ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ Προδιαγραφές και οδηγίες συμπλήρωσης της έντυ πης μορφής της αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Μέτρο 121: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/88) «Οργανισμός Υπουρ γείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κώδικας Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» Του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α /07) «Διαχείριση, έλεγ χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/Α /10) Της με αριθ. 8932/ (ΦΕΚ 2153/Β/08) απόφα σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ , όπως ισχύει κάθε φορά Την με αριθ. 4985/ (ΦΕΚ 1026/Β /10) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτι κή Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ 724/10) που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονι σμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμμα τος «Αγροτική Ανάπτυξη τους Ελλάδας » όπως ισχύει κάθε φορά, και ιδίως το άρθρο 15 παρ Την με αριθ / (ΦΕΚ 1964/Β /10) από φαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής για την υποβο λή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις». 2. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2.1. Τον Καν. (ΕΕ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργι κής Πολιτικής καθώς και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά Τον Καν. (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά Καν. (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 3. Το γεγονός ότι: 3.1. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του καθεστώ τος ενίσχυσης για την «ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», του Μέτρου 121: «Εκ συγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ Προγραμματικής Περιόδου, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4985/ απαιτείται η θέσπιση προ διαγραφών και οδηγιών συμπλήρωσης του φακέλου υποψηφιότητας των αιτήσεων ενίσχυσης Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Σκοπός της παρούσας είναι ο ορισμός των προδι αγραφών και των οδηγιών συμπλήρωσης της έντυπης μορφής της αίτησης ενίσχυσης. 2. Η παρούσα ισχύει για αιτήσεις ενίσχυσης που υπο βάλλονται κατά την διάρκεια της Δ Προγραμματικής Περιόδου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , Μέτρο 121: «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων», καθεστώς ενισχύσεων για την «ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμε ταλλεύσεις», της κοινής υπουργικής απόφασης [εφεξής ΚΥΑ] 4985/

2 30720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Περιεχόμενο αίτησης ενίσχυσης Η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει: α) την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και β) τον φάκελο υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Ο φάκελος υποβολής της επενδυτικής πρότασης, πε ριλαμβάνει: α) τον πίνακα των συνοπτικών στοιχείων της αίτησης ενίσχυσης, β) την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, γ) το δελτίο τεκμηρίωσης των προϋποθέσεων επιλε ξιμότητας [ΔΕΤΕΕ] της αίτησης ενίσχυσης, δ) το επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης, ε) το δελτίο τεκμηρίωσης της βαθμολογίας [ΔΕΤΕΒ] της αίτησης ενίσχυσης, και στ) τα δικαιολογητικά και τις προσφορές (προτιμο λόγια) της αίτησης ενίσχυσης. Η αίτηση ενίσχυσης δύναται να περιλαμβάνει και επιπλέον στοιχεία που κατά την κρίση του δυνητικού δικαιούχου ή/και του συντάκτη διευκολύνουν την αξι ολόγησή της. Άρθρο 3 Παρουσίαση της Αίτησης Ενίσχυσης 1. Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 13 της 4985/ κοινής υπουργικής απόφασης, η έντυπη μορφή της αίτησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Κάθε αντίτυπο συνο δεύεται από CD το οποίο περιέχει τα κείμενα σε μορφή αρχείου WORD και τους πίνακες σε μορφή αρχείου EXCEL. Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε κουτί με λάστιχο το οποίο περιέχει τουλάχιστον δύο (2) τεύχη σε μορφή ντοσιέ με έλασμα. Στην εξωτερική επιφάνεια του κουτιού με λάστιχο επικολλούνται τα τυποποιημένα υποδείγματα εξώφυλλου και ράχης του άρθρου Το πρώτο τεύχος (Τεύχος 1) περιέχει με την σειρά που αναφέρονται: α) το εξώφυλλο του τεύχους, β) την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, γ) τον πίνακα των συνοπτικών στοιχείων της αίτησης ενίσχυσης, δ) την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ε) το δελτίο τεκμηρίωσης των προϋποθέσεων επιλε ξιμότητας της αίτησης ενίσχυσης, στ) το επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης, και ζ) το δελτίο τεκμηρίωσης της βαθμολογίας της αί τησης ενίσχυσης. 3. Το δεύτερο τεύχος (Τεύχος 2) περιέχει με την σειρά που αναφέρονται: α) το εξώφυλλο του τεύχους, β) κατάλογο δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της επι λεξιμότητας της αίτησης ενίσχυσης, γ) τα δικαιολογητικά του πιο πάνω καταλόγου, δ) κατάλογο δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της βαθ μολογίας της αίτησης ενίσχυσης, ε) τα δικαιολογητικά του πιο πάνω καταλόγου, στ) κατάλογο προσφορών (προτιμολογίων), ζ) τις προσφορές του πιο πάνω καταλόγου, η) κατάλογος μελετών που προβλέπονται από το θε σμικό πλαίσιο, και θ) οι μελέτες του πιο πάνω καταλόγου. 4. Εφόσον απαιτείται η προσκόμιση σχεδίων ή/και συγκριτικού πίνακα ή/και τεχνικής έκθεσης, η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει ένα επιπλέον τεύχος (Τεύχος 3) στο οποίο τοποθετούνται κατάλογος των σχετικών δικαιολογητικών και τα δικαιολογητικά αυτά. Άρθρο 4 Προδιαγραφές του δελτίου τεκμηρίωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας της αίτησης ενίσχυσης. 1. Η τεκμηρίωση των προϋποθέσεων της επιλεξιμό τητας της αίτησης ενίσχυσης αφορά με την σειρά που αναφέρονται: α) την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του δυνητικού δικαιούχου, β) την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας της εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου, και γ) την τεκμηρίωση των γενικών και ειδικών προϋποθέ σεων επιλεξιμότητας των αιτούμενων επενδύσεων. 2. Η τεκμηρίωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότη τας της αίτησης ενίσχυσης περιλαμβάνει όλους τους απαιτούμενους υπολογισμούς (π.χ. προσδιορισμός της ιδιότητας του γεωργού, μέσω του υπολογισμού του ποσοστού του γεωργικού εισοδήματος στο συνολικό ατομικό) και παραπέμπει σύμφωνα με την αρίθμηση του συντάκτη στα δικαιολογητικά και στοιχεία που τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (π.χ. η ηλικία του δυνητικού δικαιούχου αποδεικνύεται με το δικαιολογητικό με αριθμό 1 που αντιστοιχεί στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας). 3. Η τεκμηρίωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας της αίτησης ενίσχυσης γίνεται μέσω του δελτίου τεκ μηρίωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας [ΔΕΤΕΕ] το οποίο μορφοποιείται και συμπληρώνεται με ευθύνη του συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης. Στο Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, παρέχεται η συνιστώμενη μορφοποίηση του ΔΕΤΕΕ. Άρθρο 5 Προδιαγραφές επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης 1. Το επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης περιλαμβάνει με την ακόλουθη σειρά: α) τα στοιχεία του δυνητικού δικαιούχου, β) την συνοπτική περιγραφή του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, γ) την αναλυτική περιγραφή των αιτούμενων επενδύ σεων του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, δ) τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν για την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και για την νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης του δυνητι κού δικαιούχου, ε) τον τυποποιημένο χρηματοδοτικό πίνακα, και ε) τους τυποποιημένους πίνακες του επενδυτικού Σχε δίου Βελτίωσης. 2. Τα στοιχεία δυνητικού δικαιούχου περιλαμβάνουν: α) Ταυτότητα του δυνητικού δικαιούχου: Στην περί πτωση φυσικού προσώπου αναφέρεται σύντομο βιογρα φικό. Στην περίπτωση υφιστάμενου νομικού προσώπου αναφέρονται τα στοιχεία και το ιστορικό σύστασής του, καθώς και σύντομο βιογραφικό τουλάχιστον των κατεχόντων το 75% του μετοχικού/εταιρικού κεφα λαίου. Στην περίπτωση υπό σύσταση νομικού προσώ που αναφέρονται τα στοιχεία που θα λάβει το νομικό πρόσωπο μετά την σύστασή του, καθώς και σύντομο βιογραφικό τουλάχιστον των κατεχόντων το 75% του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση συ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στεγασμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων πέραν του βιογραφικού του δυνητικού δικαιούχου αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο κ.λπ.) των υπο λοίπων κτηνοτρόφων καθώς και η σχέση τους με τον δυνητικό δικαιούχο. β) Ταυτότητα της εκμετάλλευσης του δυνητικού δι καιούχου: Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή της εκμε τάλλευσης σχετικά με: i) το ιστορικό της δημιουργίας της, ii) την υφιστάμενη κατάστασή της (έτος απογρα φής), iii) την διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου της στην υφιστάμενη κατάσταση, και iv) τα κοινοτικά πρότυπα που πρέπει να πληρούν τα υφιστάμενα μεγέθη της με τεκμηρίωση της σχετικής προσαρμογής. Στην περί πτωση συστεγασμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η περιγραφή αφορά το σύνολο των εκμεταλλεύσεων με ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκμετάλλευση του δυνητικού δικαιούχου. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων συνερ γασίας, η περιγραφή αφορά τόσο την υφιστάμενη κα τάσταση των επιμέρους εκμεταλλεύσεων, όσο και την τεκμηρίωση της μερικής ή ολικής συγχώνευσης των στην εκμετάλλευση συνεργασίας. γ) Επενδύσεις που έτυχαν χρηματοδότησης: Ανα φέρονται οι επενδύσεις που έτυχαν χρηματοδότησης την τελευταία 15ετία, καταγράφοντας τον φορέα χρη ματοδότησης, τα στοιχεία έγκρισης (πρωτόκολλο και ενίσχυση) και εκείνα της υλοποίησης (πρωτόκολλο και καταβληθείσα ενίσχυση). Εφόσον ο δυνητικός δικαι ούχος αιτείται την ενίσχυση επενδύσεων που έτυχαν χρηματοδότησης την τελευταία 15ετία απαιτείται η λεπτομερής καταγραφή τους (δαπάνη, τεχνικά χαρα κτηριστικά, αριθμός σειράς κ.λπ.). δ) Συμμετοχή σε άλλα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης: Αναφέρεται η συμμετοχή της εκμετάλλευσης του δυνη τικού δικαιούχου σε άλλα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης της 3ης και της 4ης Προγραμματικής Περιόδου, κατα γράφοντας τον φορέα χρηματοδότησης, τα στοιχεία έγκρισης (πρωτόκολλο και ενίσχυση) και εκείνα της υλο ποίησης (πρωτόκολλο και καταβληθείσα ενίσχυση). 3. Η συνοπτική περιγραφή του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης περιλαμβάνει: α) την σκοπιμότητα του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίω σης, και β) σύντομη περιγραφή του επενδυτικού Σχεδίου Βελ τίωσης. 4. Στην περιγραφή των αιτούμενων επενδύσεων, οι επενδύσεις αναλύονται ταξινομημένες στις ακόλουθες κατηγορίες δαπάνης: Γεωργικά κτίρια και κατασκευές φυτικής παραγωγής, Γεωργικά κτίρια και κατασκευές ζωικής παραγωγής, Μελισσοκομικό Ανθοκομικό αυτοκίνητο, Γεωργικός Ελκυστήρας, Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός φυτικής πα ραγωγής, Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός ζωικής πα ραγωγής, Αρδευτικά συστήματα εξοικονόμησης ύδατος, Έγγειες βελτιώσεις, Πολυετείς φυτείες, Διαχείριση αποβλήτων, Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, Προσαρμογή υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστά σεων σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, Καθετοποίηση της παραγωγής της εκμετάλλευσης, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [ΑΠΕ], και Γενικές δαπάνες. Για κάθε κατηγορία δαπάνης, εκτός των γενικών δα πανών, καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση και ανα λύονται οι αιτούμενες επενδυτικές δαπάνες παραθέτο ντας αναλυτική τεχνική περιγραφή και τεκμηριώνοντας, όπου απαιτείται: i) την σκοπιμότητά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΥΑ 11308/ , ii) την παραγωγική τους ικανότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΥΑ 11308/ , iii) το ρεαλιστικό τους κόστος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της ΥΑ 11308/ , iv) την συμμόρφωσή τους με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται σε αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 της ΥΑ 11308/ , v) την συμμόρ φωσή τους με την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζεται σ αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της ΥΑ, 11308/ , και τέλος vi) τις λοιπές προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους, της ΥΑ, 11308/ , μέρος 3ο: «Επιλέξιμες δαπάνες». Στο τέλος της κάθε κατηγορίας παρατίθεται συνο πτικός τυποποιημένος ανακεφαλαιωτικός πίνακας των αιτούμενων επενδυτικών δαπανών και συσχέτισή τους με τις υποβληθείσες προσφορές μέσω της αρίθμησης του συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης, ενώ για τα κτίρια και τις κατασκευές παρατίθεται και συνοπτικός τυπο ποιημένος ανακεφαλαιωτικός πίνακας που περιλαμβάνει το είδος, το μέγεθος (επιφάνεια ή όγκο αναλόγως την επένδυση) και το κόστος (συνολικό και ανά μονάδα μέτρησης) του κάθε κτιρίου και κατασκευής. 5. Ο τυποποιημένος ανακεφαλαιωτικός πίνακας των αιτού μενων επενδυτικών δαπανών έχει την ακόλουθη μορφή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧ: Ανακεφαλαίωση δαπανών γεωργικών κτιρίων και κατασκευών φυτικής παραγωγής α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ προσφοράς ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 0,00 Επισημαίνεται ότι στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα των αιτούμενων επενδυτικών δαπανών δεν γίνεται αναλυτική καταγραφή των δαπανών αλλά συσχέτισή τους με τις υποβληθείσες προσφορές. Αναλυτικά οι δαπάνες κα ταγράφονται στον πίνακα 2: «Αιτούμενες επενδυτικές δαπάνες» που αποτελεί μέρος των πινάκων της αίτησης ενίσχυσης. 6. Ο τυποποιημένος ανακεφαλαιωτικός πίνακας των αιτούμενων γεωργικών κτιρίων και κατασκευών έχει την ακόλουθη μορφή:

4 30722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΧ: Συνοπτική τεχνική περιγραφή και χρήσεις γεωργικών κτιρίων και κατασκευών φυτικής παραγω γής ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μονάδα μεγέθους Ανά μονάδα μεγέθους ΚΟΣΤΟΣ Συνολικά ΣΥΝΟΛΑ 7. Ειδικά στην περίπτωση των κατηγοριών δαπάνης: α) μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα προκύπτει για λόγους της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, β) προσαρμογή υφιστάμενων σταβλικών εγκατα στάσεων σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, γ) μετατροπής κατά την έννοια του Παραρτήματος 2 της ΥΑ 11308/ , και δ) καθετοποίηση της παραγωγής της εκμετάλλευσης, η ανάλυση των αιτούμενων δαπανών γίνεται ξεχωριστά για τα γεωργικά κτίρια και κατασκευές και τον εξοπλι σμό που τοποθετείται εντός αυτών. 8. Τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν για την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και την νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου αναλύονται ξεχωριστά για τα θεσμικά προ βλήματα, τα τεχνικά τα λοιπά προβλήματα. 9. Οι τυποποιημένοι πίνακες του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης περιλαμβάνουν τους ακόλουθους πίνακες: Πίνακας 1: Έλεγχος ρεαλιστικού κόστους σταβλικών εγκαταστάσεων, Πίνακας 2: Αιτούμενες επενδυτικές δαπάνες, Πίνακας 3: Ανακεφαλαίωση χρηματοδοτικού σχήμα τος αίτησης ενίσχυσης, Πίνακας 4: Αξιοποίηση έτους απογραφής (Φυτική Παραγωγή) Υπολογισμός ΑΠΑ, Πίνακας 5: Αξιοποίηση έτους απογραφής (Ζωική Πα ραγωγή) Υπολογισμός ΑΠΑ, Πίνακας 6: Αξιοποίηση στην μελλοντική κατάστα ση (Φυτική Παραγωγή) και Υπολογισμός ΜΑΕ φυτικής παραγωγής, Πίνακας 7: Αξιοποίηση στην μελλοντική κατάσταση (Φυτική Παραγωγή) Υπολογισμός ΑΠΑ φυτικής πα ραγωγής, Πίνακας 8: Αξιοποίηση στην μελλοντική κατάσταση (Ζωική Παραγωγή) και Υπολογισμός ΜΑΕ ζωική παρα γωγής, Πίνακας 9: Αξιοποίηση στην μελλοντική κατάσταση (Ζωική Παραγωγή) Υπολογισμός ΑΠΑ ζωικής παρα γωγής, Πίνακας 10: Γεωργικά κτίσματα & κατασκευές Εξο πλισμός την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενί σχυσης, Πίνακας 11: Καθετοποίηση της παραγωγής, Πίνακας 12: Ένταση εργασίας, Πίνακας 13: ΑΠΑ, Πίνακας 14: Τρόποι κατοχής και τύπος αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης, Πίνακας 15: Τρόποι αξιοποίησης εκμετάλλευσης, και Πίνακας 16: Μέθοδοι άρδευσης αγροτεμαχίων εκ μετάλλευσης. Άρθρο 6 Προδιαγραφές της τεκμηρίωση της βαθμολογίας της αίτησης ενίσχυσης. Κατ αναλογία του άρθρου 4, η βαθμολογία τεκμηριώ νεται μέσω του δελτίου τεκμηρίωσης της βαθμολογίας [ΔΕΤΕΒ] της αίτησης ενίσχυσης. Άρθρο 7 Προδιαγραφές δικαιολογητικών και προσφορών της αίτησης ενίσχυσης 1. Τα δικαιολογητικά της αίτησης ενίσχυσης, σύμφω να με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 «Προδιαγραφές και περιεχόμενο της Αίτησης Ενίσχυσης» της ΥΑ 11308/ , είναι ευανάγνωστα και ευκρινή και αριθμού νται με ευθύνη του συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης. Δικαιολογητικά που δεν είναι ευανάγνωστα και ευκρινή εντάσσονται στην κατηγορία των «θεραπεύσιμων ελλεί ψεων» του άρθρου 33 «Πληρότητα Αίτησης Ενίσχυσης» της ΥΑ 11308/ Η αρίθμηση των δικαιολογητικών γίνεται με κόκκινο στυλό στο πάνω δεξιό μέρος του δικαιολογητικού και στην συνέχεια καταχωρούνται σε πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο αριθμός του δικαι ολογητικού. 2. Οι προσφορές πληρούν τα προβλεπόμενα στο άρ θρο 13 «Ρεαλιστικό κόστος υλοποίησης» της Υ.Α / , αριθμούνται όπως και τα δικαιολογητικά και στην συνέχεια καταχωρούνται σε πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται: α) ο αριθμός της προσφοράς, β) ο εκδότης της προσφοράς, γ) σύντομη περιγραφή της δαπάνης και δ) η αξία της δαπάνης. 3. Συνιστάται η τοποθέτηση των δικαιολογητικών και των προσφορών να γίνεται με την σειρά που καταχω ρούνται στους σχετικούς πίνακες. 4. Δικαιολογητικά ή προσφορές που δεν έχουν κατα χωρηθεί στους σχετικούς πίνακες ή έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη από εκείνη της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης. Άρθρο 8 Τυποποιημένα υποδείγματα 1. Στο Παράρτημα 2, που αποτελεί αναπόσπαστο τμή μα της παρούσας, ορίζονται τα τυποποιημένα υποδείγ ματα για:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) το εξώφυλλο της αίτησης ενίσχυσης, β) την ράχη, γ) το εξώφυλλο κάθε τεύχους, δ) την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ε) τον πίνακα των συνοπτικών στοιχείων της αίτησης ενίσχυσης, στ) την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986, ζ) τον χρηματοδοτικό πίνακα του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, η) τους πίνακες του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, και θ) τον κατάλογο προσφορών (προτιμολογίων). Επισημαίνεται ότι η τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86: α) διαφοροποιείται για φυσικά και νομικά πρόσωπα, και β) αφορά στις γενικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης. Επιπλέον Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/ 1986 δύνανται να απαιτούνται για ειδικές περιπτώσεις δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου. 2. Τα τυποποιημένα υποδείγματα της αίτησης ενίσχυ σης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τον ισότοπο της Ειδικής Γραμματείας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών στην διεύθυνση Άρθρο 9 Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ενίσχυσης 1. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των αι τήσεων ενίσχυσης μέσω κατάλληλου Πληροφορικού Συστήματος: α) τα περιγραφόμενα στην παρούσα κείμενα και πίνακες, συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων υποδειγμάτων του άρθρου 8, θα παράγονται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος μετά την ολοκλή ρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενί σχυσης, και β) η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 χωρίς το CD. 2. Αιτήσεις ενίσχυσης που περιλαμβάνουν κείμενα και πίνακες που ενώ παράγονται από το Πληροφοριακό Σύ στημα δεν θα έχουν παραχθεί από αυτό, κατατάσσονται στις «μη παραδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 16 της 4985/ κοινής υπουργικής απόφασης.

6 30724 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 ( / )

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (Το Παράρτημα 2 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΥΑ 12374/ ) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2.1 Υπ. 1: Εξώφυλλο αίτησης ενίσχυσης δυνητικού δικαιούχου φυσικό πρόσωπο. Κατ αναλογία του υποδ. 1 μορφοποιείται το εξώφυλλο της αίτησης ενίσχυσης για δυνητικούς δικαιούχους νομικά πρόσωπα. 2.2 Υπ. 2: Ράχη κουτιού αίτησης ενίσχυσης δυνητικού δικαιούχου φυσικό πρόσωπο Τα πεδία στην ράχη συμπληρώνονται ως εξής: (i) Συμπληρώνεται ο κωδικός της Περιφέρειας, ως εξής: ΑΜΘ = Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΚΜ = Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΔΜ = Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΗΠ = Περιφέρεια Ηπείρου ΘΕΣ = Περιφέρεια Θεσσαλίας ΣΤΕ = Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΔΥΤΕ = Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΑΤ = Περιφέρεια Αττικής ΠΕΛ = Περιφέρεια Πελοποννήσου ΙΝ = Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΒΑ = Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΝΑ = Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΚΡ = Περιφέρεια Κρήτης (ii) Συμπληρώνεται: ΜΕΤΡΟ 121. (iii) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης (προαιρετικά). (iv) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Δυνητικού Δικαιούχου. (v) Συμπληρώνεται ο Δήμος (Καλλικρατικός) και ο Νομός του τόπου της μόνιμης κατοικίας/έδρας του δυνη τικού δικαιούχου. (vi) Δεν συμπληρώνεται. (vii) Δεν συμπληρώνεται. Κατ αναλογία του υποδ. 2 μορφοποιείται η ράχη του κουτιού της αίτησης ενίσχυσης για δυνητικούς δικαιού χους νομικά πρόσωπα. 2.3 Υπ. 3: Εξώφυλλο πρώτου τεύχους αίτησης ενίσχυσης δυνητικού δικαιούχου φυσικό πρόσωπο. Κατ αναλογία του υποδ. 3 μορφοποιούνται, τόσο τα εξώφυλλα των λοιπών τευχών της αίτησης ενίσχυσης, όσο και τα εξώφυλλα αιτήσεων ενίσχυσης δυνητικών δικαιούχων νομικών προσώπων. 2.4 Υπ. 5: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νομικού προσώπου Στο πεδίο «Νομική μορφή», στην περίπτωση υπό ίδρυση νομικών προσώπων, πριν την νομική μορφή προηγείται η πρόταση «υπό σύσταση». 2.5 Υπ. 6: Συνοπτικά στοιχεία αίτησης ενίσχυσης Στο πεδίο «Δικαιούχος Νέος Αγρότης» συμπληρώνεται «ΝΑΙ» και στην περίπτωση νομικών προσώπων των οποίων το μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο ανήκει σε ποσοστό 75% σε μετόχους/ εταίρους που έχουν την ιδιότητα του νέου γεωργού. Στο πεδίο «Δικαιούχος Καπνοπαραγωγός» συμπληρώνεται «ΝΑΙ» στην περίπτωση δικαιούχου στις περιοχές καπνοπαραγωγής κατά την έννοια του Παραρτήματος 2 της ΥΑ 11308/ Στα πεδία «Δικαιούχος νομικό πρόσωπο» και «Δικαιούχος εκμ/ση συνεργασίας» συμπληρώνεται η νομική μορφή της επιχείρησης. 2.6 Υπ. 7: Υπεύθυνη δήλωση δυνητικού δικαιούχου φυσικό πρόσωπο. Υπενθυμίζεται ότι η ΥΔ πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δυνητικού δικαιούχου. 2.7 Υπ. 8: Υπεύθυνη δήλωση δυνητικού δικαιούχου νομικό πρόσωπο. Συμπληρώνεται κατ αντιστοιχία της ΥΔ του φυσικού προσώπου. Υπενθυμίζεται ότι η ΥΔ πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δυνητικού δικαιούχου. Ειδικά στην περίπτωση υπό σύσταση νομικών προσώπων υπογράφεται από το μέτοχο/εταίρο με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο της υπό σύστασης επιχείρησης. 2.8 Υπ. 10: Κατάλογος προσφορών. Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση των προσφορών στο τεύχος 2 της αίτησης ενίσχυσης συνιστάται να γίνεται με την σειρά που αυτές καταγράφονται στον κατάλογο. Σε κάθε προσφορά αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα νούμερο και συνεπώς μία και μόνο μία γραμμή στον κατά λογο ανεξαρτήτως των δαπανών που περιγράφει (ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας δαπάνης). Στην ανάλυση των αιτούμενων επενδύσεων, μία προσφορά μπορεί να επαναλαμβάνεται περισσότερες φορές όταν περιέχει πολλές δαπάνες, ανάλογα την ανάλυση που κάνει ο συντάκτης και την δυνατότητα ομαδοποίησή τους σε μία ή περισσότερες επενδυτικές κατηγορίες. 2.9 Υπ. 11: Πίνακες επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. Το υπόδειγμα 11 περιλαμβάνει το σύνολο των πινάκων του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης (συνολικά 16 πίνα κες).

8 30726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πίνακας 2: Αιτούμενες επενδυτικές δαπάνες Ο πίνακας των αιτούμενων επενδύσεων (Πιν. 2) ακολουθεί την μορφοποίηση του υποδείγματος και περιλαμβάνει τις αιτούμενες δαπάνες ταξινομημένες ως εξής: 1. ΚΤΙΡΙΑ και ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1Α Φυτικής παραγωγής, 1Β Ζωικής παραγωγής, 1Γ Μετεγκατάστασης στην περίπτωση που η αναγκαιότητα προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλ λοντος και της δημόσιας υγείας, 1Δ Προσαρμογή σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα, 1Ε Διαχείρισης αποβλήτων, και 1ΣΤ Καθετοποίησης της παραγωγής. 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ και ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2Α Μελισσοκομικό Ανθοκομικό αυτοκίνητο, 2Β Γεωργικός ελκυστήρας, 2Γ Παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα 2Δ Θερμοκηπίων, 2Ε Αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, 2ΣΤ Γεωτρήσεων, 2Ζ Ζωικής παραγωγής (σταβλικών εγκαταστάσεων), 2Η Μετεγκατάστασης στην περίπτωση που η αναγκαιότητα προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλ λοντος και της δημόσιας υγείας, 2Θ Προσαρμογή σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα, 2Ι Μελισσοκομικός εξοπλισμός, 2Κ Διαχείρισης αποβλήτων, 2ΚΑ Καθετοποίησης της παραγωγής, και 2ΚΒ Λοιπός που δεν περιλαμβάνεται πιο πάνω 3. ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 4. ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΦΥΤΕΙΕΣ Ο πίνακας των αιτούμενων επενδύσεων (πιν. 2) συμπληρώνεται σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: [, & ' [3 = 3 = ] ,5 3 [3 = 3 = ] [3 = 3 = ] / , ,0 200, , , ,0 5 0, , ,0 570,0 90 C, PTO , ,0 611,1

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : ( ) (...) ( ) & (1) (2) 1 : 2

10 30728 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). 2: ( ) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : ( ) (...) ( ) & (1) 1 :

12 30730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). 4: ( ) : : ( ) (1 ) & 4. & 5. (.) ( ) ( ) ( ) ( - ) (. ) ( ) / : & & : : 14.. / : 15. ( ): ( )

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : ( ) : : ( ) (1 ) & (.) ( ) ( ) ( ) 5. & / & ( ) ( ) 13. ( - ) (. ) ( ) 14. : 15.. / : 16. ( ): ( )

14 30732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). 6: / : / : 21. & (1). (2) (3),. (4),. ( ),

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) & 3. & 4. ( ) (1) ( ) & 16. & (*) 19. > 40 (**) ( 3 ): (*) /.

16 30734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). 7: ( ) ( /1986) ( /1986) (1) : : : : : (2) : : : : : : : :. (Fax): /. ( mail): (3), /1986, : 1. (4), 3 : -. -,,,,, ( ) 1782, ,,,, 2. :. ( ) 1),. 2). 3) «8., 10. 4) :,, 5). * *

17 ΦΕΚ 2036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) (3), /1986, : 3.,. 4.. ( ) ( ) ( ). 5.,,,. 6. ( ). 7. 2, 6 724/10 8.,, : ,, 10.,. 11. ( ) / [ 1026/ /2010], 7, «,» 15. /. 16. / / ( - ) /1986. :. ( )

18 30736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). 9:. / 1 ( ) 2 ( ) & ( ) & ( ) / ( & ) / ( & ) ( & ) ( & ) (*) ( & ) (*) ( & ) ( ) ( ) 15 : : : : : / ( ) ( ) &.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (%) (iii) = (i) + (ii) (24) - (i) - / (ii) (24) = + (24) : / ( ) ( ) &.

20 30738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). 10:. (*) (*).. «.».

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :. 1: & : : ( ): : / 0,0 / 0,0 / / /m2 210,00 /m2 110,00 /m2 210,00 /m2 380,00 /m2 380,00 /m2 22,00 /m3 360,00 /m 17,00 0,00 0,00 0,0 m 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " " " " 0,00 0,00 0,00 0,00

22 30740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). 2: [,, ] [3 = 3 = ] [4 = 4 = ] [6 = 6 = ] / =6 7 9=8/3 (4 ) & & 1

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30741

24 30742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25 ΦΕΚ 2036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30743

26 30744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30745

28 30746 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 10 Τελικές διατάξεις Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 11 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 145 Κριτήρια βαθμολογίας του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1450/52533 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.1: «Αναλύσεις μελιού»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 27-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αρ. Πρωτ. : 174480/Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 19-12-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26984

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11 /2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 14 / 10 /2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 64127 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Αποθηκών, Προμηθειών υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Διαγωνισμών Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / 02 / 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης. /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 142 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 172. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1688 1 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004 για την έγκριση επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003475798 2015-12-11

15PROC003475798 2015-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 10/12/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 33118 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 24-9-08 Αριθ. Πρωτ. 122455 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση.

Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..η/204.. της..2 ης /0/204.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 0 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:../204.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 24/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. οικ. ΣΥΡ 1304 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Υποέργα 2 & 3) Νάουσα, 5-6-2013 Αρ.Πρωτ. 16134 ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: 204.436,77

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 1 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί κησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κωδ. : 101 87 Τηλ.: 210 5230589 Δ/νση ηλεκτρ.ταχ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόπουλο, 30 Σεπτεµβρίου 2014

Μαρκόπουλο, 30 Σεπτεµβρίου 2014 Προς τα Σωµατεία Μέλη της ΕΟΙ και κάθε ενδιαφερόµενο Μαρκόπουλο, 30 Σεπτεµβρίου 2014 Συνηµµένα σας αποστέλλουµε το ΦΕΚ 2578/29.9.2014 (δείτε 2 η σελίδα) µε την τροποποίηση της απόφαση ίδρυσης της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1439 17 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33759/Φ.710 Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 465 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 398 3η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρη σιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Ηράκλειο 23 Δεκεμβρίου 2015 Α. Γενικά Στοιχεία Καν 1303/2013 ΕΕ Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ. Α/23.12.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-204 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:83 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1813 11 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «Σχολική Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1153/2015 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση κήρυξης άγονου του από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1740 29 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 321699/5981 Λεπτομέρειες εφαρμογής, έλεγχοι και δικαιολογητι κά πληρωμής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/13/127188 Σ.245 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Καραϊβάζογλου Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Σερρών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών) 1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Λογιστηρίου Γραφείο Πολιτιστικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 11 Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για το θέμα των Διαθεσιμοτήτων-

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 23/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 234/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 10 / 06 /2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2679 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 35 /2012 Αρ. Πρωτ.:45414 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ξάνθη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ξάνθη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EΡΓO: ΥΠΟEΡΓO:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1436 10 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1077/72152 Τροποποίηση και Συμπλήρωση της αριθ. 937/61354/ 03 06 2015 απόφασης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189 Aριθμός 278 Η Νάσω Θεμιστοκλέους, μόνιμος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29013/8-12-2014 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4403/12.07.2012 Η 10 η Εφορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 111 7 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης... 1 Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 52

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ελληνική ηµοκρατία & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3223509 FAX: 210-3220048 Πληροφορίες: Ι. Τσιγκρή-Δ. Νικολάου Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/62/131557 Σ.1209 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού προς Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 Ανακοινώνεται ότι στις 03 Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1196

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1196 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1196 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 1950/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 1950/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: (22410)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 13-11-2012 Αριθμ.πρωτ.890 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Δημοσίευση Ν.4093/2012 Συνάδελφοι, στις 12-11-2012 δημοσιεύθηκε ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ τ.α 222/12-11-2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου. / /2015 ημέρα.. και ώρα.:.μ.μ. Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Δήμος Χερσονήσου. / /2015 ημέρα.. και ώρα.:.μ.μ. Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Ακριβές Αντίγραφο Μ.Ε.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τύπος Διαγωνισμού Αναθέτουσα Αρχή Αντικείμενο Προϋπολογισθείσα δαπάνη Προϋπολογισμός που βαρύνει Χρηματοδότηση Προθεσμία υποβολής διευκρινίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Καρδίτσα, 25 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 3039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TMHMA ΕΚΛΟΓΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Πληροφορίες : Χρήστος Ράντης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 154(I)/2015 Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 26 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκτέλεση Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή....

Διαβάστε περισσότερα