ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν Ζκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αμηνιόγεζεο Σεηάξηε, 4 Απγνύζηνπ 2010 Γηεχζπλζε: Λπζάλδξνπ 3-5 ΠΑΡΣΖ, Σ.Κ Σειέθσλν: ΦΑΥ: Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν: 1

2 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Πξόινγνσ Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο Πξόγξακκα πνπδώλ Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ Γηδαθηηθό έξγν Δξεπλεηηθό έξγν. 6. ρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο.. 8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο πκπεξάζκαηα ρέδηα βειηίσζεο. 11. Πίλαθεο. 12. Παξαξηήκαηα... Οδεγφο ζπνπδψλ...καηάινγνο επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ

3 Πξόινγνο Ζ Δζσηεξηθή Αμηνιόγεζε είλαη κία ηαθηηθά επαλαιακβαλφκελε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία, ε νπνία δηαξθεί δύν ζπλερόκελα δηδαθηηθά εμάκελα θαη επαλαιακβάλεηαη ην αξγόηεξν θάζε ηέζζεξα έηε. θνπφο ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο είλαη λα δηακνξθψζεη θαη λα δηαηππψζεη ην Σκήκα θξηηηθή άπνςε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ ηνπ κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη δείθηεο θνηλήο ζπλαίλεζεο θαη γεληθήο απνδνρήο, θαη κε ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 1. Σελ ηεθκεξησκέλε αλάδεημε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ Σκήκαηνο 2. Σελ επηζήκαλζε ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο 3. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ελεξγεηψλ βειηίσζεο 4. Σελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα απηνηειή δξάζε εληόο ηνπ Τκήκαηνο, φπνπ θαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ 5. Σε ιήςε απνθάζεσλ γηα απηνηειείο δξάζεηο εληόο ηνπ Ιδξύκαηνο, φπνπ θαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ ίδηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο απνηππψλεη θαη αλαδεηθλχεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, θαη θαηαγξάθεη ηηο θηινδνμίεο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαηαγξάθνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, αλαθνξηθά κε ην πθηζηάκελν θαη ην επηζπκεηφ επίπεδν πνηφηεηαο θαη ηνπο ηξφπνπο επίηεπμήο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (ΔΔΑ), ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην Σκήκα θαη αθνινχζσο δηαβηβάδεηαη, κέζσ ηεο ΜΟΓΗΠ, ζηελ ΑΓΗΠ, πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Τπεχζπλε γηα ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο είλαη ε Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΟΜΔΑ), πνπ νξίδεηαη απφ ην Σκήκα γηα ηε δηάξθεηα ηεο Δζσηεξηθήο θαη Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. πσο πξναλαθέξζεθε, ε ΔΔΑ βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη ην Σκήκα θαη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δηήζηεο Δζσηεξηθέο Δθζέζεηο ηνπ. Χζηφζν, ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο δελ πξέπεη λα αλαιψλεηαη ζηελ απιή παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, αιιά λα ππεηζέξρεηαη θξηηηθά ζηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο, κε ζηφρν ηε ζπλαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. Καη ηνχην, επεηδή, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3374/2005, «ε έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ζπλεθηηκάηαη θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ από ηα αξκόδηα όξγαλα ζε όια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο Αθαδεκατθήο Μνλάδαο ή ηνπ ηδξύκαηνο». Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζε επίπεδν Πνιηηείαο, πξνυπνζέηεη θαηά θαλφλα ην επφκελν ζηάδην, απηφ ηεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην ηειηθφ απηφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηα Σκήκαηα θαηά ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν παξφλ θείκελν απνηειεί πξφηππν ζρήκα δνκήο θαη πεξηερνκέλσλ ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Ζ δηάξζξσζή ηνπ αληηζηνηρεί πιήξσο ζηηο βαζηθέο ελφηεηεο ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαιχνληαη ζην έληππν ηεο ΑΓΗΠ κε ηίηιν «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα: πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, δηδαθηηθφ έξγν, εξεπλεηηθφ έξγν, ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο, ζρέζεηο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο. Πέξα απφ ηα αλσηέξσ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ΔΔΑ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο κέζα ζην Σκήκα, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα ζρέδηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. Γίλεηαη έηζη επλφεην φηη ε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ζχκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν Πξόηππν Σρήκα θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ Πηλάθσλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ πξνυπνζέηεη ηε ζχλζεζε ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο ζηα εηδηθά απνγξαθηθά δειηία (βι. Απνγξαθηθφ Γειηίν Δμακεληαίνπ Μαζήκαηνο θαη Αηνκηθφ Απνγξαθηθφ Γειηίν Μέινπο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ζην έληππν ηεο ΑΓΗΠ κε ηίηιν «Απνγξαθηθά Γειηία θαη Δξσηεκαηνιόγην Μαζήκαηνο/Γηδάζθνληνο γηα ηνπο 3

4 Φνηηεηέο», Έθδνζε 1.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα), θαη παξάιιεια αμηνπνηεί ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ην ηεχρνο «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα. ια ηα πξναλαθεξζέληα έληππα, θαζψο επίζεο θαη νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ή αμηνπνίεζή ηνπο δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΑΓΗΠ (http://www.adip.gr). Ζ ρξήζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ εληαίνπ Πξόηππνπ Σρήκαηνο γηα ηηο εθζέζεηο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο φισλ ησλ Σκεκάησλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο επηβάιιεηαη απφ ηελ αλάγθε αλαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα επί κέξνπο Σκήκαηα ζην επίπεδν ηνπ νηθείνπ Ηδξχκαηνο (Παλεπηζηήκην, ΣΔΗ) θαη, ηειηθά, ζε εζληθφ επίπεδν. Χζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη ηα Σκήκαηα κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ή θαη λα εμεηδηθεχζνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη δείθηεο πνπ απερνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, δηεπθξηλίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε κε ζαθήλεηα ην πεξηερφκελν (ηη θαη πψο;) θαη ηε ινγηθή (γηαηί;) ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο. Δχινγν είλαη, ηδίσο θαηά ηελ ηξέρνπζα, πξψηε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, φηη δελ ζα είλαη πάληα δπλαηή ε θάιπςε φισλ ησλ ζεκείσλ ηεο έθζεζεο. Δίλαη φκσο επθηαίν ζε θάζε πεξίπησζε ην Σκήκα λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζεί επί φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ απφ ηα ζεκεία ηεο έθζεζεο. Δπλφεην είλαη φηη ε ΑΓΗΠ, αληηιακβαλφκελε ηνλ ξφιν ηεο σο αξσγνχ ησλ Σκεκάησλ ζηε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο, παξακέλεη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα λα βνεζήζεη φπνπ ρξεηαζζεί. 4

5 1. Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο Η Δλόηεηα απηή πεξηιακβάλεη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο, θαζώο θαη ελδερόκελεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηεο Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ζην Σκήκα Πνηα ήηαλ ε ζύλζεζε ηεο ΟΜΔΑ; Γεσξγηάδεο Κσλ/λνο: (Αληηπξχηαλεο) Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο κέινο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Πνιηηηζκηθέο Γηαζηάζεηο ηνπ Οιπκπηζκνχ Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο κέινο ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Οξγάλσζε Γηνίθεζε Αζιεηηζκνχ. Μνπληάθεο Κσλ/λνο: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο κέινο ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Πξνγξακκαηηζκφο θαη Γηαρείξηζε ησλ Αζιεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. ηεξγηνχιαο Απφζηνινο: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Βηνινγία ηεο άζθεζεο κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε Με πνηνπο θαη ζπλεξγάζηεθε ε ΟΜΔΑ γηα ηε δηακόξθσζε ηεο έθζεζεο; Ζ νκάδα αμηνιφγεζεο γηα λα θέξεη εηο πέξαο ην έξγν ηεο ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο παξαθάησ: Με ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Με ηνπο δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 407/1980 Με ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ Πνηεο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ; πλεληεχμεηο κε ηα κέιε ΓΔΠ, δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη ηερληθνχο ππαιιήινπο ηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ Πώο θαη ζε πνηα έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθό ηνπ Σκήκαηνο; Ζ έθζεζε δφζεθε ζηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη ζπδεηήζεθε ζε κία Πξνζσξηλή Γεληθή πλέιεπζε. 1.2 Αλάιπζε ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηώλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο. Δθηφο ηεο αληηθεηκεληθφηεξεο απνηχπσζεο ησλ δηαθφξσλ δεηθηψλ ηνπ Σκήκαηνο ε αμηνιφγεζε κε ην λα ζπδεηεζεί απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε είρε ηα παξαθάησ νθέιε: Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηα κέιε λα νκνγελνπνηήζνπλ άπνςε φζνλ αθνξά ην Σκήκα θαη λα εξγαζηνχλ ζπλεηδεηά πξνο ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζήο ηνπ. Έδσζε ηελ επθαηξία θαη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε κέινο λα ζθεθηεί γηα ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο αμηνιφγεζεο, Έδσζε ηελ επθαηξία ζηα κέιε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν πνηα είλαη ηα πεξηζζφηεξν δπλαηά ή αδχλαηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο. Έδσζε ηελ επθαηξία ζηα κέιε λα αληηιεθηνχλ ηα ζεκεία φπνπ ρξεηάδνληαη ηα ίδηα πεξηζζφηεξε βειηίσζε 5

6 1.3 Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο Γελ έρνπλ αθφκα δηαηππσζεί απφ ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο ηέηνηεο πξνηάζεηο. 6

7 2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο Η ελόηεηα απηή παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην Τκήκα θαη ηηο θύξηεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 2.1 Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Σκήκαηνο (π.ρ. ζηελ πξσηεύνπζα, ζε κεγάιε πόιε, ζε κηθξή πόιε, ζπγθεληξσκέλν, θαηαλεκεκέλν ζε κηα πόιε θιπ.). Ζ ρνιή Αλζξψπηλεο Κίλεζεο θαη Πνηφηεηαο Εσήο πνπ έρεη έδξα ηε πάξηε έρεη δχν Σκήκαηα ην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ θαη ην Σκήκα ηεο Ννζειεπηηθήο. Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ζηεγάδεηαη επί ηεο νδνχ Λπζάλδξνπ 3-5 ζηε πάξηε ζε θηήξην πνπ παξαρσξήζεθε ζην Παλεπηζηήκην απφ ηνλ Μεηξνπνιίηε πάξηεο θ. Δπζηάζην ην 2003, κέρξη ην παλεπηζηήκην λα κεηαθνκίζεη ζε ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο. Σν θηήξην αλαθαηλίζηεθε κε δαπάλεο ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Μνλεκβαζίαο θαη πάξηεο θαη ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Σα γξαθεία ησλ θαζεγεηψλ επξίζθνληαη επί ηεο νδνχ Κιενκβξφηνπ θαη ελνηθηάδνληαη απφ ην παλεπηζηήκην Ηζηνξηθό εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο ηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο ζε δηδαθηηθό, δηνηθεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό πξνζσπηθό θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία) 1 Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα Αξηζκόο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηώλ αλά επίπεδν ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 2 Σα ζηνηρεία απηά παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα θαη θνπόο θαη ζηόρνη ηνπ Σκήκαηνο Πνηνη είλαη νη ζηόρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ; Ο ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 102/ ηεο ίδξπζήο ηνπ είλαη νη παξαθάησ: Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ έρεη σο απνζηνιή: i) ηελ παξαγσγή ζηειερψλ άξηηα θαηαξηηζκέλσλ θαηάιιεισλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ηνπ αηφκνπ θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ, ii) ηελ νξγαληθή ζπζρέηηζε ηεο άζιεζεο κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ, iii) ηελ πξνθχιαμε ηεο πγείαο ηνπ θαη iv) ηελ πξφιεςε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ γηα ην άηνκν νη ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε. Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ είλαη κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ ζε φιε ηελ Διιάδα θαη έξρεηαη λα θαιχςεη ηνλ ηνκέα νξγάλσζεο ηνπ αζιεηηζκνχ ν νπνίνο είλαη έλαο απφ ηνπο πεξηζζφηεξν γξήγνξα αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο παγθφζκηα. Ζ δηνξγάλσζε παγθνζκίσλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ, ε δηνξγάλσζε ηνπ Αζιεηηζκνχ γηα ινπο, αιιά θαη ε νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζρνιηθψλ πξσηαζιεκάησλ απαηηνχλ πιένλ άηνκα κε εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο. Οη απφθνηηνη φκσο ηνπ Σκήκαην ο εθηφο απφ ηα παξαπάλσ δηδάζθνληαη θαη γεληθέο γλψζεηο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο 1 πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ πίλαθα πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ πίλαθα θαη

8 θαη έηζη είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα λα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ θαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ηνκέα πνπ απαηηεί δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο Πώο αληηιακβάλεηαη ε αθαδεκατθή θνηλόηεηα ηνπ Σκήκαηνο ηνπο ζηόρνπο θαη ηνπο ζθνπνύο ηνπ Σκήκαηνο; Σα κέιε ΓΔΠ αιιά θαη φιε ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Σκήκαηνο ζπκθσλεί κε ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΦΔΚ 102/ ίδξπζήο ηνπ θαη αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Θα θαηαβιεζεί δε πξνζπάζεηα γηα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ησλ ζπνπδψλ πάληα κέζα ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ην ΦΔΚ ίδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ε ελίζρπζε ρξήζεο ζχγρξνλσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο θαη πξνγξακκάησλ δηά βίνπ εθπαίδεπζεο, ε αλάπηπμε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ην Σκήκα νινθιεξσκέλεο ζπνπδέο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ, ε ίδξπζε λέσλ εξγαζηεξίσλ θαη γεληθά ε νινθιήξσζε ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ, ε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ε ζπλεξγαζία κε άιια Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ε ζπκβνιή ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Τπάξρεη φκσο ε αλάγθε γηα πξφζιεςε κειψλ ΓΔΠ, ΔΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ, Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε νξγάλσζε επηπιένλ εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ, ε αγνξά ζχγρξνλνπ ηερλνινγηθνχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ. Ζ πεξαηηέξσ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο, ε πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus θαη Erasmus Mundus 1 & 2, ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ήδε πθηζηακέλσλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ε δηεχξπλζε ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ θαη κε άιια Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ε ζπκβνιή ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε κε πξνζαξκνγή ησλ παξερνκέλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ Τπάξρεη απόθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηόρσλ ηνπ Σκήκαηνο από εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί όηη πξέπεη λα επηδηώθεη; Οη ζηφρνη παξακέλνπλ νη ίδηνη. Γίλεηαη φκσο πξνζπάζεηα εμεηδίθεπζεο νχησο ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη δηαξθψο ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ επηζηεκνληθψλ επξεκάησλ ηεο Δπηηπγράλνληαη νη ζηόρνη πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί όηη πξέπεη λα επηδηώθεη. Αλ όρη, πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή; Οη ζηφρνη πνπ επηδηψθεη ην Σκήκα επηηπγράλνληαη χζηεξα απφ ηελ επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία ηνπ δηδαθηηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ησλ θνηηεηψλ Θεσξείηε όηη ζπληξέρεη ιόγνο αλαζεώξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηόρσλ ηνπ Σκήκαηνο; Θεσξνχκε φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ νη νπνίνη βάζεη ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 118 ηεο 24εο Απξηιίνπ 2003, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην θχιιν αξηζκ. 102/ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 8

9 2.4 Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο Πνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνύλ ζην Σκήκα; 1. Ζ επηηξνπή Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ κε ηα παξαθάησ κέιε: Σξαπιφο Αληψληνο, επίθνπξνο θαζεγεηήο θαη Απγεξηλνχ Βάζζσ, επίθνπξε θαζεγήηξηα. 2. Ζ επηηξνπή Σεηξαεηνχο Πξνγξακκαηηζκνχ κε ηα παξαθάησ κέιε: θ. Γεσξγηάδεο Κσλ/λνο θαη. Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο. 3. Ζ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο κε ηα παξαθάησ κέιε: Γεσξγηάδε Κσλ/λν αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Πνιηηηζκηθέο Γηαζηάζεηο ηνπ Οιπκπηζκνχ (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο). Κξηεκάδε Αζαλάζην Κξηεκάδε Αζαλάζην, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Οξγάλσζε Γηνίθεζε Αζιεηηζκνχ Μνπληάθε Κσλ/λν, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν πξνγξακκαηηζκφο θαη δηαρείξηζε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεξγηνχια Απφζηνιν, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Βηνινγία ηεο Άζθεζεο κε έκθαζε ηε πξφιεςε 4. Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε ηα παξαθάησ κέιε: Κξηεκάδε Αζαλάζην, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Οξγάλσζε Γηνίθεζε Αζιεηηζκνχ ηεξγηνχια Απφζηνιν, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Βηνινγία ηεο Άζθεζεο κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε Αιεμφπνπιν Παλαγηψηε Λέθηνξα, θαη νη θνηηεηέο Γηαθνγηάλλεο Πέηξνο θαη Λαγνδήκνο Γηψξγνο Πνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί (π.ρ. εζσηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ) ππάξρνπλ ζην Σκήκα; a) Τπάξρεη Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ΠΜ θαη Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ζηελ "Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ" (εγθξίζεθε ζηελ 16 ΠΓ Δ/ ) b) Τπάξρεη Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ΠΜ κε ηίηιν "Οιπκπηαθέο πνπδέο, Οιπκπηαθή Παηδεία, Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Οιπκπηαθψλ Δθδειψζεσλ" (εγθξίζεθε ζηελ 24ε ΠΓ Δ/ ) Δίλαη δηαξζξσκέλν ην Σκήκα ζε Σνκείο. ε πνηνπο. Αληαπνθξίλεηαη ε δηάζξσζε απηή ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ. Σν Σκήκα δελ είλαη δηαξζξσκέλν ζε Σνκείο. Σν Σκήκα πηζαλφλ λα δηαξζξσζεί ζε Σνκείο φηαλ απνθηήζεη πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο θαη κέιε ΓΔΠ θαη παξαζηεί ε αλάγθε γηα κηα δηαθνξεηηθή νξγάλσζε. 9

10 3. Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθώλ, κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ), απαληώληαο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα, (http://www.adip.gr). Η απάληεζε ζε θάζε κία από ηηο εξσηήζεηο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη: α) Πνηα, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Τκήκαηνο σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην β) Πνηεο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ θαη ελδερόκελνπο θηλδύλνπο από ηα αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην 3.1. Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ Πώο θξίλεηε ην βαζκό αληαπόθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; ην Σκήκα ππεξεηνχλ κέιε Γ.Δ.Π. κε δηεζλή αλαγλψξηζε (βηβιηνθξηζίεο, εηεξναλαθνξέο θαη δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, ζπκκεηνρέο ζηηο νξγαλσηηθέο επηηξνπέο, πξνεδξεία θαη εηζεγήζεηο ζε Γηεζλή πλέδξηα, εθπξνζσπήζεηο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη Δπηηξνπέο) Πώο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ; Ζ δνκή, ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, χζηεξα απφ ηελ αλακφξθσζή ηνπ ηελ άλνημε ηνπ 2009, είλαη πξνζαξκνζκέλεο, κε ηε ζηαδηαθή εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ, πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηέπνληαη απφ ζαθήλεηα θαη ζπλνρή. Δίλαη επίζεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο λέεο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΑΔΗ. Τπάξρνπλ καζήκαηα θνξκνχ θαη καζήκαηα επηινγήο έηζη πνπ νη θνηηεηέο λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηα καζήκαηα πνπ είλαη πην θνληά ζηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ληνπο Πώο θξίλεηε ην εμεηαζηηθό ζύζηεκα; Αθνινπζεί ηηο βαζηθέο γξακκέο ηνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία έηε ζηα ειιεληθά ΑΔΗ. Πεξηιακβάλεη παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο (πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο απφ ζπγθεθξηκέλα ζπγγξάκκαηα θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ θάζε δηδάζθνληνο), αιιά θαη ζχγρξνλνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο (φπσο ε εθπφλεζε εξγαζηψλ). Γίλεη έκθαζε ζηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη φρη ζηελ απιή απνκλεκφλεπζε θαη εληζρχεη ηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν. Δληζρχεη ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ζηνπο θνηηεηέο, νη νπνίνη εηζάγνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, θαη ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο ζπλππνινγίδνληαη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ππνρξεψλνληαη λα εθπνλήζνπλ πηπρηαθή εξγαζία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή αμηνιφγεζή ηνπο. Ίζσο, ε πεξαηηέξσ αλάζεζε ζεκαηηθά ζαθψο νξηνζεηεκέλσλ εξγαζηψλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο θαζψο θαη ε κε κεγαιχηεξν θξηηηθφ πλεχκα εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο, ρσξίο ηελ αλάγθε έληνλεο απνκλεκφλεπζεο ηεο χιεο, ζα πξνζέδηδε ζηελ εμέηαζε πνηνηηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 10

11 Πώο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ; Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ είλαη πνιχ θαιά πξνζαξκνζκέλν ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΔΗ, νη νπνίεο πξνηάζζνπλ ηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία. Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ είλαη κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη σο εθ ηνχην δηδάζθνληαη ζε απηφ καζήκαηα ηα νπνία δεn δηδάζθνληαη ζε άιια παξαδνζηαθά Σκήκαηα ζηελ Διιάδα. Σα καζήκαηα απηά ζηνρεχνπλ πέξαλ απφ ηελ παξνρή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηελ ηαρχηεξε θαη πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζή ηνπο. Σα Σκήκα ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα Erasmus θαη βνεζάεη θνηηεηέο/ηξηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Καζεγεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ δηδάζθνπλ ζην Σκήκα καο Πώο θξίλεηε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ; Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ είλαη αλαγθαία γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή ηνπο απαζρφιεζε κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ εθπαηδεχεη θνηηεηέο νη νπνίνη ζα θιεζνχλ ζην κέιινλ λα εξγαζζνχλ: a) Χο δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηειέρε ζε αζιεηηθέο επηρεηξήζεηο, αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ινηπνχο αζιεηηθνχο θνξείο, φπσο, ζε αζιεηηθά ζσκαηεία, ελψζεηο θαη νκνζπνλδίεο, αζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη ηκήκαηα ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ. b) Χο δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηειέρε ησλ αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχνπλ νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. c) Χο δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηειέρε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ. d) Χο ζηειέρε δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. e) Χο ζηειέρε δηνξγάλσζεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη σο εκςπρσηέο (animators) ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη θαηαζθελψζεηο. f) Χο δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηειέρε ζε θάζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή επηρείξεζε, κε αληηθείκελν ελ φισ ή ελ κέξεη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Με ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε νη θνηηεηέο: a) Θα έιζνπλ ζε επαθή κε ηελ εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα. b) Θα εμνηθεησζνχλ κε θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. c) Θα ζέζνπλ ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ζεσξίεο θαη γλψζεηο πνπ δηδάρζεθαλ θαη απνθφκηζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηηξέπνληαο, αθελφο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ζε πξαγκαηηθφ εξγαζηαθφ ρψξν θαη αθεηέξνπ ηελ ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Πξαθηηθή Άζθεζε απνηειεί έλα αλαγθαίν βήκα γηα: a) Σε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ ζπλδέζκνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ θνηηεηηθνχ ηνπ δπλακηθνχ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. b) Σε εμεηδίθεπζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ θνηηεηψλ. c) Σε δηακφξθσζε επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο θαη d) Σελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ θνηηεηψλ. Οη επηρεηξήζεηο που επηιέρζεθαλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ επηιέρηεθαλ κε βάζε ηηο πξννπηηθέο πνπ δηαγξάθνληαλ γηα ηε κειινληηθή εργαςιακή τουσ αποκατάςταςη. Δπηπιένλ θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επηινγή ησλ θνξέσλ ήηαλ νη δπλαηφηεηεο πνπ είραλ γηα: 11

12 a) πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο - δηαρείξηζεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. b) Γηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. c) Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ πξνγξακκάησλ. d) πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα εθαξκνζκέλεο θαηεχζπλζεο. e) Δθπαίδεπζε ζε ηερληθέο πσιήζεσλ θαη marketing αζιεηηθψλ εηδψλ. f) Γηαδηθαζία εηζαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο απνζεκάησλ θαη g) Δλεκέξσζε ζε εκπεηξηθά ζέκαηα θαη έιεγρνο αγνξάο ζε ειιεληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Δθπιεξψζεθαλ νη ζηφρνη πνπ είρε ζέζεη αξρηθά ην Σκήκα Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ φζνλ αθνξά ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. a) `Όλοι νη θνηηεηέο πνπ δήισζαλ κε αίηεζή ηνπο λα εθπνλήζνπλ ΠΑ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην πξφγξακκα (100%). b) Σν Σκήκα αληαπνθξίζεθε απφιπηα ζηηο δηνηθεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ζην ΔΠΔΑΔΚ-ΗΗ (ππνβνιή παξαδνηέσλ, θ.ι.π.). c) Σν έξγν νινθιεξψζεθε ζην ηέινο ηνπ 2008 θαη θαιχθζεθαλ νη δείθηεο εθξνήο-αμηνιφγεζεο πνπ είρε ζέζεη ην Σκήκα κε ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. d) Παξά ηνλ κηθξφ αξηζκφ κειψλ ΓΔΠ πνπ ππεξεηνχλ ζην ηκήκα, απηφ δελ ζηάζεθε εκπφδην λα βνεζήζνπλ κε επηηπρία ηνπ αζθνχκελνπο θνηηεηέο. e) ινη νη αζιεηηθνί νξγαληζκνί-επηρεηξήζεηο, πνπ επηιέρζεθαλ αληαπνθξίζεθαλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. f) Σν Σκήκα Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ δεκηνχξγεζε έλα ζηαζεξφ ππξήλα απφ 100 θνξείο, πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζπλερψο ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. g) Οη θνηηεηέο, αλάινγα κε ηνλ θιάδν πνπ επέιεμαλ, εμνηθεηψζεθαλ κε παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, αλέιαβαλ επζχλεο θαη απφθηεζαλ εκπεηξίεο απφ επηρεηξήζεηο θαη εθαξκνζκέλα εξεπλεηηθά ή θιηληθά θέληξα πνπ δξνπλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αζιεηηθή επηζηήκε. Οη θνηηεηέο αμηνινγψληαο ηελ Πξαθηηθή άζθεζε θαίλεηαη φηη: a) ε γεληθέο γξακκέο, ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηήλ. b) `ινη ζπκθψλεζαλ φηη ε πξαθηηθή άζθεζε ήηαλ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν πνπ ζπνπδάδνπλ. c) Δίραλ ηελ ειεπζεξία λα θάλνπλ πάληα απηφ πνπ ήζειαλ. d) Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζεσξήζεθε ζεκαληηθή απφ φινπο ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο. e) πκθψλεζαλ φινη φηη ε ΠΑ ήηαλ έηζη νξγαλσκέλε, πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα νινθιεξψλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαιάκβαλαλ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών 3 Σν Σκήκα ιεηηνπξγεί δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα Σίηινο ηνπ Πξώηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ». 3 ηελ πεξίπησζε πνπ ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ε ελφηεηα απηή πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα ην θαζέλα απφ ηα ΠΜ. 12

13 3.2.2 Σκήκαηα θαη Ηδξύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Πώο θξίλεηε ην βαζκό αληαπόθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; To Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ). Αληηθείκελν ηνπ ΠΜ είλαη ε πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ησλ Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ θαη ζπλαθψλ κε ηνλ αζιεηηζκφ επηζηεκψλ θαη θιάδσλ φπσο ν πνιηηηζκφο, ε εθπαίδεπζε, ε πγεία, ν ηνπξηζκφο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θαη ε ςπραγσγία. Δπίζεο, ζηφρν έρεη ηελ πξνεηνηκαζία ζηειερψλ κε άξηηα εθπαίδεπζε, ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, γηα επαγγεικαηηθά ζηειέρε αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ησλ Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκβνιήο απηήο ηεο επηζηήκεο ζηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αζιεηηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη παγθφζκηα. Γεδνκέλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ, ην ΠΜ πξνζθέξεη κηα πην εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζην πεδίν ηεο Αζιεηηθήο Γηνίθεζεο, ρξήζηκε ηφζν ζηελ επαγγεικαηηθή φζν θαη ζηελ αθαδεκατθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο. Δμίζνπ πξνζεγγίδεη ην ελδηαθέξνλ ζε επίπεδν αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο ζην ΠΜ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ απφ ην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΠΜ ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιν ηεο Πώο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; Ζ επνπηεία θαη δηνίθεζε ηνπ ΠΜ αζθείηαη απφ ηε χγθιεην κε Δηδηθή χλζεζε θαη ηελ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε Δηδηθή χλζεζε (ΓΔ) ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ, απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Σε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ ΠΜ αλαιακβάλεη ε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο θαη επηιακβάλεηαη ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ. Σν επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ ΠΜ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, εμαζθαιίδνληαο κηα εχξπζκε ιεηηνπξγία ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ δηδαζθφλησλ θνηηεηψλ θαη δηνίθεζεο Πώο θξίλεηε ην εμεηαζηηθό ζύζηεκα; Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ηνπ ΠΜ πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο ηειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο ζε θάζε κάζεκα αιιά ιακβάλεη επίζεο ππφςε ζηε δηάζξσζε ηεο βαζκνινγίαο θαη ηηο παξνπζηάζεηο εξεπλεηηθψλ άξζξσλ, νκαδηθέο ή αηνκηθέο εξγαζίεο αλαζθφπεζεο βηβιηνγξαθίαο θ.ά. Ο ηξφπνο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη νιηζηηθφο θαζψο πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο πηπρέο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ εκπέδσζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. 4 πκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 13

14 3.2.6 Πώο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ; 5 Ζ επηινγή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία ζηάδηα: α) γξαπηέο εμεηάζεηο ζε δχν Θεκαηηθέο Πεξηνρέο: (i) Αξρέο Γηνίθεζεο Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ, θαη (ii) Αξρέο Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 65% ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία, β) αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ ησλ ππνςεθίσλ, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 25% ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία θαη γ) ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 15%. Σφζν νη γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα 2 καζήκαηα εμαζθαιίδνπλ ηνλ έιεγρν ηoπ γλσζηηθνχ ππνβάζξνπ ησλ ππνςεθίσλ πάλσ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα εμεηδίθεπζεο ηνπ ΠΜ, φζν θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ αμηνινγεί ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ππνςήθηνπ (εθπαηδεπηηθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εξεπλεηηθήο-ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ/ηαο) Πώο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη απηφ-ρξεκαηνδνηνχκελε. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαθάησ πεγέο: α) δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ, θαη β) εηζθνξέο, ρνξεγίεο, ππνηξνθίεο θαη δσξεέο απφ ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο Πώο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; Γεδνκέλεο ηεο ζχληνκεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ απηφ έρεη ζέζεη κειινληηθνχο ζηφρνπο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνξνχλ ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα θα αλαγλψξηζε ζε ζέκαηα ηφζν δηνηθεηηθήο επάξθεηαο θαη δνκψλ ιεηηνπξγίαο φζν θαη αθαδεκατθήο έξεπλαο Σίηινο ηνπ δεπηέξνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Οιπκπηαθέο πνπδέο, Οιπκπηαθή Παηδεία, Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Οιπκπηαθψλ Δθδειψζεσλ» Σκήκαηα θαη Ηδξύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Πώο θξίλεηε ην βαζκό αληαπόθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; To Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεζλή Οιπκπηαθή Αθαδεκία. Σν ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γηα Οιπκπηαθέο πνπδέο απνηειεί θαηλνηνκία ζε δηεζλέο επίπεδν. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηεξίδεηαη ζηνπο ηξεηο ππιψλεο ηνπ Οιπκπηαθνχ Κηλήκαηνο, ηελ Παηδεία, ηνλ Αζιεηηζκφ θαη ηνλ Πνιηηηζκφ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ Οιπκπηζκνχ θαη ηεο Οιπκπηαθήο Παηδαγσγηθήο. Ζ θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλάδεη κε ηε θηινζνθία ηνπ Οιπκπηαθνχ Κηλήκαηνο γηα ηε δηάδνζε ηνπ Οιπκπηαθνχ Ηδεψδνπο ζε δηεζλέο επίπεδν, ηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζε Οιπκπηαθά Θέκαηα θαη ηελ παγθφζκηα θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή. ηφρνη ηνπ ΠΜ είλαη ε παξνρή ζηνπο θνηηεηέο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ θαζψο θαη άξηηαο θαηάξηηζεο γηα ηελ αθαδεκατθή, επαγγεικαηηθή θαη εξεπλεηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπο, ε πξναγσγή ηεο 5 πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ Πίλαθα

15 γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζε ζέκαηα νιπκπηαθήο θηινζνθίαο θαη παηδείαο, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, κεγάισλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, θαη γεληθφηεξα νιπκπηαθψλ θαη αζιεηηθψλ ζπνπδψλ θαζψο θαη ε πξσηνπνξία ζηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ Οιπκπηαθήο Παηδείαο θαη ε αλαδήηεζε θαη πινπνίεζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επηζηεκνληθνχ ππνβάζξνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηνπ αζιεηηζκνχ Πώο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; Ζ επνπηεία θαη δηνίθεζε ηνπ ΠΜ αζθείηαη απφ ηε χγθιεην κε Δηδηθή χλζεζε θαη ηελ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε Δηδηθή χλζεζε (ΓΔ) ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ, απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Σε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ ΠΜ αλαιακβάλεη ε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο θαη επηιακβάλεηαη ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ. Σν επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ ΠΜ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, εμαζθαιίδνληαο κηα εχξπζκε ιεηηνπξγία ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ δηδαζθφλησλ θνηηεηψλ θαη δηνίθεζεο Πώο θξίλεηε ην εμεηαζηηθό ζύζηεκα; Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ηνπ ΠΜ πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο ηειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο ζε θάζε κάζεκα αιιά ιακβάλεη ππφςε ζηε δηάζξσζε ηεο βαζκνινγίαο θαη αηνκηθέο εξγαζίεο αλαζθφπεζεο βηβιηνγξαθίαο. Ο ηξφπνο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ θξίλεηαη νιηζηηθφο θαζψο πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο πηπρέο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ εκπέδσζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο Πώο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ; Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδαζηψλ είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηνπο Έιιελεο ππνςεθίνπο θαη ηνπο αιινδαπνχο αιιά ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο παξακέλνπλ ηα ίδηα ηα νπνία είλαη αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ γηα ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ππνςήθηνπ (εθπαηδεπηηθή, επαγγεικαηηθή θαη εξεπλεηηθή-ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ/ηαο). Σα έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ησλ ππνςεθίσλ ζπληεινχλ ζηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ θνηηεηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Γηα ηνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο ε αλσηέξσ δηαδηθαζία γίλεηαη απφ ηηο Δζληθέο Οιπκπηαθέο Δπηηξνπέο, ελψ γηα ηελ Διιάδα απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πώο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη απηφ-ρξεκαηνδνηνχκελε. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο θαιχπηνληαη απφ εηζθνξέο, ρνξεγίεο, ππνηξνθίεο θαη δσξεέο απφ ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο. πγθεθξηκέλα γηα ηα 3 πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην ΠΜ ρξεκαηνδνηείηαη κε ρνξεγία ηνπ Κνηλσθεινχο Ηδξχκαηνο Ησάλλε. Λάηζε. 15

16 Πώο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ; Σν πξφγξακκα εμ νξηζκνχ είλαη δηεζλέο θαη ε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ γίλεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεηαη εθηφο απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη απφ επηζθέπηεο θαζεγεηέο απφ παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ κε ηε Γηεζλή Οιπκπηαθή Αθαδεκία απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ΠΜ Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ Πώο θξίλεηε ηνλ βαζκό αληαπόθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; πσο έρεη αλαθεξζεί ην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ έρεη σο απνζηνιή: i) ηελ παξαγσγή ζηειερψλ άξηηα θαηαξηηζκέλσλ θαηάιιεισλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ηνπ αηφκνπ θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ, ii) ηελ νξγαληθή ζπζρέηηζε ηεο άζιεζεο κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ, iii) ηελ πξνθχιαμε ηεο πγείαο ηνπ θαη iv) ηελ πξφιεςε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ γηα ην άηνκν νη ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε. Οη ππνςήθηνη Γηδάθηνξεο εθπνλνχλ δηαηξηβή κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ αζιεηηζκνχ ζε φια ηα επίπεδα ζσκαηεία, ζρνιεία, αζιεηηζκφο γηα φινπο θιπ. Με ηελ νξγάλσζε αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζσκαηείσλ, κε ηελ αμηνιφγεζε θαηλνηνκηψλ ζε επηρεηξήζεηο θιπ Πώο θξίλεηε ηε δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ; Σα ζέκαηα ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ πξσηνηππία ηνπο θαη εθπνλνχληαη κε επηζηεκνληθή κέζνδν θαη ηεθκεξίσζε εθ κέξνπο ησλ ππνςεθίσλ θαη ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ επνπηεχνληνο θαζεγεηή θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ νινθιεξσζεί δχν δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο Πώο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ 6 Γίλεηαη κε δηαθάλεηα, κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα (βαζκφο πηπρίνπ, απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζηα ζπλαθή καζήκαηα, γισζζνκάζεηα, ζπλέληεπμε θ.ά.) Πώο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηώλ; Σελ ηειεπηαία πεληαεηία ην Σκήκα δηνξγάλσζε ηα παξαθάησ: a) Σν πξψην παγθφζκην ζπλέδξην ζην νπνίν παξεπξέζεζαλ σο πξνζθεθιεκέλνη εηζεγεηέο επηζηήκνλεο δηεζλνχο θχξνπο 6 πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ Πίλαθα

17 b) Σν δεχηεξν παγθφζκην ζπλέδξην ζην νπνίν ζπκκεηείραλ σο πξνζθεθιεκέλνη εηζεγεηέο δηεζλνχο θχξνπο. Σν ζπλέδξην απηφ ήηαλ επίζεο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ πξνέδξνπ ηεο δεκνθξαηίαο ν νπνίνο παξεπξέζεθε θαη θήξπμε ηελ έλαξμή ηνπ c) εκηλάξηα θαη δηαιέμεηο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμε ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξηθφ επίπεδν. Πξνγξακκαηίδεηαη ην παγθφζκην ζπλέδξην λα δηνξγαλψλεηαη αλά δηεηία Σα παξαπάλσ ζπλέδξηα ζεκηλάξηα θαη νκηιίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο αιιά θαη ζην επξχ θνηλφ λα παξαθνινπζήζνπλ ελδηαθέξνπζεο εηζεγήζεηο. Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζην Σκήκα λα επηθνηλσλεί κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία, λα δείμεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη λα ππεξεηήζεη ηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Αλαπηχζζεη ηνλ επηζηεκνληθφ δηάινγν κε ζπδεηήζεηο, απφςεηο θαη θξηηηθή, κε ηελ επθαηξία ηεο παξνπζίαζεο ησλ δηαθφξσλ εηζεγήζεσλ. Γηα λα επηηεπρζεί καδηθφηεξε πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ, πξνγξακκαηίδνληαη, εθηφο ησλ άιισλ, εηζεγήζεηο γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη φρη απνθιεηζηηθά επηζηεκνληθέο κε ζηφρν λα γίλεηαη επαξθήο ελεκέξσζε ηνπ θφζκνπ θαη επξεία δηαλνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εηζεγήζεσλ Πώο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ; Σα ζέκαηα ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ έρνπλ έλα ηνπηθφ αιιά θαη δηεζλέο ελδηαθέξνλ. Οξηζκέλα γίλνληαη κε ζπλεξγαζία θαζεγεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζα γξαθηνχλ επίζεο θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα Δπηζπκία ησλ κειψλ ΓΔΠ είλαη ην πξφγξακκα ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ λα απνθηήζεη έλα πεξηζζφηεξν δηεζλή ραξαρηήξα Πώο θξίλεηε ην εμεηαζηηθό ζύζηεκα; Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ιεηηνπξγεί πξνο ζεηηθή θαηεχζπλζε δεδνκέλνπ φηη πξαγκαηνπνηείηαη κε αμηνθξαηία, ζχγρξνλε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη επξχηεηα ζηελ ζπκκεηνρή ησλ θξηηψλ. 17

18 4. Γηδαθηηθό έξγν Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ηνπ επηηεινύκελνπ ζ απηό δηδαθηηθνύ έξγνπ, ζε όια ηα επίπεδα ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθώλ, κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ), απαληώληαο ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα, (http://www.adip.gr). Η απάληεζε ζε θάζε κία από ηηο εξσηήζεηο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη: α) Πνηα, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Τκήκαηνο σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην β) Πνηεο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ θαη ελδερόκελνπο θηλδύλνπο από ηα αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην 4.1. Πώο θξίλεηε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ; Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ιεηηνπξγεί έμη ρξφληα. ε απηά ηα ρξφληα έρεη θαηαθέξεη λα πξνζιάβεη εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (κέιε ΓΔΠ θαη Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80) πνπ λα κπνξεί λα αληεπεμέξρεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη ζηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο. Χζηφζν, ρξεηάδεηαη ε πξνθήξπμε νξηζκέλσλ αθφκε ζέζεσλ ΓΔΠ γηα λα θαιπθζνχλ φια ηα αληηθείκελα Πώο θξίλεηε ηελ πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο; 7 Πνιχ ηθαλνπνηεηηθή απφ πιεπξάο ησλ δηδαζθφλησλ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε έιιεηςε ζπλέπεηαο εθ κέξνπο ζρεηηθά ηθαλήο κεξίδαο θνηηεηψλ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, κε ηελ ζπλεζέζηεξε δηθαηνινγία ηεο εθπφλεζεο γξαπηήο εξγαζίαο ή ηνπ βεβαξεκέλνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη πάλησο γεληθφ θαηλφκελν ζηα Παλεπηζηήκηα ε κεησκέλε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ, ε νπνία έρεη σο αξλεηηθή ζπλέπεηα ηελ κε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε αξθεηψλ εμ απηψλ θαη ηε κείσζε ηεο επραξίζηεζεο δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. Ίζσο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε κε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ απφ κεγάιε κεξίδα θνηηεηψλ Πώο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ; Ζ νξγάλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα επηηπρήο, δηφηη ππάξρεη : αθήλεηα ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ ζε θάζε αληηθείκελν δηδαζθαιίαο (βι. Οδεγφ πνπδψλ). 7 πκπιεξ ψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνπο Πίλαθεο (γηα ηα δχν ηειεπηαία αθαδεκατθά εμάκελα), (γηα ηα δχν ηειεπηαία αθαδεκατθά εμάκελα), , , (γηα ηα δχν ηειεπηαία αθαδεκατθά εμάκελα) θαη (γηα ηα δχν ηειεπηαία αθαδεκατθά εμάκελα) 18

19 Ζ αλαγθαία ππνδνκή γηα ηελ απξφζθνπηε νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. Οκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (απνπζία θαηαιήςεσλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ ππεξβνιψλ θ.η.ι.). Πλεχκα ζπλεξγαζίαο δηνίθεζεο, γξακκαηείαο, δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. Ζ Γξακκαηεία θαη ε δηνίθεζε γεληθά ηνπ Σκήκαηνο ζπκπαξίζηαληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζην έξγν ησλ δηδαζθφλησλ θαη αληηκεησπίδνπλ κε απνδνηηθφηεηα ηα θνηηεηηθά δεηήκαηα Πώο θξίλεηε ηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα; Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηεο πάξηεο πξνζπαζεί λα εμνπιίζεη ηε Βηβιηνζήθε ηνπ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα κε εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα, κε πεξηζζφηεξα απφ έλα αληίηππα, ψζηε νη θνηηεηέο λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην βαζηθφ εθπαηδεπηηθφ βνήζεκα πνπ ηνπο παξαρσξείηαη, ζηηο απαηηήζεηο ηεο χιεο ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ. Θεηηθφ ζηνηρείν είλαη επίζεο φηη πνιινί δηδάζθνληεο παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ κειέηεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ή ζεκεηψζεηο. Γεληθά, ηα ελ ιφγσ εγρεηξίδηα θξίλνληαη επαξθή σο πξνο ηελ δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο θαιχπηνληαο ηθαλνπνηεηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη. Απαηηείηαη πάλησο ε ζπλερήο βειηίσζή ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιεξέζηεξα ζηα δηδαζθφκελα καζήκαηα ζχκθσλα θαη κε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη Πώο θξίλεηε ηα δηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο; Κηεξηαθή Τπνδνκή Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ θηινμελείηαη πξνζσξηλά ζηελ πξψελ ηέγε Νεφηεηαο ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Μνλεκβαζίαο θαη πάξηεο επί ηεο Λπζάλδξνπ, αξ. 3. Σν θηήξην απηφ έρεη δηακνξθσζεί θαηάιιεια θαη πεξηιακβάλεη: 2 Γξαθεία Γξακκαηείαο, γξαθεία ινηπνχ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, γξαθείν πξνέδξνπ, γξαθείν απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, 2 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, βηβιηνζήθε, ακθηζέαηξν 250 ζέζεσλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη σο ρψξνο δηεμαγσγήο ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ ηνπ Σκήκαηνο. εξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, εξγαζηήξην βηνινγίαο ηεο άζθεζεο, θπιηθείν, απνζήθεο, ηνπαιέηεο. Γηαζέηεη επίζεο 6 γξαθεία θαζεγεηψλ αιά φρη εηο ην ίδην θηήξην. Σν Σκήκα ρξεζηκνπνηεί επίζεο αζιεηηθνχο ρψξνπο ηεο πάξηεο γηα ηηο αλάγθεο νξηζκέλσλ καζεκάησλ. Οη παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο δελ θξίλνληαη επαξθείο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Απφ ηα κέζα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη λεφδκεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε Φπρηθφ (Οξζίαο Αξηέκηδνο & Πιαηαηψλ, πάξηε) θαη νη νπνίεο ζα επηιχζνπλ ην θηεξηαθφ πξφβιεκα Πώο θξίλεηε ηνλ βαζκό αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ; Σν Σκήκα ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο θαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο έρνπλ φια ηα απαξαίηεηα ηερλνινγηθά κέζα γηα ηελ θαιχηεξε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ. Λεηηνπξγεί Κέληξν πληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ Σερλνινγηψλ (Κ.Δ..Α.Π.Σ.), ην νπνίν κεξηκλά γηα ηελ δηαζχλδεζε ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, ππεξεζηψλ ηειεκαηηθήο (π.ρ. ηειεδηάζθεςεο), ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο (π.ρ. γξακκαηείαο) θ.η.ι. Έδξα ηνπ Κ.Δ..Α.Π.Σ. είλαη ε Σξίπνιε. 19

20 4.7. Πώο θξίλεηε ηελ αλαινγία δηδαζθόλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ηε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία; Ζ αλαινγία κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ζα θαιπθηνχλ πιήξσο ηα παξαηεξνχκελα θελά κε ην δηνξηζκφ ησλ εθιεγκέλσλ κειψλ ΓΔΠ πνπ είλαη ζε εθθξεκφηεηα, θαζψο θαη κε ηελ εθινγή κειψλ ζηηο ππφ πξνθήξπμε ζέζεηο. Τπάξρεη φκσο αλάγθε ζε εμεηδηθεπκέλν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ΔΣΔΠ Πώο θξίλεηε ηνλ βαζκό ζύλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα; Ζ ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηθαλνπνηεηηθή εάλ ιεθζεί ππφςε φηη θαη ην Σκήκα είλαη λενζχζηαην (7 έηε ιεηηνπξγίαο). Απηφ κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ εθπνλνχληαη εηο ην Σκήκα θαη νη νπνίεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα είλαη Πώο θξίλεηε ηηο ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ θαη κε ην θνηλσληθό ζύλνιν; Σν Σκήκα ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ δεκηνπξγία πξσηνπνξηαθψλ πξνγξακκάησλ κε ηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λαθσλίαο, ηνλ Γήκν παξηηαηψλ,, ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Μνλεκβαζίαο θαη πάξηεο, ηνλ Αζιεηηθφ Οξγαληζκφ πάξηεο, ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν πάξηεο, ηηο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο, θαη άιινπο πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη ζπιιφγνπο ηεο Λαθσλίαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Διιάδνο. Πξνηίζεηαη λα ζπλερίζεη θαη λα δηεπξχλεη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο. Δπίζεο ζπλεξγάδεηαη κε άιια Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο Διιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Ηδηαίηεξα κέζσ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ Οιπκπηαθψλ πνπδψλ ην Σκήκα έρεη ηελ επθαηξία λα πξνζθαιέζεη δηεζλνχο θήκεο θαζεγεηέο μέλσλ παλεπηζηεκίσλ. Απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη ηδηαίηεξα απφ ην 2006 θαη εμήο, ην Σκήκα νξγαλψλεη ζηαζεξά ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, δηαιέμεηο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμε ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, θαζψο θαη πνιηηηζκηθέο δηαδξνκέο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Δπίζεο πξνγξακκαηίδεηαη ε δηνξγάλσζε δηεζλψλ ζπλεδξίσλ αλά δηεηία κε πξσηνβνπιία ηνπ Σκήκαηνο θαη κε ηελ ζπλεξγαζία θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σα ζέκαηα ησλ ζπλεδξίσλ απηψλ ζα αληηζηνηρνχλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχεη ην Σκήκα Πώο θξίλεηε ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ θνηηεηώλ; 8 Σν Σκήκα καο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Γηεζλή Οιπκπηαθή Αθαδεκία (ΓΟΑ) πνπ εδξεχεη ζηελ Οιπκπία, φπνπ κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ θιεζεί λα δηδάμνπλ. Μέιε επίζεο ηνπ Σκήκαηνο καο δηδάζθνπλ ζε Πεξηθεξηθά Δθπαηδεπηηθά Κέληξα (ΠΔΚ) γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. πσο θαίλεηαη επίζεο ζηνλ πίλαθα 11.8 έρνπκε κηα αληαιιαγή θνηηεηψλ καο κε μέλα παλεπηζηήκηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS. Μέρξη ζήκεξα 13 θνηηεηέο καο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα θαη έλα κέινο ΓΔΠ άιινπ ΑΔΗ έρεη κεηαθηλεζεί ζην Σκήκα. 8 πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ Πίλαθα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα