ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν Ζκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αμηνιόγεζεο Σεηάξηε, 4 Απγνύζηνπ 2010 Γηεχζπλζε: Λπζάλδξνπ 3-5 ΠΑΡΣΖ, Σ.Κ Σειέθσλν: ΦΑΥ: Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν: 1

2 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Πξόινγνσ Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο Πξόγξακκα πνπδώλ Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ Γηδαθηηθό έξγν Δξεπλεηηθό έξγν. 6. ρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο.. 8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο πκπεξάζκαηα ρέδηα βειηίσζεο. 11. Πίλαθεο. 12. Παξαξηήκαηα... Οδεγφο ζπνπδψλ...καηάινγνο επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ

3 Πξόινγνο Ζ Δζσηεξηθή Αμηνιόγεζε είλαη κία ηαθηηθά επαλαιακβαλφκελε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία, ε νπνία δηαξθεί δύν ζπλερόκελα δηδαθηηθά εμάκελα θαη επαλαιακβάλεηαη ην αξγόηεξν θάζε ηέζζεξα έηε. θνπφο ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο είλαη λα δηακνξθψζεη θαη λα δηαηππψζεη ην Σκήκα θξηηηθή άπνςε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ ηνπ κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη δείθηεο θνηλήο ζπλαίλεζεο θαη γεληθήο απνδνρήο, θαη κε ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 1. Σελ ηεθκεξησκέλε αλάδεημε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ Σκήκαηνο 2. Σελ επηζήκαλζε ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο 3. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ελεξγεηψλ βειηίσζεο 4. Σελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα απηνηειή δξάζε εληόο ηνπ Τκήκαηνο, φπνπ θαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ 5. Σε ιήςε απνθάζεσλ γηα απηνηειείο δξάζεηο εληόο ηνπ Ιδξύκαηνο, φπνπ θαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ ίδηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο απνηππψλεη θαη αλαδεηθλχεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, θαη θαηαγξάθεη ηηο θηινδνμίεο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαηαγξάθνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, αλαθνξηθά κε ην πθηζηάκελν θαη ην επηζπκεηφ επίπεδν πνηφηεηαο θαη ηνπο ηξφπνπο επίηεπμήο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (ΔΔΑ), ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην Σκήκα θαη αθνινχζσο δηαβηβάδεηαη, κέζσ ηεο ΜΟΓΗΠ, ζηελ ΑΓΗΠ, πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Τπεχζπλε γηα ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο είλαη ε Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΟΜΔΑ), πνπ νξίδεηαη απφ ην Σκήκα γηα ηε δηάξθεηα ηεο Δζσηεξηθήο θαη Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. πσο πξναλαθέξζεθε, ε ΔΔΑ βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη ην Σκήκα θαη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δηήζηεο Δζσηεξηθέο Δθζέζεηο ηνπ. Χζηφζν, ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο δελ πξέπεη λα αλαιψλεηαη ζηελ απιή παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, αιιά λα ππεηζέξρεηαη θξηηηθά ζηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο, κε ζηφρν ηε ζπλαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. Καη ηνχην, επεηδή, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3374/2005, «ε έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ζπλεθηηκάηαη θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ από ηα αξκόδηα όξγαλα ζε όια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο Αθαδεκατθήο Μνλάδαο ή ηνπ ηδξύκαηνο». Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζε επίπεδν Πνιηηείαο, πξνυπνζέηεη θαηά θαλφλα ην επφκελν ζηάδην, απηφ ηεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην ηειηθφ απηφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηα Σκήκαηα θαηά ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν παξφλ θείκελν απνηειεί πξφηππν ζρήκα δνκήο θαη πεξηερνκέλσλ ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Ζ δηάξζξσζή ηνπ αληηζηνηρεί πιήξσο ζηηο βαζηθέο ελφηεηεο ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαιχνληαη ζην έληππν ηεο ΑΓΗΠ κε ηίηιν «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα: πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, δηδαθηηθφ έξγν, εξεπλεηηθφ έξγν, ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο, ζρέζεηο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο. Πέξα απφ ηα αλσηέξσ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ΔΔΑ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο κέζα ζην Σκήκα, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα ζρέδηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. Γίλεηαη έηζη επλφεην φηη ε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ζχκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν Πξόηππν Σρήκα θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ Πηλάθσλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ πξνυπνζέηεη ηε ζχλζεζε ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο ζηα εηδηθά απνγξαθηθά δειηία (βι. Απνγξαθηθφ Γειηίν Δμακεληαίνπ Μαζήκαηνο θαη Αηνκηθφ Απνγξαθηθφ Γειηίν Μέινπο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ζην έληππν ηεο ΑΓΗΠ κε ηίηιν «Απνγξαθηθά Γειηία θαη Δξσηεκαηνιόγην Μαζήκαηνο/Γηδάζθνληνο γηα ηνπο 3

4 Φνηηεηέο», Έθδνζε 1.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα), θαη παξάιιεια αμηνπνηεί ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ην ηεχρνο «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα. ια ηα πξναλαθεξζέληα έληππα, θαζψο επίζεο θαη νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ή αμηνπνίεζή ηνπο δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΑΓΗΠ (http://www.adip.gr). Ζ ρξήζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ εληαίνπ Πξόηππνπ Σρήκαηνο γηα ηηο εθζέζεηο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο φισλ ησλ Σκεκάησλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο επηβάιιεηαη απφ ηελ αλάγθε αλαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα επί κέξνπο Σκήκαηα ζην επίπεδν ηνπ νηθείνπ Ηδξχκαηνο (Παλεπηζηήκην, ΣΔΗ) θαη, ηειηθά, ζε εζληθφ επίπεδν. Χζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη ηα Σκήκαηα κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ή θαη λα εμεηδηθεχζνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη δείθηεο πνπ απερνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, δηεπθξηλίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε κε ζαθήλεηα ην πεξηερφκελν (ηη θαη πψο;) θαη ηε ινγηθή (γηαηί;) ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο. Δχινγν είλαη, ηδίσο θαηά ηελ ηξέρνπζα, πξψηε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, φηη δελ ζα είλαη πάληα δπλαηή ε θάιπςε φισλ ησλ ζεκείσλ ηεο έθζεζεο. Δίλαη φκσο επθηαίν ζε θάζε πεξίπησζε ην Σκήκα λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζεί επί φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ απφ ηα ζεκεία ηεο έθζεζεο. Δπλφεην είλαη φηη ε ΑΓΗΠ, αληηιακβαλφκελε ηνλ ξφιν ηεο σο αξσγνχ ησλ Σκεκάησλ ζηε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο, παξακέλεη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα λα βνεζήζεη φπνπ ρξεηαζζεί. 4

5 1. Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο Η Δλόηεηα απηή πεξηιακβάλεη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο, θαζώο θαη ελδερόκελεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηεο Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ζην Σκήκα Πνηα ήηαλ ε ζύλζεζε ηεο ΟΜΔΑ; Γεσξγηάδεο Κσλ/λνο: (Αληηπξχηαλεο) Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο κέινο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Πνιηηηζκηθέο Γηαζηάζεηο ηνπ Οιπκπηζκνχ Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο κέινο ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Οξγάλσζε Γηνίθεζε Αζιεηηζκνχ. Μνπληάθεο Κσλ/λνο: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο κέινο ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Πξνγξακκαηηζκφο θαη Γηαρείξηζε ησλ Αζιεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. ηεξγηνχιαο Απφζηνινο: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Βηνινγία ηεο άζθεζεο κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε Με πνηνπο θαη ζπλεξγάζηεθε ε ΟΜΔΑ γηα ηε δηακόξθσζε ηεο έθζεζεο; Ζ νκάδα αμηνιφγεζεο γηα λα θέξεη εηο πέξαο ην έξγν ηεο ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο παξαθάησ: Με ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Με ηνπο δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 407/1980 Με ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ Πνηεο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ; πλεληεχμεηο κε ηα κέιε ΓΔΠ, δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη ηερληθνχο ππαιιήινπο ηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ Πώο θαη ζε πνηα έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθό ηνπ Σκήκαηνο; Ζ έθζεζε δφζεθε ζηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη ζπδεηήζεθε ζε κία Πξνζσξηλή Γεληθή πλέιεπζε. 1.2 Αλάιπζε ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηώλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο. Δθηφο ηεο αληηθεηκεληθφηεξεο απνηχπσζεο ησλ δηαθφξσλ δεηθηψλ ηνπ Σκήκαηνο ε αμηνιφγεζε κε ην λα ζπδεηεζεί απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε είρε ηα παξαθάησ νθέιε: Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηα κέιε λα νκνγελνπνηήζνπλ άπνςε φζνλ αθνξά ην Σκήκα θαη λα εξγαζηνχλ ζπλεηδεηά πξνο ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζήο ηνπ. Έδσζε ηελ επθαηξία θαη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε κέινο λα ζθεθηεί γηα ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο αμηνιφγεζεο, Έδσζε ηελ επθαηξία ζηα κέιε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν πνηα είλαη ηα πεξηζζφηεξν δπλαηά ή αδχλαηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο. Έδσζε ηελ επθαηξία ζηα κέιε λα αληηιεθηνχλ ηα ζεκεία φπνπ ρξεηάδνληαη ηα ίδηα πεξηζζφηεξε βειηίσζε 5

6 1.3 Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο Γελ έρνπλ αθφκα δηαηππσζεί απφ ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο ηέηνηεο πξνηάζεηο. 6

7 2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο Η ελόηεηα απηή παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην Τκήκα θαη ηηο θύξηεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 2.1 Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Σκήκαηνο (π.ρ. ζηελ πξσηεύνπζα, ζε κεγάιε πόιε, ζε κηθξή πόιε, ζπγθεληξσκέλν, θαηαλεκεκέλν ζε κηα πόιε θιπ.). Ζ ρνιή Αλζξψπηλεο Κίλεζεο θαη Πνηφηεηαο Εσήο πνπ έρεη έδξα ηε πάξηε έρεη δχν Σκήκαηα ην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ θαη ην Σκήκα ηεο Ννζειεπηηθήο. Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ζηεγάδεηαη επί ηεο νδνχ Λπζάλδξνπ 3-5 ζηε πάξηε ζε θηήξην πνπ παξαρσξήζεθε ζην Παλεπηζηήκην απφ ηνλ Μεηξνπνιίηε πάξηεο θ. Δπζηάζην ην 2003, κέρξη ην παλεπηζηήκην λα κεηαθνκίζεη ζε ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο. Σν θηήξην αλαθαηλίζηεθε κε δαπάλεο ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Μνλεκβαζίαο θαη πάξηεο θαη ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Σα γξαθεία ησλ θαζεγεηψλ επξίζθνληαη επί ηεο νδνχ Κιενκβξφηνπ θαη ελνηθηάδνληαη απφ ην παλεπηζηήκην Ηζηνξηθό εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο ηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο ζε δηδαθηηθό, δηνηθεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό πξνζσπηθό θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία) 1 Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα Αξηζκόο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηώλ αλά επίπεδν ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 2 Σα ζηνηρεία απηά παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα θαη θνπόο θαη ζηόρνη ηνπ Σκήκαηνο Πνηνη είλαη νη ζηόρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ; Ο ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 102/ ηεο ίδξπζήο ηνπ είλαη νη παξαθάησ: Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ έρεη σο απνζηνιή: i) ηελ παξαγσγή ζηειερψλ άξηηα θαηαξηηζκέλσλ θαηάιιεισλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ηνπ αηφκνπ θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ, ii) ηελ νξγαληθή ζπζρέηηζε ηεο άζιεζεο κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ, iii) ηελ πξνθχιαμε ηεο πγείαο ηνπ θαη iv) ηελ πξφιεςε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ γηα ην άηνκν νη ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε. Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ είλαη κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ ζε φιε ηελ Διιάδα θαη έξρεηαη λα θαιχςεη ηνλ ηνκέα νξγάλσζεο ηνπ αζιεηηζκνχ ν νπνίνο είλαη έλαο απφ ηνπο πεξηζζφηεξν γξήγνξα αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο παγθφζκηα. Ζ δηνξγάλσζε παγθνζκίσλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ, ε δηνξγάλσζε ηνπ Αζιεηηζκνχ γηα ινπο, αιιά θαη ε νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζρνιηθψλ πξσηαζιεκάησλ απαηηνχλ πιένλ άηνκα κε εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο. Οη απφθνηηνη φκσο ηνπ Σκήκαην ο εθηφο απφ ηα παξαπάλσ δηδάζθνληαη θαη γεληθέο γλψζεηο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο 1 πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ πίλαθα πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ πίλαθα θαη

8 θαη έηζη είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα λα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ θαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ηνκέα πνπ απαηηεί δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο Πώο αληηιακβάλεηαη ε αθαδεκατθή θνηλόηεηα ηνπ Σκήκαηνο ηνπο ζηόρνπο θαη ηνπο ζθνπνύο ηνπ Σκήκαηνο; Σα κέιε ΓΔΠ αιιά θαη φιε ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Σκήκαηνο ζπκθσλεί κε ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΦΔΚ 102/ ίδξπζήο ηνπ θαη αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Θα θαηαβιεζεί δε πξνζπάζεηα γηα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ησλ ζπνπδψλ πάληα κέζα ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ην ΦΔΚ ίδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ε ελίζρπζε ρξήζεο ζχγρξνλσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο θαη πξνγξακκάησλ δηά βίνπ εθπαίδεπζεο, ε αλάπηπμε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ην Σκήκα νινθιεξσκέλεο ζπνπδέο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ, ε ίδξπζε λέσλ εξγαζηεξίσλ θαη γεληθά ε νινθιήξσζε ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ, ε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ε ζπλεξγαζία κε άιια Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ε ζπκβνιή ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Τπάξρεη φκσο ε αλάγθε γηα πξφζιεςε κειψλ ΓΔΠ, ΔΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ, Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε νξγάλσζε επηπιένλ εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ, ε αγνξά ζχγρξνλνπ ηερλνινγηθνχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ. Ζ πεξαηηέξσ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο, ε πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus θαη Erasmus Mundus 1 & 2, ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ήδε πθηζηακέλσλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ε δηεχξπλζε ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ θαη κε άιια Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ε ζπκβνιή ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε κε πξνζαξκνγή ησλ παξερνκέλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ Τπάξρεη απόθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηόρσλ ηνπ Σκήκαηνο από εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί όηη πξέπεη λα επηδηώθεη; Οη ζηφρνη παξακέλνπλ νη ίδηνη. Γίλεηαη φκσο πξνζπάζεηα εμεηδίθεπζεο νχησο ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη δηαξθψο ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ επηζηεκνληθψλ επξεκάησλ ηεο Δπηηπγράλνληαη νη ζηόρνη πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί όηη πξέπεη λα επηδηώθεη. Αλ όρη, πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή; Οη ζηφρνη πνπ επηδηψθεη ην Σκήκα επηηπγράλνληαη χζηεξα απφ ηελ επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία ηνπ δηδαθηηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ησλ θνηηεηψλ Θεσξείηε όηη ζπληξέρεη ιόγνο αλαζεώξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηόρσλ ηνπ Σκήκαηνο; Θεσξνχκε φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ νη νπνίνη βάζεη ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 118 ηεο 24εο Απξηιίνπ 2003, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην θχιιν αξηζκ. 102/ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 8

9 2.4 Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο Πνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνύλ ζην Σκήκα; 1. Ζ επηηξνπή Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ κε ηα παξαθάησ κέιε: Σξαπιφο Αληψληνο, επίθνπξνο θαζεγεηήο θαη Απγεξηλνχ Βάζζσ, επίθνπξε θαζεγήηξηα. 2. Ζ επηηξνπή Σεηξαεηνχο Πξνγξακκαηηζκνχ κε ηα παξαθάησ κέιε: θ. Γεσξγηάδεο Κσλ/λνο θαη. Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο. 3. Ζ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο κε ηα παξαθάησ κέιε: Γεσξγηάδε Κσλ/λν αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Πνιηηηζκηθέο Γηαζηάζεηο ηνπ Οιπκπηζκνχ (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο). Κξηεκάδε Αζαλάζην Κξηεκάδε Αζαλάζην, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Οξγάλσζε Γηνίθεζε Αζιεηηζκνχ Μνπληάθε Κσλ/λν, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν πξνγξακκαηηζκφο θαη δηαρείξηζε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεξγηνχια Απφζηνιν, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Βηνινγία ηεο Άζθεζεο κε έκθαζε ηε πξφιεςε 4. Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε ηα παξαθάησ κέιε: Κξηεκάδε Αζαλάζην, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Οξγάλσζε Γηνίθεζε Αζιεηηζκνχ ηεξγηνχια Απφζηνιν, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Βηνινγία ηεο Άζθεζεο κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε Αιεμφπνπιν Παλαγηψηε Λέθηνξα, θαη νη θνηηεηέο Γηαθνγηάλλεο Πέηξνο θαη Λαγνδήκνο Γηψξγνο Πνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί (π.ρ. εζσηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ) ππάξρνπλ ζην Σκήκα; a) Τπάξρεη Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ΠΜ θαη Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ζηελ "Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ" (εγθξίζεθε ζηελ 16 ΠΓ Δ/ ) b) Τπάξρεη Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ΠΜ κε ηίηιν "Οιπκπηαθέο πνπδέο, Οιπκπηαθή Παηδεία, Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Οιπκπηαθψλ Δθδειψζεσλ" (εγθξίζεθε ζηελ 24ε ΠΓ Δ/ ) Δίλαη δηαξζξσκέλν ην Σκήκα ζε Σνκείο. ε πνηνπο. Αληαπνθξίλεηαη ε δηάζξσζε απηή ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ. Σν Σκήκα δελ είλαη δηαξζξσκέλν ζε Σνκείο. Σν Σκήκα πηζαλφλ λα δηαξζξσζεί ζε Σνκείο φηαλ απνθηήζεη πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο θαη κέιε ΓΔΠ θαη παξαζηεί ε αλάγθε γηα κηα δηαθνξεηηθή νξγάλσζε. 9

10 3. Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθώλ, κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ), απαληώληαο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα, (http://www.adip.gr). Η απάληεζε ζε θάζε κία από ηηο εξσηήζεηο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη: α) Πνηα, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Τκήκαηνο σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην β) Πνηεο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ θαη ελδερόκελνπο θηλδύλνπο από ηα αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην 3.1. Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ Πώο θξίλεηε ην βαζκό αληαπόθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; ην Σκήκα ππεξεηνχλ κέιε Γ.Δ.Π. κε δηεζλή αλαγλψξηζε (βηβιηνθξηζίεο, εηεξναλαθνξέο θαη δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, ζπκκεηνρέο ζηηο νξγαλσηηθέο επηηξνπέο, πξνεδξεία θαη εηζεγήζεηο ζε Γηεζλή πλέδξηα, εθπξνζσπήζεηο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη Δπηηξνπέο) Πώο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ; Ζ δνκή, ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, χζηεξα απφ ηελ αλακφξθσζή ηνπ ηελ άλνημε ηνπ 2009, είλαη πξνζαξκνζκέλεο, κε ηε ζηαδηαθή εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ, πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηέπνληαη απφ ζαθήλεηα θαη ζπλνρή. Δίλαη επίζεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο λέεο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΑΔΗ. Τπάξρνπλ καζήκαηα θνξκνχ θαη καζήκαηα επηινγήο έηζη πνπ νη θνηηεηέο λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηα καζήκαηα πνπ είλαη πην θνληά ζηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ληνπο Πώο θξίλεηε ην εμεηαζηηθό ζύζηεκα; Αθνινπζεί ηηο βαζηθέο γξακκέο ηνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία έηε ζηα ειιεληθά ΑΔΗ. Πεξηιακβάλεη παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο (πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο απφ ζπγθεθξηκέλα ζπγγξάκκαηα θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ θάζε δηδάζθνληνο), αιιά θαη ζχγρξνλνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο (φπσο ε εθπφλεζε εξγαζηψλ). Γίλεη έκθαζε ζηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη φρη ζηελ απιή απνκλεκφλεπζε θαη εληζρχεη ηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν. Δληζρχεη ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ζηνπο θνηηεηέο, νη νπνίνη εηζάγνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, θαη ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο ζπλππνινγίδνληαη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ππνρξεψλνληαη λα εθπνλήζνπλ πηπρηαθή εξγαζία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή αμηνιφγεζή ηνπο. Ίζσο, ε πεξαηηέξσ αλάζεζε ζεκαηηθά ζαθψο νξηνζεηεκέλσλ εξγαζηψλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο θαζψο θαη ε κε κεγαιχηεξν θξηηηθφ πλεχκα εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο, ρσξίο ηελ αλάγθε έληνλεο απνκλεκφλεπζεο ηεο χιεο, ζα πξνζέδηδε ζηελ εμέηαζε πνηνηηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 10

11 Πώο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ; Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ είλαη πνιχ θαιά πξνζαξκνζκέλν ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΔΗ, νη νπνίεο πξνηάζζνπλ ηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία. Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ είλαη κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη σο εθ ηνχην δηδάζθνληαη ζε απηφ καζήκαηα ηα νπνία δεn δηδάζθνληαη ζε άιια παξαδνζηαθά Σκήκαηα ζηελ Διιάδα. Σα καζήκαηα απηά ζηνρεχνπλ πέξαλ απφ ηελ παξνρή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηελ ηαρχηεξε θαη πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζή ηνπο. Σα Σκήκα ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα Erasmus θαη βνεζάεη θνηηεηέο/ηξηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Καζεγεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ δηδάζθνπλ ζην Σκήκα καο Πώο θξίλεηε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ; Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ είλαη αλαγθαία γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή ηνπο απαζρφιεζε κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ εθπαηδεχεη θνηηεηέο νη νπνίνη ζα θιεζνχλ ζην κέιινλ λα εξγαζζνχλ: a) Χο δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηειέρε ζε αζιεηηθέο επηρεηξήζεηο, αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ινηπνχο αζιεηηθνχο θνξείο, φπσο, ζε αζιεηηθά ζσκαηεία, ελψζεηο θαη νκνζπνλδίεο, αζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη ηκήκαηα ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ. b) Χο δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηειέρε ησλ αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχνπλ νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. c) Χο δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηειέρε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ. d) Χο ζηειέρε δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. e) Χο ζηειέρε δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη σο εκςπρσηέο (animators) ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη θαηαζθελψζεηο. f) Χο δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηειέρε ζε θάζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή επηρείξεζε, κε αληηθείκελν ελ φισ ή ελ κέξεη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Με ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε νη θνηηεηέο: a) Θα έιζνπλ ζε επαθή κε ηελ εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα. b) Θα εμνηθεησζνχλ κε θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. c) Θα ζέζνπλ ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ζεσξίεο θαη γλψζεηο πνπ δηδάρζεθαλ θαη απνθφκηζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηηξέπνληαο, αθελφο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ζε πξαγκαηηθφ εξγαζηαθφ ρψξν θαη αθεηέξνπ ηελ ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Πξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί έλα αλαγθαίν βήκα γηα: a) Σε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ ζπλδέζκνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ θνηηεηηθνχ ηνπ δπλακηθνχ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. b) Σε εμεηδίθεπζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ θνηηεηψλ. c) Σε δηακφξθσζε επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο θαη d) Σελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ θνηηεηψλ. Οη επηρεηξήζεηο που επηιέρζεθαλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ επηιέρηεθαλ κε βάζε ηηο πξννπηηθέο πνπ δηαγξάθνληαλ γηα ηε κειινληηθή εργαςιακή τουσ αποκατάςταςη. Δπηπιένλ θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επηινγή ησλ θνξέσλ ήηαλ νη δπλαηφηεηεο πνπ είραλ γηα: 11

12 a) πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο - δηαρείξηζεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. b) Γηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. c) Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ πξνγξακκάησλ. d) πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα εθαξκνζκέλεο θαηεχζπλζεο. e) Δθπαίδεπζε ζε ηερληθέο πσιήζεσλ θαη marketing αζιεηηθψλ εηδψλ. f) Γηαδηθαζία εηζαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο απνζεκάησλ θαη g) Δλεκέξσζε ζε εκπεηξηθά ζέκαηα θαη έιεγρνο αγνξάο ζε ειιεληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Δθπιεξψζεθαλ νη ζηφρνη πνπ είρε ζέζεη αξρηθά ην Σκήκα Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ φζνλ αθνξά ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. a) `Όλοι νη θνηηεηέο πνπ δήισζαλ κε αίηεζή ηνπο λα εθπνλήζνπλ ΠΑ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην πξφγξακκα (100%). b) Σν Σκήκα αληαπνθξίζεθε απφιπηα ζηηο δηνηθεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ζην ΔΠΔΑΔΚ-ΗΗ (ππνβνιή παξαδνηέσλ, θ.ι.π.). c) Σν έξγν νινθιεξψζεθε ζην ηέινο ηνπ 2008 θαη θαιχθζεθαλ νη δείθηεο εθξνήο-αμηνιφγεζεο πνπ είρε ζέζεη ην Σκήκα κε ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. d) Παξά ηνλ κηθξφ αξηζκφ κειψλ ΓΔΠ πνπ ππεξεηνχλ ζην ηκήκα, απηφ δελ ζηάζεθε εκπφδην λα βνεζήζνπλ κε επηηπρία ηνπ αζθνχκελνπο θνηηεηέο. e) ινη νη αζιεηηθνί νξγαληζκνί-επηρεηξήζεηο, πνπ επηιέρζεθαλ αληαπνθξίζεθαλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. f) Σν Σκήκα Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ δεκηνχξγεζε έλα ζηαζεξφ ππξήλα απφ 100 θνξείο, πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζπλερψο ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. g) Οη θνηηεηέο, αλάινγα κε ηνλ θιάδν πνπ επέιεμαλ, εμνηθεηψζεθαλ κε παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, αλέιαβαλ επζχλεο θαη απφθηεζαλ εκπεηξίεο απφ επηρεηξήζεηο θαη εθαξκνζκέλα εξεπλεηηθά ή θιηληθά θέληξα πνπ δξνπλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αζιεηηθή επηζηήκε. Οη θνηηεηέο αμηνινγψληαο ηελ Πξαθηηθή άζθεζε θαίλεηαη φηη: a) ε γεληθέο γξακκέο, ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηήλ. b) `ινη ζπκθψλεζαλ φηη ε πξαθηηθή άζθεζε ήηαλ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν πνπ ζπνπδάδνπλ. c) Δίραλ ηελ ειεπζεξία λα θάλνπλ πάληα απηφ πνπ ήζειαλ. d) Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζεσξήζεθε ζεκαληηθή απφ φινπο ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο. e) πκθψλεζαλ φινη φηη ε ΠΑ ήηαλ έηζη νξγαλσκέλε, πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα νινθιεξψλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαιάκβαλαλ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών 3 Σν Σκήκα ιεηηνπξγεί δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα Σίηινο ηνπ Πξώηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ». 3 ηελ πεξίπησζε πνπ ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ε ελφηεηα απηή πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα ην θαζέλα απφ ηα ΠΜ. 12

13 3.2.2 Σκήκαηα θαη Ηδξύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Πώο θξίλεηε ην βαζκό αληαπόθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; To Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ). Αληηθείκελν ηνπ ΠΜ είλαη ε πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ησλ Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ θαη ζπλαθψλ κε ηνλ αζιεηηζκφ επηζηεκψλ θαη θιάδσλ φπσο ν πνιηηηζκφο, ε εθπαίδεπζε, ε πγεία, ν ηνπξηζκφο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θαη ε ςπραγσγία. Δπίζεο, ζηφρν έρεη ηελ πξνεηνηκαζία ζηειερψλ κε άξηηα εθπαίδεπζε, ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, γηα επαγγεικαηηθά ζηειέρε αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ησλ Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκβνιήο απηήο ηεο επηζηήκεο ζηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αζιεηηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη παγθφζκηα. Γεδνκέλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ, ην ΠΜ πξνζθέξεη κηα πην εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζην πεδίν ηεο Αζιεηηθήο Γηνίθεζεο, ρξήζηκε ηφζν ζηελ επαγγεικαηηθή φζν θαη ζηελ αθαδεκατθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο. Δμίζνπ πξνζεγγίδεη ην ελδηαθέξνλ ζε επίπεδν αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο ζην ΠΜ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ απφ ην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΠΜ ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιν ηεο Πώο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; Ζ επνπηεία θαη δηνίθεζε ηνπ ΠΜ αζθείηαη απφ ηε χγθιεην κε Δηδηθή χλζεζε θαη ηελ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε Δηδηθή χλζεζε (ΓΔ) ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ, απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Σε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ ΠΜ αλαιακβάλεη ε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο θαη επηιακβάλεηαη ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ. Σν επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ ΠΜ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, εμαζθαιίδνληαο κηα εχξπζκε ιεηηνπξγία ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ δηδαζθφλησλ θνηηεηψλ θαη δηνίθεζεο Πώο θξίλεηε ην εμεηαζηηθό ζύζηεκα; Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ηνπ ΠΜ πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο ηειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο ζε θάζε κάζεκα αιιά ιακβάλεη επίζεο ππφςε ζηε δηάζξσζε ηεο βαζκνινγίαο θαη ηηο παξνπζηάζεηο εξεπλεηηθψλ άξζξσλ, νκαδηθέο ή αηνκηθέο εξγαζίεο αλαζθφπεζεο βηβιηνγξαθίαο θ.ά. Ο ηξφπνο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη νιηζηηθφο θαζψο πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο πηπρέο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ εκπέδσζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. 4 πκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 13

14 3.2.6 Πώο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ; 5 Ζ επηινγή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία ζηάδηα: α) γξαπηέο εμεηάζεηο ζε δχν Θεκαηηθέο Πεξηνρέο: (i) Αξρέο Γηνίθεζεο Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ, θαη (ii) Αξρέο Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 65% ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία, β) αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ ησλ ππνςεθίσλ, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 25% ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία θαη γ) ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 15%. Σφζν νη γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα 2 καζήκαηα εμαζθαιίδνπλ ηνλ έιεγρν ηoπ γλσζηηθνχ ππνβάζξνπ ησλ ππνςεθίσλ πάλσ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα εμεηδίθεπζεο ηνπ ΠΜ, φζν θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ αμηνινγεί ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ππνςήθηνπ (εθπαηδεπηηθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εξεπλεηηθήο-ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ/ηαο) Πώο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη απηφ-ρξεκαηνδνηνχκελε. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαθάησ πεγέο: α) δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ, θαη β) εηζθνξέο, ρνξεγίεο, ππνηξνθίεο θαη δσξεέο απφ ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο Πώο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; Γεδνκέλεο ηεο ζχληνκεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ απηφ έρεη ζέζεη κειινληηθνχο ζηφρνπο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνξνχλ ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα θα αλαγλψξηζε ζε ζέκαηα ηφζν δηνηθεηηθήο επάξθεηαο θαη δνκψλ ιεηηνπξγίαο φζν θαη αθαδεκατθήο έξεπλαο Σίηινο ηνπ δεπηέξνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Οιπκπηαθέο πνπδέο, Οιπκπηαθή Παηδεία, Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Οιπκπηαθψλ Δθδειψζεσλ» Σκήκαηα θαη Ηδξύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Πώο θξίλεηε ην βαζκό αληαπόθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; To Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεζλή Οιπκπηαθή Αθαδεκία. Σν ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γηα Οιπκπηαθέο πνπδέο απνηειεί θαηλνηνκία ζε δηεζλέο επίπεδν. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηεξίδεηαη ζηνπο ηξεηο ππιψλεο ηνπ Οιπκπηαθνχ Κηλήκαηνο, ηελ Παηδεία, ηνλ Αζιεηηζκφ θαη ηνλ Πνιηηηζκφ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ Οιπκπηζκνχ θαη ηεο Οιπκπηαθήο Παηδαγσγηθήο. Ζ θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλάδεη κε ηε θηινζνθία ηνπ Οιπκπηαθνχ Κηλήκαηνο γηα ηε δηάδνζε ηνπ Οιπκπηαθνχ Ηδεψδνπο ζε δηεζλέο επίπεδν, ηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζε Οιπκπηαθά Θέκαηα θαη ηελ παγθφζκηα θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή. ηφρνη ηνπ ΠΜ είλαη ε παξνρή ζηνπο θνηηεηέο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ θαζψο θαη άξηηαο θαηάξηηζεο γηα ηελ αθαδεκατθή, επαγγεικαηηθή θαη εξεπλεηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπο, ε πξναγσγή ηεο 5 πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ Πίλαθα

15 γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζε ζέκαηα νιπκπηαθήο θηινζνθίαο θαη παηδείαο, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, κεγάισλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, θαη γεληθφηεξα νιπκπηαθψλ θαη αζιεηηθψλ ζπνπδψλ θαζψο θαη ε πξσηνπνξία ζηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ Οιπκπηαθήο Παηδείαο θαη ε αλαδήηεζε θαη πινπνίεζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επηζηεκνληθνχ ππνβάζξνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηνπ αζιεηηζκνχ Πώο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; Ζ επνπηεία θαη δηνίθεζε ηνπ ΠΜ αζθείηαη απφ ηε χγθιεην κε Δηδηθή χλζεζε θαη ηελ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε Δηδηθή χλζεζε (ΓΔ) ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ, απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Σε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ ΠΜ αλαιακβάλεη ε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο θαη επηιακβάλεηαη ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ. Σν επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ ΠΜ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, εμαζθαιίδνληαο κηα εχξπζκε ιεηηνπξγία ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ δηδαζθφλησλ θνηηεηψλ θαη δηνίθεζεο Πώο θξίλεηε ην εμεηαζηηθό ζύζηεκα; Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ηνπ ΠΜ πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο ηειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο ζε θάζε κάζεκα αιιά ιακβάλεη ππφςε ζηε δηάζξσζε ηεο βαζκνινγίαο θαη αηνκηθέο εξγαζίεο αλαζθφπεζεο βηβιηνγξαθίαο. Ο ηξφπνο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ θξίλεηαη νιηζηηθφο θαζψο πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο πηπρέο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ εκπέδσζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο Πώο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ; Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδαζηψλ είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηνπο Έιιελεο ππνςεθίνπο θαη ηνπο αιινδαπνχο αιιά ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο παξακέλνπλ ηα ίδηα ηα νπνία είλαη αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ γηα ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ππνςήθηνπ (εθπαηδεπηηθή, επαγγεικαηηθή θαη εξεπλεηηθή-ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ/ηαο). Σα έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ησλ ππνςεθίσλ ζπληεινχλ ζηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ θνηηεηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Γηα ηνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο ε αλσηέξσ δηαδηθαζία γίλεηαη απφ ηηο Δζληθέο Οιπκπηαθέο Δπηηξνπέο, ελψ γηα ηελ Διιάδα απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πώο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη απηφ-ρξεκαηνδνηνχκελε. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο θαιχπηνληαη απφ εηζθνξέο, ρνξεγίεο, ππνηξνθίεο θαη δσξεέο απφ ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο. πγθεθξηκέλα γηα ηα 3 πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην ΠΜ ρξεκαηνδνηείηαη κε ρνξεγία ηνπ Κνηλσθεινχο Ηδξχκαηνο Ησάλλε. Λάηζε. 15

16 Πώο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; Σν πξφγξακκα εμ νξηζκνχ είλαη δηεζλέο θαη ε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ γίλεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεηαη εθηφο απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη απφ επηζθέπηεο θαζεγεηέο απφ παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ κε ηε Γηεζλή Οιπκπηαθή Αθαδεκία απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ΠΜ Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ Πώο θξίλεηε ηνλ βαζκό αληαπόθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; πσο έρεη αλαθεξζεί ην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ έρεη σο απνζηνιή: i) ηελ παξαγσγή ζηειερψλ άξηηα θαηαξηηζκέλσλ θαηάιιεισλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ηνπ αηφκνπ θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ, ii) ηελ νξγαληθή ζπζρέηηζε ηεο άζιεζεο κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ, iii) ηελ πξνθχιαμε ηεο πγείαο ηνπ θαη iv) ηελ πξφιεςε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ γηα ην άηνκν νη ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε. Οη ππνςήθηνη Γηδάθηνξεο εθπνλνχλ δηαηξηβή κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ αζιεηηζκνχ ζε φια ηα επίπεδα ζσκαηεία, ζρνιεία, αζιεηηζκφο γηα φινπο θιπ. Με ηελ νξγάλσζε αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζσκαηείσλ, κε ηελ αμηνιφγεζε θαηλνηνκηψλ ζε επηρεηξήζεηο θιπ Πώο θξίλεηε ηε δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ; Σα ζέκαηα ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ πξσηνηππία ηνπο θαη εθπνλνχληαη κε επηζηεκνληθή κέζνδν θαη ηεθκεξίσζε εθ κέξνπο ησλ ππνςεθίσλ θαη ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ επνπηεχνληνο θαζεγεηή θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ νινθιεξσζεί δχν δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο Πώο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ 6 Γίλεηαη κε δηαθάλεηα, κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα (βαζκφο πηπρίνπ, απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζηα ζπλαθή καζήκαηα, γισζζνκάζεηα, ζπλέληεπμε θ.ά.) Πώο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηώλ; Σελ ηειεπηαία πεληαεηία ην Σκήκα δηνξγάλσζε ηα παξαθάησ: a) Σν πξψην παγθφζκην ζπλέδξην ζην νπνίν παξεπξέζεζαλ σο πξνζθεθιεκέλνη εηζεγεηέο επηζηήκνλεο δηεζλνχο θχξνπο 6 πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ Πίλαθα

17 b) Σν δεχηεξν παγθφζκην ζπλέδξην ζην νπνίν ζπκκεηείραλ σο πξνζθεθιεκέλνη εηζεγεηέο δηεζλνχο θχξνπο. Σν ζπλέδξην απηφ ήηαλ επίζεο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ πξνέδξνπ ηεο δεκνθξαηίαο ν νπνίνο παξεπξέζεθε θαη θήξπμε ηελ έλαξμή ηνπ c) εκηλάξηα θαη δηαιέμεηο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμε ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξηθφ επίπεδν. Πξνγξακκαηίδεηαη ην παγθφζκην ζπλέδξην λα δηνξγαλψλεηαη αλά δηεηία Σα παξαπάλσ ζπλέδξηα ζεκηλάξηα θαη νκηιίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο αιιά θαη ζην επξχ θνηλφ λα παξαθνινπζήζνπλ ελδηαθέξνπζεο εηζεγήζεηο. Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζην Σκήκα λα επηθνηλσλεί κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία, λα δείμεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη λα ππεξεηήζεη ηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Αλαπηχζζεη ηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν κε ζπδεηήζεηο, απφςεηο θαη θξηηηθή, κε ηελ επθαηξία ηεο παξνπζίαζεο ησλ δηαθφξσλ εηζεγήζεσλ. Γηα λα επηηεπρζεί καδηθφηεξε πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ, πξνγξακκαηίδνληαη, εθηφο ησλ άιισλ, εηζεγήζεηο γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη φρη απνθιεηζηηθά επηζηεκνληθέο κε ζηφρν λα γίλεηαη επαξθήο ελεκέξσζε ηνπ θφζκνπ θαη επξεία δηαλνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εηζεγήζεσλ Πώο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ; Σα ζέκαηα ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ έρνπλ έλα ηνπηθφ αιιά θαη δηεζλέο ελδηαθέξνλ. Οξηζκέλα γίλνληαη κε ζπλεξγαζία θαζεγεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζα γξαθηνχλ επίζεο θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα Δπηζπκία ησλ κειψλ ΓΔΠ είλαη ην πξφγξακκα ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ λα απνθηήζεη έλα πεξηζζφηεξν δηεζλή ραξαρηήξα Πώο θξίλεηε ην εμεηαζηηθό ζύζηεκα; Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ιεηηνπξγεί πξνο ζεηηθή θαηεχζπλζε δεδνκέλνπ φηη πξαγκαηνπνηείηαη κε αμηνθξαηία, ζχγρξνλε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη επξχηεηα ζηελ ζπκκεηνρή ησλ θξηηψλ. 17

18 4. Γηδαθηηθό έξγν Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ηνπ επηηεινύκελνπ ζ απηό δηδαθηηθνύ έξγνπ, ζε όια ηα επίπεδα ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθώλ, κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ), απαληώληαο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα, (http://www.adip.gr). Η απάληεζε ζε θάζε κία από ηηο εξσηήζεηο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη: α) Πνηα, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Τκήκαηνο σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην β) Πνηεο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ θαη ελδερόκελνπο θηλδύλνπο από ηα αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην 4.1. Πώο θξίλεηε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ; Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ιεηηνπξγεί έμη ρξφληα. ε απηά ηα ρξφληα έρεη θαηαθέξεη λα πξνζιάβεη εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (κέιε ΓΔΠ θαη Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80) πνπ λα κπνξεί λα αληεπεμέξρεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη ζηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο. Χζηφζν, ρξεηάδεηαη ε πξνθήξπμε νξηζκέλσλ αθφκε ζέζεσλ ΓΔΠ γηα λα θαιπθζνχλ φια ηα αληηθείκελα Πώο θξίλεηε ηελ πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο; 7 Πνιχ ηθαλνπνηεηηθή απφ πιεπξάο ησλ δηδαζθφλησλ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε έιιεηςε ζπλέπεηαο εθ κέξνπο ζρεηηθά ηθαλήο κεξίδαο θνηηεηψλ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, κε ηελ ζπλεζέζηεξε δηθαηνινγία ηεο εθπφλεζεο γξαπηήο εξγαζίαο ή ηνπ βεβαξεκέλνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη πάλησο γεληθφ θαηλφκελν ζηα Παλεπηζηήκηα ε κεησκέλε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ, ε νπνία έρεη σο αξλεηηθή ζπλέπεηα ηελ κε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε αξθεηψλ εμ απηψλ θαη ηε κείσζε ηεο επραξίζηεζεο δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. Ίζσο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε κε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ απφ κεγάιε κεξίδα θνηηεηψλ Πώο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ; Ζ νξγάλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα επηηπρήο, δηφηη ππάξρεη : αθήλεηα ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ ζε θάζε αληηθείκελν δηδαζθαιίαο (βι. Οδεγφ πνπδψλ). 7 πκπιεξ ψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνπο Πίλαθεο (γηα ηα δχν ηειεπηαία αθαδεκατθά εμάκελα), (γηα ηα δχν ηειεπηαία αθαδεκατθά εμάκελα), , , (γηα ηα δχν ηειεπηαία αθαδεκατθά εμάκελα) θαη (γηα ηα δχν ηειεπηαία αθαδεκατθά εμάκελα) 18

19 Ζ αλαγθαία ππνδνκή γηα ηελ απξφζθνπηε νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. Οκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (απνπζία θαηαιήςεσλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ ππεξβνιψλ θ.η.ι.). Πλεχκα ζπλεξγαζίαο δηνίθεζεο, γξακκαηείαο, δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. Ζ Γξακκαηεία θαη ε δηνίθεζε γεληθά ηνπ Σκήκαηνο ζπκπαξίζηαληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζην έξγν ησλ δηδαζθφλησλ θαη αληηκεησπίδνπλ κε απνδνηηθφηεηα ηα θνηηεηηθά δεηήκαηα Πώο θξίλεηε ηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα; Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηεο πάξηεο πξνζπαζεί λα εμνπιίζεη ηε Βηβιηνζήθε ηνπ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα κε εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα, κε πεξηζζφηεξα απφ έλα αληίηππα, ψζηε νη θνηηεηέο λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην βαζηθφ εθπαηδεπηηθφ βνήζεκα πνπ ηνπο παξαρσξείηαη, ζηηο απαηηήζεηο ηεο χιεο ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ. Θεηηθφ ζηνηρείν είλαη επίζεο φηη πνιινί δηδάζθνληεο παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ κειέηεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ή ζεκεηψζεηο. Γεληθά, ηα ελ ιφγσ εγρεηξίδηα θξίλνληαη επαξθή σο πξνο ηελ δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο θαιχπηνληαο ηθαλνπνηεηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη. Απαηηείηαη πάλησο ε ζπλερήο βειηίσζή ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιεξέζηεξα ζηα δηδαζθφκελα καζήκαηα ζχκθσλα θαη κε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη Πώο θξίλεηε ηα δηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο; Κηεξηαθή Τπνδνκή Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ θηινμελείηαη πξνζσξηλά ζηελ πξψελ ηέγε Νεφηεηαο ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Μνλεκβαζίαο θαη πάξηεο επί ηεο Λπζάλδξνπ, αξ. 3. Σν θηήξην απηφ έρεη δηακνξθσζεί θαηάιιεια θαη πεξηιακβάλεη: 2 Γξαθεία Γξακκαηείαο, γξαθεία ινηπνχ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, γξαθείν πξνέδξνπ, γξαθείν απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, 2 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, βηβιηνζήθε, ακθηζέαηξν 250 ζέζεσλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη σο ρψξνο δηεμαγσγήο ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ ηνπ Σκήκαηνο. εξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, εξγαζηήξην βηνινγίαο ηεο άζθεζεο, θπιηθείν, απνζήθεο, ηνπαιέηεο. Γηαζέηεη επίζεο 6 γξαθεία θαζεγεηψλ αιά φρη εηο ην ίδην θηήξην. Σν Σκήκα ρξεζηκνπνηεί επίζεο αζιεηηθνχο ρψξνπο ηεο πάξηεο γηα ηηο αλάγθεο νξηζκέλσλ καζεκάησλ. Οη παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο δελ θξίλνληαη επαξθείο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Απφ ηα κέζα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη λεφδκεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε Φπρηθφ (Οξζίαο Αξηέκηδνο & Πιαηαηψλ, πάξηε) θαη νη νπνίεο ζα επηιχζνπλ ην θηεξηαθφ πξφβιεκα Πώο θξίλεηε ηνλ βαζκό αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ; Σν Σκήκα ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο θαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο έρνπλ φια ηα απαξαίηεηα ηερλνινγηθά κέζα γηα ηελ θαιχηεξε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ. Λεηηνπξγεί Κέληξν πληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ Σερλνινγηψλ (Κ.Δ..Α.Π.Σ.), ην νπνίν κεξηκλά γηα ηελ δηαζχλδεζε ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, ππεξεζηψλ ηειεκαηηθήο (π.ρ. ηειεδηάζθεςεο), ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο (π.ρ. γξακκαηείαο) θ.η.ι. Έδξα ηνπ Κ.Δ..Α.Π.Σ. είλαη ε Σξίπνιε. 19

20 4.7. Πώο θξίλεηε ηελ αλαινγία δηδαζθόλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ηε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία; Ζ αλαινγία κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ζα θαιπθηνχλ πιήξσο ηα παξαηεξνχκελα θελά κε ην δηνξηζκφ ησλ εθιεγκέλσλ κειψλ ΓΔΠ πνπ είλαη ζε εθθξεκφηεηα, θαζψο θαη κε ηελ εθινγή κειψλ ζηηο ππφ πξνθήξπμε ζέζεηο. Τπάξρεη φκσο αλάγθε ζε εμεηδηθεπκέλν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ΔΣΔΠ Πώο θξίλεηε ηνλ βαζκό ζύλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα; Ζ ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηθαλνπνηεηηθή εάλ ιεθζεί ππφςε φηη θαη ην Σκήκα είλαη λενζχζηαην (7 έηε ιεηηνπξγίαο). Απηφ κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ εθπνλνχληαη εηο ην Σκήκα θαη νη νπνίεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα είλαη Πώο θξίλεηε ηηο ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ θαη κε ην θνηλσληθό ζύλνιν; Σν Σκήκα ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ δεκηνπξγία πξσηνπνξηαθψλ πξνγξακκάησλ κε ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λαθσλίαο, ηνλ Γήκν παξηηαηψλ,, ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Μνλεκβαζίαο θαη πάξηεο, ηνλ Αζιεηηθφ Οξγαληζκφ πάξηεο, ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν πάξηεο, ηηο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο, θαη άιινπο πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη ζπιιφγνπο ηεο Λαθσλίαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Διιάδνο. Πξνηίζεηαη λα ζπλερίζεη θαη λα δηεπξχλεη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο. Δπίζεο ζπλεξγάδεηαη κε άιια Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Διιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Ηδηαίηεξα κέζσ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ Οιπκπηαθψλ πνπδψλ ην Σκήκα έρεη ηελ επθαηξία λα πξνζθαιέζεη δηεζλνχο θήκεο θαζεγεηέο μέλσλ παλεπηζηεκίσλ. Απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη ηδηαίηεξα απφ ην 2006 θαη εμήο, ην Σκήκα νξγαλψλεη ζηαζεξά ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, δηαιέμεηο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμε ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, θαζψο θαη πνιηηηζκηθέο δηαδξνκέο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Δπίζεο πξνγξακκαηίδεηαη ε δηνξγάλσζε δηεζλψλ ζπλεδξίσλ αλά δηεηία κε πξσηνβνπιία ηνπ Σκήκαηνο θαη κε ηελ ζπλεξγαζία θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σα ζέκαηα ησλ ζπλεδξίσλ απηψλ ζα αληηζηνηρνχλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχεη ην Σκήκα Πώο θξίλεηε ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ θνηηεηώλ; 8 Σν Σκήκα καο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Γηεζλή Οιπκπηαθή Αθαδεκία (ΓΟΑ) πνπ εδξεχεη ζηελ Οιπκπία, φπνπ κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ θιεζεί λα δηδάμνπλ. Μέιε επίζεο ηνπ Σκήκαηνο καο δηδάζθνπλ ζε Πεξηθεξηθά Δθπαηδεπηηθά Κέληξα (ΠΔΚ) γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. πσο θαίλεηαη επίζεο ζηνλ πίλαθα 11.8 έρνπκε κηα αληαιιαγή θνηηεηψλ καο κε μέλα παλεπηζηήκηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS. Μέρξη ζήκεξα 13 θνηηεηέο καο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα θαη έλα κέινο ΓΔΠ άιινπ ΑΔΗ έρεη κεηαθηλεζεί ζην Σκήκα. 8 πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ Πίλαθα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Β ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Β ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μ. αξξήο, Γ. Γήκαο,. νχιεο ΟΜΑΓΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (Ο.Μ.Δ.Α) Αζήλα Ηνχληνο 2011 1 ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε

Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε Ανάλςζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηθαηξνπνηεκέλε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Δπηθαηξνπνηεκέλε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α.ΓΗ.Π. ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Δπηθαηξνπνηεκέλε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ. Θεζζαλονίκη. Ηανοςάπιορ 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ. Θεζζαλονίκη. Ηανοςάπιορ 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α. Σ. Δ. Ι. Θ. ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A. T. E. I. T h. DEPARTMENT OF CIVIL INFRASTRUCTURE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF THEATRE

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα