ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 1 από 95

2 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε: - Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις λεπτοµέρειες, των τεχνικών µελετών, είτε αυτές συντάχθηκαν από την ΕΟΑΕ και παραδίδονται για εφαρµογή, είτε αυτές έχουν εκπονηθεί από τον Ανάδοχο, - τις Οδηγίες, τους Κανονισµούς και τα σχετικά Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), - τα Ελληνικές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ), - τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ ΦΕΚ 315/Β/ ), - τον Ελληνικό Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ 2000 ΦΕΚ 1239/Β/ ), - τον Ελληνικό Κτιριοδοµικό Κανονισµό, - τον Κανονισµό Θερµοµόνωσης Κτιρίων, - τους λοιπούς Ελληνικούς Κανονισµούς και Ελληνικά Πρότυπα του ΕΛΟΤ. - τα πρότυπα των λοιπών κρατών µελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά. Επίσης ισχύ έχουν και οι λοιπές σχετικές δηµοσιευµένες Τεχνικές Οδηγίες, η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩ Ε, οι σχετικές τεχνικές οδηγίες των σχετικών άρθρων του Περιγραφικού Τιµολογίου Οικοδοµικών Εργασιών (Π.Τ.Ο.Ε) και τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Σηµειώνεται ότι όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων της παρούσας ΤΠ και των σχετικών και/ή αναφεροµένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισµών βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο Παραχώρησης. Σελ. 2 από 95

3 Α-1 ΚΟΝΙΕΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει µελέτη κοκκοµετρικής σύνθεσης κονιαµάτων, προκειµένου να εξασφαλισθούν οι επιθυµητές αντοχές και να είναι εφικτός ο έλεγχος των δοκιµιοληψιών. Όλα τα υλικά πριν προσκοµισθούν στο εργοτάξιο, θα ελεγχθούν από διαπιστευµένα εργαστήρια, Η Υπηρεσία Επίβλεψης κατά την κρίση της, µπορεί να ζητήσει τον έλεγχο της κοκκοµετρικής διαβάθµισης, πιστοποιητικά ποιότητας, κοκκοµετρική µελέτη, επιτυγχανόµενες αντοχές και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ιδίως για τα πρόσµικτα και τα βελτιωτικά. Η µεταφορά όλων των υλικών θα γίνεται µε φροντίδα, έτσι ώστε να παραµείνουν καθαρά και σε καλή κατάσταση. Υγροσκοπικά υλικά σε συσκευασία σάκων π.χ. κονίες, πρόσµικτα κλπ. θα ελέγχονται και δεν θα παραλαµβάνονται αν η συσκευασία τους είναι φθαρµένη ή υγρή. Τα παραλαµβανόµενα θα αποθηκεύονται σε στεγασµένο, ξηρό, αεριζόµενο χώρο πάνω σε υπερυψωµένο ξύλινο δάπεδο και χωριστά κατά είδος. Ασβέστης και αναµεµιγµένα υλικά θα αποθηκεύονται σε σκληρή καθαρή επιφάνεια προφυλαγµένα από βροχή, ξηρασία και παγετό. εν θα διαστρώνονται κονιοδέµατα, κονιάµατα και επιχρίσµατα υπό θερµοκρασίες κάτω των +5ο C ή σε παγωµένο υπόστρωµα ή µε πολύ ζεστό ή πολύ ξερό καιρό και αέρα, εκτός αν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας και εγκρίνει η Υπηρεσία Επίβλεψης της ΕΟΑΕ. ιαστρωµένα κονιάµατα και επιχρίσµατα, θα προφυλάγονται για χρονικό διάστηµα τόσο, ώστε η πήξη τους να γίνεται οµαλά και οµοιόµορφα, κάτω από οµαλές συνθήκες περιβάλλοντος και χωρίς ρεύµατα αέρα. 1.2 ΥΛΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟ Τσιµέντο Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Τσιµέντο τοιχοποιίας σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Λευκό τσιµέντο σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Σελ. 3 από 95

4 1.2.2 ΑΣΒΕΣΤΗΣ Ο ασβέστης πρέπει να προέρχεται από πρόσφατη όπτηση, µε φρύξη που έχει γίνει µε αέρια καύσεως. Η περιεκτικότητά του σε οξείδιο του ασβεστίου και οξείδιο του µαγνησίου θα είναι µεγαλύτερη του 95%. Ο ασβέστης πρέπει να σβήνεται αµέσως µόλις προσκοµισθεί στο εργοτάξιο, αλλιώς πρέπει να αποθηκεύεται µέσα σε αποθήκες που προφυλάσσονται επαρκώς από την υγρασία. Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να είναι καθαρός, χωρίς προσµίξεις, καλά σβησµένος και ωριµασµένος (τουλάχιστον επί 16 ώρες) στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προµηθευτή ή το εργοτάξιο σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα. Η ανάδευση του µίγµατος ασβέστη και νερού µέσα στο κιβώτιο σβέσης, πρέπει να γίνει αφού τελειώσει ο κοχλασµός που παράγεται από την ένωση των δύο αυτών υλικών και θα διαρκεί µέχρις ότου το µίγµα µεταβληθεί σε αραιό πολτό, οπότε προστίθεται το επί πλέον νερό για τη µετατροπή του πολτού σε γαλάκτωµα. Η δίοδος του γαλακτώµατος προς τον ασβεστόλακκο πρέπει να προστατεύεται µόνιµα µε συρµάτινο διάφραγµα το οποίο θα συγκρατεί τα αδιάλυτα στοιχεία του ασβέστη, που υπάρχουν στο κιβώτιο. Τα υπολείµµατα αυτά πρέπει να αποµακρύνονται µε προσοχή πριν ξαναχρησιµοποιηθεί το κιβώτιο για νέα σβέση. Ο ασβέστης πρέπει µετά την σβέση να παραµένει στον ασβεστόλακκο και να καλύπτεται εντελώς από το νερό της σβέσης. Ο ασβεστόλακκος πρέπει να ανοίγεται σε έδαφος µικρής σχετικά απορρόφησης, γιατί η µεγάλη απορροφητικότητα αποτελεί µειονέκτηµα και υπάρχει κίνδυνος να ξηραθεί το φύραµα. Το "σίτεµα" πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον δέκα πέντε ηµέρες και θεωρείται ότι είναι επαρκές, όταν πάνω στην επιφάνεια του φυράµατος σχηµατισθούν ραγάδες ανοίγµατος δακτύλου. Όταν ο ασβέστης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί πολλές ηµέρες ύστερα από το "σίτεµα" του, πρέπει να προστατεύεται από τον ατµοσφαιρικό αέρα µέσα στον ασβεστόλακκο µε στρώµα άµµου που θα διατηρείται συνεχώς υγρή. Για οποιαδήποτε χρήση του πολτού του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχονται σ αυτό θρόµβοι, µικροί λίθοι (άψητη άµµος ή άλλες αδρανείς ουσίες). Σελ. 4 από 95

5 Ειδικά όταν ο ασβέστης προορίζεται για την κατασκευή επιχρισµάτων, απαγορεύεται να λαµβάνεται από το κατώτερο στρώµα του πολτού του ασβεστόλακκου µέχρις πάχους 10 cm από τον πυθµένα ΑΜΜΟΣ Η άµµος που προορίζεται για κατασκευή κονιαµάτων, πρέπει να είναι προελεύσεως ποταµού ή λατοµείου της έγκρισης της Υπηρεσίας Επίβλεψης, η οποία είναι προτιµότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. Η άµµος πρέπει να είναι απαλλαγµένη από ορισµένες επιβλαβείς προσµίξεις, όπως πηλό (κολλοειδούς ύλης από κόκκους µεγίστης διαµέτρου 0,005 mm) και οργανικά συστατικά, τάλκη, µαρµαρυγία κ.α. Οι αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές περιεκτικότητες είναι: 2% για τον πηλό, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και µαρµαρυγία. Κατά την αποθήκευση της στο Εργοτάξιο, η άµµος πρέπει να προστατεύεται από ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της. Η κοκκοµετρική σύσταση της άµµου εξαρτάται από το είδος της εργασίας για το οποίο προορίζεται το κονίαµα. Όπου γίνεται χρήση όρων: "χονδρόκοκκος", "µετριόκοκκος" και "λεπτόκοκκος", αυτοί έχουν την ερµηνεία που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΜΟΥ ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΠΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΠΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ Χονδρόκοκκος 6,0 mm 3,0 mm Μετριόκοκκος 3,0 mm 0,5 mm Λεπτόκοκκος 0,5 mm - Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να υπάρχει κανονική διαβάθµιση των κόκκων της άµµου. Σελ. 5 από 95

6 A- 2 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 2.1. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ ΟΜΕΣ Γενικά Προβλέπεται η κατασκευή τοιχοποιιών πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµές σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. Τα τοιχώµατα οπτοπλινθοδοµής θα κατασκευαστούν από µπατικές, δροµικές ή διπλές µπατικές τοιχοποιίες µε θερµοµόνωση, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια των Τεχνικών Περιγραφών ΥΛΙΚΑ Οπτόπλινθοι µηχανοποίητοι διάτρητοι αργιλικοί. Ελάχιστες διαστάσεις πλίνθου 6Χ9Χ19. Οι οπτόπλινθοι που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι ακέραιοι, γεροί, οµοιογενείς χωρίς επιβλαβείς προσµίξεις, καλά ψηµένοι και να ανταποκρίνονται στις αντοχές των προτύπων που έχουν επιλεγεί και όχι µικρότερες από : - Μέση αντοχή σε θλίψη 50 kgr/cm 2 µεµονωµένη αντοχή σε θλίψη 40 kgr/cm 2 - Φαινόµενο βάρος 1300 kgr/m 3 - Απορρόφηση νερού 18% κατά βάρος ξηρού οπτόπλινθου. - Ανοχή διαστάσεων κατά µήκος 2mm κατά πλάτος και ύψος 1mm ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ ΟΜΩΝ Σε συνδυασµό µε το τύπο της τοιχοποιίας και το είδος των οπτοπλίνθων, τα κονιάµατα δόµησης θα είναι: α. Ασβεστοκονιάµατα β. Τσιµεντοκονιάµατα γ. Ειδικά τσιµεντοκονιάµατα - Πρόσθετα πρόσµικτα στα κονιάµατα θα χρησιµοποιούνται µόνο ύστερα από ειδική έγκριση και όπως σχετικά αναφέρεται. είγµατα µε πρόσθετα πρόσµικτα θα κατασκευάζονται τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν από την κανονική εκτέλεση της εργασίας. - Σύνθεση και πάχος κονιάµατος δόµησης Σελ. 6 από 95

7 Το πέρασµα του νερού από το κονίαµα δόµησης είναι τόσο µεγαλύτερο, όσο λεπτότερους κόκκους περιέχει η άµµος. Κονίαµα πλούσιο σε συνδετική ύλη είναι η αιτία συστολής πήξεώς του, ρηγµάτωσής του και περάσµατος νερού. Συνήθως το κονίαµα περιέχει 100 µε 150 kg τσιµέντου 200 µε 250 kg ασβέστη σ' ένα κυβικό µέτρο άµµου. Η άµµος πρέπει να περιέχει σε µικρό ποσοστό πολύ λεπτά στοιχεία (µπουχό) και να έχει συνεχή κοκκοµετρική σύνθεση από κόκκους 0 έως 3 mm. Κονίαµα µε πολύ λεπτά στοιχεία ευνοεί το πέρασµα του νερού. Το φαινόµενο της αφυδάτωσης επαυξάνεται όσο λεπτότερο είναι το πάχος του κονιάµατος. Κονίαµα πάχους 5 mm παρουσιάζει γρήγορα φαινόµενα αφυδάτωσης και αποξήρανσης, µείωσης της αντοχής πρόσοψης και αύξηση της ψαθυρότητας. Για το λόγο αυτό πρέπει να προβλέπεται ένα µέσο πάχος 10 έως 15 mm και τα τούβλα να τοποθετούνται, ώστε το κονίαµα να ξεχειλίζει προς όλες τις πλευρές και να φθάνει στο πάνω µέρος των κατακόρυφων αρµών της από κάτω σειράς των τούβλων. - Έλεγχος κονιάµατος δόµησης από πλευράς περιεκτικότητας αλάτων δυναµένων να µετακινηθούν προς τα τούβλα. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται τρία τουλάχιστον τούβλα και σε αυτά τοποθετείται κονίαµα, όµοιο µε αυτό που θα δοµηθούν, στη µικρότερη πλευρά τους. Όταν το κονίαµα ξηρανθεί τελείως τοποθετείται σε δοχείο µε αποσταγµένο νερό µε το κονίαµα εντός αυτού και το νερό να φθάνει στο 1/2 του ύψους του τούβλου. Το τούβλο τοποθετείται στο δοχείο µε κατακόρυφη την µεγαλύτερη πλευρά του και µε το κονίαµα στην κάτω πλευρά. Εάν το κονίαµα περιέχει άλατα (ενώ το τούβλο δεν περιέχει) αυτά θα µετακινηθούν µε τριχοειδή φαινόµενα στο τούβλο εάν αυτό παραµείνει στο νερό για τρία µε τέσσερα εικοσιτετράωρα και θα εναποτεθούν εκεί όπου σταµατά η τριχοειδής άνοδος του νερού. Σε περίπτωση που απαιτείται αύξηση της ταχύτητας εκτελέσεως του έργου µπορούν να χρησιµοποιηθούν Κονιάµατα έτοιµα σε σάκους (αρκεί να προστεθεί το νερό) µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµισθεί η σύνθεση αυτών και τα πρότυπα στα οποία έχει βασισθεί η εν ξηρώ παρασκευή του ετοίµου κονιάµατος. Η σύνθεση του κονιάµατος, κατά περίπτωση καθορίζεται και αιτιολογείται πλήρως από την µελέτη. Σελ. 7 από 95

8 Νερό καθαρό από το δίκτυο της πόλεως ή αναλόγως Σίδηρος: οµικός χάλυβας S220 κατά DIN είγµατα οκίµια : Θα πρέπει να προσκοµισθούν δείγµατα από όλα τα υλικά. Ο επιβλέπων κατά την κρίση του µπορεί να ζητήσει την προσκόµιση δοκιµίων για έλεγχο αντοχών, λοιπών ιδιοτήτων και κοκκοµετρικής σύνθεσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισµούς ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ ΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να υπάρχουν εγκεκριµένα σχέδια κατόψεων στο εργοτάξιο. Απαγορεύεται η δόµηση οπτόπλινθων µε τις οπές προς τις επιφάνειες της τοιχοδοµής, έτσι ώστε να µην υπάρχουν διαµπερείς οπές στις παρειές του τοίχου έστω και αν επιχρισθούν ή επενδυθούν οι τοίχοι αυτοί. Όλοι οι αρµοί θα είναι οριζόντιοι και κατακόρυφοι ισοπαχείς (1cm πάχος), καλά γεµισµένοι και όχι «ξεχειλισµένοι». Οι επάλληλοι κατακόρυφοι αρµοί θα είναι µετατεθειµένοι κατά 1/4 πλίνθου τουλάχιστον. Οι τοίχοι κατασκευάζονται κατά οριζόντιες στρώσεις και σε ζώνες ύψους 1,20m το πολύ κάθε ηµέρα. Οι τοίχοι θα εδράζονται καλά, θα στερεώνονται καλά στα κατακόρυφα στοιχεία (θα κολλώνται) και θα σφηνώνονται την επόµενη ηµέρα στη φέρουσα οροφή µε στρώση πλάγια τοποθετηµένων πλίνθων, σε παράλληλη διάταξη. Στις γωνίες και τις διασταυρώσεις θα γίνεται κανονική εµπλοκή κάθε στρώσης µε την επόµενη και στα ανοίγµατα θα σφηνώνονται λαµπάδες µιας πλίνθου. ιπλοί τοίχοι µε κενό θα συνδέονται µεταξύ τους µε µεταλλικά S από γαλβανισµένο σύρµα 4χιλ. ανά 40 cm κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Πλαίσια ανοιγµάτων, ανοίγµατα διέλευσης αγωγών κλπ. θα πρέπει να προβλέπονται και να κατασκευάζονται κατά το κτίσιµο των τοίχων, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται µέχρις ότου επιτευχθεί συντονισµός στις εκτελούµενες εργασίες. Θα χρησιµοποιούνται µόνο γερές, ακέραιες ή το πολύ µεσοκοµµένες πλίνθοι και καθαρό φρέσκο κονίαµα που δεν έχει αρχίσει να πήζει. Όλοι οι Σελ. 8 από 95

9 τοίχοι θα ενισχύονται µε οριζόντιες ζώνες ανά 1,5 µ. ύψους από Σενάζ. Οι ζώνες θα κατασκευάζονται συνεχείς στο ύψος των ανωφλιών, είτε των ποδιών είτε στην τυχόν ελεύθερη απόληξη του τοίχου οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους. Εφόσον χρησιµοποιηθούν προκατασκευασµένα ανώφλια αυτά θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τις ενισχυτικές ζώνες και θα εδράζονται κατά 15 cm εκατέρωθεν επί του τοίχου. Τοίχοι µε ύψος µεγαλύτερο των 4,00µ. θα ενισχύονται από δύο τουλάχιστον ενισχυτικές ζώνες. Τοίχοι οι οποίοι στην τεχνική περιγραφή και στον πίνακα τελειωµάτων της µελέτης προβλέπονται επιχρισµένοι, θα επιχρίονται από το πάτωµα µέχρι την οροφή. Τοίχοι που επενδύονται από άλλα υλικά ορισµένου ύψους θα επιχρίονται από το ύψος αυτό και µέχρι την ψευδοροφή. Τοίχοι χαµηλότεροι θα επιχρίονται όπως προηγουµένως σε όλο το ύψος τους και εν πάση περιπτώσει όπως δείχνουν τα σχέδια. Θα κατασκευαστεί δείγµα ενός πλήρους τοίχου µε διασταυρώσεις και ανοίγµατα από πατώµατος µέχρι οροφής από κάθε είδος πλινθοδοµής ύστερα από υπόδειξη της Υπηρεσίας Επίβλεψης τουλάχιστον 3 εβδοµάδες πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών. Η θερµοµόνωση τοποθετείται µεταξύ δύο µπατικών οπτοπλινθοδοµών µε 4-6 καρφιά τύπου NYLON ανά m 2 και στερεώνεται πάντοτε στην εσωτερική τοιχοποιία. ιπλοί τοίχοι µε κενό θα συνδέονται µεταξύ τους µε τους εγκεκριµένους συνδέσµους έτσι ώστε να αντιστοιχούν τουλάχιστον 4 σύνδεσµοι ανά m 2 τοίχου. Στις διπλές οπτοπλινθοδοµές µε ενδιάµεση θερµοµόνωση µε ή χωρίς ενδιάµεσα κενό οι οριζόντιες ενισχυτικές ζώνες θα κατασκευάζονται και θα συνδέονται µε µεταλλικά τζινέτια Φ5 ανά 50 εκ. Σε µεγάλου µήκους συνεχείς και χωρίς διασταυρώσεις τοίχους θα αφήνονται αρµοί διαστολής πλάτους 1 cm που θα σφραγίζονται όπως και οι λοιποί αρµοί διαστολής του κτιρίου. Πλινθοδοµές που η βάση τους είναι δυνατόν να εκτεθεί σε υγρασία πρέπει να ανεγείρονται πάνω σε ταινία ασφαλτόπανου µε ψηφίδα ή ασφαλτόχαρτου τριπλασίου πλάτους από εκείνου του πάχους του τοίχου καλυµµένη στο πάτωµα. Εφόσον χρησιµοποιηθούν ικριώµατα, αυτά θα είναι αυτοφερόµενα και θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας, χωρίς Σελ. 9 από 95

10 να υπάρχει ανάγκη στήριξής τους σε παρακείµενες κατασκευές ή τον ανεγειρόµενο τοίχο. Όλες οι επιφάνειες (οπτόπλινθοι, στοιχεία Φ.Ο. κλπ.) µε τις οποίες θα έρθει σε επαφή το κονίαµα θα πρέπει να έχουν διαβραχεί τόσο ώστε να µην επηρεάζεται η πήξη του κονιάµατος. Πρόσθετα στα κονιάµατα θα χρησιµοποιούνται µόνο ύστερα από ειδική έγκριση και όπως στο σχετικό κεφάλαιο αναφέρεται. είγµατα µε πρόσθετα πρέπει να κατασκευάζονται τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν την κανονική εκτέλεση της εργασίας. Εργασίες πλινθοδοµών θα εκτελούνται µόνο κάτω από κανονικές καιρικές συνθήκες (θερµοκρασία πάνω από +5 ο C, κανονική υγρασία, όχι πολύ δυνατός αέρας), εκτός αν ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης Μετά το τέλος των εργασιών πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα για την οµαλή πήξη του κονιάµατος µέτρα και η περατωµένη εργασία να προστατεύεται από οποιεσδήποτε κακώσεις. Καµία επόµενη εργασία δεν θα εκτελείται σε νεοανεγερθέντα τοίχο πριν περάσουν 15 ηµέρες από την περάτωσή του. Καµία απόκλιση από την ευθυγραµµία ή την κατακορυφότητα πέραν 5 χιλ. Καµία απόκλιση από τις γωνίες 2.2 ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙ Α ΓΕΝΙΚΑ Όπου θα χρησιµοποιηθούν στο έργο Τοιχώµατα ξηρής όµησης από γυψοσανίδα αυτά θα είναι τοιχοποιίες σιδερένιου γαλβανισµένου σκελετού µε αµφίπλευρη επένδυση διπλής γυψοσανίδας και ενσωµατωµένο ορυκτοβάµβακα που αποτελούν ένα ενιαίο σύστηµα. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εργασία και τα υλικά κατασκευής. Ειδικότερα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα υλικά και την εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, διαµόρφωσης των λεπτοµερειών επαφής µε άλλα οικοδοµικά στοιχεία και εξασφάλισης της απρόσκοπτης και σωστής λειτουργίας όλων των µερών της κατασκευής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες του τόπου και του είδους του έργου. Σελ. 10 από 95

11 Τα πετάσµατα ανάλογα µε τους χώρους που διαχωρίζουν θα είναι απλά, πυράντοχα, ανθυγρά και ηχοµονωτικά. Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την ακουστική άνεση µέσα στο κτίριο και την αποµόνωσή του από τους θορύβους καθώς και από την ηχητική µετάβαση από χώρο σε χώρο µέσω του πετάσµατος. Θα επιλεγεί αναγνωρισµένος κατασκευαστής ολοκληρωµένου συστήµατος προϊόντων για την κατασκευή των διαχωριστικών τοίχων και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει µε τις οδηγίες του και τις προδιαγραφές όπως απαιτείται. Η θέση και το είδος των διαχωριστικών αυτών τοίχων καθορίζονται από την µελέτη του έργου. Θα ακολουθηθούν ο ελληνικός κτιριοδοµικός κανονισµός, ο κανονισµός θερµοµόνωσης κτιρίων και τα Ε.Π. ΕΛΟΤ. Οι γυψοσανίδες θα παραδοθούν στο εργοτάξιο συσκευασµένες σε παλέτες και θα αποθηκεύονται οριζόντιες πάνω σε στηρίγµατα, σε ξερό αεριζόµενο χώρο σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και έτσι, ώστε να µην διατρέχουν κίνδυνο οποιασδήποτε αλλοίωσης από τις δραστηριότητες του εργοταξίου. Η διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται µε την απαιτούµενη προσοχή έτσι, ώστε να µη σύρονται οι ακµές τους πάνω στα άλλα υλικά της αποθήκης, ούτε να προξενούνται άλλες φθορές στα διακινούµενα υλικά και τις έτοιµες εργασίες. Θα χρησιµοποιηθούν γυψοσανίδες µε αµφίπλευρη επένδυση από χαρτόνι και αποτιµηµένες κατά µήκος ακµές, ώστε να διευκολύνεται το αρµολόγηµα µεταξύ του, σύµφωνα µε το πρότυπο 784 του ΕΛΟΤ. Στο έργο προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν γυψοσανίδες, ανθυγρές, πυράντοχες, ελάχιστου πάχους, πλάτους και ύψους ανάλογα µε το χώρο που θα τοποθετηθούν. Τα λοιπά χαρακτηριστικά όπως βάρος, αντοχές, απορρόφηση νερού κ.λ.π. θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή πρότυπα της µελέτης. Σκελετός (στρωτήρες και ορθοστάτες) από στραντζαριστά γαλβανισµένα εν θερµώ χαλυβδοελάσµατα ελάχιστου πάχους 0,6 mm διατοµής U διαστάσεων τέτοιων ώστε οι ορθοστάτες να χωρούν µέσα στους στρωτήρες. Όλα τα ειδικά τεµάχια ενίσχυσης και ακαµψίας από γαλβανισµένο εν θερµώ χαλυβδοέλασµα πάχους κατά περίπτωση. Σελ. 11 από 95

12 Βίδες κοπτικές ή διατρητικές γαλβανισµένες ή ειδικά επεξεργασµένες για αντοχή στην διάβρωση, µε κεφάλι που να µην τραυµατίζει την ορατή επιφάνεια των γυψοσανίδων. Βύσµατα πλαστικά ή µεταλλικά αναλόγου µεγέθους. Αυτοκόλλητη ταινία από αφρώδες πλαστικό µε κλειστές κυψέλες αναλόγου πλάτους για την επαφή του σκελετού µε τα άλλα οικοδοµικά στοιχεία. Μεταλλικές διατοµές προστασίας ακµών από αλουµίνιο ή γαλβανισµένο µαλακό χαλυβδοέλασµα. Λοιπά ειδικά τεµάχια µόρφωσης αρµών και τελειωµάτων από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 0,6 mm κατά τα πρότυπα των εργοστασίων PROTECTOR ή CATNIC. Υλικά αρµολογήµατος, στοκαρίσµατος (φινιρίσµατος) και ταινίες από ίνες γυαλιού για ενίσχυση των αρµολογηµάτων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των γυψοσανίδων. Μονωτικό υλικό πλήρωσης του διαχωριστικού τοίχου ορυκτοβάµβακας πάχους 40mm και ειδικού βάρους 50 kg/m 3 για κοινούς εσωτερικούς τοίχους, εκτός αν ορίζεται αλλιώς από τις οικοδοµικές λεπτοµέρειες της Μελέτης. Θα ελεγχθούν από διαπιστευένα εργαστήρια όλα τα απαιτούµενα υλικά σε ικανό αριθµό δείγµατα 200x300 mm από κάθε τύπο στοιχείου πλήρωσης και µονωτικού. είγµατα µήκους 300 mm από κάθε διατοµή του σκελετού, των ενισχύσεων και των ταινιών και ένα τεµάχιο από τα άλλα υλικά και µικροϋλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του τοίχου. Οι σανίδες θα προστατεύονται κατά την διάρκεια της κατασκευής από νερά, υπερβολική υγρασία και τους άλλους ρύπους του εργοταξίου ΕΡΓΑΣΙΑ Εργασίες γυψοσανίδων θα εκτελούνται σε κλειστά ή αλλιώς προφυλαγµένα τµήµατα του έργου. Το συνεργείο που θα αναλάβει την κατασκευή θα δώσει δείγµα εργασίας κατασκευάζοντας ένα αντιπροσωπευτικό διαχωριστικό τοίχο µε τα εγκεκριµένα υλικά σε χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία Επίβλεψης. Στο δείγµα µπορεί να περιλαµβάνεται και κούφωµα. Η εργασία θα εκτελεστεί µετά την κατασκευή των τελικών υποστρωµάτων των δαπέδων και των επιχρισµάτων των οροφών και των τοίχων. Σελ. 12 από 95

13 Θα γίνει πλήρης χάραξη σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της θέσης των τοίχων και των εσωτερικών κουφωµάτων. Όλοι οι στρωτήρες θα τοποθετηθούν πάνω σε αυτοκόλλητη ταινία αφρώδους ελαστικού µε κλειστές κυψέλες και θα στερεωθούν µε βίδες και πλαστικά βύσµατα ανά αποστάσεις το πολύ 0,60 µ. στο πάτωµα και στην οροφή. Ακολουθεί η τοποθέτηση των διατοµών του σκελετού σε επαφή µε τα λοιπά οικοδοµικά στοιχεία (πλευρικά κατακόρυφα στοιχεία κ.λπ.) κατά τον ίδιο τρόπο. Θα ληφθούν υπ' όψη όλες οι παραµορφώσεις από βέλη κάµψεως, καθιζήσεις κ.λπ. της φέρουσας κατασκευής. Ακολουθεί η τοποθέτηση ορθοστατών ανά 0,60 m και των ενισχύσεων στα ανοίγµατα των κουφωµάτων και όπου προβλέπεται να αναρτηθούν αντικείµενα. Στην συνέχεια, τοποθετούνται οι σανίδες πλήρωσης της µιας πλευράς. Θα ληφθεί πρόνοια ώστε οι γυψοσανίδες να µην ακουµπούν στο δάπεδο στερέωσης του κάτω οδηγού (στρωτήρα) για να αποφευχθεί τυχόν διείσδυση υγρασίας. Η κοπή και επεξεργασία τους θα εκτελείται πάντοτε µε τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και έντεχνη κατασκευή. Απ' ευθείας κάρφωµα των σανίδων δεν επιτρέπεται. Τέλος τοποθετούνται οι µικροί και οι εύκαµπτοι αγωγοί, οι λοιπές εγκαταστάσεις και οι µονωτικές πλάκες και κλείνει ο τοίχος µε την τοποθέτηση των σανίδων πλήρωσης της άλλης πλευράς. Αρµολόγηµα και στοκάρισµα των αρµών µεταξύ σανίδων πλήρωσης και µεταξύ σανίδων πλήρωσης και γειτονικών κατασκευών αµέσως µετά την οριστική τοποθέτηση κάθε εξωτερικής στρώσης. Το αρµολόγηµα θα γίνει µε όλα τα διατιθέµενα υλικά και ενισχυτική ταινία. Ευθείς τοίχοι (χωρίς διασταυρώσεις) µεγαλύτεροι των 8,00 m µήκους θα ενισχύονται µε διπλούς ορθοστάτες ανά 3,60 mm. Ευθείς τοίχοι µεγαλύτεροι των 12,00 m µήκους θα διακόπτονται µε αρµό διαστολής που διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού του συστήµατος των διαχωριστικών πετασµάτων. Σε περίπτωση απαίτησης µεγαλύτερης αντοχής θα ενισχύονται οι ορθοστάτες (π.χ. τοποθετούνται διπλοί) και θα αποφεύγεται η πύκνωσή τους. Σελ. 13 από 95

14 Σε συνδέσεις υπό γωνία θα τοποθετείται πάντοτε ορθοστάτης αντίστοιχης γωνίας πίσω από τις σανίδες πλήρωσης έτσι, ώστε να τις συνδέει µεταξύ τους. Σε κουφώµατα και άλλα µεγάλα ανοίγµατα θα τοποθετείται περιµετρικά σκελετός από διπλούς ορθοστάτες ή από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 1,5 mm διατοµής U από το πάτωµα µέχρι την οροφή και ειδικά στα κουφώµατα θα σφραγίζονται οι αρµοί µε κατάλληλη ταινία απορρόφησης κραδασµών ώστε να αποκαθίσταται η στεγανότης µεταξύ των χώρων. Το στοκάρισµα και η επεξεργασία των αρµών θα αποφεύγεται όταν επικρατούν θερµοκρασίες κάτω των +5 C ή πολύ ξερός καιρός. Προ της τοποθέτησης πλακιδίων θα γίνεται επάλειψη των επιφανειών των γυψοσανίδων µε σκληρυντικό βερνίκι ή άλλο υλικό όπως συνιστά ο κατασκευαστής των γυψοσανίδων. Σπασµένες, ρηγµατωµένες, "φουσκωµένες" και γενικά αλλοιωµένες γυψοσανίδες, δεν θα γίνονται δεκτές. Τοπική επιπεδότης ελεγχόµενη µε κανόνα 200 mm (στην περιοχή των αρµών) 1 mm. Γενική επιπεδότης ελεγχόµενη µε κανόνα 2,000 mm 5 mm. Απόκλιση κατακορυφότητας στο ύψος ορόφου και ανεξάρτητα από αυτό 5 mm ΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Κινητά διαχωριστικά χώρων Υγιεινής θα τοποθετηθούν στα W.C. κοινού όλων των Κτιρίων Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών(Κ.Ε.Τ.) ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τα διαχωριστικά συστήµατα αποτελούνται από φύλλα βασισµένα σε ρητίνες θερµικής ωρίµανσης οµογενώς ενισχυµένα µε ίνες ξύλου και κατασκευασµένα κάτω από υψηλή πίεση και θερµοκρασία. Το υλικό είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην φθορά και στην χάραξη, δεν επηρεάζεται από την υγρασία. ιαθέτει µεγάλη αντοχή στα χηµικά και είναι επιτρεπτός ο καθαρισµός του ακόµη και µε ισχυρά απολυµαντικά. Οι καθαριστικοί αυτοί παράγοντες δεν επηρεάζουν τις ιδιότητες του υλικού. Το υλικό είναι εξαιρετικά µονολιθικό, δεν έχει πόρους και µε αυτό τον Σελ. 14 από 95

15 τρόπο έχει κλειστή δοµή, οι ρύποι δεν εισχωρούν στην µάζα του και είναι εύκολος ο καθαρισµός του. Ο σωστός συνδυασµός καµπτικής αντοχής και ελαστικότητας προσδίδει στα φύλλα υψηλή αντοχή στην κρούση. Η συµπεριφορά του υλικού στην φωτιά είναι εξαιρετική. εν λιώνει, δεν ρευστοποιείται, διατηρεί την σταθερότητα του για αρκετό χρόνο στην φωτιά και δεν παράγει τοξικά αέρια. Τα φύλλα των ελαφρών διαχωριστικών συστηµάτων χώρων W.C. θα έχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Σελ. 15 από 95

16 Ειδικό βάρος ASTM-D Kg/m 3 Βάρος σε πάχος 13 mm 18,5Kg/m 2 Ανοχή διαστάσεων Μήκος και Πλάτος 0,0/+ 5mm Πάχος +0,6mm Στιλπνότητα ΕΝ Par.8 Καµία αλλαγή Χρώµα ΕΝ Par.8 Καµία αλλαγή Ρηγµάτωση ΕΝ Par.8 Καµία αλλαγή Μέτρο ελαστικότητας DIN > N/mm 2 Εφελκυστική αντοχή DIN > 100N/mm 2 Καµπτική αντοχή ΕΝ 63 > 100N/mm 2 Κρουστική αντοχή ΕΝ Par.11 > 30N Αντοχή στη χάραξη ΕΝ > 3,5N Αντοχή στη φθορά Απορρόφηση νερού ΕΝ < 1% κατά βάρος Σταθερότητα διαστάσεων < 2,5 mm/m Εύρος θερµοκρασιών εφαρµογής -40 έως +130 ο C Συµπεριφορά στην φωτιά Great Britain Fire Classification BS 476 part 6-7 Τύπος FR: Κατηγορία Ο Κοινός τύπος: Κατηγορία 2 The Nederlanda Brandklasse NEN 6065 Τύπος FR: Κατηγορία 1 Κοινός τύπος: Κατηφοριά 2 Germany Baustofklasse DIN 4102 Τύπος FR: Κατηγορία B1 Κοινός τύπος: Κατηφοριά B2 France NF P Τύπος FR: Κατηγορία M1 Κοινός τύπος: Κατηφοριά M2/M3 Για την στήριξη των πανέλων θα χρησιµοποιηθεί σύστηµα αποτελούµενο από ανοξείδωτους οδηγούς, στηρίγµατα τοίχων, γωνίες, στηρίγµατα δαπέδου, µεντεσέδες, κλειδαριές µε την ένδειξη κατειληµµένου / µη κατειληµµένου και χούφτες. Το σύστηµα αυτό είναι κατασκευασµένο στο εσωτερικό του από χάλυβα µε επένδυση από εξαιρετικής αντοχής Nylon (πολυαµίδιο). Το υλικό αυτό προσφέρει ανθεκτικότητα στη χάραξη, στην φθορά, στους ατµοσφαιρικούς ρύπους και τα συνήθη απορρυπαντικά και διαλύτες. Τα ανωτέρω συστήµατα καλύπτονται από Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας ISO Σελ. 16 από 95

17 Α- 3 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 3.1. ΓΕΝΙΚΑ Τα είδη και ο τρόπος λειτουργίας των κουφωµάτων του έργου, εσωτερικών και εξωτερικών, περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια των Τεχνικών Περιγραφών. Στην συνέχεια δίδονται Τεχνικές Προδιαγραφές για τις τρεις βασικές κατηγορίες κουφωµάτων: Αλουµινίου, Χαλύβδινα και Ξύλινα ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Εξωτερικά κουφώµατα από διατοµές αλουµινίου προβλέπονται στους περισσότερους χώρους των κτιρίων. Σε όσους εξωτερικούς τοίχους προβλέπεται επίχρισµα θα προηγηθεί η τοποθέτηση ψευτοκασών που θα κατασκευασθούν από στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1 1/4 χιλ., µε προστασία (επιψευδαργύρωση) 40 µικρών. Η µορφή της ψευτόκασας θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σωστής προσαρµογής της κάσας του αλουµινίου. Η στερέωση της ψευτόκασας (είδος και αριθµός πακτώσεων) είναι συνάρτηση του µεγέθους και της λειτουργίας του κουφώµατος. Το είδος των πακτώσεων της κάσας αλουµινίου στην ψευτόκασα θα είναι συνάρτηση του µεγέθους και της λειτουργίας του κουφώµατος και σύµφωνο µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Επίβλεψης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή σε καταπονήσεις (κρούσεις, δονήσεις, ανεµοπίεση, κλπ.). Το κούφωµα θα συναρµολογείται σε πλήρη λειτουργία στο εργοστάσιο, αν είναι δυνατό µαζί µε την ψευτόκασα, στη συνέχεια θα αποσυναρµολογείται, θα ακολουθεί η διαδικασία προστασίας των διατοµών και των εξαρτηµάτων και µετά θα τοποθετείται στο κτίριο. Ειδικότερα η κατασκευή των φύλλων θα γίνεται µε την χρησιµοποίηση των απαραίτητων εξαρτηµάτων συναρµολόγησης για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φύλλου. Για την εξασφάλιση της σωστής προσαρµογής και λειτουργίας των φύλλων θα ληφθούν υπόψη και τα πιο κάτω: - Η τήρηση των σωστών ανοχών µεταξύ φύλλου και κάσας. Σελ. 17 από 95

18 - Η πρόβλεψη της δυνατότητας ρύθµισης χωρίς κατά το δυνατόν παρεµπόδιση της λειτουργίας των φύλλων. - Η πρόβλεψη των αναγκαίων εξαρτηµάτων και µηχανισµών µε τρόπο που να επιτρέπουν τον εύκολο χειρισµό του κουφώµατος. Όλα τα εξαρτήµατα, µηχανισµοί, κλπ., που είναι απαραίτητα για την λειτουργία και τον χειρισµό του κουφώµατος, θα είναι άριστης ποιότητας αθόρυβα, µε την κατάλληλη προστασία και εύκολα στην χρήση. Θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια και θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των διατοµών του αλουµινίου από το είδος των κατασκευών που θα ακολουθήσουν την τοποθέτησή τους. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη αντικατάστασης των διατοµών που θα υποστούν ανεπανόρθωτες καταστροφές. Τα στοιχεία αλουµινίου θα βαφούν µε πούδρα µεταλλοξειδίου, µε την µέθοδο της ηλεκτρικής απόθεσης και θα πολυµερισθούν µε θερµική κατεργασία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του LNEC (Ε 303). Το πάχος του χρώµατος θα είναι τουλάχιστον 60 µικρά. 3.3 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒ ΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΣΕΣ Οι κάσες των κουφωµάτων αυτών θα κατασκευαστούν από χαλυβδοέλασµα D.K.P. πάχους 1,5 mm στραντζαρισµένο, έτσι ώστε το τελείωµά τους στον τοίχο (επίχρισµα, εµφανές σκυρόδεµα, γυψοσανίδες, κλπ.) να µη δηµιουργεί σκοτία αλλά εξοχή 12 mm, να έχει υποδοχή για την τοποθέτηση συνεχούς ελαστικού παρεµβλήµατος µεταξύ κάσας και φύλλου, πατούρα για το φύλλο και τουλάχιστον 11 mm ενισχύσεις από το ίδιο έλασµα στα σηµεία ανάρτησης των στροφέων, της κλειδαριάς και των λοιπών εξαρτηµάτων λειτουργίας του κουφώµατος (µηχανισµοί επαναφοράς), µια τουλάχιστον ενίσχυση ακαµψίας ανά 0,60 m σε κάθε πλευρά συνδυασµένη µε τα αγκύρια στήριξης τους τοίχους, λάµες στήριξης κάτω, αφαιρούµενα στοιχεία για το απαραµόρφωτο των πλαισίων µέχρι την οριστική τοποθέτησή τους στο κτίριο ΦΥΛΛΑ Τα φύλλα θα κατασκευασθούν από σκελετό και ολόσωµη αµφίπλευρη επένδυση µαύρης λαµαρίνας πάχους 1,25 mm. Ο σκελετός θα Σελ. 18 από 95

19 αποτελείται το λιγότερο από δύο κατακόρυφα και 4 οριζόντια στοιχεία στραντζαριστών ορθογωνικών διατοµών 40Χ40 mm τουλάχιστον και πάχους τοιχώµατος 1,5 mm. Τα κενά του σκελετού θα πληρωθούν µε πάπλωµα υαλοβάµβακα 35 mm πριν ολοκληρωθεί η επένδυσή του από µαύρη λαµαρίνα. Κάσα και φύλλο θα δηµιουργούν πατούρα µεταξύ τους. Στην πατούρα της κάσας θα υπάρχει ελαστικό παρέµβληµα. Τα στοιχεία του σκελετού θα είναι συνδεδεµένα ηλεκτροσυγκολληµένα µε συνεχή ραφή µεταξύ τους. Οι αποδεκτές ανοχές στις διαστάσεις των φύλλων ±0,5 χιλ. κατά πλάτος καθ ύψος. Οι δε αποδεκτές ανοχές µεταξύ φύλλου και κάσας 2 χιλ. γύρω- γύρω σε όλες τις πόρτες εκτός από τις ειδικές που θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους και µεταξύ κατωφλίου - δαπέδου και φύλλου 3 χιλ. Ουδεµία ανοχή θα γίνεται αποδεκτή για εξαρτήµατα κλπ. στοιχεία του ίδιου τεµαχίου ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Ανοίγµατα στο φύλλο για περσίδες, υαλοστάσια, κλπ. θα περιβάλλονται απαραίτητα από στοιχεία σκελετού ΠΕΡΣΙ ΕΣ Οι περσίδες θα είναι κατασκευασµένες από µαύρη λαµαρίνα 1,5 mm θα έχουν κατακόρυφο τµήµα, κεκλιµένο κατά 45ο και πάλι κατακόρυφο τµήµα και θα εντάσσονται στο πάχος του φύλλου έτσι, ώστε να µην υπάρχει οπτική επαφή των διαχωριζοµένων χώρων και αφαιρούµενο πλαίσιο µε πυκνό γαλβανισµένο πλέγµα ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Όταν τα κουφώµατα αυτά είναι εξωτερικά θα έχουν όλες τις απαραίτητες ενισχύσεις, και διαµορφώσεις (π.χ. νεροσταλλάκτες) και λοιπά εξαρτήµατα για την πλήρη και καλή λειτουργία τους. 3.4 ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 19 από 95

20 Θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πληρούν τις απαιτήσεις της εγκεκριµένης µελέτης πυροπροστασίας και τις απαιτήσεις της µελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων για τους χώρους των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα κουφώµατα θα προέρχονται από ειδικευµένο κατασκευαστή πυράντοχων κουφωµάτων, και θα φέρουν το προβλεπόµενο από τους κανονισµούς σήµα ποιότητας και θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αναγνωρισµένου εργαστηρίου. Προ της κατασκευής ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία Επίβλεψης µελέτη εφαρµογής πυροπροστασίας, καθώς και τα πιστοποιητικά έγκρισης και τη γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή αυτών, ότι τα κουφώµατα αυτά πληρούν τους όρους και τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τη µελέτη για το συγκεκριµένο έργο. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. Κουφώµατα που δεν ανταποκρίνονται στην παράγραφο αυτή δεν θα επιτρέπεται να τοποθετηθούν στο έργο. Σε θύρες πυράντοχες ή µη τοποθετούνται µπάρες πανικού, σύµφωνα µε την µελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, στις περιπτώσεις που αυτές βρίσκονται πάνω σε οδεύσεις διαφυγής ή σε κλιµακοστάσια διαφυγής ή όταν αποτελούν τελικές εξόδους. Η µπάρα πανικού τοποθετείται, στην µεν περίπτωση όδευσης διαφυγής, στην πλευρά της όδευσης, στην δε περίπτωση τελικής εξόδου, στην εσωτερική πλευρά της θύρας αντί για σταθερή χειρολαβή. Οι θύρες στις οποίες απαιτούνται µπάρες πανικού εµφανίζονται επακριβώς στα σχέδια της Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας. Οι προτεινόµενες µπάρες πανικού θα λειτουργούν µε απλή ώθηση απασφαλίζοντας τα σύστηµα κλειδώµατος της θύρας. Θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου «HÄFELE» ή άλλης εταιρείας ισοδύναµων προδιαγραφών. 3.5 ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Τα ξύλινα κουφώµατα που θα τοποθετηθούν στο έργο θα κατασκευάζονται από εξειδικευµένες βιοµηχανίες, κατασκευής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη και τις προδιαγραφές. Σελ. 20 από 95

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 1 από 96 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε: - Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΑΣΚ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου πωλητηρίου ΤΑΠ σε υφιστάμενο κτήριο στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλίππων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σε κτήριο που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ του Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

+ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.: Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ / 2012» ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ / 2012» ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν ί κ α ι : 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 Δ Η Μ Ο Σ Ν Ι Κ Α Ι Α Σ Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Η Ρ Ε Ν Τ Η Α ρ. π ρ ω τ : Β 1 / 4 6 9 / 1 2 1 9 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2Τ1 31 ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων Είναι μη φέροντα χωρίσματα Εντάσσονται στην κατηγορία της ξηράς δόμησης Εχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΠ 03-07-73-00 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αντικείµενο Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η εκτέλεση των εργασιών επιστρώσεων δαπέδων και επενδύσεων τοίχων που δεν περιλαµβάνονται στις ΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Συνδέσεις

Λεπτομέρειες Συνδέσεις Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.16.01 Συστήματα Συνδέσεις τοιχοποιίας Rigips Οι συνδέσεις των συστημάτων τοιχοποιίας με τα παρακείμενα δομικά στοιχεία παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ηχομόνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα µε βάση το τσιµέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) Π Ρ ΟΣ Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 /21 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ... 4 ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 28/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: Φ16/5/3062 & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις προμήθειας και τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν για την προμήθεια των παρακάτω ξύλινων επίπλων: α) Ερμάριο

Διαβάστε περισσότερα

Λυγίστε τα δέµατα πριν τα ανοίξετε για να είναι πιο εύκολος ο διαχωρισµός των ασφαλτικών κεραµιδιών.

Λυγίστε τα δέµατα πριν τα ανοίξετε για να είναι πιο εύκολος ο διαχωρισµός των ασφαλτικών κεραµιδιών. IKO Setting the Standard Ο ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η ΙΚΟ δεν αναλαµβάνει ευθύνη για διαρροές που οφείλονται σε λανθασµένη εφαρµογή ή αστοχία στη σωστή προετοιµασία της επιφάνειας της στέγης. Τα ασφαλτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ. Οι πλάκες μαρμάρου θα είναι προελεύσεως Νάξου, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας, σκληρό, πάχους 2cm.

ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ. Οι πλάκες μαρμάρου θα είναι προελεύσεως Νάξου, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας, σκληρό, πάχους 2cm. Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13 α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 1 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΒΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΤΡΑ 100

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01 10 Φυτοτεχνικά Έργα 02 Τεχνικές Εργασίες 02 Εξοπλισµός πάρκων και πλατειών 01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό-διαθεσιμότητα

Το υλικό-διαθεσιμότητα τοιχοποιίες Το υλικό-διαθεσιμότητα Διαθεσιμότητα Περιοχή Κορεστείων Ν. Καστοριάς Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Μονεμβασιά παραδόσεις, πολιτισμός Το κλίμα το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

RAPID CLIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Τα προϊόντα LinkWerks παράγονται σύμφωνα με την άδεια των βιομηχανικών δαπέδων, της

RAPID CLIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Τα προϊόντα LinkWerks παράγονται σύμφωνα με την άδεια των βιομηχανικών δαπέδων, της RAPID CLIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αυτό το έγγραφο παρέχει τις οδηγίες εγκατάστασης για πλακίδια και σανίδες LinkWerks. Τα προϊόντα LinkWerks παράγονται σύμφωνα με την άδεια των βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Baumit NormalputzSystem

Baumit NormalputzSystem Baumit NormalputzSystem Baumit MPA 35 o παραδοσιακός σοβάς ασβέστη/τσιµέντου για απλή, οικονοµική εφαρµογή µε µηχανή Κατάλληλο για τις τυπικές τοιχοποιίες Για καλή ηχοµόνωση Υψηλής διάχυσης για κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ.

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41/2011 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα.

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα. Baumit StarContact Προϊόν Σύνθεση Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS, πετροβάμβακα και XPS και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm.

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm. l l l Ξυλεία: ΜΕΡΑΝΤΙ αντικολλητό ή ΝΙΑΓΚΟΝ, ξηραμένο σε 11-13 βαθμούς υγρασίας. Κάσα & φύλλο διατομής: 68mm x 84mm. Μηχανισμοί: SIEGENIA, τύπος Ε-Look, ανοιγόμενης και ανακλινόμενης λειτουργίας με αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-05-00-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 05 Ανεπίχριστο σκυρόδεµα 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: 24327300-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.600,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Έκθεση - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Α ρ ι θ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς. Επικοινωνία: Καθαρή δαπάνη: 7.675,00. Θέμα : Προμήθεια δομικών υλικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ρ ι θ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς. Επικοινωνία: Καθαρή δαπάνη: 7.675,00. Θέμα : Προμήθεια δομικών υλικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ρ ι θ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς 8. 0 / 2 0-0 1-2 0 1 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχυδρομική Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1/7

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1/7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος Οδηγίες εγκατάστασης Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος Έλεγχος Όταν ελέγχετε το υπόστρωμα, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία και, στη συνέχεια, υποβάλλετε το υπόστρωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ Α Ι ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών Upo_Home_Comf_EN_GR_0508.indd 1 02.06.2008 16:06:57 Ur Σύστημα Uponor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών»

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών» Π Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ54600022 Πάτρα 10/10/2016 «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 22-3-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ A.Π.: Δ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ46907Κ-Χ4Χ 13PROC

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ46907Κ-Χ4Χ 13PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΡΟ ΟΣ: 8-11-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 5 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα