοροποιήσεις που χρήζουν προσοχής διορθωτικών ενεργειών. Μεταφορές χαρτοφυλακίων. Κέρδη ζημίες ανά δραστηριότητα. Ανάλυση εσόδων (προμήθειες, τόκοι, υπεραξίες, έκτακτα). Έξοδα ανά κατηγορία. Έλεγχος όλων των συμβάσεων. Κεντρική έγκριση όλων των εξόδων. Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί συνεχώς και μεριμνά ώστε να διαπραγματεύεται με τους συνεργάτες και να μειώνει τα έξοδα της Εταιρίας εγκαίρως. 2.9 Κίνδυνος Φήμης Η Εταιρία παρακολουθεί τον Κίνδυνο Φήμης, του κινδύνου δηλαδή που απορρέει από αρνητικά δημοσιεύματα στον τύπο ή στο διαδίκτυο και από καταγγελίες - παράπονα πελατών προς την Εταιρία. Εφαρμόζει με συνέπεια τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί, οι οποίες προβλέπουν την αποφυγή λαθών τα οποία θα οδηγούσαν σε παράπονα πελατών και σε αρνητικά δημοσιεύματα. Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας προσυπογράφει οποιαδήποτε ενέργεια προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης παρακολουθεί τυχόν δημοσιεύσεις αρνητικών σχολίων. Τέλος η Εταιρία έχει Νομικό Τμήμα το οποίο εξετάζει τυχόν καταγγελίες Κίνδυνος Στρατηγικής Η Εταιρία προκειμένου να χαράξει την μελλοντική της στρατηγική, εξετάζει τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τον κλάδο όπου δραστηριοποιείται, το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, τα προϊόντα που προσφέρει ο ανταγωνισμός κλπ. Επίσης σημαντικό ρόλο στη χάραξη της στρατηγικής έχει η αναβάθμιση της τεχνογνωσίας και του εξοπλισμού, η επιμόρφωση του προσωπικού, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθώς και του μεριδίου αγοράς όπου σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση θα οδηγήσει σε αύξηση της κερδοφορίας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να υλοποιηθούν νέα επιχειρηματικά σχέδια, η Εταιρία ακολουθεί διαδικασία η οποία απαιτεί να έχει προηγηθεί ολοκληρωμένη μελέτη. Στην μελέτη αυτή λαμβάνει μέρος ομάδα έμπειρων στελεχών της, τα οποία εξετάζουν ενδελεχώς το σκοπό, το κόστος υλοποίησης, το οικονομικό αποτέλεσμα ως και ενδεχόμενους κινδύνους που τυχόν θα Σελίδα 15 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

16 προκύψουν. Η μελέτη υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αφού ελέγχει από τα Τμήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Νομικό, Διαχείρισης Κινδύνου και Οικονομικών Κίνδυνος Τιτλοποίησης Ο κίνδυνος για την Εταιρία είναι μηδενικός διότι δεν επενδύει, δεν μεταβιβάζει ούτε αναλαμβάνει ανάδοχος σε συναλλαγές τιτλοποίησης Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Η Εταιρία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων χρησιμοποιεί την Τυποποιημένη Μέθοδο όσον αφορά τον Πιστωτικό Κίνδυνο και τη Μέθοδο του Βασικού Δείκτη για σκοπούς Λειτουργικού Κινδύνου. Στην Τυποποιημένη Μέθοδο για τον υπολογισμό του ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου απαιτείται η κατάταξη των ανοιγμάτων σε κλάσεις ανοιγμάτων, και προτείνεται η χρήση συγκεκριμένων συντελεστών στάθμισης, που διαφοροποιούνται αναλόγως με την κλάση στην οποία ανήκουν τα ανοίγματα καθώς επίσης και την πιστοληπτική τους διαβάθμιση. Η πιστωτική ποιότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με την πιστοληπτική αξιολόγηση από αναγνωρισμένους Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ - External Credit Assessment. Institutins/ECAI). Ο Οργανισμός Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) που χρησιμοποιείται από την Εταιρία είναι ο Fitch Ratings. Η χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων του καθορισμένου ΕΟΠΑ για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης και των κεφαλαιακών απαιτήσεων συμμορφώνεται με τις οδηγίες των εποπτικών αρχών, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή και όχι επιλεκτικό για όλα τα ανοίγματα που ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες ανοιγμάτων και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση και με διαχρονική συνέπεια. Το κεφάλαιο που κρίθηκε αναγκαίο από την Εταιρία με ημερομηνία αναφοράς την 31 η Δεκεμβρίου 2014 είχε ως εξής: Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου την , ανέρχονται σε ,40 ( ,00 * 8,00%). Πιστωτικός Κίνδυνος (Τυποποιημένη Μέθοδος) Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013 (ποσά σε χιλ. ) Ημερ.: 31/12/ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,28 Σελίδα 16 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

17 1.1.1 Τυποποιημένη Προσέγγιση , Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση εξαιρουμένων των θέσεων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων , Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες 0, Περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές Public Sectr Entities / Οντότητες του Δημοσίου τομέα Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης Διεθνείς οργανισμοί Ιδρύματα (institutins) 3, Επιχειρήσεις 47, Λιανική Τραπεζική 4, Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία Ανοίγματα Σε καθυστέρηση 37, Στοιχεία που υπάγονται εποπτικά σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου Ομόλογα που καλύπτονται με εξασφαλίσεις Ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση , Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) Ανοίγματα σε Μετοχές 1.027, Λοιπά ανοίγματα 2.028, Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων με την Τυποποιημένη Μέθοδο Σταθμισμένο ποσό ανοίγματος για συνεισφορές στο κεφάλαιο εκκαθάρισης κεντρικού αντισυμβαλλομένου (Risk expsure amunt fr cntributins t the default fund f a CCP) 2.250,45 Σελίδα 17 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

18 Ελλάδα Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ακολουθεί ανάλυση διάφορων κατηγοριών ανοιγμάτων: Γεωγραφική Κατανομή Ανοιγμάτων Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013 (ποσά σε χιλ. ) Ημερ.: 31/12/2014 ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕ ΣΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟ ΠΗΣ Ανοίγμ ατα σε αθέτησ η Παρατηρού μενες νέες αθετήσεις για τη περίοδο Γενικές προσαρμ ογές Πιστωτικ ού κινδύνου Ειδικές προσαρμ ογές Πιστωτικ ού κινδύνου Εκ των οποίων : διαγρα φές Προσαρμογ ές πιστωτικού κινδύνου / διαγραφές για τις παρατηρού μενες νέες αθετήσεις ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜ ΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣ ΜΕΝΟ ΚΑΤA ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙ ΞΗΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΜΜΕ Ανοίγματα έναντι Κεντρικών κυβερνήσε ων ή κεντρικών τραπεζών 205,79 199,58 0,00 Ανοίγματα έναντι Ιδρυμάτων 2.254,10 Ανοίγματα έναντι επιχειρήσε ων 31,99 437,85 437,85 Ανοίγματα έναντι λιανικής τραπεζική 5,42 876,32 657,24 Ανοίγματα σε αθέτηση 25,16 24,17 36,26 Ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσε ων με βραχυπρόθ εσμη πιστοληπτι κή αξιολόγησ η , , ,58 Ανοίγματα σε μετοχές 465,36 367,59 543,98 Άλλα στοιχεία 387,80 437,65 432,72 Σύνολο ανοιγμάτω ν ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 Σελίδα 18 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

19 Ευρώπη Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ανοίγματα έναντι επιχειρήσε ων Ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσε ων με βραχυπρόθ εσμη πιστοληπτι κή αξιολόγησ η Σύνολο ανοιγμάτω ν 15,83 132,35 132,35 551,55 80,57 16,11 567,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,92 148,47 Ανοίγματα με βάση την εναπομένουσα ληκτότητά τους Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013 (ποσά σε χιλ. ) Ημερ.: 31/12/2014 Ενεργητικό και λοιπές Απαιτήσεις Σύνολο Στοιχεία με Άμεση Λήξη (vernight) 2-30 Ημέρες 1-3 Μήνες 3-6 Μήνες 6-12 Μήνες Άνω του Έτους Ι. Ενεργητικό 1. Ταμειακά διαθέσιμα 8,33 8,33 2. Απαιτήσεις από Πιστωτικά Ιδρύματα , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 α. Καταθέσεις για ίδιο λογαριασμό 4.842, ,39 β. Καταθέσεις για λογαριασμό πελατών , ,26 3. Αξιόγραφα 90,36 0,00 90,36 0,00 0,00 0,00 0,00 α. Χρεωστικοί τίτλοι εγγυημένοι από Κυβερνήσεις 0,00 β. Μετοχές 90,36 90,36 γ. Αμοιβαία κεφάλαια δ. Λοιπά αξιόγραφα* 0,00 0,00 4. Λοιπές Απαιτήσεις 6.253, ,12 584,03 0,00 0,00 0,00 336,47 α.απαιτήσεις από πελάτες β. Απαιτήσεις από εκκαθάριση συναλλαγών 56,88 56,88 490,58 490,58 Σελίδα 19 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

20 γ.απαιτήσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 36,58 36,58 δ. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 203,85 203,85 ε.reps Πελατών στ. Λοιπές απαιτήσεις* 5. Πάγια και συμμετοχές α.επενδύσεις σε ακίνητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια, υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια 5.333, ,12 132,62 132, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 319,15 319,15 β. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 375,00 375,00 γ. Συνεγγυητικό - Επικουρικό 2.250, ,45 6. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού* Ι. Σύνολο Ενεργητικού 4,08 4, , ,09 674,40 0,00 0,00 0, ,15 II. Ενδεχόμενες απαιτήσεις από εκτός Ισολογισμού στοιχεία 1.595, ,00 595,65 Ανοίγματα ανά κλάδο/είδος αντισυμβαλλομένου Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013 (ποσά σε χιλ. ) Ημερ.: 31/12/2014 Κατηγορία Ανοίγματος Άνοιγμα Στάθμιση Σταθμισμένο Άνοιγμα 1. Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών 205,79 0% 0,00 2. Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις έναντι ιδρυμάτων 2.254,00 100% 2.254,00 Σελίδα 20 από 27 Cpyright. Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αρ. Αδείας :

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1. Εισαγωγή Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 26 Φεβρουαρίου 2010 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016)

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Εισαγωγή Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η GMM Global Money Managers Ltd (εφεξής η «Εταιρεία»), οφείλει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2014 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 και τον Νόμο 4261/2014, εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 30/06/2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί επεξήγηση της διαδικασίας αναγνώρισης, καθώς και κατάλογο των επιλέξιμων εξωτερικών. Αναγνώριση εξωτερικών

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί επεξήγηση της διαδικασίας αναγνώρισης, καθώς και κατάλογο των επιλέξιμων εξωτερικών. Αναγνώριση εξωτερικών Αναγνώριση εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης. Παράρτημα ΙΙ 22Α. (1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αναγνωρίσει έναν εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης - ΕΟΠΑ (external credit assessment

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στόχοι και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 31/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή..

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ με βάση τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 575/2013 (άρθρα 431-451) και τον Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88) όπως ισχύουν. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 Μάιος 2016 1 Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Μόνο τα λευκά πεδία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 EUROXX Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. VERSAL ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.) συντάχθηκε ώστε να καλύψει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα