500 Αναγκαίοι Οριςμοί

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "500 Αναγκαίοι Οριςμοί"

Transcript

1 1 Άρησ Γιαβρήσ 500 Αναγκαίοι Οριςμοί Δεύτερη Έκδοςη Άρησ Γιαβρήσ, 2009 Powered by MagiCircle

2 2 Άρησ Γιαβρήσ 500 Αναγκαίοι Οριςμοί Δεύτερη Έκδοςη

3 3 Μεηάβαζη ηοσς οριζμούς Επιμέλεια εξωφύλλου: MagiCircle Άρης Γιαβρής Φωτογραφία εξωφύλλου: Άρης Γιαβρής Άρης Γιαβρής Μεηάβαζη ζηοσς οριζμούς

4 4 Σηε Σηειιάθε κνπ Μεηάβαζη ζηοσς οριζμούς

5 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 5 ΔΗΑΓΧΓΖ... 6 Ζ αλάγθε γηα νξηζκνχο... 6 Οη νξηζκνί ζηελ Έθθξαζε-Έθζεζε... 6 Ζ πξννπηηθή ΑΝΑΓΚΑΗΟΗ ΟΡΗΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ-ΔΚΦΡΑΖ... 7 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Για να μεηαβείηε ζηις ανηίζηοιτες ζελίδες ηοποθεηήζηε ηον δείκηη ηοσ mouse ζε οποιοδήποηε ζημείο ηων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μεηάβαζη ζηοσς οριζμούς

6 6 ΕΙΑΓΩΓΗ Η ανάγκη για οριςμούσ Όινη ρξεηαδφκαζηε νξηζκνχο: Μεηάβαζη ζηοσς οριζμούς Γηα λα γλσξίδνπκε ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα γεγνλφηα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηα γεγνλφηα θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ θαζεκεξηλή καο πξαγκαηηθφηεηα. Γηα λα νξγαλψζνπκε ηε ζθέςε καο θαη λα δηαηππψζνπκε ηηο θξίζεηο καο ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα. Γηα λα δηακνξθψλνπκε ηελ πξνζσπηθή καο γλψκε. Οι οριςμοί ςτην Έκφραςη-Έκθεςη Οη νξηζκνί είλαη απαξαίηεηνη θαη ζηελ Έθθξαζε-Έθζεζε. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πεξηιακβάλνληαη ζην Βαζηθφ Λεμηιφγην ηνπ Πξψηνπ θαη ηνπ Γεχηεξνπ ηφκνπ ησλ βηβιίσλ Ιδέεο θαη Επηρεηξήκαηα γηα ηελ Έθθξαζε-Έθζεζε ησλ εθδφζεσλ ΚΔΓΡΟ. Οη 500 Οξηζκνί θαιχπηνπλ ηνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ φισλ ησλ ζεκαηηθψλ θχθισλ ηεο Β θαη ηεο Γ Λπθείνπ! Γη απηφ ην ιφγν, απνηεινχλ ρξήζηκν εξγαιείν: Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, θαη Γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ. Η προοπτική Οη 500 Οξηζκνί απνηεινχλ ειάρηζην ηκήκα ελφο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο. Μεηάβαζη ζηοσς οριζμούς

7 7 500 ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΡΙΜΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΘΕΗ- ΕΚΦΡΑΗ Α 1. Αβάζηκνο (ινγηθή: γηα ζπκπεξάζκαηα, απόςεηο): Ζ γλψκε ή ην ζπκπέξαζκα πνπ δελ βαζίδεηαη, ζε εμαθξηβσκέλα ηεθκήξηα ή ζε αιεζείο πξνθείκελεο. Άξεο Γηαβξήο Αγνξά (νηθνλνκία): Σν ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο πσιεηέο θαη ηνπο αγνξαζηέο λα ζπλαιιάζζνληαη κε ρξήκαηα αληαιιάζζνληαο θάζε είδνπο αγαζά, ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο. 3. Αγύξηεο (ν): Απηφο πνπ εμαπαηά ηνπο αλζξψπνπο κε επίδεημε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηηο νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη (= ηζαξιαηάλνο, απαηεψλαο). 4. Αγρέκαρν όπιν: Όπιν κε ην νπνίν κάρεηαη θαλείο απφ θνληά (μίθνο, κάραηξα ή θνπίο). Άξεο Γηαβξήο Άγρνο: Σα ςπρνινγηθά (κειαγρνιία, θαηάζιηςε, θαθή δηάζεζε θ. ά.) θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (πνλνθέθαινη, πςειή αξηεξηαθή πίεζε, αλνξεμία, θφπσζε θ. ά.) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνζσξηλή ή κφληκε δηαηαξαρή ηεο εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αλζξψπνπ. 6. Αδηαθνξία (γηα ηε δεκόζηα δσή): Ζ άξλεζε ελφο αλζξψπνπ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκφζηα δσή ηεο ρψξαο ηνπ. 7. Αζεηώ: Καηαπαηψ, παξαβαίλσ αξρέο ή κηα ζπκθσλία. 8. Άζιεκα: Σν αγψληζκα πνπ απαηηεί ηελ θαηαβνιή ζσκαηηθψλ θπξίσο δπλάκεσλ θαη δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ ζπλαγσληζκνχ, γηα ηελ επίηεπμε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξσλ επηδφζεσλ ή απιψο γηα αλαςπρή. 9. Αζιεηηθό ηδεώδεο (αζιεηηθό πλεύκα): Σν λα αγσλίδεηαη θαλείο γηα ηε λίθε δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηε ζπκκεηνρή, ζηνλ επγελή ζπλαγσληζκφ θαη ζηε ζπλνιηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ ηνλ αζιεηηζκφ. 10. Αζιεηηζκόο: Ζ ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε αζιεηηθά αγσλίζκαηα. 11. Άζιηεο ζπλζήθεο δσήο: Οη ζπλζήθεο δσήο (νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, πλεπκαηηθέο, πεξηβαιινληηθέο) πνπ δελ επηηξέπνπλ ζε έλαλ άλζξσπν ή ζε κηα θνηλσληθή νκάδα λα δήζεη κηα αμηνπξεπή δσή. απηέο ηηο ζπλζήθεο πεξηιακβάλνληαη: ε θηψρεηα, ε αλεξγία, ν αλαιθαβεηηζκφο, ε ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ειιηπήο πεξίζαιςε θ. ά. ( αμηνπξεπήο δσή). 12. Άζινο: Ηδηαίηεξα επίπνλν (ζσκαηηθφ, ςπρηθφ ή πλεπκαηηθφ) θαη ζπνπδαίν θαηφξζσκα. 13. Άζπξκα (ην): Απαμησηηθφο ραξαθηεξηζκφο γηα άλζξσπν κεησκέλσλ πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ αληηζηάζεσλ, πνπ νη άιινη ηνλ κεηαρεηξίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.

8 8 14. Αηζεξνβάκσλ (ν, ε): Ο άλζξσπνο πνπ αγλνεί ή αξλείηαη λα γλσξίζεη ηηο ζπλζήθεο (θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, πλεπκαηηθέο) ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζ απηέο κε ηε ζθέςε ή κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 15. Αηζζεηηθή (γνύζην): Σν ζχλνιν ησλ αηζζεηηθψλ αμηψλ θαη πξνηηκήζεσλ ηνπ αλζξψπνπ ζρεηηθά κε ην σξαίν, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ θαη αληαλαθιψληαη ζηηο πξνζσπηθέο επηινγέο θαη ηελ θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ηνπ. 16. Αθηηβηζκόο (ν): Μνξθή ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία ζεσξεί ηε δξάζε (action) ησλ πνιηηψλ απνθαζηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αιιαγή ζηελ θνηλσληθή ή ηελ πνιηηηθή δσή. 17. Αιαδνλεία (ε): Ζ ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ αλψηεξν απφ ηνπο άιινπο θαηαθεχγνληαο ζε ςεχδε ή ζε απαηειέο πξάμεηο. 18. Αιάζεην (ην): Δηξσληθφο ραξαθηεξηζκφο γηα ηε δνγκαηηθή πεπνίζεζε ελφο αλζξψπνπ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο φηη δελ θάλεη πνηέ ιάζνο ζηηο εθηηκήζεηο, ζηηο εξκελείεο ή ζηηο απφςεηο ηεο. 19. Άιγνο (ην): Ο πφλνο, θπξίσο ν ςπρηθφο. 20. Αιιειεγγύε (ε): Ζ έκπξαθηε θαη αληδηνηειήο ζπκπαξάζηαζε ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο φηαλ βξίζθνληαη ζε δχζθνιεο ζηηγκέο. 21. Αιινηξίσζε (ε) (1): Ζ απνμέλσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα ηδηαίηεξα πλεπκαηηθά, εζηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά γλσξίζκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/2009 Αιινηξίσζε (2): Ζ απνμέλσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ε απψιεηα ησλ ηδηαίηεξσλ γλσξηζκάησλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (ηξφπνπ ζθέςεο, αμηψλ, δεκηνπξγηθφηεηαο) πνπ ζα έπξεπε λα ηνλ δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. 22. Αιθαβεηηζκόο: Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα δηαβάδεη θξηηηθά, λα επηθνηλσλεί κε ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη λα ρξεζηκνπνηεί ινγηθν-καζεκαηηθέο κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο, λα ιάβεη απνθάζεηο, λα εθθξάζεη απφςεηο θαη λα επηιχζεη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο σο κέινπο κηαο νηθνγέλεηαο, σο εξγαδφκελνπ θαη σο πνιίηε. 23. Άκεζε θνξνιόγεζε (άκεζνη θόξνη): Σα έζνδα ηνπ θξάηνπο ιακβάλνληαη βάζεη θιίκαθαο εηζνδήκαηνο, θνξνινγψληαο πην επηζεηηθά φζνπο ιακβάλνπλ κεγάια εηζνδήκαηα θαη πην ζπληεξεηηθά φζνπο ιακβάλνπλ κηθξά. Ζ άκεζε θνξνιφγεζε είλαη ν πην θαζηεξσκέλνο θαη αμηνθξαηηθφο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. Όζν πην πςειφ είλαη ην πνζνζηφ ζπγθέληξσζεο εζφδσλ απφ απηφ ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο, έλαληη ηεο έκκεζεο, ηφζν πην πγηέο θαη αμηνθξαηηθφ είλαη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε άκεζε θνξνιφγεζε αζθείηαη κε βάζε θάπνηεο θιίκαθεο πνπ θαζνξίδνληαη θάζε ρξφλν απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θάζε ρψξαο θαη αλάινγα κε ηηο θιίκαθεο απηέο νθείιεη λα θνξνινγεί πην ήπηα ηηο ρακειέο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο θαη πην επηζεηηθά ηηο αλψηεξεο.

9 9 24. Άκηιια (ε): Ζ πξνζπάζεηα γηα ππεξνρή αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, πνπ επηδηψθνπλ ην ίδην απνηέιεζκα (ή δηεθδηθνχλ ηελ πξψηε ζέζε) κε θίλεηξα θπξίσο εζηθά. Άξεο Γηαβξήο Ακνξαιηζηήο (ν): Ο άλζξσπνο πνπ αξλείηαη λα ξπζκίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε βάζε ηνπο εζηθνχο θαλφλεο. 26. Ακθηβνιία (ε): Ζ πλεπκαηηθή ζηάζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ειέγρεη θξηηηθά κηα άπνςε ή κηα ηδέα, κε ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηελ νξζφηεηά ηεο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Ακθηζβήηεζε (ε): Ζ ηεθκεξησκέλε αληίξξεζε πνπ πξνβάιινπκε ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα ή ηελ νξζφηεηα κηαο ηδέαο, κηαο ζεσξίαο, ελφο θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ή ελφο ηξφπνπ δσήο. 28. Αλάγλσζε (1): Ζ πνιπδηάζηαηε γλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπκβφισλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο. Αλάγλσζε (2): Ζ δεμηφηεηα πνπ απαηηεί ζπγθέληξσζε, ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο επαηζζεζίαο ηνπ αλζξψπνπ, πξνθεηκέλνπ απηφο λα θαηαλνήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο πνιπδηάζηαηεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ην γξαπηφ θείκελν. 29. Αλαιθαβεηηζκόο (ιεηηνπξγηθόο) (1): Ζ αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ λα αμηνπνηήζεη (κε ηελ νκηιία, ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε) ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη θαηαλφεζεο ησλ (πλεπκαηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ) ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Αλαιθαβεηηζκόο (ιεηηνπξγηθόο) (2): Ζ αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ λα θαηαλνήζεη κηα απιή (πξνθνξηθή, γξαπηή, ειεθηξνληθή, ή ςεθηαθή) παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δεκφζηα θαη ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή. 30. Αλαιθαβεηηζκόο (νξγαληθόο): Ζ αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ λα αμηνπνηεί ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ηελ αλάγλσζε σο κέζα επηθνηλσλίαο θαη θαηαλφεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 31. Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο: Οη κνξθέο ελέξγεηαο πνπ αληινχληαη απφ ηηο δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ηεο θχζεο απφ ηνλ ήιην, ηνλ άλεκν, ηα θχκαηα θηι. Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη: Ο πδξνειεθηξηζκφο, ε ειηαθή ελέξγεηα, ε αηνιηθή ελέξγεηα, ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ε βηνκάδα, ε θπκαηηθή ελέξγεηα (απφ ηελ ελέξγεηα ησλ θπκάησλ ηεο ζάιαζζαο θαη ηελ παιίξξνηα). 32. Αλαξρηζκόο: Ζ πνιηηηθή θηινζνθία ε νπνία ζεσξεί ην θξάηνο πεγή εμαλαγθαζκνχ, θαη θαηά ζπλέπεηα κε αλαγθαίν. Ζ ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε αξρή (= εμνπζία) θαη ην ζηεξεηηθφ α. Κπξηνιεθηηθά, αλαξρία ζεκαίλεη «ρσξίο εμνπζία». Οη ηδέεο ηνπ αλαξρηζκνχ έρνπλ θαηά θαηξνχο παξεμεγεζεί θαη δηαζηξεβισζεί, κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη ζπλψλπκνο ηνπ ράνπο, ηεο αηαμίαο θαη ηεο βίαο. Ζ ιέμε παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά έξγν Επηά επί Θήβαηο ηνπ Αηζρχινπ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Αλαρσξεηηζκόο: Ζ απνκάθξπλζε απφ ηελ θνηλσληθή δσή θαη δξάζε. 34. Αλαςπρή (ε): Ζ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αλαδσνγφλεζε ηνπ αλζξψπνπ, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ.

10 Αλδξάπνδν (ην): Κπξηνιεθηηθά: Ο άλζξσπνο πνπ αηρκαισηίζηεθε ζε πφιεκν θαη πνπιήζεθε σο δνχινο. Μεηαθνξηθά: Ο ππνηαγκέλνο θαη εμαζιησκέλνο άλζξσπνο. Δμαλδξαπνδίδσ: Κπξηνιεθηηθά: Πνπιψ έλαλ άλζξσπν σο δνχιν. Μεηαθνξηθά: Αιινηψλσ ηηο εζηθέο αμίεο ελφο αλζξψπνπ θαη ηνλ κεηαηξέπσ ζε άβνπιν φξγαλφ κνπ. 36. Αλδξείθειν (ην): Κπξηνιεθηηθά: νκνίσκα αλζξψπνπ καξηνλέηα. Μεηαθνξηθά, ε ιέμε ζπληζηά απαμησηηθφ ραξαθηεξηζκφ άβνπινπ αλζξψπνπ πνπ ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο άιισλ. 37. Αλεδαθηθόο: Υαξαθηεξηζκφο απφςεσλ ή ηδεψλ πνπ δε ζηεξίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 38. Αλεθηηθόηεηα (ε): Σν λα δερφκαζηε ηνπο άιινπο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. 39. Αλεξγία (ε): Ζ αθνχζηα απνρή απφ ηελ εξγαζία ιφγσ έιιεηςεο ζέζεσλ εξγαζίαο. 40. Αλέθηθηνο: Απηφο πνπ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφο πνπ είλαη αθαηφξζσηνο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Αλέρεηα (ε): Ζ έιιεηςε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα λα κπνξεί έλαο άλζξσπνο ή κηα θνηλσληθή νκάδα λα δήζεη αμηνπξεπψο. 42. Αλζξσπηά (αλζξσπηζκόο): Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ θαη ε έκπξαθηε θαη πνηθηιφηξνπε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζ απηνχο. 43. Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα: Σα δηθαηψκαηα πνπ ελππάξρνπλ ζηε θχζε καο θαη ρσξίο ηα νπνία δελ κπνξνχκε λα δήζνπκε σο αλζξψπηλα φληα. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κάο επηηξέπνπλ λα αλαπηχμνπκε πιήξσο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο αλζξψπηλεο αξεηέο καο, ηε λνεκνζχλε καο, ηα ηαιέληα καο θαη ηε ζπλείδεζή καο θαη λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο πλεπκαηηθέο θαη βηνηηθέο αλάγθεο καο. Άξεο Γηαβξήο Αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα: H απφδνζε ζηνλ άλζξσπν ηεο αμίαο πνπ ηνπ πξέπεη, σο πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαζψο θαη σο ππνθεηκέλνπ ηεο Ηζηνξίαο. 45. Αλζξώπηλν (πλεπκαηηθό) θεθάιαην: Δίλαη ν δεκηνπξγηθφο ζπλδπαζκφο ησλ πξνζφλησλ, ηεο γλψζεο, ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο επηλνεηηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο εηαηξείαο ή ησλ πνιηηψλ κηαο ρψξαο, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ πινχηνπ. 46. Αλία (ε): Σν αίζζεκα ηεο δπζθνξίαο θαη παξαίηεζεο πνπ καο πξνθαιεί ε κνλφηνλε επαλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ (ξνπηίλα) θαη παξαζηάζεσλ (εληππψζεσλ, απφςεσλ, εκπεηξηψλ). 47. Αληδηνηέιεηα (ε): Αξεηή ηνπ αλζξψπνπ, νη πξάμεηο ηνπ νπνίνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εηιηθξηλή πξνζθνξά ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη δελ απνβιέπνπλ ζηελ πζηεξφβνπιε εμππεξέηεζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπ ζπκθέξνληνο. 48. Αλνηθηίξκσλ (ν, ε): Υαξαθηεξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζε άλζξσπν ν νπνίνο δελ αηζζάλεηαη νίθην γηα ηα πάζε ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. 49. Αλνκία (ε): Παξάλνκε θαη αλήζηθε πξάμε.

11 Αληαγσληζκόο: Ζ επηδίσμε ηνπ αλζξψπνπ (ζε αηνκηθφ ή ζε ζπιινγηθφ επίπεδν) λα επηθξαηήζεη εξρφκελνο ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο αληηπάινπο ηνπ. 51. Αληηθεηκεληθή πιεξνθόξεζε: Ζ πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη ηηο εηδήζεηο γηα ηα γεγνλφηα ακεξφιεπηα, ψζηε λα επηηξέπεη ζην θνηλφ λα ζρεκαηίζεη ηε δηθή ηνπ γλψκε γη απηά. Αληηιήςεηο (ζηνλ πιεζπληηθό): Σν ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ, εζηθψλ θαη θηινζνθηθψλ ηδεψλ θαη αξρψλ πνπ δηαπλένπλ έλαλ άλζξσπν θαη ραξαθηεξίδνπλ ηφζν ηνλ ηξφπν ζθέςεο φζν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 52. Αληίιεςε (ε) (ςπρνινγία): Ζ πνιχπινθε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο επεμεξγάδεηαη ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ απφ ην πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα ηα θαηαλνήζεη. Ζ αληίιεςε δελ απνηειεί παζεηηθή θαηαγξαθή εξεζηζκάησλ, φπσο ππνζηήξηδε ν Καξηέζηνο (René Descartes). Αληίζεηα, έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα, θαζψο νη αηζζήζεηο δελ θαηαγξάθνπλ απιψο ηα εξεζίζκαηα (νπηηθά, αθνπζηηθά, απηηθά, γεπζηηθά, νζθξεηηθά), αιιά πξνβάιινπλ ζ απηά ηηο ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνυπάξρνπλ ζηνλ εζσηεξηθφ καο θφζκν απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο καο. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη αδχλαην λα θαηαλνήζνπκε κηα πιεξνθνξία αλ δελ έρνπκε πξνεγνχκελε γλψζε γη απηήλ. Έηζη, κε ηε γλψζε ηνπ, θάζε άλζξσπνο δεκηνπξγεί ηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα θαη νηθνδνκεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα εμνηθεησζεί κε εξεζίζκαηα (γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο), ηα νπνία δελ ζρεηίδνληαη κε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ. 53. Αληίζηαζε (ηνπ αλζξώπνπ): Ζ ελαληίσζε ηνπ αλζξψπνπ ζε ηδέεο, ηξφπνπο δσήο, αληηιήςεηο ή εμνπζίεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ ππνηαγή ή ηελ αιινηξίσζή ηνπ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Αλππόιεπηνο: Απαμησηηθφο ραξαθηεξηζκφο αλζξψπνπ γηα ηνλ νπνίν δελ ηξέθνπκε θακηά εθηίκεζε, εμαηηίαο ηεο εζηθήο ηνπ εμαρξείσζεο. Αλππνιεςία (ε): Ζ έιιεηςε εθηίκεζεο γηα ην ήζνο, γηα ηελ εληηκφηεηα ή γηα ηε ζπλέπεηα ελφο αλζξψπνπ. 55. Αμηνθξαηία (ε): Ζ επηινγή, πξνψζεζε ή επηθξάηεζε ζε θαίξηεο ζέζεηο ηεο δεκφζηαο δσήο αλζξψπσλ πνπ αληηθεηκεληθά είλαη νη πην άμηνη θαη ηθαλνί. Άξεο Γηαβξήο Αμηνιόγεζε (ε): Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο, ηεο ζεκαζίαο ή ηεο πνηφηεηαο ελφο πξάγκαηνο κε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα. 57. Αμηνπξεπήο δσή: Οη αλέζεηο (νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, πλεπκαηηθέο, πεξηβαιινληηθέο) πνπ επηηξέπνπλ ζε έλαλ άλζξσπν λα ραίξεηαη ηε δσή. ( άζιηεο ζπλζήθεο δσήο). 58. Άνπζβηηο (ην): Σν κεγαιχηεξν ζηξαηφπεδν εμφλησζεο ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο. Σν Άνπζβηηο έγηλε ζχκβνιν ηεο καδηθήο δνινθνλίαο πεξίπνπ 6 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ. 59. Απαξηράηλη (apartheid) (ην): Σν ζχζηεκα δηαρσξηζκνχ ιεπθψλ θαη καχξσλ πνπ επηθξάηεζε ζηε Νφηηα Αθξηθή ζην ρξνληθφ δηάζηεκα Με κηα ζεηξά λφκσλ, ν καχξνο πιεζπζκφο δελ επηηξεπφηαλ λα θηλείηαη ζηηο πεξηνρέο ησλ ιεπθψλ (πφιεηο, παξαιίεο θηι) νχηε λα ρξεζηκνπνηεί κέζα κεηαθνξάο πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηνπο ιεπθνχο. Οη ζπλζήθεο δσήο ηεο καχξεο πιεηνςεθίαο ήηαλ άζιηεο.

12 Απαπδεκέλνο: Ο άλζξσπνο πνπ έρεη θνπξαζηεί ςπρηθά. 61. Απέιαζε (ε): Ζ απνκάθξπλζε ελφο αιινδαπνχ απφ κηα ρψξα, επεηδή ζεσξείηαη επηθίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηά ηεο. 62. Απεκπνιώ: Παξαρσξψ ηα δηθαηψκαηά κνπ ή πξνδίδσ ηδέεο, αξρέο, αμίεο γηα ηδηνηειείο ζθνπνχο. 63. Απεξγία (ε): Ζ ζθφπηκε αλαζηνιή ηεο εξγαζίαο απφ νξγαλσκέλν ζχλνιν εξγαδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαη ζεζκηθψλ αηηεκάησλ. 64. Απεξίζθεπηνο: Υαξαθηεξηζκφο αλζξψπνπ ν νπνίνο, πξηλ πξνβεί ζε κηα ελέξγεηα, αξλείηαη ή αδπλαηεί λα εμεηάζεη ζε βάζνο ηηο ζπλζήθεο θαη λα πξνβιέςεη ηηο πηζαλέο ηεο ζπλέπεηεο. 65. Απιεζηία (ε): Ζ αθφξεζηε (άζβεζηε, έληνλε) επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα απνθηά πιηθά αγαζά. 66. Απνηειεζκαηηθόηεηα (ε): Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα πεηπραίλεη, ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο, ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα. 67. Άπνςε (ε): Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη, θξίλεη θαη αληηκεησπίδεη έλαο άλζξσπνο έλα γεγνλφο, κηα θαηάζηαζε, έλα θαηλφκελν. 68. Αξγθό (argot) (ε): Ζ ζπλζεκαηηθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κηθξέο θνηλσληθέο νκάδεο, θαη ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ θαζηεξσκέλε γιψζζα σο πξνο ηε ζχληαμε θαη ηε ζεκαζία ησλ εθθξαζηηθψλ ηεο κέζσλ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Αξθηηθόιεμν (ην): είλαη ζπληνκνγξαθία πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα αξρηθά γξάκκαηα πιήξσλ ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην αξθηηθφιεμν OTE ζεκαίλεη Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο. 70. Άξλεζε (ηνπ αλζξώπνπ): Ζ δπλακηθή απφξξηςε κηαο ηδέαο, κηαο ζεσξίαο ή ελφο θαηεζηεκέλνπ ηξφπνπ δσήο θαη θαη επέθηαζε ε αλππαθνή ζ απηήλ. 71. Αξλεζηκάζεηα (ε): Ζ άξλεζε ηνπ αλζξψπνπ λα έξζεη ζε επαθή κε λέεο πεγέο γλψζεο θαη λα δηεπξχλεη ηνπο πλεπκαηηθνχο ηνπ νξίδνληεο. 72. Αξρή ηεο Απξνζδηνξηζηίαο: Ο θπζηθφο Βέξλεξ Υάηδελκπεξγθ (Werner Heisenberg, ) ζε ειηθία 26 εηψλ απέδεημε φηη είλαη αδχλαην λα κεηξήζνπκε ηαπηφρξνλα κε απεξηφξηζηε αθξίβεηα ηε ζέζε θαη ηελ νξκή ελφο ζσκαηηδίνπ. Ο Υάηδελκπεξγθ εμήγεζε φηη απηή ε ειάρηζηε αβεβαηφηεηα ζηε κέηξεζε δελ είλαη πεηξακαηηθφ ζθάικα, δελ νθείιεηαη δειαδή ζηηο αηέιεηεο ησλ πεηξακαηηθψλ ζπζθεπψλ, αιιά πξνθχπηεη απφ ηελ δνκή ηεο χιεο απηήο θαζ εαπηήλ. 73. Αηάθα (ε): Άκεζε απάληεζε ε νπνία δηαηππψλεηαη κε ζθνπφ λα εληππσζηάζεη ηνπο αθξναηέο θαη λα κείλεη ζηε κλήκε ηνπ θνηλνχ. 74. Αηνκηθά δηθαηώκαηα: Σα δηθαηψκαηα πνπ δίλνπλ ζηνλ πνιίηε ηε δπλαηφηεηα λα «ακχλεηαη» απέλαληη ζε ελδερφκελε απζαηξεζία ησλ νξγάλσλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Άξεο Γηαβξήο Αηνκηθηζκόο: Ζ ζηάζε δσήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο ελεξγεί κε γλψκνλα ην αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηδηψμεηο, αδηαθνξψληαο γηα ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ πξάμεψλ ηνπ ζηνπο άιινπο. 76. Απζνξκεηηζκόο: Ζ πεγαία έθθξαζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζθέςεσλ θαη πξνζέζεψλ καο.

13 13 Β 77. Απηαξέζθεηα (ε): Ζ ηάζε ελφο αλζξψπνπ λα ζαπκάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ. 78. Απηελέξγεηα (ε): Ζ δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ζθέθηεηαη, λα απνθαζίδεη θαη λα πξάηηεη ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε άιισλ αλζξψπσλ. 79. Απηνγλσζία: Ζ δηαξθήο πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα γλσξίζεη θαη λα βειηηψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηε βνήζεηα ηεο εηιηθξηλνχο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηεξεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ. 80. Απηνθξηηηθή (ε): Ζ θξηηηθή πνπ αζθνχκε ζηηο πξάμεηο καο, ηδίσο ηηο παξαιείςεηο ή ηα ζθάικαηά καο. Ζ απηνθξηηηθή πξνυπνζέηεη εηιηθξίλεηα απέλαληη ζηνλ εαπηφ καο. 81. Απηνπεπνίζεζε (ε): Ζ πίζηε ηνπ αλζξψπνπ ζηηο πλεπκαηηθέο, ςπρηθέο ή ζσκαηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. Ζ πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπ. 82. Απηνπξαγκάησζε (ε): Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πλεπκαηηθψλ, ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαη ε αίζζεζε ηεο πιεξφηεηαο (εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο) πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. 83. Αθνζησκέλε αλάγλσζε: Ζ επηθέληξσζε ησλ πλεπκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ καο δπλάκεσλ ζηελ δεκηνπξγηθή επηθνηλσλία κε ην γξαπηφ θείκελν. 84. Αρξείνο: Απαμησηηθφο ραξαθηεξηζκφο αλζξψπνπ, ηνπ νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά είλαη αλήζηθε. ηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα, αρξείνο ζεκαίλεη άρξεζηνο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Βαξβαξόηεηα (ε): Κάζε κνξθή βάλαπζεο θαη απάλζξσπεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πεξηθξνλεί ηηο πλεπκαηηθέο, εζηθέο ή αηζζεηηθέο αμίεο ηνπ αλζξψπνπ. 86. Βαπθαιίδνκαη: Δμαπαηψ ηνλ εαπηφ κνπ ηξέθνληαο απαηειέο πξνζδνθίεο. 87. Βαπθαιίδσ: Καζεζπράδσ θάπνηνλ κε απαηειέο ππνζρέζεηο θαη ειπίδεο, νη νπνίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 88. Βηνεζηθή (ε): Κιάδνο ηεο εζηθήο πνπ κειεηά ηα εζηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ επηηεπγκάησλ ησλ βηνινγηθψλ επηζηεκψλ ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ θνηλσληψλ. 89. Βηνκεραλία ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ: Σν ζχλνιν ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαη αθξηβνπιεξσκέλσλ (κεξηθέο θνξέο) δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα αλαςπρή ζε εηδηθνχο ρψξνπο (παηδφηνπνπο, θέληξα δηαζθέδαζεο, πνιπρψξνπο θ. ά.), εμαηηίαο ηεο απμαλφκελεο έιιεηςεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηεο αδπλακίαο λα ηνλ αμηνπνηήζνπκε κφλνη καο δεκηνπξγηθά. 90. Βηνπάιε (ε): Ο αγψλαο ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. 91. Βηνπνξηζκόο: Ζ εμαζθάιηζε ησλ πιηθψλ κέζσλ επηβίσζεο, ηδηαίηεξα κε ηελ πξνζσπηθή εξγαζία. 92. Βηόζθαηξα (ε): Σν ηκήκα ηνπ πιαλήηε καο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε γε, ηνλ αέξα θαη ηνλ λεξφ, ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ε δσή. 93. Βηνηηθό επίπεδν: Σν πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ έρνπλ νη πνιίηεο κηαο ρψξαο (εηεζίσο ή ην κήλα) γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 94. Βηώζηκε ή Αεηθόξνο αλάπηπμε: Ζ αλάπηπμε πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο. Άξεο Γηαβξήο 2009

14 14 Γ 95. Blog (ζχληκεζε ηνπ φξνπ weblog): Δίλαη είδνο δηθηπαθήο ζειίδαο ζηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα δεκνζηεχεη ζρφιηα, γεγνλφηα ή νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο ειιεληθφο φξνο είλαη ηζηνιφγην. 96. Γεληά ηεο ακθηζβήηεζεο: Οη λένη νη νπνίνη ζηε δεθαεηία αληηπαξαηέζεθαλ δπλακηθά ζηνλ πνιηηηθφ ζπληεξεηηζκφ, ζηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, ζηνλ ξαηζηζκφ θαη ζηνλ πφιεκν, επηδηψθνληαο ηελ αιιαγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Γεληά ησλ 700 επξώ: Ζ ζησπειή πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ λέσλ (25-35 εηψλ), ε νπνία, εμαηηίαο ηεο αλαγθαζηηθήο ππεξεξγαζίαο, ηεο ρακειήο ακνηβήο θαη ηνπ αβέβαηνπ επαγγεικαηηθνχ κέιινληνο, ράλεη ηε δπλαηφηεηα γηα απηνπξαγκάησζε θαη ηηο επθαηξίεο γηα κηα αμηνπξεπή δσή. 98. Γελνθηνλία (ε): Δίλαη πξνκειεηεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή εμφλησζε ελ φισ ή ελ κέξεη κηαο εζληθήο, θπιεηηθήο, ζξεζθεπηηθήο ή εζληθήο νκάδαο. 99. Γιώζζα (ε): Σν ζχζηεκα ησλ γισζζηθψλ ζεκείσλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, ην νπνίν βξίζθεηαη «απνηππσκέλν» ζην κπαιφ ησλ νκηιεηψλ κηαο γισζζηθήο θνηλφηεηαο θαη κε βάζε ην νπνίν επηθνηλσλνχλ (F. de Saussure) Γισζζηθόο ηκπεξηαιηζκόο: Ζ πνιηηηθή κηαο ρψξαο πνπ απνζθνπεί ζηελ επηβνιή ηεο δηθήο ηεο γιψζζαο θαη ζηελ εμαθάληζε ησλ εζληθψλ γισζζψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ άιισλ ιαψλ Γισζζνκάζεηα (ε): Ζ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζην λα γίλνπκε πην αλνηρηνί ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηε λννηξνπία άιισλ αλζξψπσλ, ζηε βειηίσζε ησλ γλψζεψλ καο, ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο κεηξηθήο καο γιψζζαο θαη ζηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχκε απφ ηελ ειεπζεξία λα εξγαζηνχκε ή λα ζπνπδάζνπκε ζε άιιε ρψξα Γλώκε (ε): Δίλαη ε έθθξαζε κηαο θξίζεο, κηαο αμηνιφγεζεο, κηαο επηζπκίαο, ή ελφο ζπλαηζζήκαηνο, ζρεηηθά κε έλα ζέκα Γλσζηαθή λεπξνεπηζηήκε: Δίλαη επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηνπ βηνινγηθνχ ππνζηξψκαηνο ηεο γλψζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην λεπξσληθφ ππφζηξσκα ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπο Γθνπαληάλακν: Σν 2002, νη ΖΠΑ κεηέθεξαλ ηνπο πξψηνπο θξαηνχκελνπο ηνπ «πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο» κε θνπθνχιεο ζην θεθάιη θαη αιπζνδεκέλνπο ζην θέληξν θξάηεζεο ζηε Ναπηηθή Βάζε ηνπ Κφιπνπ ηνπ Γνπαληάλακν, ζηελ Κνχβα. Πνιινί απ απηνχο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε δηθαζηήξην, δηθεγφξν, νχηε ηε δπλαηφηεηα λα ηνπο επηζθεθζεί ε νηθνγέλεηά ηνπο. Αξθεηνί θξαηνχκελνη έρνπλ απνπεηξαζεί λα απηνθηνλήζνπλ. Άιινη θξαηνχκελνη, ζηελ απφγλσζή ηνπο, μεθίλεζαλ απεξγίεο πείλαο θαη θξαηήζεθαλ ζηε δσή, κεξηθέο θνξέο παξά ηε ζέιεζή ηνπο, κε επψδπλεο δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο ζίηηζεο. (www.amnesty.org.gr) Γξαθεηνθξαηία (ε): Σν άθακπην ζχζηεκα νξγάλσζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (ή θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ) πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ βξαδχηεηα, ηππνιαηξία, πνιππινθφηεηα θαη έιιεηςε πξσηνβνπιίαο, κε

15 15 Γ απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε επίιπζεο ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο θαη ηελ ηαιαηπσξία ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Γάιιν θνηλσληνιφγν Michel Crozier (Σν Γξαθεηνθξαηηθφ Φαηλφκελν, 1964), ν γξαθεηνθξαηηθόο νξγαληζκόο είλαη έλαο νξγαληζκόο πνπ δελ κπνξεί λα δηνξζώζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζαίλνληαο από ηα ιάζε ηνπ. Γηα ηνλ Woodrow Wilson, ( ), 28 ν πξφεδξν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ε γξαθεηνθξαηία κπνξεί λα ππάξμεη κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ην ζύλνιν ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ θξάηνπο απνκαθξύλεηαη από ηελ θνηλή πνιηηηθή δωή ηνπ ιανύ Γξαθή (ε): Ζ ηέρλε ηεο νξγάλσζεο γξαπηψλ θεηκέλσλ, πνπ απνβιέπεη ζηελ άξηηα δηαηχπσζε ησλ ηδεψλ καο θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο απφ ηνπο άιινπο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Γακαζθελό ζπαζί: Μαδί κε ην θαηάλα ησλ ζακνπξάη, απνηέιεζαλ ηα πην θεκηζκέλα είδε ζπαζηψλ ηεο ηζηνξίαο. Οη ηζηνξηνγξάθνη ησλ ηαπξνθνξηψλ βεβαηψλνπλ φηη ηα δακαζθελά ζπαζηά ησλ αξαθελψλ κπνξνχζαλ λα θφςνπλ ηε ζηδεξέληα παλνπιία ησλ ηππνηψλ κε έλα ρηχπεκα! 108. Γεηζηδαηκνλία (πξόιεςε) (ε): Ζ πίζηε πνπ κε αλνξζνινγηθφ ηξφπν απνδίδεη ζε ηπραία γεγνλφηα ή ζε αληηθείκελα ππεξθπζηθέο ηδηφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ δήζελ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Άξεο Γηαβξήο Γεμηόηεηεο (νη): Οη αμηνινγήζηκεο ηθαλφηεηεο (γλψζεηο, ηξφπνο ζθέςεο, ηερληθέο θιπ), ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ή ζηελ εξγαζία ηνπ Γεπηεξεύνπζεο (πνιηηηζκηθέο) αλάγθεο: Οη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ (πγεία, κφξθσζε, ειεχζεξνο ρξφλνο, ςπραγσγία, παηρλίδη, θαιιηηερληθή έθθξαζε θηι) Γεκαγσγόο: Ο πνιηηηθφο πνπ κε αζέκηηα κέζα (θνιαθείεο θαη ππνζρέζεηο) επηδηψθεη λα παξαπιαλήζεη ην ιαφ θαη λα απνζπάζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη πνιηηηθά νθέιε Γεκεγέξηεο (ν): Ο άλζξσπνο πνπ εμεγείξεη, πνπ μεζεθψλεη ηα πιήζε Γεκηνπξγηθή αλάγλσζε: Ζ αθνζησκέλε αλάγλσζε πνπ κεηαηξέπεη ην γξαπηφ θείκελν ζε πεδίν εζσηεξηθνχ δηαιφγνπ θαη απνηειεί αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ Γεκνθξαηία (ε): Σν πνιίηεπκα πνπ ζεκειηψλεηαη ζηελ ειεπζεξία ησλ πνιηηψλ, πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά, θαη θαηνρπξψλεηαη κε ηελ ππεπζπλφηεηά ηνπο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Γεκνθξαηηθό έιιεηκκα: Όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνλίζεη φηη ηα ζεζκηθά φξγαλα κηαο θνηλσλίαο ή ελφο δηαθξαηηθνχ νξγαληζκνχ ζηεξνχληαη δεκνθξαηηθφηεηαο θαη φηη θαίλνληαη απξφζηηα ζηνλ πνιίηε, εμαηηίαο ηεο πεξίπινθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο Γεκόζην Γίθαην: Δίλαη ν θιάδνο ηνπ δηθαίνπ πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ, σο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε ην θξάηνο.

16 Γεκνηηθόηεηα (ε): Ο βαζκφο απνδνρήο ελφο πξνζψπνπ απφ έλα ζχλνιν αλζξψπσλ (απφ ην θνηλφ). Αλαθεξφκαζηε ζε αχμεζε ή κείσζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ελφο πξνζψπνπ Γεκνςήθηζκα (ην): Ζ δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο, ζηελ νπνία ην εθινγηθφ ζψκα ςεθίδεη θαη απνθαίλεηαη κε έλα «λαη» ή κε έλα «φρη» ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ αθνξά ηε δεκφζηα δσή κηαο ρψξαο Γηα βίνπ κάζεζε (δηα βίνπ εθπαίδεπζε): Πεξηιακβάλεη ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ νξίδνληα, ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο ηνπ Γηαδίθηπν (ίληεξλεη) (ην): Σν παγθφζκην δίθηπν ησλ εθαηνκκπξίσλ ειεθηξνληθά ζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηψλ, πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζε ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ. Σν δηαδίθηπν άξρηζε κε 4 ππνινγηζηέο ην 1969 θαη νλνκαδφηαλ ARPAnet. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Γηάινγνο πνιηηηζκώλ: Σν ζχλνιν ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζέγγηζε θαη αιιεινθαηαλφεζε εζλψλ κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη ζξεζθείεο, ζην πιαίζην ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο θάζε ιανχ Γηάινγνο: Ζ εηιηθξηλήο αληαιιαγή απφςεσλ, κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε κηαο ιχζεο απνδεθηήο απφ φινπο ηνπο κεηέρνληεο Γηαπαηδαγώγεζε (ε): Σν ζχλνιν ησλ αξρψλ-αμηψλ θαη ησλ κεζφδσλ κε ηηο νπνίεο δηακνξθψλεηαη ε πλεπκαηηθή ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ελφο αλζξψπνπ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο Γηαπινθή (ε): Σν πιέγκα ακνηβαίσλ ζπκθεξφλησλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ, λφκηκσλ ή άλνκσλ, αλάκεζα ζε ηδησηηθνχο θαη θξαηηθνχο θνξείο, ε νπνία νδεγεί άθεπθηα ζηε δηαθζνξά ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ Γηαζεκόηεηα (celebrity) (ε): Έλα επξέσο αλαγλσξηδφκελν πξφζσπν ζην νπνίν ζηξέθνληαη ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο, θαζψο εμάπηεη ηελ πεξηέξγεηα ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνπ θνηλνχ Γηαζθέδαζε (ε): Ζ απαιιαγή ηνπ αλζξψπνπ απφ ηηο έγλνηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ε εχζπκε δηάζεζε πνπ ηε ζπλνδεχεη Γηαθήκηζε (εκπνξηθή) (1): Ζ πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ, κε ηελ πξνβνιή πεηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αγνξά πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ Γηαθήκηζε (εκπνξηθή) (2): Ζ ηέρλε λα ζεκαδεχεηο ην θεθάιη θαη λα πεηπραίλεηο ην πνξηνθφιη (Βαλο Πάθαξλη) Γηαθεκηζηηθέο ηερληθέο: Οη ηδηαίηεξεο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο ν δηαθεκηζηήο επηρεηξεί λα θαηαζηήζεη ην κήλπκα απνηειεζκαηηθφηεξν. Οη κέζνδνη απηέο απνβιέπνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ, ζηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ηεο γιψζζαο (ηε ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε ηνπ κελχκαηνο, ηα ινγνπαίγληα θιπ.) 130. Γηαθσηηζκόο: Γηαθσηηζκφο είλαη ε έμνδνο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ αλσξηκφηεηα γηα ηελ νπνία ππεχζπλνο είλαη κφλνλ ν ίδηνο. (Δκκάλνπει Καλη, ).

17 Γηδαθηηθή (ε): Κιάδνο ηεο Παηδαγσγηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο Γίθαην (γξαπηνί λόκνη) (1): Σν ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο, νξίδνληαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαζψο θαη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε παξάβαζή ηνπο. Γίθαην (ζεηό δίθαην) (2): Δίλαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη εμαλαγθαζηηθψλ θαλφλσλ (λφκσλ) νη νπνίνη θαη ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ πξνζψπσλ πνπ δηαβηνχλ ζε κηα θνηλσλία. Σν δίθαην δελ πξνέξρεηαη απφ ηελ αηνκηθή ζέιεζε ησλ αηφκσλ αιιά επηβάιιεηαη εμσηεξηθά (εηεξφλνκνο ξχζκηζε), επηηάζζνληαο θαη θαζνξίδνληαο ηη κπνξεί θαη ηη πξέπεη ή ηη δελ κπνξεί θαη ηη δελ πξέπεη λα πξάηηνπλ ρσξίο λα δεηεί ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο (επηηαθηηθή ξχζκηζε), επηβάιινληαο φκσο ζηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο θπξψζεηο (εμαλαγθαζκφο). Οη θαλφλεο Ζζηθήο ζε αληίζεζε κε εθείλεο ηνπ Γηθαίνπ απεπζχλνληαη ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ αλζξψπνπ, ηελ εζσηεξηθή ηνπ δηάζεζε, πξνεξρφκελνη απφ ηε ζπλείδεζή ηνπ αιιά ε ζπκκφξθσζε κε απηνχο γίλεηαη νηθεηνζειψο, ρσξίο εμαλαγθαζκφ Γηθαίσκα: Κάζε εζηθά ηεθκεξησκέλε απαίηεζε ηνπ αλζξψπνπ λα ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Γηθαζηηθή πιάλε: Ζ θαηαδίθε θαη ηηκσξία ελφο αλζξψπνπ απφ έλα (πνηληθφ) δηθαζηήξην γηα έγθιεκα πνπ δελ έρεη δηαπξάμεη Γηθηαηνξία (ε): Σν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο κηαο ρψξαο, θαηά ην νπνίν έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηφκσλ ζπγθεληξψλεη ζηα ρέξηα ηεο ηε λνκνζεηηθή θαη ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ηελ νπνία αζθεί αλεμέιεγθηα Γηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ (ησλ εξγαηώλ): Όξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Μαξμηζηέο γηα λα ραξαθηεξίζεη ηε κεηαβαηηθή πνιηηεηαθή θαηάζηαζε αλάκεζα ζηελ θαπηηαιηζηηθή θαη ηελ αηαμηθή θνκκνπληζηηθή θνηλσλία. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο, ε εμνπζία δελ ζπγθεληξψλεηαη ζηα ρέξηα ελφο δηθηάηνξα, αιιά ζηνπο πξνιεηάξηνπο (εξγάηεο). Άξεο Γηαβξήο Γνγκαηηζκόο: Σξφπνο ζθέςεο βαζηζκέλνο ζηε βεβαηφηεηα γηα ηελ απφιπηε αιήζεηα κηαο ηδέαο, ε νπνία δελ επηδέρεηαη θξηηηθήο ή ακθηζβήηεζεο Γπλάζηεο (πνιηηηθή δσή): Υαξαθηεξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζε απφιπην άξρνληα πνπ αζθεί κε ηπξαλληθφ ηξφπν ηελ εμνπζία. ηα απφιπην θπξίσο άξρνληα πνπ είλαη θαηαπηεζηηθφο θαη ηπξαλληθφο. Γπλάζηεο (ζπλζήθεο, ζεζκνί, λννηξνπίεο): Οη ζπλζήθεο (θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, πεξηβαιινληηθέο) πνπ αζθνχλ έληνλα αξλεηηθή επίδξαζε ζηνπο αλζξψπνπο δηακνξθψλνληαο αλάινγα ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηνλ ςπρηθφ ηνπο θφζκν. Γπλάζηεο (θνηλσληθή δσή): Υαξαθηεξηζκφο αλζξψπνπ πνπ επηβάιιεη κε ηπξαλληθφ ηξφπν ηε ζέιεζή ηνπ ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ Γπηηθνπνίεζε (ε): Δίλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θνηλσλίεο κε κεγάιε ηζηνξία θαη παλάξραηα έζηκα πθίζηαληαη ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ηνπ Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο (ηερλνινγία, λνκνζεζία, νηθνλνκία, δίθαην, ηξφπνο δσήο, δηαηξνθή, γιψζζα, ζξεζθεία θαη αμίεο).

18 18 Δ 140. Δγθιήκαηα θαηά ηεο Αλζξσπόηεηαο: Πξάμεηο ηφζν ζνβαξέο θαη ζε ηφζν επξεία θιίκαθα, ψζηε ε δηάπξαμή ηνπο λα κεηψλεη ηελ αλζξψπηλε θπιή ζην ζχλνιφ ηεο Δζεινληηζκόο: Ζ αληδηνηειήο εξγαζία ελφο αλζξψπνπ ζηελ ππεξεζία θάπνηνπ θνηλσθεινχο ζθνπνχ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Δζηκηθό δίθαην (άγξαθνη λόκνη): Σν ζχλνιν ησλ θαλφλσλ θαη ησλ εζίκσλ, κε βάζε ηα νπνία νξγαλψλεηαη ε θνηλσληθή δσή κηα ο νκάδαο αλζξψπσλ ή ελφο ιανχ Δζληθή (πνιηηηζκηθή) θιεξνλνκηά: Σν ζχλνιν ησλ κλεκείσλ, ησλ παξαδφζεσλ θαη ησλ αμηψλ ελφο έζλνπο πνπ θιεξνλνκήζεθαλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο θαη δηαηεξνχληαη ζην παξφλ, γηα λα θιεξνδνηεζνχλ ζηηο επφκελεο (γεληέο) Δζληθή απηνγλσζία: Ζ δηαξθήο πξνζπάζεηα ελφο ιανχ λα γλσξίζεη ην ηζηνξηθφ ηνπ παξειζφλ, ηηο παξαδφζεηο θαη ηηο αμίεο πνπ δηακφξθσζαλ ηελ εζληθή ηνπ θπζηνγλσκία Δζληθή ζπλείδεζε: Ζ επίγλσζε ησλ θνηλψλ ηζηνξηθψλ, εζηθψλ θαη πνιηηηθψλ αμηψλ θαζψο θαη ησλ ζπιινγηθψλ βησκάησλ πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη ηε θπζηνγλσκία ελφο ιανχ Δζληθηζκόο: Ζ ηπθιή πξνζήισζε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο ζηα εζληθά ηδεψδε θαη ε ηαπηφρξνλε ππνηίκεζε άιισλ εζλψλ, κε ζθνπφ ηελ επηβνιή ζ απηά Δζλνθάζαξζε (ε): Σν ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ απνβιέπνπλ ζην εθηνπηζκφ κηαο εζληθήο νκάδαο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή γηα ηελ εμαζθάιηζε εζληθήο νκνηνγέλεηαο Δζλνθεληξηζκόο: Ζ ηάζε κηαο εζληθήο νκάδαο λα ζεσξεί ηα εζληθά ηεο γλσξίζκαηα (αμίεο, παξαδφζεηο θηι) ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά θαη λα κεηαηξέπεηαη ζε κέηξν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππφινηπσλ εζλψλ Έζλνο: Μηα θνηλφηεηα αλζξψπσλ πνπ έρνπλ επίγλσζε ηεο θνηλήο ηνπο ηζηνξίαο, ηεο γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ παξαδφζεσλ πνπ ηνπο ελψλνπλ, θαη κνηξάδνληαη θνηλνχο ζηφρνπο γηα ην κέιινλ ηνπο Δζλόηεηα (εζληθή κεηνλόηεηα): Μηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ έρεη πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα (γιψζζα, ζξεζθεία, παξαδφζεηο) δηαθνξεηηθά απφ απηά ηνπ ηφπνπ ή ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δηακέλεη Δηδίθεπζε: Ζ απφθηεζε γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλν άξα θαη πεξηνξηζκέλν ηνκέα κηαο επηζηήκεο, κηαο ηέρλεο ή ελφο επαγγέικαηνο Δίδσιν (Ίλδαικα): Σν πξφζσπν πξνο ην νπνίν εθδειψλεη έλαο άλζξσπνο ή κία θνηλσληθή νκάδα ππέξκεηξν ζαπκαζκφ, πίζηε ή ιαηξεία Δηθαζία (ε): Γλψκε (ζπκπέξαζκα), ζηελ νπνία θαηαιήγνπκε ζηεξηδφκελνη ζε νξηζκέλα δεδνκέλα, πνπ δελ εγγπψληαη ηελ αιήζεηα ηεο Δηιηθξίλεηα (ε): Ζ έθθξαζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζθέςεσλ θαη πξνζέζεψλ καο ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο Δηξήλε (ε): Έλαο ηξφπνο δσήο πνπ ζεκειηψλεηαη ζην ζεβαζκφ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ην θφβν θαη θάζε κνξθή απεηιήο Δθεβόιν όπιν: Σν φπιν πνπ βάιιεη καθξηά (ηφμν, αθφληην).

19 Δθκαγείν (ην): Σν αξλεηηθφ απνηχπσκα ηεο κνξθήο ζηεξενχ ζψκαηνο επάλσ ζε εηδηθφ εχπιαζην πιηθφ, ην νπνίν παξάγεηαη θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή πηζηψλ νκνησκάησλ ηεο Δθκαπιίδσ: Χζψ έλαλ άλζξσπν κε ηε ζπκπεξηθνξά ή ηα πξφηππα πνπ ηνπ πξνβάιισ ζε εζηθή δηαθζνξά Δθκαπιηζκόο: Ζ εμψζεζε ζε εζηθή δηαθζνξά. Δθκαπιηζηήο: Απηφο πνπ αιινηψλεη ηηο εζηθέο αμίεο ελφο αλζξψπνπ εμσζψληαο ηνλ ζηελ εζηθή δηαθζνξά Δθπαίδεπζε (ε): Ο ζεζκφο πνπ κε ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία απνζθνπεί ζηελ πλεπκαηηθή, ζσκαηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ Έιεγρνο ηνπ λνπ: Σν ζχλνιν ησλ κεζφδσλ πνπ επηδηψθνπλ λα ππνλνκεχζνπλ ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη λα ζέζνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ηε ζθέςε, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο απνθάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Διεύζεξε αγνξά (νηθνλνκία): Ζ αληίιεςε ηνπ νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αγνξά πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ηνλ έιεγρν, ηελ νηθνλνκηθή παξέκβαζε ή ηηο ξπζκίζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ Διεπζεξία (ε): Σν δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ λα εθθξάδεη αλεκπφδηζηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ζεβφκελνο ηελ ίδηα δπλαηφηεηα θαη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ Διεπζεξία ηνπ Σύπνπ: Σν δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο δεκφζηα, ρσξίο θακηά εμσηεξηθή παξέκβαζε, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα λα αλαδεηνχλ, λα δέρνληαη θαη λα κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο Διεύζεξνο ρξόλνο: Ο ρξφλνο πνπ δηαζέηνπκε ζε δεκηνπξγηθέο θαη κε ρξεζηκνζεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηο νπνίεο επηδηψθνπκε ηε ζσκαηηθή, ηελ πλεπκαηηθή θαη ηελ ςπρηθή καο αλαδσνγφλεζε Διπίδα (ε): Ζ ςπρηθή δχλακε πνπ σζεί ηνλ άλζξσπν λα αγσληζηεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ή εληζρχεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γηα επλντθέο εμειίμεηο Έκκεζε θνξνιόγεζε (έκκεζνη θόξνη): Σα έζνδα ιακβάλνληαη απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο εθφζνλ δελ είλαη εχθνιε ε δηάθξηζε ζην εηζφδεκα ή γηα πνηθίινπο άιινπο ιφγνπο. Ζ έκκεζε θνξνιφγεζε ζηεξίδεηαη ζην ζθεπηηθφ άληιεζεο εζφδσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη απηφ εθηθηφ ή εχθνιν κέζσ ησλ θιηκάθσλ ηεο άκεζεο. Παξαδείγκαηα έκκεζεο θνξνιφγεζεο απνηεινχλ ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), ν θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ (πιελ ΦΠΑ), ν θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ, ηέιε ραξηνζήκνπ, θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη θφξνο κεγάιεο αθηλήηνπ πεξηνπζίαο(φμαπ). Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ηεο έκκεζεο θνξνιφγεζεο έλαληη ηεο άκεζεο ζην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, ηφζν πην αδχλακν είλαη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Δκπάζεηα (ε): Ζ αληηπάζεηα, ν θζφλνο ή ην κίζνο πνπ ηξέθεη έλαο άλζξσπνο γηα έλαλ άιιν άλζξσπν ή κηα ηδέα, ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνλ εκπνδίδνπλ λα ηελ αμηνινγήζεη κε λεθαιηφηεηα θαη επζπθξηζία.

20 Δλδεήο (ν), ε ελδεήο, ην ελδεέο: Ο άλζξσπνο πνπ ζηεξείηαη ηνπο αλαγθαίνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ψζηε λα εμαζθαιίζεη κηα αμηνπξεπή δσή. Άξεο Γηαβξήο Έλδεηα (ε): Ζ απνπζία, ε παληειήο έιιεηςε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα κηα αμηνπξεπή δσή. Μεηαθνξηθά, κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα έλδεηα ηδεψλ, γλψζεσλ, επηρεηξεκάησλ γηα πλεπκαηηθή έλδεηα, θηι. πξαγκάησλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα έλαλ άλζξσπν Δλεξγεηηθή (δεκηνπξγηθή) ςπραγσγία: Ζ ςπραγσγία πνπ βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ή ζηελ επηλφεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή καο θαιιηέξγεηα Δλεξγόο πνιίηεο: Ο πνιίηεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιηηηθή ζπλείδεζε Δλεκέξσζε (ε): Ζ αδηάιεηπηε παξαθνινχζεζε θαη ε θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ εμειίμεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο Δμαρξείσζε (γηα αλζξώπνπο): Καζηζηψ έλαλ άλζξσπν κε ηε δηαπαηδαγψγεζε ή ηε ζπκπεξηθνξά κνπ ή ηα πξφηππα πνπ ηνπ πξνβάιισ αρξείν, ηνπ αθαηξψ θάζε ζηνηρείν εζηθφηεηαο αιινηψλνληαο ηηο εζηθέο ηνπ αμίεο. Άξεο Γηαβξήο 7/9/ Δμέγεξζε (ε): Ζ άξλεζε ππνηαγήο ελφο αλζξψπνπ ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ πθηζηάκελε (θξαηηθή ζπλήζσο) εμνπζία, ε νπνία ζπλήζσο εθδειψλεηαη κε βίαην ηξφπν Δμνβειίδσ: Παχσ λα ρξεζηκνπνηψ θάηη. Μεηαθνξηθά, απνκαθξχλσ θάηη Δμνπζία (ε) (1): Ζ δχλακε κηαο νκάδαο αλζξψπσλ λα ξπζκίδνπλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπο ηε δσή αλζξψπσλ ή θνηλσληθψλ νκάδσλ. Δμνπζία (2): Σν δηθαίσκα ή ε δχλακε πνπ έρεη έλαο άλζξσπνο ή κηα θνηλσληθή νκάδα λα επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ (ηεο), δηακνξθψλνληαο ηνλ ηξφπν δσήο ή ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ αλζξψπσλ ή θνηλσληθψλ νκάδσλ Δμσζώ: Χζψ έλα αληηθείκελν πξνο ηα έμσ, ζπλήζσο βίαηα. Μεηαθνξηθά, παξαθηλψ έληνλα ή πηεζηηθά έλαλ άλζξσπν λα πξάμεη θάηη πνπ δελ ζέιεη Δπάγγεικα (ην): Ζ εξγαζία ελφο αλζξψπνπ, ηεο νπνίαο ην απνηέιεζκα πξνέξρεηαη απφ ηε βαζηά γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε δηαξθή επηκφξθσζή ηνπ Δπαγγεικαηηθή ζπλείδεζε: Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ εζηθψλ δεζκεχζεσλ (ππνρξεψζεσλ) πνπ ζπλεπάγεηαη ε άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο θαη ε επίγλσζε ηνπ αλζξψπνπ φηη κε απηφ ζπκβάιιεη, εθηφο απφ ηελ αηνκηθή, ζηελ θνηλσληθή πξφνδν Δπαΐσλ (ν): Ο εηδηθφο, ν εμεηδηθεπκέλνο γλψζηεο ελφο αληηθεηκέλνπ Δπέλδπζε (ε) (νηθνλνκία): Ζ παξαγσγή αγαζψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή άιισλ αγαζψλ Δπηδεηθηηθή θαηαλάισζε: Ζ θαηαλάισζε αθξηβψλ πιηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ λα πξνβάιεη ην άηνκν ηελ πςειή θνηλσληθή ζέζε (status) θαη ηνλ πινχην ηνπ. Ζ επηδεηθηηθή θαηαλάισζε ππαγνξεχεηαη απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο (ηε καηαηνδνμία ηνπ αλζξψπνπ) θαη φρη απφ ηελ αλάγθε γηα θάιπςε ησλ πξσηεπνπζψλ αλαγθψλ Δπίπιαζηνο (γηα αλζξώπηλε εθδήισζε ή ζπκπεξηθνξά): Πξνζπνηεηφο, φρη αιεζηλφο.

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

500 Αναγκαίοι Οριςμοί

500 Αναγκαίοι Οριςμοί 1 Άρησ Γιαβρήσ 500 Αναγκαίοι Οριςμοί Δεύτερη Έκδοςη Άρησ Γιαβρήσ, 2009 Powered by MagiCircle www.arisgiavris.gr 2 Άρησ Γιαβρήσ 500 Αναγκαίοι Οριςμοί Δεύτερη Έκδοςη 3 Μεηάβαζη ηοσς οριζμούς Επιμέλεια εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Μπεηίλα Νηάβνπ Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μ.Μ.Δ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.media.uoa.gr/davou «Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010 1 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Δηζαγσγή Η αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα γελληέηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα