ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα κατά το άρθρο 107 του Αστικού Κώδικα με την κατά το άρθρο 2 επωνυμία και η οποία υπάγεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 784 του Αστικού Κώδικα, και στην συνέχεια με το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ. 41/ΦΕΚ αρ. Φύλλου 48/28/02/2007 της αποδόθηκε το δικαίωμα χρήσης του όρου Επιμελητήριο. AΡΘΡΟ 2 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Η Επωνυμία της Ένωσης είναι ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (εφ εξής Επιμελητήριο ). 2. Για τις σχέσεις της με τους αλλοδαπούς θα χρησιμοποιεί την ακόλουθη επωνυμία, διατυπωμένη στην Αγγλική γλώσσα: Hellenic - Romanian Chamber of Commerce and Industry. ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Το Επιμελητήριο φέρει σφραγίδα κυκλικού σχήματος, στην οποία αναγράφει την επωνυμία, την έδρα, το έτος ιδρύσεώς της και στο εσωτερικό θα υπάρχει παράσταση με την ελληνική και ρουμανική σημαία. ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΔΡΑ 1. Έδρα του Επιμελητηρίου ορίζεται η Αθήνα, στο δήμο Γλυφάδας Αττικής και η δεύτερη έδρα θα είναι εγκατεστημένη στο Βουκουρέστι Ρουμανίας. 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Επιμελητήριο μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε άλλους δήμους της Ελλάδας, ή σε πόλεις της Ρουμανίας και σε άλλες χώρες με στόχο τη θεσμική του εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 3. Η λειτουργία των παραρτημάτων θα διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Επιμελητηρίου. 1

2 ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του Επιμελητηρίου είναι μη κερδοσκοπικός, συνιστάμενος στην προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Ειδικότερα ο σκοπός του Επιμελητηρίου είναι: α) η ενθάρρυνση, ανάπτυξη και ενίσχυση των βιομηχανικών, εμπορικών, οικονομικών και επιχειρηματικών εν γένει δεσμών μεταξύ Ελλάδος και Ρουμανίας και η προώθηση των επενδύσεων και των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών, β) η προώθηση του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών, των επιχειρήσεων και επαγγελματιών αυτών και η συμβολή στην κοινωνικοοικονομική ζωή των δύο χωρών με αναπτυξιακά προγράμματα πάσης φύσεως, γ) η επίτευξη επαφών με αξιωματούχους των δύο χωρών για την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών λειτουργίας των οικονομικών σχέσεων, δ) η επικοινωνία μεταξύ των στελεχών του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου των δύο χωρών και η επίτευξη και ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών και οικονομικών στόχων, ε) η συστηματική ανάλυση και παρακολούθηση των εν γένει δυναμικών τομέων της Ελλάδας και της Ρουμανίας που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης. στ) Η προώθηση των συμφερόντων του Επιμελητηρίου στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και η αναζήτηση των βέλτιστων μορφών συνεργασίας με αυτά. Προς επίτευξη των σκοπών του το Επιμελητήριο μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο. Τέτοια μέσα ενδεικτικά είναι: α) η συλλογή και επεξεργασία στατιστικών πληροφοριών για τις εν γένει συνθήκες οικονομίας και της αγοράς των δύο χωρών είτε με απευθείας επαφές με Έλληνες ή αλλοδαπούς επιχειρηματίες είτε με την εκπόνηση σχετικών μελετών, με οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, ίδρυση Ινστιτούτων Νομικών και Οικονομικών Μελετών κλπ., β) η διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως συνεντεύξεων τύπου, συνεδρίων, ομιλιών, διαλέξεων επιχειρηματικής επιμόρφωσης, εκθέσεων, ενημερωτικών σεμιναρίων, συμποσίων ή άλλων συναντήσεων, η ίδρυση βιβλιοθήκης, τράπεζας πληροφοριών και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικά με το εμπόριο, τη βιομηχανία, τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας, την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ Ελληνικών και Ρουμανικών επιχειρήσεων και εξαγωγών ανάμεσα στις δύο χώρες, γ) η διασύνδεση με επιχειρηματίες των δύο χωρών και η παροχή σ αυτούς ενημερωτικών καταλόγων με στατιστικά στοιχεία για τις αγορές των δύο χωρών, δ) η διαμεσολάβηση - διαιτησία για τη φιλική και εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που τυχόν ανακύπτουν μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων μερών, ε) η διαμεσολάβηση για την σύναψη εμπορικών συμφωνιών των μελών της και η συμπαράσταση στην ίδρυση βιομηχανικών ή ελευθέρων ζωνών, εμπορικών κέντρων, διαρκών εκθέσεων, εργαστηρίων χημικής εξετάσεως και αναλύσεως προϊόντων, στ) η εκπόνηση και υποβολή αρμοδίως μελετών, σχεδίων νόμων, ψηφισμάτων και προτάσεων των μελών του Επιμελητηρίου για γενικά και ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διαφύλαξη, βελτίωση και προαγωγή των νομίμων συμφερόντων των 2

3 μελών της, την προώθηση και υποστήριξη αυτών ύστερα από την σχετική έγκριση των οργάνων του Επιμελητηρίου, ζ) η υποβολή υπομνημάτων και γραπτών κειμένων προς τις αρμόδιες αρχές και κάθε ενδιαφερόμενο, με δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά και με ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ανακοινώσεις ή εκπομπές, η) η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά με δημόσιους οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Επιμελητήρια και άλλους φορείς που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή ενεργούν στα πλαίσια της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας. θ) η επικοινωνία και συνεργασία με φορείς της δημόσιας διοίκησης της Ρουμανίας για την επεξεργασία και αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες μελών του Επιμελητηρίου στη Ρουμανία. ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Επιμελητηρίου είναι απεριόριστη, αυτό δε θεωρείται υφιστάμενο ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του εφόσον αυτά δεν είναι λιγότερα του αριθμού των μελών του Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 7 - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 1. Μέλη μπορούν να γίνουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή την έδρα τους στην Ελλάδα ή την Ρουμανία ή άλλη χώρα. Κριτήριο για να καταστεί μέλος οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι η αποδεδειγμένη επιχειρηματική δραστηριότητά του στη Ρουμανία ή στην Ελλάδα ή το επιχειρηματικό του ενδιαφέρον για την Ρουμανική ή Ελληνική αγορά, η φερεγγυότητα του ή η δυνατότητά του να προάγει με οποιονδήποτε τρόπο τους σκοπούς του Επιμελητηρίου, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω. 2. Τα μέλη του Επιμελητηρίου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. 3. Τα τακτικά μέλη του Επιμελητηρίου διαθέτουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. ψήφους ανάλογες της ετήσιας συνδρομής τους. Αναλυτικότερα για την περίοδο από την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και μέχρι τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα διενεργηθούν μετά από αυτήν, ισχύουν τα εξής: α) Το δικαίωμα εγγραφής (αρχική εισφορά)για κάθε μέλος ορίζεται στα 1000 ευρώ β) Η ετήσια συνδρομή για τα φυσικά πρόσωπα είναι 1000 ευρώ ανά έτος με δικαίωμα μιάς (1) ψήφου γ) Η ετήσια συνδρομή των νομικών προσώπων και ενώσεων είναι 1000 έως 5000 ευρώ ετησίως με δικαίωμα μιάς (1) ψήφου για κάθε 1000 ευρώ. δ) Ειδικότερα τα μέλη του Επιμελητηρίου κατά την τροποποίηση του Καταστατικού θα έχουν το δικαίωμα δύο (2) επιπλέον ψήφων από τις ψήφους που αντιστοιχούν στη συνδρομή τους για τις πρώτες αρχαιρεσίες (μέγιστος αριθμός ψήφων 5+2=7) τα δε νέα μέλη που θα εγγραφούν μετά την τροποποίηση του καταστατικού θα έχουν το δικαίωμα εκτάκτως να καταβάλλουν ως συνδρομή το ποσό των 7000 ευρώ, αποκτώντας και αυτά το δικαίωμα των δύο επιπλέον ψήφων (5+2=7) κατά τις πρώτες αρχαιρεσίες.. 3

4 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις πρώτες αρχαιρεσίες μετά την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και κάθε επόμενο θα είναι αρμόδιο για τον ορισμό του ύψους της αρχικής εισφοράς των εγγραφόμενων ως τακτικών μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρ. 7 Παρ. 8 του παρόντος. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και όλες οι επόμενες θα είναι αρμόδιες για τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου καταβολής της ετήσιας συνδρομής των μελών κατά τα οριζόμενα στο Αρ. 12, παρ. 3 εδ. Ε του παρόντος. 5. Όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει το καταστατικό και επιθυμούν να γίνουν μέλη, υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση, υπογεγραμμένη από δύο τουλάχιστον μέλη του Επιμελητηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από το υποψήφιο μέλος να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η αίτηση υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποφασίζει περί της εισδοχής των νέων μελών. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται να ανακοινώσει τους λόγους της απόφασης αυτής. Η απόφαση εγγραφής των νέων μελών κοινοποιείται εγγράφως στα νέα μέλη. Η αίτηση, σε περίπτωση αποδοχής της, συνεπάγεται αναγνώριση του Καταστατικού του Επιμελητηρίου εκ μέρους του αιτούντος. 6. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Επιμελητηρίου πρόσωπο που έχει στερηθεί το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα ένωση προσώπων, που έχει καταδικαστεί για πλημμέλημα ή κακούργημα το οποίο δύναται να κλονίσει τη σοβαρότητα και την καλή φήμη του Επιμελητηρίου, που έχει στερηθεί το δικαίωμα να διαχειρίζεται ελεύθερα την περιουσία του, έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, έχει υποβάλλει δήλωση αναστολής πληρωμών, έχει λυθεί ή/και τεθεί σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, αναγκαστική εκκαθάριση, έχει έλθει σε συμφωνία με πιστωτές, έχει συνάψει πτωχευτικό συμβιβασμό. 7. Η ιδιότητα του μέλους παύει με αποχώρηση ή αποβολή. α. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως και να δηλώνεται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από το τέλος του ημερολογιακού έτους, και ισχύει από την αρχή του επόμενου έτους. Μέχρι την αποχώρησή του, το Μέλος υποχρεούται να τηρήσει κάθε υποχρέωση που αναλαμβάνει έναντι του Επιμελητηρίου και των μελών του. β. Η αποβολή μέλους είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό, ή ενέργειας εναντίον των συμφερόντων και των σκοπών του Επιμελητηρίου. Επίσης, δύναται να αποβληθεί μέλος του Επιμελητηρίου για το οποίο ανακύπτουν τα κωλύματα συμμετοχής στο Επιμελητήριο όπως αυτά ορίζονται στο Αρ.4 του παρόντος. Για την αποβολή απαιτείται απόφαση των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απαρτία των ¾ των μελών και πλειοψηφία ¾ των σε απαρτία ευρισκομένων μελών. 8. Κάθε μέλος που καθυστερεί την καταβολή της ετήσιας συνδρομής πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τον καθορισμό της και μετά από τρεις (3) έγγραφες ειδοποιήσεις για τις οποίες θεωρείται επαρκής η απλή επιστολή, η μέθοδος της τηλεμοιοτυπίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος που διαγράφηκε με τον τρόπο αυτό, μπορεί να επανεγγραφεί στο Επιμελητήριο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην κατηγορία μελών που αρχικώς ανήκε αφού καταβάλλει όλες τις οφειλόμενες συνδρομές. 9. Κάθε εγγραφόμενο ως τακτικό μέλος, καταβάλλει ως αρχική εισφορά ποσό το οποίο αναφέρεται στο 7.3. ανωτέρω ή για το διάστημα μετά τις πρώτες αρχαιρεσίες, το ποσό θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 4

5 α. Τα τακτικά μέλη καταβάλουν ετήσια συνδρομή, η οποία καθορίζεται με απόφαση των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης. β. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την καταβολή της αρχικής εισφοράς. γ. Τα νέα μέλη δεσμεύονται από τις αποφάσεις και τις συμφωνίες που έχουν ληφθεί στο παρελθόν. 10. Επίτιμα μέλη του Επιμελητηρίου ανακηρύσσονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην πραγμάτωση των σκοπών του Επιμελητηρίου ή διακεκριμένες προσωπικότητες των δύο χωρών. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν ετήσιες συνδρομές και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Τα Μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την υποστήριξη του Επιμελητηρίου και την παροχή συμβουλών σε όλες τις υποθέσεις που εμπίπτουν μέσα στους σκοπούς του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και του τυχόν Κανονισμού Τελών που καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε Τακτικό Μέλος έχει στις Γενικές Συνελεύσεις τις ψήφους που αντιστοιχούν στην κατηγορία που εντάσσεται εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά. Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δικαιούνται όμως να συμμετέχουν, εκφράζοντας γνώμη, στις Γενικές Συνελεύσεις. Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις μπορεί να ασκηθεί και δια πληρεξουσίου εφοδιασμένου με έγγραφη εξουσιοδότηση, εφόσον ο πληρεξούσιος είναι μέλος ή εκπροσωπεί νόμιμα άλλο μέλος νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ίδιος πληρεξούσιος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει άνω του ενός (1) απόντων μελών κατά τα οριζόμενα στο Αρ. 11 παρ.2 του παρόντος. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να μετέχουν στις συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις, να συμβάλλουν στην ευόδωση των σκοπών του Επιμελητηρίου, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Επιμελητήριο και να εκπληρώνουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται με το παρόν και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Επιμελητηρίου. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ: Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Επιμελητηρίου έναντι τρίτων ευθύνεται μόνο το Επιμελητήριο διά της περιουσίας του, αποκλειόμενης της προσωπικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών του Επιμελητηρίου και του Γενικού Διευθυντή. 1. Πόροι του Επιμελητηρίου είναι: ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΟΡΟΙ 5

6 α) οι εισφορές και συνδρομές των μελών του όπως καθορίζονται αντιστοίχως από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τη Γενική Συνέλευση των Μελών β) επιχορηγήσεις, δωρεές, εισφορές από τρίτους, γ) κάθε άλλοι πόροι ή περιουσιακά στοιχεία που περιέχονται σ αυτό. δ) Έσοδα που προέρχονται από την πιθανή παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. Κατά πόσον οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου θα παρέχονται δωρεάν ή έναντι αμοιβής ή αποδόσεως των δαπανών, ορίζεται σε σχετικό «Κανονισμό Τελών» τον οποίο δύναται να αποφασίσει και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, τα δε έσοδα από τις υπηρεσίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του Επιμελητηρίου. 2. Τα χρηματικά διαθέσιμα του Επιμελητηρίου κατατίθενται σε μία ή περισσότερες τράπεζες στην Αθήνα ή/και στο Βουκουρέστι, όπως καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάληψη των κατατεθειμένων διαθεσίμων από τον εκάστοτε τραπεζικό λογαριασμό γίνεται πάντοτε με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία τουλάχιστον είναι πρώτη κατά τα οριζόμενα στο Αρ. 18 του παρόντος Καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 11 - ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Όργανα του Επιμελητηρίου είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 12 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. 1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη, είναι το ανώτατο όργανο του Επιμελητηρίου και έχει αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης έγκυρα και επί παντός θέματος που υπάγεται μεν σε αρμοδιότητα άλλου οργάνου, αλλά έχει παραπεμφθεί από αυτό στην κρίση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Επιμελητηρίου συνέρχεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και εγκρίνει (α) την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων του Επιμελητηρίου και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, (β) τον προϋπολογισμό του επομένου έτους. Εκτάκτως συνέρχεται η Γενική Συνέλευση όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή ζητήσει την σύγκληση το 1/5 των τακτικών μελών του Επιμελητηρίου που είναι ταμειακώς εντάξει. 3. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει επί των εξής, ιδίως, θεμάτων: α) Καθοδήγησης, εποπτείας και ελέγχου της δράσης όλων των οργάνων και υπηρεσιών του Επιμελητηρίου. β) Τροποποίησης των διατάξεων του Καταστατικού. γ) Μεταβολής του σκοπού του Επιμελητηρίου. δ) Αποβολής μέλους με την εξαίρεση των οριζομένων στο Αρ. 7 παρ.7 του παρόντος 6

7 ε) Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής των ετησίων συνδρομών των μελών του Επιμελητηρίου. στ) Μετατροπής του Επιμελητηρίου σε άλλο νομικό πρόσωπο. ζ) Εκλογής ή ανάκλησης και καθορισμό των πιθανών εκτάκτων αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ., και Εφορευτικής Επιτροπής η) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από των ευθυνών τους. θ) Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και το Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 1. Κάθε τακτικό μέλος διαθέτει ψήφο ή ψήφους αναλόγως της κατηγορίας στην οποία εντάσσεται και δικαιούται να μετέχει στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει υπό την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακώς εντάξει, σχετικά με τις εισφορές του προς το Επιμελητήριο. 2. Τα μέλη παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως εφ όσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε σε περίπτωση νομικών προσώπων ή ενώσεων κλπ δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή προσώπων που έχουν νομίμως εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. Για τα περί αντιπροσώπευσης αυτών ισχύουν τα οριζόμενα στο Αρ. 8 από τα νομικά πρόσωπα και τις Ενώσεις. Τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατίθενται στο Επιμελητήριο το αργότερο μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ΑΡΘΡΟ 14 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΑΠΑΡΤΙΑ 1. Η πρόσκληση για την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται εγγράφως σε κάθε μέλος δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και περιέχει την ημέρα, το χρόνο και τον τόπο σύγκλησης, καθώς και την ημερήσια διάταξη. Η αποστολή της προσκλήσεως με απλή επιστολή, αλλά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς επίσης και με τη μέθοδο της τηλεομοιοτυπίας θεωρείται επαρκής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εναλλακτικά να δημοσιεύσει την πρόσκληση σε μία εφημερίδα του ημερήσιου πολιτικού ή οικονομικού τύπου. Έλλειψη πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν πλήττει την εγκυρότητα της ΓΣ εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη που αντιστοιχούν στο σύνολο των μελών εφόσον κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποιίησης της συμπεριλαμβανομένων των ταμειακώς μη εντάξει για την λήψη των σχετικών αποφάσεων ενώ για τη λήψη των αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ αυτήν τουλάχιστον το ήμισυ του αριθμού των τακτικών μελών της. συν ένα επιπλέον μέλος Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου με νέα πρόσκληση εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης οπότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως από τον αριθμό των παρόντων ή των αντιπροσωπευομένων μελών. 3. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται: α) όταν κρίνει αναγκαίο τούτο το Δ.Σ., 7

8 β) εφόσον το ζητήσουν το 1/5 των τακτικών μελών που είναι ταμειακώς εντάξει. Η αίτηση πρέπει να είναι γραπτή και να απευθύνεται προς το Δ.Σ. και να αναφέρει τα συγκεκριμένα θέματα που προτείνονται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται επίσης σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ. Σε περίπτωση εκτάκτων Γ.Σ. που επείγει η λήψη απόφασης οι ως άνω προθεσμίες περιορίζονται στο μισό. 4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα και για τα θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη και ουδείς προβάλλει αντίρρηση. ΑΡΘΡΟ 15 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος εισηγείται και αναλύει τα θέματα της ημερησίας διάταξης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας του. Ο Πρόεδρος προτείνει την εκλογή Γραμματέα και Ψηφολέκτη της Γενικής Συνέλευσης κατά την έναρξη της διαδικασίας. Ο Γραμματέας δύναται να εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με απαρτία των μελών (50% και 1 μέλος ) και κατ απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων, εκτός από τις περιπτώσεις που οι διατάξεις του Καταστατικού ορίζουν διαφορετικά. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Εξαιρετικά, επί των θεμάτων της τροποποίησης Καταστατικού, μεταβολής σκοπού, διάλυσης του Επιμελητηρίου, αποβολής μέλους, επαύξησης των υποχρεώσεων των μελών, μετατροπής του Επιμελητηρίου, απαιτείται απαρτία των ¾ των τακτικών μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των ευρισκομένων σε απαρτία τακτικών μελών. ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 1. Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Επιμελητηρίου ενημερώνονται εγγράφως είτε με την πρόσκληση είτε με διαφορετική επιστολή τουλάχιστον (30) τριάντα ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Τα ενδιαφερόμενα μέλη το αργότερο (15) δέκα πέντε ημέρες πριν τη Συνέλευση υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συντάσσει κατάλογο των υποψηφίων. Ως μέσο γραπτής ενημέρωσης των μελών του Επιμελητηρίου για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται επαρκής η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η μέθοδος της τηλεομοιοτυπίας και η απλή επιστολή. Ως μέθοδος υποβολής υποψηφιότητας για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται οι ως άνω αναφερθείσες απαραιτήτως συνοδευόμενες από επιστολή φέρουσα πρωτότυπη υπογραφή του υποβάλλοντος την υποψηφιότητα με πιστοποιημένη ημερομηνία αποστολής προ της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. 2. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Δικαίωμα εκλογής στην Εφορευτική Επιτροπή έχουν όλα τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 8

9 3. Η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα ορίζοντας τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφαίνεται επί των τυχόν υποβαλλόμενων ενστάσεων, ανασυντάσσει τον κατάλογο με βάση τις ενστάσεις και κάποια τυχόν αποχώρηση υποψηφίων, προχωρά στην προετοιμασία των εκλογών κατά τον με βάση την πρόσκληση προγραμματισμένο χρόνο, φροντίζει για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με βάση ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει τα ονόματα των υποψηφίων που υπέβαλαν εγκύρως και εγκαίρως υποψηφιότητα και τέλος διαπιστώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες συντάσσοντας το σχετικό πρακτικό. 4. Η ψηφοφορία διεξάγεται κατά την διάρκεια της οικείας Γενικής Συνέλευσης. Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων. Ο κατάλογος αυτός θα συμπεριλαμβάνει κατ ελάχιστον τα ονόματα δέκα (10) υποψηφίων. 5. Κατά την ψηφοφορία τα παρόντα μέλη λαμβάνουν από την Εφορευτική Επιτροπή τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αντιστοιχεί στα δικαιώματα ψήφου που έχει βάσει του Άρθρου 7.3. του παρόντος και αποσύρονται σε προετοιμασμένο προς τούτο ιδιαίτερο χώρο όπου εκφράζουν την προτίμηση τους με σταυρό προτίμησης ψηφίζοντας από ένα (1) έως (4) υποψηφίους. Τα ψηφοδέλτια συγκεντρώνονται σε ειδική ψηφοδόχο και τα ψηφίσαντα μέλη καταγράφονται από την Εφορευτική Επιτροπή σε σχετική κατάσταση 6. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει κατάλογο αποτελεσμάτων. Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται εννέα (9) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Η Γενική Συνέλευση κατά την κατάρτιση του ψηφοδελτίου των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μεριμνά για την ισόρροπη εκπροσώπηση στο Συμβούλιο όλων των επί μέρους κλάδων της επιχειρηματικής δράσης. 7. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. 8. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά την εκπλήρωση του σκοπού της, που είναι η διεξαγωγή των εκλογών, παύει να υφίσταται. ΑΡΘΡΟ 17 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα, εξαιρουμένων των αναφερομένων στο άρθρο 10 του παρόντος, διοικεί, διαχειρίζεται, ρυθμίζει και κατευθύνει όλες τις υποθέσεις και τις εργασίες του Επιμελητηρίου και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θα συντελέσει στην επιτυχία των σκοπών της, λογοδοτεί δε προς τούτο στη Γενική Συνέλευση. Συντάσσει κατά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις και προγράμματα δράσης που τα απευθύνει προς τη Γενική Συνέλευση. Διορίζει το Γενικό Διευθυντή του Επιμελητηρίου και καθορίζει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντά του και το ύψος της τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσής του. Ορίζει και συγκροτεί επιτροπές ή ομάδες εργασίες επί διαφόρων ζητημάτων που αφορούν τους σκοπούς του Επιμελητηρίου. Μπορεί να αναθέσει ειδικά καθήκοντα και συγκεκριμένες υπηρεσίες σε κάποιο μέλος του ή μέλος του Επιμελητηρίου ώστε να διευκολυνθεί το έργο του Επιμελητηρίου. Τέλος εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 9

10 1 α Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συντάξει και εγκρίνει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζοντα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των μεμονωμένων Οργάνων του Επιμελητηρίου και των γραφείων αυτού. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για την διαχείριση της περιουσίας του Επιμελητηρίου. Συντάσσει τον απολογισμό της περιόδου που παρήλθε και την έκθεση των πεπραγμένων και λογοδοσίας του και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει, διορίζει, απολύει υπαλληλικό προσωπικό του Επιμελητηρίου και καθορίζει τους όρους απασχόλησης αυτού. Στο έργο αυτό το ΔΣ επικουρείται από τον Γενικό Διευθυντή ο οποίος ως προϊστάμενος του προσωπικού των γραφείων του Επιμελητηρίου υποβάλλει τις σχετικές εισηγήσεις με γνώμονα τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία του. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία είναι είτε φυσικά πρόσωπα μέλη του Επιμελητηρίου είτε σε περίπτωση νομικών προσώπων - μελών ενώσεων κλπ Πρόεδροι ή Αντιπρόεδροι ή Αναπληρωτές Πρόεδροι ή μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Διαχειριστές ή ανώτερα στελέχη με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε σχέση με τους σκοπούς του Επιμελητηρίου και εκλέγονται για μία τριετία από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. 4 α. Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται λήξασα την επομένη της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της 3ετούς θητείας και η οποία εκλέγει τους διαδόχους τους. Σε περίπτωση που αυτή η Γενική Συνέλευση δεν είναι για οιονδήποτε λόγο σε θέση να λάβει απόφαση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται λήξασα την επομένη ημέρα της Συνέλευσης που τελικά εξέλεξε τους διαδόχους τους. Η υπηρεσία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ. είναι τρία (3) χρόνια και το ίδιο πρόσωπο έχει δικαίωμα εκλογής ως Πρόεδρος Δ.Σ. μόνο για δύο (2) θητείες. Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του. 6. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει ή εκλείψει από αυτό για οποιονδήποτε λόγο, τα εναπομείναντα μέλη του Συμβουλίου, στην πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίασή του, εκλέγουν νέο μέλος σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου, με πλειοψηφία όλων των εναπομεινάντων αυτού. Για την ως άνω εκλογή τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Η ως άνω εκλογή εισάγεται για επικύρωση στην επόμενη αυτής Γενικής Συνέλευση, των μελών του Επιμελητηρίου. Τυχόν μη επικύρωση της εκλογής από την Γενική Συνέλευση ουδόλως θίγει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Τα απερχόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα. Εάν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος αυτού κατόπιν εξουσιοδότησης. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί επίσης με έγγραφη εξουσιοδότηση, απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από τρίτον, ο οποίος έχει 10

11 στο ίδιο με αυτόν νομικό πρόσωπο κάποια από τις ιδιότητες της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά από την Γ.Σ. 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλείται σε συνεδρία, τουλάχιστον μία φορά κάθε δίμηνο από τον Πρόεδρο προ πέντε (5) ημερολογιακών ημερών και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται πέντε (5) μέλη του. Το Δ.Σ. αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με το καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. 8 Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα όταν αυτό κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο αυτού ή ζητηθεί από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Το αίτημα για έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. πρέπει να είναι έγγραφο και να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγει τις εργασίες του κατά κανόνα σε συνεδριάσεις. Μπορεί όμως να ληφθεί απόφαση και χωρίς να γίνει συνεδρίαση εφόσον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους. ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ Την Ένωση εν ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί απέναντι τρίτων και ενώπιον όλων των δικαστικών και διοικητικών αρχών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρούν οι Αντιπρόεδροι, οι οποίοι θα ενεργούν καθένας χωριστά ή από κοινού. Η ανάληψη χρημάτων της Ενώσεως και η ανάληψη υποχρεώσεων σε αξιόγραφα θα γίνεται με δύο πάντοτε υπογραφές, από τις οποίες η μία τουλάχιστον θα είναι πρώτη. Δικαίωμα πρώτης υπογραφής έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής έχει ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου. Επίσης δικαίωμα δεύτερης υπογραφής μπορεί να χορηγείται σε υπαλλήλους - στελέχη του Επιμελητηρίου κατόπιν απόφασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των μελών του, με την οποία θα καθορίζονται και οι τυχόν περιορισμοί αυτού του δικαιώματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του λαμβανομένης με πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των μελών του, να αναθέτει την υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας δραστηριότητας του Επιμελητηρίου σε ανώτερο υπάλληλο αυτής, επιφυλασσομένης της ισχύος της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. ΑΡΘΡΟ 19 - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1. Ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου διορίζεται για τριετή θητεία και παύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Γενικός Διευθυντής μπορεί να διοριστεί και μη μέλος του Επιμελητηρίου. 2. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή εκτός και πέραν των κατωτέρω αναφερομένων, καθώς επίσης και το ύψος της τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσής του για τις παρεχόμενες προς 11

12 την Ένωση υπηρεσίες του καθορίζονται ρητώς και ειδικώς, με την ως άνω διορίζουσα αυτόν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3) Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή είναι τα εξής: α) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ενώσεως β) Παρακολουθεί και επισημαίνει κάθε θέμα που προκύπτει, εισηγείται στο Δ.Σ. για την ενδεδειγμένη αντιμετώπισή του γ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ., του Δ.Σ. και για κάθε άλλο συναφές θέμα δ) Στο εισηγητικό του έργο ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται, προκειμένου ιδίως για θέματα ιδιαίτερης ειδίκευσης, από Επιτροπές ή μεμονωμένους συμβούλους για κάθε περίπτωση και για ορισμένο χρόνο, που συνιστώνται ή προσλαμβάνονται κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. ε) Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου στ) Προΐσταται του προσωπικού των γραφείων του Επιμελητηρίου και μεριμνά για την άρτια γενικά λειτουργία του Επιμελητηρίου ζ) Συντάσσει προϋπολογισμό και απολογισμό δαπανών και εσόδων η) Διαχειρίζεται του πόρους του Επιμελητηρίου, ενεργεί τις σχετικές εισπράξεις και πληρωμές και δεσμεύει την Ένωση σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θ) Έχει εξουσία να προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια για την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί ι) Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να του ανατεθούν άλλα καθήκοντα. ΑΡΘΡΟ 20 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1. Το έργο του Επιμελητηρίου υποβοηθείται από τη Γραμματεία του Επιμελητηρίου. Η Γραμματεία περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου που είναι απαραίτητες για την καλή εκτέλεση των σκοπών του. 2. Η Γραμματεία είναι επιφορτισμένη με την τρέχουσα μέριμνα των θεμάτων που αφορούν την Ένωση, προετοιμάζει τις Συνελεύσεις και τις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά φέρει το βάρος της λειτουργίας του Επιμελητηρίου. Στο έργο της μπορεί να υποβοηθείται από Επιτροπή ή ειδικούς Συνεργάτες. ΑΡΘΡΟ 21 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εγκρίνονται στην αμέσως επόμενη Συνεδρίαση κάθε οργάνου ή με περιφορά. Αντίγραφα πρακτικών δύναται να εκδίδει και υπογράφει o Πρόεδρος ή ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 12

13 ΑΡΘΡΟ 22 ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ο οικονομικός έλεγχος του Επιμελητηρίου θα ανατίθεται ανά τριετία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε αναγνωρισμένη Ελεγκτική Εταιρία ή εναλλακτικά σε δύο τουλάχιστον ελεκτές εκ των οποίων ο ένας, τουλάχιστον, θα είναι τακτικός και ο άλλος αναπληρωματικός. Αμφότεροι πρέπει να έχουν το επάγγελμα του ελεγκτή λογιστή. Οι ελεγκτές δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. AΡΘΡΟ 23 - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το Επιμελητήριο λύεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για τη λήψη απόφασης λύσης του Επιμελητηρίου απαιτείται απαρτία των ¾ των τακτικών μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των ευρισκομένων σε απαρτία τακτικών μελών. Η πτώχευση ή παύση των εργασιών ή ο θάνατος, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, οποιουδήποτε των μελών δεν συνεπάγεται αποτέλεσμα για την Ένωση, η οποία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών. Σε περίπτωση λύσης, η περιουσία του Επιμελητηρίου περιέρχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε άλλο νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή στο Δημόσιο. Μετά τη λύση της το Επιμελητήριο ευρίσκεται υπό εκκαθάριση. Εκκαθαριστές ορίζονται ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον χρόνο της λύσεως. 13

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία της εταιρίας Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Υ ΚΥΠΡΟΥ (αναθεωρήθηκε στις 13.1.1993) 1. Όνομα - Έδρ α - Έμβλημα 1.1 Ο Σύνδεσμος ονομάζεται "Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου"

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Καταστατικό Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής», (ΕΔΥΠΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

3. Στη συνέχεια, ο Κανονισμός τροποποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε

3. Στη συνέχεια, ο Κανονισμός τροποποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Ε. Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3, 7 παρ. 3 και 8 παρ. 9 του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Επωνυμία ιακριτικός Τίτλος Έδρα Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Α.ΓΕ.Κ.) Ιδρύθηκε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ο Σύσταση Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα