ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Τ Μ Η Μ Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η Σ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Η πολιτιστική δράση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης : ιερεύνηση της συµβολής των πρωτοβάθµιων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Μελέτη περιπτώσεων» Επιβλέπων/ουσα: κ. Μαίρη Μαυρίκου Σπουδαστής/στρια: Τατιανή Σφελινιώτη ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η πολιτιστική δράση της πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Τ.Α.) στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Κατόπιν παραθέσεως του διεθνούς και του εθνικού θεσµικού πλαισίου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, διαφαίνεται ότι η έννοιά της έχει εµπλουτισθεί, για να περιλάβει το σύνολο των πολιτιστικών αγαθών, κινητών και ακίνητων, υλικών και άυλων, που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και έχουν µνηµειακή αξία.. Η διευρυµένη αυτή ερµηνεία φανερώνει πως πλέον η πολιτιστική κληρονοµιά εξελίσσεται σε µία σύνθετη έννοια, που δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως απολίθωµα του παρελθόντος, αλλά ως µέρος της ζώσας πραγµατικότητας. Η ευθύνη για την προστασία της βαρύνει όχι µόνο το κράτος, αλλά και τους φορείς της Τ.Α., οι οποίοι µε αυτόν συµβάλλουν στην προσπάθεια για πολιτιστική αποκέντρωση, για αυτό και συναντούν σε πολλές περιπτώσεις τη συµπαράσταση του κράτους. Όσον αφορά στην προστασία και προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, οι πρωτοβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) νοµιµοποιούνται να συστήνουν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, όπως µουσεία, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά κέντρα, να συστήνουν δηµοτικές επιχειρήσεις πολιτιστικής ανάπτυξης, να διοργανώνουν εκδηλώσεις µε στόχο την αναβίωση παλαιών ηθών και εθίµων, να υιοθετούν πολιτικές διάσωσης και επανένταξης παραδοσιακών οικιστικών συνόλων στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι και να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε την Κεντρική ιοίκηση. Παρόλο που κάποια µέτρα που εφαρµόστηκαν είχαν, συχνά, αποσπασµατικό χαρακτήρα, εντούτοις ενθάρρυναν σε µεγάλο βαθµό τους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. να ενεργοποιηθούν στον πολιτιστικό τοµέα. Ωστόσο, είναι γεγονός πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως φορέας πολιτιστικής δράσης δεν εξαντλεί τις θεσµικές δυνατότητές της, λόγω των προβληµάτων και των ανεπαρκειών που αντιµετωπίζει σε αυτόν τον τοµέα, όπως οικονοµικών, στελέχωσης των υπηρεσιών, εξειδίκευσης του προσωπικού και δυνατότητας προγραµµατισµού. 2

3 Φυσικά υπάρχουν και Ο.Τ.Α., που έχουν να παρουσιάσουν ολοκληρωµένα προγράµµατα τοπικής πολιτιστικής πολιτικής ως αποτέλεσµα µακροχρόνιου σχεδιασµού και σωστά οργανωµένης εκτέλεσης. Στην περίπτωσή τους, το πολιτιστικό τους ενδιαφέρον δεν εξαντλείται σε σποραδικές και εφήµερες εκδηλώσεις, αλλά αποδεικνύουν πως οι πρωτοβουλίες τους αποβλέπουν στην οργάνωση και λειτουργία θεσµών µε πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην τοπική πολιτιστική ανάπτυξη. Οι προτάσεις που διατυπώνονται στο τέλος του παρόντος ευελπιστούν να συµβάλλουν στη γενίκευσης της ανωτέρω κατάστασης. Ως προς την ακολουθηθείσα µεθοδολογία προς σύνταξη της παρούσης, αξιοποιήθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές, διερευνήθηκαν δικτυακοί τόποι, µελετήθηκαν συµβατικά κείµενα και συστάσεις διεθνών οργανισµών σχετικά µε την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και αναζητήθηκε η βασική σχετική εθνική νοµοθεσία. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν επαφές µε τις δηµοτικές αρχές που αποτέλεσαν περιπτώσεις µελέτης της παρούσας εργασίας. Προκειµένου να σκιαγραφηθεί ένα όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικό πλαίσιο της σύγχρονης πολιτιστικής δράσης των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. αξιοποιήθηκαν συζητήσειςσυνεντεύξεις µε στελέχη που καθ οιονδήποτε τρόπο εµπλέκονται στην άσκηση πολιτιστικής πολιτικής από την Τ.Α., ώστε να αποδοθεί µία ενδεικτική εικόνα της υφιστάµενης κατάστασης και των προβληµάτων που προκύπτουν, µέσα από µία επιλεκτική παράθεση εµπειριών και κριτικών ορισµένων ατόµων που εµπλέκονται σε αυτή. 3

4 ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ ΙΑ πολιτισµός συστάσεις πολιτιστική κληρονοµιά πρόγραµµα Πολιτισµός 2000 παράδοση αρχαιολογικός νόµος 3028/2002 λαϊκός πολιτισµός Υπουργείο Πολιτισµού πολιτιστική δράση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων πολιτιστική πολιτική δηµοτικά µουσεία τοπική ανάπτυξη δηµοτικές βιβλιοθήκες πολιτιστική ανάπτυξη δηµοτικοί κινηµατογράφοι πολιτιστική αποκέντρωση πολιτιστικά κέντρα αρχιτεκτονική κληρονοµιά Προγραµµατικές Συµβάσεις προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς δηµοτικές επιχειρήσεις πολιτιστικής ανάπτυξης Ουνέσκο παραδοσιακοί οικισµοί Συµβούλιο της Ευρώπης αναβίωση εθίµων διεθνείς συµβάσεις 4

5 SUMMARY The purpose of this paper is to examine the cultural activity of the Local Self - Government of the first grade for the protection of the cultural heritage. After presenting the international and national legal framework as far as the protection of the cultural heritage is concerned, it appears that its meaning has been enriched in order to include all the cultural goods, moveable and immoveable, material and immaterial, which exist in the Greek State and have monumental value. This interpretation shows that the meaning of the cultural heritage becomes complex and that it should not be treated as a past element but as part of the living reality. Responsible for its protection is not only the State but also the local authorities, which contribute by this way to cultural decentralization. As far as the protection and promotion of the local cultural heritage is concerned, the local authorities are justified to establish museums, galleries, libraries, cultural centers and local enterprises for cultural development, to organize events in order to revive old customs, to cater for the protection and re incorporation of traditional settlements and to sign programme conventions with the Central Government. The general conclusion is that, although some measures are fragmentary and temporary, the local authorities are encouraged to take an energetic part in cultural life. But, unfortunately, the fact is that the Local Self Government does not take full advantage of the legal framework, because of the problems and the deficiencies that local authorities come across and that concern money, staff, training and organizing. Of course, some local authorities can present complete programmes of local cultural policy as results of longstanding planning and carefully organized materialization. In these cases they don` t organize sporadic and short lived events, but they prove that they invest in institutions which affect in a positive way the cultural development. The propositions at the end of the present paper wish to contribute to the generalization of the above-described situation. As far as the methodology of this paper is concerned, there has been a research in related bibliography and web-sites. Also, international organizations conventions and recommendations have been studied, while all the related national legislation has 5

6 been gathered. Finally, this project, by using interviews - conversations with executives involved some how in the cultural activity of the local authorities, is not trying to make an empirical research, but is trying to give an indicative picture of the current situation as well as the real framework and dimensions of the cultural policy followed by the Local Self Government in Greece. KEY - WORDS culture, recommendations, cultural heritage programme Culture 2000 tradition archeological law 3028/2002 folklore Cultural Ministry cultural activity of the Local Self Government Archeological Resources and Expropriations Fund cultural policy local museums local development local libraries cultural development local cinemas cultural decentralization cultural centers architectural heritage Programme Conventions protection of the cultural heritage local enterprises for cultural development Unesco traditional settlements Council of Europe old customs revival international conventions 6

7 Συντοµογραφίες Τ.Α. : Τοπική Αυτοδιοίκηση Ο.Τ.Α. : Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υ.Π.Π.Ο. : Υπουργείο Πολιτισµού Τ.Α.Π.Α. : Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων Π.Σ. : Προγραµµατικές Συµβάσεις.Κ.Κ. : ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας Ε.Ε.Τ.Α.Α. : Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Κ.Ε..Κ.Ε. : Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος Τ.Ε..Κ.Ν.Α. : Τοπική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής Π.. : Προεδρικό ιάταγµα Ν. : Νόµος ΦΕΚ : Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως Α.Σ.Ε.Π. : Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού Η.ΠΕ.ΘΕ. : ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ε.Κ.Κ.Ε. : Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΚΕΠΕ : Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών Π.Π. : Παλιά Πόλη /νση : ιεύθυνση Κ.Π.Σ. : Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Μ.Ο.Π. : Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Τ.Ε.Ε. : Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Ε.Ο.Τ. : Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού Π.Ε.Π. : Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κ.Α.Μ. : Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου Η.Π.Ε.ΚΑ. : ηµοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Καστοριάς ΚΕ.ΒΥ.Τ. : Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών Ε.Π..Π. : Εθνικό Πολιτιστικό ίκτυο Πόλεων παρ. : παράγραφος περ. : περιοδικό ηλ. διεύθ. : ηλεκτρονική διεύθυνση τ. : τεύχος 7

8 Περιεχόµενα Εισαγωγή Η πρόταξη της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας στην πρόκληση της παγκοσµιοποίησης... Σκοπός της εργασίας και µεθοδολογία.. Κεφάλαιο Πρώτο : Το θεσµικό πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς 1.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς στο διεθνές περιβάλλον 1.3 Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς στο ευρωπαϊκό περιβάλλον ράσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης ράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000» Το εθνικό πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς Λόγοι της κρατικής παρέµβασης στην προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς Συνταγµατική κατοχύρωση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς Βασικοί νόµοι για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς.. Κεφάλαιο εύτερο : Πολιτιστική πολιτική και πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση 2.1 Πολιτιστική πολιτική : ορισµός, σκοποί και µέσα 2.2 Η πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση ως φορέας άσκησης πολιτιστικής πολιτικής. 2.3 Μέσα για την άσκηση πολιτιστικής πολιτικής. 2.4 Τοµείς πολιτιστικής δράσης της πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2.5 Οικονοµικές παράµετροι. Ο θεσµός των Προγραµµατικών Συµβάσεων 8

9 Κεφάλαιο Τρίτο : ράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς 3.1 Η παιδευτική αξία της πολιτιστικής κληρονοµιάς 3.2 Σύσταση ηµοτικών Επιχειρήσεων Πολιτιστικής Ανάπτυξης ( ΕΠΑ). 3.3 Σύσταση Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Μουσεία Πινακοθήκες Βιβλιοθήκες Πολιτιστικά (Πνευµατικά) Κέντρα Αναβίωση ηθών και εθίµων, δρώµενα, φεστιβαλικές εκδηλώσεις. 3.5 Παρεµβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών οικισµών και κτιρίων Κεφάλαιο Τέταρτο : Οι Προγραµµατικές Συµβάσεις του ήµου Ροδίων, του ήµου Ηρακλείου και του ήµου Χανίων 4.1 Η περίπτωση του ήµου Ροδίων 4.2 Η περίπτωση του ήµου Ηρακλείου Η περίπτωση του ήµου Χανίων Κεφάλαιο Πέµπτο : Μελέτη περίπτωσης : η πολιτιστική δράση του ήµου Καστοριάς 5.1 Η ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής Γενική θεώρηση της γεωπολιτικής κατάστασης Ιστορική αναδροµή. 5.2 Οι πολιτιστικές δράσεις του ήµου Καστοριάς Αποτύπωση του πολιτιστικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής Η Προγραµµατική Σύµβαση του ήµου Καστοριάς Η ηµοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Καστοριάς ( ΗΠΕΚΑ) Τα µουσεία της πόλης της Καστοριάς. 9

10 5.2.5 Αναβίωση εθίµων : τα καστοριανά Ραγκουτσάρια Η περίπτωση του λιµναίου οικισµού του ισπηλιού Συµπερασµατικές διατυπώσεις... Κεφάλαιο Έκτο : Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 6.1 Υφιστάµενη κατάσταση Η πρόκληση του µέλλοντος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πηγές Βιβλιογραφία Χρήσιµοι διαδικτυακοί τόποι. Παραρτήµατα. 10

11 Εισαγωγή Η πρόταξη της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας στην πρόκληση της παγκοσµιοποίησης Με την έννοια της παγκοσµιοποίησης έχει καθιερωθεί να αποδίδεται η τάση ισοπέδωσης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και οργάνωσης του κόσµου ως ενιαίου. Αυτή η αντίληψη ευσταθεί εν µέρει, καθώς, ενώ η παγκοσµιοποίηση, ιδωµένη από την οικονοµική της διάσταση, προωθεί µία ενιαία αγορά, σε επίπεδο πολιτισµού δεν αντιµάχεται την πολιτισµική πολυµορφία. 1 Αντιθέτως, χαιρετίζει τις τοπικές ιδιαιτερότητες, γιατί µπορεί να τις εµπορευτεί, ανάγοντας την εντοπιότητα σε ζήτηµα γραφικότητας και δηµιουργώντας πολιτισµικά στερεότυπα. Για να γίνει πιο κατανοητό, η παγκοσµιοποίηση δεν επιθυµεί να είναι οι πολιτισµοί όλων των χωρών ίδιοι, αλλά να διατηρεί ο καθένας τη διαφορετικότητά του, ανταποκρινόµενος, ωστόσο, αποκλειστικά και µόνο στη στερεότυπη εικόνα που έχει σε διεθνές επίπεδο διαµορφωθεί για αυτόν. Προτείνει, δηλαδή, σε εθνικό επίπεδο την πολιτισµική µονοτυπία, την οποία οι περιφερειακοί πολιτισµοί οφείλουν να επιβεβαιώνουν και να ενισχύουν, καταργώντας τις τοπικές τους ιδιαιτερότητες. 2 Μέσα σε αυτό το παγκοσµιοποιηµένο σκηνικό αναµένεται η ελληνική πολιτιστική δράση να περιοριστεί, από τη µια, σε αναπαραγωγή αρχαίων µύθων σε σύγχρονη παραλλαγή και, από την άλλη, σε παραστατική απεικόνιση παραδοσιακών ηθών και εθίµων, και όλα αυτά σε ένα φόντο ηλίου και θάλασσας. Μπροστά στον κίνδυνο οµοιοµορφίας και ισοπέδωσης του ελληνικού πολιτιστικού πλούτου, σύγχρονου και παραδοσιακού, καθοριστικός µπορεί να είναι ο ρόλος της πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στο εξής Τ.Α.), η οποία µε την πολιτιστική της δράση µπορεί να προφυλάσσει τις τοπικές πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Κι αυτό, γιατί η Τ.Α., που από τη φύση της βρίσκεται πολύ κοντά στη λαϊκή βάση, αποτελεί το φυσικό υποδοχέα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων µιας εξελισσόµενης κοινωνίας, οπότε και ένα κατάλληλο φορέα άσκησης πολιτιστικής πολιτικής. 1 Κονιαβίτης Θ., 2001, 44 2 Κούρτοβικ., Τα Νέα,

12 Η ειδική αυτή αναφορά στην πρωτοβάθµια Τ.Α. δεν παραγνωρίζει τον ρόλο της Κεντρικής ιοίκησης στη χάραξη µιας πολιτιστικής πολιτικής, η οποία θα αντιτάσσεται στις επιταγές του παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος. Ωστόσο, συµπορεύεται µε την αντίληψη που απορρίπτει τη χάραξη και άσκηση πολιτιστικής πολιτικής στις αναπτυγµένες δηµοκρατίες ερήµην των τοπικών κοινωνιών, δεδοµένου ότι κι αυτές πλέον διαθέτουν οργανωτικές δοµές, που είναι ικανές να αναπτύσσονται και να δρουν µε σχετική αυτονοµία από το κράτος. Το τελευταίο περιορίζεται σε ένα ρόλο επιτελικού χαρακτήρα και, για αυτό, αποφασιστικής σηµασίας. Από τη µεριά της, η Τ.Α. αναλαµβάνει πολιτιστική δράση, η οποία συνίσταται τόσο από πολιτικές προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου της, όσο και από πολιτικές ενθάρρυνσης της σύγχρονης τοπικής πολιτιστικής δηµιουργίας και ανάπτυξης. Η δράση της αυτή, φυσικά, είναι θεσµικά κατοχυρωµένη και προβλεπόµενη. Μάλιστα, επιβοηθείται από την κεντρική διοίκηση και, συγκεκριµένα, από το Υπουργείο Πολιτισµού, τόσο µέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών όσο και µέσω τεχνικών και οικονοµικών ενισχύσεων, προκειµένου να φέρει σε πέρας τα πολιτιστικά της προγράµµατα. Μία καλά σχεδιασµένη πολιτιστική πολιτική της Τ.Α. µπορεί να λειτουργήσει ως φίλτρο, το οποίο θα διυλίζει, µέσα από το σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι, την ιστορική συνείδηση και τις παραστάσεις των τοπικών κοινωνιών για τον εαυτό τους, προκειµένου να αναδείξει την ιδιαίτερη φυσιογνωµία τους και να την προτάξει απέναντι σε κάθε τάση ισοπέδωσης και οµοιοµορφισµού. Σκοπός της εργασίας και µεθοδολογία Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της πολιτιστικής δράσης της πρωτοβάθµιας Τ.Α. για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Για τις ανάγκες της εργασίας, ο όρος «πολιτιστική κληρονοµιά» χρησιµοποιείται µε τη διασταλτική του εκδοχή, βάσει της διευρυµένης ερµηνείας που του έχουν προσδώσει οι πιο πρόσφατες θεσµικές εξελίξεις σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Τόσο µε τις συστάσεις της Ουνέσκο και του Συµβουλίου της Ευρώπης, όσο και µε το νέο αρχαιολογικό νόµο 3028 / 2002, η έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς εµπλουτίζεται και περιλαµβάνει το σύνολο των πολιτιστικών αγαθών, κινητών και ακίνητων, υλικών και άυλων, που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και έχουν 12

13 µνηµειακή αξία. Συγκεκριµένα, ως τέτοια λογαριάζονται αρχιτεκτονικά µνηµεία του απώτερου ή πιο πρόσφατου παρελθόντος, ιστορικές τοποθεσίες, µαρτυρίες του πρόσφατου βιοµηχανικού παρελθόντος, λογοτεχνικές δηµιουργίες, έργα τέχνης, αρχεία σε βιβλιοθήκες, καθώς και εκφάνσεις του παραδοσιακού και λαϊκού πολιτισµού, όπως η γλώσσα, οι µύθοι, τα ήθη και τα έθιµα, η µουσική και ο χορός. Υπό τη διευρυµένη της εκδοχή, δηλαδή, η έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς περικλείει τις περισσότερες εκδηλώσεις της ανθρώπινης δηµιουργικότητας. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρατίθεται µε συνοπτικό τρόπο το θεσµικό πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προκειµένου να αποσαφηνιστεί το πεδίο προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς και να διαφανούν οι τάσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, όπως και οι διεθνείς δεσµεύσεις που επηρεάζουν την ελληνική έννοµη τάξη. Στη συνέχεια µελετάται η δυνατότητα χάραξης πολιτιστικής πολιτικής από την Τ.Α.. Αναλύεται το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, οι οικονοµικές παράµετροι και οι τοµείς της πολιτιστικής δράσης της Τ.Α., για να υπεισέλθει η µελέτη στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ο οποίος και µονοπωλεί το ενδιαφέρον του τρίτου κεφαλαίου. Συγκεκριµένα, διερευνώνται οι δράσεις τις οποίες νοµιµοποιούνται να αναλαµβάνουν οι πρωτοβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στο εξής Ο.Τ.Α.) για την προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου τους, όπως είναι η σύσταση νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου προς αυτό το σκοπό, η αναβίωση παρελθόντων εθίµων και η αξιοποίηση του θεσµού των προγραµµατικών συµβάσεων. Ως προς το τελευταίο, παρουσιάζονται ως µελέτες περιπτώσεων οι Προγραµµατικές Συµβάσεις των ήµων Ροδίων, Ηρακλείου και Χανιών, προκειµένου να καταφανούν τα αποτελέσµατα στις περιοχές όπου ο θεσµός τελεσφόρησε. Μία άλλη µελέτη περίπτωσης της παρούσας εργασίας είναι αυτή της συνολικής πολιτιστικής δράσης του ήµου Καστοριάς, ο οποίος επιλέχθηκε, τόσο διότι αποτελεί ένα δήµο που έµπρακτα εκδηλώνει την ευαισθησία του για το πολιτιστικό γίγνεσθαι, όσο και γιατί εκτείνεται σε µία ιστορική τοποθεσία µε σηµαντικά στοιχεία πολιτιστικής κληρονοµιάς, τα οποία προσπαθεί να διαφυλάξει και αναδείξει. Στο τελευταίο κεφάλαιο διατυπώνονται οι βασικές παραδοχές σχετικά µε το ρόλο των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. ως φορέων άσκησης πολιτιστικής πολιτικής, µε ιδιαίτερη αναφορά στα σηµεία που δυσχεραίνουν τη δράση τους για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Σε άµεση συνάρτηση µε τα προβληµατικά σηµεία 13

14 διατυπώνονται προτάσεις τόσο για την άµβλυνσή τους όσο και για περαιτέρω πολιτιστική και τοπική ανάπτυξη. Οι τελευταίες απηχούν τάσεις που επικρατούν στο χώρο της Τ.Α. και ευελπιστούν να συνδράµουν στη διαµόρφωση του γενικού πνεύµατος που µπορεί να διακατέχει τη χάραξη πολιτιστικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξαντλούν τις δυνατότητες για σχεδιασµό και υλοποίηση αποτελεσµατικών δράσεων πολιτιστικού χαρακτήρα. Ως προς την ακολουθηθείσα µεθοδολογία προς σύνταξη της παρούσης, αξιοποιήθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές, διερευνήθηκαν δικτυακοί τόποι, µελετήθηκαν συµβατικά κείµενα και συστάσεις διεθνών οργανισµών σχετικά µε την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και αναζητήθηκε η βασική σχετική εθνική νοµοθεσία. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν επαφές µε τις δηµοτικές αρχές που αποτέλεσαν περιπτώσεις µελέτης της παρούσας εργασίας. Προκειµένου να σκιαγραφηθεί ένα όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικό πλαίσιο της σύγχρονης πολιτιστικής δράσης των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. αξιοποιήθηκαν συζητήσειςσυνεντεύξεις µε στελέχη που καθ οιονδήποτε τρόπο εµπλέκονται στην άσκηση πολιτιστικής πολιτικής από την Τ.Α.. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι, µε τις προαναφερθείσες συνεντεύξεις, η παρούσα εργασία δεν επιδιώκει να ενεργήσει µία εµπειρική έρευνα, αλλά επιχειρεί να προσδώσει µία ενδεικτική, «εκ του σύνεγγυς», εικόνα της υφιστάµενης κατάστασης και των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται, µέσα από µία επιλεκτική παράθεση εµπειριών και κριτικών ορισµένων ατόµων που εµπλέκονται σε αυτή. Βέβαια, κατά την έρευνα για τη συγγραφή της παρούσης προέκυψαν, όπως ήταν αναµενόµενο, αρκετές δυσκολίες που αφορούσαν, κυρίως, στην πρόσβαση σε συγκεντρωτικές βάσεις δεδοµένων και σε οικονοµικά στοιχεία, τα οποία οι υπεύθυνοι φορείς επιφυλάσσονταν να διαθέσουν, οπότε και δεν υπήρχε άλλη επιλογή πέρα από τον απόλυτο σεβασµό της βούλησής τους. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Το θεσµικό πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς «ζούµε σε µια εποχή που δεν έχει πια ανάγκη να καταστρέφει για να δηµιουργήσει, που είναι απόλυτα ικανή να περιλάβει στα πιο τολµηρά µελλοντικά της προγράµµατα το σεβασµό της κληρονοµιάς του παρελθόντος» Rene Maheu (1964) (γενικός διευθυντής της Unesco) Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς δεν αποτελεί υπόθεση µόνο των εθνικών κρατών. Σηµαντική εξέλιξη της πολιτιστικής πολιτικής στην παγκόσµια διάστασή της αποτελεί η δραστηριοποίηση της διεθνούς κοινότητας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η εν λόγω κινητοποίηση υπήρξε αποτέλεσµα της απόδοσης στην έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς οικουµενικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τον οποίο τα σηµαντικά πολιτιστικά αγαθά µιας χώρας αποτελούν ταυτοχρόνως και συστατικά του πολιτισµού ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η αναγνώριση της οικουµενικότητας της πολιτιστικής κληρονοµιάς συνοδεύτηκε από την αναγκαιότητα για ανάληψη συλλογικής δράσης και δηµιουργίας ενός συστήµατος θεσµών και παρεµβάσεων µε στόχο την αποτελεσµατική της προστασία. 3 Κύριοι πρωταγωνιστές της διεθνούς ευαισθητοποίησης υπήρξαν η Ουνέσκο (UNESCO 4 ), το Συµβούλιο της Ευρώπης 5 και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που πλαισιωµένοι και από άλλα διεθνή όργανα, όπως το ιεθνές Κέντρο για τη Μελέτη της Συντήρησης και της Αποκατάστασης των Πολιτιστικών Αγαθών (ICCROM) 6 και το ιεθνές Συµβούλιο Μνηµείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) 7, ανέλαβαν συστηµατική προσπάθεια για τη θεσµική κατοχύρωση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 3 Κόνσολα Ν., 1995, σ UNESCO : United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (Εκπαιδευτικός, Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών) 5 Τροβά Ε., 1992, σ ICCROM : International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. Κύρωση του Καταστατικού του Κέντρου από την Ελληνική Βουλή µε το Ν 1669/86, ΦΕΚ Α ICOMOS : International Council On Momuments and Sites 15

16 1.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση Για λόγους µεθοδολογίας και σαφήνειας κρίνεται απαραίτητη η οριοθέτηση των εννοιών της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της διεθνούς προστασίας αυτής βάσει των κειµένων των συµβάσεων και των συστάσεων των αρµόδιων οργανισµών. Στα διάφορα διεθνή κείµενα, καθώς και στην επιστηµονική θεωρία και πρακτική, χρησιµοποιούνται εξίσου οι όροι «πολιτιστική κληρονοµιά» και «πολιτιστικά αγαθά». Παρόλο που δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός των παραπάνω εννοιών, αλλά υιοθετούνται ποικίλοι ορισµοί, ανάλογα µε το σκοπό του εκάστοτε κειµένου 8, τη βάση για την εννοιολογική τους προσέγγιση αποτελούν οι διατάξεις δύο διεθνών Συµβάσεων της Ουνέσκο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, της Σύµβασης της Χάγης του 1954 για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης και της Σύµβασης των Παρισίων του 1972 για την Προστασία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονοµιάς. 9 Στο Άρθρο 1 της Σύµβαση της Χάγης χρησιµοποιείται για πρώτη φορά ο όρος «πολιτιστικό αγαθό» για να δηλώσει «τα αγαθά, κινητά ή ακίνητα, τα οποία παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον δια την πολιτιστικήν κληρονοµιάν των λαών, όπως τα µνηµεία της αρχιτεκτονικής, της τέχνης ή της ιστορίας, εκκλησιαστικά ή κοσµικά, οι αρχαιολογικές τοποθεσίες, τα οικοδοµικά σύνολα,, τα έργα τέχνης, τα χειρόγραφα, βιβλία και, όπως επίσης αι επιστηµονικαί συλλογαί και αι σηµαντικαί συλλογαί βιβλίων, αρχείων» 10 Αντίστοιχα, στο Άρθρο 1 της Σύµβασης των Παρισίων η έννοια της «πολιτιστικής κληρονοµιάς» περιλαµβάνει : «µνηµεία : αρχιτεκτονικά έργα, σηµαντικά έργα γλυπτικής και ζωγραφικής, έργα ή κατασκευαί αρχαιολογικού χαρακτήρος, επιγραφαί, σπήλαια και σύνολα έργων παγκοσµίου αξίας από της απόψεως της ιστορίας, της τέχνης ή της επιστήµης, σύνολα οικοδοµηµάτων : οµάδες κτιρίων µεµονοµένων ή ενοτήτων(οικισµών) τα οποία, λόγω της αρχιτεκτονικής των, της οµοιογενειάς των ή της θέσεώς των, έχουν παγκόσµιον αξίαν από της απόψεως της ιστορίας, της τέχνης ή της επιστήµης, 8 Βουδούρη., Στρατή Α., 1999, σ. ΧΧ -ΧΧΙ 9 Κόνσολα Ν., 1995, σ Κυρωτικός Νόµος 1114/81, ΦΕΚ Α 6, άρθρο 1 16

17 τοπία : έργα του ανθρώπου ή συνδυασµός έργων του ανθρώπου και της φύσεως, καθώς και εκτάσεις περιλαµβανοµένων και των αρχαιολογικών χώρων αι οποίαι έχουν παγκόσµιον αξίαν από απόψεως ιστορικής, αισθητικής, εθνολογικής και ανθρωπολογικής» 11 Από τη σύνθεση των ορισµών των δύο ανωτέρω Συµβάσεων και λαµβάνοντας υπόψη τους ορισµούς που δίνονται σε ορισµένες από τις Συστάσεις που υιοθέτησε η Ουνέσκο από το 1956 ως το 1978, προκύπτει ότι οι δύο όροι είναι ταυτόσηµοι και έτσι θα αναφέρονται στη συγκεκριµένη εργασία. 12 Το πεδίο προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς διευρύνεται περισσότερο µε τις Συστάσεις τόσο της Ουνέσκο όσο και του Συµβουλίου της Ευρώπης, για να συµπεριλάβει και τις µαρτυρίες του πρόσφατου βιοµηχανικού παρελθόντος, τα οπτικοακουστικά έργα 13 ή τα έργα της αρχιτεκτονικής του εικοστού αιώνα 14. Αξιοσηµείωτο είναι πως η νοµική προστασία τείνει να επεκταθεί και στα άυλα αγαθά που αποτελούν εκφάνσεις του παραδοσιακού και λαϊκού πολιτισµού 15, όπως η γλώσσα, οι µύθοι, τα ήθη και τα έθιµα, η µουσική και ο χορός. 16 Στη συγκεκριµένη εργασία επιλέχθηκε ο όρος «πολιτιστική κληρονοµιά», ο οποίος νοείται µε την ανωτέρω διευρυµένη του εκδοχή, γιατί θεωρείται ότι αποδίδει καλύτερα από τον όρο «πολιτιστικά αγαθά» την ανάγκη διαφύλαξης των µαρτυριών του απώτερου ή και πρόσφατου παρελθόντος της ανθρωπότητας ως πηγής συλλογικής µνήµης και στοιχείου συλλογικής ταυτότητας. 17 Όσον αφορά στην έννοια της «προστασίας», στηριζόµενοι στον ορισµό της Σύµβασης των Παρισίων, ο οποίος είναι πληρέστερος από αυτόν της Σύµβασης της Χάγης, 18 ως προστασία θεωρείται ο προσδιορισµός, η διαφύλαξη, η συντήρηση, η ανάδειξη και η µεταβίβαση στις επερχόµενες γενιές των αγαθών της πολιτιστικής 11 Κυρωτικός Νόµος 1126/81, ΦΕΚ Α 32, άρθρο 1 12 Κόνσολα Ν., 1995, σ Βλ τη Σύσταση της Ουνέσκο του 1980 Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images. Το κείµενο είναι προσβάσιµο στην ηλ. διεύθ. URL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 14 Βλ τη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1991 Recommendation No R (91) 13 of the Committee of Ministers to Member States on the Protection of the Twentieth Century Architectural Heritage, στην ηλ. διευθ. 15 Βλ τη Σύσταση της Ουνέσκο του 1989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore. Το κείµενο είναι προσβάσιµο στην ηλ. διεύθ. 16 Βουδούρη., Στρατή Α., 1999, σ. ΧΧΙΙ 17 ό. π., σ. ΧΧΙ 18 Κυρωτικός Νόµος 1114/81, ΦΕΚ Α 6, άρθρο 2 : «η προστασία των πολιτιστικών αγαθών περιλαµβάνει την διαφύλαξιν και τον σεβασµόν αυτών των αγαθών» 17

18 κληρονοµιάς. 19 Παρόµοια χρήση του όρου και περαιτέρω ανάλυσή του γίνεται και σε κάποιες Συστάσεις της Ουνέσκο, όπου ορίζεται µια σειρά διαδικασιών προστασίας που περιλαµβάνει τον εντοπισµό, την επιφανειακή εργασία και την ανασκαφή την καταγραφή και την αρχειοθέτηση τη µελέτη και την τεκµηρίωση τη διασφάλιση από καταστροφή, φθορά, αλλοίωση, κλοπή, παράνοµη εξαγωγή κτλ τη συντήρηση και την αποκατάσταση την αναβάθµιση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού 20 Ιδιαίτερα στη Σύσταση της Ουνέσκο του 1972 για την προστασία, σε εθνικό επίπεδο, της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονοµιάς, ορίζεται ότι η ευθύνη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς βαραίνει καταρχήν τις αρµόδιες εθνικές αρχές, κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές, αλλά επεκτείνεται και στο κοινωνικό σύνολο. 21 Το ενδιαφέρον της συγκεκριµένης εργασίας επικεντρώνεται στην ευθύνη των τοπικών αρχών, η οποία αποτελεί και το αντικείµενο έρευνάς της. Επιπλέον, προστασία µπορεί να παρέχεται στα πολιτιστικά αγαθά και από διεθνείς οργανισµούς βάσει διεθνών κανόνων. Αυτός ακριβώς είναι ο ορισµός της «διεθνούς προστασίας» Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς στο διεθνές περιβάλλον Το διεθνές ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά αγαθά σε νοµικό επίπεδο ακολούθησε παράλληλη πορεία µε την ανάπτυξη ενός διεθνούς αρχιτεκτονικού προβληµατισµού για την πολιτιστική κληρονοµιά της ανθρωπότητας και τα µνηµεία. Ο εικοστός αιώνας έδωσε µία οικουµενική διάσταση στο ιστορικό παρελθόν και στα µνηµεία 19 Κυρωτικός Νόµος 1126/81, ΦΕΚ Α 32, άρθρο 4 20 Κόνσολα Ν., 1995, σ Βουδούρη., Στρατή Α., 1999, σ. ΧΧΙV. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Recommendation Concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage (1972), paragraphs Το κείµενο είναι προσβάσιµο στην ηλ. διεύθ. 22 Κόνσολα Ν., 1995, σ

19 κάθε έθνους και έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη για τη διάσωσή τους στις µελλοντικές γενιές. 23 Σε αυτήν ακριβώς την αντίληψη στηρίχτηκε το 1931 η «Χάρτα των Αθηνών για την Αποκατάσταση των Ιστορικών Μνηµείων», η οποία υιοθετήθηκε κατά το Α ιεθνές Συνέδριο Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών των Ιστορικών Μνηµείων, που διοργανώθηκε από το ιεθνές Γραφείο Μουσείων (International Museums Office). Στο κείµενο επισηµαίνονται οι συνέπειες για την κοινωνία από την εγκατάλειψη των ιστορικών κτιρίων και οικοδοµικών συνόλων, διατυπώνονται οι προϋποθέσεις διαφύλαξής τους και προτείνονται τρόποι για την αποτελεσµατική τους προστασία. 24 Η διεθνής κοινότητα αφυπνίστηκε εντονότερα µετά το Β Παγκόσµιο Πόλεµο, περίοδος που σηµαδεύτηκε από την ίδρυση της Ουνέσκο το Στο Άρθρο 1 της Ιδρυτικής Πράξης προβλέπεται ότι σκοπό του ιακυβερνητικού Οργανισµού αποτελεί η συντήρηση και προστασία της παγκόσµιας κληρονοµιάς, συστήνοντας στους ενδιαφερόµενους λαούς τις κατάλληλες διεθνείς συµβάσεις. 25 Το 1954 θεσπίζονται τα πρώτα ουσιαστικά µέτρα στο πλαίσιο της Ουνέσκο µε τη Σύµβαση της Χάγης για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης. Στο προοίµιο της Σύµβασης διακηρύσσεται ότι στόχος είναι η προστασία των πολιτιστικών αγαθών από µελλοντικές πολεµικές συγκρούσεις, οι οποίες, λόγω της εξέλιξης της πολεµικής τεχνολογίας, δύνανται να απειλήσουν ανεπανόρθωτα τα πολιτιστικά αγαθά. 26 έκα χρόνια αργότερα, το 1964, πραγµατοποιείται στη Βενετία το Β ιεθνές Συνέδριο των Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών των Ιστορικών Μνηµείων, το οποίο καταλήγει στην υιοθέτηση του «Χάρτη της Βενετίας» 27. Πρόκειται για µία διακήρυξη, όπου διατυπώνονται οι κανόνες που πρέπει να διέπουν διεθνώς τις ανασκαφές, την αποκατάσταση και τη συντήρηση των µνηµείων και γίνεται σαφής 23 Τροβά Ε., 1992, σ The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments. Adopted at the First International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments, Athens Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στην ηλ. διεύθ. 25 Constitution of the United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation, London, 16 November Το κείµενο είναι προσβάσιµο στην ηλ. διεύθ. 26 Hague Convention, Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954) στην ηλ. διεύθ. Η Ελλάδα την επικύρωσε µε το Νόµο 1114/81, ΦΕΚ Α 6 27 The Venice Charter : International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (1964). Λέγεται και «Χάρτης Αποκατάστασης» Το κείµενο είναι προσβάσιµο στην ηλ. διεύθ. Επίσης, στο Κόνσολα Ν., 1995, σ

20 αναφορά στην αντίληψη για την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά της ανθρωπότητας και για την κοινή υποχρέωση για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών. 28 Τη δεκαετία του `70 τίθενται οι βάσεις για τη διεθνή προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε καιρό ειρήνης µε τη θέσπιση δύο σηµαντικών Συµβάσεων στο πλαίσιο της Ουνέσκο. Η πρώτη είναι η Σύµβαση των Παρισιών του 1970 σχετικά µε τα ληπτέα Μέτρα για την Απαγόρευση και Παρεµπόδιση της παράνοµης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης της Κυριότητας των Πολιτιστικών Αγαθών, η οποία αφορά στα κινητά πολιτιστικά αγαθά και στοχεύει στην καταπολέµηση της παράνοµης εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών, πρακτική εξαιρετικά διαδεδοµένη την περίοδο εκείνη. 29 Όσον αφορά στη δεύτερη, πρόκειται για τη Σύµβαση των Παρισίων του 1972 για την Προστασία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονοµιάς, που αποτελεί µία από τις πιο ολοκληρωµένες προσπάθειες θεσµικής κατοχύρωσης της διεθνούς συνεργασίας στα θέµατα προστασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη του άρθρου 8 για τη συγκρότηση µίας ιακυβερνητικής Επιτροπής, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Σύµβασης, είναι αρµόδια για την απογραφή των πολιτιστικών αγαθών σε δύο καταλόγους, τον «Κατάλογο Παγκοσµίου Κληρονοµιάς» 30 και τον «Κατάλογο της εν κινδύνω Παγκοσµίου Κληρονοµιάς» Τροβά Ε., 1992, σ. 97 και Κόνσολα Ν., 1995, σ Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970) στην ηλ. διεύθ. Η Ελλάδα την επικύρωσε µε το Νόµο 1103/80, ΦΕΚ Α Στον «Κατάλογο Παγκοσµίου Κληρονοµιάς» περιλαµβάνονται αγαθά πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς (βάσει του εννοιολογικού τους προσδιορισµού στα δύο πρώτα άρθρα της Σύµβασης), τα οποία προτείνονται από τη χώρα όπου βρίσκονται, αλλά τελικά επιλέγονται από την Επιτροπή βάσει ορισµένων κριτηρίων. Ο Κατάλογος αυτός τίθεται σε κυκλοφορία ανά διετία. Βλ. Κυρωτικός Νόµος 1126/81, ΦΕΚ Α 32, άρθρο 11, παρ. 1-2 Στην Ελλάδα δεκαπέντε µνηµεία και τοποθεσίες έχουν κηρυχθεί ως αγαθά παγκόσµιας κληρονοµιάς : Ακρόπολη, ελφοί, Άγιον Όρος, Μετέωρα, Επίδαυρος, Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, Μυστράς, Ολυµπία, ήλος, Βεργίνα, Μυκήνες, Πάτµος, Πυθαγόρειο Σάµου, το Ιστορικό Κέντρο µε τη Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκαλύψεως στην Πάτµο, η Θεσ/νίκη (Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή), οι Βάσσες (Ναός Επικουρείου Απόλλωνα)(βλ στην ηλ. διεύθ. εδοµένου ότι η Ελλάδα είναι πλούσια σε πολιτιστικά «αποθέµατα», θα µπορούσαν να ενταχθούν και άλλα µνηµεία στον κατάλογο της Ουνέσκο. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Μπεριάτος Η.,Τα Νέα, Στον «Κατάλογο της εν κινδύνω Παγκοσµίου Κληρονοµιάς» αναγράφονται τα φυσικά και πολιτιστικά αγαθά που ήδη αναφέρονται στον «Κατάλογο Παγκοσµίου Κληρονοµιάς», όµως απειλούνται από σοβαρούς και συγκεκριµένους κινδύνους, όπως σεισµούς, πυρκαγιές, πολεµικές συρράξεις κ.α.. Τα αγαθά και σε αυτή την περίπτωση καταγράφονται µετά από πρόταση του κράτους προέλευσης και τελική επιλογή της ιακυβερνητικής Επιτροπής. Βλ. Κυρωτικός Νόµος 1126/81, ΦΕΚ Α 32, άρθρο 11, παρ. 4 20

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ... 23 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η έννοια του τοπίου I. Η προέλευση και η ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Αλίκη Μεταλληνού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων. Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής

Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων. Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων ρ. Αναστασία Π. Βαλαβανίδου αρχιτέκτων µηχ.-µουσειολόγος Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας, ΥΠΠΟΤ Ελένη Χρ. Οικονοµοπούλου αρχιτέκτων µηχ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: «Πολιτισμός» «Επιχειρησιακό σχέδιο πολιτισμού 2015-2030» Όραμα: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Νίκος Λένος, Επιθ.-Ελεγκτής..-αποσπ.από το Υπουργείο Πολιτισµού [Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3914 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας (M.O.U.) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση της μορφής του εγχειρήματος του 'Μουσείου', ως προνομιακού πεδίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστεύω ότι όλοι όσοι συγκεντρωθήκαμε σε αυτή την αίθουσα σήμερα. 1. Το πολιτιστικό τοπίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή μας: ο

Πιστεύω ότι όλοι όσοι συγκεντρωθήκαμε σε αυτή την αίθουσα σήμερα. 1. Το πολιτιστικό τοπίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή μας: ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ομιλία της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Δρος Λίνας Μενδώνη στη Διεθνή Συνάντηση με θέμα «Πολιτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Prepared by Chrysses Nicolaides

Prepared by Chrysses Nicolaides ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Prepared by Chrysses Nicolaides Προφίλ Συµβούλων CNE ΟΜΑ Α Business ΕΡΓΑΣΙΑΣ Development Ltd Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 205 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 205. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

ATHENA Europeana - Εθνική Προοπτική

ATHENA Europeana - Εθνική Προοπτική Συμπόσιο : Η Europeana στην Ελλάδα ATHENA Europeana - Εθνική Προοπτική ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 19 Οκτωβρίου 2010 Περιεχόμενα Europeana

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2007 -2- I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ξεκίνησε στις 1-3-2006 όπως προβλεπόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» ράση: «ιαγωνισµός Τεχνολογία και Καινοτοµία στην Εκπαίδευση» 2007-2008 1. Το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ-ICOMOS

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ-ICOMOS Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Συνεδρίων ICOMOS: International Council of Monuments and Sites-Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών Πληροφορίες: Νοτίνα Κοντογιάννη ICOMOS ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα Τηλ: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info (at) ped-in.gr Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772 No.Φ09222/5772 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ Υιοθετήθηκε κατά την 31 η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO ΠΑΡΙΣΙ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Ο πολιτιστικός πλούτος του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών», Δράση 1.4.α/13 : «Σταυροδρόμια Τέχνης» που εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Δράσεις της ΔΙΠΤ Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών Υποστήριξη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα