Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)"

Transcript

1 Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/ , 9/572/ & 26/606/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2012

2 Εισαγωγή - Σκοπός Η Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε..Α.Κ.Ε.) συντάχθηκε ώστε να καλύψει την υποχρέωση της Παντελάκης Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Εταιρία) που ανακύπτει από τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/ , 8/572/ και 28/606/ Η Ε..Α.Κ.Ε. συγκεντρώνει το σύνολο των πολιτικών και διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί από την Εταιρία µε σκοπό την διαχείριση όλων των πιθανών κινδύνων ώστε να αποφευχθούν ή έστω να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους. Η δηµοσιοποίηση της Ε..Α.Κ.Ε. που εφαρµόζεται σύµγωνα µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/ , 9/572/ και 26/606/ πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση. Στο κείµενο που ακολουθεί περιγράφονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία, αναλύονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί για την αντιµετώπισή τους καθώς και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι σηµαντικών κιδύνων µε σηµείο αναφοράς την Βασικές Κατηγορίες Κινδύνων Οι κατηγορίες των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία είναι οι εξής: 1. Εταιρική ιακυβέρνηση και Αντιµετώπιση Κινδύνων Η Εταιρία πρέπει να διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες που τη διασφαλίζουν έναντι των σχετικών κινδύνων (διαχείριση κιδύνων, κανονιστική συµµόρφωση, εσωτερικό έλεγχο, σύγκρουση συµφερόντων). 2. Πιστωτικός Κίνδυνος Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει όταν το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές του προς την Εταιρία όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσµες. 3. Κίνδυνος Αγοράς Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τις µεταβολές των τιµών και της αποτίµησης των χρηµατοπιστωτικών µέσων. 4. Λειτουργικός Κίνδυνος Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και συµπεριλαµβάνει τον κίνδυνο απάτης, το νοµικό κίνδυνο και διάφορους κινδύνους που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες. 5. Κίνδυνος Ρευστότητας Είναι ο κίνδυνος αδυναµίας εύρεσης επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας. 6. Κίνδυνος Κεφαλαίων Είναι ο κίνδυνος δυσµενούς µεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας. 7. Κίνδυνος Κερδοφορίας Είναι ο κίνδυνος της δυσµενούς µεταβολής των εσόδων και των εξόδων της Εταιρίας. Σελίδα 2 από 18

3 8. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την πιθανή µετακίνηση της ισοτιµίας µεταξύ δύο νοµισµάτων. 9. Κίνδυνος Τιτλοποίησης Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την παρακράτηση τίτλων µετά από την τιτλοποίηση µέρους του ενεργητικού µιας εταιρίας και διάθεσής του σε τρίτους. 10. Κίνδυνος Φήµης Είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αρνητική δηµοσιότητα που αφορά τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Αναλυτικά: 1. Εταιρική ιακυβέρνηση και Αντιµετώπιση Κινδύνων Η Εταιρία έχει συγκροτήσει δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα Τµήµατα τα οποία είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και τήρηση των διαδικασιών σχετικά µε τον διαχωρισµό καθηκόντων, την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων καθώς και για την πρόληψη αλλά και αντιµετώπιση παντός είδους κινδύνων οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρίας, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/ , 8/459/ , 8/572/ και του άρθρου 72 του νόµου 3601/2007. Για την αξιολόγηση των κινδύνων η Εταιρία έχει οργανώσει Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας καθορίζει και εγκρίνει τα ανεκτά επίπεδα κινδύνων. Τα Τµήµατα έχουν ως εξής: 1.1 Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνου & Πιστώσεων Αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι: Η διαµόρφωση πολιτικών και διαδικασιών όσον αφορά τα όρια και τους όρους ανάληψης κινδύνων της Εταιρίας. Η παρακολούθηση της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας των πολιτικών και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί µε λήψη διορθωτικών µέτρων ή και διακοπή ζηµιογόνων δραστηριοτήτων εάν κριθεί απαραίτητο. Η διασφάλιση του επιπέδου συµµόρφωσης της Εταιρίας και των καλυπτόµενων προσώπων σύµφωνα µε τις πολιτικές και τις διαδικασίες. Μεριµνά ώστε τα κεφάλαια της Εταιρίας να διατηρούνται σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στους αναλαµβανόµενους κινδύνους. Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας αντισυµβαλλοµένων για παροχή πιστώσεωνδανείων. Αξιολόγηση Θεσµικών Πελατών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις διαδικασίες της Εταιρίας και προτάσεις προς έγκριση για χρηµατικά όρια συναλλαγών. Έλεγχος ύπαρξης Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων (συνοπτική αναφορά από αρµόδιο στέλεχος). Σελίδα 3 από 18

4 Έλεγχος Πιστώσεων (Margin Accounts) και θέσεων σε Παράγωγα Προϊόντα. Έλεγχος Χρεωστικών Υπολοίπων. Έλεγχος Ορίων Συναλλαγών Θεσµικών Πελατών. Έλεγχος εξέλιξης Ιδίων Κεφαλαίων και επίσης µελετούνται οι πίνακες Κεφαλαιακής Επάρκειας. Έλεγχος ρευστότητας της Εταιρίας και πρόβλεψη αναγκών για Επικουρικό & Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Το Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων, υποβάλει γραπτές εκθέσεις στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και στο ιοικητικό Συµβούλιο, τουλάχιστον µία φορά ετησίως αναφορικά µε την Ε..Α.Κ.Ε. Επίσης υποβάλλονται εκθέσεις µηνιαία, στα µέλη της Επιτροπής ιαχείρισης Κινδύνου αναφορικά µε τυχόν συµβάντα που ενέχουν Λειτουργικό Κίνδυνο καθώς και τα διορθωτικά µέτρα που ελήφθησαν προς αντιµετώπιση αυτών. 1.2 Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συµµόρφωσης Αρµοδιότητα του Τµήµατος είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση σε τακτά διαστήµατα της καταλληλότητας και της αποτελεσµατικότητας των µέτρων και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τον εντοπισµό των κινδύνων και τη µη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που υπέχει η Εταιρία, σύµφωνα µε το Νοµικό και Κανονιστικό Πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, συµβάλλει στην αντιµετώπιση τυχόν αδυναµιών καθώς και στην παροχή συµβουλών στα καλυπτόµενα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων προκειµένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις της Εταιρίας. Επιπροσθέτως, το Τµήµα θεσπίζει και εφαρµόζει κατάλληλους µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις αποφάσεις και τις διαδικασίες της Εταιρίας. Εξετάζει και αξιολογεί την καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα των παραπάνω συστηµάτων µηχανισµών ελέγχου και στα πλαίσια των περιοδικών ελέγχων, διατυπώνει συστάσεις για βελτιώσεις ή διορθωτικά µέτρα σε περίπτωση αδυναµιών και εξακριβώνει τη συµµόρφωση µε τις συστάσεις αυτές. Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συµµόρφωσης, υποβάλει γραπτές εκθέσεις στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και το ιοικητικό Συµβούλιο, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, αναφορικά µε ζητήµατα που εντοπίστηκαν/ελέγχθηκαν, καθώς και τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα που ελήφθησαν προς αντιµετώπιση αυτών. Για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του το Τµήµα διαθέτει την απαραίτητη εξουσία, πόρους και εξειδίκευση. Επίσης το οργανόγραµµα της Εταιρίας ορίζει σαφώς τον υπεύθυνο του Τµήµατος, ο οποίος δεν συµµετέχει στην παροχή υπηρεσιών ή στην άσκηση των δραστηριοτήτων των οποίων παρακολουθεί ενώ ο προσδιορισµός της αµοιβής του γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη θέτει υπό αµφισβήτηση την αντικειµενικότητά του. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η Εταιρία, στο πλαίσιο εφαρµογής του Νόµου 3606/ «Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων» καθώς και της απόφασης 2/452/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει υιοθετήσει πολιτική για τις συγκρούσεις συµφερόντων, που µπορεί να ανακύψουν κατά την Σελίδα 4 από 18

5 παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και οι οποίες µπορεί να ζηµιώσουν τα συµφέροντα ενός πελάτη. Η πολιτική γνωστοποιείται στους πελάτες µέσω σταθερού µέσου. Βασική αρχή της Πολιτικής είναι ότι το προσωπικό και τα Τµήµατα, οι δραστηριότητες των οποίων θα µπορούσαν να εµπλακούν σε σύγκρουση συµφερόντων, πρέπει να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Σε συµµόρφωση µε την Ελληνική νοµοθεσία, η Εταιρία προέβη στη θέσπιση Εσωτερικής Οδηγίας, η οποία καθορίζει τις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες για τον εντοπισµό και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ: Της Εταιρίας συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού της και των πελατών της Εταιρίας ύο ή/και περισσοτέρων πελατών της Εταιρίας. Οι κυριότερες διαδικασίες της Εσωτερικής Οδηγίας αναφέρονται στα εξής: Σύγκρουση Συµφερόντων και Επενδυτικές Εργασίες Σύγκρουση Συµφερόντων και Πιστωτικές Αποφάσεις Εσωτερική Πληροφόρηση (Insider Dealing) Σινικά Τείχη (Chinese Walls) για επενδυτικές εργασίες και µεταξύ Τµηµάτων Αντιπαροχές / Προµήθειες της Εταιρίας από / τρίτα µέρη Επιπλέον η Εταιρία τηρεί αρχείο για κάθε επενδυτική ή παρεπόµενη επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα, το οποίο πρέπει να ενηµερώνεται σε τακτά διαστήµατα και στο οποίο πρέπει να καταγράφονται: Οι περιπτώσεις συνεχιζόµενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας της Εταιρίας, ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων που έχουν προκύψει και που συνεπάγονται ουσιώδη κίνδυνο ζηµίας των συµφερόντων ενός ή περισσοτέρων πελατών. 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ 2.1 Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τους στόχους της Εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη όσα ορίζονται στο ν.3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (1 8/459/ καθώς και 1 9/572/ ). Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη παντός είδους κινδύνων καθώς και για την επαναξιολόγησή τους σε ετήσια βάση. Επιπλέον το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την διατήρηση της Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας στα απαιτούµενα επίπεδα. O Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας µε το σταθµισµένο Ενεργητικό έναντι των κινδύνων Αγοράς, Πιστωτικού, Λειτουργικού και Συναλλαγµατικού. Ο Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας κατά την 31/12/2012 υπολογίστηκε σε 11,65% (έναντι του 8% που απαιτείται). Σελίδα 5 από 18

6 Συγκεκριµένα µε 31/12/2012 υπολογίστηκε ως εξής: Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 4,834, Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού 41,491, Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας 11,65 % 2.2 Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Αντισυµβαλλόµενου: Περιγραφή, Έλεγχοι και Αναφορές Η Εταιρία προκειµένου να αντιµετωπίσει τον Πιστωτικό Κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές του προς την Εταιρία (όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσµες) έχει θεσπίσει ένα σύνολο πολιτικών και διαδικασιών στα πλαίσια των κανονιστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για την µείωση του Πιστωτικού Κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλόµενου καθώς και ποιοτικά - ποσοτικά χαρακτηριστικά. ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Ιδιωτών Πελατών (Retail Customers) Η πολιτική της Εταιρίας ορίζει πως το ύψος των παρεχόµενων πιστώσεων προς τους πελάτες, σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά την ικανότητα εξόφλησής τους από αυτούς. Το Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων εξετάζει τις αιτήσεις πελατών που επιθυµούν να συναλλαχθούν µέσω λογαριασµών πίστωσης (margin ή πίστωσης τριών ηµερών) και προτείνει ένα ανώτατο όριο πίστωσης το οποίο στη συνέχεια αξιολογείται και εγκρίνεται (ή αναπροσαρµόζεται) από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος και από τον Αναπληρωτή Γενικό ιευθυντή ή τον ιευθύνοντα Σύµβουλο. Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό του εκάστοτε ορίου είναι σαφώς καθορισµένα και αντικειµενικά, όπως το ετήσιο εισόδηµα του πελάτη (σύµφωνα µε το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας), το ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο, η εργασία, η ηλικία καθώς και η εµπειρία που διαθέτει. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, η αίτηση απορρίπτεται. Τα όρια πίστωσης των πελατών επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και εφόσον συντρέχει λόγος αναθεωρούνται. Καθηµερινά παρακολουθείται η φερεγγυότητα των χαρτοφυλακίων όλων των λογαριασµών ως επίσης και των υπολογαριασµών των πελατών της Εταιρίας, ώστε να ελεγχθεί το ύψος του χρεωστικού υπολοίπου αυτών σε σχέση µε την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου τους. Ειδικότερα για τους υπολογαριασµούς margin γίνεται πρόσθετος έλεγχος, ο οποίος αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία ορίζονται σαφώς τόσο στην πολιτική της Εταιρίας όσο και στην κείµενη νοµοθεσία. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µε τα συγκεντρωτικά στοιχεία των λογαριασµών πίστωσης (margin και τριών ηµερών) της 31 ης εκεµβρίου 2012 και ακολουθεί αναφορά στην πολιτική της Εταιρίας αναφορικά µε το απαιτούµενο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας: Σελίδα 6 από 18

7 Σύνολο Χρεωστικών Αποτίµηση Σταθµισµένων Είδος Υπολογαριασµού Υπολοίπων Χαρτοφυλακίων Ασφαλείας Πίστωση Margin , ,96 Πίστωση Τριών ηµερών , ,17 Σηµείωση: Η Εταιρία από τον Ιούλιο του 2012, παρέχει πίστωση σε λογαριασµούς περιθωρίου (margin) σε επιλεγµένους πελάτες και µέχρι ενός ανώτατου ορίου πίστωσης για το σύνολο των πελατών margin. Για τους υπόλοιπους πελάτες που επιθυµούν πίστωση σε λογαριασµό περιθωρίου, η Εταιρία παρέχει το προϊόν µέσω συνεργαζόµενης Τράπεζας, και συγκεκριµένα της Eurobank Ergasias A.E., η οποία προσφέρει την πίστωση, έχει τη θεµατοφυλακή και έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τους εν λόγω λογαριασµούς. Το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας του πελάτη δύναται να περιλαµβάνει µετοχές που διαπραγµατεύονται στο ΧΑ, Κρατικά Οµόλογα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και επιλεγµένες µετοχές που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια της αλλοδαπής. Εξαίρεση στην ανωτέρω περίπτωση αποτελούν οι µετοχές που εκάστοτε υπόκεινται σε περιορισµούς ως προς τη διαπραγµάτευση τους (µετοχές υπό επιτήρηση, υπό αναστολή, ειδικών χρηµατιστηριακών χαρακτηριστικών κ.τ.λ.) και οι µετοχές οι οποίες µε τα κριτήρια της Εταιρίας δεν γίνονται αποδεκτές. Οι αποδεκτές και µη µετοχές γνωστοποιούνται στους πελάτες µέσω σταθερού µέσου. Επίσης τα Κρατικά οµόλογα αποτιµούνται µε συντελεστή στάθµισης 80% της τρέχουσας αξίας τους. Σηµειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτική της Εταιρίας για τους λογαριασµούς πίστωσης margin είναι αυστηρότερη από αυτή που απαιτείται σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/370/ Σύµφωνα µε το νόµο υπ αρίθµ. 2843/2000 και τις αποφάσεις υπ αριθµ. 2/363/ και 8/370/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν, ο πελάτης οφείλει µέχρι το πέρας του Τ+3, να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α. προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ηµέρα Τ+4, εκτός εάν πρόκειται για margin call οπότε η ρευστοποίηση γίνεται στο Τ+1. Το Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων διαθέτει συστήµατα παρακολούθησης των χαρτοφυλακίων σε πραγµατικό χρόνο προκειµένου να διαπιστώνονται στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα περιπτώσεις υπερβάσεων των εκάστοτε τεθέντων ορίων. Στα πλαίσια της ενδελεχούς ενηµέρωσης, το Τµήµα αποστέλλει στη ιοίκηση της Εταιρίας ηµερήσιες αναφορές µε σκοπό την πληρέστερη ενηµέρωσή της. Οι αναφορές αυτές περιλαµβάνουν: Αναφορά χρεωστικών υπολοίπων σε σχέση µε την αποτίµηση των χαρτοφυλακίων. Αναφορά υπερβάσεων και την αιτία για την οποία προκλήθηκαν. Αναφορά πελατών µε έλλειµµα περιθωρίου. Αναφορά πελατών µε margin call. Επιπρόσθετα κάθε µήνα γίνεται αναφορά που περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το σύνολο των µηνιαίων υπερβάσεων των εκάστοτε ορίων µε σκοπό τη λήψη πρόσθετων µέτρων ή αναθεώρηση των υπαρχόντων για την κατά το δυνατόν καλύτερη κάλυψη της Εταιρίας έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Σελίδα 7 από 18

8 ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Θεσµικών Πελατών (Institutional Clients) Για τη διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου στις συναλλαγές µε Θεσµικούς Πελάτες, όταν δηλαδή την Θεµατοφυλακή έχει αναλάβει τρίτος, η Εταιρία εφαρµόζει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αξιολόγησης και ελέγχου για τον καθορισµό ορίων συναλλαγών και τη διασφάλιση τήρησης αυτών. Για το σκοπό αυτό το Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων λαµβάνοντας υπόψη τη διαβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας των θεσµικών πελατών, χρησιµοποιώντας τις δηµοσιεύσεις Εξωτερικών Οργανισµών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (External Credit Assessment Institutions) και σταθµίζοντας έναν αριθµό από ποσοτικούς παράγοντες, όπως το ενεργητικό, ο τζίρος και η κερδοφορία, ως και ποιοτικούς, όπως η χώρα, το νοµικό οικονοµικό περιβάλλον, γνωµοδοτεί προς τη ιοίκηση το προτεινόµενο πιστωτικό όριο. Το Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων επαναξιολογεί τα όρια των πελατών τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή για µεµονωµένους πελάτες σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος και εισηγείται για µειώσεις, αυξήσεις ή και καταργήσεις ορίων ανάλογα µε την πιστοληπτική αλλά και συναλλακτική δραστηριότητά τους. Η ετήσια επαναξιολόγηση συζητείται στην Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων όπου αναθεωρούνται, εάν χρειάζεται, και οριστικοποιούνται εκ νέου τα όρια των πελατών. Μεγάλα Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της Εταιρίας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ και 7/572/ ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου από ιαχείριση ιαθεσίµων Η Εταιρία έχει επιλέξει ως µοναδικό εργαλείο διαχείρισης των ρευστών διαθεσίµων των πελατών την Προθεσµιακή Κατάθεση. Κατά την σύναψη των Προθεσµιακών Καταθέσεων η Εταιρία επιλέγει κατά κανόνα την overnight δέσµευση των χρηµατικών διαθεσίµων προκειµένου να διατηρεί στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα τον κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου. Η Εταιρία προβαίνει σε προσεκτική επιλογή των Τραπεζικών Ιδρυµάτων µε τα οποία επενδύει τα χρηµατικά διαθέσιµα των πελατών της σε Προθεσµιακές Καταθέσεις µε βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα σύµφωνα µε ιεθνείς Οργανισµούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Ο καθορισµός του ύψους των χρηµατικών ορίων που µπορούν να επενδυθούν σε κάθε Τραπεζικό Ίδρυµα έχει εγκριθεί από το.σ της Εταιρίας λαµβάνοντας υπ όψη: o την αξιοπιστία o την απόδοση επί των διαθεσίµων κεφαλαίων προς όφελος του πελάτη o τον συντελεστή στάθµισης για τον υπολογισµό δέσµευσης κεφαλαίων που απαιτεί το άνοιγµα µε Τραπεζικά Ιδρύµατα. o στρατηγικές επιδιώξεις της Εταιρίας o το οικονοµικό περιβάλλον Καθηµερινά γίνεται έλεγχος του ύψους των καταθέσεων ανά χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα σε σχέση µε το όριο που έχει καθορισθεί και γίνονται οι κατάλληλες προσαρµογές σε περίπτωση Σελίδα 8 από 18

9 υπερβάσεων µε γνώµονα την σωστή κατανοµή και αποφυγή συγκέντρωσης των κεφαλαίων της Εταιρίας και Πελατείας. 2.3 Κίνδυνος Αγοράς Με βάση την υφιστάµενη πολιτική της, η Εταιρία δεν ανοίγει θέσεις για ίδιο λογαριασµό, πέρα από την ήδη υπάρχουσα θέση που έχει σε µικρό αριθµό της µετοχής Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.Για οποιοδήποτε άνοιγµα νέας θέσης απαιτείται σχετική έγκριση από το ιοικητικό Συµβούλιο. Σε περίπτωση µελλοντικού ανοίγµατος θέσης, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της Εταιρίας, το τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων είναι εξοπλισµένο µε όλα τα απαραίτητα συστηµικά εργαλεία και πόρους ώστε να διεξάγει τους απαιτούµενους ελέγχους, όπως είναι η µέθοδος της µέγιστης δυνητικής ζηµιάς (Value at Risk), οι αναλύσεις σεναρίων ακραίων καταστάσεων (stress testing), αναλύσεις ευαισθησίας κλπ. Σύµφωνα πάντως µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας η Εταιρία υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων µε βάση την απόφαση 4/459/ και 4/572/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2.4 Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας επέρχεται σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία δεν έχει και δεν µπορεί µε ευχέρεια να βρει επαρκή διαθέσιµα για την κάλυψη των άµεσων υποχρεώσεων της. Η Εταιρία εφαρµόζει πολιτικές και διαδικασίες για τη µέτρηση και τη διαχείριση των καθαρών αναγκών σε χρηµατοδότηση, µε βάση τις εκάστοτε τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες. Όλοι οι πελάτες έχουν όρια συναλλαγών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα του πιστωτικού κινδύνου, τα οποία ελέγχονται µέσω συστηµάτων σε καθηµερινή βάση. Τα όρια εγκρίνονται λαµβάνοντας υπόψη την επάρκεια σε άµεσα ρευστά διαθέσιµα, ώστε σε κάθε περίπτωση να µπορεί η Εταιρία να ανταποκριθεί στις τακτικές ή/και έκτακτες υποχρεώσεις της. Στα πλαίσια αυτά διατηρεί ειδικούς ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασµούς µε Τραπεζικό Ίδρυµα για την κάλυψη πάγιων ή έκτακτων αναγκών µε ανώτατο όριο χρήσης τις 500, Ευρώ. Μέχρι την η Εταιρία δεν έκανε χρήση της ανωτέρω γραµµής. Επιπλέον η Εταιρία έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την Τράπεζα Eurobak Ergasias Α.Ε. για την παροχή πίστωσης σε λογαριασµούς περιθωρίου (margin) µε σκοπό την αγορά µετοχών που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. µέσω της Εταιρίας. Οι πελάτες συµβάλλονται απ ευθείας µε το Τραπεζικό Ίδρυµα για την παροχή πίστωσης. Στο ίδιο Τραπεζικό Ίδρυµα, ενεργώντας ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, η Εταιρία έχει αναθέσει την εκκαθάριση συναλλαγών των Θεσµικών Πελατών από πράξεις στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Επίσης η Εταιρία εξασφάλισε Εγγυητικές Επιστολές για κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Σελίδα 9 από 18

10 Η ιοίκηση ενηµερώνεται από το τµήµα Οικονοµικής ιεύθυνσης σε µηνιαία βάση για τα διαθέσιµα της Εταιρίας, για την εξέλιξη της ρευστότητας της Εταιρίας, τα έσοδα ανά κατηγορία, τα έξοδα, τα αποτελέσµατα, την δέσµευση κεφαλαίων, τις µελλοντικές ανάγκες λαµβάνοντας υπ όψη τις εξελίξεις στην αγορά, τα χρηµατικά διαθέσιµα των πελατών, τον όγκο συναλλαγών, τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών για φύλαξη. 2.5 Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Η Εταιρία δεν κρατάει διαθέσιµα σε ξένα νοµίσµατα. Ωστόσο παρέχει τη δυνατότητα σε πελάτες να προβούν σε συναλλαγές στις ξένες αγορές. Για το λόγο αυτό σε καθηµερινή βάση παρακολουθούνται οι πράξεις και τα υπόλοιπα των πελατών της Εταιρίας σε όλα τα νοµίσµατα και διασφαλίζεται η διευθέτηση τυχόν ανοιγµάτων µε σαφώς ορισµένες πολιτικές και διαδικασίες. 2.6 Λειτουργικός κίνδυνος Η Εταιρία, ύστερα από λεπτοµερή αξιολόγηση, έχει αναθέσει την υποστήριξη των πληροφοριακών της συστηµάτων στο Data Center του Χρηµατιστηρίου Αθηνών όπου έχει τα πλέον εξελιγµένα συστήµατα και τα οποία υποστηρίζουν όλες τις εφαρµογές της Εταιρίας. Επιπρόσθετα παρέχει υπηρεσίες BRP (Business Recovery Plan), δηλ. διάθεσης χώρου, τηλεφώνων και συστηµάτων που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της Εταιρίας σε εναλλακτική τοποθεσία σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής των γραφείων της. Για την λήψη και αντιµετώπιση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών πελατών λειτουργεί στην Εταιρία αρµόδια υπηρεσία Μεσολαβητή Επενδυτικών Υπηρεσιών η οποία αναλαµβάνει την καταγραφή και αντιµετώπιση των παραπόνων-καταγγελιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Θεσµό. Η υπηρεσία αποτελείται από ιευθυντικά στελέχη, τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης και τον Νοµικό Σύµβουλο όταν και όπου προκύπτει νοµικό θέµα. Για όλα τα συµβάντα που επιφέρουν οικονοµική ζηµία (ή κέρδος) για την Εταιρία, συντάσσεται αναφορά µε περιγραφή του περιστατικού καθώς και προτάσεις ή αναθεωρήσεις διαδικασιών ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επανάληψης παρόµοιων συµβάντων. Εν συνεχεία η αναφορά προωθείται για ενηµέρωση και έγκριση στη ιοίκηση της Εταιρίας και ακολουθεί η καταγραφή από το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τις διαδικασίες όλες οι περιπτώσεις αναφέρονται σε µηνιαία, τριµηνιαία και ετήσια βάση στα ανώτερα ιευθυντικά στελέχη και στο ιοικητικό Συµβούλιο. Τα χρηµατικά διαθέσιµα των πελατών της Εταιρίας φυλάσσονται σε Τραπεζικά Ιδρύµατα µε βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Οι Τραπεζικοί λογαριασµοί όπου φυλάσσονται τα χρηµατικά διαθέσιµα των πελατών είναι χαρακτηρισµένοι ως «Πελατείας». Όσον αφορά τις πολιτικές και διαδικασίες ασφαλούς και αποτελεσµατικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων, το Data Center του Χρηµατιστηρίου Αθηνών εξασφαλίζει την φύλαξη των δεδοµένων σε ασφαλή χώρο. Επιπρόσθετα η πρόσβαση στον χώρο εργασίας της Εταιρίας γίνεται µε Ηλεκτρονική Κάρτα Ασφαλείας. Η πρόσβαση χρηστών σε ηλεκτρονικά συστήµατα ή αρχεία γίνεται µε Προσωπικούς Κωδικούς ανά χρήστη. Επίσης Σελίδα 10 από 18

11 λειτουργεί ο θεσµός του Business Information Risk Officer (BIRO) η αρµοδιότητα του οποίου είναι η συνεχής ενηµέρωση του προσωπικού ώστε να διατηρείται το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων των πελατών, η πολιτική καθαρών γραφείων, η µεταχείριση και η καταστροφή εγγράφων που περιέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες κλπ. Για την πληρέστερη παρακολούθηση του Λειτουργικού Κινδύνου συντάσσονται αναφορές σε µηνιαία βάση που υποβάλλονται στα µέλη της Επιτροπής ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας και οι οποίες αφορούν Επιχειρησιακούς Κινδύνους και Σηµεία Ελέγχου (Operational Risk & Internal Controls), είκτες Σηµαντικών Κινδύνων (Key Risk Indicators), Προστασία Εµπιστευτικών Πληροφοριών (Information Security Risk). 2.7 Κίνδυνος Κεφαλαίων Τα κεφάλαια της Εταιρίας για εποπτικούς σκοπούς µε βάση την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/ και 2/572/ αναλύονται ως ακολούθως: Βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο τα αποθεµατικά και τα αποτελέσµατα εις νέον. Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται η λογιστική αξία των άϋλων στοιχείων ενεργητικού και άλλες εποπτικές προσαρµογές όπως η συµµετοχή της Εταιρίας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαµβάνουν αποτίµηση µετοχικών τίτλων διαθέσιµων προς πώληση στην εύλογη αξία. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας στις 31 εκεµβρίου 2012: Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Βάσει των απόφ..σ. της Ε.Κ. 2/459/ , 2/572/ & 7/609/ (ποσά σε χιλ ευρω) Ηµερ. 31/12/2012 Α. ΒΑΣΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Κύρια στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων α. Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο µε εξαίρεση: (i) τις προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος (ii) κεφαλοποιηθέντα αποθεµατικά από αναπροσαρµογή της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων β. Αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας στοιχείων του ισολογισµού µε εξαίρεση: 6.300, ,57 αα. Τις θετικές διαφορές από αναπροσαρµογή της αξίας: (ι) ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων πάγιων στοιχείων Σελίδα 11 από 18

12 (ii) µετοχικών τίτλων διαθέσιµων προς πώληση -39,92 ββ. Τις διαφορές από αναπροσαρµογή της αξίας των: (i) διαθεσίµων προς πώληση οµολογιακών τίτλων και δανείων και (ii) παραγώγων µέσων που χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης ταµειακών ροών γ. Κέρδη εις νέον (τρέχουσας χρήσης και παρελθουσών χρήσεων) µε εξαίρεση: αα. το µέρισµα της χρήσεως (από την στιγµή που προτείνεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των µετόχων από τη ιοίκηση της ΕΠΕΥ) ββ. τα καθαρά κέρδη από αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς γγ. τα κέρδη και οι ζηµίες από αναπροσαρµογή της αξίας υποχρεώσεων που προκύπτουν από αλλαγή της πιστοληπτικής διαβάθµισης της ΕΠΕΥ δδ. τα καθαρά κέρδη από την κεφαλαιοποίηση µελλοντικών εσόδων από τιτλοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία δ. Ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου ελεγµένα από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές ε. Το τυχόν σχηµατισµένο από την ΕΠΕΥ, πριν την εφαρµογή των ΛΠ, Κεφάλαιο για Γενικούς Κινδύνους που µεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση της ΕΠΕΥ κατά την έναρξη εφαρµογής των ΛΠ. στ. ικαιώµατα µειοψηφίας (στην περίπτωση των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων) Μείον: Αφαιρετικά στοιχεία Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 1. Ίδιες µετοχές 2. Ζηµιές εις νέον (χρήσεως και παρελθουσών χρήσεων) ,57 3. Ενδιάµεσες ζηµίες περιόδου 2. Πρόσθετα στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών εταιριών της ΕΠΕΥ που κατόπιν ειδικής έγκρισης της Ε.Κ. περιλαµβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιηµένη ή/και ατοµική βάση 3. Αφαιρετικά στοιχεία των ΒΑΣΙΚΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 77,49 2. Θετική διαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία των άυλων περιουσιακών 0,00 στοιχείων 4. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α1 + Α2 - Α3) 4.818,59 Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Κύρια στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων 1.1 α Αποθεµατικά αναπροσαρµογής στην εύλογη αξία ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων β 45% καθαρών κερδών από αναπροσαρµογή παγίων περιουσιακών στοιχείων, σε µόνιµη βάση, στην εύλογη αξία γ 45% καθαρών κερδών από αποτίµηση στην εύλογη αξία διαθεσίµων προς πώληση µετοχικών τίτλων 1.2 άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος αόριστης διάρκειας 1.3 Η θετική διαφορά µεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 2. Πρόσθετα στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων 17,96 Σελίδα 12 από 18

13 άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος ορισµένης διάρκειας 3. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Β1 + Β2) 17,96 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυµάτων και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων στα οποία η ΕΠΕΥ συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαιούχων ιδρυµάτων αυτών 2. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε άλλα ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, ποσοστού κάτω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών που υπερβαίνουν συνολικά το 10% των ιδίων κεφαλαίων της ΕΠΕΥ 3. Συµµετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρίες χαρτοφυλακίου 4. Αρνητική διαφορά µεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων 5. Αξία των χρεωστικών υπολοίπων πελατών, που προκύπτει από 2,24 συναλλαγές για τις οποίες έχει παρέλθει διάστηµα 12 µηνών από την εκκαθάρισή τους, κατά το µέρος που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ άνεια µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας Ε. ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ { [Α4- (50%*Γ) ]+[ Β3 - (50%*Γ) ]+ } 4.834, Κίνδυνος Κερδοφορίας Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του επιπέδου και της δοµής των λειτουργικών εσόδων και εξόδων η Εταιρία έχει διαχωρίσει τα Τµήµατα ανά δραστηριότητα µε επιµερισµό των εσόδων εξόδων σε αυτά µε συγκεκριµένη µεθοδολογία και παρακολουθεί: Συναλλαγές και έσοδα ανά πελάτη µε προσοχή σε περιπτώσεις συγκέντρωσης εσόδων σε περιορισµένο αριθµό πελατών. Αυξήσεις µειώσεις εσόδων ανά πελάτη προκειµένου να διαπιστώσει διαφοροποιήσεις που χρήζουν προσοχής διορθωτικών ενεργειών. Μεταφορές χαρτοφυλακίων. Κέρδη ζηµίες ανά δραστηριότητα. Ανάλυση εσόδων (προµήθειες, τόκοι, υπεραξίες, έκτακτα). Έξοδα ανά κατηγορία. Έλεγχος όλων των συµβάσεων. Κεντρική έγκριση όλων των εξόδων. Η ιοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί συνεχώς και µεριµνά ώστε να διαπραγµατεύεται µε τους συνεργάτες και να µειώνει τα έξοδα της Εταιρίας εγκαίρως Σελίδα 13 από 18

14 2.9 Κίνδυνος Φήµης Η Εταιρία παρακολουθεί τον Κίνδυνο Φήµης, του κινδύνου δηλαδή που απορρέει από αρνητικά δηµοσιεύµατα στον τύπο ή στο διαδίκτυο και από καταγγελίες - παράπονα πελατών προς την Εταιρία. Εφαρµόζει µε συνέπεια τις διαδικασίες που έχουν ορισθεί, οι οποίες προβλέπουν την αποφυγή λαθών τα οποία θα οδηγούσαν σε παράπονα πελατών και σε αρνητικά δηµοσιεύµατα. Το Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Εταιρίας προσυπογράφει οποιαδήποτε ενέργεια προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης παρακολουθεί τυχόν δηµοσιεύσεις αρνητικών σχολίων. Τέλος η Εταιρία έχει Νοµικό Τµήµα το οποίο εξετάζει τυχόν καταγγελίες Κίνδυνος Στρατηγικής Η Εταιρία µας προκειµένου να χαράξει την µελλοντική της στρατηγική, εξετάζει τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τον κλάδο όπου δραστηριοποιείται, το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον, τα προϊόντα που προσφέρει ο ανταγωνισµός κλπ. Επίσης σηµαντικό ρόλο στη χάραξη της στρατηγικής έχει η αναβάθµιση της τεχνογνωσίας και του εξοπλισµού, η επιµόρφωση του προσωπικού, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθώς και του µεριδίου αγοράς όπου σε συνδυασµό µε αποτελεσµατική διαχείριση θα οδηγήσει σε αύξηση της κερδοφορίας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να υλοποιηθούν νέα επιχειρηµατικά σχέδια, η Εταιρία ακολουθεί διαδικασία η οποία απαιτεί να έχει προηγηθεί ολοκληρωµένη µελέτη. Στην µελέτη αυτή λαµβάνει µέρος οµάδα έµπειρων στελεχών της, τα οποία εξετάζουν ενδελεχώς το σκοπό, το κόστος υλοποίησης, το οικονοµικό αποτέλεσµα ως και ενδεχόµενους κινδύνους που τυχόν θα προκύψουν. Η µελέτη υποβάλλεται στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αφού ελέγχει από τα Τµήµατα Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Νοµικό, ιαχείρισης Κινδύνου και Οικονοµικών Κίνδυνος Τιτλοποίησης Ο κίνδυνος για την Εταιρία είναι µηδενικός διότι δεν επενδύει, δεν µεταβιβάζει ούτε αναλαµβάνει ανάδοχος σε συναλλαγές τιτλοποίησης Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Η Εταιρία για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων χρησιµοποιεί την τυποποιηµένη µέθοδο όσον αφορά τον Πιστωτικό Κίνδυνο και τη µέθοδο του βασικού δείκτη για σκοπούς Λειτουργικού Κινδύνου. Το κεφάλαιο που κρίθηκε αναγκαίο από την Εταιρία µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31η εκεµβρίου 2012 είχε ως εξής: o Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Κινδύνου Αγοράς λόγω θέσης, βάσει της απόφασης 4/459/ και 4/572/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανήλθαν στο ποσό των ,37. o Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου, σύµφωνα µε την απόφαση 3/459/ και 3/572/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέρχονται σε ,55. Σελίδα 14 από 18

15 o Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου, σύµφωνα µε την απόφαση 6/459/ και 6/572/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέρχονται σε ,3. o Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Συναλλαγµατικού Κινδύνου, σύµφωνα µε την απόφαση 4/459/ και 4/572/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέρχονται σε ,59 Με βάση τα παραπάνω το σύνολο του απαιτούµενου κεφαλαίου ανήλθε σε ,81 όπως συνοψίζεται και στον παρακάτω πίνακα: Κίνδυνος Κεφαλαιακές απαιτήσεις Αγοράς ,37 Πιστωτικός ,55 Λειτουργικός ,30 Συναλλαγµατικός ,59 Σύνολο Απαιτούµενου Κεφαλαίου , Πολιτική Αποδοχών Η Παντελάκης Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. εφαρµόζει Πολιτική Αποδοχών η οποία διαµορφώνεται από την Γενική ιεύθυνση της Εταιρίας και κατόπιν εγκρίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η πολιτική επαναξιολογείται σε ετήσια βάση, καλύπτει το σύνολο των υπαλλήλων, µε ιδιαίτερη έµφαση στις αµοιβές των προσώπων που επιτυγχάνουν τους ατοµικούς και συλλογικούς στόχους. Η πολιτική της Εταιρίας είναι να µην ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ µέρους της Εταιρίας. Για την διαµόρφωση της Πολιτικής λαµβάνονται υπόψη οι επιχειρηµατικοί στόχοι της Εταιρίας, η ανάπτυξη των εργασιών της, τα µακροπρόθεσµα συµφέροντά της, η κατηγοριοποίηση του προσωπικού και ο ανταγωνισµός. Η Πολιτική είναι ευέλικτη ώστε να προσελκύει και να διατηρεί τα έµπειρα στελέχη τα οποία χειρίζονται πελάτες, τόσο ιδιώτες όσο και θεσµικούς και είναι υπεύθυνα για την ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών. Η Εταιρία δεν συνδέει τις αµοιβές προσωπικού µε κερδοφορία που προέρχεται από ενέργειες µε µεγάλη ανάληψη κινδύνου. Στην ανωτέρω Πολιτική, πρόσβαση έχει όλο το προσωπικό της Εταιρίας όπου γίνεται αναφορά τόσο στις σταθερές αµοιβές ανά κατηγορία προσωπικού, όσο και στις µεταβλητές παροχές (προµήθειες και bonus) όπου και όποτε αυτό είναι εφικτό. Η Εταιρία θεωρεί ότι το µέγεθος, η εσωτερική οργάνωση και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της δεν καθιστά απαραίτητη την συγκρότηση Επιτροπής Αποδοχών (άρθρο 1 παρ απόφαση 28/606/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή και τυχόν αναθεώρηση της Πολιτικής. Εντός του έτους 2012 η Εταιρία προχώρησε σε αλλαγή της µετοχικής της σύνθεσης καθώς και της ιοίκησής της µε ταυτόχρονη µείωση ανθρώπινου δυναµικού, δίδοντας δικαίωµα χρήσης ειδικού προνοµιακού προγράµµατος αποχώρησης. Η µείωση του προσωπικού κρίθηκε Σελίδα 15 από 18

16 απαραίτητη ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει η Εταιρία στις σηµερινές οικονοµικές απαιτήσεις και παρά δε την καταβολή σηµαντικού ύψους αποζηµιώσεων ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας και η Ρευστότητα της Εταιρίας παρέµειναν σε απολύτως ικανοποιητικά επίπεδα. Μισθοί Παροχές Η µισθολογική πολιτική αποτελεί άθροισµα σταθερών αποδοχών και πρόσθετων παροχών και έχει σχεδιαστεί ώστε να προσελκύει και να διατηρεί ικανά στελέχη και έµπειρο προσωπικό. Η Εταιρία έχει καθορίσει µισθούς ανά θέση εργασίας τόσο στους υπαλλήλους που απασχολούνται στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση πελατείας (front office) όσο και των υπαλλήλων των υποστηρικτικών τµηµάτων (back office). Ο µισθός για τους υπαλλήλους έχει καθοριστεί να είναι σύµφωνος µε αυτόν που ορίζει το νοµοθετικό πλαίσιο. Η πολιτική αφορά τόσο τους υπαλλήλους ανωτέρας εκπαίδευσης όσο και τους υπαλλήλους µε πανεπιστηµιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, προσαρµοσµένη ανάλογα µε την θέση ευθύνης τους στην Εταιρία. Για τους έµπειρους υπαλλήλους, ο µισθός εξαρτάται από τα έτη εµπειρίας, την θέση ευθύνης, τα ακαδηµαϊκά προσόντα και τις συνθήκες στην αγορά. Η Εταιρία εφαρµόζει πολιτική πρόσθετων αποδοχών πάντοτε σε συνάρτηση µε την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας και την επίτευξη από τους υπαλλήλους των στόχων που τους έχουν ανατεθεί, όπως ενδεικτικά επίτευξης οικονοµικών, στρατηγικών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. Ύστερα από την αλλαγή της µετοχικής της σύνθεσης, η Εταιρία έχει διατηρήσει και παρέχει για το σύνολο του προσωπικού της ως πρόσθετες παροχές τις α) Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη και β) Κάλυψη Βρεφονηπιακού Σταθµού. Πιο συγκεκριµένα η πολιτική αµοιβών προβλέπει: o Την καταβολή στους υπαλλήλους κυρίως σταθερών αποδοχών. o Την καταβολή πρόσθετων αποδοχών είτε µε τη µορφή καταβολής προµήθειας επί του όγκου συναλλαγών (στους υπαλλήλους του τµήµατος πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών) είτε µε τη µορφή καταβολής ετήσιας αµοιβής επιβράβευσης (bonus) πάντοτε σε συνάρτηση µε την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας και µε την επίτευξη των οικονοµικών, στρατηγικών, ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που τους έχουν τεθεί. o Τυχόν πρόσθετες αποδοχές σηµαντικού ύψους αποδίδονται τµηµατικά σε βάθος χρόνου ώστε να µην επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την ρευστότητα της Εταιρίας. o Πρόβλεψη για επιστροφή κάθε πρόσθετης αµοιβής µετά την καταβολή εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι προέκυψε από παράνοµες ενέργειες. o Πρόβλεψη αναστολής κάθε πρόσθετης αµοιβής εφόσον η Εταιρία δεν εµφανίσει κέρδη ή σε περιόδους έκτακτων καταστάσεων, όπως όταν διαπιστώνεται ότι παρουσιάζονται χαµηλές ή αρνητικές χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στην ρευστότητα και στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας. o Οικιοθελείς παροχές, δηλ. παροχές που αποφασίζει η Εταιρία όπως παροχή βενζίνης, εταιρικού αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου κλπ και οι οποίες µπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε κατά την κρίση της. Σελίδα 16 από 18

17 Οι πρόσθετες αποδοχές αποδίδονται µε την προϋπόθεση: o Κάλυψης του προσωπικού ποσοτικού στόχου ο οποίος µεταβάλλεται τόσο ετησίως όσο και εντός του έτους ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς. o Επίτευξης και ποιοτικών στόχων, οι οποίοι περιλαµβάνουν την τήρηση διαδικασιών, την ικανοποίηση των πελατών, τις γνώσεις, την λήψη πρωτοβουλιών και εν γένει την γενικότερη συµπεριφορά. Η Εταιρία παρέχει σε ορισµένα στελέχη ποσοστό επί των προµηθειών ή αµοιβών που εισπράττει από πελάτες για λογαριασµό των οποίων µεσολαβούν ή έχουν συστήσει στην Εταιρία. Όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4 του άρθρου 2 της εγκυκλίου 48 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία δεν θεωρεί ότι ο συγκεκριµένος τρόπος αµοιβής έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της. Τα στελέχη τα οποία συνδέονται µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (π.χ. αναλυτές), οι ιευθυντές των Τµηµάτων και τα ιοικητικά στελέχη της Εταιρίας, αµείβονται µε µισθό και ετήσια αµοιβή επιβράβευσης (bonus), κατά περίπτωση εφόσον έχουν επιτευχθεί οι προσωπικοί και εταιρικοί στόχοι που τους έχουν τεθεί, σε συνάρτηση πάντοτε µε την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας. Αξιολόγηση Η µέθοδος της ετήσιας επιβράβευσης που χρησιµοποιεί η Εταιρία, βασίζεται κατά κύριο λόγο σε γραπτό κανονισµό ετήσιας αξιολόγησης προσωπικού. Ο κανονισµός ετήσιας αξιολόγησης διέπεται τόσο από ποσοτικούς όσο και από ποιοτικούς στόχους οι οποίοι παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια του έτους, ως προς την έκβασή τους και αξιολογούνται σε ετήσια βάση. Μεταξύ των ποιοτικών στόχων της αξιολόγησης περιλαµβάνονται τα κριτήρια της συµµόρφωσης των στελεχών µε την ισχύουσα νοµοθεσία, την τήρηση του εσωτερικού κανονισµού (κώδικας συµπεριφοράς, σύγκρουση συµφερόντων, κανονισµός συναλλαγών προσωπικού κλπ), την αποτελεσµατικότητα, την επαγγελµατική διεκπεραίωση των εργασιών, την ικανοποίηση των πελατών, τις πρωτοβουλίες για βελτιώσεις εργασιών και µείωσης κόστους. Η αξιολόγηση του προσωπικού έχει βαθµίδες και σε περίπτωση µη επίτευξης των στόχων, η Εταιρία διερευνά τις αιτίες και δίνεται η ευκαιρία στον αξιολογούµενο µε την συνδροµή του προϊσταµένου, της ιεύθυνσης Προσωπικού και της Γενικής ιεύθυνσης να προσαρµοστεί σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα στις απαιτήσεις της. Οι αποδοχές των υπαλλήλων είναι συνάρτηση της αξιολόγησής τους από τον προϊστάµενο του Τµήµατός τους η οποία κοινοποιείται στην ιεύθυνση Προσωπικού και στην Γενική ιεύθυνση. Τέλος η Εταιρία θεωρεί σηµαντικότατο ποιοτικό κριτήριο επίτευξης στόχου την µη ύπαρξη παραπόνων και καταγγελιών πελατών. Τυχόν παράπονα και καταγγελίες αξιολογούνται και µπορούν να επιφέρουν σηµαντικές πειθαρχικές κυρώσεις. Σελίδα 17 από 18

18 Ποσοτικές Πληροφορίες Η Εταιρία για το έτος 2012 κατέβαλε τις κάτωθι αµοιβές αποζηµιώσεις: 1. Αποδοχές Σταθερές Αποδοχές Μεταβλητές Αποδοχές Αριθµός ικαιούχων Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ,00 0,00 6 άτοµα 2. Αποζηµιώσεις o Ύψος αποζηµιώσεων λόγω αποχώρησης που λογίστικαν το 2012: 3,612, o Αριθµός ατόµων που αποζηµιώθηκαν: 31 άτοµα o Υψηλότερο ποσό αποζηµίωσης σε µεµονωµένο πρόσωπο: 445, Η Εταιρία κρίνει ότι δεν προκύπτουν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη πιθανόν κινδύνων από την ακολουθούµενη πολιτική αποδοχών. Σελίδα 18 από 18

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα