Νομική Σημείωση. Με ηελ επίζθεςε ζαο ζην site ηεο «Επηρεηξείλ», απνδέρεζηε αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο παξαθάησ όξνπο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νομική Σημείωση. Με ηελ επίζθεςε ζαο ζην site ηεο «Επηρεηξείλ», απνδέρεζηε αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο παξαθάησ όξνπο:"

Transcript

1 Νομική Σημείωση Με ηελ επίζθεςε ζαο ζην site ηεο «Επηρεηξείλ», απνδέρεζηε αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο παξαθάησ όξνπο: Περιετόμενο. Τν web site ηεο Επηρεηξείλ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνξνύλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντόληα ηεο Επηρεηξείλ πνπ πσινύληαη ζηελ Ειιεληθή θαη Δηεζλή Αγνξά. Τα πεξηερόκελα απηνύ ηνπ site παξέρνληαη κόλν γηα ελεκεξσηηθνύο ζθνπνύο. Καηατώρηζη προζωπικών ζηοιτείων. Τα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ θαηαρσξείηε κέζσ ηνπ παξόληνο site ζα αμηνπνηεζνύλ από ηελ Επηρεηξείλ γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζή ζαο. Η Επηρεηξείλ θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθαιέζηεξε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ θαηαρσξεζέλησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ. Η Επηρεηξείλ δεζκεύεηαηη όηη δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξήζαηε γηα λα ζαο απνζηείιεη νπνηνδήπνηε απηόθιεην κήλπκα ή πιεξνθνξία νύηε πξόθεηηαη λα ηα παξαρσξήζεη ζε ηξίηνπο ρσξίο ηε δηθή ζαο ζπγθαηάζεζε. Πνεσμαηικά δικαιώμαηα. Τν πεξηερόκελν ηνπ site απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο Επηρεηξείλ. Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία (θείκελν, εηθόλεο, γξαθηθά) πεξηέρεηαη ζην site κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν γηα πξνζσπηθή, κε εκπνξηθή ρξήζε. Είλαη παξάλνκε ε αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή, ηξνπνπνίεζε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ site ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ πλεπκαηηθώλ ηδηνθηεηώλ. Εμπορικά Σήμαηα. Όια ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ινγόηππα, ζήκαηα ππεξεζηώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην site απνηεινύλ ηδηνθηεζία ηεο Επηρεηξείλ ή ηξίησλ Εγγύηζη ορθόηηηας πληροθοριών. Ελώ ε Επηρεηξείλ θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ νξζόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ απηνύ ηνπ site, δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ αθξίβεηα, ηελ πιεξόηεηα ή ηε γλεζηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό, ιόγσ πηζαλώλ παξεκβνιώλ από κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ειεθηξνληθνύο εηζβνιείο. Περιοριζμένη εσθύνη. Η Επηρεηξείλ απνπνηείηαη νπνηαδήπνηε επζύλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθύςεη ακέζσο ή εκκέζσο, ηπραία ή θαηά ζπλέπεηα, ή κε νπνηαδήπνηε ηξόπν ζρεηηδόκελε κε ηελ πξόζβαζε ή ηε ρξήζε ηνπ παξόληνο site, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ρσξίο όκσο λα πεξηνξίδεηαη, νπνηαζδήπνηε απώιεηαο ή δεκίαο πξνθιεζεί απν ηνύο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνλ εμνπιηζκό ζαο (Η/Υ) ή ηελ εγθπξόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απνθηήζαηε κέζσ ηνπ site ηεο. Τν παξόλ site πεξηέρεη εμσηεξηθνύο ζπλδέζκνπο (links) γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζή ζαο. Η Επηρεηξείλ απνπνηείηαη νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ην πεξηερόκελν όισλ ησλ εμσηεξηθώλ ζπλδέζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην site.

2 Important Information You should carefully read the following Terms and Conditions (also referred to as the "Terms of Use", "Terms of Service" or "TOS"). Your use of our service(s) implies that you have read and accepted these Terms and Conditions. The Website (all websites may hereafter be referred to, both individually and collectively, as "The Website") from which you accessed this agreement is provided to you subject to the conditions listed below. These terms are in addition to any other terms that individual Website owners within the may include for governing access to their Websites. Any Non-Human Visitors to these Websites shall be considered agents of the individual(s) who controls, authors or otherwise makes use of them. Such individual(s) shall be deemed responsible for the actions of their Non-Human Visitor devices in the same manner as if they personally visited the Website. The access rights granted to you under the Terms Of Use are non-transferable without the express written permission of the owner of [website-name]. You are responsible for the actions of any other person who may utilize your access rights on the Website. Introduction The following terms and conditions govern all use of the Website(s) and all content, services and products available at or through the Website. The Website is offered subject to your acceptance without modification of all of the terms and conditions contained herein and all other associated operating rules and policies (including, without limitation, Privacy Policy). Please read this Agreement carefully before accessing or using the Website. By accessing or using any part of the Website, you agree to become bound by the terms and conditions of this agreement. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the Website or use any services. If these terms and conditions are considered an offer by the [website-name], acceptance is expressly limited to these terms. The Website is available only to individuals who are at least 13 years old. If you are not yet 13 years old, you must stop using the Website immediately or else provide with written parental approval. Our basic products and services are free to both Website owners & individual users. However we may offer some paid upgrades for advanced features such as domain hosting or extra disk space or bandwidth. Our products and services are designed to give Website owners as much control and ownership over their site as possible and to encourage users/members to express themselves freely. However, each site owner must be responsible for the content of their site. In particular, as a site owner, you must make certain that none of the prohibited items listed below appear on your site or get linked to from your site (things like spam, viruses, or hate content).

3 SPECIAL LICENSE RESTRICTIONS FOR NON-HUMAN VISITORS A special restriction on a visitor's license to access the Website applies to all Non-Human Visitors. Non-Human Visitors include, but are not limited to, web spiders, bots, indexers, robots, crawlers, harvesters, or any other computer programs designed to access, read, compile or gather content from the Website automatically. addresses on the are considered proprietary intellectual property. It is recognized that these addresses are provided for human visitors alone. You acknowledge and agree that each address the Website contains has a value not less than US $50. You further agree that the compilation, storage, and/or distribution of these addresses substantially diminishes the value of these addresses. Intentional collection, harvesting, gathering, and/or storing the Website's addresses is recognized as a violation of this agreement and expressly prohibited. Ownership You do not claim intellectual property right or exclusive ownership to any of our products or services, whether modified or unmodified. All products and services are the property of [websitename]. Our products and services are provided 'as is' without warranty of any kind, either expressed or implied. In no event shall our organization (or any business or individual associated with [website-name]) be liable for any damages including, but not limited to, direct, indirect, special, punitive, incidental or consequential, or other losses arising out of the use of or inability to use our products or services. Your Account and Site. If you create a site with [website-name], you are responsible for maintaining the security of your account and site, and you are fully responsible for all activities that occur under the account and any other actions taken in connection with the site. You must not describe or assign keywords to your site in a misleading or unlawful manner, including in a manner intended to trade on the name or reputation of others, and may change or remove any description or keyword that it considers inappropriate or unlawful, or otherwise likely to cause to be positioned for possible liability. You must immediately notify of any unauthorized uses of your site, your account or any other breaches of security. will not be liable for any acts or omissions by you, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions. Responsibility of Contributors. If you operate a Website, comment on a Website, post material to the Website, post links on the Website, or otherwise make (or allow any third party to make) material available by means of the Website (any such material, 'Content'), You are entirely responsible for the content of, and any harm resulting from, that Content. That is the case regardless of whether the Content in question constitutes text, graphics, an audio file, computer software or any other type of electronic content. By making Content available, you represent and warrant that:

4 the downloading, copying and use of the Content will not infringe the proprietary rights, including but not limited to the copyright, patent, trademark or trade secret rights, of any third party; you have fully complied with any third-party licenses relating to the Content, and have done all things necessary to successfully pass through to end users any required terms; the Content does not contain or install any viruses, worms, malware, Trojan horses or other harmful or destructive content; the Content is not spam, is not machine- or randomly-generated, and does not contain unethical or unwanted commercial content designed to drive traffic to third party sites or boost the search engine rankings of third party sites, or to further unlawful acts (such as phishing) or mislead recipients as to the source of the material (such as spoofing); the Content is not obscene, libellous, defamatory, hateful or racially bigoted, does not violate the privacy or publicity rights of any third party and is not otherwise unlawful; your site is not named in a manner that misleads your readers into thinking that you are another person or company. For example, your site's URL or name is not the name of a person other than yourself or company other than your own; and you have, in the case of Content that includes computer code, accurately categorized and/or described the type, nature, uses and effects of the materials, whether requested to do so by or otherwise. By submitting Content to for inclusion on the Website, you grant a world-wide, royalty-free, and non-exclusive license to reproduce, modify, adapt and publish the Content solely for the purpose of displaying, distributing and promoting your site or Content. If you delete Content and advise [website-name], will use reasonable efforts to remove said Content from the Website (generally within two business days), but you acknowledge that caching and/or other references to the Content may not be made immediately unavailable. Without limiting any of those representations or warranties, has the right (though not the obligation) to, in [website-name]'s sole discretion (i) refuse or remove any content that, in [website-name]'s reasonable opinion, violates any [website-name]'s policy or is in any way harmful, unlawful or objectionable, or (ii) terminate or deny access to and use of the Website to any individual or entity for any reason, in [website-name]'s sole discretion. will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid. Fees and Payment. Optional premium paid services (such as domain purchases, etc.) may be available on the Website. By selecting a premium service you agree to pay the monthly or annual subscription fees indicated for that service. Payments will be charged on the day you sign up for a premium service and will cover the use of that service for a monthly or annual period as indicated. Premium service fees are not refundable.

5 Responsibility of Website Visitors. has not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, posted to the Website, and cannot therefore be responsible for that material's content, use or effects. By operating the Website, does not represent or imply that it endorses the material there posted, or that it believes such material to be accurate, useful or non-harmful. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. Any user or site owner who finds content that is offensive, indecent, or otherwise objectionable, or content containing technical inaccuracies, typographical mistakes, or other errors has a responsibility to report such Content to [website-name]. In the same way, anyone who discovers Content on the Website that contains material that violates the privacy or publicity rights, or infringes the intellectual property and other proprietary rights, of third parties, or the downloading, copying or use of which is subject to additional terms and conditions, stated or unstated, must report the same to [website-name]. disclaims any responsibility for any harm resulting from the use by visitors of the Website, or from any downloading by those visitors of content there posted. Content Posted on Other Websites. We have not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, made available through the Websites and WebPages to which links, and that link to [website-name]. does not have any control over those nonwww.epixeirein.com.gr Websites and WebPages, and is not responsible for their contents or their use. By linking to a non-www.epixeirein.com.gr Website or webpage, does not represent or imply that it endorses such Website or webpage. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. disclaims any responsibility for any harm resulting from your use of non-www.epixeirein.com.gr Websites and WebPages. Copyright Infringement and DMCA Policy. As asks others to respect its intellectual property rights, it respects the intellectual property rights of others. If you believe that material located on or linked to by violates your copyright, you are encouraged to notify [website-name]. will respond to all such notices, including as required or appropriate by removing the infringing material or disabling all links to the infringing material. In the case of a visitor who may infringe or repeatedly infringes the copyrights or other intellectual property rights of or others, may, in its discretion, terminate or deny access to and use of the Website. In the case of such termination, will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid to [website-name].

6 Intellectual Property. This Agreement does not transfer from to you any or third party intellectual property, and all right, title and interest in and to such property will remain (as between the parties) solely with [website-name]. [website-name], the domain, the logo, and all other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with [website-name], or the Website are trademarks or registered trademarks of or [website-name]'s licensors. Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website may be the trademarks of other third parties. Your use of the Website grants you no right or license to reproduce or otherwise use any or third-party trademarks. Changes. reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace any part of this Agreement. It is your responsibility to check this Agreement periodically for changes. Your continued use of or access to the Website following the posting of any changes to this Agreement constitutes acceptance of those changes. may also, in the future, offer new services and/or features through the Website (including, the release of new tools, services and resources). Such new features and/or services shall be subject to the terms and conditions of this Agreement. Termination. may terminate your access to all or any part of the Website at any time, with or without cause, with or without notice, effective immediately. If you wish to terminate this Agreement or your account (if you have one), you may simply discontinue using the Website. Notwithstanding the foregoing, if you have a VIP, Premium or other Paid Services account, such account can only be terminated by if you materially breach this Agreement and fail to cure such breach within thirty (30) days from [website-name]'s notice to you thereof; provided that, can terminate the Website immediately as part of a general shut down of our service or other lawful reason. Additionally, a paid account may be temporarily terminated pending a determination of the facts relating to a possible breach of this Agreement. Upon termination, all provisions of this Agreement which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability. Disclaimer of Warranties. The materials on [website-name]'s Website are provided 'as is'. makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet Website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

7 Limitation of Liability. In no event will [website-name], or its suppliers or licensors, or any individuals associated with those entities, be liable with respect to any subject matter of this agreement under any contract, negligence, strict liability or other legal or equitable theory for: (i) any special, incidental or consequential damages; (ii) the cost of procurement or substitute products or services; (iii) for interruption of use or loss or corruption of data; or (iv) for any amounts that exceed the fees paid by you to under this agreement during the twelve (12) month period prior to the cause of action. shall have no liability for any failure or delay due to matters beyond their reasonable control. The foregoing shall not apply to the extent prohibited by applicable law. General Representation and Warranty. You represent and warrant that (i) your use of the Website will be in strict accordance with the Privacy Policy, with this Agreement and with all applicable laws and regulations (including without limitation any local laws or regulations in your country, state, city, or other governmental area, regarding online conduct and acceptable content, and including all applicable laws regarding the transmission of technical data exported from the country in which you reside) and (ii) your use of the Website will not infringe or misappropriate the intellectual property rights of any third party. Indemnification. You agree to indemnify and hold harmless [website-name], its contractors, and its licensors, and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims and expenses, including attorneys fees, arising out of your use of the Website, including but not limited to out of your violation of this Agreement. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION Each party agrees that any suit, action or proceeding brought by such party against the other in connection with or arising from the Terms of Service ("Judicial Action") shall be governed by the law of the state of residence of the registered Administrative Contact (the "Admin State") for the Website as such laws are applied to agreements between Admin State residents entered into and performed entirely within the Admin State. You consent to the jurisdiction of federal and state courts within the Admin State. You consent to the venue in any action brought against him in connection with breaches of these Terms of Service. You consent to electronic service of process regarding actions under the above agreement. RECORDS OF VISITOR USE AND ABUSE You consent to having your Internet Protocol address recorded. An address may appear immediately below (the "Identifier") if we suspect potential abuse. The Identifier is uniquely matched to your Internet Protocol address. Visitors agree not to use this address for any reason.

8 VISITORS AGREE THAT HARVESTING, GATHERING, STORING, TRANSFERRING TO A THIRD PARTY OR SENDING ANY MESSAGE(S) TO THE IDENTIFIER CONSTITUTES AN ACCEPTANCE AND SUBSEQUENT BREACH OF THESE TERMS OF SERVICE. Site Terms of Use Modifications may revise these Terms of Use for its Website at any time without notice. By using this Website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Русскии 69 Polski 89 Ελληνικά 111 Magyar AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac

Διαβάστε περισσότερα

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco Terms and Conditions for WebEx Named Host Cisco s affiliate, Cisco WebEx LLC ( Cisco WebEx ), will provide the Named Host Subscription Services described below for which Cisco has been paid, and continues

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Samsung Universal Print Driver Οδηγός χρήσης

Samsung Universal Print Driver Οδηγός χρήσης Samsung Universal Print Driver Οδηγός χρήσης Φανταστείτε τις δυνατότητες Πνευματικά δικαιώματα 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το παρόν εγχειρίδιο διαχειριστή διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 28 March 2014

Final Terms dated 28 March 2014 Final Terms dated 28 March 2014 Citigroup Inc. Issue of up to EUR20,000,000 Callable Notes due May 2019 linked to a Basket of Security Indices Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme

Διαβάστε περισσότερα

THE HELLENIC REPUBLIC

THE HELLENIC REPUBLIC OFFERING CIRCULAR THE HELLENIC REPUBLIC 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 Issue Price: 99.133% The 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 (the Notes ) of the Hellenic Republic (the Republic

Διαβάστε περισσότερα

INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES.

INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES. PUBLIC POWER CORPORATION S.A. INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES. INQUIRY N o : DYKPM - 611027 Athens, 27.10.2010 CONTENTS

Διαβάστε περισσότερα

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 49/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων

Διαβάστε περισσότερα

WorldVentures Marketing, LLC

WorldVentures Marketing, LLC WorldVentures Marketing, LLC COMPENSATION PLAN Greece Revised March 2011 Διαβάστε την Ελληνική Έκδοση του κειμένου που βρίσκεται στην σελίδα 24 1. 1.1 1.2 INTRODUCTION... Error! Bookmark not defined. Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT. between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC. as Beneficiary Member State

MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT. between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC. as Beneficiary Member State 1494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC as Beneficiary Member State THE HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3875 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Code: 566005gr

Εγχειρίδιο χρήσης. Code: 566005gr Εγχειρίδιο χρήσης d-copia3500mf/4500mf/5500mf GR Code: 566005gr ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti All rights

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU Αυτή είναι μια ανεπίσημη μετάφραση της Γενικής Aδειας Δημόσιας Χρήσης GNU στα ελληνικά. Δεν εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και δεν διατυπώνει νομικά τους όρους διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Page Number 1 to 20: English Language. Page Number 21 to 43: Greek Language ETIHAD AIRWAYS TRAVELGUARD POLICY TERMS & CONDITIONS

Page Number 1 to 20: English Language. Page Number 21 to 43: Greek Language ETIHAD AIRWAYS TRAVELGUARD POLICY TERMS & CONDITIONS Page Number 1 to 20: English Language Page Number 21 to 43: Greek Language ETIHAD AIRWAYS TRAVELGUARD POLICY TERMS & CONDITIONS GREECE) (PW Ref. No: GR/ETH/04/10) What to do if You need assistance: Please

Διαβάστε περισσότερα

Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme

Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Amended and Restated Final Terms dated 11 October 2013 amending and restating the Final Terms dated 30 September 2013 to reflect an increase in the "up to" aggregate principal amount of the Notes Citigroup

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 31 January 2014. Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020

Final Terms dated 31 January 2014. Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020 Final Terms dated 31 January 2014 Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020 Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Any person making

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES TECHNICAL OLYMPIC OF COMPANIES SA Registration No.: 6801/06/Β/86/08 20, SOLOMOU STREET, ALIMOS for the period from January 1 st to June 30 th, 2008 (under Article 5 of L. 3556/2007) TABLE OF CONTENTS Ι.

Διαβάστε περισσότερα

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Αγαπητοί χρήστες, Ευχαριστούμε θερμά για την αγορά του Freecom Dual Drive

Διαβάστε περισσότερα

INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT

INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT The rules for IPR management of InnovCrete have been designed to be consistent with the Greek patent law and the internal regulations of FORTH. The following rules

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 606907-GR OWNER S MANUAL AND SERVICE GUIDE ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ GASOLINE POWERED REFRESHMENT VEHICLE ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ISSUED OCTOBER 2007 REVISED FEBRUARY 2010 ΕΚ ΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : CYPRUS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 39(111) του 2004

Αριθμός 39(111) του 2004 Ε.Ε. Παρ. I(III) 3462 Ν. 39(III)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 55 14 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Δι ευκόλυνσης μεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS. Updated: November 2009. Nicos Trimikliniotis Corina Demetriou

CYPRUS. Updated: November 2009. Nicos Trimikliniotis Corina Demetriou CYPRUS DISCLAIMER: The national thematic studies were commissioned as background material for comparative reports published in the context of the project on the Fundamental rights of persons with intellectual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εφαρμογή της Αμερικανικής Νομοθεσίας Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εφαρμογή της Αμερικανικής Νομοθεσίας Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο της Εταιρίας Αθήνα, 30/ 06/ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εφαρμογή της Αμερικανικής Νομοθεσίας Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 28 February 2014. Citigroup Inc.

Final Terms dated 28 February 2014. Citigroup Inc. Final Terms dated 28 February 2014 Citigroup Inc. Issue of up to USD30,000,000 Fixed to Capped Floating Rate Notes due April 2020 Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Any person

Διαβάστε περισσότερα

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Co-financed by Greece and the European Union 2 Table of Contents Acronyms and Abbreviations... 5 Executive

Διαβάστε περισσότερα