Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές.

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές."

Transcript

1 0180/ /el Άλλες Ανακοινώσεις GMM Global Money Managers Ltd Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. GMM Funds Attachments: 1. Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές 2. Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές 3. Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές 4. Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές 5. Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές 6. Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές 7. Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές 8. Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές 9. Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές 10. Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές 11. Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές 12. Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές 13. Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Non Regulated Publication Date: 02/01/2015

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου GMM FUNDS, το οποίο λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Επενδυτικό Τμήμα. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων. «GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND» [ ISIN: CYF ] Η GMM Global Money Managers Ltd διαχειρίζεται αυτό το Επενδυτικό Τμήμα 1. Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Επενδυτικός σκοπός είναι η επίτευξη εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών, κυρίως μέσω ανάληψης πιστωτικού κινδύνου σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.για την επίτευξη του επενδυτικού σκοπού το Επενδυτικό Τμήμα ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: Το ενεργητικό του επενδύεται κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κρατικούς ομολογιακούς τίτλους υψηλής απόδοσης και μεσαίου έως υψηλού πιστωτικού κινδύνου. Δευτερεύοντος το Επενδυτικό Τμήμα αναλαμβάνει μικρό μετοχικό ρίσκο με σκοπό να διευρύνει την προσδοκώμενη απόδοσή του. Το ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων σε μετοχές,ομόλογα και καταθέσεις επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής: Μετοχές : από 0% έως 20% Ομόλογα (High Yield) : από 10% έως 75% Ομόλογα (Υψηλής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης) : από 10% έως 40% Καταθέσεις, T- Bills : από 0% έως 80% Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, επί χρηματιστηριακών δεικτών ή μετοχών. Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να προβαίνει σε δανεισμό τίτλων (Stock Lending) μόνο μέσω οργανωμένων αγορών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η απόδοση του Επενδυτικού Τμήματος αναμένεται ότι θα καθορίζεται από μικροοικονομικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες. Ως δείκτης αναφοράς (Benchmark) του Επενδυτικού Τμήματος ορίζεται το διατραπεζικό επιτόκιο τριμήνου σε Ευρώ (3-months Euribor) +250 bps. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να εξαγοράσουν μερίδια του Επενδυτικού Τμήματος σε καθημερινή βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες στην Κύπρο. Τα έσοδα από μερίσματα είτε επανεπενδύονται, είτε διανέμονται στους μεριδιούχους σύμφωνα με απόφαση της Εταιρίας Διαχείρισης. Η επίδραση των εξόδων πράξεων χαρτοφυλακίου στις αποδόσεις ενδέχεται να είναι ουσιαστική λόγω της στρατηγικής που υιοθετεί Επενδυτικό Τμήμα. Εκτός από τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται στο τμήμα 3 (Επιβαρύνσεις) του παρόντος εγγράφου, καθίσταται σαφές ότι και τα έξοδα πράξεων χαρτοφυλακίου πληρώνονται από τα στοιχεία ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος. Εφιστάται η προσοχή στο ότι επιτρέπεται το Επενδυτικό Τμήμα να επενδύει μέχρι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του ενεργητικού του σε εκδόσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς, εκδιδόμενων ή εγγυημένων από κράτος μέλος, από έναν ή περισσότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους μέλους, από τρίτη χώρα, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον, συντρέχουν, σωρευτικά, οι όροι που περιγράφονται συναφώς στον Κανονισμό του Επενδυτικού Τμήματος. Τα κράτη μέλη, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί δύναται να είναι οι ακόλουθοι: IBRD, EBRD, ASIAN DEVELOPMENT BANK, INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK, KFW, NORDIC INVESTMENT BANK, KOMMUNALBANKEN NORWAY (KBN), EUROFIMA, COUNCIL OF EUROPE, EFSF, EIB, ESM, WORLD BANK, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, US GOVERNMENT, GERMAN GOVERNMENT, NORWAY GOVERNMENT, SWISS GOVERNMENT, CANADIAN GOVERNMENT, AUSTRALIAN GOVERNMENT. Σύσταση: Το Επενδυτικό Τμήμα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών ετών. 2. Προφίλ κινδύνου και απόδοσης Χαμηλότερος Υψηλότερος Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η κατηγορία κινδύνου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα παραμείνει αμετάβλητη. H κατηγοριοποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Γιατί το Επενδυτικό Τμήμα υπάγεται σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία; Οι επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα ενέχουν σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές, οι οποίες μπορεί να οφείλονται, για παράδειγμα, σε αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τον εκδότη ή την αγορά. Επιπρόσθετα, αυτές οι διακυμάνσεις συχνά αμβλύνονται βραχυπρόθεσμα. Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος, τόσο μακρύτερος είναι ο συνιστώμενος επενδυτικός ορίζοντας. Στη συνέχεια περιγράφονται άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιωδώς με το Επενδυτικό Τμήμα και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από το δείκτη κινδύνου: Πιστωτικός Κίνδυνος: Αφορά την ικανότητα ενός εκδότη να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Η υποβάθμιση του βαθμού απόδοσης μιας έκδοσης ή ενός εκδότη ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της αξίας των ομολόγων στα οποία έχει επενδύσει το Επενδυτικό Τμήμα. Κίνδυνος Ρευστότητας: Απορρέει από τη δυσκολία πώλησης ενός στοιχείου ενεργητικού σε δίκαιη τιμή και κατά τον επιθυμητό χρόνο λόγω πιθανής έλλειψης αγοραστών. Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου: Ο κίνδυνος συνδέεται με την ικανότητα ενός αντισυμβαλλόμενου σε μια χρηματοοικονομική συναλλαγή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως πληρωμή, παράδοση και εξόφληση. Λειτουργικός Κίνδυνος: Κάποιες αγορές είναι λιγότερο οργανωμένες σε σχέση με τις περισσότερες διεθνείς αγορές και, ως εκ τούτου, οι ρευστοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού και η εκκαθάριση των συναλλαγών για το Επενδυτικό Τμήμα στις εν λόγω αγορές, ενδέχεται να ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Κίνδυνος Πληθωρισμού: Σχετίζεται με τη μείωση της απόδοσης του Επενδυτικού Τμήματος σε σταθερές τιμές λόγω της ανόδου του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Κίνδυνος Επιτοκίου: Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να επιδράσει στην τιμή διαπραγμάτευσης ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα ομόλογα και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Κίνδυνος Παραγώγων: Η χρήση παραγώγων είτε για αντιστάθμιση κινδύνου, είτε για αποτελεσματική διαχείριση, ενδεχομένως να επηρεάσει ουσιωδώς την απόδοση του χαρτοφυλακίου. 1

3 3. Επιβαρύνσεις Η επένδυση στο Επενδυτικό Τμήμα υπόκειται στις εξής επιβαρύνσεις: Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας Επιβάρυνση εισόδου 3% Επιβάρυνση εξόδου 2% Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους ή πριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας, κατά περίπτωση. Χρεώσεις που εισπράττονται από το Επενδυτικό Τμήμα κατά τη διάρκεια ενός έτους Τρέχουσα επιβάρυνση 2,86% Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Επενδυτικό Τμήμα υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις Αμοιβή επίδοσης/ υπεραπόδοσης 20% επί των θετικών αποδόσεων που επιτυγχάνει το Επενδυτικό Τμήμα σε σύγκριση με το Δείκτη Αναφοράς. 4. Προηγούμενες επιδόσεις Δεν παρουσιάζεται διάγραμμα επιδόσεων καθώς δεν έχει ακόμα στοιχεία επιδόσεων για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων επιδόσεων για τους επενδυτές. Οι αναγραφόμενες επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου αποτελούν το ανώτατο ποσοστό που μπορεί να χρεωθεί επί του κεφαλαίου σας. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα. Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις πραγματικές επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογισθεί με βάσει τα έξοδα του προηγούμενου έτους, για το έτος που τελειώνει τον 10 ο /2014 (δηλ. από την παρέλευση 12 μηνών από την ημερομηνία που τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διατέθηκαν για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία) και ενδέχεται να ποικίλουν από έτος σε έτος. Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλει ο επενδυτής χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας και διοίκησης λογιστικής διαχείρισης του Επενδυτικού Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής του. Οι επιβαρύνσεις αυτές μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσης. Οι επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνουν την αμοιβή υπεραπόδοσης και το κόστος συναλλαγών, εκτός στις περιπτώσεις επιβαρύνσεων εισόδου και εξόδου, που δύναται το Επενδυτικό Τμήμα να καταβάλλει όταν αγοράζει/εξαγοράζει μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 1 (Πληροφορίες σχετικά με το Επενδυτικό Τμήμα) του Ενημερωτικού Δελτίου και στα Άρθρα 7 (Αμοιβές και προμήθειες της Εταιρίας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα και μέθοδος υπολογισμού αυτών) και 8 (Δαπάνες που βαρύνουν το Επενδυτικό Τμήμα) του Κανονισμού που προσαρτάται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι: Τα αναφερόμενα στοιχεία στο διάγραμμα επιδόσεων δείχνουν πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε η αξία του Επενδυτικού Τμήματος ανά έτος. Το συγκεκριμένο Επενδυτικό Τμήμα έλαβε άδεια λειτουργίας στις: 06/08/2013. Οι αμοιβές επιδόσεων και οι τρέχουσες επιβαρύνσεις του Επενδυτικού Τμήματος περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων. Οι αμοιβές εισόδου/εξόδου και μετατροπής εξαιρούνται από τον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων. Όλα τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί σε ευρώ. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα για τις μελλοντικές. 5. Πρακτικές Πληροφορίες Θεματοφύλακας είναι η Eurobank Cyprus Ltd. Περαιτέρω πληροφορίες για το Επενδυτικό Τμήμα, μεταξύ των οποίων το πιο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο, πιο πρόσφατες δημοσιευμένες τιμές των μεριδίων, την ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση, μπορείτε να λάβετε δωρεάν, στα Ελληνικά, από την GMM Global Money Managers Ltd ή μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση Η φορολογική νομοθεσία της Κύπρου ενδέχεται να έχει επίδραση στην προσωπική φορολογική κατάσταση του επενδυτή. Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο για περισσότερες πληροφορίες. Η Εταιρία Διαχείρισης έχει αναθέσει με έγγραφη σύμβαση ανάθεσης τις κατωτέρω λειτουργίες: Εσωτερικό Έλεγχο, Διαχείριση Κινδύνων, Εργασίες Υποστήριξης Συναλλαγών (Back-Office), Μηχανογράφηση, Οικονομική Διεύθυνση (Λογιστήριο), Υποστήριξη λογισμικού συστήματος διαχείρισης των επενδύσεων, Υπηρεσίες διοίκησης λογιστικής διαχείρισης του Α/Κ (Fund Administration) Ο Θεματοφύλακας δύναται, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα, νομιμοποιούμενα να ασκούν καθήκοντα Θεματοφύλακα. Η GMM Global Money Managers Ltd μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου για το Επενδυτικό Τμήμα. Το παρόν Επενδυτικό Τμήμα έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Κυπριακή Δημοκρατία και υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Η GMM Global Money Managers Ltd έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Κύπρο και υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Οι παρούσες Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις: 30/12/

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου GMM FUNDS, το οποίο λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Επενδυτικό Τμήμα. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων. «GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND» [ ISIN: CYF ] Η GMM Global Money Managers Ltd διαχειρίζεται αυτό το Επενδυτικό Τμήμα 1. Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Επενδυτικός σκοπός είναι η επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων, μεσομακροπρόθεσμα, μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως εταιρικών και κρατικών ομολόγων και μετοχών και δευτερεύοντος T-Bills και καταθέσεων, τόσο στις αγορές των Ευρωπαϊκών χωρών, όσο και στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Η απόδοση προέρχεται κυρίως από το εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων και τοκομεριδίων και δευτερεύοντος από την επίτευξη υπεραξιών και κεφαλαιακών κερδών. Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται επίσης να αναλάβει υψηλή έκθεση σε ξένο νόμισμα προκειμένου να διευρύνει την προσδοκώμενη απόδοσή του. Στο Επενδυτικό Τμήμα, το ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων σε ομόλογα, μετοχές, καταθέσεις και T-Bills, επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής: Ομόλογα από 20% έως 100% Μετοχές από 0% έως 50% Καταθέσεις, T- Bills από 0% έως 80% Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, επί χρηματιστηριακών δεικτών ή μετοχών. Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να προβαίνει σε δανεισμό τίτλων (Stock Lending) μόνο μέσω οργανωμένων αγορών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η απόδοση του Επενδυτικού Τμήματος αναμένεται ότι θα καθορίζεται από μικροοικονομικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες. Ως δείκτης αναφοράς (Benchmark) του Επενδυτικού Τμήματος ορίζεται το διατραπεζικό επιτόκιο τριμήνου σε Ευρώ (3-months Euribor) +450 bps. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να εξαγοράσουν μερίδια του Επενδυτικού Τμήματος σε καθημερινή βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες στην Κύπρο. Τα έσοδα από μερίσματα είτε επανεπενδύονται, είτε διανέμονται στους μεριδιούχους σύμφωνα με απόφαση της Εταιρίας Διαχείρισης. Η επίδραση των εξόδων πράξεων χαρτοφυλακίου στις αποδόσεις ενδέχεται να είναι ουσιαστική λόγω της στρατηγικής που υιοθετεί Επενδυτικό Τμήμα. Εκτός από τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται στο τμήμα 3 (Επιβαρύνσεις) του παρόντος εγγράφου, καθίσταται σαφές ότι και τα έξοδα πράξεων χαρτοφυλακίου πληρώνονται από τα στοιχεία ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος. Εφιστάται η προσοχή στο ότι επιτρέπεται το Επενδυτικό Τμήμα να επενδύει μέχρι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του ενεργητικού του σε εκδόσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς, εκδιδόμενων ή εγγυημένων από κράτος μέλος, από έναν ή περισσότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους μέλους, από τρίτη χώρα, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον, συντρέχουν, σωρευτικά, οι όροι που περιγράφονται συναφώς στον Κανονισμό του Επενδυτικού Τμήματος. Τα κράτη μέλη, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί δύναται να είναι οι ακόλουθοι: IBRD, EBRD, ASIAN DEVELOPMENT BANK, INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK, KFW, NORDIC INVESTMENT BANK, KOMMUNALBANKEN NORWAY (KBN), EUROFIMA, COUNCIL OF EUROPE, EFSF, EIB, ESM, WORLD BANK, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, US GOVERNMENT, GERMAN GOVERNMENT, NORWAY GOVERNMENT, SWISS GOVERNMENT, CANADIAN GOVERNMENT, AUSTRALIAN GOVERNMENT. Σύσταση: Το Επενδυτικό Τμήμα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών ετών. 2. Προφίλ κινδύνου και απόδοσης Χαμηλότερος Υψηλότερος Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η κατηγορία κινδύνου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα παραμείνει αμετάβλητη. H κατηγοριοποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Γιατί το Επενδυτικό Τμήμα υπάγεται σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία; Οι επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα ενέχουν σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές, οι οποίες μπορεί οφείλονται, για παράδειγμα, σε αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τον εκδότη ή την αγορά. Επιπρόσθετα, αυτές οι διακυμάνσεις συχνά αμβλύνονται βραχυπρόθεσμα. Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος, τόσο μακρύτερος είναι ο συνιστώμενος επενδυτικός ορίζοντας. Στη συνέχεια περιγράφονται άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιωδώς με το Επενδυτικό Τμήμα και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από το δείκτη κινδύνου: Πιστωτικός Κίνδυνος: Αφορά την ικανότητα ενός εκδότη να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Η υποβάθμιση του βαθμού απόδοσης μιας έκδοσης ή ενός εκδότη ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της αξίας των ομολόγων στα οποία έχει επενδύσει το Επενδυτικό Τμήμα. Κίνδυνος Ρευστότητας: Απορρέει από τη δυσκολία πώλησης ενός στοιχείου ενεργητικού σε δίκαιη τιμή και κατά τον επιθυμητό χρόνο λόγω πιθανής έλλειψης αγοραστών. Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου: Ο κίνδυνος συνδέεται με την ικανότητα ενός αντισυμβαλλόμενου σε μια χρηματοοικονομική συναλλαγή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως πληρωμή, παράδοση και εξόφληση. Λειτουργικός Κίνδυνος: Κάποιες αγορές είναι λιγότερο οργανωμένες σε σχέση με τις περισσότερες διεθνείς αγορές και, ως εκ τούτου, οι ρευστοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού και η εκκαθάριση των συναλλαγών για το Επενδυτικό Τμήμα στις εν λόγω αγορές, ενδέχεται να ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Κίνδυνος Πληθωρισμού: Σχετίζεται με τη μείωση της απόδοσης του Επενδυτικού Τμήματος σε σταθερές τιμές λόγω της ανόδου του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Κίνδυνος Επιτοκίου: Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να επιδράσει στην τιμή διαπραγμάτευσης ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα ομόλογα και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα Κίνδυνος Παραγώγων: Η χρήση παραγώγων είτε για αντιστάθμιση κινδύνου, είτε για αποτελεσματική διαχείριση, ενδεχομένως να επηρεάσει ουσιωδώς την απόδοση του χαρτοφυλακίου. 1

5 3. Επιβαρύνσεις Η επένδυση στο Επενδυτικό Τμήμα υπόκειται στις εξής επιβαρύνσεις: Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας Επιβάρυνση εισόδου 4% Επιβάρυνση εξόδου 2% Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους ή πριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας, κατά περίπτωση. Χρεώσεις που εισπράττονται από το Επενδυτικό Τμήμα κατά τη διάρκεια ενός έτους Τρέχουσα επιβάρυνση 2,14% Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Επενδυτικό Τμήμα υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις Αμοιβή επίδοσης/ υπεραπόδοσης 4. Προηγούμενες επιδόσεις 20% επί των θετικών αποδόσεων που επιτυγχάνει το Επενδυτικό Τμήμα σε σύγκριση με το Δείκτη Αναφοράς Δεν παρουσιάζεται διάγραμμα επιδόσεων καθώς δεν έχει ακόμα στοιχεία επιδόσεων για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων επιδόσεων για τους επενδυτές. Οι αναγραφόμενες επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου αποτελούν το ανώτατο ποσοστό που μπορεί να χρεωθεί επί του κεφαλαίου σας. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα. Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις πραγματικές επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογισθεί με βάσει τα έξοδα του προηγούμενου έτους, για το έτος που τελειώνει τον 10 ο /2014 (δηλ. από την παρέλευση 12 μηνών από την ημερομηνία που τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διατέθηκαν για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία) και ενδέχεται να ποικίλουν από έτος σε έτος. Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλει ο επενδυτής χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας και διοίκησης λογιστικής διαχείρισης του Επενδυτικού Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής του. Οι επιβαρύνσεις αυτές μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσης. Οι επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνουν την αμοιβή υπεραπόδοσης και το κόστος συναλλαγών, εκτός στις περιπτώσεις επιβαρύνσεων εισόδου και εξόδου, που δύναται το Επενδυτικό Τμήμα να καταβάλλει όταν αγοράζει/εξαγοράζει μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 1 (Πληροφορίες σχετικά με το Επενδυτικό Τμήμα) του Ενημερωτικού Δελτίου και στα Άρθρα 7 (Αμοιβές και προμήθειες της Εταιρίας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα και μέθοδος υπολογισμού αυτών) και 8 (Δαπάνες που βαρύνουν το Επενδυτικό Τμήμα) του Κανονισμού που προσαρτάται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι: Τα αναφερόμενα στοιχεία στο διάγραμμα επιδόσεων δείχνουν πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε η αξία του Επενδυτικού Τμήματος ανά έτος. Το συγκεκριμένο Επενδυτικό Τμήμα έλαβε άδεια λειτουργίας στις: 31/12/2013. Οι αμοιβές επιδόσεων και οι τρέχουσες επιβαρύνσεις του Επενδυτικού Τμήματος περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων. Οι αμοιβές εισόδου/εξόδου και μετατροπής εξαιρούνται από τον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων. Όλα τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί σε ευρώ. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα για τις μελλοντικές. 5. Πρακτικές Πληροφορίες Θεματοφύλακας είναι η Eurobank Cyprus Ltd. Περαιτέρω πληροφορίες για το Επενδυτικό Τμήμα, μεταξύ των οποίων το πιο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο, πιο πρόσφατες δημοσιευμένες τιμές των μεριδίων, την ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση, μπορείτε να λάβετε δωρεάν, στα Ελληνικά, από την GMM Global Money Managers Ltd ή μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση Η φορολογική νομοθεσία της Κύπρου ενδέχεται να έχει επίδραση στην προσωπική φορολογική κατάσταση του επενδυτή. Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο για περισσότερες πληροφορίες. Η Εταιρία Διαχείρισης έχει αναθέσει με έγγραφη σύμβαση ανάθεσης τις κατωτέρω λειτουργίες: Εσωτερικό Έλεγχο, Διαχείριση Κινδύνων, Εργασίες Υποστήριξης Συναλλαγών (Back-Office), Μηχανογράφηση, Οικονομική Διεύθυνση (Λογιστήριο), Υποστήριξη λογισμικού συστήματος διαχείρισης των επενδύσεων, Υπηρεσίες διοίκησης λογιστικής διαχείρισης του Α/Κ (Fund Administration). Ο Θεματοφύλακας δύναται, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα, νομιμοποιούμενα να ασκούν καθήκοντα Θεματοφύλακα. Η GMM Global Money Managers Ltd μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου για το Επενδυτικό Τμήμα. Το παρόν Επενδυτικό Τμήμα έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Κυπριακή Δημοκρατία και υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Η GMM Global Money Managers Ltd έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Κύπρο και υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Οι παρούσες Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις: 30/12/

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου GMM FUNDS, το οποίο λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Επενδυτικό Τμήμα. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων. «GMM GERAISTOS BALANCED FUND» [ ISIN: CYF ] Η GMM Global Money Managers Ltd διαχειρίζεται αυτό το Επενδυτικό Τμήμα 1. Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Επενδυτικός σκοπός είναι η επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων, μεσομακροπρόθεσμα, μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών ομολόγων, μετοχών και καταθέσεων, τόσο στις αγορές των Ευρωπαϊκών χωρών, όσο και στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Η απόδοση προέρχεται τόσο από την επίτευξη υπεραξιών και κεφαλαιακών κερδών όσο και από εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων, τοκομεριδίων και τόκων. Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται επίσης, να αναλάβει υψηλή έκθεση σε ξένο νόμισμα προκειμένου να διευρύνει την προσδοκώμενη απόδοσή του. Στο Επενδυτικό Τμήμα, το ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων σε μετοχές, ομόλογα, T-Bills και καταθέσεις,επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής: Μετοχές από 0% έως 35% Ομόλογα (Υψηλής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης) από 10% έως 75% Ομόλογα (High Yield) από 10% έως 60% Καταθέσεις, T- Bills από 0% έως 80% Ελάχιστο ποσοστό επένδυσης σε Ευρώ ορίζεται το 50%. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, επί χρηματιστηριακών δεικτών ή μετοχών. Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να προβαίνει σε δανεισμό τίτλων (Stock Lending) μόνο μέσω οργανωμένων αγορών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η απόδοση του Επενδυτικού Τμήματος αναμένεται ότι θα καθορίζεται από μικροοικονομικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες. Ως δείκτης αναφοράς (Benchmark) του Επενδυτικού Τμήματος ορίζεται το διατραπεζικό επιτόκιο τριμήνου σε Ευρώ (3-months Euribor) +250 bps. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να εξαγοράσουν μερίδια του Επενδυτικού Τμήματος σε καθημερινή βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες στην Κύπρο. Τα έσοδα από μερίσματα είτε επανεπενδύονται, είτε διανέμονται στους μεριδιούχους σύμφωνα με απόφαση της Εταιρίας Διαχείρισης. Η επίδραση των εξόδων πράξεων χαρτοφυλακίου στις αποδόσεις ενδέχεται να είναι ουσιαστική λόγω της στρατηγικής που υιοθετεί Επενδυτικό Τμήμα. Εκτός από τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται στο τμήμα 3 (Επιβαρύνσεις) του παρόντος εγγράφου, καθίσταται σαφές ότι και τα έξοδα πράξεων χαρτοφυλακίου πληρώνονται από τα στοιχεία ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος. Εφιστάται η προσοχή στο ότι επιτρέπεται το Επενδυτικό Τμήμα να επενδύει μέχρι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του ενεργητικού του σε εκδόσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς, εκδιδόμενων ή εγγυημένων από κράτος μέλος, από έναν ή περισσότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους μέλους, από τρίτη χώρα, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον, συντρέχουν, σωρευτικά, οι όροι που περιγράφονται συναφώς στον Κανονισμό του Επενδυτικού Τμήματος. Τα κράτη μέλη, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί δύναται να είναι οι ακόλουθοι: IBRD, EBRD, ASIAN DEVELOPMENT BANK, INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK, KFW, NORDIC INVESTMENT BANK, KOMMUNALBANKEN NORWAY (KBN), EUROFIMA, COUNCIL OF EUROPE, EFSF, EIB, ESM, WORLD BANK, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, US GOVERNMENT, GERMAN GOVERNMENT, NORWAY GOVERNMENT, SWISS GOVERNMENT, CANADIAN GOVERNMENT, AUSTRALIAN GOVERNMENT. Σύσταση: Το Επενδυτικό Τμήμα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών ετών. 2. Προφίλ κινδύνου και απόδοσης Χαμηλότερος Υψηλότερος Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η κατηγορία κινδύνου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα παραμείνει αμετάβλητη. H κατηγοριοποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Γιατί το Επενδυτικό Τμήμα υπάγεται σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία; Οι επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα ενέχουν σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές, οι οποίες μπορεί οφείλονται, για παράδειγμα, σε αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τον εκδότη ή την αγορά. Επιπρόσθετα, αυτές οι διακυμάνσεις συχνά αμβλύνονται βραχυπρόθεσμα. Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος, τόσο μακρύτερος είναι ο συνιστώμενος επενδυτικός ορίζοντας. Στη συνέχεια περιγράφονται άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιωδώς με το Επενδυτικό Τμήμα και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από το δείκτη κινδύνου: Πιστωτικός Κίνδυνος: Αφορά την ικανότητα ενός εκδότη να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Η υποβάθμιση του βαθμού απόδοσης μιας έκδοσης ή ενός εκδότη ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της αξίας των ομολόγων στα οποία έχει επενδύσει το Επενδυτικό Τμήμα. Κίνδυνος Ρευστότητας: Απορρέει από τη δυσκολία πώλησης ενός στοιχείου ενεργητικού σε δίκαιη τιμή και κατά τον επιθυμητό χρόνο λόγω πιθανής έλλειψης αγοραστών. Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου: Ο κίνδυνος συνδέεται με την ικανότητα ενός αντισυμβαλλόμενου σε μια χρηματοοικονομική συναλλαγή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως πληρωμή, παράδοση και εξόφληση. Λειτουργικός Κίνδυνος: Κάποιες αγορές είναι λιγότερο οργανωμένες σε σχέση με τις περισσότερες διεθνείς αγορές και, ως εκ τούτου, οι ρευστοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού και η εκκαθάριση των συναλλαγών για το Επενδυτικό Τμήμα στις εν λόγω αγορές, ενδέχεται να ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Κίνδυνος Πληθωρισμού: Σχετίζεται με τη μείωση της απόδοσης του Επενδυτικού Τμήματος σε σταθερές τιμές λόγω της ανόδου του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Κίνδυνος Επιτοκίου: Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να επιδράσει στην τιμή διαπραγμάτευσης ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα ομόλογα και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα Κίνδυνος Παραγώγων: Η χρήση παραγώγων είτε για αντιστάθμιση κινδύνου, είτε για αποτελεσματική διαχείριση, ενδεχομένως να επηρεάσει ουσιωδώς την απόδοση του χαρτοφυλακίου. 1

7 3. Επιβαρύνσεις Η επένδυση στο Επενδυτικό Τμήμα υπόκειται στις εξής επιβαρύνσεις: Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας Επιβάρυνση εισόδου 3% Επιβάρυνση εξόδου 2% Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους ή πριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας, κατά περίπτωση. Χρεώσεις που εισπράττονται από το Επενδυτικό Τμήμα κατά τη διάρκεια ενός έτους Τρέχουσα επιβάρυνση 1,73% Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Επενδυτικό Τμήμα υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις Αμοιβή επίδοσης/ υπεραπόδοσης 0 (μηδέν) 4. Προηγούμενες επιδόσεις Δεν παρουσιάζεται διάγραμμα επιδόσεων καθώς δεν έχει ακόμα στοιχεία επιδόσεων για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων επιδόσεων για τους επενδυτές. Οι αναγραφόμενες επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου αποτελούν το ανώτατο ποσοστό που μπορεί να χρεωθεί επί του κεφαλαίου σας. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα. Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις πραγματικές επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογισθεί με βάσει τα έξοδα του προηγούμενου έτους, για το έτος που τελειώνει τον 10 ο /2014 (δηλ. από την παρέλευση 12 μηνών από την ημερομηνία που τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διατέθηκαν για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία) και ενδέχεται να ποικίλουν από έτος σε έτος. Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλει ο επενδυτής χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας και διοίκησης λογιστικής διαχείρισης του Επενδυτικού Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής του. Οι επιβαρύνσεις αυτές μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσης. Οι επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνουν την αμοιβή υπεραπόδοσης και το κόστος συναλλαγών, εκτός στις περιπτώσεις επιβαρύνσεων εισόδου και εξόδου, που δύναται το Επενδυτικό Τμήμα να καταβάλλει όταν αγοράζει/εξαγοράζει μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 1 (Πληροφορίες σχετικά με το Επενδυτικό Τμήμα) του Ενημερωτικού Δελτίου και στα Άρθρα 7 (Αμοιβές και προμήθειες της Εταιρίας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα και μέθοδος υπολογισμού αυτών) και 8 (Δαπάνες που βαρύνουν το Επενδυτικό Τμήμα) του Κανονισμού που προσαρτάται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι: Τα αναφερόμενα στοιχεία στο διάγραμμα επιδόσεων δείχνουν πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε η αξία του Επενδυτικού Τμήματος ανά έτος. Το συγκεκριμένο Επενδυτικό Τμήμα έλαβε άδεια λειτουργίας στις: 1/11/2013. Οι αμοιβές επιδόσεων και οι τρέχουσες επιβαρύνσεις του Επενδυτικού Τμήματος περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων. Οι αμοιβές εισόδου/εξόδου και μετατροπής εξαιρούνται από τον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων. Όλα τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί σε ευρώ. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα για τις μελλοντικές. 5. Πρακτικές Πληροφορίες Θεματοφύλακας είναι η Eurobank Cyprus Ltd. Περαιτέρω πληροφορίες για το Επενδυτικό Τμήμα, μεταξύ των οποίων το πιο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο, πιο πρόσφατες δημοσιευμένες τιμές των μεριδίων, την ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση, μπορείτε να λάβετε δωρεάν, στα Ελληνικά, από την GMM Global Money Managers Ltd ή μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση Η φορολογική νομοθεσία της Κύπρου ενδέχεται να έχει επίδραση στην προσωπική φορολογική κατάσταση του επενδυτή. Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο για περισσότερες πληροφορίες. Η Εταιρία Διαχείρισης έχει αναθέσει με έγγραφη σύμβαση ανάθεσης τις κατωτέρω λειτουργίες: Εσωτερικό Έλεγχο, Διαχείριση Κινδύνων, Εργασίες Υποστήριξης Συναλλαγών (Back-Office), Μηχανογράφηση, Οικονομική Διεύθυνση (Λογιστήριο), Υποστήριξη λογισμικού συστήματος διαχείρισης των επενδύσεων, Υπηρεσίες διοίκησης λογιστικής διαχείρισης του Α/Κ (Fund Administration). Ο Θεματοφύλακας δύναται, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα, νομιμοποιούμενα να ασκούν καθήκοντα Θεματοφύλακα. Η GMM Global Money Managers Ltd μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου για το Επενδυτικό Τμήμα. Το παρόν Επενδυτικό Τμήμα έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Κυπριακή Δημοκρατία και υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Η GMM Global Money Managers Ltd έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Κύπρο και υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Οι παρούσες Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις: 30/12/

8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου GMM FUNDS, το οποίο λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Επενδυτικό Τμήμα. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων. «GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» [ ISIN: CYF ] Η GMM Global Money Managers Ltd διαχειρίζεται αυτό το Επενδυτικό Τμήμα 1. Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Επενδυτικός σκοπός είναι η επίτευξη εισοδήματος από τόκους και κεφαλαιακά κέρδη από υπεραξία βραχυπρόθεσμων ομολόγων, αναλαμβάνοντας χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και έχοντας προστασία από την αύξηση των επιτοκίων. Για την επίτευξη του επενδυτικού του σκοπού, το Επενδυτικό Τμήμα ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: Το ενεργητικό του επενδύεται κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κρατικούς ομολογιακούς τίτλους, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε διεθνείς οργανωμένες αγορές. Δευτερευόντως το Επενδυτικό Τμήμα επενδύει σε νέες ομολογιακές εκδόσεις, μέσα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις. To ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων σε ομόλογα και καταθέσεις επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής: Ομόλογα: από 55% έως 90% Καταθέσεις: από 10% έως 45% Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, η απόδοση του Επενδυτικού Τμήματος αναμένεται ότι θα καθορίζεται από μικροοικονομικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες. Ως δείκτης αναφοράς (Benchmark) του Επενδυτικού Τμήματος ορίζεται το διατραπεζικό επιτόκιο ενός μηνός σε Ευρώ (1-month Euribor) + 20 bps. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να εξαγοράσουν μερίδια του Επενδυτικού Τμήματος σε καθημερινή βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες στην Κύπρο. Τα έσοδα από μερίσματα είτε επανεπενδύονται, είτε διανέμονται στους μεριδιούχους σύμφωνα με απόφαση της Εταιρίας Διαχείρισης. Η επίδραση των εξόδων πράξεων χαρτοφυλακίου στις αποδόσεις ενδέχεται να είναι ουσιαστική λόγω της στρατηγικής που υιοθετεί το Επενδυτικό Τμήμα. Εκτός από τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται στο τμήμα 3 (Επιβαρύνσεις) του παρόντος εγγράφου, καθίσταται σαφές ότι και τα έξοδα πράξεων χαρτοφυλακίου πληρώνονται από τα στοιχεία ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος. Εφιστάται η προσοχή στο ότι επιτρέπεται το Επενδυτικό Τμήμα να επενδύει μέχρι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του ενεργητικού του σε εκδόσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς, εκδιδόμενων ή εγγυημένων από κράτος μέλος, από έναν ή περισσότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους μέλους, από τρίτη χώρα, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον, συντρέχουν, σωρευτικά, οι όροι που περιγράφονται συναφώς στον Κανονισμό του Επενδυτικού Τμήματος. Τα κράτη μέλη, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί δύναται να είναι οι ακόλουθοι: IBRD, EBRD, ASIAN DEVELOPMENT BANK, INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK, KFW, NORDIC INVESTMENT BANK, KOMMUNALBANKEN NORWAY (KBN), EUROFIMA, COUNCIL OF EUROPE, EFSF, EIB, ESM, WORLD BANK, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, US GOVERNMENT, GERMAN GOVERNMENT, NORWAY GOVERNMENT, SWISS GOVERNMENT, CANADIAN GOVERNMENT, AUSTRALIAN GOVERNMENT. Σύσταση: Το Επενδυτικό Τμήμα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός δύο ετών. 2. Προφίλ κινδύνου και απόδοσης Χαμηλότερος Υψηλότερος Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η κατηγορία κινδύνου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα παραμείνει αμετάβλητη. H κατηγοριοποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Γιατί το Επενδυτικό Τμήμα υπάγεται σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία; Οι επενδύσεις σε ομόλογα ενδέχεται να έχουν σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές, οι οποίες μπορεί να οφείλονται, για παράδειγμα, σε αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τον εκδότη ή την αγορά. Επιπρόσθετα, αυτές οι διακυμάνσεις συχνά αμβλύνονται βραχυπρόθεσμα. Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος, τόσο μακρύτερος είναι ο συνιστώμενος επενδυτικός ορίζοντας. Στη συνέχεια περιγράφονται άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιωδώς με το Επενδυτικό Τμήμα και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από το δείκτη κινδύνου: Πιστωτικός Κίνδυνος: Αφορά την ικανότητα ενός εκδότη να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Η υποβάθμιση του βαθμού απόδοσης μιας έκδοσης ή ενός εκδότη ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της αξίας των ομολόγων στα οποία έχει επενδύσει το Επενδυτικό Τμήμα. Κίνδυνος Ρευστότητας: Απορρέει από τη δυσκολία πώλησης ενός στοιχείου ενεργητικού σε δίκαιη τιμή και κατά τον επιθυμητό χρόνο λόγω πιθανής έλλειψης αγοραστών. Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου: Ο κίνδυνος συνδέεται με την ικανότητα ενός αντισυμβαλλόμενου σε μια χρηματοοικονομική συναλλαγή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως πληρωμή, παράδοση και εξόφληση. Λειτουργικός Κίνδυνος: Κάποιες αγορές είναι λιγότερο οργανωμένες σε σχέση με τις περισσότερες διεθνείς αγορές και, ως εκ τούτου, οι ρευστοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού και η εκκαθάριση των συναλλαγών για το Επενδυτικό Τμήμα στις εν λόγω αγορές, ενδέχεται να ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Κίνδυνος Πληθωρισμού: Σχετίζεται με τη μείωση της απόδοσης του Επενδυτικού Τμήματος σε σταθερές τιμές λόγω της ανόδου του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Κίνδυνος Επιτοκίου: Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να επιδράσει στην τιμή διαπραγμάτευσης ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα ομόλογα και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα Κίνδυνος Παραγώγων: Η χρήση παραγώγων είτε για αντιστάθμιση κινδύνου, είτε για αποτελεσματική διαχείριση, ενδεχομένως να επηρεάσει ουσιωδώς την απόδοση του χαρτοφυλακίου. 1

9 3. Επιβαρύνσεις Η επένδυση στο Επενδυτικό Τμήμα υπόκειται στις εξής επιβαρύνσεις: Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας Επιβάρυνση εισόδου 0,70% Επιβάρυνση εξόδου 0,50% Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους ή πριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας, κατά περίπτωση. Χρεώσεις που εισπράττονται από το Επενδυτικό Τμήμα κατά τη διάρκεια ενός έτους Τρέχουσα επιβάρυνση 0,92% Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Επενδυτικό Τμήμα υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις Αμοιβή επίδοσης/ υπεραπόδοσης 15% επί των θετικών αποδόσεων που επιτυγχάνει το Επενδυτικό Τμήμα σε σύγκριση με το Δείκτη Αναφοράς 4. Προηγούμενες επιδόσεις Δεν παρουσιάζεται διάγραμμα επιδόσεων καθώς δεν έχει ακόμα στοιχεία επιδόσεων για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων επιδόσεων για τους επενδυτές. Οι αναγραφόμενες επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου αποτελούν το ανώτατο ποσοστό που μπορεί να χρεωθεί επί του κεφαλαίου σας. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα. Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις πραγματικές επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογισθεί με βάσει τα έξοδα του προηγούμενου έτους, για το έτος που τελειώνει τον 10 ο /2014 (δηλ. από την παρέλευση 12 μηνών από την ημερομηνία που τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διατέθηκαν για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία) και ενδέχεται να ποικίλουν από έτος σε έτος. Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλει ο επενδυτής χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας και διοίκησης λογιστικής διαχείρισης του Επενδυτικού Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής του. Οι επιβαρύνσεις αυτές μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσης. Οι επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνουν την αμοιβή υπεραπόδοσης και το κόστος συναλλαγών, εκτός στις περιπτώσεις επιβαρύνσεων εισόδου και εξόδου, που δύναται το Επενδυτικό Τμήμα να καταβάλλει όταν αγοράζει/εξαγοράζει μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 1 (Πληροφορίες σχετικά με το Επενδυτικό Τμήμα) του Ενημερωτικού Δελτίου και στα Άρθρα 7 (Αμοιβές και Προμήθειες της Εταιρίας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα και μέθοδος υπολογισμού αυτών) και 8 (Δαπάνες που βαρύνουν το Επενδυτικό Τμήμα) του Κανονισμού που προσαρτάται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι: Τα αναφερόμενα στοιχεία στο διάγραμμα επιδόσεων δείχνουν πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε η αξία του Επενδυτικού Τμήματος ανά έτος. Το συγκεκριμένο Επενδυτικό Τμήμα έλαβε άδεια λειτουργίας στις: 06/08/2013. Οι αμοιβές επιδόσεων και οι τρέχουσες επιβαρύνσεις του Επενδυτικού Τμήματος περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων. Οι αμοιβές εισόδου/εξόδου και μετατροπής εξαιρούνται από τον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων. Όλα τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί σε ευρώ. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα για τις μελλοντικές. 5. Πρακτικές Πληροφορίες Θεματοφύλακας είναι η Eurobank Cyprus Ltd. Περαιτέρω πληροφορίες για το Επενδυτικό Τμήμα, μεταξύ των οποίων το πιο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο, πιο πρόσφατες δημοσιευμένες τιμές των μεριδίων, την ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση, μπορείτε να λάβετε δωρεάν, στα Ελληνικά, από την GMM Global Money Managers Ltd ή μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση Η φορολογική νομοθεσία της Κύπρου ενδέχεται να έχει επίδραση στην προσωπική φορολογική κατάσταση του επενδυτή. Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο για περισσότερες πληροφορίες. Η Εταιρία Διαχείρισης έχει αναθέσει με έγγραφη σύμβαση ανάθεσης τις κατωτέρω λειτουργίες: Εσωτερικό Έλεγχο, Διαχείριση Κινδύνων, Εργασίες Υποστήριξης Συναλλαγών (Back-Office), Μηχανογράφηση, Οικονομική Διεύθυνση (Λογιστήριο), Υποστήριξη λογισμικού συστήματος διαχείρισης των επενδύσεων, Υπηρεσίες διοίκησης λογιστικής διαχείρισης του Α/Κ (Fund Administration) Ο Θεματοφύλακας δύναται, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα, νομιμοποιούμενα να ασκούν καθήκοντα Θεματοφύλακα. Η GMM Global Money Managers Ltd μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου για το Επενδυτικό Τμήμα. Το παρόν Επενδυτικό Τμήμα έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Κυπριακή Δημοκρατία και υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Η GMM Global Money Managers Ltd έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Κύπρο και υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Οι παρούσες Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις: 30/12/

10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου GMM FUNDS, το οποίο λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Επενδυτικό Τμήμα. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων. «GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND» [ ISIN: CYF ] Η GMM Global Money Managers Ltd διαχειρίζεται αυτό το Επενδυτικό Τμήμα 1. Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Επενδυτικός σκοπός είναι η επίτευξη εισοδήματος και υπεραξίας μέσω μιας ισορροπημένης επένδυσης του ενεργητικού του σε χαρτοφυλάκια μετοχών και ομολόγων στις διεθνείς αγορές, σε εκείνες τις εταιρίες που σύμφωνα με την ανάλυση της Εταιρίας Διαχείρισης προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες. Για την επίτευξη του επενδυτικού σκοπού το Επενδυτικό Τμήμα αναλαμβάνει πιστωτικό και μετοχικό κίνδυνο, επενδύοντας το ενεργητικό του σε επιλεγμένους εταιρικούς και κρατικούς ομολογιακούς τίτλους όλων των επενδυτικών βαθμίδων (από χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης έως πολύ υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης) και σε μετοχές των διεθνών αγορών. Δευτερευόντως το Επενδυτικό Τμήμα επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις και βραχυπρόθεσμα μέσα χρηματαγοράς (T-Bills). To ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων σε μετοχές, ομόλογα και καταθέσεις επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής: Μετοχές από 10% έως 50% Ομόλογα από 10% έως 80% Καταθέσεις, T- Bills από 0% έως 80% Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, επί χρηματιστηριακών δεικτών ή μετοχών. Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται να προβαίνει σε δανεισμό τίτλων (Stock Lending) μόνο μέσω οργανωμένων αγορών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η απόδοση του Επενδυτικού Τμήματος αναμένεται ότι θα καθορίζεται από μικροοικονομικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες. Ως δείκτης αναφοράς (Benchmark) του Επενδυτικού Τμήματος ορίζεται το διατραπεζικό επιτόκιο τριμήνου σε Ευρώ (3-months Euribor)+250 bps. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να εξαγοράσουν μερίδια του Επενδυτικού Τμήματος σε καθημερινή βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες στην Κύπρο. Τα έσοδα από μερίσματα είτε επανεπενδύονται, είτε διανέμονται στους μεριδιούχους σύμφωνα με απόφαση της Εταιρίας Διαχείρισης. Η επίδραση των εξόδων πράξεων χαρτοφυλακίου στις αποδόσεις ενδέχεται να είναι ουσιαστική λόγω της στρατηγικής που υιοθετεί Επενδυτικό Τμήμα. Εκτός από τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται στο τμήμα 3 (Επιβαρύνσεις) του παρόντος εγγράφου, καθίσταται σαφές ότι και τα έξοδα πράξεων χαρτοφυλακίου πληρώνονται από τα στοιχεία ενεργητικού του Επενδυτικού Τμήματος. Εφιστάται η προσοχή στο ότι επιτρέπεται το Επενδυτικό Τμήμα να επενδύει μέχρι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του ενεργητικού του σε εκδόσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς, εκδιδόμενων ή εγγυημένων από κράτος μέλος, από έναν ή περισσότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους μέλους, από τρίτη χώρα, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον, συντρέχουν, σωρευτικά, οι όροι που περιγράφονται συναφώς στον Κανονισμό του Επενδυτικού Τμήματος. Τα κράτη μέλη, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί δύναται να είναι οι ακόλουθοι: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, IBRD, EBRD, ASIAN DEVELOPMENT BANK, INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK, KFW, NORDIC INVESTMENT BANK, KOMMUNALBANKEN NORWAY (KBN), EUROFIMA, COUNCIL OF EUROPE, EFSF, EIB, ESM, WORLD BANK, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, US GOVERNMENT, GERMAN GOVERNMENT, NORWAY GOVERNMENT, SWISS GOVERNMENT, CANADIAN GOVERNMENT, AUSTRALIAN GOVERNMENT. Σύσταση: Το Επενδυτικό Τμήμα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών ετών. 2. Προφίλ κινδύνου και απόδοσης Χαμηλότερος Υψηλότερος Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η κατηγορία κινδύνου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα παραμείνει αμετάβλητη. H κατηγοριοποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους Γιατί το Επενδυτικό Τμήμα υπάγεται σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία; Οι επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα ενέχουν σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές, οι οποίες μπορεί να οφείλονται, για παράδειγμα, σε αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τον εκδότη ή την αγορά. Επιπρόσθετα, αυτές οι διακυμάνσεις συχνά αμβλύνονται βραχυπρόθεσμα. Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος, τόσο μακρύτερος είναι ο συνιστώμενος επενδυτικός ορίζοντας Στη συνέχεια περιγράφονται άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται ουσιωδώς με το Επενδυτικό Τμήμα και δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς από το δείκτη κινδύνου: Πιστωτικός Κίνδυνος: Αφορά την ικανότητα ενός εκδότη να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Η υποβάθμιση του βαθμού απόδοσης μιας έκδοσης ή ενός εκδότη ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της αξίας των ομολόγων στα οποία έχει επενδύσει το Επενδυτικό Τμήμα. Κίνδυνος Ρευστότητας: Απορρέει από τη δυσκολία πώλησης ενός στοιχείου ενεργητικού σε δίκαιη τιμή και κατά τον επιθυμητό χρόνο λόγω πιθανής έλλειψης αγοραστών. Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου: Ο κίνδυνος συνδέεται με την ικανότητα ενός αντισυμβαλλόμενου σε μια χρηματοοικονομική συναλλαγή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως πληρωμή, παράδοση και εξόφληση. Λειτουργικός Κίνδυνος: Κάποιες αγορές είναι λιγότερο οργανωμένες σε σχέση με τις περισσότερες διεθνείς αγορές και, ως εκ τούτου, οι ρευστοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού και η εκκαθάριση των συναλλαγών για το Επενδυτικό Τμήμα στις εν λόγω αγορές, ενδέχεται να ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Κίνδυνος Πληθωρισμού: Σχετίζεται με τη μείωση της απόδοσης του Επενδυτικού Τμήματος σε σταθερές τιμές λόγω της ανόδου του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Κίνδυνος Επιτοκίου: Η εξέλιξη των επιτοκίων ενδέχεται να επιδράσει στην τιμή διαπραγμάτευσης ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα ομόλογα και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα Κίνδυνος Παραγώγων: Η χρήση παραγώγων είτε για αντιστάθμιση κινδύνου, είτε για αποτελεσματική διαχείριση, ενδεχομένως να επηρεάσει ουσιωδώς την απόδοση του χαρτοφυλακίου. 1

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (KIID)

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (KIID) 0180/00027106/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (KIID) GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση (εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση (εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

«SOL GMM BALANCED FUND»

«SOL GMM BALANCED FUND» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «SOL GMM BALANCED FUND» GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd Εταιρία Διαχείρισης EUROBANK CYPRUS Ltd Θεματοφύλακας ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Επισυνάπτεται εξαμηνιαία Έκθεση.

Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Επισυνάπτεται εξαμηνιαία Έκθεση. 0180/00008562/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Επισυνάπτεται εξαμηνιαία Έκθεση. Attachment: 1. GMM_GMM FUNDS_1S report 2014_v2_dr_f_030814 Non

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτεται αρχείο συνοπτικής κατάστασης του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του δεύτερου διαχειριστικού τριμήνου.

Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτεται αρχείο συνοπτικής κατάστασης του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του δεύτερου διαχειριστικού τριμήνου. 0180/00008114/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτεται αρχείο συνοπτικής κατάστασης του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του δεύτερου διαχειριστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός Επισυνάπτεται αναθεωρημένο Ενημερωτικό Δελτίο / Κανονισμός.

Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός Επισυνάπτεται αναθεωρημένο Ενημερωτικό Δελτίο / Κανονισμός. Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός Επισυνάπτεται αναθεωρημένο Ενημερωτικό Δελτίο / Κανονισμός. 0180/00017295/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Attachment: 1. SOL GMM

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014203/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund

0180/00014203/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund 0180/00014203/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού & Eurobank NTT Global Bond Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕ ΚΑ ΔΕΝ Ε ΧΟΥΝ Ε ΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ Ο Η Γ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ Ν ΔΙ ΑΣΦΑΛΙ ΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕ ΚΑ ΔΕΝ Ε ΧΟΥΝ Ε ΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ Ο Η Γ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ Ν ΔΙ ΑΣΦΑΛΙ ΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» και «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού» Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund. Correction To:0180/

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund. Correction To:0180/ Correction To:0180/00014926 0180/00014933/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd HellasCyprus Recovery Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων: 26 πτεμβρίου 2016 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:» Pioneer Funds Absolute Return Asian Equity» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY. Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY. Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 1 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση.

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. 0180/00008563/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. Attachment: 1. GMM_Hellas Cyprus_1S report 2014_V3_dr_f_020814

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό» και «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds Μικτό» Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού & Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Τριμηνιαίες Καταστάσεις 0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 3 Νοεμβρίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND MetLife Α.Ε.Α.Ζ. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 214 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29.06.2018(άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

MetLife ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GMM WORLD BALANCED FUND Αρ. Αδείας:

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ Ομολογιακό Εξωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο

για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση,

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND (πρώην METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND II) METLIFE GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Αριθμός Εμπορικού Μητρώου Λουξεμβούργου B 6317

BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Αριθμός Εμπορικού Μητρώου Λουξεμβούργου B 6317 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το περιεχόμενό του, συμβουλευτείτε το στέλεχος που έχει αναλάβει τη διαχείριση των υποθέσεών σας

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (Ι)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (Ι) Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (Ι) Κανονισμός ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Σκοπός Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife GLOBAL EQUITY MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο MetLife GLOBAL EQUITY MULTIFUND MetLife Α.Ε.Α.Ζ. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife GLOBAL EQUITY MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 216 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017(άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 135/9.12.2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 8 Σεπτεμβρίου 2017 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός/Ενημερωτικό Δελτίο Επισυνάπτεται επικαιροποιημένος Κανονισμός/Ενημερωτικό Δελτίο.

Κανονισμός/Ενημερωτικό Δελτίο Επισυνάπτεται επικαιροποιημένος Κανονισμός/Ενημερωτικό Δελτίο. 0180/00018457/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd Κανονισμός/Ενημερωτικό Δελτίο Επισυνάπτεται επικαιροποιημένος Κανονισμός/Ενημερωτικό Δελτίο. GMM Funds Attachment: 1. GMM FUNDS_ENIAIO

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/ ΦΕΚ: 205/B/30.03.

MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/ ΦΕΚ: 205/B/30.03. MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ 31.12.2012 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE GLOBAL EQUITY MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.

Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο METLIFE GLOBAL EQUITY MULTIFUND MetLife Α.Ε.Α.Ζ. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE GLOBAL EQUITY MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 216 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 140/29.12.2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα