Β ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ"

Transcript

1 ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Β ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μ. αξξήο, Γ. Γήκαο,. νχιεο ΟΜΑΓΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (Ο.Μ.Δ.Α) Αζήλα Ηνχληνο

2 ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Β ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Μ. αξξήο, Γ. Γήκαο,. νχιεο ΟΜΑΓΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (Ο.Μ.Δ.Α) Αζήλα Ηνχληνο

3 ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (ΓΜΤΠ) Β EΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΜΤΠ Αθαδεκατθά Έηε θαη ΟΜΑΓΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΟΜΔΑ) Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ Μ. αξξήο, Γ. Γήκαο,. νχιεο Δθπξφζσπνο Φνηηεηψλ Eπ. Βειηζζάξεο Αζήλα Ηνχληνο

4 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Πξφινγνο Γηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο ΓΜΤΠ Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΠ) Γηδαθηηθφ έξγν Δξεπλεηηθφ έξγν ρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο Πςμπεπάζμαηα ρέδηα βειηίσζεο Πίλαθεο Ξαπαπηήμαηα

5 Πξφινγνο θνπφο ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο είλαη ε δηακφξθσζε απφ ην Σκήκα ΓΜΤΠ κηαο θξηηηθήο άπνςεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ κε βάζε θξηηήξηα θαη δείθηεο θνηλήο απνδνρήο απφ ηα κέιε ηεο Αθαδεκατθήο Μνλάδαο, ζηνρεχνληαο: 1. ηελ ηεθκεξησκέλε αλάδεημε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ Σκήκαηνο 2. ηελ επηζήκαλζε ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο 3. ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελεξγεηψλ ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ. Ζ Β Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΔΔΑ) ζηεξίδεηαη ζηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ( ) θαζψο θαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ απηφ-αμηνιφγεζεο θαηά ηελ πεξίνδν , απνηππψλνληαο θαη αλαδεηθλχνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο ΓΜΤΠ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Β Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαηαγξάθεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα πνξίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, αλαθνξηθά κε ην πθηζηάκελν θαη ην επηζπκεηφ επίπεδν πνηφηεηαο θαη ηνπο ηξφπνπο επίηεπμήο ηνπ. Ζ δηάξζξσζε ηεο Β Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΔΔΑ), φπσο θαη ηεο Α Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ( ), αληηζηνηρεί ζηηο βαζηθέο ελφηεηεο ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαιχνληαη ζην έληππν ηεο ΑΓΗΠ κε ηίηιν «Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ηνχιηνο 2007, ΑΓΗΠ, Αζήλα: πξφγξακκα ζπνπδψλ, δηδαθηηθφ έξγν, εξεπλεηηθφ έξγν, ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο, ζρέζεηο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο. ηελ Β Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεηαη επίζεο ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα ζρέδηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο. 5

6 1. Γηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 1.1 Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζην Σκήκα Πνηα ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο ΟΜΔΑ; Τπεχζπλε γηα ηε ζπιινγή / επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΔΔΑ) ήηαλ ε Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΟΜΔΑ), πνπ νξίζζεθε απφ ην Σκήκα ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ 1/ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Μέιε ηεο ΟΜΔΑ ήηαλ νη:. νχιεο, Καζεγεηήο, Μ. αξξήο Καζεγεηήο, Γ. Γήκαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. ηηο εξγαζίεο ηεο ΟΜΔΑ ζπκκεηείρε θαη ν εθπξφζσπνο ησλ θνηηεηψλ Δπ. Βειηζζάξεο Με πνηνπο θαη πσο ζπλεξγάζζεθε ε ΟΜΔΑ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έθζεζεο; Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγθέληξσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζπζηήζεθαλ επηκέξνπο Οκάδεο Δξγαζίαο κε ηηο νπνίεο ε ΟΜΔΑ είρε ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία. Κάζε Οκάδα Δξγαζίαο είρε θχξην έξγν ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηα αθφινπζα ζεκαηηθά πεδία: Α) Πξφγξακκα πνπδψλ Β) Γηδαθηηθφ Έξγν Γ) Δξεπλεηηθφ Έξγν Γ) Γηνηθεηηθφ Έξγν ην πιαίζην απηφ ζπληάρζεθαλ δχν Δλεκεξσηηθά Έληππα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, ηα νπνία δηαλέκεζεθαλ ζην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο ηνπ Σκήκαηνο. Σα έληππα απηά αθνξνχζαλ ζην Γειηίν 1. Γεληθφο Οδεγφο Δθαξκνγήο θαη ζην Γειηίν 2. Σερληθφ Γειηίν Δθαξκνγήο (Φεβξνπάξηνο 2011), (βι. Παξάξηεκα). ηηο Οκάδεο Δξγαζίαο ζπκκεηείραλ δηδάζθνληεο θαζεγεηέο (Δ.Π., Δπ. πλ., Δξγ. πλ.), δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη θνηηεηέο Πνηεο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ; ην πιαίζην δηακφξθσζεο ηεο αμηνιφγεζεο ζρεδηάζζεθε θαη αλαπηχρζεθε ε ίδηα κε ηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο κεζνδνινγία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ ζρεηηθψλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο (βι. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο 2009, ζει. 6-9). Ζ κεζνδνινγία απηή πεξηιάκβαλε ηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε θάζεηο θαη ζηάδηα φπσο ζπλνπηηθα αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα: 1. Σρεδηαζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Α) Γηαηχπσζε ζηφρσλ Β) Καζνξηζκφο θάζεσλ αλάπηπμεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Β Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο 2. Πξνζδηνξηζκόο ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ (Φάζε 1 ε ) Α) Πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (ΠΠ): Αληαπνθξηζηκφηεηα ΠΠ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο, δνκή / ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ΠΠ, ζχζηεκα εμεηάζεσλ, πξαθηηθή άζθεζε, δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ ΠΠ. Β) Γηδαθηηθφ έξγν: Οξγάλσζε δηδαθηηθνχ έξγνπ, ζπληνληζκφο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα, δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο, κέζα θαη ππνδνκέο, πνζνηηθά / πνηνηηθά αλαινγηθά ζηνηρεία δηδαζθφλησλ / θνηηεηψλ. Γ) Δξεπλεηηθφ έξγν: Αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, δηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο, επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, αλαγλψξηζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Γ) Γηνηθεηηθφ έξγν: Οξγάλσζε, ζπληνληζκφο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο, δηαζέζηκεο ππνδνκέο, κέζα θαη εμνπιηζκφο, Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 6

7 3. Σπιινγή ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ (Φάζε 2 ε ) Α) Σν Απνγξαθηθφ Γειηίν Μαζήκαηνο δηαλεκήζεθε ζηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο κέιε ΔΠ., Δπηζηεκνληθνχο θαη Δξγαζηεξηαθνχο πλεξγάηεο θαη επηζηξάθεθε ζπκπιεξσκέλν ειεθηξνληθά κε ηε ιήμε θάζε εμακήλνπ ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ θαη Β) Σν Δξσηεκαηνιφγην Αμηνιφγεζεο Μαζήκαηνο / Γηδαζθαιίαο δηαλεκήζεθε ζηνπο θνηηεηέο κεηαμχ ηεο 8 εο θαη 10 εο εβδνκάδαο καζεκάησλ θάζε δηδαθηηθνχ εμακήλνπ ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ θαη Ζ δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο είλαη ε ίδηα πνπ εθαξκφζζεθε θαη θαηά ηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (βι. ζει. 6-9). Γ) Σν Αηνκηθφ Απνγξαθηθφ Γειηίν Μέινπο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ δηαλεκήζεθε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ έηνπο κε ηελ ππνρξέσζε λα επηζηξαθεί ζπκπιεξσκέλν θαη ειεθηξνληθά κε ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ( θαη ). 4. Σπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Φάζε 3 ε ) Δηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ζε Ζ/Τ ζε πεξηβάιινλ βάζεο δεδνκέλσλ, ν ζρεδηαζκφο ηεο νπνίαο, ε ιεηηνπξγία, ε επίβιεςε, ε παξαθνινχζεζε ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ θ.ά. αλαιήθζεθε απφ δηδάζθνληεο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο κε ζπλαθή γλσζηηθά αληηθείκελα. Ζ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ επζχλε δηδαζθφλησλ θαζεγεηψλ-ζπλεξγαηψλ, ππεχζπλσλ ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο. Οη επηκέξνπο ζεκαηηθέο νκάδεο εξγαζίαο αλέιαβαλ ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη αληηζηνηρία ησλ ζεκαηηθψλ ηνπο πεδίσλ Πσο θαη ζε πνηα έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο; Καηά ηελ 4 ε Φάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπδήηεζε θαη ε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θνηλήο απνδνρήο θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: Α. πληνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Ζ ΟΜ.Δ.Α., ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Οκάδεο Δξγαζίαο, ζπληφληδε φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Β Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο φπσο απηέο αλαπηχζζνληαλ ζηε δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ θάζεσλ. Β. Γηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Ζ ΟΜ.Δ.Α., ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Οκάδεο Δξγαζίαο, θαζφξηζε ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο δηαζθαιίζζεθε ε δηαθάλεηα ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. ην πιαίζην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο δηαβνχιεπζεο/ζπδήηεζεο κε ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο Αθαδεκατθήο Μνλάδαο ηνπ Σκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη απφςεηο. Δπίζεο ε ΟΜ.Δ.Α. κεξίκλεζε γηα ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Γ. Θέζπηζε θαλφλσλ θνηλήο απνδνρήο Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Β Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο εθαξκφζζεθαλ, φπσο θαη ζηελ Α Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε, νη αθφινπζνη θαλφλεο θνηλήο απνδνρήο: θαηαγξαθή φισλ ησλ απφςεσλ, ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ δεδνκέλσλ, ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο Αθαδεκατθήο Μνλάδαο. Γ. πδήηεζε θαη ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θνηλήο απνδνρήο Αληηθείκελν εξγαζίαο ησλ ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ δηαβνχιεπζεο/ζπδήηεζεο ήηαλ ε ζπδήηεζε θαη ε δηαηχπσζε πνξηζκάησλ θνηλήο απνδνρήο, ε δεκηνπξγηθή ζχλζεζε ηπρφλ δηαθσληψλ, δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη εθηηκήζεσλ, ε πξναγσγή ηεο ζπκκεηνρηθήο ιήςεο απνθάζεσλ. 7

8 1.2 Αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο Σα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο Β Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαη ζηε: α) βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, β) ζηελ έγθαηξε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ ζην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ, δηδαθηηθφ, εξεπλεηηθφ θαη δηνηθεηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο, γ) ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηδαθηηθνχ έξγνπ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Με ηελ εκπεηξία ηεο Α Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο δελ παξνπζηαζζεθαλ δπζθνιίεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο σο πξνο ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, νχηε πξνβιήκαηα ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ σο πξνο ην ρξφλν νινθιήξσζήο ηεο κε ηελ άκεζε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ πιεξνθνξηθήο. 1.3 Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο Οη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει ). Πιελ απηψλ θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ζσξεπζεί απφ ηε κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο, έρεη δηαπηζησζεί ε αλαγθαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ, ζε εξσηεκαηνιφγην κφλν γηα ηα ζεσξεηηθά θαη ζε εξσηεκαηνιφγην κφλν γηα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. 2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο ΓΜΤΠ Σν Σκήκα ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην 1973 (Π.Γ. 479/ ) σο Σκήκα Γηνίθεζεο Ννζνθνκείσλ ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ΔΤΠ). Σν 1985 (Π.Γ. 561/1985, ΦΔΚ 199/Α/1985) κεηνλνκάζηεθε ζε Σκήκα Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (Γ.Μ.Τ.Π.) θαη εληάρζεθε ζηε ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (ΓΟ) κε ζηφρν λα θαιχςεη θαη άιιεο ππεξεζίεο πγείαο εθηφο απφ ηα λνζνθνκεία φπσο θέληξα πγείαο, αιιά θαη κνλάδεο πξφλνηαο φπσο κνλάδεο αλνηθηήο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ζεξαπεπηήξηα ρξφλησλ παζήζεσλ. Σν 1989 εθδφζεθαλ επίζεο κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηα Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο (Π.Γ. 351/ , αξζξν 4, ΦΔΚ 159/ , η. Α ). 8

9 2.1. Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Σκήκαηνο Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ΓΜΤΠ) ζηεγάδεηαη ζηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο ζηελ νδφ Αγ. ππξίδσλνο, Αηγάιεσ Αηηηθήο. 9

10 2.2. Ηζηνξηθφ ηεο εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο ηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία). 1 Σν Σκήκα ζηειερψλεηαη ζήκεξα κε δέθα (10) κέιε κφληκνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Π.), έλα (1) κέινο Δ.Π. ζε αλακνλή δηνξηζκνχ θαζψο θαη δχν (2) κέιε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ κε ηελ πιήξσζε κηαο (1) ζέζεο Δ.Π. ζηε βαζκίδα Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη ηξηψλ (3) ζέζεσλ Δ.Π. ζηε βαζκίδα Καζεγεηή Δθαξκνγψλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο βξίζθνληαη ζε εμέιημε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο Δπίζεο ζην Σκήκα πξνζθέξνπλ δηδαθηηθφ έξγν ηέζζεξα (4) κέιε κφληκνπ Δ.Π. άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο, δέθα έμη (16) Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα ηεο βαζκίδαο ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη δέθα νθηψ (18) Δξγαζηεξηαθνί πλεξγάηεο νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα ηεο βαζκίδαο ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ. Σο μόνιμο Ε.Π. του Σμήματοσ διακρίνεται ςε: Γχν (2) Σαθηηθνχο Καζεγεηέο, δηδάθηνξεο ζηελ Οηθνλνκηθή ηεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (. νχιεο) θαη ζηε Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο (Μ. αξξήο) αληίζηνηρα. Έλαλ (1) Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, δηδάθησξ ζηελ Πνζνηηθή Αλάιπζε θαη Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα (Γ. Γήκαο) Πέληε (5) Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο, δηδάθηνξεο α) ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο (Μ. Σζηξηληάλε), β) ζηε Γηνίθεζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Γ. Πηεξξάθνο, γ) ζην Γίθαην Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Γ. Ακίηζεο), δ) ζην Γίθαην Τγείαο θαη Κνηλσληνινγία Γηθαίνπ (Μ. Μεηξνζχιιε) θαη ζηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη Παξαθίλεζε Πξνζσπηθνχ Σνκέα Τγείαο (Β. Παιαηνιφγνπ). Γχν (2) Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ, ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, εηδηθφηεηαο Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γ. Αλησλνπνχινπ) θαη Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (Α. Γνχια). Καηά ην αθαδεκατθφ ε ζηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο Γ.Μ.Τ.Π. αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 48 άηνκα δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Μόληκν Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό (Δ.Π) & Δ.Τ.Π Καζεγεηέο 2 Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο 1 Δπίθνπξνη Καζεγεηέο 5 Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ 2 Μφληκνη Καζεγεηέο άιισλ Σκεκάησλ 4 Δηδηθφ Δξγαζηεξηαθφ Σερληθφ Πξνζσπηθφ - ΤΝΟΛΟ 14 Έθηαθην Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο 16 Δξγαζηεξηαθνί πλεξγάηεο 18 ΤΝΟΛΟ 34 1 πκπιεξώζηε, ζηελ Δλόηεηα 11, ηνλ πίλαθα

11 Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο 1 Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ 1 ΤΝΟΛΟ 2 Ζ εμέιημε ησλ κειψλ Δ.Π. θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα (Παξάξηεκα Α ) Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 2 Ο αξηζκφο θαη ε θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία παξνπζηάδεηαη ζηνπο Πίλαθεο θαη (Παξάξηεκα) θνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο Πνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ; Σν Σκήκα ΓΜΤΠ ηνπ ΣΔΗ-Αζήλαο απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ θνξέα ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, φπσο θαη θαη ην αληίζηνηρν Σκήκα ηνπ ΣΔΗ-Καιακάηαο, κε ζαθή επηζηεκνληθφεθπαηδεπηηθφ πεδίν θαη θαηεχζπλζε ζπνπδψλ ηελ Οξγάλσζε, Γηνίθεζε, Οηθνλνκία θαη Γηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο-Πξφλνηαο. Σν Πεξηερφκελν πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο (Τπ. Απ /Δ5/ , ΦΔΚ 463/ Σ.Β.,) θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ επηζηεκψλ Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο κε εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ζηε δηνίθεζε-δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξφλνηαο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: α) ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ζχγρξνλσλ νξγαλσηηθφ-δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθφδηαρεηξηζηηθψλ κεζφδσλ δηνίθεζεο-δηαρείξηζεο λνζνθνκείσλ θαη ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο, πξνλνηαθψλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ αλνηθηήο θνηλσληθήο θξνληίδαο, θιάδσλ πγείαο - πξφλνηαο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γεληθφηεξα. β) αλάπηπμε κεζφδσλ θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη πξφλνηαο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο). Ζ ζεκεξηλή δνκή ηνπ Σκήκαηνο φζνλ αθνξά ζηελ απνζηνιή ηνπ, ην αληηθείκελν θαη ηε δνκή ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαζψο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πηπρηνχρνπ ηνπ Σκήκαηνο αλαθέξνληαη ζην πξναλαθεξζέλ Πεξηερφκελν πνπδψλ. χκθσλα κε απηφ ε απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ επηζηήκε ηεο δηνίθεζεοδηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. ην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ ην Σκήκα: αλαπηχζζεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα είλαη αληαγσληζηηθνί ζε εζληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο γλσζηηθέο θαη παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη ηερλνινγίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία δηεμάγεη εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα δηαξθνχο εθπαίδεπζεο κεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη παξαθνινπζεί ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ επηζηεκνληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνκέα 2 πκπιεξώζηε, ζηελ Δλόηεηα 11, ηνπο πίλαθεο θαη

12 πξνεηνηκάδεηαη γηα λα είλαη δεθηηθφ ζε αιιαγέο, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο εθπαηδεπηηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ζπλζήθεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο θαη ηνπο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν δηεξεπλά θαη ζρεδηάδεη κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, πηζηνπνίεζεο θαη απνηίκεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξφλνηαο. αλαπηχζζεη δηαηκεκαηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο, ζπλεξγαζίεο κε άιια αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ Πσο αληηιακβάλεηαη ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Σκήκαηνο ηνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ηνπ Σκήκαηνο; Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Σκήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο, ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο, επηδηψθνληαο Σελ επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή εμέιημε ηνπ Σκήκαηνο ζε αληηζηνηρία κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη ηηο δηακνξθνχκελεο λέεο ηάζεηο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζε φηη αθνξά ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ. Σε βειηηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Σκήκαηνο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε κειινληηθψλ ζηειερψλ πςειήο πνηνηηθήο ζηάζκεο, ηα νπνία, κε ηε ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε, απνηεινχλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ γλψζεο θαη εθαξκνγήο, αλαπηχζζνληαο ηελ εθαξκνζκέλε δηάζηαζε ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ ηερλψλ ζηα αληίζηνηρα γλσζηηθά θαη επαγγεικαηηθά πεδία. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ζηα κειινληηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε λα πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηα ζπζηήκαηα πγείαο & πξφλνηαο ζε κάθξν επίπεδν, εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά, ελψ κε ηηο γλψζεηο ηνπο λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ζχγρξνλεο νξγαλσηηθφ-δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθφ-δηαρεηξηζηηθέο κεζφδνπο ζε κίθξν επίπεδν, ζε λνζνθνκεία ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, άιιεο ππεξεζίεο πγείαο, πξνλνηαθά ηδξχκαηα θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη γεληθφηεξα ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο Σε ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ θαη κειεηεηηθψλ έξγσλ είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε ζρεηηθνχο κε ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη Πξφλνηαο θνξείο ζε ειιεληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν αιιά θαη ζηε πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, έρνληαο απνθηήζεη κηα πνιπεπίπεδε κειεηεηηθή εκπεηξία θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Σε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο ζρεηηθνχο κε ηελ Τγεία θαη Πξφλνηα θαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακψζεη ην Σκήκα ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα σθειεζεί απφ ηελ εθαξκνζκέλε δηάζηαζε ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ πεδίσλ Τπάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο κε εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Απφθιηζε ησλ δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο δελ δηαπηζηψλεηαη θαζψο ζηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε απνηππψλνληαη νη ζηφρνη πνπ επηδηψθεη ζήκεξα ην Σκήκα (Καζνξηζκφο Πεξηερνκέλνπ πνπδψλ, ΦΔΚ 463/ Σ.Β.) θαη νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ελαξγψο ζην πεξηερφκελν θαη ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (2008). 12

13 Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Αλ φρη, πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή; Οη ζηφρνη πνπ επηδηψθεη ην Σκήκα ζε κεγάιν πνζνζηφ επηηπγράλνληαη, αλ θαη παξάγνληεο φπσο κε επαξθήο δηάζεζε ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ αιιά θπξίσο κε επαξθνχο κφληκνπ Δ.Π., ιεηηνπξγνχλ πεξηνξηζηηθά ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο Θεσξείηε φηη ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο; Οη δηαηππσκέλνη ζηφρνη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ησλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (Τγεία, Πξφλνηαο, Κνηλσληθή Αζθάιηζε) Οη ελ ιφγσ ζηφρνη αλαζεσξνχληαη θάζε θνξά πνπ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνπ ηκήκαηνο αλαδεηθλχνπλ λέα θαηλνηνκηθά κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη πνπ ε αγνξά εξγαζίαο, κέζσ ηεο δηάρπζεο ησλ επηζηεκνληθψλ απηψλ ζπκπεξαζκάησλ, αληηιακβάλεηαη ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηα λέα απηά θαηλνηνκηθά δεδνκέλα Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο Πνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα; χκθσλα κε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ νη αθφινπζεο επηηξνπέο θαηά ηελ πεξίνδν : 1. Δπηηξνπή εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο (απ. Γ.. 5/ , 10/ , 1/ ) 2. Δπηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο (απ. Γ.. 5/ ) 3. Δπηηξνπή πηπρηαθψλ εξγαζηψλ (απ. Γ.. 5/ , 20/ , 5/ ) 4. Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο εηζεξρνκέλσλ θνηηεηψλ θαηεγνξίαο 3% (απ. Γ.. 5/ ,) 5. Δπηηξνπή θαηαηάμεσλ (απ. Σ 10/ , απ. Γ.. 5/ , 6/ ) 6. Δπηηξνπή κεηεγγξαθψλ (απ. Γ.. 5/ ) 7. Δπηηξνπή επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (απ. Γ.. 5/ ) 8. Δπηηξνπή κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ (απ. Γ.. 5/ ) 9. Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο επηζηεκνληθψλ-εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ (απ. Γ.. 5/ , 10/ ) 10. Δπηηξνπή επνπηείαο εμεηάζεσλ (απ. Γ.. 5/ ) 11. Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (απ. Γ.. 5/ ) 12. Δπηηξνπή παξαιαβήο πιηθψλ (απ πκβνπιίνπ ΣΔΗ- Α 1462/ ) 13. Δπηηξνπή πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ, αλαιψζηκνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ (απ. Γ.. 5/ ) 14. Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ (απ. Γ.. 3/ ) 15. Δπηηξνπή ζπληνληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ (απ. Γ.. 3/ ) 16. Δπηηξνπή ζπληνληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ (απ. Γ.. 3/ ) 17. Δπηηξνπή Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ (απ. Γ 3/ ). Χζηφζν κε βάζε ηελ εκπεηξία απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ επηηξνπψλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή, ηνπ ζσξεπκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ κειψλ Δ.Π., θξίζεθε ζθφπηκν ε ζπγρψλεπζε θαη 13

14 παξάιιεια ε αλαζπγθξφηεζε νξηζκέλσλ επηηξνπψλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο (4/ ). πγθεθξηκέλα νη επηηξνπέο α) επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη β) κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θαηαξγνχληαη θαη εληάζζνληαη σο αληηθείκελα εξγαζίαο ζηελ Δπηηξνπή Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, ε ζπγθξφηεζε ηεο νπνίαο εληζρχεηαη Πνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί (π.ρ. εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ) ππάξρνπλ ζην Σκήκα; πσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, ζην Σκήκα ιεηηνπξγεί Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο. ην πιαίζην απηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη έληππα πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο θαη πνπ αθνξνχλ ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ πξνβιεπφκελσλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Πνην ζπγθεθξηκέλα ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο απνθσδηθνπνηεί ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο κέζσ ζηαδίσλ εθαξκνγήο, φπνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί έληππα γηα θάζε δηαδηθαζία πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζηάδην εθαξκνγήο. εκεησηένλ φηη εθαξκφδνληαη επίζεο ηα έληππα πνπ έρνπλ πξνηππνπνηεζεί απφ ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαηά ISO 9001:2008 ηελ νπνία έρεη ιάβεη ην Σκήκα ζηηο (αξηζκφο εγγξαθήο Πηζηνπνηεηηθνπ κε ηζρχ έσο ), (βι. Παξάξηεκα, Πηζηνπνηεηηθφ γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΝ ISO 9001:2008, Καηάινγνο Δληχπσλ, Έθζεζε Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο 2011) Δίλαη ην Σκήκα δηαξζξσκέλν ζε Σνκείο; ε πνηνπο; Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε απηή ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ; Σν Σκήκα είλαη ζήκεξα δηαξζξσκέλν ζε δχν (2) Σνκείο: Σνκέαο Α : Γηνίθεζεο Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη Σνκέαο Β : Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Ζ δηάξζξσζε απηή αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ, δεδνκέλνπ φηη: o o o νη ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο ζεκαηνδνηνχλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο νη νπνίεο νθείινπλ λα αληαλαθιψληαη θαη ζηελ επηζηεκνληθή νξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο ε πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (2008) είλαη κελ ζπκβαηή κε ηηο εμειίμεηο απηέο αιιά δελ απνηππψλνληαλ ζηελ επηζηεκνληθή νξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνεγνχκελσλ Σνκέσλ (α. Σνκέαο Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη β. Σνκέαο Ννκηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Μαζεκάησλ). ην ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο αλαλεψλεηαη θαη εκπινπηίδεηαη κε ηελ πιήξσζε λέσλ ζέζεσλ ζε ζχγρξνλα γλσζηηθά αληηθείκελα, ζπκβαηά κε ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. Ζ αλαζπγθξφηεζε ησλ Σνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε παξάιιειε αλαδηάξζξσζε γλσζηηθψλ πεδίσλ, καζεκάησλ θαη κειψλ ΔΠ πνπ ζπληζηνχλ ηνπο λένπο Σνκείο, ιακβάλνληαο ππφςε ην θξηηήξην ηεο επηζηεκνληθήο ζπλέρεηαο θαη αιιεινπρίαο, πεξηιακβάλνληαο καζήκαηα βαζηθήο / εηδηθήο ππνδνκήο θαη εηδηθφηεηαο αλά γλσζηηθφ πεδίν. Με ηελ απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο (3/ ) θαη ηε κε αξ /Δ5/ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζλ. Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, εγθξίζεθε ε αλαζπγθξφηεζε θαη ε πθηζηάκελε κεηνλνκαζία ησλ Σνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο ζε: α. Σνκέαο Γηνίθεζεο Τγείαο & Πξφλνηαο θαη β. Σνκέαο Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. 14

15 3. Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΠ) Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ εθαξκφδεη ην Σκήκα θαηά ηελ πεξίνδν είλαη απηφ πνπ δηακνξθψζεθε κε ηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζή ηνπ ην 2008 θαη ην νπνίν έρεη αλαιπζεί ζηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Χο εθ ηνχηνπ ζρεηηθέο κεηαβνιέο δελ παξαηεξνχληαη, πιελ ειαρίζησλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο εξσηήζεσλ θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Παξφια απηά γίλεηαη κία ζρεηηθή ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαπνκπή ζηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο ηεο Α Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Πσο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; Σν ηζρχνλ Πξφγξακκα πνπδψλ φπσο έρεη δηαξζξσζεί είλαη ζπκβαηφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Ζ ηειεπηαία αλακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πξνήιζε απφ ηελ αλάγθε επίηεπμεο κηαο ζχγρξνλεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ηηο εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζην θνηλσληθφ-εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει ) Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη; Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ζει ) Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη; πσο αλαθέξεηαη ζηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ έρνπλ θαζηεξσζεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ Σν 2008 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ βάζεη ηεο νπνίαο δηεμάγεηαη ζήκεξα ε εθπαηδεπηηθή θαη επηζηεκνληθή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξηεηνχο εθαξκνγήο ηνπ ηζρχνληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ην Σκήκα ζρεδηάδεη ηελ αλακφξθσζή ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο ηάζεηο ηφζν ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηα επηκέξνπο γλσζηηθά πεδία, φζν θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη θαη λα επηθαηξνπνηείηαη ε θαιχηεξε δπλαηή ζχλδεζε θαη ζχδεπμε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ; Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ν νπνίνο ζε έληππε κνξθή παξέρεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, κέξνο ηνπ νπνίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ζην πκπιήξσκα Γηπιψκαηνο (Diploma Supplement), (Βι. Παξάξηεκα). Δπίζεο ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ έρεη αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο (http: ). 15

16 Τπάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ; Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο; Ζ παξαθνινχζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ δηελεξγείηαη ζε δχν (2) επίπεδα: α) κε ηε εθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ απφ ην Σκήκα ζρεηηθά κε ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη πξφλνηαο θαη β) κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ απνξξφθεζεο ησλ απνθνίησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, ζει ). Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ αλέδεημαλ λέεο επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο θαη εμεηδηθεχζεηο ζπλαθείο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ην Πεξηερφκελν πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη λα έρνπλ δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη εηδηθφηεηεο θαη εμεηδηθεχζεηο απηέο πνπ είλαη ζπλαθείο θαη κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ είλαη νη αθφινπζεο Γηνίθεζε-δηαρείξηζε Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο Γηνίθεζε-δηαρείξηζε Τπεξεζηψλ Πξφλνηαο θαη Αλνηθηήο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο Γηνίθεζε-δηαρείξηζε Τπεξεζηψλ Πξφλνηαο Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ χκβνπινη Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο χκβνπινη Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο Δπηρεηξεζηαθνί Δξεπλεηέο Ννζνθνκεηαθψλ Μνλάδσλ Δπηρεηξεζηαθνί Δξεπλεηέο Μνλάδσλ Αλνηθηήο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο Πιελ φκσο ηεο απνξξφθεζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζεκεηψλεη κία απμάλνπζα ηάζε θαζψο, ζπρλφηεξα απφ άιινηε, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνζαλαηνιίδεηαη λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε παξεκθεξή γλσζηηθά αληηθείκελα ζε άιια αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ ηάζε απηή αλακέλεηαη λα εληζρπζεί αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ αλάπηπμε Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Δπίζεο ε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ επσλπκία «Παλειιήληνο χιινγνο Απνθνίησλ Μάλαηδεξ Τγείαο & Πξφλνηαο» αλακέλεηαη λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνθνίησλ. Ο χιινγνο ζα έρεη σο ζθνπφ: α) ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ δεζκνχ κεηαμχ ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο κε ζηφρν ηελ ακνηβαία πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο ηνπο γλψζεο θαη δεμηφηεηαο, β) ηελ πξναγσγή ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ, γ) ηελ αλάπηπμε θάζε δπλαηήο πξνζπάζεηαο γηα ηε ζχλδεζε ησλ απνθνίησλ θαη πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα ηεο πγείαο, πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αιιά θαη άιισλ ζπλαθψλ ηνκέσλ. 3.2 Γνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. 3 Γεδνκέλνπ φηη ην ηζρχνλ Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ (2008) δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα, ηα ζηνηρεία ηεο δνκήο, ζπλεθηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηάο παξακέλνπλ ηα ίδηα (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, ζει ). πλνπηηθά σζηφζν αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία: Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζην Σκήκα είλαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία νθηψ (8) εμάκελα θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ δνκείηαη, φπσο πξνβιέπεηαη θαη ήδε εθαξκφδεηαη, κε βάζε ην Φφξην Δξγαζίαο (ΦΔ) θαη ηηο Γηδαθηηθέο Μνλάδεο (ΓΜ). Σα καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο: ζε καζήκαηα βαζηθήο ππνδνκήο καζήκαηα ΓΟΝΑ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο καζήκαηα εηδηθήο ππνδνκήο θαη ζε καζήκαηα 3 Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνπο Πίλαθεο θαη

17 εηδηθφηεηαο. Σα καζήκαηα βαζηθήο ππνδνκήο & ΓΟΝΑ - επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο ηνκείο ηεο Οηθνλνκίαο, Γηνίθεζεο θαη Γηθαίνπ. Σα καζήκαηα εηδηθήο ππνδνκήο απνζθνπνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή λα απνθηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο νη νπνίεο, πιελ ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, ζα ηνπ επηηξέςνπλ ηελ θαηαλφεζε εθαξκνζκέλσλ γλσζηηθψλ - ηερλνινγηθψλ πεδίσλ θαη πεξηνρψλ κάζεζεο. Σα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ζηνρεχνπλ ζηελ εκβάζπλζε θαη αλάιπζε εμεηδηθεπκέλσλ γλσζηηθψλ πεδίσλ ζηνπο επηκέξνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο ηεο Οηθνλνκίαο, Γηνίθεζεο, θαη Γηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο. Σα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ καζήκαηα εηδηθήο ππνδνκήο θαη εηδηθφηεηαο, ζπληζηνχλ δχν (2) επηζηεκνληθνχο ηνκείο θαη θαηεπζχλζεηο ζηηο βαζηθέο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηνπ Σκήκαηνο: α) επηζηεκνληθφο ηνκέαο-θαηεχζπλζε ηεο Γηνίθεζεο- Γηαρείξηζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη β) επηζηεκνληθφο ηνκέαο-θαηεχζπλζε ηεο Γηνίθεζεο- Γηαρείξηζεο Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Σέινο ε εθπφλεζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη ε δηελέξγεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο έρνπλ αληίζηνηρα δηάξθεηα έμη (6) εκεξνινγηαθνχο κήλεο Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; Σα καζήκαηα θνξκνχ απνηεινχλ ην 54,5% (24/44) θαη ηα καζήκαηα εηδίθεπζεο ην 45,5% (20/44) ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ Πφζα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πξνζθέξνληαη ; Μαζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο (πξναηξεηηθά καζήκαηα) δελ πξνζθέξνληαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ Πξφγξακκα πνπδψλ Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα αλαινγνχλ ζε πνζνζηφ 81,8% (36/44) ελψ ηα θαη επηινγή ππνρξεσηηθά καζήκαηα ζε πνζνζηφ 18,2% (8/44) Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ Γεληθήο Τπνδνκήο, καζεκάησλ Δηδηθήο Τπνδνκήο, καζεκάησλ Δηδηθφηεηαο θαη καζεκάησλ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο, Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (ΓΟΝΑ) ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; Α.Σα καζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 25% (10/40), Β.Σα καζήκαηα (ΓΟΝΑ 7,5% (3/40), Α+Β= 27,5% Γ.Σα καζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο απνηεινχλ ην 25% (10/40), θαη Γ.Σα καζήκαηα Δηδηθφηεηαο 42,5% (17/40) Γ+Γ= 67,5% Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ δξαζηεξηνηήησλ; 17

18 ην ζχλνιν ησλ 40 καζεκάησλ πνπ δηδάζθεηαη ν θνηηεηήο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ, ν ρξφλνο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο αλέξρεηαη ζε 116 ψξεο (68%) θαη ν ρξφλνο εξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο αλέξρεηαη αληίζηνηρα ζε 54 ψξεο (32%) Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Παξαηεξείηαη επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; Ζ νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο δηδαθηέαο χιεο ζπδεηείηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζε εμακεληαία βάζε ζηνπο αληίζηνηρνπο Σνκείο Μαζεκάησλ. Ζ έθηαζε ηεο χιεο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, δελ παξαηεξνχληαη θελά θαη είλαη ζπκβαηή κε ηηο ηξέρνπζεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχληαη δηεζλψο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα; ην ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ/εμαξηψκελσλ καζεκάησλ εληάζζνληαη δέθα επηά 17 (42,5%) καζήκαηα ζην ζχλνιν ησλ 40 καζεκάησλ. Σα καζήκαηα απηά είλαη ηα αθφινπζα: Α: Μάθξν-Οηθνλνκηθή (2 ν Δμάκελν), Οηθνλνκηθή ηεο Τγείαο (4 ν Δμάκελν), Υξεκαηνδφηεζε & Αμηνιφγεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο (6 ν Δμάκελν) Β: Γεληθή Λνγηζηηθή (1 ν Δμάκελν), Λνγηζηηθή Κφζηνπο (2 ν Δμάκελν), Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Μνλάδσλ Τγείαο (7 ν Δμάκελν) Γ: Πνζνηηθή Αλάιπζε (1 ν Δμάκελν), ηαηηζηηθή (2 ν Δμάκελν), ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία Πιεξνθνξηψλ (3 ν Δμάκελν) Γ: Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή & ηα Γίθηπα (1 ν Δμάκελν), Βάζεηο Γεδνκέλσλ & Πνιπκέζα ζηελ Τγεία (4 ν Δμάκελν), Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο (5 ν Δμάκελν) Δ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο Η (5 ν Δμάκελν), Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο ΗΗ (6 ν Δμάκελν), Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε θαη Γηνηθεηηθή Πξαθηηθή Ννζνθνκείνπ (7 ν Δμάκελν) Σ : Κνηλσληνινγία ηεο αζζέλεηαο & πνηφηεηαο δσήο (5 ν Δμάκελν), Κνηλσληνινγία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο & βηνεζηθή (6 ν Δμάκελν) Πφζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ άιια θαη πφζα ζε άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ; Πνηα είλαη απηά; Απφ άιια ηκήκαηα πξνζθέξνληαη ηα καζήκαηα Πνζνηηθή Αλάιπζε, Κνηλσληθφ Μάξθεηηλγθ- Γεκφζηεο ρέζεηο θαη Ξέλε Γιψζζα-Αγγιηθή Οξνινγία. Σν Σκήκα πξνζθέξεη επίζεο 13 καζήκαηα ζε 7 Σκήκαηα ηεο ΔΤΠ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο: Οξγάλσζε-Γηνίθεζε ΒΝ (Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο), Οηθνλνκηθά Τγείαο-Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Τγείαο, πζηήκαηα Τγείαο, Βην-εζηθή θαη Γενληνινγία, Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (Σκήκα Δπηζθεπηψλ./ηξηψλ Τγείαο), Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο, Οηθνλνκηθή ηεο Τγείαο, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο (Σκήκα Ραδηνινγίαο-Αθηηλνινγίαο), ηνηρεία Δκπνξηθνχ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ, Γενληνινγία Οπηηθνχ-Οπηνκέηξε (Σκήκα Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο), Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Σκήκα Οδνληηθήο Σερλνινγίαο), Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Βηνεζηθή (Σκήκα Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ), ηνηρεία Γηθαίνπ (Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο). 18

19 3.2.9 Πνηεο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Σκήκα; Δίλαη ππνρξεσηηθά ηα ζρεηηθά καζήκαηα; Χο μέλε γιψζζα δηδάζθεηαη ε Αγγιηθή Αγγιηθή Οξνινγία γηα λα πξνεηνηκάδεη ηνπο θνηηεηέο ζηε ρξεζηκνπνίεζε μέλεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο εξγαζίεο, ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο Ξέλε Γιψζζα Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα; Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο; γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, πξνθνξηθή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ γηα δπζιεθηηθνχο θνηηεηέο, πξναηξεηηθή ελδηάκεζε αμηνιφγεζε (πξφνδνο), θαη νίθνλ γξαπηή εξγαζία πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο γηα δπζιεθηηθνχο θνηηεηέο Καηά ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο ησλ καζεκάησλ, νη θνηηεηέο πξαγκαηνπνηνχλ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (γξαπηέο ή πξνθνξηθέο), ηφζν ελδηάκεζα φζν θαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ κηα ζπκπιεξσκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ηνπο θαζεγεηέο Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Καηά ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ, ζην πιαίζην ηεο ελεκέξσζεο γηα ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ηα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ν θαζεγεηήο θάζε καζήκαηνο ελεκεξψλεη ηνπο θνηηεηέο γηα ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζήο ηνπο. ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη θνηηεηέο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα δνπλ ην γξαπηφ ηνπο δηαγψληζκα θαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηνλ θαζεγεηή ηε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηθή ηνπο εθηίκεζε γη απηφ Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα είλαη απηή; Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ εθηίκεζε ηεο επίδνζεο θαη ηεο καζεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ ηφζν γηα ην Σκήκα φζν θαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πξνζσπηθψλ επηινγψλ ησλ ηδίσλ ησλ θνηηεηψλ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ζηεξίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αξρέο θαη ηάζεηο πνπ δηεζλψο αλαπηχζζνληαη θαη αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπζηεκαηηθήο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο κε πνηθίιιεο κνξθέο (π.ρ. κειέηεο πεξίπησζεο, αζθήζεηο πξάμεο, πξναηξεηηθψλ ελδηάκεζσλ πξνφδσλ θ.ιπ.) θαζψο θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε θαη επνπηεία ηεο πξνφδνπ ησλ θνηηεηψλ (ζχκβνπινο θαζεγεηήο). 19

20 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο/ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο; Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξνβιέπεηαη ζην Ν. 2916/2001 θαη ζηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ ΣΔΗ-Αζήλαο θαζψο θαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο (βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο). Δπίζεο ζην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο έρεη ζεζπηζζεί κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο (7/ ) ην Πξσηφθνιιν Δθπφλεζεο Πηπρηαθψλ Δξγαζηψλ, ην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη απφ ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο ( ), (βι. Παξάξηεκα). Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ λένπ Καλνληζκνχ είλαη ε θαζηέξσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ, νη ππνρξεψζεηο ηνπ επνπηεχληα θαζεγεηή θαη ηνπ θνηηεηή, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξφηαζεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Ζ πξφηαζε εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βαζηθά ζηάδηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν θνηηεηήο: 1. Σίηινο πηπρηαθήο. Απηφ πξνυπνζέηεη κία αξρηθή βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ηνπ θνηηεηή πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα πεξηνξίζεη ή θαη λα εμεηδηθεχζεη ην πεδίν κειέηεο ψζηε λα ππάξρεη ζαθήο θαη φζν ην δπλαηφλ πην ζπγθεθξηκέλνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα εθπνλήζεη. 2. Βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ηνλ νδήγεζε ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη δηαζαθήληζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηθήο ηνπ κειέηεο ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα γλψζε. 3. Αλαθνξά ζε ζπλαθείο κειέηεο-έξεπλεο πνπ ηπρφλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην Σκήκα. Δάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε πηπρηαθή ζην παξειζφλ κε αλάινγν ζέκα, πξέπεη ν θνηηεηήο λα εμεγήζεη πνηα θαηλνχξηα γλψζε ζα πξνζηεζεί κε ηελ εξγαζία πνπ πξνηείλεη. 4. θνπφο ηεο κειέηεο 5. Δλδεηθηηθφ δηάγξακκα πεξηερνκέλσλ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο δειαδή ελδεηθηηθά θεθάιαηα ζεσξεηηθνχ/εηδηθνχ κέξνπο. ηελ πεξίπησζε εξεπλεηηθήο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζην εηδηθφ κέξνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: α) δηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ή ππνζέζεσλ ζηα νπνία πξφθεηηαη λα αλαδεηεζνχλ απαληήζεηο κε ηελ ελ ιφγσ πηπρηαθή, β) κεζνδνινγία έξεπλαο, φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ην πεδίν κειέηεο, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο, νη ηερληθέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ, ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ. Δπηινγή ηνπ πεδίνπ θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηνλ νπνίν αθνξά θαη πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε έξεπλα. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηερληθψλ ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη ηέινο επηινγή ηνπ δείγκαηνο. 6. Δθηίκεζε δπζθνιηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο θαζψο θαη ηπρφλ ελαιιαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ. 7. Ζζηθά δεηήκαηα πνπ ηπρφλ αλαθχπηνπλ 8. Υξνλνδηάγξακκα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κειέηεο (νξγαλφγξακκα) ζηε δηάξθεηα ελφο αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. 9. Αξρηθή ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο ε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ζα είλαη ή κέζνδνο Harvard. 20

21 10. Σέινο ε πξφηαζε εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα ππνβάιιεηαη ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 11. Ζ αίηεζε ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή εθθξάδνληαο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ. 12. Ο Σνκέαο καζεκάησλ ζε ζπλεδξίαζή ηνπ επηθπξψλεη ηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε ή ζπληζηά δηνξζψζεηο. Μεηά ηηο πηζαλέο δηνξζψζεηο ε ηειηθή έγθξηζε θαη αλάζεζε εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο γίλεηαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ πηπρηαθή/ δηπισκαηηθή εξγαζία; Πνηεο; Οη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηα βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ είλαη ηα αθφινπζα: Γνκή θαη νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο Μεζνδνινγία εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο Θεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο αθήλεηα ηεθκεξίσζεο Δκθάληζε ηεο εξγαζίαο (κνξθνπνίεζε) Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο (πξνθνξηθή εμέηαζε) Πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο Δηδηθφηεξα εάλ πξφθεηηαη γηα εξεπλεηηθή δηπισκαηηθή εξγαζία, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ζαθήλεηα θαη ζρεηηθφηεηα ζθνπνχ κειέηεο, εξεπλεζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο κειέηεο, ζπκβαηφηεηα ζθνπνχ, εξεπλεηηθψλ ζρεδίσλ θαη κεζφδσλ, επάξθεηα θαη ζρεηηθφηεηα βηβιηνγξαθίαο, θαηαιιειφηεηα δείγκαηνο θαη δεηγκαηνιεςίαο, θαηαιιειφηεηα θαη ζαθήλεηα ησλ αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, αθξίβεηα επξεκάησλ). εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαηνρπξψλεηαη κέζσ ηνπ ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο «Μεζνδνινγία Έξεπλαο» (3 ψξεο) θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο «εκηλάξην Σειεηνθνίησλ» (6 ψξεο), κε ρνξήγεζε δηδαθηηθνχ ζπγγξάκκαηνο θαη ηξηψλ (3) ζπκπιεξσκαηηθψλ ζεκεηψζεσλ. 3.4 Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; ε πνην πνζνζηφ; Ζ ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ επηηπγράλεηαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ ζε δηάθνξα πεδία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, δηαιέμεηο νη νπνίεο γίλνληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ); ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηνπ ΣΔΗ-Α, φπνπ ζπκκεηέρεη θαη ην Σκήκα, πξνζέξρεηαη κηθξφο αξηζκφο αιινδαπψλ θνηηεηψλ γηα ηελ πεξίνδν (θαηά κέζν φξν 15 θνηηεηέο ην έηνο). 21

22 Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα; ηελ Αγγιηθή γιψζζα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα: πζηήκαηα Τγείαο θαη Γηνίθεζε Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS ε πφζα (θαη πνηα) πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζπκκεηέρεη ην Σκήκα; Σν Σκήκα ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ERASMUS απφ ην 1999 έσο ζήκεξα Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; Πνηεο; Απφ θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ αλαιεθζεί πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε δηκεξψλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξίλν ελψ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί δηκεξήο ζπκθσλία κε ην Παλεπηζηήκην De Montfort ηεο Αγγιίαο, κε θχξην ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ αλάπηπμε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ηελ πξνψζεζε θνηλψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ, ηελ αληαιιαγή εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο ηερλνγλσζίαο, ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ κεηαμχ Δπξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ; Πνηεο; Πνιινί απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο δηαπξέπνπλ, σο κεηαπηπρηαθνί ή δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζε αξθεηνχο απφ απηνχο έρεη δνζεί ππνηξνθία απφ ην ΗΚΤ ή άιινπο θνξείο, ελψ θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο είλαη εμεηαζηέο θαη επφπηεο κεηαπηπρηαθψλ ππνηξφθσλ εμσηεξηθνχ Eθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS); Με βάζε ην Πξφγξακκα πνπδψλ εθαξκφδνληαη νη δηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS ζε φια ηα εμάκελα. ε θάζε κάζεκα θαηαλέκεηαη έλαο αξηζκφο Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ (ΓΜ) ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ECTS. Σν ζχλνιν ησλ Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ησλ καζεκάησλ θάζε εμακήλνπ είλαη ηξηάληα (30) θαη θαηαλέκεηαη ζηα καζήκαηα αλαινγηθά πξνο ην Φφξην Δξγαζίαο Τπάξρνπλ θαη δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ECTS; ε επίπεδν ηδξχκαηνο δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ECTS απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ. Δπίζεο νη δηδαθηηθέο κνλάδεο ECTS εκπεξηέρνληαη ζην Έληππν πκπιήξσκα Γηπιψκαηνο (Diploma Supplement), (βι. Παξάξηεκα). 3.5 Πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ Τπάξρεη ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ; Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πξαθηηθή άζθεζε γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο; Ζ πξαθηηθή άζθεζε θαζηεξψλεηαη γηα πξψηε θνξά κε βάζε ην Ν. 1404/1983 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Σ.Δ.Η.» σο αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζπνπδψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο. 22

23 Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζην επάγγεικα δηαξθεί έμη (6) εκεξνινγηαθνχο κήλεο, είλαη θαζνδεγνχκελε θαη αμηνινγνχκελε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε ππεξεζίεο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο, πξφλνηαο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο φπσο θαη ζε θνηλσληθνχο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο. Οη θνξείο απηνί κπνξνχλ λα αθνξνχλ θαη ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αλνηθηήο θνηλσληθήο θξνληίδαο, νη νπνίνη, είηε σο ΝΠΗΓ είηε σο κε θπβεξλεηηθέο ή εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, απνηεινχλ νινθιεξσκέλεο νξγαλσηηθφ-δηνηθεηηθέο δνκέο θαη αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθφ εχξνο δηνηθεηηθφ-δηαρεηξηζηηθψλ δηεξγαζηψλ Αλ ε πξαθηηθή άζθεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή, πνην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ηελ επηιέγεη; Βι , Πψο θηλεηνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ; Βι , Πψο θαιιηεξγείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ε πξαθηηθή άζθεζε είλαη ππνρξεσηηθή; Σν ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε έρεη σο ζεκείν εθθίλεζεο ηηο αζθήζεηο πξάμεηο ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαη επηπιένλ κέζσ ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο «Γηνηθεηηθή Πξαθηηθή», ην νπνίν δηεμάγεηαη ζε πξαγκαηηθέο επηρεηξεζηαθέο ζπλζήθεο ζηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ησλ άιισλ δνκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη πξφλνηαο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ εληζρχεηαη θαζψο απνθηνχλ έλα επηπιένλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αλαδήηεζε απαζρφιεζεο κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλαπηχζζνπλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο Πψο έρεη νξγαλσζεί ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πνηα είλαη ε δηάξθεηά ηεο; Τπάξρεη ζρεηηθφο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο; Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο-πξφλνηαο δηεμάγεηαη δχν θνξέο ζηε δηάξθεηα ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο κε ηελ έλαξμε αληίζηνηρα ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ εμακήλνπ ζπνπδψλ. Σνλ Οθηψβξην θαη Απξίιην θάζε έηνπο αλαξηάηαη πίλαθαο κε ηνπο θνξείο, νη νπνίνη έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο. Σηο ελέξγεηεο (επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο, απνζηνιή βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, νξηζκφο ξαληεβνχ γηα ζπλέληεπμε θ.ιπ.) γηα ηελ αλεχξεζε ζέζεσο γηα πξαθηηθή άζθεζε ηηο αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη νη θνηηεηέο έλα κήλα πξηλ μεθηλήζεη ε πξαθηηθή άζθεζε. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεξείηαη βηβιίν πξαθηηθήο άζθεζεο ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη θαζεκεξηλέο, εβδνκαδηαίεο θαη κεληαίεο απαζρνιήζεηο ησλ θνηηεηψλ. Σν βηβιίν πξαθηηθήο άζθεζεο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο αθνχ πξνεγνπκέλσο ζεσξεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. ην ηκήκα έρεη ζπγθξνηεζεί θαη ιεηηνπξγεί ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, απνηεινχκελε απφ κέιε Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία έρεη ηηο θαησηέξσ αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο: Γηεπξχλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ πγείαο θαη πξφλνηαο, δειαδή ηηο ζέζεηο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ηηο αλαθνηλψλεη πλεξγάδεηαη κε ην Γ. Γ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο θαη άιιεο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο Βειηηψλεη ην πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 23

24 Γηνξγαλψλεη εθδήισζε ελεκέξσζεο γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο δηαλέκεη εηδηθφ έληππν Παξαθνινπζεί ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη επεκβαίλεη φηαλ απαηηείηαη θαη ελεκεξψλεη παξάιιεια ηνλ Πξντζηάκελν Παξαθνινπζεί θαη ππνγξάθεη ην βηβιίν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηηο ψξεο ζπκβνπιεπηηθήο ζπλεξγαζίαο Δπίζεο έρεη ζεζκνζεηεζεί θαη εθαξκφδεηαη εζσηεξηθφο θαλνληζκφο, ν νπνίνο εμεηδηθεχεη ην γεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην πξαθηηθήο άζθεζεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη αλαθέξεηαη ζηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αηνιφγεζεο (ζει ). Χζηφζν ην Σκήκα, δεδνκέλνπ φηη ζπκκεηέρεη ζην Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα βίνπ Μάζεζε (ΔΠΑ ), έρεη αλαλεψζεη θαη εκπινπηίζεη ηε δηαδηθαζία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ εθείλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αλσηέξσ πξφγξακκα. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ηα αθφινπζα: Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ππνζηεξίδεηαη επηζηεκνληθά θαη δηνηθεηηθά απφ ην Σκήκα κε ηελ εκπινθή ηνπ Τπεπζχλνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηεο Δπηηξνπήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ησλ Δπνπηψλ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο. Ο Τπεχζπλνο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο έρεη ηελ επηζηεκνληθή επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο θαη πξνεδξεχεη ζηελ Δπηηξνπή ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Ζ Δπηηξνπή ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη ηξηκειήο απνηεινχκελε απφ ηνλ Τπεχζπλν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη δχν κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ πνπ νξίδνληαη απφ ην Σκήκα. Ζ Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο: εληνπίδεη, κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο, ζέζεηο παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο-πξφλνηαο κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, πξνεηνηκάδεη ηα έληππα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη ζπνπδαζηέο, δέρεηαη ηηο αηηήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κε ηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο απηήο ππνρξέσζεο, επηιέγεη κε βάζε πνηνηηθά θξηηήξηα ηνπο ππνςήθηνπο ζπνπδαζηέο, αθνχ δηαπηζηψζεη ηε ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηψλ θαη ππνγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα ε ζρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ αζθνχκελνπ θαη θνξέα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ απαζρφιεζεο ζπνπδαζηψλ γηα πξαθηηθή άζθεζε ζηηο επηρεηξήζεηο. πξνηείλεη ζην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο ηνλ επφπηε εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ζπνπδαζηή επηζθέπηεηαη ηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ειέγρεη ην αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ηελ πξφνδν ηνπ αζθνχκελνπ ζπνπδαζηή, ελψ ηνλ θαζνδεγεί γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηεο. ζπλεξγάδεηαη επίζεο κε ηνλ επφπηε ηνπ θνξέα γηα ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ηνπ ζπνπδαζηή θαη ειέγρεη ην εκεξνιφγην εξγαζηψλ ζην βηβιίν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζπληάζζνληαο θαη ππνγξάθνληαο ηελ Σειηθή Έθζεζε Αμηνιφγεζεο. αμηνινγεί θαη θξίλεη γηα ηελ επηηπρία ή κε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ζπνπδαζηή ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη ν ζπνπδαζηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο ηνπ, ηηο νπνίεο έρεη θαηαγξάςεη ζην εηδηθφ Βηβιίν Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ην νπνίν θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο καδί κε ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ επνπηεχνληνο θαζεγεηή θαη ηνπ ζηειέρνπο ηεο επηρείξεζεο. ζπληάζζεη, κε βάζε ηηο εθζέζεηο απηέο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο ηνπ αζθνχκελνπ, ηελ έθζεζε αλαθνξά ζην Σκήκα. 24

25 αξρεηνζεηεί ηέινο ην πιηθφ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ελεκεξψλεη ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ αλσηέξσ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ηα αθφινπζα έληππα (Βι. Παξάξηεκα) ηα νπνία είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο: Έθζεζε επίδνζεο ηνπ θνηηεηή απφ ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ αζθνχκελνπ Έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ θνηηεηή απφ ηνλ επφπηε θαζεγεηή Απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή Δξσηεκαηνιφγηα πξνο ηνπο θνηηεηέο, ηνπο επφπηεο-θαζεγεηέο, ηνπο επφπηεο ησλ θνξέσλ Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Σκήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ; Οη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Σκήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ νξηνζεηνχληαη ζην πεδίν ηεο άκεζεο παξαθνινχζεζεο, επνπηείαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο. Χζηφζν ζην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο-ζπκβνχινπο επηδηψθεηαη ε θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξε επηινγή ηνπ θνξέα πξαθηηθήο άζθεζεο αλάινγα κε ηηο κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηψλ. Δάλ ηπρφλ ην αληηθείκελν ηεο θαζεκεξηλήο άζθεζεο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ εηδηθφηεηά ηνπ Σκήκαηνο ή ζε θάζε άιιε πεξίπησζε φηαλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, ηφηε είλαη δπλαηή ε αιιαγή ηεο ζέζεο ζην θνξέα πξαθηηθήο άζθεζεο, κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ή ε αιιαγή ηνπ θνξέα πξαθηηθήο άζθεζεο ε πνηεο ηθαλφηεηεο εθαξκνγήο γλψζεσλ ζηνρεχεη ε πξαθηηθή άζθεζε; Πφζν ηθαλνπνηεηηθά θξίλεηε ηα απνηειέζκαηα; Πφζν επηηπρήο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ αζθνχκελσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; Ζ πξαθηηθή άζθεζε πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα βειηηψζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ, απνθηψληαο επαγγεικαηηθή θαη βησκαηηθή εκπεηξία ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζε έλα δνκεκέλν νξζνινγηθά επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, αλ θαη ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηέο θνξέο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν νη αζθνχκελνη θνηηεηέο λα κελ ελαιιάζζνπλ αληηθείκελα εξγαζίαο ζε πεξηνδηθή βάζε ζηε δηάξθεηα ηεο εμάκελεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη θπξίσο ζηα κεγάια δεκφζηα λνζνθνκεία φπνπ θαη ν θφξηνο εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο θαη νη αζθνχκελνη ζπκβάιινπλ κε ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ απνζπκθφξεζε ηνπ φγθνπ εξγαζίαο πλδέεηαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο / δηπισκαηηθήο εξγαζίαο; Αλ θαη ν ζθνπφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, εληνχηνηο, εάλ νη θνηηεηέο επηζπκνχλ λα ζπζρεηίζνπλ ην αληηθείκελν εξγαζίαο 25

26 θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε απηφ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα ζπλδεζεί θαη θπξίσο λα πξνζαξκνζζεί ην αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζην αληηθείκελν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα ηζρπξφ πιέγκα αλάπηπμεο ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα ζέκαηα ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ απαηηνχλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ζηα νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιχλνληαη ζηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πξνο φθεινο θαη ηνπ θνξέα πξαθηηθήο άζθεζεο Γεκηνπξγνχληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε επθαηξίεο γηα κειινληηθή απαζρφιεζε ησλ πηπρηνχρσλ; Ζ πξαθηηθή άζθεζε πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα βειηηψζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ, απνθηψληαο επαγγεικαηηθή θαη βησκαηηθή εκπεηξία ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζε έλα δνκεκέλν νξζνινγηθά επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ δπλαηφηεηα απηή πξνζθέξεη επίζεο ηελ επθαηξία ζηνπο εξγνδφηεο λα αμηνινγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ θαη λα εμεηάζνπλ ηελ πηζαλφηεηα κειινληηθήο ηνπο απαζρφιεζεο. Απηφ ζπρλά επηβεβαηψλεηαη κε ηνπο θνηηεηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία ή κεγάια δηαγλσζηηθά θέληξα. ην παξειζφλ έλα πςειφ πνζνζηφ 40% έσο 45% ησλ πξαθηηθά αζθνχκελσλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ είραλ ηε δπλαηφηεηα κειινληηθήο απαζρφιεζεο ζηνπο θνξείο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. ήκεξα ην πνζνζηφ απηφ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο Έρεη αλαπηπρζεί δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Σκήκαηνο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο ή παξαγσγηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ; Σν Σκήκα ζην πιαίζην ηεο δηαξθνχο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε παξαγσγηθνχο, θνηλσληθνχο θνξείο θαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπ έξγνπ κε θνξείο θαη ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο θαη πξφλνηαο, αλαπηχζζεη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ Πνηεο πξσηνβνπιίεο αλαιακβάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο απαζρφιεζεο θνηηεηψλ (ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν); Σν Σκήκα αλαιακβάλεη επηπιένλ ζπκπιεξσκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο, ην γξαθείν EURES, φπσο κε ηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, ηελ έθδνζε Οδεγνχ Δπαγγέικαηνο ηειέρνπο Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, θαζψο θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε εκέξεο θαξηέξαο, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ ζπλζήθεο θαη επθαηξίεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Τπάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία θαη επαθή κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ / επνπηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ κειψλ Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ / επνπηψλ ηνπ Σκήκαηνο 26

27 θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ θαζίζηαηαη δπζρεξήο θαη ζπρλά κε ηθαλνπνηεηηθή. Χζηφζν νη επηζηεκνληθνί θαη εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο ηνπ ηκήκαηνο πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ζην ζχζηεκα Τγείαο θαη Πξφλνηαο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; Πνηεο; Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη θαη αξρήλ νη θνξείο απηνί λα απνηεινχλ θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο θαη λα αλαπηχζζνπλ νινθιεξσκέλεο νξγαλσηηθφ-δηνηθεηηθέο δνκέο κε ζεκαληηθφ εχξνο δηνηθεηηθφ-δηαρεηξηζηηθψλ δηεξγαζηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε πξαθηηθή άζθεζε νθείιεη λα είλαη θαζνδεγνχκελε θαη αμηνινγνχκελε, νη απαηηήζεηο ζπλεξγαζίαο νξηνζεηνχληαη ζηε δηαζεζηκφηεηα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ επφπηε κε ζπλαθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηα αληηθείκελα απαζρφιεζεο ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ Πψο παξαθνινπζνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη νη αζθνχκελνη θνηηεηέο; Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο βξίζθεηαη ζε ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία ηφζν κε ηνπο αζθνχκελνπο θνηηεηέο φζν θαη κε ηνπο επφπηεο ηνπο ζην θνξέα πξαθηηθήο άζθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πνξεία ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, λα δηεπζεηνχλ ηπρφλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα ή λα δηαρεηξίδνληαη δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θνξέα πξαθηηθήο άζθεζεο. ην Βηβιίν Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο επφπηεο νη εξγαζίεο ζηηο νπνίεο απαζρνιήζεθαλ νη αζθνχκελνη ζε εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε. ην Βηβιίν απηφ θαηαγξάθεη επίζεο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θαη ν Δπφπηεο-Καζεγεηήο ηνπ θνηηεηή φπσο θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο. 4. Γηδαθηηθφ έξγν Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη πσο εθαξκφδεηαη; Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ αμηνινγείηαη θάζε εμάκελν απφ ηνπο θνηηεηέο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ. Μέρξη ζήκεξα ε αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα επηά (7) αθαδεκαίθά εμάκελα, αξρήο γελνκέλεο απφ ην εαξηλφρεηκεξηλφ ηνπ 2008, ελ ζπλερεία ην εαξηλφ-ρεηκεξηλφ ηνπ 2009, νκνίσο ηνπ 2010 θαη ην εαξηλφ ηνπ Σα εξσηεκαηνιφγηα έρνπλ πξνζαξκνζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο (ΟΜΔΑ) κε βάζε ην ππάξρνλ ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ ηκήκαηνο εξσηεκαηνιφγην θαη εθείλν ηεο ΑΓΗΠ, αλαθέξνληαη δε ζηα ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαηά ηξφπν εληαίν. Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκα θαη αλαθέξνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ 4 Ζ ελφηεηα απηή αθνξά ζην δηδαθηηθφ έξγν ηφζν ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ φζν θαη κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. πνπ απαηηείηαη αλαθεξζείηε μερσξηζηά ζε πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 27

28 θαη ην φλνκα ηνπ δηδάζθνληα. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο θνηηεηέο γίλεηαη κεηαμχ ηεο 8 εο θαη 10 εο εβδνκάδαο ηεο δηδαζθαιίαο. Ο ηξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ε παξάδνζε ζηελ ad hoc επηηξνπή ζπνπδαζηψλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε παξαιαβή ηνπ θαθέινπ απφ ηελ Γξακκαηεία, θαη ε πξνψζεζή ηνπο ζηελ κνλάδα ππνζηήξημεο πνπ έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί απφ ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο θαη έλα (1) κέινο ηεο ΟΜΔΑ, θαζψο θαη ε επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε θαηαγξαθή ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ θαη ηέινο ν ππνινγηζκφο ζηαηηζηηθψλ πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ θαη δηαγξακκάησλ αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε απηήλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, (βιέπε ζει. 41). Δπηζεκαίλνληαη όκσο ηα εμήο: Ά) ζνλ αθνξά ηελ εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα εθηηκάηαη φηη απαηηείηαη πιήξεο, ζαθήο, θαη θαηαλνεηή ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. ρεδηάδεηαη ε ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ πεξίνδν ππνδνρήο ηνπο ζην πξψην εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο. Β) Δπηπιένλ ζρεδηάδεηαη λα απινπνηεζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δειαδή λα ζπκπηπρζνχλ νη εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαζψο θαη λα ζπκπιεξψλνληαη κία θνξά ηνλ ρξφλν θαη κφλνλ απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ γηα πξψηε θνξά ην κάζεκα. Γ) ρεηηθά κε ην ζπληνληζκφ, ηε ζπκπιήξσζε θαη ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο, ζρεδηάδεηαη λα αλαηεζνχλ ζηελ κνλάδα ππνζηήξημεο ηνπ Σκήκαηνο ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη ηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ζηελ δηαλνκή θαη ζπκπιήξσζε απφ ηνπο θνηηεηέο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ θάζε καζήκαηνο. Γ) ζνλ αθνξά φκσο ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, ππνγξακκίδεηαη φηη ε πξνζέιεπζε ησλ θνηηεηψλ είλαη νξηαθή ή κηθξή, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ κε ππνρξέσζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαθνινχζεζεο. Οη δηδάζθνληεο ρξεηάδεηαη λα επηλνήζνπλ κεζφδνπο πξνζέιθπζεο ησλ θνηηεηψλ λα πξνζέξρνληαη ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ, ησλ δηδαζθφλησλ θαζψο θαη ηνπ απηφ-αμηνινγνχκελνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ ηδίσλ ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ πεξίνδν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ θαη (πίλαθαο 1). Δπίζεο ζην παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα αλά ζεκαηηθή ελφηεηα θαη εξψηεζε (Βι. Παξάξηεκα). 28

29 Πίλαθαο 1. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ, ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ ηδίσλ ( , ) Α. ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ Τν Μάζεκα Σε πεξηπηώζεηο πνπ ππήξραλ γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εξγαζίεο Ο Γηδάζθωλ Δπηθνπξηθό δηδαθηηθό πξνζωπηθό Δξγαζηήξην Ο θνηηεηήο/ηξηα N Γελ απάληεζαλ Μέζνο 3,7731 3,9621 4,1630 3,9707 3,9347 3,8415 Γηάκεζνο 3,8571 4,0000 4,3333 4,0000 4,0000 4,0000 ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ,0 4,0 3,0 2,0 1,0,0 3,6 3,9 4,1 3,9 3,8 3,8 29

30 Β. ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ Τν Μάζεκα Σε πεξηπηώζεηο πνπ ππήξραλ γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εξγαζίεο Ο Γηδάζθωλ Δπηθνπξηθό δηδαθηηθό πξνζωπηθό Δξγαζηήξην Ο θνηηεηήο/ηξηα N Γελ απάληεζαλ Μέζνο 3,6257 3,8614 4,0581 3,8639 3,8275 3,7655 Γηάκεζνο 3,5714 4,0000 4,1667 4,0000 4,0000 3,8000 ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ,0 3,8 4,0 4,2 4,0 4,0 3,9 3,8 3,0 2,0 1,0 0,0 30

31 υχνότητα Γ1. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ ,00% ,00% 35 80,00% ,00% 40,00% Συχνότθτα Ακροιςτικό % ,00% 0 4, ,5 3 Μεγαλφτερο ΚΛΑΕΙ 0,00% Γ2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ

32 υχνότητα ,00% ,00% 35 80,00% ,00% 40,00% Συχνότθτα Ακροιςτικό % ,00% 0 4 4,5 3,5 5 Μεγαλφτερο 3 ΚΛΑΕΙ 0,00% Πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο αμηνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, (βιέπε ζει. 43). Κνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηδάζθνληεο θαη ζπδεηνχληαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ δηδαζθφλησλ ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ζε επξεία θαη δηεμνδηθή ζπδήηεζε γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο κε ζηφρν ηελ απνθφκηζε πνιιαπιαζηαζηηθψλ σθειεηψλ απφ ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ ην Σκήκα δηεμήγε έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ηελ πιηθν-ηερληθή ππνδνκή, ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ηκήκαηνο (G. Dimas, A. Goula, G. Pierrakos, Multi-Criteria Analysis in Student s Satisfaction Measurement in Higher Education: The Case of Health Care Management Department in the Technological Educational Institute of Athens. 2 nd International Conference: Quantitative anf Qualitative Methologies in the Economic and Administrative Sciences. TEI of Athens, May 2009). Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο αλήιζε ζε 203 θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο νη νπνίνη απνηεινχζαλ ην 22% ησλ ελεξγψλ θνηηεηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πνζνζηφ 72,9% ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, 72,2% απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, 63,3% απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ηκήκαηνο, 79,3 απφ ηε γξακκαηεία θαη 94,0% απφ ηελ εηθφλε θαη ηε θήκε ηνπ Σκήκαηνο. (Βι. Παξάξηεκα Έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ 2009 ) Πίλαθαο 2. Ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ ΓΜΤΠ απφ ηηο παξερφκελεο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο Κξηηήξηα Ηθαλνπνίεζεο Πξφγξακκα πνπδψλ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ Δμνπιηζκφο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο Δηθφλα- Φήκε 32

33 Φνηηεηψλ Σκήκαηνο % 72,9% 72,2% 63.3% 79,3% 94% Δπίζεο ηνλ Ηνχλην 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ησλ απνθνίησλ (κέγεζνο δείγκαηνο 60 πηπρηνχρνη) ηνπ Σκήκαηνο κε ηε ζπινγή δεδνκέλσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειεηήο νξθσκνζίαο. Ζ έξεπλα βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο απηήο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζα είλαη δπλαηή θαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο σο πξνο ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηηο παξερφκελεο εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο Πνηνο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο; Σν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο απνηειείηαη απφ δέθα (10) κέιε Δ.Π. Ζ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, ζην ζεσξεηηθφ ηνπο θπξίσο κέξνο, θαιχπηεηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο. Οη ππφινηπεο δηδαθηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θαιχπηνληαη κε ηελ πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο εθάζηνηε πξνθεξχμεηο. Ο κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: Βαζκίδα Γηδαθη ψξεο/εβδνκ Βαζκίδα Γηδαθη ψξεο/εβδνκ Καζεγεηήο 10 Δπ. Καζεγεηήο 14 Αλαπ. Καζεγεηήο 12 Καζεγεηήο Δθαξ Πφζα απφ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο δηδάζθνπλ ζην πξφγξακκα ΠΜ; Σν Σκήκα δελ δηαζέηεη πξνο ην παξφλ ΠΜ, θαζψο αλακέλεη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηειηθήο έγθξηζεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο απφ ην πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ έηνο. Χζηφζν κέιε ηνπ κφληκνπ ΔΠ δηδάζθνπλ ζε ΠΜ άιισλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: Βαζκίδα Καζεγεηέο Αλ. Καζεγεηέο Δπ. Καζεγεηέο Σνκέαο Γηνίθεζε Τγείαο Πξφλνηαο Μ. αξξήο, ΠΜ Ηαηξηθήο ρνιήο Παλ/κηνπ Αζελψλ, ΣΔΗ Αζήλαο Μ. Μεηξνζχιε ΜΠ Ηαηξηθήο ρνιήο θαη Ννζειεπηηθήο Παλ/κίνπ Αζελψλ Γ. Πηεξξάθνο ΜΠ Ηαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Αζελψλ Σνκέαο Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. νχιεο Ηαηξηθήο ρνιήο Παλ/κηνπ Αζελψλ Γ Γήκαο, ΠΜ Ηαηξηθήο ρνιήο Παλ/κηνπ Αζελψλ, ΣΔΗ Αζήλαο Γ. Ακίηζεο Αλνηρηφ Παλ/κην Αζελψλ Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλα απφ ην ηκήκα βξαβεία δηδαζθαιίαο/ππνηξνθίεο; 33

34 ζνλ αθνξά ηε ζεζκνζέηεζε απφ ην Σκήκα βξαβείσλ δηδαζθαιίαο ή ππνηξνθηψλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, (βιέπε ζει. 44). Σνλ Μάτν ηνπ 2009 βξαβεχζεθαλ νη 3 θαιιίηεξεο εξγαζίεο θνηηεηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο (Δ.Δ.Δ.Δ.). Δπίζεο ην Σκήκα ζρεδηάδεη ηελ θαζηέξσζε βξαβείνπ ζηελ εθπφλεζε ησλ άξηζησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ζε ηη πνζνζηφ; Γελ ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Χζηφζν έρνπλ νινθιεξσζεί νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία δχν (2) ΜΠ ζε ζζπλδηνξγάλσζε κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξίλν γηα ηα νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ε ηειηθή ηνπο έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν. Χζηφζν ε δεκηνπξγία, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζπιιφγνπ απνθνίησλ θαη ηειεηνθνίησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ΓΜΤΠ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη παξάιιεια θαη ζηελ πξνψζεζε ΜΠ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Σκήκα ΓΜΤΠ είλαη έηνηκν γηα ηε ζέζπηζε απηνδχλακσλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ ζην ΣΔΗ θαη απνλνκήο δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ γεγνλφο πνπ ζα απνθέξεη πξνθαλή πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε Πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη; ρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, απηέο πνηθίινπλ κεηαμχ ησλ καζεκάησλ δεδνκέλνπ φηη εμαξηψληαη απφ ηε θχζε θαη ηελ θαηεγνξία θάζε καζήκαηνο (ζεσξεηηθφ/εξγαζηεξηαθφ). ε γεληθέο γξακκέο νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απηέο (Γηαιέμεηο, Φξνληηζηήξηα, Δξγαζηήξηα, Μειέηε πεξηπηψζεσλ, Δξγαζίεο, Παίμηκν ξφισλ, Οκαδηθή ζπδήηεζε, Πξνζνκνίσζε Γηνίθεζεο Δηθνληθήο Ννζνθνκεηαθήο Μνλάδαο) πνπ έρνπλ αλαιπζεί δηεμνδηθά ζηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ζει. 44). Χζηφζν πξνηείλεηαη σο βαζηθή εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία ν ζπλδπαζκφο ηεο ζεσξεηηθήο, ζπκκεηνρηθήο θαη βησκαηηθήο κάζεζεο, ε νπνία λα εθαξκφδεηαη θαηά πεξίπησζε ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ θαη λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε: Αλάπηπμε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηα αληηθείκελα πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ. Απνζαθήληζε φξσλ θαη αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην εθάζηνηε ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο δηδαθηηθήο χιεο. πκκεηνρηθή πξνζέγγηζε: Πξφθεηηαη γηα ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αιιεινεπηκφξθσζεο θαη ηεο παηδαγσγηθήο ηεο αιιειεπίδξαζεο. Με ηε κέζνδν απηή πξνζδίδεηαη αμία ζηε ζπλεξγαηηθή θαη ηε ζπκκεηνρηθή εθπαίδεπζε κέζα απφ θνηλέο αλαθνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ πξάμεο. Ο δηδάζθσλ «ζπλνδεχεη» θαη πιαηζηψλεη ηηο εθαξκνγέο ησλ αζθήζεσλ πξάμεο εληζρχνληαο ηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη ηελ απνδνρή ησλ θνηηεηψλ-κειψλ ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο. Βησκαηηθή πξνζέγγηζε: Aθνξά ζηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ θνηηεηψλ ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη απνζαθήληζεο ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ θαη ζηφρσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα νη δηδάζθνληεο ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ηε δηδαθηηθή ηνπο πξνζέγγηζε ζηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζε κία νκάδα. 5 Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνπο Πίλαθεο 7.1.1, 7.1.2, 7.4, 7.5.1, θαη

35 χκθσλα κε ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πξφθεηηαη γηα κία γλψζε πνπ πεγάδεη απφ ηα πξνζσπηθά βηψκαηα, ηδηνπνηείηαη θαη νδεγεί ζε πξνζσπηθέο αιιαγέο θαη αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηε βίσζε. Με ηε κέζνδν απηή επηρεηξείηαη ε ζπλάξζξσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ θνηηεηψλ σο εληαία εκπεηξία. ιε ε νκάδα επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο εκπηζηνζχλεο, ζηελ έθθξαζε ησλ αηηεκάησλ θαη ζηελ ελεξγφ εκπινθή φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ζ βησκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε πξνηάζζεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ αλάδεημε ησλ δπλακηθήο ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζεηαη ζε κία νκάδα. Οη θνηηεηέο δηεξεπλνχλ θαη αλαιχνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ, ιακβάλνπλ εξεζίζκαηα απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη εληάζζνληαη ζε κηα δηαδηθαζία θαηαλφεζεο, θξηηηθήο ζθέςεο θαη απφθξηζεο (feedback) ζηα ζρεηηθά δεηήκαηα. Ζ πξνηεηλφκελε εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζηε γλσζηηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε ηδσκέλε κέζα ζε έλα θαηλνηφκν ζρέδην κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο. Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε απνθπγή θπξίσο ησλ νκηιηψλ-δηαιέμεσλ θαη ε εθαξκνγή κεζνδνινγίαο θαη ηερληθψλ εθπαίδεπζεο πνπ εκπιέθνπλ ηνπο θνηηεηέο ζηελ αλαδήηεζε γλψζεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Με ηελ αλσηέξσ ζπλδπαζηηθή εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία αλακέλνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: Ζ γλψζε ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ λα επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο δεκηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. Ζ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπιινγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ. Ζ δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα (π.ρ. δηαθάλεηεο, βίληεν, CD, DVD θιπ.). Οη δηδαθηηθέο απηέο κέζνδνη αμηνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, δεδνκέλνπ φηη ην Σκήκα δηαζέηεη πιήξσο εμνπιηζκέλε αίζνπζα ηειέθπαίδεπζεο/ηειεδηάζθεςεο. Χζηφζν δελ έρεη αθφκα αμηνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ην ειεθηξνληθφ πιηθφ (e-learn) Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ; ην Σκήκα ιεηηνπξγεί Δπηηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν) θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ηελ αλακφξθσζε αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (βι. ζει. 45). Χζηφζν αλακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε καζήκαηνο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί ζε ηαθηά δηαζηήκαηα φηαλ πξνθχςεη ηέηνηα αλάγθε ζε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ελεκέξψλεηαη ε επηηξνπή πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ν αληίζηνηρνο ηνκέαο Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο; Σν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 35

36 Πίλαθαο 3. Καηαλνκή ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο Αθαδεκατθά έηε/εμάκελα Δμεηαζηηθέο Πεξίνδνη χλνιν εγγεγξακκέλσλ ζε φια ηα καζήκαηα χλνιν πξνζέιεπζεο ζε φια ηα καζήκαηα ρεηκεξ εαξ ρεηκ εαξ Α Πεξίνδνο Β Πεξίνδνο Α Πεξίνδνο Β Πεξίνδνο Α Πεξίνδνο Β Πεξίνδνο Α Πεξίνδνο Β Πεξίνδνο Πνηα είλαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο εμεηάζεηο; Σα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Πίλαθαο 4. Πίλαθαο επηηπρφλησλ ζηηο εμεηάζεηο θνηηεηψλ ( ) Αθαδεκατθφ έηνο/εμάκελα Υεηκεξηλφ εμάκελν Δαξηλφ εμάκελν Δμεηαζηηθέο Πεξίνδνη χλνιν θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο ζε φια ηα καζήκαηα (ζεσξεηηθά / εξγαζηεξηαθά) Α Πεξίνδνο Β Πεξίνδνο Α Πεξίνδνο Β Πεξίνδνο χλνιν επηηπρφλησλ θνηηεηψλ χλνιν απνηπρφλησλ θνηηεηψλ Πνζνζηφ επηηπρφλησλ θνηηεηψλ 65.8% 49,9% 67.4% Πνζνζηφ απνηπρφλησλ θνηηεηψλ 34,2% 50,1% 32.6% Πνηoο είλαη ν κέζνο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ; Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο θαηά ηα έηε 2009 θαη 2010 παξνπζίαδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Βι. πίλαθα

37 Πίλαθαο 3. Καηαλνκή απνθνίησλ αλά έηνο απνθνίηεζεο θαη κέζν βαζκνχ πηπρίνπ Έηνο Απνθνίηεζεο 2009 Έηνο Απνθνίηεζεο 2010 χλνιν Απνθνίησλ Μέζνο Βαζκφο Πηπρίνπ 6,82 6, Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ; Βι. πίλαθα Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ Πσο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ; Ζ γλσζηνπνίεζε ζηνπο θνηηεηέο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Ζ χιε ησλ καζεκάησλ ππάξρεη ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ θαη θαη επέθηαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο. Δπίζεο εθαξκφδεηαη ε γελίθεπζε ηεο ππνρξέσζεο ζηνπο δηδάζθνληεο λα δηαλέκνπλ ζηνπο θνηηεηέο εηδηθά ελεκεξσηηθά έληππα αλαιπηηθνχ πεξηγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ ηνποκε ηελ έλαξμε θάζε εμακήλνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ππφ ηχπνλ πξνγξάκκαηνο αζθήζεσλ Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα; Οη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ αλαιπηηθψλ πεξηγξακκάησλ ησλ καζεκάησλ, ηα νπνία δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει. 46) Τπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ; Οη βαζηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ (εμεηάζεηο, εξγαζίεο, πηπρηαθέο) αληαλαθινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ην επίπεδν επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει. 47). Χζηφζν ε αλαγθαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ελφο Δηδηθνχ πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηνπ δηδαθηηθνπ έξγνπ είλαη πξνθαλήο. Ζ εθπιήξσζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ, ε εμαζθάιηζε κφληκεο ιεηηνπξγίαο βειηίσζεο θαη απηνδηφξζσζήο ηνπο κέζσ αλαηξνθνδφηεζεο, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζην ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ πξνγξακκάησλ, απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ην πιαίζην απηφ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηδαθηηθνχ Έξγνπ, ζρεδηάδεηαη ε εθαξκνγή ελφο «νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ» ην νπνίπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηνπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ θνηλσλία θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 37

38 θνηηεηψλ. Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο δπλακηθήο αμηνιφγεζεο ε νπνία: δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, αληηθείκελα, θξηηήξηα, εθαξκφδεη δηεζλψο απνδεθηέο κεζφδνπο, ρξεζηκνπνηεί δνθηκαζκέλα πιηθά κέζα θαη εξγαιεία, έρεη ζπζηεκαηνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, πξνβιέπεη κεραληζκνχο δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη Ζ ζεσξία ηεο δπλακηθήο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηεί ηελ απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε πξνθεηκέλνπ: λα δηαηππσζνχλ ηειηθά ζπκπεξάζκαηα θαη θξίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, λα απνηππσζνχλ νη παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, λα γίλεη επεμεξγαζία ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ θαη θξίζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ αμία ησλ καζεκάησλ. Σν ζχζηεκα απηφ ζα πεξηιακβάλεη κία ζεηξά δεηθηψλ αμηνιφγεζεο καζεκάησλ νη νπνίνη εθαξκφδνληαη ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γείθηεο Αμηνιόγεζεο Μαζεκάησλ Βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ καζήκαηνο ζηε θνηλσλία (ή αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο) (πνηνηηθφο δείθηεο) Γηεζλείο εμειίμεηο, απαηηήζεηο θαη θαιέο πξαθηηθέο (πνηνηηθφο δείθηεο) Αληαπφθξηζε ηνπ καζήκαηνο ζηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ (πνζνηηθφο δείθηεο) Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαη εμεηδηθεχζεηο (πνζνηηθφο δείθηεο κε δηδαθηηθέο κνλάδεο) Αλάγθεο πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο θαη αληαπφθξηζεο θαζεγεηψλ θ.ιπ (πνζνηηθφο δείθηεο) Θεσξεηηθφ Μάζεκα Δξγαζηεξηαθφ Μάζεκα ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί Γεληθφο δείθηεο αμηνιφγεζεο: MeanValue Minvalue MaxValue MinValue ζπλδέεηαη ε κέζε ηηκή κε ηελ κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή, δίλνληαο έλαλ απφιπην αξηζκφ πνπ πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα ηελ βειηίσζε ή κε ελφο κεγέζνπο. Οη δείθηεο απηνί ζα κπνξνχζαλ λα εμεηδηθεπηνχλ θαη λα εκπινπηηζηνχλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνζαξκφδνληαο παξάιιεια ηελ κεηαθνξά ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία πξνηάζζεη πιένλ ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο θαη ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. 38

39 ε πνηo βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα; Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο ηεξείηαη πιήξσο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εμακήλσλ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ αζζέλεηαο ή άιιεο απνπζίαο ησλ δηδαζθφλησλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εηδνπνηνχληαη έγθαηξα νη θνηηεηέο, κέζσ ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ, γηα ηελ αλαβνιή θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ καζήκαηνο (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει. 46). Χζηφζν ην Σκήκα ζρεδηάδεη λα ππάξρεη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο e-learn άκεζε ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ ζε νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ ζέκα Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη ε δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ; Ζ νξγάλσζε θαη ε δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνηεηηθή, έρνληαο σο γλψκνλα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηελ απνθπγή κεγάισλ θελψλ δηδαζθαιίαο, αιιεινθάιπςεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ ηνπ ηδίνπ εμακήλνπ θαη καζεκάησλ άιισλ εμακήλσλ, δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θνξκνχ θαηά ηηο πξσηλέο θαη κεζεκεξηαλέο δψλεο, δηαζπνξά ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζε φιεο ηηο δψλεο (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει. 47) Πφζα (θα πνηα) απφ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά καζήκαηα δηδάζθνληαη απφ κέιε ΔΠ ησλ δχν αλσηέξσλ βαζκίδσλ; Σν Σκήκα έρεη δχν θαζεγεηέο θαη έλαλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή, νη νπνίνη δελ δηδάζθνπλ εηζαγσγηθά καζήκαηα Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν; ια ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (πρ βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδα θιπ) πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο. Σα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. Σα ζπγγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ παξαγγέιινληαη κε βάζε ην πξφγξακκα «Δχδνμνο» θαη είλαη δηαζέζηκα έγθαηξα. ε πνιιά καζήκαηα ππάξρνπλ βηβιία κε ζπγγξαθείο κέιε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ αξηηφηεηα, πιεξφηεηα θαη άξηζηε εθηχπσζε. ε πνιιά καζήκαηα ππάξρνπλ ζεκεηψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ θαη πξνηείλεηαη βηβιηνγξαθία έληππε θαη ειεθηξνληθή. Δπίζεο εκπινπηίδεηαη ζπλερψο ε θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξχκαηνο (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει. 47). Χζηφζν ζην πιαίζην ηνπ θάζε καζήκαηνο ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο πνπ δηδάζθεη αθελφο θαη αθεηέξνπ ηεο πξνηεηλφκελεο ζπλδπαζηηθήο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο. Σν δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο επξσπατθέο ηάζεηο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη λα απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη ε αλάπηπμε επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη ε εμαζθάιηζε αιιεινυπνζηήξημεο, φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ. ιν ην λέν πιηθφ ζα πξέπεη λα δίλεηαη κε ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε νη θνηηεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 39

40 λα κειεηνχλ φ,ηη δηδάζθνληαη θαη ζπλεπψο λα έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο. ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη επιένλ λα πεξηιακβάλνληαη θάθεινη δηδαζθαιίαο, θάθεινη κειεηψλ πεξίπησζεο θαη θάθεινη βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη πεγψλ. Ζ δηακφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζα ιακβάλεη επίζεο ππφςε ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο ζπγγξαθήο δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ. Γηα παξάδεηγκα ζηα πεξηερφκελα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: α) νη νδεγίεο ρξήζεο β) ν ζθνπφο θαη ε ζεκαζία γ) νη δηδαθηηθέο ελφηεηεο απνηεινχκελεο απφ θεθάιαηα ζπνλδπισηήο δηάξζξσζεο δ) ε ζχλνςε ζπκπεξαζκάησλ ε) ην αιθαβεηηθφ επξεηήξην φξσλ ζη ) ε βηβιηνγξαθία Κάζε δηδαθηηθή ελφηεηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: α) ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο β) ην πεξίγξακκα ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο γ) ην δηάγξακκα ξνήο θαη δηαρείξηζεο ηεο δηδαθηηθήο χιεο δ) ηηο ελδεηθλπφκελεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη ηα επνπηηθά κέζα αλά ελφηεηα ε) ηα αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζη) ηηο αζθήζεηο / δξαζηεξηφηεηεο / εξσηήζεηο εκπέδσζεο κε ζηφρν ηελ αλάδεημε γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ, ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ εκβάζπλζε, ηνλ έιεγρν γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ. Φεθηαθφ δηδαθηηθφ πιηθφ Δπίζεο ζρεδηάδεαη λα δεκηνπξγεζεί εηδηθά δηακνξθσκέλν ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα δηαλέκεηαη ζηνπο θνηηεηέο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο e-θπαίδεπζεο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο. Σν έληππν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ θαθέισλ δηδαζθαιίαο λα ςεθηνπνηεζεί θαη λα κεηαηξαπεί έηζη ζε κία πνιπκεζηθή δηαδηθαζία απηνεθπαίδεπζεο. Ζ δνκή ηνπ πιηθνχ δελ είλαη απαξαίηεην λα ηξνπνπνηεζεί αιιά κπνξεί λα εκπινπηηζηεί. ε θάζε θεθάιαην ζα ππάξρνπλ αζθήζεηο θαη ηεζη απηναμηνιφγεζεο κε ηε κνξθή πνιιαπιψλ επηινγψλ ή ζσζηνχ - ιάζνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο ζαλ ειεθηξνληθφ βηβιίν (interactive e-book) κε ςεθηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, εκπινπηηζκέλν κε πνιπκεζηθά ζηνηρεία (video, animation, ήρν, εηθφλεο, κειέηεο πεξίπησζεο, αζθήζεηο πξάμεο θαη εκπέδσζεο, εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο θιπ.). Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία θαη κέζα δηάρπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πσο εθαξκφδεηαη; Πξνο ην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο νη δηδάζθνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα ή ηηο ζεκεηψζεηο πνπ δηαζέηνπλ. Χο πξνο ην ειεθηξνληθφ πιηθφ-βνεζήκαηα, ε επηθαηξνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε δηδάζθνληα ζε ζπλερή βάζε θαη είλαη άκεζα δηαζέζηκε (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει. 48) Πσο θαη πφηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα; 40

41 Σα βηβιία δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Δχδνμνο ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ θαζψο θαη δηαλέκνληαη ζεκεηψζεηο ζην κέζνλ ηνπ εμακήλνπ Πνηφ πνζνζηφ ηεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα; Σν πνζνζηφ ηεο χιεο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα θπκαίλεηαη κεηαμχ 90% θαη 94% Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκνκέλσλ ζπγγξακκάησλ; Δθηφο απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν , ζεκαληηθή βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε απνηειεί ε ζπκκεηνρή ηνπ Ηδξχκαηνο ζην δίθηπν Healink Γηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο Σν ηκήκα δηαζέηεη 5 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο εθ ησλ νπνίσλ νη 4 είλαη ρσξεηηθφηεηαο 42 ζέζεσλ θαη ε κία ρσξεηηθφηεηαο 84 ζέζεσλ. ιεο νη αίζνπζεο δηαζέηνπλ πιαζηηθνχο αζπξνπίλαθεο, νζφλεο πξνβνιήο, θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη έρνπλ ηνπνζεηεζεί θιηκαηηζηηθά. Μηα κφλνλ αίζνπζα δηαζέηεη ηειεφξαζε, video & DVD πςειήο επθξίλεηαο. Σν Σκήκα ζρεδηάδεη λα ηνπνζεηεζνχλ επίζεο ηα ίδηα ηερληθά εθπαηδεπηηθά κέζα θαη ζηηο ππφινηπεο αίζνπζεο. Ηδηαίηεξε κλεία ζα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ ππνδνρή ησλ θνηηεηψλ ψζηε λα γίλεηαη εθηελήο ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζηελ δηαθχιαμε ησλ παξαπάλσ πιηθνηερληθψλ κέζσλ Δξγαζηήξηα Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο δηαζέηεη δχν (2) Δξγαζηήξηα γηα ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο θαη ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ. Δηδηθφηεξα δηαζέηεη : 1. Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο Η (21 ζέζεηο εξγαζίαο θαη νζφλεο πξνβνιήο LCD) Γίλεηαη ε δηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ : Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηα Γίθηπα, Βάζεηο Γεδνκέλσλ & Πνιπκέζα ζηελ Τγεία, Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα Μνλάδσλ Τγείαο & Πξφλνηαο 2. Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο θαη Σειεθπαίδεπζεο (21 ζέζεηο εξγαζίαο, 2 εμππεξεηεηέο-servers, πξνβνιηθή ζπζθεπή νξνθήο, ειεθηξνθίλεηε νζφλε θαη νζφλεο πξνβνιήο LCD) Γίλεηαη ε δηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ : 1. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο, 2. ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία Πιεξνθνξηψλ ζνλ αθνξά ηηο εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο ζην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο θαη Σειε-εθπαίδεπζεο απηέο αθνξνχλ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, ηηο εθαξκνγέο ΣΔΠ/Γξαθείνπ Κίλεζεο Αζζελψλ, ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ννζνθνκείσλ INFOHEALTH, ην χζηεκα δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ πγείαο «TrakCare» κε ηελ κνξθή Web Hosting. Αλαιπηηθφηεξα βιέπε Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει Σν εξγαζηήξην απηφ δηαζέηεη επίζεο εθπαηδεπηηθφ εμνπιηζκφ ηειεθπαίδεπζεο. Ο εμνπιηζκφο απηφο αθνξά: α) ζηελ Πξνβνιηθή πζθεπή Οξνθήο, β) ζηνλ Δμππεξεηεηή ηνπ πζηήκαηνο χγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο θαη γ) ζην Λνγηζκηθφ χζηεκα χγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο - 41

42 CENTRA κε 10 αλψλπκεο άδεηεο ρξήζεο. Δπηπιένλ εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη ζχζηεκα ήρνπ θαη εηθφλαο, νζφλεο πξνβνιήο θαζψο θαη αλάπηπμε θαηάιιεινπ δηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλεο καζεζηαθήο πιαηθφξκαο θαη πξνζνκνίσζεο εηθνληθήο αίζνπζαο (ηειε-ηάμε). Δπηπιένλ ην Σκήκα δηαζέηεη 12 ζέζεηο εξγαζίαο Καζεγεηψλ, 3 ζέζεηο ζηελ Γξακκαηεία θαη 12 ζπλνιηθά εθηππσηέο απφ ηνπο νπνίνπο νη δχν είλαη έγρξσκνη δηθηπαθνί εγθαηεζηεκέλνη ζηα Δξγαζηήξηα Β33 θαη Α35. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα ππήξμε ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ηκήκαηνο απφ πιεπξάο εμνπιηζκνχ Ζ/Τ, ινγηζκηθνχ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ. Χζηφζν ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ κε φια ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα απαηηεί ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θαη ζπληήξεζε ησλ εξγαζηεξίσλ. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη δεηεζεί ε ελίζρπζε ηνπ ηκήκαηνο κε δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε Δ.Σ.Π. πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο. Σα εξγαζηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο, πέξαλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ, ζηα πιαίζηα ησλ πηπρηαθψλ ηνπο εξγαζηψλ κε ηελ απαξαίηεηε επίβιεςε θαζεγεηνχ. Υξήζε ησλ εξγαζηεξίσλ απφ ην ΔΠ δελ γίλεηαη ηδηαίηεξε εθφζνλ φιν ην ΔΠ δηαζέηεη πξνζσπηθνχο Ζ/Τ. Δλ ηνχηνηο ην Σκήκα ζεσξεί φηη ε ππνδνκή ησλ εξγαζηεξίσλ ζα πξέπεη λα αλαβαζκίδεηαη, ζην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ψζηε νη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο λα εθνδηάδνληαη κε ζχγρξνλα εξγαιεία γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε δεηήκαηα πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνπλ επαξθψο ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο Αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΠ) Σν Σκήκα ρξεζηκνπνηεί θαη πξνζπαζεί λα αμηνπνηήζεη θαιχηεξα ηηο ΣΠΔ ζην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γεδνκέλνπ φηη δηαζέηεη ηθαλφ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ (αίζνπζα ηειεδηάζθεςεο, θνξεηνχο Ζ/Τ, βηληενπξνβνιείο, δηαθαλνζθφπεηα, ινγηζκηθά, δηαδίθηπν), ε πξνζπάζεηα επηθεληξψλεηαη ζηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πξνο φθεινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δηδηθφηεξα: Σν Σκήκα πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ & εμσηεξηθνχ, αιιά θαη κε άιινπο επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη κε ηε ρξήζε ηειεδηάζθεςεο (φπσο ην Γίθηπν Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο θαη Δπηζηεκνληθήο πλεξγαζίαο ζηα Οηθνλνκηθά θαη ηε Γηνίθεζε ησλ πζηεκάησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο, ην Γίθηπν ICARO γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο). Γίλεηαη ρξήζε ησλ ΣΠΠ σο επνπηηθψλ κέζσλ γηα ηε δηδαζθαιία αξθεηψλ καζεκάησλ (video πξνβνιείο, θνξεηνί Ζ/Τ). Γίλεηαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαη ηδηαίηεξα ζηα καζήκαηα πιεξνθνξηθήο. Γίλεηαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο. Σν Σκήκα ζρεδηάδεη λα κεγηζηνπνηεζεί ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο αίζνπζαο ηειεδηάζθεςεο, ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο eclass θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ησλ ΣΠΔ Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία Αλαινγία δηδαζθφλησλ /δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα. Αξηζκφο δηδαζθφλησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ: 30 42

43 Αξηζκφο ελεξγψλ θνηηεηψλ: 822 Αλαινγία δηδαζθφλησλ /δηδαζθνκέλσλ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. 1/ Αλαινγία δηδαζθφλησλ /δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα. Αξηζκφο δηδαζθφλησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ: 26 Αλαινγία δηδαζθφλησλ /δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα κε απαηηνχκελα Ζ/Τ: 1/32 Αλαινγία δηδαζθφλησλ /δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα Ζ/Τ: 1/22 Αλαινγία δηδαζθφλησλ /δηδαζθνκέλσλ ζηα Ννζνθνκεία: 1/ Έρνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο; Σηο ηεξνχλ; Αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο; Οη δηδάζθνληεο έρνπλ ψξεο γξαθείνπ νη νπνίεο αλαθνηλψλνληαη ζηνπο θνηηεηέο ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ κε εηδηθφ έληππν πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ. ζνλ αθνξά ην εηδηθφηεξν θαζεζηψο ηεο ζπλεξγαζίαο δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ βιέπε Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει. 50. Γηα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία δηδαζθφλησλ θνηηεηψλ έρεη ήδε μεθηλήζεη ν ζεζκφο ηνπ e- learning θαη θξίλεηαη ζθφπηκε ε γελίθεπζή ηνπ. Δπίζεο κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο (4/ ) έρεη πξνβιεθζεί λα εθαξκνζηεί πηινηηθά απφ ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο ν ζεζκφο ηνπ θαζεγεηή-ζπκβνχινπ (tutoring-mentoring) χλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα Πσο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο «Μεζνδνινγία Έξεπλαο» ζην 7 ν Δμάκελν, φπνπ ζην πιαίζην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο νη θνηηεηέο πξνζιακβάλνπλ γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηηο ζηξαηεγηθέο έξεπλαο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηε ζπγγξαθή εξεπλεηηθνχ θαη κειεηεηηθνχ έξγνπ θ.ιπ., ελψ ζην εξγαζηεξηαθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάδνπλ θαη λα δηεμάγνπλ έξεπλεο πεδίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο-πξφλνηαο Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα; ε φια ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηεμάγεη ην Σκήκα θαζψο θαη ζε θάζε επηζηεκνληθή κειέηε νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν Σν Σκήκα έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο κε ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ φπσο ην ΣΔΗ Καιακάηαο θαη ην ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ, ζπλεξγάδεηαη δε κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Αγγιίαο De Montfort ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus, ηελ Ηαηξηθή θαη Ννζειεπηηθή ρνιή Παλ/κίνπ Αζελψλ, ην Πάληεην Παλ/κην θαη ην Αλνηθηφ Παλ/κην. Δπίζεο απφ ην 2009 ζπκκεηέρεη ζην ICARO Γηεζλέο Κέληξν Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο ζε Οξγαληζκνχο, θαη ζπλεξγάδεηαη ζε επίπεδν Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ην Universita Degli Studi di Torino. 43

44 4.10. Κηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ Τπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ηκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; Ζ ζπλέρηζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ αληαιιαγψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε Παλεπηζηήκηα κε ην Erasmus ή κέζσ άιισλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ εληάζζεηαη ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Πφζεο θαη πνηέο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή /θαη ησλ θνηηεηψλ; Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο δηδαζθφλησλ/θνηηεηψλ δηαηεξείηαη ε ζπκθσλία κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Αγγιίαο De Montfort ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκαίθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Πέληε (5) κέιε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκαίθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην ηκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Πέληε (5) κέιε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα Πφζνη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Σέζζεξηο (4) θνηηεηέο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην ηκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; αξάληα πέληε (45) θνηηεηέο κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα θαη ηε ρνιή Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν Ίδξπκα; Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν Ίδξπκα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus, δειαδή αληηζηνίρεζε παξφκνησλ καζεκάησλ θαη πηζησηηθψλ κνλάδσλ βάζεη ησλ ππνγξαθφκελσλ ζπκθσληψλ Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ Γηεζλψλ/Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο; Ζ ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ Γηεζλψλ/Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. 6 πκπιεξώζηε, ζηελ Δλόηεηα 11, ηνλ Πίλαθα

45 Ση ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην ηκήκα; Σα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη ην Σκήκα, πξνσζνχληαη ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα κέζσ αλαθνηλψζεσλ, ηεο ηζηνζειίδαο θαη ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (mailists) θαη ελεκεξψλνληαη παξάιιεια νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα; Γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα νξγαλψλνληαη εθδειψζεηο ππνδνρήο, ελεκέξσζεο. ππιεξσκαηηθά επίζεο βι θαη ζει. 66 ηεο παξνχζαο Έθζεζεο Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο; Οη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα ππνζηεξίδνληαη θπξίσο απφ ηελ ππεξεζία θνηηεηηθήο κέξηκλαο ηνπ Ηδξχκαηνο. ππιεξσκαηηθά επίζεο βι θαη ζει. 66 ηεο παξνχζαο Έθζεζεο Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο; Γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα δηδάζθνληαη δχν (2) καζήκαηα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus: α. πζηήκαηα Τγείαο θαη β. Γηνίθεζε Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Φξνληίδαο Τπάξρεη πξφζζεηε (απφ ην ηκήκα ή ην Ίδξπκα) νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο; Γελ ππάξρεη πξφζζεηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε, σζηφζν ππάξρεη κεησκέλν θφζηνο ζίηηζεο θαη ζπγθνηλσληψλ Πψο πξνσζείηαη ζην ηκήκα ε ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθφηεξα; Πξνσζείηαη κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ ζπλεξγαζηψλ θαη ησλ ελεκεξψζεσλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπ Σκήκαηνο, ζηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ πξσηνεηψλ Πψο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ; Ζ πνηφηεηα ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ εμαζθαιίδεηαη κέζσ θπξίσο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά έξγα, ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο ζηε βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο (αλαγλψξηζε εθπαηδεπηηθνχ / εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ζεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θ.ιπ.). 45

46 5. Δξεπλεηηθφ έξγν 5.1 Πσο θξίλεηε ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο; Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο; Πνηα είλαη; Με βάζε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, ην Σκήκα Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ζηελ επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο-δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα. ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιήο ηνπ, ην Σκήκα δηεμάγεη εθαξκνζκέλε έξεπλα, παξαθνινπζεί ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα, δηεξεπλά θαη ζρεδηάδεη κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, πηζηνπνίεζεο θαη απνηίκεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξφλνηαο θαη αλαπηχζζεη δίθηπα κε άιια αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη δεκφζηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. ην Πεξηερφκελν πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο αλαθέξεηαη επίζεο ε αλάπηπμε κεζφδσλ θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη πξφλνηαο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (ζηξαηεγηθφο θαη επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο). ηα Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο αλαθέξεηαη φηη νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ ΣΔΗ, κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο ηνπο, αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά, είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο, κε ηελ έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηε δηνίθεζε-δηαρείξηζε κνλάδσλ πγείαο θαη πξφλνηαο. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ επηδηψθεη επίζεο λα θαηαζηήζεη ηθαλνχο ηνπο θνηηεηέο λα πξαγκαηνπνηνχλ εθαξκνζκέλε έξεπλα ζε επίθαηξα δεηήκαηα ηνπ ηνκέα πγείαο θαη πξφλνηαο. Πξνο ηνχην νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ απνζθνπνχλ ζηελ πξφζιεςε επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο θαη θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδεη δχν Καηεπζχλζεηο πνπδψλ κε αληίζηνηρα καζήκαηα θαη επηινγή ππνρξεσηηθά: α) Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη β) Γηνίθεζε Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. Οη θαηεπζχλζεηο απηέο ραξάζζνπλ θαη ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο έξεπλαο πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ην Σκήκα νη νπνίνη αλακέλεηαη λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δξεπλεηηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Σκήκαηνο. Ίδξπζε ηνπ Δξεπλεηηθνχ «Δξγαζηεξίνπ πγθξηηηθήο Αλάιπζεο πζηεκάησλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο-ΔΑΤΚΠ» ην πιαίζην ηεο Δξεπλεηηθήο ηξαηεγηθήο ηνπ Σκήκαηνο, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ΓΜΤΠ (6/ ) έρεη πξνηαζεί ε ίδξπζε ηνπ Δξεπλεηηθνχ «Δξγαζηεξίνπ πγθξηηηθήο Αλάιπζεο πζηεκάησλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο- ΔΑΤΚΠ», ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3794/2009, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε θάιπςε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο ηεο Οηθνλνκίαο, ηεο Γηνίθεζεο, ηνπ Γηθαίνπ, ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ηα πζηήκαηα Τγείαο, Πξφλνηαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιια πεδία ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (ηδίσο απαζρφιεζε, εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε, κεηαλάζηεπζε θαη άζπιν, θηψρεηα θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, δηεζλείο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο), (Βι. Παξάξηεκα). Δηδηθφηεξα, ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηα αθφινπζα εξεπλεηηθά αληηθείκελα: 46

47 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζηελ Τγεία θαη Πξφλνηα, Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο, Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, Πνζνηηθέο θαη Πνηνηηθέο Μέζνδνη Αλάιπζεο, Οξγαλσζηαθή Αλάπηπμε Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Γίθαην ηεο Τγείαο, Ννκνζέηεζε θαη Δθαξκνγή Καιψλ Πξαθηηθψλ ζηελ Τγεία, Δπξσπατθέο/Γηεζλείο θαη Δζληθέο Πνιηηηθέο Τγείαο, Κνηλσληνινγία ηεο Τγείαο, Πνηφηεηα Εσήο Αζζελψλ, Πνηφηεηα Εσήο θαη Τγεία, Βηνεζηθή, Αγσγή Τγείαο, Γεκφζηα Τγεία, Φπρηθή Τγεία, Ζιεθηξνληθή Τγεία (e-health), Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα Τγείαο, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Κνηλσληθφο ρεδηαζκφο, Δπξσπατθέο/Γηεζλείο θαη Δζληθέο Πνιηηηθέο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Γίθαην Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Γίθαην Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, Κνηλσληθή Φξνληίδα, Κνηλσληθή Οηθνλνκία, Γεκνγξαθία. Δπίζεο κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ΓΜΤΠ (6/ ) έρεη εγθξηζεί ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηνπ Δξεπλεηηθνχ «Δξγαζηεξίνπ πγθξηηηθήο Αλάιπζεο πζηεκάησλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο-ΔΑΤΚΠ», ζηνλ νπνίν, κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα αλαπηχμεη (Βι. Παξάξηεκα), φπσο: 1 Ζ δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα αλσηέξσ εξεπλεηηθά αληηθείκελα. 2 Ζ θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ηνπ Σκήκαηνο ΓΜΤΠ ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Αζήλαο, ζην νπνίν αλήθεη ην Δξγαζηήξην, θαζψο θαη άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Αζήλαο, ζηα αληηθείκελα, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ. 3 Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο θνηλψλ δηα-ηδξπκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Αζήλαο ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα, Δξεπλεηηθά Κέληξα ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. 4 Ζ ζπλεξγαζία θάζε κνξθήο θαη ε αληαιιαγή επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ κε άιια Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα ή εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, εθ φζνλ νη επηζηεκνληθνί ζηφρνη ηνπο ζπκπίπηνπλ ή αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε εθείλνπο ηνπ Δξγαζηεξίνπ κέζα ζε πλεχκα ακνηβαηφηεηαο θαη ζπιινγηθφηεηαο. 5 Ζ δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ, ε πξαγκαηνπνίεζε δεκνζηεχζεσλ θαη εθδφζεσλ, θαη ε πξφζθιεζε ειιήλσλ θαη μέλσλ αλαγλσξηζκέλσλ επηζηεκφλσλ θαη άιισλ πξνζσπηθνηήησλ. 6 Ζ ζπλεξγαζία κε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, επηζηεκνληθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο, θαζψο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη νξγαλψζεηο, ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηε κειέηε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ Δξγαζηεξίνπ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ. 7 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία θαη θαη αλαινγία κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 159/1984 ζηα αληηθείκελα, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ. 8 Ζ θαηάξηηζε κειεηψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Αζήλαο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα γλσζηηθά πεδία, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ. 9 Ο ζπληνληζκφο ησλ ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε φινπο ηνπο επί κέξνπο εξεπλεηηθνχο ρψξνπο θαη ε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζή ηνπο απφ επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή άπνςε. 10 Ζ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ ειιεληθή ηερλνγλσζία πνπ ζα εθδειψλεηαη κέζσ ηεο αλάζεζεο ζην Δξγαζηήξην πξνβιεκάησλ πξνο επίιπζε. Ζ πθηζηάκελε ηξαηεγηθή Έξεπλαο ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο ( ) ηνλ ηνκέα ηεο παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε βειηίσζε ηφζν ηεο απνδνηηθφηεηαο φζν θαη ηεο ελδπλάκσζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πγείαο φπσο απηέο παξέρνληαη κέζα απφ ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ). ηφρνο είλαη 47

48 αθελφο ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ΔΤ σο πξνο ηηο ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη αθεηέξνπ λα δεκηνπξγεζεί ζηαδηαθά έλα θνηλά απνδεθηφ πνηνηηθφ πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζην ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα i. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζεί α) ε δπλαηφηεηα πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ & Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) ζηελ Τγεία κε πνιιαπιαζηαζηηθά σθέιε γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, β) ε εμσζηξέθεηα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαζψο ζα είλαη πιένλ δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζήηνπ απφ δηεζλείο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο αζθαιηζηηθνχο θνξείο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τγεία - Πξφλνηα» ζην πιαίζην ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ ζην ηνκέα ηεο Παξνρήο ππεξεζηψλ Τγείαο δηακνξθψλνληαη πνιηηηθέο ελίζρπζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ηεο Αλαβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο, ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ην Σκήκα Γηακνξθψλεη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ ηξαηεγηθή ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαιχπηνληαο θαη ηηο δχν απηέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, δειαδή: α) ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο θαη β) ηελ Δθαξκνγή ησλ κνληέισλ δηαρείξηζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηελ Τγεία. Δγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο ( ) Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή αζθείηαη ήδε κε ηελ αλάιεςε ηεο πινπνίεζεο απφ ην Σκήκα ησλ αθφινπζσλ έξγσλ: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) , ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ , ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ (ΔΚΣ), έγθξηζε ηερληθνχ δειηίνπ κε ηίηιν: Αλάπηπμε πξνηύπνπ κνληέινπ πνηόηεηαο ζηελ αγσγή πγείαο, απηό-θξνληίδα θαη απνθαηάζηαζε αζζελώλ κε λενπιαζίεο. Σν έξγν βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) , ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ , ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ (ΔΚΣ), έγθξηζε ηερληθνχ δειηίνπ κε ηίηιν: Υπνζηήξημε θαη Σπκβνπιεπηηθή ηεο Γηεύζπλζεο Πνηόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο ηνπ Υ.Υ.Κ.Α. θαη ησλ επηά (7) ΥΠΔ ηεο Φώξαο ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο, θαζώο θαη πηζηνπνίεζε ηεζζάξσλ (4) νγθνινγηθώλ λνζνθνκείσλ. Σν έξγν βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζε: Καηάζεζε πξόηαζεο κειέηεο γηα ην πξόγξακκα Αξρηκήδεο κε ηίηιν Μεζνδνινγία Αμηνιόγεζεο Τεο Παξνρήο Τσλ Υπεξεζηώλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο ζηελ Τνπηθή Κνηλσλία Καη Γεκηνπξγία Δγρεηξηδίνπ Τεθκεξησκέλεο Τερλνγλσζίαο (πξνέγθξηζε). Πξνηάζεηο εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο ( ) Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πινπνηείηαη επίζεο κε ηελ εθπφλεζε ησλ αθφινπζσλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ: «Οη ςπρνθνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ησλ νδηθώλ ηξνραίσλ ζπγθξνύζεσλ θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αηόκσλ 48

49 πνπ έρνπλ ππνζηεί ζνβαξό ηξαπκαηηζκό» ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΗ Κξήηεο. ΘΑΛΖ, Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. «Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθνύ Παηγλίνπ Γηνίθεζεο-Γηαρείξηζεο Δηθνληθνύ Ννζνθνκείνπ». ΑΡΥΗΜΖΓΖ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ζ πθηζηάκελε ηξαηεγηθή Έξεπλαο ζηνλ Σνκέα ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Ζ αλάπηπμε ησλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ηζηνξηθά ζνβαξέο αδπλακίεο θαη ζηξεβιψζεηο, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν εληνπίδνληαη ζηελ έιιεηςε ζηνρεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ ζε θαηάζηαζε αλάγθεο θαη ζηελ απνπζία νινθιεξσκέλσλ ελεξγεηηθψλ δξάζεσλ εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ είηε εγθισβίδνληαη ζηελ πεξηζηαζηαθή ιήςε επηδνκαηηθψλ παξνρψλ, ρσξίο πξννπηηθέο απεμάξηεζεο απφ ηελ δεκφζηα ζπλδξνκή, είηε παξαπέκπνληαη ζε αλαρξνληζηηθέο κνξθέο ηδξπκαηηθήο πεξίζαιςεο κε θίλδπλν «πςεινχ ζηηγκαηηζκνχ». Παξάιιεια, δηαπηζηψλνληαη νξγαλσηηθά, δηνηθεηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη θαζπζηεξήζεηο / θελά ζηελ απνηειεζκαηηθή θάιπςε ηεο δήηεζεο γηα πνηνηηθέο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ, ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, πνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί εμαηηίαο δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Ζ πεξηνξηζκέλε ελεξγνπνίεζε ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη νη αδπλακίεο ζε επίπεδν νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ έρνπλ παγηψζεη ηελ αλαπαξαγσγή ελφο ππνιεηκκαηηθνχ κνληέινπ παξέκβαζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνλ θπξηαξρηθφ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ άηππσλ δηθηχσλ ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, ην νπνίν εκθαλίδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: αδπλακία εμαζθάιηζεο επαξθψλ (απφ πιεπξάο ππνδνκήο, νξγάλσζεο θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ) θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ έιιεηςε νκνηφκνξθεο γεσγξαθηθήο αλάπηπμεο βαζηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ επηθάιπςε θαη πιενλαζκαηηθή πξνζθνξά παξάιιεισλ ππεξεζηψλ απφ δηάθνξνπο θνξείο ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο ίδηεο αλάγθεο / νκάδεο ζηφρνπ αλαπαξαγσγή παξαδνζηαθψλ πξνηχπσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο, θπξίσο ηδξπκαηηθνχ ραξαθηήξα, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηαηξνθεληξηθήο πεξίζαιςεο, πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ κέηξα θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο / επαλέληαμεο ησλ ρξεζηψλ πεξηνξηζκέλε ζπκβνιή ησλ θνξέσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη έληαμεο ζε νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 7 απνπζία ζπληνληζκνχ ησλ θνξέσλ παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ κε άιινπο ηνκείο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (απαζρφιεζε, πγεία, εθπαίδεπζε) δπζθνιία πξφζβαζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη αδπλακία νξζνινγηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο. 7 ε επίπεδν θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πξνζδηνξίδεηαη σο ζψξεπζε πνηθίισλ κνξθψλ πεξηζσξηνπνίεζεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ηηο άζρεκεο ζπλζήθεο πγείαο, ηελ έιιεηςε ζηέγεο, ηελ απνπζία νηθνγελεηαθήο ζηήξημεο, ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο ζηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηζηφ θαη ηελ έιιεηςε απαζρφιεζεο. Ο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ κνξθψλ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε ηνπ αηφκνπ, νδεγψληαο ζπρλά ζε ζπλζήθεο πεξηζσξηνπνίεζεο, απνζηέξεζεο θαη παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 49

50 Σν Διιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζνβαξά ζεζκηθά κεηνλεθηήκαηα θαη ειιείςεηο, κε θπξηφηεξε ηελ απνπζία θαηνρχξσζεο ελφο γεληθνχ πξνγξάκκαηνο ειαρίζηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα θαιχπηεη θάζε άηνκν ζε θαηάζηαζε αλάγθεο, κέζσ δξάζεσλ εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο, εμαζθαιίδνληαο ηελ πξνζηαζία ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ζηελ θνηλσληθή έληαμε 8. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πθηζηάκελν πιαίζην δηακφξθσζεο θαη άζθεζεο ησλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ (πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ λφκσλ θαη θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο πξνλνηαθήο δηνίθεζεο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο ηδησηηθνχο / εζεινληηθνχο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο) εμαθνινπζεί λα επεξεάδεηαη απφ ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο, φπσο ηδίσο: ε αηειήο πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ε πεξηνξηζκέλε πξνζαξκνγή ζην ππεξεζληθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ε πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ, ε έιιεηςε εληαίνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ε απνπζία ζπζηεκαηηθψλ ηερληθψλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ξφινπ ησλ πξνλνηαθψλ νξγαληζκψλ. Σα εξεπλεηηθά ππνδείγκαηα γηα ηηο πνιηηηθέο ελίζρπζεο εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζπγθξνηνχληαη απφ ηηο επεμεξγαζίεο / πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ / εξεπλεηηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ πεδίνπ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ / εξεπλψλ ηεο πεξηφδνπ νδεγεί ζηνλ εληνπηζκφ ηδηαίηεξα θξίζηκσλ δεηεκάησλ ζεζκηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία είηε αθνξνχλ γεληθφηεξα ζέκαηα αλαδηάξζξσζεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ είηε επηθεληξψλνληαη ζε εηδηθφηεξνπο ηνκείο παξέκβαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. ην πιαίζην απηφ, ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Σκήκαηνο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο επηθεληξψλεηαη αθελφο ζηελ αλάδεημε ηνπ απηνηεινχο ξφινπ ησλ πνιηηηθψλ / θνξέσλ πξφλνηαο ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο / θνξείο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, αθεηέξνπ κε ηελ πξνψζεζε ελφο ζπλεθηηθνχ παθέηνπ εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ, πνπ ήδε πξνσζνχληαη σο εμήο: Δγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έξγν ζην πεδίν ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ( ) Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πινπνηείηαη ήδε κε ηελ αλάιεςε ηεο πινπνίεζεο απφ ην Σκήκα ηνπ αθφινπζνπ έξγνπ: «Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο θαη ηνπο Σπιιόγνπο Μεηαλαζηώλ» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζηηθήο ηήξημεο Παιηλλνζηνχλησλ Οκνγελψλ (ΔΚΠΟΠΟ)-ΝΟΣΟ. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 8 Ο ζθιεξφο ππξήλαο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ θνηλσληθή έληαμε εληνπίδεηαη ζηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ θαη φξσλ δηαβίσζεο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ κίαο πεξηνρήο, πεξηθέξεηαο ή ρψξαο. Μία ηέηνηα ζπκκεηνρή εκπεξηέρεη πνηνηηθέο δηαζηάζεηο πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο ρνξήγεζεο παξνρψλ εηζνδεκαηηθνχ ραξαθηήξα, επηβάιινληαο ζηνπο ζρεδηαζηέο πνιηηηθψλ ηελ παξάιιειε πηνζέηεζε κέηξσλ αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ, ρσξίο πξνζβνιή ηεο απηνλνκίαο ηνπ. 50

51 Πξνηάζεηο εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζην πεδίν ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ( ) Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πινπνηείηαη επίζεο κε ηελ εθπφλεζε ησλ αθφινπζσλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ: «Θεζκνί θαη πνιηηηθέο ελεξγνπνίεζεο ησλ απόξσλ ζην Διιεληθό Σύζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο». ΘΑΛΖ, Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. «Good practices in the fight against poverty and social exclusion», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζηηθήο ηήξημεο Παιηλλνζηνχλησλ Οκνγελψλ (ΔΚΠΟΠΟ)-ΝΟΣΟ. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Flagship Project in the framework of the European Year of Volunteering «Οη Μεηαλάζηεο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία. Μεηαμχ Έληαμεο θαη Απνθιεηζκνχ;» ε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ). ΘΑΛΖ, Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Υάξαμε ηεο Δξεπλεηηθήο ηξαηεγηθήο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν Με βάζε ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο έρεη εγθαηληαζζεί κία δηαδηθαζία ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηε ράξαμε κίαο καθξνπξφζεζκεο Δξεπλεηηθήο ηξαηεγηθήο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ ζα ζπδεηεζεί ζε Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηδηθεπηεί, δηακνξθψλνληαο ηηο εξεπλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ αλσηέξσ πεξίνδν. Σν πξνηεηλφκελν πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Σκήκαηνο ζα πεξηέρεη: Α. Θεκαηηθνύο Άμνλεο ΤΓΔΗΑ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ Β. Δπηζηεκνληθνύο θιάδνπο ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΚΑΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ. Θέκαηα έξεπλαο αλά άμνλα θαη επηζηεκνληθό θιάδν 51

52 Γ. Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο αλά άμνλα θαη επηζηεκνληθό θιάδν Δ. Μεηξών θαηαγξαθήο εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ Πψο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο; Σν Σκήκα αλαπηχζζεη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ πνιηηηθή ζπζηεκαηηθά απφ ην 1993, θαηαγξάθνληαο θάζε ζπκκεηνρή κειψλ Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο ζε εξεπλεηηθά έξγα θαη πξνγξάκκαηα. Σα πξντφληα-εθξνέο ησλ εξεπλεηηθψλ απηψλ έξγσλ (κειέηεο, δεκνζηεχζεηο, εθαξκνγέο εξεπλεηηθψλ-κειεηεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηνίθεζεδηαρείξηζε κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ηνκέα πγείαο-πξφλνηαο) θαηαγξάθνληαη ζπζηεκαηηθά θαη απνηεινχλ αληηθείκελν επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Δ.Π. ζηε δηάξθεηα θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ Πψο δεκνζηνπνηείηαη ν απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο; Ο απνινγηζκφο πινπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο δεκνζηνπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα πνπ είηε δηνξγαλψλεη ην ίδην ην Σκήκα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ή εξεπλεηηθνχο θνξείο είηε κε ηελ έθδνζε κνλνγξαθηψλ ζε ηαθηηθέο επηζηεκνληθέο ζεηξέο (π.ρ. ζπλέδξηα Αξρηκήδεο 2. Δπίζεο ε Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλψλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο δεκνζηνπνηεί ηα εξεπλεηηθά έξγα κε ηελ έθδνζε ηεχρνπο απνινγηζκνχ ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε εηήζηα βάζε Παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; Πνηα είλαη απηά; Βαζηθφ θίλεηξν απνηειεί ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζην Σκήκα ζε ηνκείο πνπ άπηνληαη ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαζψο θαη ζηελ παξαγφκελε πνιιαπιαζηαζηηθή / πξνζηηζέκελε αμία ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία ζπκπιέθνπλ παξάιιεια θαη κε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο. Χζηφζν δελ εληνπίζζεθαλ κηζζνινγηθά θίλεηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζην Σκήκα. Δπίζεο δελ πξνβιέπνληαη απαιιαγέο ή κείσζε δηδαθηηθνχ έξγνπ γηα κέιε Δ.Π. πνπ πξνσζνχλ ζπζηεκαηηθά εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Χο κνλαδηθφ θίλεηξν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε κειψλ Δ.Π. απφ ην ΣΔΗ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλή ζπλέδξηα κε ζθνπφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ Πψο ελεκεξψλεηαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ γηα δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο; Σν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ελεκεξψλεηαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ζ ελεκέξσζε απηή πεξηνξίδεηαη, φκσο, ζε εξεπλεηηθέο δξάζεηο πνπ πξνσζνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Γελ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε γηα έξγα ΔΠΑ θαη αληαγσληζηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ. Σν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο ελεκεξψλεηαη αληίζηνηρα γηα ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο, πιελ ησλ αλσηέξσ, κέζσ ησλ Τπεπζχλσλ ησλ Σνκέσλ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη ηε δηαθίλεζή ηνπο ζηα κέιε Δ.Π. γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο. 52

53 Πψο ππνζηεξίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία; Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη κέρξη ζήκεξα ζην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη αλαπηχζζεηαη ράξηο ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνπλ νη ίδηνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη κέρξη πξφζθαηα ε κε χπαξμε θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα ΣΔΗ (π.ρ. απνπζία ζεζκνζεηεκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ, κε απηνδχλακα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ) κεηψλεη ηελ πξνζέιθπζε εμσηεξηθψλ εξεπλεηψλ ή/θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε απνηέιεζκα ε ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο λα παξνπζηάδεη έλα ζρεηηθφ έιιεηκκα. Χζηφζν κε ην Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην πγθξηηηθήο Αλάιπζεο πζηεκάησλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ΜΠ θαη ηε ζρεδηαδφκελε βάζε δεδνκέλσλ (ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε) ηνπ Σκήκαηνο εθηηκάηαη φηη ζα αληηκεησπηζζεί κε επηηπρία ην έιιεηκκα απηφ Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο έξεπλαο; Οη ππνηξνθίεο έξεπλαο δελ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. Θα κπνξνχζε, φκσο, λα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο ρνξεγψλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλψλ απφ πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο; ην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δηαρένληαη κε ηελ παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζή ηνπο ζε ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ησλ δηδαζθφλησλ. Δπηπιένλ ζρεδηάδεηαη ε νξγάλσζε απφ ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο ζεκαηηθνχ θχθινπ δηαιέμεσλ κε αληηθείκελν ηελ παξνπζίαζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο έξεπλαο ηελ πεξίνδν Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα εθηφο Σκήκαηνο, ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα; Σα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δηαρένληαη εθηφο Σκήκαηνο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ Δ.Π. ζε ζπλέδξηα, εκεξίδεο, δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθή πεξηνδηθά, ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ αιιά θαη κε ηελ έθδνζε βηβιίσλ θαη ζπγγξακκάησλ. Δπηπιένλ ζρεδηάδεηαη ε έθδνζε επηζηεκνληθήο επηζεψξεζεο θαζψο θαη ε έθδνζε Σεηξαδίσλ Δξγαζίαο (εξεπλεηηθέο κνλνγξαθίεο ζε ζέκαηα επηθαηξφηεηαο) Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ; (α) Σα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δηαρένληαη εθηφο Σκήκαηνο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ Δ.Π. ζε ζπλέδξηα, εκεξίδεο, δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθή πεξηνδηθά, ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο κε ηελ έθδνζε βηβιίσλ, πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ αιιά θαη κε ηε δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ (π.ρ. δεκηνπξγία dvd «πλέξγηα ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη πξναγσγήο πγείαο επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ» θαη δηαλνκή ηνπ ζε ηνπηθνχο θνηλσληθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζην έξγν. (β) Απφ ην 2011 πξνσζείηαη ε ηαθηηθή ζπλεξγαζία κε ηζηνζειίδα ηεο Δθεκεξίδαο ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο. 53

54 5.2 Πσο θξίλεηε ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Σκήκα; Πνηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Καηά ηελ πεξίνδν έρνπλ αλαιεθζεί θαη έρνπλ νινθιεξσζεί κε επηηπρία δέθα πέληε (15) εξεπλεηηθά έξγα (Βι. Α Δθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει ). Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αμηνιφγεζεο έρεη πινπνηεζεί έλα (1) έξγν, δχν (2) βξίζθνληαη ζε εμέιημε, έλα (1) ζε δηαδηθαζία ηειηθήο αμηνιφγεζεο θαη δχν (2) ζε δηαδηθαζία αξρηθήο αμηνιφγεζεο (Βι. αλσηέξσ, ζει. 42 θαη 45) Πνην πνζνζηφ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο; Σν πνζνζηφ ησλ κειψλ Δ.Π. πνπ αλαιακβάλνπλ εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ άλσ 70%, ελψ ε εξεπλεηηθή πξσηνβνπιία εληζρχεηαη θαη κε νξηζκέλνπο Δπηζηεκνληθνχο πλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο πκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα; Καηά ηελ ηειεπηαία 15εηία ζπκκεηείραλ ζηαζεξά πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζε πνιιά έξγα. Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζπκκεηέρνπλ πιένλ ησλ είθνζη (20) εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο/ κεηαδηδαθηνξηθνχ εξεπλεηέο θαζψο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. 5.3 Πσο θξίλεηε ηηο δηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ Οη ππάξρνληεο ρψξνη ζηνπο νπνίνπο εθηεινχληαη νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηνπο νπνίνπο αλαξηψληα πηλαθίδεο κε ηνλ ηίηιν ηνπ Δξγαζηεξίνπ, πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: Δξγαζηήξην 1. Ολνκαζία: Δξγαζηήξην πγθξηηηθήο Αλάιπζεο πζηεκάησλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Σνπνζεζία: Ηζφγεην Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Υσξεηηθφηεηα: (6 m 2 ) Δίδνο Έξεπλαο: Κνηλσληθή-Οηθνλνκηθή Έξεπλα Θέζεηο Δξγαζίαο: (3) Αξηζκφο Δξεπλεηψλ: (3) Δξγαζηήξην 2. Ολνκαζία: Δξγαζηήξην πγθξηηηθήο Αλάιπζεο πζηεκάησλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Σνπνζεζία: Γξαθείν Α35, Κηίξην Α, 2 νο ξνθνο Υσξεηηθφηεηα: (13m 2 ) Δίδνο Έξεπλαο: Κνηλσληθή-Οηθνλνκηθή Έξεπλα Θέζεηο Δξγαζίαο: (5) 54

55 Αξηζκφο Δξεπλεηψλ: (5) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ Σα αλσηέξσ εξγαζηήξηα είλαη κελ θαηάιιεια αιιά φρη επαξθή σο πξνο ηε ρσξεηηθφηεηα ζε δηαζέζηκε επηθάλεηα θαζψο αληηζηνηρνχλ ζρεδφλ 2,5 m 2 αλά εξεπλεηή Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο ησλ Δξγαζηεξίσλ πεξηιακβάλεηαη ν αθφινπζνο ηερληθφο εμνπιηζκφο απαξαίηεηνο γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ. Δξγαζηήξην 1. ην Δξγαζηήξην 1. ππάξρεη δηαζέζηκνο ν εμνπιηζκφο πνπ αθνινπζεί: Σξία (3) γξαθεία Μία (1) βάζε εθηππσηή Μία (1) βηβιηνζήθε ζηελ νπνία ππάξρνπλ: Δθπαηδεπηηθά ζπγγξάκκαηα Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ Παξαδνηέα εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ Δθδφζεηο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηκήκαηνο Ο ηερληθφο ηνπ εμνπιηζκφο ζπλίζηαηαη ζηα αθφινπζα: Γχν QUEST Ζ/Τ κε νζφλεο Philips (Λνγηζκηθφ Windows Vista, Office 2007) Έλαο (1) Ζ/Τ λέαο γεληάο πςειήο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηαρχηεηαο κε νζφλε Philips (Λνγηζκηθφ Windows Vista, Windows 2007, Office 2007) Έλαο εθηππσηήο HP 4250N Έλαο πξνηδέθηνξαο Έλα δηαθαλνζθφπην Δξγαζηήξην 2. ην Δξγαζηήξην 2. ππάξρεη δηαζέζηκνο ν εμνπιηζκφο πνπ αθνινπζεί: Πέληε (5) γξαθεία Μία (1) βάζε εθηππσηή Γχν (2) βηβιηνζήθεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ: Δθπαηδεπηηθά ζπγγξάκκαηα Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ Παξαδνηέα εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ Δθδφζεηο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηκήκαηνο Ο ηερληθφο ηνπ εμνπιηζκφο ζπλίζηαηαη ζηα αθφινπζα: Σέζζεξηο (4) Ζ/Τ λέαο γεληάο πςειήο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηαρχηεηαο κε νζφλεο Philips (Λνγηζκηθφ Windows Vista, Windows 2007, Office 2007) Σξεηο (3) εθηππσηέο πςειήο ηαρχηεηαο 36 ζει./ιεπηφ Γχν (2) scanners Γχν (2) πξνηδέθηνξεο Δφο (2) διαφανοςκόπια 55

56 Δγθαηάζηαζε θαη ρξήζε Λνγηζκηθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπο Ζ/Τ ησλ Δξγαζηεξίσλ 1. θαη 2. έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει ): QUALI LEARN STATISTICAL PACKET FOR SOCIAL SCIENCES (SPSS) MUSA: ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΠΑΚΔΣΟ ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ (ΠΦΤ) θαη ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΔΗ /ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΗΝΖΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ «INFOHEALTH» ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΤΓΔΗΑ «TrakCare» κε ηελ κνξθή Web ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΗΟΣΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΑΘΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Καιχπηνπλ νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο; Οη δηαζέζηκεο ππνδνκέο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ππέξβαζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ εξεπλεηψλ. Λφγσ ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα γξαθεία ησλ κειψλ ΔΠ, ηα νπνία δηαζέηνπλ αλάινγε ππνδνκή Πνηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο; Γεδνκέλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο έξεπλαο δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε θάιπςε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ππνδνκψλ θαη εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζ ζρέζε ζεσξείηαη ρακειή ιφγσ ηεο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ρψξσλ. Απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ 10m 2 αλά εξεπλεηή αθφκε θαη γηα ηηο θνηλσληθέο έξεπλεο Πφζν εληαηηθή ρξήζε γίλεηαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ; ε ζπζηεκαηηθή βάζε ηηο ηειεπηαίεο δχν (2) δεθαεηίεο Πφζν ζπρλά αλαλεψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη πνηεο νη ηπρφλ αλάγθεο αλαλέσζεο/επηθαηξνπνίεζεο; Δλψ πξφθεηηαη πεξί ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, εληνχηνηο ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ θαη ε ζπλερήο εγθαηάζηαζε λέσλ ινγηζκηθψλ παθέησλ ζηαηηζηηθψλ νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ απαηηνχλ αλαλέσζε θάζε 2 ή 3 ρξφληα ην κέγηζην Πψο ρξεκαηνδνηείηαη ε πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ; 1. Μέζσ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 2. Μέζσ ησλ ζρεηηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 3. Μέζσ ησλ απνζεκαηηθψλ 5% ηνπ ΔΛΚΔ γηα θάζε επηζηεκνληθφ-κειεηεηηθφ έξγν ηνπ ηκήκαηνο. 56

57 Βηβιία /κνλνγξαθίεο Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο Άιιεο εξγαζίεο Αλαθνηλψζεηο ζε επηζη. ζπλέδξηα (κε θξηηέο) ρσξίο Αλαθνηλψζεηο ζε επηζη. ζπλέδξηα (ρσξίο θξηηέο) ρσξίο πξαθηηθά Άιια 5.4. Πσο θξίλεηε ηηο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία Πφζα βηβιία/κνλνγξαθίεο δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο; Βιέπε Πίλαθαο Πφζεο εξγαζίεο δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ; (α) ε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο ; Βιέπε Πίλαθαο (β) ε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο; Βιέπε Πίλαθαο (γ) ε Πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο; Βιέπε Πίλαθαο (δ) ε Πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο; Βιέπε Πίλαθαο Πφζα θεθάιαηα δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο; Βιέπε Πίλαθαο Πφζεο άιιεο εξγαζίεο (π.ρ. βηβιηνθξηζίεο) δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο; Βιέπε Πίλαθαο Πφζεο αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα πνπ δελ εθδίδνπλ Πξαθηηθά έθαλαλ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο; (α) ε ζπλέδξηα κε θξηηέο (β) ε ζπλέδξηα ρσξίο θξηηέο Βιέπε Πίλαθαο Πίλαθαο 7.11 Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ κειψλ Δ.Π ιεο νη εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα

58 χλνιν Αλαγλψξηζε ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα απφ ηξίηνπο Πφζεο εηεξναλαθνξέο (citations) ππάξρνπλ ζε δεκνζηεχζεηο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο; Βιέπε Πίλαθαο Πφζεο αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ ή ηνπ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ έγηλαλ ζε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Βιέπε Πίλαθαο Πφζεο βηβιηνθξηζίεο γηα βηβιία κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά; Βιέπε Πίλαθαο Πφζεο ζπκκεηνρέο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ππήξμαλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. Βιέπε Πίλαθαο Πφζεο ζπκκεηνρέο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ππάξρνπλ; Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ πεξηνδηθψλ. Βιέπε Πίλαθαο Πφζεο πξνζθιήζεηο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο απφ άιινπο αθαδεκατθνύο / εξεπλεηηθνύο θνξείο γηα δηαιέμεηο/παξνπζηάζεηο θιπ. έγηλαλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Βιέπε Πίλαθαο Πφζα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη πφζεο θνξέο έρνπλ δηαηειέζεη θξηηέο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά; Βιέπε Πίλαθαο Πφζα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο απνλεκήζεθαλ ζε κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο; 10 Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα

59 Δηεξναλαθνξέο Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ/ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ Βηβιηνθξηζίεο πκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ πκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ Πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο Βξαβεία Σηκεηηθνί ηίηινη Κξίζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά Δπηζηεκνληθέο εθδνηηθέο ζεηξέο Πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα ΤΝΟΛΟ Βιέπε Πίλαθαο Πίλαθαο 7.12 Αλαγλψξηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη άιινπ έξγνπ κειψλ Δ.Π Σύλνιν Τπάξρεη πξαθηηθή αμηνπνίεζε (π.ρ. βηνκεραληθέο εθαξκνγέο) ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο; Ζ πξαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξίνδν παξνπζηάδεηαη ζηελ Α Δθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ζει ), ελψ γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αμηνιφγεζεο (Βι. αλσηέξσ, ζει. 42 θαη 45) ηα έξγα βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 5.6 Πσο θξίλεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο; Τπάξρνπλ εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πνηεο (α) Με άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο; (β) Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ; (γ) Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ; Οη εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν παξνπζηάδoληαη ζηελ Α Δθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ζει ). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληα: (α) νη αθαδεκατθεο κνλάδεο ηνπ Ηδξχκαηνο φπσο ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, ην Σκήκα Βξεθηθήο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, (β) νη θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ φπσο ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ην Πάληεην Παλεπηζηήκην, ε Αθαδεκία Αζελψλ, ην Τπνπξγεία Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ην Τπνπξγεία Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηα ΣΔΗ (Γξαθεία Γηαζχλδεζεο), ην Δ.Κ.Κ.Δ., ην Κ.Δ..Γ., ε Δ.Δ.Σ.Α., ην Γ.Ν. Νίθαηαο, ην Γ.Ν.Α Γ. Γελλεκαηάο, νη πξνλνηαθνί θνξείο Δ.Δ.ΔΠ.Α., ΑΡΓΧ, Πακκαθάξηζηνο, Δ.Α.Γ.Α.Π., Α.Ρ..Η.. 59

60 (γ) νη θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ φπσο ην Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξίλν θαη ηεο Μπνιψληα, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Montfort, ε 5 ε Γηεχζπλζε ηεο Δ.Δ. Αληίζηνηρα νη εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν αθνξνχλ: (α) ηηο αθαδεκατθεο κνλάδεο ηνπ Ηδξχκαηνο φπσο ηα Σκήκαηα Πιεξνθνξηθήο, Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, Δπηζθεπηψλ-Δπηζθεπηξηψλ Τγείαο, Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. (β) ηνπο θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ φπσο ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, Σκήκα Ννζειεπηηθήο (ΣΔΗ Κξήηεο), ην Σκήκα Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ΣΔΗ Καιακάηαο), ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (ΣΔΗ Πεηξαηά). Δπίζεο κε ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο, ην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Παλεπηζηήκην Αζελψλ), ην Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο (Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Αιεμαλδξνχπνιεο), ην Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο (Πνιπηερλείν Κξήηεο), ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Πάληεην Παλεπηζηήκην), ην Σκήκα Ννκηθήο (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο), ην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο (Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ), ην ΔΚΚΔ, Δηαηξεία Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζηηθήο ηήξημεο Παιηλλνζηνχλησλ Οκνγελψλ (ΔΚΠΟΠΟ)- ΝΟΣΟ. (γ) ηνπο θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ φπσο ην Σκήκα Φπρνινγίαο (Παλεπηζηήκην Nottingham), Leeds Metropolitan University, Open University of Cyprus, Utrecht University, Health Management Department, De Montfort University, School of Geography & Earth Sciences, McMaster University, Καλαδάο, London Metropolitan University, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξίλν, ην Δξεπλεηηθφ Γίθηπν Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο ζηνπο Οξγαληζκνχο (ICARO) Γηαθξίζεηο θαη βξαβεία εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ηνπ Σκήκαηνο Πνηα βξαβεία ή/θαη δηαθξίζεηο έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο; Πνηνη ηηκεηηθνί ηίηινη (επίηηκνη δηδάθηνξεο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο, αθαδεκατθνί, αληεπηζηέιινληα κέιε αθαδεκηψλ θιπ). έρνπλ απνλεκεζεί απφ άιια ηδξχκαηα ζε κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο; 5.8. πκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ έξεπλα Πφζνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο; Πφζνη κεηαπηπρηαθνί θαη πφζνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο; Καηά ηελ ηειεπηαία 10εηία ζπκκεηέρνπλ ζηαζεξά αξθεηνί πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. 60

61 6. ρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο 6.1. πλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο Πνηα έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο εθηεινχληαη ή εθηειέζζεθαλ ζην Σκήκα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Οη ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο γηα ηελ πεξίνδν παξνπζηάδoληαη ζηελ Α Δθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ζει ). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληα νη ζπλεξγαζίεο κε λνζνθνκεία, πξνλνηαθννχο θνξείο, επηζηεκνληθέο ή/θαη θνηλσληθέο ελψζεηο / θνξείο, κνλάδεο θαη επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί πεξηνξηζκέλεο επζχλεο-κοηπδ θ.ιπ.). Ζ ζπλεξγαζία αθνξνχζε ηεκ αλάπηπμε εξεπλεηηθνχ/κειεηεηηθνχ έξγνπ φπσο: ηξαηεγηθφ & επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο λνζνθνκείσλ ΔΤ, εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αζζελψλ, εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ηνκέα πγείαο θαη πξφλνηαο, πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε ΑκεΑ, ζπλέξγηα ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη πξναγσγήο πγείαο εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ, πξνψζεζε ζηελ θνηλσληθή έληαμε θαη απαζρφιεζε εθήβσλ θαη λέσλ ςπραζζελψλ. Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ), νη ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο αθνξνχλ: α) λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, δήκνπο είηε γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπνπ κνληέινπ πνηφηεηαο ζηελ απηνθξνληίδα θαη θαη νίθνλ θξνληίδα αζζελψλ κε λενπιαζίεο είηε ζηελ αλάπηπμε δξάζεσλ πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. β) ηελ Δηαηξεία Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζηηθήο ηήξημεο Παιηλλνζηνχλησλ Οκνγελψλ (ΔΚΠΟΠΟ)-ΝΟΣΟ γηα ηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ησλ Μεηαλαζηψλ θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζην πεδίν ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. γ) ηελ Διιεληθή Δηαηξία Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ κε ζέκα «Λήςε Απνθάζεσλ ζηα πζηήκαηα Τγείαο», Μάτνο ην ζπλέδξην ζπκκεηείραλ 140 ζχλεδξνη απφ φια ηα ΑΔΗ ηεο ρψξαο θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη παξνπζηάζζεθαλ 94 επηζηεκνληθέο εξγαζίεο φπνπ έπεηηα απφ θξίζε 62 εξγαζίεο δεκνζηεχζεθαλ ζε 2 ηφκνπο πξαθηηθψλ. δ) ηελ Διιεληθή Δηαηξία Logistics, ηελ εηαηξία Y-Logimed, Genesis Pharma, Bayer θαη ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε επηζηεκνληθήο εκεξίδαο ηνπ ηκήκαηνο κε ζέκα «Ζ Δθνδηαζηηθή ζηε ύγρξνλε Δπηρείξεζε:Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο» κε έκθαζε ζην ρψξν ηεο Τγείαο (Μάτνο 2011) Πφζα κέιε ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζ απηά; ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο ζπκκεηέρνπλ 10 κέιε Δ.Π., 5 Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο θαη 10 Δμσηεξηθνί πλεξγάηεο Πφζνη πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζε απηά; ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο ζπκκεηέρνπλ επίζεο 5 θνηηεηέο. 61

62 Πψο αλαγλσξίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο; Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο πξνβάιιεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζε επηζηεκνληθέο πλαληήζεηο, Ζκεξίδεο, Οκάδεο Δξγαζίαο, ζηα ΜΜΔ (έληππνο, ειεθηξνληθφο ηχπνο, δηαδίθηπν θ.ιπ.) Γπλακηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο Τπάξρνπλ κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθνί είλαη θαηά ηελ θξίζε ζαο; Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο ζρεδηάδεηαη ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ζην πιαίζην ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ θάζε Σνκέα θαη ζηε ζπλέρεηα ζην επίπεδν ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη αθνξά θαη αξρήλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Σνκέα θαη θπξίσο ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ κέιε Δ.Π. θαη Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη ε δηαδηθαζία απηή θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο Πψο αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ; Σα κέιε Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ζπλεξγαζηψλ ηδηαίηεξα ζεηηθά δηφηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο δηαζχλδεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ θνηλσλία αθελφο θαη αθεηέξνπ ηεο θνηλσλίαο κε ην Σκήκα κέζσ ησλ πνηθίισλ δνκψλ θαη θνξέσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο ΓΜΤΠ Πψο αληηκεησπίδνπλ νη ΚΠΠ θνξείο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ; Οη ΚΠΠ θνξείο αληηκεησπίδνπλ επίζεο ηδηαίηεξα ζεηηθά ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο θαη κάιηζηα επηζπκνχλ ηελ θαζηέξσζή ηνπο ζε κία ζπζηεκαηηθή βάζε Γηαζέηεη ην Σκήκα πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ; Σν Σκήκα έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο απφ εμσηεξηθφ θνξέα θαη έρεη ιάβεη Πηζηνπνηεηηθφ Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008 γηα ην ζχζηεκα δηνίθεζεο-δηαρείξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ πνπ επηηειεί. Σνλ Ηνχλην 2011 έρεη ιάβεη επίζεο ηε Βεβαίσζε ηεο πεξηνδηθήο Δζσηεξηθήο θαη Δμσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο Πηζηνπνίεζεο. ην πιαίζην απηφ ζα εληαρζεί απφ ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ Δξεπλεηηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Σκήκαηνο Αμηνπνηνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο ζηηο ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ θνξείο; Οη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο αμηνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε ρξφλνπο πνπ δελ παξαθσιχνπλ ην 62

63 εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη απνδίδνληαο πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε Πσο θξίλεηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο Αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο ζε εηδηθά πεξηνδηθά ή ζηνλ ηχπν; Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο αλαθνηλψλνληαη ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε ηε κνξθή δεκνζηεχζεσλ, φπσο θαη ζηνλ ηχπν κε ηε κνξθή ζπλεληεχμεσλ. Δπίζεο απφ ην 2011 πξνσζείηαη ε ηαθηηθή ζπλεξγαζία κε ηζηνζειίδα ηεο Δθεκεξίδαο ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο Οξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ην Σκήκα ζε εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ΚΠΠ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ Σκήκαηνο; Ζ ελεκέξσζε ησλ ΚΠΠ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ Σκήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηνξγάλσζε ή ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζρεηηθέο Ζκεξίδεο ή Ζκέξεο Καξηέξαο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ άιινπο παξεκθεξείο θνξείο Τπάξρεη επαθή θαη ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ; Με αξθεηνχο απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο πνπ εξγάδνληαη ζε ΚΠΠ θνξείο ζηνλ ηνκέα πγείαο θαη πξφλνηαο δηαηεξείηαη ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, νη νπνίνη ελεκεξψλνληαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο αιιά θαη πξνσζνχλ ηελ εηθφλα-θήκε ηνπ Σκήκαηνο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Δπίζεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ, ν νπνίνο επξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ίδξπζεο (ε επεμεξγαζία ηνπ Καηαζηαηηθνχ έρεη νινθιεξσζεί) αλακέλεηαη λα εληζρπζεί ε δηαζχλδεζε ηνπ Σκήκαηνο κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο χλδεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία Δληάζζνληαη νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΚΠΠ ρψξνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Οη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΚΠΠ θνξείο εληάζζνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε ζπζηεκαηηθή βάζε δηφηη ε ελεκέξσζε θαη εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο αλάδξαζεο πνπ εκπινπηίδεη ην πεξηερφκελν ησλ αζθήζεσλ πξάμεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα. Δπίζεο κε ηελ πξφζθαηε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο αίζνπζαο ηειεθπαίδεπζεο/ηειεδηάζθεςεο νη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εληζρχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο επηζθεςηκφηεηα ζε ΚΠΠ θνξείο, απνθνκίδνληαο πνιιαπιά νθέιε Οξγαλψλνληαη νκηιίεο / δηαιέμεηο ζηειερψλ ΚΠΠ θνξέσλ; Οκηιίεο, δηαιέμεηο θαη αλαθνηλψζεηο απφ ζηειέρε ησλ ΚΠΠ θνξέσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε εκεξίδα ή ζπλέδξην πνπ δηνξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ην Σκήκα αιιά θαη ζην πιαίζην 63

64 καζεκάησλ ζεκηλαξίσλ θαη ηνχην δηφηη απνηειεί πάγηα ηαθηηθή ηνπ Σκήκαηνο ε ζπζηεκαηηθή δηαζχλδεζή ηνπ κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο Απαζρνινχληαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο; ηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ κε πςειή ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ηερλνγλσζία απαζρνινχληαη σο δηδάζθνληεο θαζψο νη ζέζεηο επζχλεο ηνπο ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο ηνχο θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα ηθαλνχο σο πξνο ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο πκβνιή ηνπ Σκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε Πφζν ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο είλαη νη ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο; Γεδνκέλνπ φηη κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ΚΠΠ θνξείο ε ζπλεξγαζία είλαη ζπζηεκαηηθή θαη δηαρξνληθή, ε ζπλεξγαζία απηή ζηνηρεηνζεηείηαη κε ραξαθηεξηζηηθά ζηαζεξφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο, εμαζθαιίδνληαο ζπλεξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο πλάπηνληαη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Σκήκαηνο θαη ΚΠΠ θνξέσλ; ε θάζε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο ζπλάπηνληαη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο κέζσ ηνπ Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλψλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζην πιαίζην θνηλψλ πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπκβάζεσλ πινπνίεζεο θνηλψλ έξγσλ Δθπξνζσπείηαη ην Σκήκα ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη αλαπηπμηαθά φξγαλα; ε νξηζκέλεο ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ θνξείο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ ΚΟΗΠΔ-ΔΗΚΟΝΑ (Αζήλα ) ή ζηελ Α.. ΚΔΝΣΑΤΡΟ (Μαγλεζία), (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει. 76), ην Σκήκα εθπξνζσπείηαη ζηα αληίζηνηρα φξγαλα ησλ θνξέσλ απηψλ πκκεηέρεη ελεξγά ην Σκήκα ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ /πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο; Σν Σκήκα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ/πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο θαζψο νη ζπλεξγαζίεο πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο αθνξνχλ κειέηεο-έξεπλεο πνπ ζπκβάιινπλ είηε άκεζα είηε έκκεζα ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ ηνπηθψλ/πξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει. 76). Γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ πεξίνδν εθπνλήζεθαλ επηά κειέηεο κε άκεζε επίπησζε ζηε δηακφξθσζε ζρεδίσλ αλάπηπμεο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ελψ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αμηνιφγεζεο , ηα ζρεηηθά είλαη ζε εμέιημε πινπνίεζεο. 64

65 Τπάξρεη δηάδξαζε ή/θαη ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηδίσο κε αληίζηνηρα Σκήκαηα άιισλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο; Σν Σκήκα ζπλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρα ηκήκαηα ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ε δηάδξαζε ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο εθθξάδεηαη κε ηελ παξαγσγή ζπλαθνχο εξεπλεηηθνχ έξγνπ (Βι. ζει ). Δπίζεο ε δηάδξαζε απηή έρεη εληζρπζεί πξφζθαηα κε ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε επηηπρψο ην Σκήκα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο ηαθηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην ζχλνιν ησλ αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΣΔΗ ηεο Διιάδνο ζην πιαίζην ησλ πκπνζίσλ Γηδαζθφλησλ ζηα Οηθνλνκηθά θαη ηε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο Αλαπηχζζεη ην Σκήκα θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή θνηλσλία, θαζψο θαη κε ηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή ή/θαη εζληθή νηθνλνκηθή ππνδνκή; Σν Σκήκα αλαπηχζζεη ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή θνηλσλία, κέζσ ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο θαη κε ηελ ηνπηθή/πεξηθεξεηαθή/εζληθή νηθνλνκηθή ππνδνκή, κέζσ θπξίσο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζε παξαγσγηθνχο θνξείο ηνπ ηνκέα πγείαο-πξφλνηαο αιιά θαη κέζσ ηεο αλάζεζεο δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ηνκέα πγείαο-πξφλνηαο σο εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο Πψο ζπκκεηέρεη ην Σκήκα ζηα κείδνλα πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά δίθηπα; Α. Σν Σκήκα ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά δίθηπα κέζσ αληίζηνηρσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ή πξσηνβνπιηψλ ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Σκήκαηνο: ην Δζληθφ Γίθηπν-Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία. ηηο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γηθηχνπ I.C.A.R.O. (Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Δθαξκνζκέλε Έξεπλα ζηνπο Οξγαληζκνχο), ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ Παλεπηζηήκηα απφ ηελ Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα. ην αθαδεκατθφ δίθηπν δηδαζθφλησλ ζηα νηθνλνκηθά θαη ηε δηνίθεζε ηεο πγείαο ην Γίθηπν Σειε-εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη κνλάδσλ πγείαο. Β. Σν Σκήκα ζπκκεηείρε ην 2010 ζε δηαδηθαζία παλεπξσπατθήο δηαβνχιεπζεο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ ηεο Δληαίαο Αγνξάο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 ηελ ΠΡΑΗΝΖ ΒΗΒΛΟ «Δπαξθή, βηώζηκα θαη αζθαιή επξσπατθά ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα» SEC(2010)830, πξνσζψληαο κηα επξσπατθή ζπδήηεζε κέζσ εθηελψλ θαη έγθαηξσλ δηαβνπιεχζεσλ γηα ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ΔΔ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ρνξήγεζε επαξθψλ θαη βηψζηκσλ ζπληάμεσλ. Σν Σκήκα ζπκκεηείρε κέζσ κέινπο ΔΠ. ζηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, ζπκπιεξψλνληαο online εξσηεκαηνιφγην (δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαξηήζεθε κε απαληήζεηο άιισλ θνξέσλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, απνηειψληαο ηε κνλαδηθή ζπκβνιή ειιεληθνχ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. Γ. Μέιε Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ επίζεο ζηα αθφινπζα δίθηπα, εθπνλψληαο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη παξνπζηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπο κε ηε κνξθή εηζεγήζεσλ ζε Ζκεξίδεο θαη πλέδξηα: European Institute of Social Security (Leuven) 65

66 Διιεληθή Δηαηξία Γηθαίνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Αζήλα) International Association of Schools of Social Work (Vienna) Social Policy Association (United Kingdom) Basic Income European Network (Leuven) Citizens Income Research Group (London) Comparative Research Programme on Poverty (International Social Science Council, Bergen) European Evaluation Society (Brussels) European Network for Research on Supplementary Pensions European Social Policy Analysis Network Active Social Policies European Network International Research Network for Social Work AGE The European Older People s Platform. Διιεληθή Δηαηξία Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ Σν Σκήκα δηνξγαλψλεη ή/θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ; o o Γηνξγάλσζε εκεξίδαο γηα ην AIDS κε ηε ζπκκεηνρή εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ Πξσηνβνπιίεο γηα αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο ηζνξξνπίαο - αλαθχθισζε 7. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 7.1. Πσο θξίλεηε ηε ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο Τπάξρεη δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-κεζνπξφζεζκνπ (ι.ρ. 5εηνχο) ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Πφζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε φηη είλαη ε δηαδηθαζία απηή; πσο αλαθέξεηαη ζηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ζει ), ην Σκήκα έρεη εθπνλήζεη απφ ην εηέο ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρέδην αλάπηπμεο, έρνληαο εμεηάζεη ηα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία φπσο: ηε θπζηνγλσκία θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο, ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή πξννπηηθή ησλ απνθνίησλ, ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ, ηηο ζπλεξγαζίεο κε επηζηεκνληθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ ρεδίνπ απηνχ θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθή απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο δηφηη ζπζηεκαηνπνίεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο, δηέγλσζε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, πξνζδηφξηζε ειιείςεηο θαη απαηηήζεηο, θαζφξηζε πξννπηηθέο, δηαηχπσζε πξνηάζεηο βειηίσζεο. 66

67 Αμηνπνηψληαο ηα πνξίζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηεο πεξηφδνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, έρεη εγθαηληαζζεί κία δηαδηθαζία ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηε ράξαμε κίαο καθξνπξφζεζκεο ηξαηεγηθήο Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζα ηππνπνηεζεί κε ηελ εθπφλεζε ελφο λένπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ζηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηελ ηξέρνπζα κεηαξξχζκηζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Πφζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε φηη είλαη; Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ απηνχ ζηεξίδεηαη ζηελ εθπφλεζε ηνπ Απνινγηζκνχ Έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο, επηηξέπνληαο ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο πνξείαο ηνπ κε κεζνδηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα Πιελ ηεο Έθζεζεο Απνινγηζκνχ, νη Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, ζηνηρεηνζεηψληαο πξνηάζεηο βειηίσζεο (Βι. Παξάξηεκα) Τπάξρεη δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ; Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ρεδίνπ απηνχ επηηπγράλεηαη κε ηελ παξάιιειε πξνβνιή ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία έρεη πξναλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ησλ πκπνζίσλ Γηδαζθφλησλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο, νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ νπνίσλ αθνξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ησλ ζπλαθψλ Σκεκάησλ θαη ρνιψλ ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ ηεο Τγείαο θαη Πξφλνηαο Πσο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο; Πνηα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο, θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηξαηεγηθψλ; Βι , , , πγθεληξψλεη θαη αμηνπνηεί ην Σκήκα ηα απαηηνχκελα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο; Ο ζρεδηαζκφο ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο ζηεξίδεηαη ζηε ζπιινγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ φπσο πξνβιεπφηαλ εμάιινπ ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο. Ζ ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απφ ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο επηηξνπέο επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο Ση πξνζπάζεηεο θάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη κέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πςεινχ επηπέδνπ; 67

68 Ζ ζπλερήο παξνπζία ηνπ Σκήκαηνο ζην ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν επηζηεκνληθφ γίγλεζζαη κε ηε ζπκκεηνρή κειψλ Δ.Π. ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο, κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπ έξγνπ, ηελ πξνβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ, απνηεινχλ βαζηθέο ζπληζηψζεο πξνζέιθπζεο αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ κε άξηηα ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία. πσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, ζπλεξγαδφκελνη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ επηιεγεί ζε κφληκεο ζέζεηο ζηα Παλεπηζηήκηα σο κέιε ΓΔΠ Πψο ζπλδέεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ κε ην ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο; Ο πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ ζηεξίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ κε βάζε ηελ πεξηνδηθή επηθαηξνπνίεζε-αλακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηηο ηξέρνπζεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά πεδία-πεξηνρέο. ην πιαίζην απηφ εληάζζνληαη θαη νη εμειίμεηο ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζχλζεην θαη ζχγρξνλν επηζηεκνληθφ έξγν κε βάζε ην ρέδην αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο Πφζνπο θνηηεηέο δεηάεη ηεθκεξησκέλα ην Σκήκα αλά έηνο; Πφζνη θνηηεηέο ηειηθά ζπνπδάδνπλ αλά έηνο θαη πνηα είλαη ε πξνέιεπζή ηνπο αλά ηξφπν εηζαγσγήο (εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, κεηεγγξαθέο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, θ.ιπ.); Βι. Πίλαθεο , Ση πξνζπάζεηεο θάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο πςεινχ επηπέδνπ; Με βάζε ην ηζρχνλ ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηα Ηδξχκαηα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα Σκήκαηα λα αλαπηχμνπλ πνιηηηθέο πξνζέιθπζεο θνηηεηψλ πςεινχ επηπέδνπ. 8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο 8.1. Πψο θξίλεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ; Πψο είλαη ζηειερσκέλε θαη νξγαλσκέλε ε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ Σνκέσλ; Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο είλαη ζηειερσκέλε ζήκεξα κε δχν (2) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ απνηεινχκελε απφ ηελ Εάξξα Ησάλλα, Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο, πηπρηνχρν Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνλ Μπίιιηα Μηράιε, δηνηθεηηθφ ππάιιειν. ην Σκήκα δελ ιεηηνπξγεί Γξακκαηεία Σνκέσλ. Ο ηξφπνο νξγάλσζεο πξνβιέπεη εηδηθφ ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ ζεκειηψλνληαη: ηνλ θαηακεξηζκφ επζχλεο έξγνπ ην κεληαίν πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ θαηά ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο 68

69 ηε ζπζηεκαηνπνίεζε δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο απνθσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ εληχπσλ γηα θάζε δηνηθεηηθή πξάμε ηελ απινπνίεζε θαη ηππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε πεπξαγκέλσλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηελ ειεθηξνληθή απηνκαηνπνίεζε πξάμεσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ακθίδξνκε δηαδξαζηηθή πιεξνθνξία θαη ελεκέξσζε ηεο Γξακκαηείαο, ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ θνηηεηψλ ηελ ηππνπνίεζε πξαθηηθψλ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηε δεκηνπξγία & έθδνζε τόμων ετθςίων πρακτικϊν για τθ πλιρθ διαφάνεια Πφζν απνηειεζκαηηθέο ζεσξείηε πσο είλαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ Σνκέσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ; Ζ Γξακκαηεία εμππεξεηεί ηα κέιε ηνπ ηαθηηθνχ Δ.Π. (10 κέιε ηνπ Σκήκαηνο θαη 4 κέιε άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο), ηνπ έθηαθηνπ Δ.Π. (34 επηζηεκνληθνί θαη εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο ) θαη ην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ (822 ελεξγνί θνηηεηέο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο ). Σν σξάξην εμππεξέηεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ηελ Γξακκαηεία είλαη: Γεπηέξα, Σεηάξηε, Παξαζθεπή θαη ψξεο 11:00-13:00. Λφγσ αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο ζπνπδαζηψλ, ην ελ ιφγσ σξάξην εμππεξέηεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο κε εθείλεο ηεο θεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο; Πφζν ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη α) ε νξγάλσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο; (β) ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο; Ζ ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθή. Ζ Βηβιηνζήθε σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ην σξάξηφ ηεο θαη νη ππεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο ηθαλνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο. Χζηφζν δελ θαιχπηεηαη πιήξσο ε εηδηθή βηβιηνγξαθία (βηβιία, ζεηξέο, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά) ε νπνία πξνηείλεηαη απφ κέιε Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Πσο είλαη ζηειερσκέλα θαη πψο νξγαλψλνληαη ηα Δξγαζηήξηα ή θαη ηα πνπδαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο Σα δχν Δξγαζηήξηα Ζ/Τ ηνπ Σκήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο ησλ καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ καζεκάησλ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Ο Τπεχζπλνο Δξγαζηεξίσλ είλαη ηαθηηθφ κέινο Δ.Π. ην Σκήκα δελ ππάξρεη Δηδηθφ Σερληθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Σ.Π.). Δπίζεο δελ ππάξρνπλ πνπδαζηήξηα ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεισλ ρψξσλ Πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε πσο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο; Αλ ιεθζεί ππφςε ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ θαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ, ε ιεηηνπξγία ηνπο θξίλεηαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή. ε απηφ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ν λένο εμνπιηζκφο πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηα Δξγαζηήξηα, έλα εθ ησλ νπνίσλ 69

70 δηαζέηεη θαη εμνπιηζκφ ηειεθπαίδεπζεο. Γηα ηελ απαηηνχκελε νκαιή θαη εχξξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ έρεη πξνηαζεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνζσπηθφ (ΔΣΠ) εθπαηδεπκέλν θαηάιιεια γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεθπαίδεπζεο Πσο ππνζηεξίδνληαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; Απφ ην Κέληξν Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ. Απηέο νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο είλαη ζρεηηθά απνηειεζκαηηθέο Πψο θξίλεηε ηηο ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο; Πψο εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ χκβνπινπ Καζεγεηή; πσο έρεη πξναλαθεξζεί, κε πξφζθαηε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο (4/ ), πξνβιέπεηαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζπκβνχινπ θαζεγεηή (Μέλησξ), εμεηδηθεχνληαο ηε κεζνδνινγία πξνζαξκνγήο ηνπ ζηελ πηινηηθή θάζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ Ζ ζπκβνπιεπηηθή (mentoring) ζπλήζσο γίλεηαη αληηιεπηή σο ζρέζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ελφο θαζεγεηή θαη ελφο θνηηεηή ζε έλα πεδίν ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηηεηή. Ζ ζπλεξγαζία απηή απνζθνπεί ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, απφςεσλ, πιεξνθνξηψλ, πξαθηηθψλ ζπκβνπιψλ αιιά επίζεο θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή ελδπλάκσζε ηνπ θνηηεηή. Δηδηθφηεξα ε ζπκβνπιεπηηθή (mentoring) ζα κπνξνχζε λα έρεη σο αληηθείκελν ζπλεξγαζίαο θαζεγεηή-θνηηεηή ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα πεδία: α) λα πξνζδηνξηζηνχλ πηζαλέο δηαδξνκέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ θνηηεηψλ (mentees) θαη λα απνθηεζνχλ δεμηφηεηεο ψζηε λα πξνρσξήζνπλ επαγγεικαηηθά νη ελδηαθεξφκελνη θνηηεηέο, β) λα δνζνχλ θαηεπζχλζεηο, αμηνινγψληαο εηδηθνχο ζηφρνπο πνπ πξνζαλαηνιίρνληαη ζε καθξνπξφζεζκα ζρέδηα ηα νπνία κπνξνχλ λα ηίζεληαη απφ ηνπο θνηηεηέο (mentees), γ) λα κεηαθεξζεί ε γλψζε θαη ε εκπεηξία απφ ηνπο κέληνξεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο θνηηεηέο (mentees) λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο. Ο κέληνξαο, δηαζέηνληαο επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ θνηηεηή νπζηαζηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν πνπ ηνλ ελδηηαθέξεη, λα ηνπ κεηαθέξεη ηηο ζρεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ, λα εμεγεί ηηο απφςεηο ηνπ, πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ θνηηεηή κηα ζσζηή θαη φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ επαγγέκαηφο ηνπ Πφζν απνηειεζκαηηθά ππνζηεξίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ; Ζ ππνζηήξημε ηεο πξφζβαζεο ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θξίλεηαη θαη αξρήλ απνηειεζκαηηθή. Οη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη δηδαθηηθφ ςεθηαθφ πιηθφ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηνπ Σκήκαηνο. Ζ ελεκέξσζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ζπνπδαζηψλ γίλεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Σα κέιε ηνπ ηαθηηθνχ ΔΠ έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ πεξηβάιινληνο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε (e-class) πνπ παξέρεηαη απφ ην ΣΔΗ Αζήλαο. Δπίζεο έρνπλ αλαξηεζεί ηα βηνγξαθηθά θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ ηαθηηθνχ ΔΠ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. Πξφζθαηα παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξνζσπηθήο ηζηνζειίδαο θάζε κέινπο Δ.Π. Χζηφζν, δελ έρεη νινθιεξσζεί πξνο ην παξφλ ε δεκηνπξγία πξνζσπηθήο ηζηνζειίδαο θάζε κέινπο Δ.Π θαζψο απηφ απαηηεί πξνζσπηθή ελαζρφιεζε θαη γλψζε απφ θάζε κέινο γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ. 70

71 Τπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο; Θεκνζεηεκέλε ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ δελ ιεηηνπξγεί. Χζηφζν εάλ εθθξαζζεί θάπνην πξφβιεκα απφ εξγαδφκελνπο θνηηεηέο, επηρεηξείηαη ε θαηά ην δπλαηφλ αληηκεηψπηζή ηνπ είηε απφ ηνλ Τπεχζπλν Σνκέα είηε απφ ηνλ Πξντζηάκελν. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί επίζεο λα απεπζπλζεί ζηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ή ζηελ Τπεξεζία Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Ηδξχκαηνο. Βέβαηα ην Σκήκα, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, κε ηε ζρεδηαδφκελε έλαξμε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζπκβνχινπ-θαζεγεηή, εθηηκά φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη πιεξέζηεξεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο θαζεγεηέο Τπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη εθείλσλ πνπ δελ νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο; ε φηη αθνξά ηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία (ΦκεΑ) εθαξκφδνληαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 3549/ , νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε γεληθέο θαη εηδηθέο αλά θαηεγνξία αλαπεξίαο. Ο ζχκβνπινο θαζεγεηήο ΦκεΑ απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ ΦκεΑ θαη ησλ δηδαζθφλησλ θαη ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη νη ΦκεΑ πξνθεηκέλνπ λα ζπκβνπιεχνληαη γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. Δπίζεο βι. αλσηέξσ 8.2.1, ζε φηη αθνξά ην ζεζκφ ηνπ ζπκβνχινπ-θαζεγεηή Παξέρνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ (πέξαλ ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ ΗΚΤ); Σν Σκήκα ζρεδηάδεη λα θαζηεξψζεη απφ ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο βξαβείν άξηζηεο πηπρηαθή εξγαζίαο. Δπίζεο ζρεδηάδεη λα θαζηεξψζεη ηελ ππνηξνθία ζε άξηζηνπο πηπρηνχρνπο πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ Μ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζην Σκήκα θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη; ηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο νη λενεηζεξρφκελνη ζπνπδαζηέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εθδήισζε ππνδνρήο ηνπο ζηελ νπνία ελεκεξψλνληαη θαη πιεξνθνξνχληαη γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη γηα ινηπά ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Σκήκαηνο γίλεηαη ελεκέξσζε απφ θάζε κέινο ΔΠ πξνο ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ θαηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ κε ηα αλαιπηηθά πεξηγξάκκαηα απηψλ θαη ινηπέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Πιεξνθνξίεο αθφκε κπνξνχλ λα ιάβνπλ αλαιπηηθά νη θνηηεηέο κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Σκήκαηνο. Δπίζεο βι. αλσηέξσ 8.2.1, ζε φηη αθνξά ην ζεζκφ ηνπ ζπκβνχινπ-θαζεγεηή, θαζψο θαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ππνζηήξημε ησλ πξσην-εηψλ θαη ησλ ηειιεηνθνίησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πψο ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο ζηε δσή ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο γεληθφηεξα; Οη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηε δσή ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο γεληθφηεξα κέζσ ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δηαθφξσλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 71

72 ζπλαθψλ κε επηκέξνπο αληηθείκελα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Δπίζεο ζπκκεηέρνπλ, δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ζηα φξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ θαη ηειιεηνθνίησλ ζπνπδαζηψλ αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηε δσή ηνπ Σκήκαηνο Πψο ππνζηεξίδνληαη εηδηθά νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην Σκήκα; Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ηξφπνο ππνζηήξημεο ησλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην Σκήκα, πέξαλ ηεο ππνζηήξημήο ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζηνλ πνιηηηζκφ θαζψο θαη ζηε θηινμελία, ζίηηζε θαη αζθάιηζε. Χζηφζν, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζπκβνχινπ-θαζεγεηή, εθηηκάηαη φηη ε ππνζηήξημε ησλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ κπνξεί λα βειηησζεί πιεξέζηεξα Πψο θξίλεηε ηηο ππνδνκέο πάζεο θχζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα; Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο Ο εμνπιηζκφο ηεο βηβιηνζήθεο θξίλεηαη επαξθήο, αλ θαη είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε ησλ δηαζέζηκσλ ηίηισλ ησλ βηβιίσλ, ζεηξψλ & πεξηνδηθψλ κε πξφζθαηε βηβιηνγξαθία σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Σκήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Σκήκαηνο ηα κέιε Δ.Π. πξνηείλνπλ ζε εηήζηα βάζε ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο κε ζπλαθή κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο βηβιηνγξαθία ε νπνία γίλεηαη απνδεθηή αιιά ελ κέξεη πξαγκαηνπνηείηαη, αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο θάζε αθαδεκατθήο πεξίνδνπ Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ Ζ επάξθεηα θαη πνηφηεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, δεδνκέλεο ηεο πξφζθαηεο αλαλέσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε δηδαθηηθά επνπηηθά κέζα θαη ζπζθεπέο (Βι. αλσηέξσ, εμνπιηζκφο εξγαζηεξίσλ ζει , 68-69) Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπνπδαζηεξίσλ Γελ ππάξρνπλ ζπνπδαζηήξηα ιφγσ έιιεηςεο ρψξσλ Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα γξαθείσλ δηδαζθφλησλ Ζ επάξθεηα ησλ γξαθείσλ ησλ δηδαζθφλησλ δελ είλαη επαξθήο. Σα πεξηζζφηεξα γξαθεία είλαη κηθξά θαη θηινμελνχλ δχν ή ηξεηο δηδάζθνληεο. Ζ πνηφηεηά ηνπο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή κφλν σο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Σν έθηαθην Δ.Π. δελ έρεη γξαθεία ιφγσ ηεο έιιεηςεο ρψξσλ. Έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο ησλ Δπηζηεκνληθψλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ πλεξγαηψλ ηνπ Σκήκαηνο θηινμελείηαη ζηα γξαθεία ησλ κειψλ ΔΠ, θπξίσο φζνη έρνπλ πιήξεο σξάξην δηδαζθαιίαο Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ Γξακκαηείαο Σκήκαηνο θαη Σνκέσλ 72

73 Ο ρψξνο ηεο Γξακκαηείαο είλαη κηθξφο ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ αηφκσλ πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεί. Δπίζεο ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα ηα αξρεία ηεο Γξακκαηείαο έρεη ππεξθαιπθζεί, θαζηζηψληαο πξνβιεκαηηθή ηελ νκαιή αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ θαη θαθέισλ θνηηεηψλ Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ Υψξνο ζπλεδξηάζεσλ ππάξρεη ζε έλα απφ ηα Δξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο θαζψο θαη ζην γξαθείν ηνπ Πξντζηακέλνπ. Γελ ππάξρεη εηδηθφο δηακνξθσκέλνο ρψξνο νχηε ζε επίπεδν ρνιήο πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαηίζεηαη ζηα Σκήκαηα Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα άιισλ ρψξσλ (δηδαζθαιεία, πεηξακαηηθά ζρνιεία, κνπζεία, αξρεία, αγξνθηήκαηα, εθζεζηαθνί ρψξνη θ.ιπ.) Γελ ππάξρνπλ άιινη ρψξνη Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ππνδνκψλ ΑκεΑ Πξφζθαηα έρνπλ δηακνξθσζεί ππνδνκέο πξφζβαζεο γηα ΑκεΑ, ηνπιάρηζηνλ θηηξηνινγηθέο, δεδνκέλνπ φηη έρεη νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε αλειθπζηήξσλ ζηα θηίξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ αίζνπζεο δηδαζθαιίαο Πψο εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο; Πξνεγείηαη ζπλελλφεζε κε ηνπο θαηά πεξίπησζε ππεπζχλνπο ησλ ππνδνκψλ απηψλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ. Γελ ππάξρεη εηήζηα θαηαλνκή ρξήζεο ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ θξίλεηαη σο αλεπαξθήο Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο (πιελ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ); Πνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ΣΠΔ; Σν Σκήκα δηαζέηεη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπ νη ελδηαθεξφκελνη. Δπίζεο νη αλαλεψζεηο ησλ εγγξαθψλ θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ησλ βαζκνινγηψλ γίλνληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν Πνηεο απφ απηέο θαη πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο θνηηεηέο θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο; Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο, ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ην Δ.Π. Σν ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλνληαη νη αλαλεψζεηο ησλ εγγξαθψλ 73

74 ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηε Γξακκαηεία. Απφ φινπο επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν; Πξνο ην παξφλ θαλέλα κέινο Δ.Π. δελ έρεη αλαπηχμεη πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ηδξχκαηνο, παξά θάπνηα κέιε έρνπλ πξνρσξήζεη ζε πηινηηθή κνξθή, ρσξίο λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηε ζρεηηθή εξγαζία Πφζν ζπρλά αλαλεψλεηαη ν ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο ζην δηαδίθηπν; Ο ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο αλαλεψλεηαη ηαθηηθά απφ ηνλ ππεχζπλν ησλ Δξγαζηεξίσλ θαη έλα Δξγαζηεξηαθφ πλεξγάηε, ελψ παξάιιεια εκπινπηίδεηαη θαη αλαζρεδηάδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο. ε πάγηα βάζε αλαξηψληαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ν νδεγφο ζπνπδψλ, ην σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ, ην πξφγξακκα εμεηάζεσλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα κεηεγγξαθέο, θαηαηάμεηο, αλαθνηλψζεηο γηα ζπλέδξηα, εκεξίδεο, ινηπέο επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο θ.ιπ Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ; Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πψο δηαζθαιίδεηαη; Οη δηαζέζηκεο ππνδνκέο είλαη ιίγεο θαη γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε απηψλ κέζσ ηε ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο θαη βειηίσζεο απηψλ ζε εμακεληαία θαη εηήζηα βάζε απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο; Πψο δηαζθαιίδεηαη; Οκνίσο κε Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; χληαμε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαη θαηά ζπλέπεηα δελ εθαξκφδεηαη δηαδηθαζία εθηέιεζήο ηνπ. Απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο ζε εηήζηα βάζε αλαισζίκσλ πιηθψλ, εθπαηδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; 74

75 Ζ θαηαλνκή πφξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πιηθψλ κεηαμχ ησλ Σκεκάησλ ηεο ρνιεο Γηνίθεζεο θαη Οθνλνκίαο (ΓΟ) πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη αιγνξίζκνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηε δπλακηθφηεηα ζε θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο θάζε Σκήκαηνο ή θαη άιινπο δείθηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απνινγηζκνχ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; Απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο εθαξκφδεηαη ζρεηηθή δηαδηθαζία γηα ηε δηαθάλεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ πνπ δίλνληαη απφ ηε δηνίθεζε εηεζίσο. Σα θνλδχιηα ηα νπνία δηαηίζεληαη ζην Σκήκα απνξξνθψληαη θαηά 100%. 9. Συμπεράςματα 9.1. Κχξηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Σκήκαηνο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ Β Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ( ) Θεηηθά εκεία Σα ζεηηθά ζεκεία, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ Β Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ( ), νκαδνπνηνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζε νθηψ (8) επηκέξνπο πεδία πνπ αθνξνχλ: ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο (ζθνπφο, ζηφρνη, ζηειέρσζε, δηνίθεζε), ην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ην δηδαθηηθφ έξγν, ην εξεπλεηηθφ έξγν, ην δηνηθεηηθφ έξγν θαη ηηο δηνηθεηηθέο ππνδνκέο, ηηο ζρέζεηο ηνπ ηκήκαηνο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, ηε ζηξαηεγηθή ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο. Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πσο θαη κε ηελ Α πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ), ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, επηηεχρζεθε ε αλάπηπμε ελφο ζπζηεκαηηθνχ δηαιφγνπ θαη κηαο δηεμνδηθήο ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδήγεζε ζηε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θνηλήο απνδνρήο θαη δεκηνχξγεζε αμηφπηζηα δεδνκέλα γηα νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο αλάπηπμεο θαη βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο Με ηελ επθαηξία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Β πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο επηβεβαηψζεθε ν πςειφο βαζκφο αληαπφθξηζεο θαη ζπλάθεηαο ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ηκήκαηνο κε ην πεξηερφκελν θαη ην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαζψο θαη ηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ επηθαηξνπνίεζε ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 75

76 Χο πξνο ηε ζηειέρσζε, αμηνζεκείσην είλαη φηη ηελ πεξίνδν ην ηκήκα ζηειερψζεθε κε 9 λέα κέιε Δ.Π., ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία κφιηο έλα κέινο Δ.Π. είρε εληαρζεί ζηε δπλακηθφηεηα ηνπ ηκήκαηνο. Δπηπιένλ αλακέλεηαη έλαο λένο δηνξηζκφο κέινπο Δ.Π., ελψ έρνπλ μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο πξνθήξπμεο ηξηψλ (3) ζέζεσλ, κηαο (1) ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη δχν (2) ζέζεσλ ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ θαζψο θαη δχν (2) ζέζεσλ ΔΣΠ. Βέβαηα νη δηαδηθαζίεο απηέο ηεινχλ ζήκεξα ππφ αίξεζε ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο επηθείκελεο κεηαξξχζκηζεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο. Χο πξνο ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο, ε απξφζθνπηε εθπαηδεπηηθφ-δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία επηηπγράλεηαη κε ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ ν νπνίνο αθνξά ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηε δεκηνπξγία εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ, ν νπνίνο εθαξκφδεηαη απφ ην κφληκν θαη έθηαθην πξνζσπηθφ. Ζ νξγαλσηηθή απηή κεζνδνινγία επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ ηκήκαηνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κφλν γηα ηελ απνθπγή ηππηθψλ εθθξεκνηήησλ αιιά επίζεο θαη γηα ηελ θάιπςε λέσλ αλαγθψλ φπσο γηα παξάδεηγκα απηή ηεο πξφζθαηεο αλαδηάξζξσζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο ησλ ηνκέσλ ηνπ ηκήκαηνο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ην Σκήκα ΓΜΤΠ έρεη αμηνινγεζεί απφ εμσηεξηθφ αμηνιεηή θαη έρεη ιάβεη ην 2009 Πηζηνπνηεηηθφ Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008 γηα ην ζχζηεκα δηνίθεζεο-δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεη φπσο θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ πεξηνδηθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηζεψξεζε πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 (Βι. Παξάξηεκα). Πξόγξακκα πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ Σν ΠΠ ην Σκήκαηνο είλαη θαηλνηφκν, ζχγρξνλν θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηζηεκηθέο εμειίμεηο θαη ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο θαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ απηήο ζε ηερλνγλσζία δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο). Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ηξηψλ (3) ρξφλσλ εθαξκνγήο ηνπ ηζρχνληνο ΠΠ, ην Σκήκα ζρεδηάδεη ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπ, έρνληαο ππφςε αθελφο ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη αθηέξνπ ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Γηδαθηηθό έξγν Σα ζεηηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ζην πεδίν ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ Β πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ) θαη επηβεβαηψλνπλ επίζεο φζα δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ Α πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ), (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο) αθνξνχλ ζπλνπηηθά ζηα αθφινπζα: ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ αμηνιφγεζεο ( ) εθαξκφζζεθε ε πξνβιεπφκελε αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο, επηηξέπνληαο ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, βάζεη ησλ νπνίσλ εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο. ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ κε ηε ρξήζε επηθαηξνπνηεκέλνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνιιαπιήο βηβιηνγξαθίαο, επνπηηθψλ κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ. ηελ θαζηέξσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θνηηεηψλ δηδαζθφλησλ θαη ηελ επηθείκελε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ θαζεγεηή-ζπκβνχινπ. 76

77 ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ (2009) θαη ηε δηεμαγσγή αληίζηνηρεο έξεπλαο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο (2011). Σα ζεηηθά ζεκεία ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ απνηππψλνληαη επίζεο: ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζηελ αμηνιφγεζε θαη δηαθάλεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην λέν θαλνληζκφ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ κε ηελ εθαξκνγή εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ. ηε βειηησκέλε εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πρακτικισ άζθεζεο, ε νπνία δηεμάγεηαη γηα έλα κέξνο ησλ θνηηεηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ζεηηθά ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζην ζχλνιν ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Δξεπλεηηθό έξγν Σα ζεηηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ζην πεδίν ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ Β πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ) θαη επηβεβαηψλνπλ επίζεο φζα επηζεκάλζεθαλ θαηά ηελ Α πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ), (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο) αθνξνχλ ζπλνπηηθά ζηα αθφινπζα: Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ Δ.Π. ηνπ ηκήκαηνο πνπ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ζπκκεηέρεη ζηηο εξεπλεηηθέο δηεξγαζίεο απφ 30% ζηε δεθαεηία ζε 80% ζηε δεθαεηία Ίδξπζε ηνπ Δξεπλεηηθνχ Δξγαζηεξίνπ πγθξηηηθήο Αλάιπζεο πζηεκάησλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ζην νπνίν ζπκκεηέρεη σο βαζηθή εξεπλεηηθή νκάδα ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Γηαζχλδεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ ελζσκάησζε ησλ παξαγφκελσλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη εξγαιείσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηηο εξεπλεηηθέο δηεξγαζίεο. Αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο κε ζπλεξγαδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, εξεπλεηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο (Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Η, Δξεπλεηηθά Κέληξα, Δπηρεηξεζηαθέο Μνλάδεο, ΚΠΠ θνξείο). Αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη απφ εζληθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο κε ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ έξγσλ, ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηε ζπκκεηνρή κειψλ Δ.Π. ζε εζληθά θαη δηεζλή δίθηπα. Γηάρπζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηε δηνξγάλσζε εζληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ θαη ηε ζπκκεηνρή κειψλ Δ.Π. ζε παλειιήληα ζπλέδξηα αιιά θαη κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ηνλ εκεξήζην πεξηνδηθφ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν. Αμηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο, ζπκβάιινληαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ παξφκελνπ έξγνπ ησλ κνλάδσλ πγείαο θαη πξφλνηαο, ζπλδένληαο παξάιιεια ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. 77

78 Γηνηθεηηθό έξγν Σα ζεηηθά ζεκεία ζην πεδίν ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ Β πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ) θαη επηβεβαηψλνπλ επίζεο φζα επηζεκάλζεθαλ θαηά ηελ Α πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ), (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο) αθνξνχλ ζπλνπηηθά ζηα αθφινπζα: πζηεκαηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ππνζηήξημεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο, θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ εθαξκφδεη ην Ίδξπκα. Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε απηή έρεη σο απνηέιεζκα ν ξπζκφο δηεθπεξαίσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο λα είλαη άκεζνο θαη ηαρχηαηνο θαη ε παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο δηδάζθνληεο λα θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο ρνιήο. Υνξήγεζε ην 2009 ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2008 γηα ην ζχζηεκα δηνίθεζεο-δηαρείξηζεο ηνπ Σκήκαηνο θαζψο θαη αλαλέσζε απηνχ ην 2011, δηαζθαιίδνληαο αθελφο ηε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αθεηέξνπ αλαγλσξίδνληαο ηε ζσξεπκέλε ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ηεο Γξακκαηείαο θαη ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Σρέζεηο κε θνηλσληθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη παξαγσγηθνύο (ΚΠΠ)θνξείο Σα ζεηηθά ζεκεία ζην πεδίν ησλ ζρέζεσλ ηνπ Σκήκαηνο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ Β πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ) θαη επηβεβαηψλνπλ επίζεο φζα επηζεκάλζεθαλ θαηά ηελ Α πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ), (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο) αθνξνχλ ζπλνπηηθά ζηα αθφινπζα: Αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αμηνιφγεζεο κε ηελ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ έξγσλ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαζψο θαη ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο θνηλσληθήο θξνληίδαο (Βι. ζρεηηθή ελφηεηα 6. ζει. 55). Αλαγλψξηζε θαη επξχηεξε απνδνρή ησλ ζρέζεσλ απηψλ ε νπνία επηβεβαηψλεηαη επίζεο θαη κε ηε ζπκκεηνρή κειψλ Δ.Π. ζε εζληθά θαη δηεζλή δίθηπα (Βι. ζρεηηθή ελφηεηα 6. ζει. 59). Σηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο Σα ζεηηθά ζεκεία ζην πεδίν ηεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ Β πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ) θαη επηβεβαηψλνπλ επίζεο φζα επηζεκάλζεθαλ θαηά ηελ Α πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ), (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο) αθνξνχλ ζπλνπηηθά ζηα αθφινπζα: Αλαιπηηθφο απνινγηζκφο ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ. Αμηνπνίεζε θάζε πξνθήξπμεο ζέζεσλ Δ.Π γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ηνπ Σκήκαηνο θαη πξνζέιθπζε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πςειψλ πξνζφλησλ κε ηελ θαζηέξσζε ζηαζεξήο ζπλεξγαζίαο εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ θαη πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο-πξφλνηαο ζην αληηθείκελν ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο-Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. 78

79 Υάξαμε καθξνπξφζεζκεο ηξαηεγηθήο Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ εθπφλεζε ελφο λένπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηα πνξίζκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρεδίνπ ( ) φζν θαη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ζρεδηαδφκελεο κεηαξξχζκηζεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο Αξλεηηθά ζεκεία Σα αξλεηηθά ζεκεία, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ Β Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ( ), νκαδνπνηνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζε έμη (6) επηκέξνπο πεδία πνπ αθνξνχλ: ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο, ζην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζην δηδαθηηθφ έξγν, ζην εξεπλεηηθφ έξγν, ζην δηνηθεηηθφ έξγν, ζηηο ζρέζεηο ηνπ ηκήκαηνο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο. Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση του Τμήματος Σα αξλεηηθά ζεκεία ζην πεδίν ηεο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζηειέρσζεο ηνπ Σκήκαηνο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ Β πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ) θαη επηβεβαηψλνπλ επίζεο φζα επηζεκάλζεθαλ θαηά ηελ Α πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ), (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο) αθνξνχλ ζπλνπηηθά ζηα αθφινπζα: Μηθξφο αξηζκφο νξγαληθψλ ζέζεσλ, ζπγθξηηηθά κε άιια ηκήκαηα ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (ΓΟ) ηνπ ΣΔΗ-Αζήλαο φπσο θαη κε ην αληίζηνηρν ηκήκα Γ.Μ.Τ.Π. ηνπ ΣΔΗ-Καιακάηαο, θαζψο ην Σκήκα δηαζέηεη δέθα έμη (16) νξγαληθέο ζέζεηο κειψλ Δ.Π. έλαληη ησλ άιισλ ηκεκάησλ. Απφ ηηο δέθα έμη (16) απηέο ζέζεηο έρνπλ πιεξσζεί κέρξη ζήκεξα νη δέθα (10). Ζ έιιεηςε απηή αλαπιεξψλεηαη κε ηελ αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε άλσ ησλ ηξηάληα (30) επηζηεκνληθνχο θαη εξγαζηεξηαθνχο ζπλεξγάηεο κε εηήζηα ζχκβαζε εξγαζίαο κε ζπλνιηθέο ψξεο απαζρφιεζεο πιεζίνλ ησλ 200 σξψλ εβδνκαδηαίσο. Ζ έιιεηςε απηή έρεη σο απνηέιεζκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εμσηεξηθψλ δηδαζθφλησλ ζπλεξγαηψλ, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο, ηε ζπλερηδφκελε ζψξεπζε ελφο ζεκαληηθνχ φγθνπ δηνηθεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ππεξβνιηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο ζηα πεξηζζφηεξα κέιε Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο. Ζ απαζρφιεζε ησλ εμσηεξηθψλ δηδαζθφλησλ ζπλεξγαηψλ κε εηήζηεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη φρη γηα παξάδεηγκα κε ηξηεηείο ή πεληαεηείο ζπκβάζεηο, επηδξά αξλεηηθά ζηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ αιιά θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο δελ επηηξέπεη ηε δηακφξθσζε κηαο ζηαζεξήο, έζησ γηα κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, νκάδαο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. Πξόγξακκα πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ Σα αξλεηηθά ζεκεία ζην πεδίν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ Β πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ) θαη επηβεβαηψλνπλ επίζεο φζα επηζεκάλζεθαλ θαηά ηελ Α πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ), (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο), αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλάγθε ηεο επέιηθηεο πεξηνδηθήο ηνπ επηθαηξνπνίεζεο ή θαη αλακφξθσζεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Σκήκαηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έγθξηζε άιινπ νξγάλνπ, απνδίδνληαο εμάιινπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη νπζηαζηηθφ λφεκα θαη πεξηερφκελν ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ. 79

80 Γηδαθηηθό έξγν Σα αξλεηηθά ζεκεία ζην πεδίν ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ Β πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ) θαη επηβεβαηψλνπλ επίζεο φζα επηζεκάλζεθαλ θαηά ηελ Α πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ), (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο), αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο ζε πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο θαζψο θαη ηε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο φπσο θαη ησλ μέλσλ θνηηεηψλ ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ. Δξεπλεηηθό έξγν Σα αξλεηηθά ζεκεία ζην πεδίν ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ Β πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ) θαη επηβεβαηψλνπλ επίζεο φζα επηζεκάλζεθαλ θαηά ηελ Α πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ), (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο), αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηε δηάζεζε πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ θαη ηε δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο ζπζηεκαηηθφηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Γηνηθεηηθό έξγν Σα αξλεηηθά ζεκεία ζην πεδίν ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ Β πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ) θαη επηβεβαηψλνπλ επίζεο φζα επηζεκάλζεθαλ θαηά ηελ Α πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ), (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο), αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηε δηάζεζε πεξηνξηζκέλσλ ρψξσλ-γξαθείσλ θαζεγεηψλ, ζηελ απνπζία γξαθείνπ Πξντζηακέλνπ, ζηε κε επαξθή ζηειέρσζε ηεο Γξακκαηείαο θαζψο θαη απφ πιεπξάο ρψξνπ απηήο. Σρέζεηο κε θνηλσληθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο Σα αξλεηηθά ζεκεία ζην πεδίν ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ Β πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ) θαη επηβεβαηψλνπλ επίζεο φζα επηζεκάλζεθαλ θαηά ηελ Α πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ), (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο), αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλάγθε πξνψζεζεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηεο ζπλδηνξγάλσζεο θνηλψλ εκεξίδσλ / ζπλεδξίσλ κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο εθηφο ησλ ρψξσλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο, πξαθηηθή ε νπνία εληζρχεη ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ εηθφλα-θήκε ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηνπ Σκήκαηνο ζηελ θνηλσλία Δπθαηξίεο αμηνπνίεζεο ζεηηθψλ ζεκείσλ θαη ελδερφκελνη θίλδπλνη απφ ηα αξλεηηθά ζεκεία Οη επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ θαη νη ελδερφκελνη θίλδπλνη απφ ηα αξλεηηθά ζεκεία πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ Β πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ) φπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ θαη επηβεβαηψλνπλ επίζεο φζα επηζεκάλζεθαλ θαηά ηελ Α πεξίνδν αμηνιφγεζεο ( ), (Βι. Α Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζει ), αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ επφκελε πεληαεηία ( ). Δηδηθφηεξα ε ζηξαηεγηθή ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: Αλαζεψξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΠ). Βειηηζηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ κε ηε δηακφξθσζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Οινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΜΠ). 80

81 Αλάπηπμε ηνπ Δξεπλεηηθνχ Δξγαζηεξίνπ πγθξηηηθήο Αλάιπζεο πζηεκάησλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο. Πξνψζεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο ζην πεδίν ησλ ζπλεξγαζηψλ κε: Παλεπηζηήκηα γηα ηε δεκηνπξγία Γηαηκεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη ηε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θαη απνηίκεζεο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο. Δξεπλεηηθνχο Φνξείο γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζηα πεδία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο κε παξάιιειε δηεξεχλεζε θαηλνηφκσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζνδνινγηψλ. Παξαγσγηθέο κνλάδεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα Τγείαο, Πξφλνηαο, Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο (π.ρ. εθηίκεζε θφζηνπο, απνδνηηθφηεηαο / απνηειεζκαηηθφηεηαο, εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ Γξάζεο, δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ θ.ιπ) 10. ρέδηα βειηίσζεο Βξαρππξφζεζκν ζρέδην δξάζεο Σκήκαηνο γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ Αχμεζε ηαθηηθψλ κειψλ Δ.Π θαη πξνγξακκαηηζκφο λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ. Αλαδήηεζε θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ. πγγξαθή λέσλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ απφ ηα κειή ΔΠ, αλάπηπμε αξζξνγξαθίαο κειψλ Δ.Π ηνπ Σκήκαηνο, έθδνζε Δπηζηεκνληθήο Δπηζεψξεζεο θαη Σεηξαδίσλ Δξγαζίαο. Αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηειεδηάζθεςεο/ηειέθπαίδεπζεο κε θνξείο ηνπ Σνκέα Τγείαο-Πξφλνηαο θαη ρνιέο/σκήκαηα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Αλάπηπμε ηνπ Δξεπλεηηθνχ Δξγαζηεξίνπ πγθξηηηθήο Αλάιπζεο πζηεκάησλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Δθηίκεζε αλαγθψλ, πξνζθνξάο θαη δήηεζεο κεηαπηπρηαθψλ εμεηδηθεχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο νξγάλσζεο ππεξεζηψλ πγείαο, πξφλνηαο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο νηθνλνκίαο Αλάπηπμε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο (δεκηνπξγία θνηλψλ πξνγξακκάησλ κε άιια νκνεηδή ηκήκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο εζσηεξηθνχ / εμσηεξηθνχ) ζηνπο ηνκείο ηεο νξγάλσζεο ππεξεζηψλ πγείαο, πξφλνηαο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο νηθνλνκίαο Μεζνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ άξζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ Αλάπηπμε δηθηχνπ δηαζχλδεζεο εξεπλεηηθψλ νκάδσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. 81

82 Γεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ ηεθκεξίσζεο θαηλνηφκσλ πνιηηηθψλ ζηνπο ηνκείο ηεο νξγάλσζεο ππεξεζηψλ πγείαο, πξφλνηαο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο νηθνλνκίαο Δθηίκεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ θαη εζεινληηθνχ ηνκέα Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο ζε ζηειέρε ηνπ δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ θαη εζεινληηθνχ ηνκέα Τγείαο-Πξφλνηαο. Πξνζέιθπζε ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο κε ζηφρν ηελ εκβάζπλζε θαη ηελ αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ ζε γλσζηηθέο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο. Πξνζέιθπζε δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ απφ άιιεο ρψξεο (Πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη αληαιιαγήο). Πξνψζεζε ηξαηεγηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνβνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο (δηεμαγσγή εκεξίδσλ, ζπκπνζίσλ θαη ζπλεδξίσλ, νξγάλσζε δηθηχσλ κε ΜΜΔ θα) Διατύπωςη προτάςεων προσ δράςη από τη Διοίκηςη του Ιδρύματοσ Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο ηειεί ππφ αίξεζε, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν ζρεηηθέο πξνηάζεηο είραλ δηαηππσζεί ζην πιαίζην ηεο Α Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2009), νη νπνίεο παξακέλνπλ ελ ηζρχ θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα: Γηαρσξηζκφο αθαδεκατθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ. Δθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε φια ηα Σκήκαηα. Οξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηα Σκήκαηα εληζρχνληαο ηελ απηνηέιεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο. Δλίζρπζε ηεο εμ απνζηάζεσο δηα-ηκεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζε θνηλά επηζηεκνληθά πεδία θαη γλσζηηθά αληηθείκελα ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Δλίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν Δμεχξεζε λέσλ πφξσλ κε ηε ζπλεξγαζία θαη πξνψζεζε ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ κε ηηο κνλάδεο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ Γεκηνπξγία Κέληξνπ θαη Δξγαζηεξίσλ Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο. Δλίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ & ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ Πξνζέιθπζε ηθαλψλ ειιήλσλ & μέλσλ εξεπλεηψλ. Αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ παξαγσγή, ηελ θνηλσλία, ηελ πγεία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηεχξπλζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Βειηίσζε ηεο δηάδνζεο ηεο γλψζεο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε δηνξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζε Γηεζλή θαη Παλειιήληα πλέδξηα. 82

83 10.4. Διατύπωςη προτάςεων προσ δράςη από την Πολιτεία Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ πξνο ηελ Πνιηηεία ηειεί ππφ αίξεζε, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν ζρεηηθέο πξνηάζεηο είραλ δηαηππσζεί ζην πιαίζην ηεο Α Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2009), νη νπνίεο παξακέλνπλ ελ ηζρχ θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα: Δπηζηεκνληθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ Σκεκάησλ θαη ρνιψλ θαη φρη κφλν ησλ Ηδξπκάησλ. Αλάπηπμε απηφλνκσλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Δθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε φια ηα Ηδξχκαηα (καθξνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο). Δλίζρπζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ έξεπλα. Αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ Με δηαρσξηζκφο ηεο βαζηθήο θαη ηεο εθεξκνζκέλεο έξεπλαο. Θέζπηζε αληηθεηκεληθψλ θαη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ πξφζιεςεο/εμέιημεο κειψλ Δ.Π./ Γ.Δ.Π. γηα θάζε επηζηεκνληθή-εξεπλεηηθή θαη δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα. Πξνζηαζία ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο θαη έθθξαζεο ησλ δηδαζθφλησλ κέζσ θαηνρχξσζεο ησλ βαζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο. 83

84 11. Πίλαθεο Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ζε ππνδείγκαηα θαη παξαηίζεληαη ζε νξηδφληηα δηάηαμε ζειίδαο. 84

85 Ξίνακαρ Δξέλιξη ηος πποζωπικού ηος Ρμήμαηορ Θαζεγεηέο ύλνιν Από εμέιημε* 1 Λέεο πξνζιήςεηο* πληαμηνδνηήζεηο* Παξαηηήζεηο* Αλαπιεξσηέο Θαζεγεηέο ύλνιν Από εμέιημε* 1 Λέεο πξνζιήςεηο* πληαμηνδνηήζεηο* 1 Παξαηηήζεηο* Δπίθνπξνη Θαζεγεηέο ύλνιν Ιέθηνξεο/Θαζεγεηέο Δθαξκνγώλ Κέιε ΔΔΓΗΠ/ΔΓΠ Από εμέιημε* 1 Λέεο πξνζιήςεηο* πληαμηνδνηήζεηο* 1 Παξαηηήζεηο* ύλνιν Λέεο πξνζιήςεηο* 1 πληαμηνδνηήζεηο* Παξαηηήζεηο* ύλνιν Γηδάζθνληεο επί ζπκβάζεη** ύλνιν *** Σερληθό πξνζσπηθό εξγαζηεξίσλ ύλνιν Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό ύλνιν * Αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν έηνο ** Αλαθέξεηαη ζε αξηζκό ζπκβάζεσλ όρη δηδαζθόλησλ (π.ρ. αλ έλαο δηδάζθσλ έρεη δύν ζπκβάζεηο, ρεηκεξηλή θαη εαξηλή, ηόηε κεηξνύληαη δύν ζπκβάζεηο) *** Αλαθέξεηαη εηδηθά ζην έηνο ζην νπνίν νη ζπκβάζεηο ήηαλ εμακεληαίεο γηα ην ζύλνιν ησλ επί ζπκβάζεη δηδαζθόλησλ

86 Ξίνακαρ α. Δξέλιξη ηων εγγεγπαμμένων θοιηηηών ηος Ρμήμαηορ ζε όλα ηα έηη ζποςδών Πξνπηπρηαθνί Κεηαπηπρηαθνί Γηδαθηνξηθνί Ξίνακαρ β. Δξέλιξη ηων εγγεγπαμμένων θοιηηηών ηος Ρμήμαηορ ανά έηορ εγγπαθήρ Πξνπηπρηαθνί Κεηαπηπρηαθνί Γηδαθηνξηθνί

87 Ξίνακαρ Δξέλιξη ηων ειζεπσομένων πποπηςσιακών θοιηηηών ηος Ρμήμαηορ Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο Κεηεγγξαθέο Θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ηνπο θαηεγνξίεο ύλνιν

88 Ξίνακαρ Καθήμαηα Ξποπηςσιακού Ξπογπάμμαηορ Πποςδών ( ) ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 1 Ο Ηζηόηοπορ Πελίδα Νδηγού Πποςδών 11 (Βλ. Α Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ) Γιδάζκονηερ (Πςνεπγάηερ) ποσπεωηικό / Θαη επιλογήν Αξιολόγηζη από θοιηηηή (Λαι / σι) 12 Πνζνηηθή Αλάιπζε 39 Μηθξννηθνλνκηθή 42 Γεληθή Λνγηζηηθή 45 Δηζαγωγή ζην Γίθαην 47 Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Οξγαληζκώλ 50 Δηζαγωγή ζηελ Πιεξνθνξηθή & ηα Γίθηπα 53 Παπαδήκαο,Φακέιεο Παπαγηαλλνύιεο Τνύληαο, Παδαξδή Μεηξνζύιε Φαηδεθηάλ Τζηξηληάλε, Νάηζεο, Αλαγλωζηνπνύινπ ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι ΔΞΑΜΖΝΟ 2 Ο Υγηεηλή & Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο Γίθαην Μνλάδωλ Υγείαο Μαθξννηθνλνκηθή Γηνίθεζε Αλζξωπίλωλ Πόξωλ Λνγηζηηθή Κόζηνπο Σηαηηζηηθή Καθθνύξεο Μεηξνζύιε Αξηειάξεο Πηεξξάθνο Γεξαληώλεο Γήκαο, Βαζηιείνπ, ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι 73 Σηαπξόπνπινο, Σηακνύιε ποσπεωηικό Λαι 11 Γώζηε ηε ζειίδα ηνπ νδεγνύ ζπνπδώλ (αλ ππάξρεη) πνπ πεξηγξάθεη ηνπο ζηόρνπο, ηελ ύιε θαη ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο θαη εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο 12 Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, πεξηγξάςηε ζηελ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ηα θξηηήξηα θαη ηνπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο (πξνζζέζηε ζηνηρεία ηεο απόδνζεο ησλ θνηηεηώλ, ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηώλ, κε βάζε π.ρ ην εξσηεκαηνιόγην θαηά ηελ απνθνίηεζε ή ηα απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο καζεκάησλ από ηνπο θνηηεηέο ή άιια δεδνκέλα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο, θαζώο θαη ηπρόλ δπζθνιίεο) ΒΙΔΞΔ, ΘΔΦ ΠΔΙΊΓΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ: ΑΛΑΙΡΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ 88

89 ΔΞΑΜΖΝΟ 3 Ο Αληωλνπνύινπ Σπζηήκαηα Υγείαο 77 Δπηρεηξεζηαθόο Σρεδηαζκόο & Νέεο Τερλνινγίεο 81 Σηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία Πιεξνθνξηώλ 84 Γεκόζηα Οηθνλνκηθή 87 Γίθαην Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο 90 Πξωηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο & Τνπηθή Απηνδηνίθεζε 94 Φαηδεθηάλ, Κνθθόξεο Γήκαο, Σηακνύιε, Γεκάθνπ, Αξηειάξεο, Γεωξγηάδνπ Ακίηζεο Πηεξξάθνο ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι ΔΞΑΜΖΝΟ 4 Ο Ξένη Γλώσσα Ορολογία 99 Οηθνλνκηθή ηεο Υγείαο 102 Καξπδνγηάλλε, Σωηήξνπ Γνπκνπιάθεο ποσπεωηικό ποσπεωηικό Βάζεηο Γεδνκ. & Πνιπκέζα ζηελ Τζηξηληάλε, Γαξδέιεο,, Υγεία Νάηζεο,Αλαγλωζηνπνύινπ 105 ποσπεωηικό Λαι Γίθαην Κνηλωληθήο Φξνληίδαο 109 Ακίηζεο ποσπεωηικό Λαι Οξγάλωζε & Γηνίθεζε Υπεξεζηώλ Υγείαο Η 114 Παιαηνιόγνπ ποσπεωηικό Λαι ΚΑΣ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ Οξγαλωζηαθή Σπκπεξηθνξά Τδακαινύθα, Δθνδηαζηηθή Σαββαηηαλνπνύινπ Καθθνύξεο, Νάηζεο Θαη επιλογήν Θαη επιλογήν Λαι Λαι Λαι Λαι 89

90 ΔΞΑΜΖΝΟ 5 Ο Κνηλωληνινγία ηεο Αζζέλεηαο & Πνηόηεηαο Εωήο Οξγάλωζε & Γηνίθεζε Υπεξεζηώλ Υγείαο ΗΗ 129 Οξγάλωζε & Γηνίθεζε Υπεξεζηώλ Κνηλωληθήο Πξόλνηαο 132 Κνηλωληνινγία Γηθαίνπ 135 Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Υγείαο 139 ΚΑΣ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε & Γεκόζηα Υγεία 143 Γηεζλείο Οξγαληζκνί & Πνιηηηθέο Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο 146 Σαξξήο, Σαββαηηαλνπνύινπ Παιαηνιόγνπ Αληωλνπνύινπ Μεηξνζύιε Τζηξηληάλε, Παλαγόπνπινο Σεπεηήο Ακίηζεο ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό Θαη επιλογήν Θαη επιλογήν Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι ΔΞΑΜΖΝΟ 6 Ο Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε & Γ/θή Πξαθηηθή Ννο Φξεκαηνδόηεζε & Αμηνιόγεζε Υπεξεζηώλ Υγείαο 156 Κνηλωληνινγία ηωλ Υπ. Υγείαο & Βηνεζηθή 160 Πνιηηηθή & Σρεδηαζκόο Αγωγήο Υγείαο 164 ΚΑΣ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ Κνηλωληθό Marketing & Γεκόζηεο Σρέζεηο 167 Γηαρείξηζε Ηαηξνηερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ 170 Γνύια Γνπκνπιάθεο, Γεκάθνπ Σαξξήο, Σαββαηηαλνπνύινπ Τδακαινύθα Τνκάξαο, Μπξηάλλα Καξπνύδνπ ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό Θαη επιλογήν Θαη επιλογήν Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι 90

91 ΔΞΑΜΖΝΟ 7 Ο Κνηλωληθή Πνιηηηθή & Σρεδηαζκόο Υπεξεζηώλ Υγείαο Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο Υπεξεζηώλ Υγείαο 178 Μεζνδνινγία Έξεπλαο & Σεκηλάξην Τειεηνθνίηωλ 182 Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα Μνλάδωλ Υγείαο & Πξόλνηαο 185 ΚΑΣ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ Μπνπηζηώιε Σεπεηήο Γνύια Γήκαο ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό ποσπεωηικό Λαι Λαι Λαι Λαι Χρηματοοικονομική Διαχείριςη Μονάδων Τγείασ 188 Πιαηήο Θαη επιλογήν Λαι Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα 191 Φξπζάθεο Θαη επιλογήν Λαι ΔΞΑΜΖΝΟ 8 Ο Πξαθηηθή Άζθεζε 196 Πηπρηαθή Δξγαζία

92 Ξίνακαρ Καθήμαηα Ξποπηςσιακού Ξπογπάμμαηορ Πποςδών (Σειμεπινό Δξάμηνο ) Μάζεκα ΔΞΑΜΖΝΟ 1 ν Πνζνηηθή Αλάιπζε Μηθξννηθνλνκηθή Γεληθή Λνγηζηηθή Δηζαγωγή ζην Γίθαην Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Οξγαληζκώλ Δηζαγωγή ζηελ Πιεξνθνξηθή & ηα Γίθηπα Ξολλαπλή Βιβλιογπαθία Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Πύνολο Ωπών Γιδακηικέρ Κονάδερ Γενικήρ ποδομήρ (Γ) Διδικήρ ποδομήρ (Δ) Διδικόηηηαρ (Δ) ΓΝΛΑ 4 4 Γενικήρ ποδομήρ Γ 3 5 Γενικήρ ποδομήρ Γ 4 4 Γενικήρ ποδομήρ Γ 4 6 ΓΝΛΑ 3 5 ΓΝΛΑ 6 6 Γενικήρ ποδομήρ Γ Θοπμού (Θο) Διδίκεςζηρ (Δ) Θαηεύθςνζηρ(Θα) Δγγεγπαμμένοι Φοιηηηέρ ζε Θεωπηηικά Καθήμαηα Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηείσαν ζηιρ εξεηάζειρ ζε Θεωπηηικά Καθήμαηα (Α Ξεπιόδος) Δπάπκεια Δκπαιδεςηικών Κέζων Λαι/σι 13 Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική & επαναληπηική εξέηαζη ζε Θεωπηηικά Καθήμαηα Θοπμού (Θο) Λαι 65 Θοπμού (Θο) Λαι 71 Θοπμού (Θο) Λαι 111 Θοπμού (Θο) Λαι 83 Θοπμού (Θο) Λαι 70 Θοπμού (Θο) Λαι Τπάξρνπλ επαξθή εθπαηδεπηηθά κέζα, όπσο ρώξνη δηδαζθαιίαο, ππνινγηζηέο, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά; Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, δώζηε ζύληνκε αλαθνξά ησλ ειιείςεσλ 92

93 Μάζεκα ΔΞΑΜΖΝΟ 2 ν Υγηεηλή & Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο Γίθαην Μνλάδωλ Υγείαο Μαθξννηθνλνκηθή Γηνίθεζε Αλζξωπίλωλ Πόξωλ Λνγηζηηθή Κόζηνπο Σηαηηζηηθή Ξολλαπλή Βιβλιογπαθία Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Πύνολο Ωπών Γιδακηικέρ Κονάδερ Γενικήρ ποδομήρ (Γ) Διδικήρ ποδομήρ (Δ) Διδικόηηηαρ (Δ) ΓΝΛΑ Θοπμού(Θο) Διδίκεςζηρ(Δ) Θαηεύθςνζηρ(Θα) Δγγεγπαμμένοι θοιηηηέρ Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηείσαν ζηιρ εξεηάζειρ Δπάπκεια Δκπαιδεςηικών Κέζων Λαι/σι 14 Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική & επαναληπηική εξέηαζη 4 6 ΓΟΝΑ Θοπμού (Θο) Λαι Διδικήρ ποδομήρ E.Τ. Θοπμού (Θο) Λαι Γενικήρ ποδομήρ Γ.Τ. Θοπμού (Θο) Λαι Γενικήρ ποδομήρ Γ.Τ. Θοπμού (Θο) Λαι Γενικήρ ποδομήρ Γ.Τ. Θοπμού (Θο) Λαι Γενικήρ Λαι ποδομήρ Γ.Τ. Θοπμού (Θο) Τπάξρνπλ επαξθή εθπαηδεπηηθά κέζα, όπσο ρώξνη δηδαζθαιίαο, ππνινγηζηέο, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά; Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, δώζηε ζύληνκε αλαθνξά ησλ ειιείςεσλ 93

94 Μάζεκα ΔΞΑΜΖΝΟ 3 ν Σπζηήκαηα Υγείαο Δπηρεηξεζηαθόο Σρεδηαζκόο & Νέεο Τερλνινγίεο Σηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία Πιεξνθνξηώλ Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Γίθαην Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο Πξωηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο & Τνπηθή Απηνδηνίθεζε Ξολλαπλή Βιβλιογπαθία Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Πύνολο Ωπών Γιδακηικέρ Κονάδερ Γενικήρ ποδομήρ (Γ) Διδικήρ ποδομήρ (Δ) Διδικόηηηαρ (Δ) ΓΝΛΑ) Θοπμού(Θο) Διδίκεςζηρ(Δ) Θαηεύθςνζηρ(Θα) Δγγεγπαμμένοι θοιηηηέρ Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηείσαν ζηιρ εξεηάζειρ Δπάπκεια Δκπαιδεςηικών Κέζων Λαι/σι 15 Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική & επαναληπηική εξέηαζη 5 6 Διδικόηηηαρ Δ. Διδίκεςζηρ(Δ) Λαι Διδικήρ ποδομήρ Δ.Τ. Θοπμού (Θο) Λαι Γενικήρ ποδομήρ Γ.Τ. Θοπμού (Θο) Λαι Γενικήρ ποδομήρ ΓΤ. Θοπμού (Θο) Λαι Διδικήρ ποδομήρ Δ.Τ. Θοπμού (Θο) Λαι Διδικήρ ποδομήρ Δ.Τ. Θοπμού (Θο) Λαι Τπάξρνπλ επαξθή εθπαηδεπηηθά κέζα, όπσο ρώξνη δηδαζθαιίαο, ππνινγηζηέο, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά; Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, δώζηε ζύληνκε αλαθνξά ησλ ειιείςεσλ 94

95 Μάζεκα ΔΞΑΜΖΝΟ 4 ν Ξέλε Γιώζζα - Οξνινγία Οηθνλνκηθή ηεο Υγείαο Βάζεηο Γεδνκ. & Πνιπκέζα ζηελ Υγεία Γίθαην Κνηλωληθήο Φξνληίδαο Οξγάλωζε & Γηνίθεζε Υπεξεζηώλ Υγείαο Η ΚΑΣ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ Οξγαλωζηαθή Σπκπεξηθνξά Ξολλαπλή Βιβλιογπαθία Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Πύνολο Ωπών Γιδακηικέρ Κονάδερ Γενικήρ ποδομήρ (Γ) Διδικήρ ποδομήρ (Δ) Διδικόηηηαρ (Δ) ΓΝΛΑ 5 6 Διδικόηηηαρ Δ Λαι 3 3 Δθνδηαζηηθή Λαι 3 3 Διδικόηηηαρ Δ. Διδικήρ ποδομήρ Δ Θοπμού(Θο) Διδίκεςζηρ(Δ) Θαηεύθςνζηρ(Θα) Διδίκεςζηρ(Δ) Διδίκεςζηρ(Δ) Θοπμού(Θο) 4 5 Διδικήρ Διδίκεςζηρ(Δ) ποδομήρ ΔΤ. 4 5 Διδικόηηηαρ Δ. Διδίκεςζηρ(Δ) Δγγεγπαμμένοι θοιηηηέρ Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηείσαν ζηιρ εξεηάζειρ Διδικήρ ποδομήρ Δ.Τ. Θαηεύθςνζηρ(Θα) Διδικήρ ποδομήρ Δ.Τ. Θαηεύθςνζηρ(Θα) Δπάπκεια Δκπαιδεςηικών Κέζων Λαι/σι 16 Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική & επαναληπηική εξέηαζη Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι 53 Λαι Λαι Τπάξρνπλ επαξθή εθπαηδεπηηθά κέζα, όπσο ρώξνη δηδαζθαιίαο, ππνινγηζηέο, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά; Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, δώζηε ζύληνκε αλαθνξά ησλ ειιείςεσλ 95

96 ΔΞΑΜΖΝΟ 5 ν Μάζεκα Κνηλωληνινγία ηεο Αζζέλεηαο & Πνηόηεηαο Εωήο Οξγάλωζε & Γηνίθεζε Υπεξεζηώλ Υγείαο ΗΗ Οξγάλωζε & Γηνίθεζε Υπεξεζηώλ Κνηλωληθήο Πξόλνηαο Κνηλωληνινγία Γηθαίνπ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Υγείαο ΚΑΣ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ Περιβαλλοντική Διαχείριση & Δημόσια Υγεία Διεθνείς Οργανισμοί & Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας Ξολλαπλή Βιβλιογπαθία Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Πύνολο Ωπών Γιδακηικέρ Κονάδερ 4 5 Γενικήρ ποδομήρ (Γ) Διδικήρ ποδομήρ (Δ) Διδικόηηηαρ (Δ) ΓΝΛΑ) Διδικόηηηαρ Δ. 4 5 Διδικόηηηαρ Δ. 4 5 Διδικόηηηαρ Δ Λαι 3 4 Λαι 3 4 Διδικήρ ποδομήρ Δ.Τ. Διδικήρ ποδομήρ Δ.Τ..Διδικόηηηαρ Δ. Διδικόηηηαρ Δ. Θοπμού(Θο) Διδίκεςζηρ(Δ) Θαηεύθςνζηρ(Θα) Διδίκεςζηρ(Δ) Διδίκεςζηρ(Δ) Διδίκεςζηρ(Δ) Θοπμού(Θο) Θοπμού(Θο) Θαηεύθςνζηρ(Θα) Θαηεύθςνζηρ(Θα) Δγγεγπαμμένοι θοιηηηέρ Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηείσαν ζηιρ εξεηάζειρ Δπάπκεια Δκπαιδεςηικών Κέζων Λαι/σι 17 Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική & επαναληπηική εξέηαζη Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Τπάξρνπλ επαξθή εθπαηδεπηηθά κέζα, όπσο ρώξνη δηδαζθαιίαο, ππνινγηζηέο, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά; Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, δώζηε ζύληνκε αλαθνξά ησλ ειιείςεσλ 96

97 Μάζεκα ΔΞΑΜΖΝΟ 6 ν Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε & Γ/θή Πξαθηηθή Ννζ Φξεκαηνδόηεζε & Αμηνιόγεζε Υπεξεζηώλ Υγείαο Κνηλωληνινγία ηωλ Υπ. Υγείαο & Βηνεζηθή Πνιηηηθή & Σρεδηαζκόο Αγωγήο Υγείαο ΚΑΣ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ Κνηλωληθό Marketing & Γεκόζηεο Σρέζεηο Γηαρείξηζε Ηαηξνηερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ξολλαπλή Βιβλιογπαθία Λαι Λαι Λαι Λαι Πύνολο Ωπών Γιδακηικέρ Κονάδερ Λαι Λαι 5 6 Γενικήρ ποδομήρ (Γ) Διδικήρ ποδομήρ (Δ) Διδικόηηηαρ (Δ) ΓΝΛΑ Διδικόηηηαρ Δ. Διδικόηηηαρ Δ. Διδικόηηηαρ Δ. Διδικόηηηαρ Δ. Θοπμού(Θο) Διδίκεςζηρ(Δ) Θαηεύθςνζηρ(Θα) Διδίκεςζηρ(Δ) Διδίκεςζηρ(Δ) Διδίκεςζηρ(Δ) Διδίκεςζηρ(Δ) Δγγεγπαμμένοι θοιηηηέρ Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηείσαν ζηιρ εξεηάζειρ Δπάπκεια Δκπαιδεςηικών Κέζων Λαι/σι 18 Απιθμόρ Φοιηηηών πος πέπαζε επιηςσώρ ζηην κανονική & επαναληπηική εξέηαζη Λαι Λαι Λαι Λαι 49 Διδικόηηηαρ Δ. Θαηεύθςνζηρ(Θα) 22 5 Λαι 3 Λαι Διδικόηηηαρ Δ. Θαηεύθςνζηρ(Θα) Τπάξρνπλ επαξθή εθπαηδεπηηθά κέζα, όπσο ρώξνη δηδαζθαιίαο, ππνινγηζηέο, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά; Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, δώζηε ζύληνκε αλαθνξά ησλ ειιείςεσλ 97

98 ΔΞΑΜΖΝΟ 7 ν Μάζεκα Κνηλωληθή Πνιηηηθή & Σρεδηαζκόο Υπεξεζηώλ Υγείαο Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο Υπεξεζηώλ Υγείαο Μεζνδνινγία Έξεπλαο & Σεκηλάξην Τειεηνθνίηωλ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα Μνλάδωλ Υγείαο & Πξόλνηαο ΚΑΣ ΔΠΗΛΟΓΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ Φξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Μνλάδωλ Υγείαο Κνηλωληθή Οηθνλνκία & Δπηρεηξεκαηηθόηεηα Ξολλαπλή Βιβλιογπαθία Λαι Λαι Λαι Λαι Λαι Πύνολο Ωπών Γιδακηικέρ Κονάδερ Λαι 5 6 Γενικήρ ποδομήρ (Γ) Διδικήρ ποδομήρ (Δ) Διδικόηηηαρ (Δ) ΓΝΛΑ Διδικόηηηαρ Δ. Διδικόηηηαρ Δ. Διδικόηηηαρ Δ. Διδικόηηηαρ Δ. Διδικόηηηαρ Δ. Διδικόηηηαρ Δ. Θοπμού(Θο) Διδίκεςζηρ(Δ) Θαηεύθςνζηρ(Θα) Διδίκεςζηρ(Δ) Διδίκεςζηρ(Δ) Διδίκεςζηρ(Δ) Διδίκεςζηρ(Δ) Θαηεύθςνζηρ(Θα) Θαηεύθςνζηρ(Θα) Δγγεγπαμμένοι θοιηηηέρ Απιθμόρ Φοιηηηών πος ζςμμεηείσαν ζ