«SOL GMM BALANCED FUND»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«SOL GMM BALANCED FUND»"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «SOL GMM BALANCED FUND» GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd Εταιρία Διαχείρισης EUROBANK CYPRUS Ltd Θεματοφύλακας ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (www.global-mm.com) Ημερομηνία :

2 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενημερωτικό Δελτίο σελ Κανονισμός σελ GMM Global Money Managers Ltd 2

3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «SOL GMM BALANCED FUND» GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd Εταιρία Διαχείρισης EUROBANK CYPRUS Ltd Θεματοφύλακας ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (www.global-mm.com) Ημερομηνία : GMM Global Money Managers Ltd 3

4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο συντάχθηκε βάσει του Νόμου 78(Ι)2012 (εφεξής ο «Νόμος») που ρυθμίζει τους περί του Ανοικτού Τύπου Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, και ιδιαίτερα βάσει του άρθρου 56 του Νόμου. Σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν συνετάγη από κοινού από την Εταιρία Διαχείρισης «GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd» (εφεξής η «Εταιρία Διαχείρισης») και την «EUROBANK CYPRUS Ltd» (εφεξής ο «Θεματοφύλακας»). Στο παρόν προσαρτάται ως ενιαίο τμήμα αυτού στο σύνολό του ο Κανονισμός του «SOL GMM BALANCED FUND» (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), το οποίο έλαβε στις 6 Αυγούστου 2013, την με αριθμό ΟΣΕΚΑ 3/78 Άδεια Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Το παρόν περιέχει τις πληροφορίες που εξειδικεύονται στον Τύπο Ι του Παραρτήματος του Νόμου. Περί των πληροφοριών που ήδη περιέχονται στον επισυναπτόμενο Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που ακολουθεί, παραπέμπουμε ευθέως στον Κανονισμό. Επισημαίνονται ιδιαίτερα τα ακόλουθα: 1. Πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ο Κανονισμός και οι προβλεπόμενες σε αυτόν κατά το Νόμο περιοδικές Εκθέσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται τόσο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.global-mm.com), όσο και σε έντυπη μορφή, εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, στα γραφεία της Εταιρίας Διαχείρισης (Στασίνου 36, Λευκωσία, Κύπρος) και στους τόπους διάθεσης μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ως ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης εκάστου οικονομικού έτους διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ορίζεται η 31 η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους. Η τυχόν διανομή προσόδων και κερδών στους μεριδιούχους, εφόσον αυτή λάβει χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό, διενεργείται την ίδια ημερομηνία εκάστου έτους. Τα κέρδη που διανέμονται ως μέρισμα στους μεριδιούχους, υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά για τα φυσικά πρόσωπα ενώ απαλλάσσονται τα νομικά πρόσωπα ή τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Επίσης, τα κέρδη από την πώληση μεριδίων ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται από τη φορολογία φυσικού ή νομικού προσώπου και δεν υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά. GMM Global Money Managers Ltd 4

5 Ο έλεγχος των λογιστικών στοιχείων κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 58 του Νόμου διενεργείται από την ελεγκτική εταιρία C&N AUDITORS Ltd, που εδρεύει στη Λευκωσία, οδός Γιάννη Κρανιδιώτη αρ. 10. Η Εταιρία Διαχείρισης διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 10 μέλη και συγκεκριμένα τους: Ιωάννα Πουλιάση Νικόλαο Ιωάννη Καλτσογιάννη Αλέξιο Καρτάλη Πέτρο Μορφόπουλο Βασίλειο Μάρο Αντώνη Σιακαλλή Μιχάλη Ιωαννίδη Κωνσταντίνο Παπαδήμα Ιωάννη Νινιό Μαρία Παναγιώτου Διευθυντή Πρόεδρο Δ.Σ. Διευθυντή Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (Εκτελεστικό Σύμβουλο) Γενικό Διευθυντή A (Εκτελεστικό Σύμβουλο) Γενικό Διευθυντή Β (Εκτελεστικό Σύμβουλο) Διευθυντή (Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο) Διευθυντή (Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο) Διευθυντή (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο) Διευθυντή (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο) Διευθυντή (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο) Διευθυντή (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο) Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων είναι ο Εκτελεστικός Σύμβουλος του Δ.Σ. Νικόλαος Ιωάννης Καλτσογιάννης, πιστοποιημένος διαχειριστής χαρτοφυλακίων και αναλυτής αγορών και μετοχών. Ο κ Νικόλαος Ιωάννης Καλτσογιάννης είναι ο Διαχειριστής και έχει την ευθύνη παρακολούθησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «SOL GMM BALANCED FUND». Η καθημερινή διοίκηση της Εταιρίας Διαχείρισης ασκείται από τον κ. Αλέξιο Καρτάλη, Εκτελεστικό Σύμβουλο του Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή αυτής, ο οποίος είναι επίσης Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας, εποπτεύων τη σύμφωνη με τη Νομοθεσία και τους εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργία της, και υπεύθυνος για την πρόληψη και αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (money laundering). Το αρχικό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανέρχεται σε ευρώ. GMM Global Money Managers Ltd 5

6 Περί του είδους και των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεριδίων και ιδιαίτερα περί του είδους του δικαιώματος που αντιπροσωπεύει το μερίδιο, περί των στοιχείων και καταχωρήσεων που αποδεικνύουν τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, περί των χαρακτηριστικών και περί των περιορισμών στη μεταβίβαση των μεριδίων, βλέπετε επισυναπτόμενο Κανονισμό, Άρθρο 5. Περί της σύγκλησης και της συνόδου της Συνέλευσης των μεριδιούχων και περί του δικαιώματος ψήφου των μεριδιούχων στη Συνέλευση, βλέπετε επισυναπτόμενο Κανονισμό, Άρθρο 13. Περί των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να αποφασιστεί η εκκαθάριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και περί τεχνικών λεπτομερειών της εκκαθάρισης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μεριδιούχων, βλέπετε επισυναπτόμενο Κανονισμό, Άρθρο 12. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι εισηγμένα στην Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Αγορά. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι όροι έκδοσης ή/και διάθεσης των μεριδίων περιγράφονται στον Κανονισμό, Άρθρο 5, ιδίως εδάφιο 3. Περί των τεχνικών λεπτομερειών και των όρων εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων, βλέπετε Κανονισμό, Άρθρο 5, εδάφιο 8. Περί των προμηθειών που καταβάλλονται ειδικά από τον μεριδιούχο στην Εταιρία Διαχείρισης κατά τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων, βλέπετε Κανονισμό, Άρθρο 7, εδάφιο 1. Περί των περιπτώσεων στις οποίες η εξαγορά των μεριδίων μπορεί να ανασταλεί, βλέπετε Κανονισμός, Άρθρο 5, εδάφια 9, 10. Περί των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των κερδών και των προσόδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, βλέπετε Κανονισμό, Άρθρο 9. Περί του επενδυτικού σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών στόχων, της επενδυτικής πολιτικής και των ορίων αυτής και περί των μεθόδων και μέσων δανειοληπτικών δυνατοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, βλέπετε Κανονισμό, Άρθρο 2. Περί των κανόνων αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, βλέπετε Κανονισμό, Άρθρο 4, ιδίως εδάφιο 1. Περί του καθορισμού των τιμών διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων, της μεθόδου και της συχνότητας υπολογισμού των τιμών και των μέσων, του τόπου και της συχνότητας δημοσίευσης των τιμών, βλέπετε Κανονισμό, Άρθρο 4, ιδίως εδάφιο 2. GMM Global Money Managers Ltd 6

7 Περί των εξόδων για τη διάθεση, την εξαγορά ή την εξόφληση μεριδίων, βλέπετε Κανονισμό, Άρθρο 7, εδάφιο 1. Σχετικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην Εταιρία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα ή σε τρίτους, καθώς και των ποσών που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην Εταιρία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα ή σε τρίτους ως αποκατάσταση δαπανών, βλέπετε Κανονισμό, Άρθρα 7 και Σημαντικές επισημάνσεις ως προς τις πραγματοποιούμενες επενδύσεις του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Περαιτέρω, τονίζονται ιδιαίτερα τα ακόλουθα: (α) Οι κατηγορίες στοιχείων στα οποία το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει προσδιορίζονται στον Κανονισμό, Άρθρο 2, εδάφιο 3. Ορίζεται ρητά ότι γίνεται χρήση όλων των διαθεσίμων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό. Τονίζεται ότι η χρήση παραγώγων μπορεί να διενεργείται είτε στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, ιδίως για την αντιστάθμιση κινδύνων, είτε ως επένδυση, στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η κατά τα ανωτέρω χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων ενέχει αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο, δυνάμενη να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις και απώλειες στην αποτίμηση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. (β) Επισημαίνεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 40 του Νόμου 78(Ι)2012 και στον Κανονισμό του, πέραν των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς. Ως εκ τούτου, τονίζεται ότι οι επενδυτές πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή ως προς την επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. (γ) Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των επενδυτών στο ενδεχόμενο η καθαρή αξία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα, λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του ή της χρησιμοποιούμενης διαχειριστικής τεχνικής. (δ) Σε περίπτωση που, κατόπιν απόφασης της Εταιρίας Διαχείρισης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι όροι που περιγράφονται στον Κανονισμό του,το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύσει, βάσει της αρχής της κατανομής των κινδύνων, μέχρι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του ενεργητικού του σε διάφορες εκδόσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς, εκδιδόμενων ή εγγυημένων από κράτος μέλος, από έναν ή περισσότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους μέλους, από τρίτη χώρα, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, κατά GMM Global Money Managers Ltd 7

8 παρέκκλιση του ορίου του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) που προβλέπεται στην υποπαράγραφο 4.1(β)i (που αναφέρεται σε Επιτρεπόμενα Ποσοστά Επένδυσης) του Άρθρου 2 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος που θα λειτουργούν οι εγγυήσεις, θα περιληφθεί, πριν την έναρξη της πραγματοποίησης τέτοιων επενδύσεων, στο εφεξής εκδιδόμενο Ενημερωτικό Δελτίο, στις Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές και στις διαφημιστικές ανακοινώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε εμφανή θέση, ρητή ένδειξη, η οποία θα εφιστά την προσοχή στο γεγονός της πρόθεσης χρήσης της εν λόγω δυνατότητας (νοείται ότι, κατά τα επόμενα έτη, η ένδειξη θα εφιστά την προσοχή στο γεγονός της πραγματοποίησης των σχετικών επενδύσεων) και θα αναφέρει τα κράτη μέλη, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τρίτες χώρες και τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους προτίθεται να επενδύσει (ή θα έχει επενδύσει) ποσοστό άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ενεργητικού του. Σχετικώς παραπέμπουμε στον Κανονισμό, Άρθρο 2, εδάφιο 5. (ε) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επενδύει σημαντικό μέρος του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. 3. Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η Εταιρία Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με την επωνυμία GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd, είναι εταιρία συσταθείσα κατά το Νόμο 78(Ι)2012 της Κυπριακής Δημοκρατίας που ρυθμίζει τους περί ανοικτού τύπου Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων. Σχετικά με την εν λόγω εταιρία (νομική μορφή, έδρα, σύσταση), βλέπετε Κανονισμό, Άρθρο 1. Περί της διοίκησης της Εταιρίας Διαχείρισης, βλέπετε ανωτέρω, υπό κεφ. 1. Η διάρκεια της Εταιρίας Διαχείρισης είναι αόριστη, σύμφωνα με το Καταστατικό της. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Διαχείρισης κατά τη σύστασή της. Το αναληφθέν και καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας Διαχείρισης ανέρχεται σε ευρώ. 4. Πληροφορίες σχετικά με το Θεματοφύλακα Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η EUROBANK CYPRUS Ltd, πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει και υπηρεσίες θεματοφυλακής, σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Θεματοφύλακας εδρεύει στην Κυπριακή Δημοκρατία. 5. Πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια πληρωμών στους μεριδιούχους, την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων, καθώς και τη δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Οι πάσης φύσεως χρηματικές καταβολές προς τους μεριδιούχους, που αφορούν την επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του GMM Global Money Managers Ltd 8

9 προϊόντος από εξαγορά ή εξόφληση μεριδίων, γίνονται με έμβασμα του καταβλητέου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνει ο μεριδιούχος στην Εταιρία Διαχείρισης κατά την έναρξη των συναλλακτικών του σχέσεων ο δικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος ο μεριδιούχος. Το έμβασμα, ενδέχεται να επιβαρύνεται με έξοδα, τα οποία βαρύνουν το μεριδιούχο. Τέτοιες επιβαρύνσεις μπορεί να είναι χρεώσεις τραπεζών, valeur, τυχόν συναλλαγματικές διαφορές σε ισοτιμίες νομισμάτων κλπ Προκειμένου περί κοινών λογαριασμών, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας Διαχείρισης. Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και ειδικά οι πληροφορίες που αφορούν τη διενέργεια χρηματικών καταβολών προς μεριδιούχους παρέχονται σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου διατίθενται μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνονται δε στο Ενημερωτικό Δελτίο που δημοσιεύεται εκεί. 6. Εξέλιξη των αποδόσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τις αποδόσεις προηγούμενων ετών οι οποίες δεν αποτελούν οδηγό για τις μελλοντικές αποδόσεις. Ο υπολογισμός των προηγούμενων αποδόσεων περιλαμβάνει τις τρέχουσες επιβαρύνσεις και αμοιβές, εκτός από τις επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου. Ο δείκτης αναφοράς του Α/Κ είναι το διατραπεζικό επιτόκιο τριμήνου σε Ευρώ (3month Euribor) bps. Η απόδοση του Α/Κ ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του Δείκτη Αναφοράς. 4% SOL GMM BALANCED FUND ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3% 2% 1% 0% ,57% 2,75% 7. Χαρακτηριστικά των επενδυτών στους οποίους απευθύνεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και μνεία των σχετικών κινδύνων Παραπέμπουμε σχετικώς στον Κανονισμό, Άρθρο 2, εδάφιο 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 GMM Global Money Managers Ltd 9

10 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών κυρίως επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία και μέσω ομολογιακών εκδόσεων, κρατικών και εταιρικών, και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μετρίου επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος πηγάζει από τη μεταβλητότητα των τιμών, κυρίως των μετοχών και δευτερευόντως των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, η οποία προέρχεται από τις εξελίξεις σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο. Η ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου με παράλληλη μεγιστοποίηση της απόδοσης των πραγματοποιούμενων επενδύσεων. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, επί χρηματιστηριακών δεικτών ή μετοχών. Η Εταιρία Διαχείρισης χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την επίδρασή τους στη συνολική του επενδυτική πολιτική. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να προβαίνει σε δανεισμό τίτλων (Stock Lending) μόνο μέσω οργανωμένων αγορών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κίνδυνοι που αφορούν στην επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, είναι οι παρακάτω: Πιστωτικός Κίνδυνος: Αυτός ο κίνδυνος αφορά την ικανότητα ενός εκδότη να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Η υποβάθμιση του βαθμού απόδοσης μιας έκδοσης ή ενός εκδότη ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της αξίας των ομολόγων στα οποία έχει επενδύσει το Α/Κ. Κίνδυνος Ρευστότητας: Αυτός ο κίνδυνος απορρέει από τη δυσκολία πώλησης ενός στοιχείου ενεργητικού σε δίκαιη τιμή και κατά τον επιθυμητό χρόνο λόγω πιθανής έλλειψης αγοραστών. Κίνδυνος Αγοράς: Αυτός ο κίνδυνος απορρέει από τον κίνδυνο υποχώρησης του επιπέδου των τιμών της αγοράς συνολικά ή ορισμένης κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου: Αυτός ο κίνδυνος συνδέεται με την ικανότητα ενός αντισυμβαλλόμενου σε μια χρηματοοικονομική συναλλαγή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως πληρωμή, παράδοση και εξόφληση. Λειτουργικός Κίνδυνος: Κάποιες αγορές είναι λιγότερο οργανωμένες σε σχέση με τις περισσότερες διεθνείς αγορές και, ως εκ τούτου, οι ρευστοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού και η εκκαθάριση των συναλλαγών για το αμοιβαίο κεφάλαιο στις εν λόγω αγορές, ενδέχεται να ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Κίνδυνος Παραγώγων: Κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων σε εισηγμένα παράγωγα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την αντιστάθμιση ή/και την αύξηση της απόδοσης της επένδυσής του με αύξηση της χρησιμοποίησης δανειακών κεφαλαίων (leverage). Εφιστούμε την προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι η δυνατότητα αύξησης της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων με αύξηση της χρησιμοποίησης δανειακών κεφαλαίων (leverage) αυξάνει την μεταβλητότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου. GMM Global Money Managers Ltd 10

11 Κίνδυνος Κράτους: Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται με το θεσμικό και το κανονιστικό πλαίσιο του Κράτους στο οποίο επενδύονται τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κίνδυνος Πληθωρισμού: Ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με τη μείωση της απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές λόγω της ανόδου του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Εάν η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλότερη αυτής του πληθωρισμού, υπάρχει κίνδυνος απώλειας κεφαλαίου σε σταθερές τιμές. Κίνδυνος Επιτοκίου: Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να επιδράσει στην τιμή διαπραγμάτευσης ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα ομόλογα και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν υποκείμενη αξία επηρεαζόμενη από τις μεταβολές αυτές. 8. Ανάθεση λειτουργιών σε τρίτους Σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν. 78(1)/2012, η Εταιρία Διαχείρισης αναθέτει με έγγραφη σύμβαση ανάθεσης, με σκοπό την αποδοτικότερη άσκηση των δραστηριοτήτων της, τη διεξαγωγή για λογαριασμό της μίας ή περισσοτέρων από τις λειτουργίες της, αναφορικά και με τους υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ. Βάσει της δυνατότητας αυτής, η Εταιρία Διαχείρισης έχει αναθέσει στα εξής νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Οι εργασίες υποστήριξης συναλλαγών (Back-Office) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, έχουν ανατεθεί στην Ανώνυμη Εταιρία GLOBAL GROUP AE που εδρεύει στην Αθήνα. 2. Οι εργασίες της Οικονομικής Διεύθυνσης (Λογιστηρίου) της Εταιρίας Διαχείρισης έχουν ανατεθεί στην εταιρία Charterhouse Secretarial Services Ltd που εδρεύει στην Λευκωσία. 3. Οι εργασίες υποστήριξης του λογισμικού συστήματος διαχείρισης των επενδύσεων που πραγματοποιούνται για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχουν ανατεθεί στην Ανώνυμη Εταιρία Effect AE, που εδρεύει στην Αθήνα. 4. Η μηχανοργάνωση της Εταιρίας Διαχείρισης έχει ανατεθεί στην Εταιρία RoboTech EE. 5. Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Εταιρίας έχει ανατεθεί στον κ. Κώστα Σαββίδη, εγκεκριμένο λογιστή/ελεγκτή, μέλος του F.C.C.A στην Αγγλία. 6. Ο Θεματοφύλακας δύναται, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα, νομιμοποιούμενα να ασκούν καθήκοντα Θεματοφύλακα, ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού. 7. Οι υπηρεσίες διοίκησης- λογιστικής διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Fund Administration) έχουν ανατεθεί στην ανώνυμη εταιρία «Eurobank Ergasias Α.Ε» στην Ελλάδα. GMM Global Money Managers Ltd 11

12 8. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management) έχει ανατεθεί στην εταιρία Charterhouse Fiduciaries Ltd που εδρεύει στην Λευκωσία. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία συνάπτεται σύμβαση ανάθεσης κάποιας λειτουργίας από την Εταιρία σε τρίτο πρόσωπο, το ενημερωτικό δελτίο ενημερώνεται και συμπληρώνεται κατάλληλα. 9. Μέτρηση της έκθεσης και όρια κινδύνων Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας Διαχείρισης υπολογίζει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο κάθε ΟΣΕΚΑ με τη μέθοδο της δυνητικής ζημιάς (VAR). Το Τμήμα, υπολογίζει σε καθημερινή βάση το απόλυτο VAR των ΟΣΕΚΑ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί καθημερινές παρατηρήσεις (250 ετησίως) για όλες τις θέσεις χαρτοφυλακίου σε διάστημα εμπιστοσύνης 99% και περίοδο διακράτησης 20 ημερών. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τεχνικές και μέσα, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών εξαγοράς ή των πράξεων δανεισμού τίτλων, ώστε να δημιουργηθεί πρόσθετη μόχλευση ή έκθεση στον κίνδυνο αγοράς, το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων λαμβάνει υπόψη αυτές τις τεχνικές ή αυτά τα μέσα κατά τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης. Εκτός αν ισχύει άλλος περιορισμός από την επενδυτική επιτροπή, το απόλυτο VAR δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Η Εταιρία Διαχείρισης χρησιμοποιεί μη παραμετρικές μεθόδους υπολογισμού του VAR, αποφεύγοντας έτσι την υπόθεση της κανονικής κατανομής στις θέσεις του χαρτοφυλακίου. Η μέθοδος του historical VAR καθώς και του Montecarlo Simulation είναι αυτές που έχουν επιλεγεί. Τα παράγωγα εκτιμούνται με την μέθοδο του delta/gamma pricing (duration/convexity), η οποία απεικονίζει ικανοποιητικά τα ρίσκα από τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται. Δεδομένου ότι η χρήση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (που εμφανίζουν ιδιαίτερα μη γραμμικό και πολύπλοκο προφίλ) δεν επιτρέπεται, η προσέγγιση αυτή κρίνεται ικανοποιητική και ακριβής. 10. Αποτροπή Πρακτικών Αγοραίου Χρονισμού (Market Timing και Late Trading) 1. Η Εταιρία Διαχείρισης δεν κάνει δεκτές αιτήσεις συμμετοχής ή εξαγοράς μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, όταν υφίστανται ενδείξεις πρακτικών «market timing» ή «late trading», οι οποίες είναι αντίθετες προς το συμφέρον των μεριδιούχων. 2. Η πρακτική late trading συνίσταται στην υποβολή μίας Αίτησης Συμμετοχής σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ή Αίτησης Εξαγοράς μεριδίων, μετά το χρονικό σημείο κατά το οποίο διενεργείται η αποτίμηση του ενεργητικού του (Net Asset Value, NAV) και, συνακόλουθα, της τιμής των μεριδίων, κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Με αυτή την GMM Global Money Managers Ltd 12

13 πρακτική, ο εντολέας μπορεί να εκμεταλλευθεί τη γνώση γεγονότων, για προσωπικό του όφελος, ή προς όφελος τρίτων, για λογαριασμό των οποίων τυχόν ενεργεί. 3. Ο όρος market timing υποδηλώνει τη διεργασία (arbitraging), με την οποία ο επενδυτής υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίoυ, σε διαρκή (σταθερή) βάση, σε μικρή χρονική περίοδο, εκμεταλλευόμενος τις διαφορές ζώνης χρόνου και τις αδυναμίες ή την αναποτελεσματικότητα του καθορισμού του NAV. 4. Η διαφορά μεταξύ των δύο πρακτικών, late trading και market timing, έγκειται στο γεγονός ότι, στη δεύτερη περίπτωση, η πρακτική είναι συντονισμένη, με την έννοια ότι η συμπεριφορά αναλύεται σε περισσότερες συναλλαγές, από το σύνολο των οποίων προκύπτει ένα όφελος. Αντίθετα, στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για μία μεμονωμένη πράξη, η οποία, από μόνη της, προσπορίζει όφελος στο υποκείμενο της συμπεριφοράς, ή σε άλλο πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου διενεργείται η πράξη. 5. Η Εταιρία Διαχείρισης έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες για την αποτροπή μεθοδεύσεων late trading και market timing, τις οποίες εφαρμόζει κατά την αξιολόγηση και αποδοχή Αιτήσεων Συμμετοχής ή Εξαγοράς που κατατίθενται στην Εταιρία Διαχείρισης. Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών, η Εταιρία Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει Αιτήσεις επενδυτή για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι χρησιμοποιεί αυτές τις πρακτικές και, ενδεχομένως, να λάβει πρόσθετα μέτρα για την προστασία των υπόλοιπων μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 6. Η καταληκτική ώρα για την αποδοχή Αιτήσεων Συμμετοχής (διάθεσης) ή Εξαγοράς μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως έχει οριστεί σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρίας, είναι καθημερινά στις 15:00 μ.μ. Ο επενδυτής πρέπει κατά κύριο λόγο να προβαίνει σε εγγραφή, εξαγορά ή μετατροπή μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χωρίς να έχει γνώση της Καθαρής Θέσης Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 7. Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη την επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθορίζεται ως κριτήριο για τον εντοπισμό και την αποτροπή τέτοιων πρακτικών η κατάρτιση συναλλαγών σε μερίδια με συχνότητα δύο (2) συναλλαγές ανά μία (1) εβδομάδα ανά επενδυτή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η Εταιρία απαγορεύει τη διενέργεια συναλλαγών εξαγοράς/εξόφλησης μεριδίων, δεδομένου ότι ένα χαρακτηριστικό των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η εξαγορά/εξόφληση μεριδίων, όταν και εφόσον το επιθυμεί ο μεριδιούχος. 11. Διενέργεια συναλλαγών δανεισμού τίτλων, πώλησης με δικαίωμα ή υποχρέωση επαναγοράς και αντίστροφες συμβάσεις επαναγοράς/ επαναπώλησης, ως μέσα και τεχνικές με αντικείμενο κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς, για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου GMM Global Money Managers Ltd 13

14 1. Η Εταιρία Διαχείρισης προτίθεται να προβεί στη διενέργεια συναλλαγών ως τεχνικές ή μέσα για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ. Οι μορφές των σχετικών συναλλαγών, οι κατ ιδίαν επιδιωκόμενοι στόχοι, οι όροι και οι περιορισμοί συνοψίζονται στα εξής: Η Εταιρία Διαχείρισης δύναται να προβεί σε συναλλαγές Repos, Reversed Repos και Stock Lending για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ. Στόχος των ανωτέρω συναλλαγών είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα πάντα με τους όρους και περιορισμούς που αναγράφονται στον Κανονισμό του Αμοιβαίο Κεφαλαίου. 2. Η Εταιρία Διαχείρισης δεν θα λαμβάνει μετρητά ως ασφάλεια για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε εξασφάλιση από τη διενέργεια συναλλαγής ως τεχνική ή μέσο για την αποτελεσματική διαχείρισή του. 3. Από τις συναλλαγές της υποπαραγράφου (1) ενδέχεται να ανακύψει ο Κίνδυνος Αγοράς, ο Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου, ο Κίνδυνος Ρευστότητας και ο Λειτουργικός Κίνδυνος. Η αναλυτική καταγραφή των σχετικών Κινδύνων έχει γίνει στην παράγραφο 7 του παρόντος. ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (www.global-mm.com) GMM Global Money Managers Ltd 14

15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «SOL GMM BALANCED FUND» GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd Εταιρία Διαχείρισης EUROBANK CYPRUS Ltd Θεματοφύλακας GMM Global Money Managers Ltd 15

16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1: ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία «GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd» (εφεξής η «Εταιρία Διαχείρισης») με έδρα τη Λευκωσία, Κύπρου και αριθμό μητρώου HE συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ευρώ ύστερα από την υπ αρ. ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με το Νόμο 78(Ι)/2012, που ρυθμίζει τους περί ανοικτού τύπου Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι μέτοχοι της Εταιρίας Διαχείρισης και τα ποσοστά που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο είναι οι εξής: Εταιρία Rosioco Development Ltd 51 % Εταιρία Rioseko Investments Ltd 19 % Εταιρία Teralo Trading Ltd 10 % Εταιρία Volentol Holding Ltd 10 % Εταιρία Gerintomo Co Ltd 10 % 2. Η Εταιρία Διαχείρισης, ύστερα από άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό ΟΣΕΚΑ 3/78, συγκρότησε Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «SOL GMM BALANCED FUND» (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε με αρχικό ενεργητικό διακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ που καταβλήθηκε στο Θεματοφύλακα ολοσχερώς σε μετρητά. Η περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται σε ονομαστικά μερίδια ή κλάσματα μεριδίων που αντιπροσωπεύουν το καθένα το ίδιο ποσοστό επί του συνολικού ενεργητικού του. Η τιμή εκάστου μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύστασής του, ορίστηκε σε δέκα (10) ευρώ. Ως νόμισμα αναφοράς ορίζεται το Ευρώ. 3. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 78(Ι)/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, και από τον παρόντα Κανονισμό (εφεξής ο «Κανονισμός»), ο οποίος εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού που ρητά ρυθμίζουν επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις οι οποίες προβλέπονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο, ο Κανονισμός δεν παρεκκλίνει από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν από κοινού και εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους του και είναι κατατεθειμένα στο Θεματοφύλακα, συγκροτούν δε συλλογικό χαρτοφυλάκιο, διαχειριζόμενο από την Εταιρία Διαχείρισης προς το συμφέρον των μεριδιούχων. 5. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στερείται νομικής προσωπικότητας, οι δε μεριδιούχοι του GMM Global Money Managers Ltd 16

17 εκπροσωπούνται δικαστικά και εξώδικα από την Εταιρία Διαχείρισης, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους επί των στοιχείων του ενεργητικού του. Η Εταιρία Διαχείρισης, όταν εκπροσωπεί τους μεριδιούχους του, ενεργεί στο όνομά της, επισημαίνοντας πάντως ότι ενεργεί για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η Εταιρία Διαχείρισης ασκεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, προς όφελος των μεριδιούχων. 6. Τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία EUROBANK CYPRUS Ltd, εφεξής ο Θεματοφύλακας, με έδρα την Κυπριακή Δημοκρατία. 7. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Θεματοφύλακας και η Εταιρία Διαχείρισης οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των μεριδιούχων του. Η Εταιρία Διαχείρισης ευθύνεται έναντι των μεριδιούχων για κάθε επιδεικνυόμενη εκ μέρους της αμέλεια ως προς τη διαχείρισή του. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται, σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναντι της Εταιρίας Διαχείρισης και των μεριδιούχων του, για κάθε ζημία που υφίστανται από παράβαση υποχρέωσής του. Οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για την ζημιά που έχουν υποστεί από αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 8. Ο Θεματοφύλακας δύναται, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, να αναθέτει τη φύλαξη του συνόλου ή τμήματος του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτο πρόσωπο, νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα. Ο Θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει τη φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών μέσων ή ημεδαπών κινητών αξιών ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών μέσων, στα οποία επενδύονται τα διαθέσιμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί εκτός της Δημοκρατίας, σε δεόντως εξουσιοδοτημένο θεματοφύλακα της αλλοδαπής. ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλών συνολικά αποδόσεων μεσομακροχρόνια, μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων και καταθέσεων, κυρίως στις αγορές των Ευρωπαϊκών χωρών και δευτερευόντως στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Η απόδοση προέρχεται τόσο από την επίτευξη υπεραξιών και κεφαλαιακών κερδών όσο και από εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων, GMM Global Money Managers Ltd 17

18 τοκομεριδίων και τόκων. Στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων σε μετοχές, ομόλογα, T-Bills και καταθέσεις, επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής: Μετοχές από 0% έως 90% Ομόλογα από 20% έως 90% T-Bills - Καταθέσεις από 0% έως 80% Η διαχείριση τόσο των μετοχικών αξιών όσο και των ομολόγων είναι ενεργητική σε εκείνους τους τίτλους που βάσει της αξιολόγησης και της ανάλυσης της Εταιρίας Διαχείρισης δημιουργούν προσδοκία υψηλότερης κερδοφορίας με την ταυτόχρονη ανάληψη σχετικώς χαμηλότερου επενδυτικού κινδύνου, μέσω και ευρείας διασποράς των επιλεγόμενων τίτλων. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, επί χρηματιστηριακών δεικτών ή μετοχών. Η Εταιρία Διαχείρισης χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την επίδρασή τους στη συνολική του επενδυτική πολιτική. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να προβαίνει σε δανεισμό τίτλων (Stock Lending) μέσω οργανωμένων αγορών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές ( άνω των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών κυρίως επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία και μέσω ομολογιακών εκδόσεων, κρατικών και εταιρικών, και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μετρίου επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος πηγάζει από τη μεταβλητότητα των τιμών, κυρίως των μετοχών και δευτερευόντως των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, η οποία προέρχεται από τις εξελίξεις σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο. Η ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου με παράλληλη μεγιστοποίηση της απόδοσης των πραγματοποιούμενων επενδύσεων. 2. Δείκτης Αναφοράς Ως δείκτης αναφοράς (Benchmark) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ορίζεται: Το διατραπεζικό επιτόκιο τριμήνου σε Ευρώ (3month Euribor) bps. Ο δείκτης αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επανακαθορίζεται μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, κατόπιν απόφασης της Εταιρίας Διαχείρισης, με GMM Global Money Managers Ltd 18

19 σχετική ενημέρωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τους μεριδιούχους. 3. Επιτρεπόμενες Επενδύσεις 1. Οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πραγματοποιούνται μόνο σε ένα (1) ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία: (α) κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η τελευταία ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1 σημείο 14 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, (β) κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά κράτους μέλους, η οποία λειτουργεί κανονικά και είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό, (γ) κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, εισηγμένα σε χρηματιστήριο αξιών τρίτης χώρας, ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά τρίτης χώρας, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό και: (i) η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των αγορών, κατάλογος των οποίων καταρτίζεται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή (ii) η οποία προβλέπεται στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, (δ) νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, με την προϋπόθεση ότι: (i) οι όροι έκδοσής τους προβλέπουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά από αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ), αμέσως ανωτέρω, και (ii) η εισαγωγή που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), πραγματοποιείται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία της έκδοσης, (ε) μερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του Νόμου 78(Ι)2012, ανεξάρτητα εάν κατάγονται ή όχι από κράτος μέλος, εφόσον, σωρευτικά: (i) ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με νομοθεσία που προβλέπει ότι υπόκειται σε εποπτεία, την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ισοδύναμη με αυτή που προβλέπει η Οδηγία 2009/65/ΕΚ και εφόσον η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αρμόδιων αρχών εποπτείας του οργανισμού διασφαλίζεται επαρκώς, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ii) το επίπεδο προστασίας των μεριδιούχων του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων είναι ισοδύναμο με εκείνο που παρέχεται στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, ιδίως, οι κανόνες, που αφορούν το διαχωρισμό των στοιχείων του ενεργητικού, τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις και τις ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς, είναι ισοδύναμοι με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, GMM Global Money Managers Ltd 19

20 (iii) οι δραστηριότητες του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων περιγράφονται σε εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, των εσόδων και των πράξεων που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η έκθεση, (iv) ο ΟΣΕΚΑ ή ο άλλος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, μερίδια του οποίου αποκτώνται, δεν μπορεί να επενδύει, σύμφωνα με τον κανονισμό του, ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού του σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, (στ) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση, ή υποκείμενες σε δικαίωμα ανάληψης, οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες εντός δώδεκα (12) μηνών, κατ ανώτατο όριο, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα κατάγεται από κράτος μέλος, ή, εάν το πιστωτικό ίδρυμα κατάγεται από τρίτη χώρα, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ισοδύναμο με αυτό που προβλέπει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ζ) παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εξομοιούμενων με αυτά μέσων, τα οποία διακανονίζονται σε μετρητά και τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία από τις ρυθμιζόμενες αγορές που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ) αμέσως ανωτέρω. (η) μέσα χρηματαγοράς, πλην των διαπραγματεύσιμων σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 78(Ι)2012, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης αυτών των μέσων υπόκειται σε ρυθμίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταμίευσης και εφόσον αυτά τα μέσα, διαζευκτικά: (i) εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή από κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τρίτη χώρα, ή, σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους, από μέλος της ομοσπονδίας, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο ανήκουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, (ii) εκδίδονται από επιχείρηση οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη αγορά από αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους (α) έως (γ) του παρόντος εδαφίου, (iii) εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από οργανισμό που υπόκειται σε προληπτική εποπτεία, σύμφωνα με τα κριτήρια της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από οργανισμό που υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας, τους οποίους η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ισοδύναμους με εκείνους της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (iv) εκδίδονται από άλλους οργανισμούς που εντάσσονται σε κατηγορία από αυτές που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι επενδύσεις σε αυτά τα μέσα υπόκεινται σε προστασία των επενδυτών ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται στις υποπαραγράφους (i) έως (iii) και εφόσον ο εκδότης είναι εταιρία της οποίας το κεφάλαιο και τα αποθεματικά ανέρχονται σε τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια ευρώ ( ) και υποβάλλει και δημοσιεύει τους ετήσιους λογαριασμούς GMM Global Money Managers Ltd 20

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014203/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund

0180/00014203/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund 0180/00014203/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση.

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. 0180/00008563/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. Attachment: 1. GMM_Hellas Cyprus_1S report 2014_V3_dr_f_020814

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Μ Ο Ι Β Α Ι Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ι Σ Τ Η E U R O P E A N O P P O R T U N I T I E S Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση 2015 (μη Ελεγμένη)

Εξαμηνιαία Έκθεση 2015 (μη Ελεγμένη) Αμοιβαίο Κεφάλαιο «HELLAS - CYPRUS RECOVERY FUND Αμοιβαίο Κεφάλαιο» Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Αρ. Αδείας ΟΣΕΚΑ 01/78 ) Εξαμηνιαία Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, (πρώην ΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα ΤRΙΤΟΝ Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Ιούλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής καλούμενη «ΑΕΔΑΚ», με έδρα την Αθήνα (οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 AΡΘΡΟ 2 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND. Σελ. 1 / 12

ΑΡΘΡΟ 1 AΡΘΡΟ 2 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND. Σελ. 1 / 12 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρία ιαχειρίσεως µε την επωνυµία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (στο εξής : Α.Ε. ιαχειρίσεως ή ALPHA TRUST

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού

A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια - Μετοχικό Εξωτερικού Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY. Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY. Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 1 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ενημερωτικό Δελτίο 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr, www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως:

παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟ 180 ΝΟΜΟΥ 4261 / 2014 1. A. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως: «2.α) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα