ΕΥΗ ΚΑΪΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ πρ. Προϊσταµένη Τµ. Κοινωνιολογικών Ερευνών και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΟΕΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΗ ΚΑΪΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ πρ. Προϊσταµένη Τµ. Κοινωνιολογικών Ερευνών και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΟΕΚ"

Transcript

1 ΕΥΗ ΚΑΪΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ πρ. Προϊσταµένη Τµ. Κοινωνιολογικών Ερευνών και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΟΕΚ 1 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η Κοινωνική κατοικία ως ανταποδοτική παροχή, αποτέλεσε, σε όλη την περίοδο από τη δεκαετία του 50 µέχρι σήµερα, µαζί µε τη λαϊκή κατοικία -η οποία όµως ουσιαστικά καταργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70- τα µόνα δείγµατα κοινωνικής κατοικίας στη χώρα µας. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουµε τι ορίζουµε ως κοινωνική κατοικία: υιοθετώντας τον όρο που έχει επικρατήσει και στη Συντονιστική Επιτροπή των ευρωπαϊκών φορέων κοινωνικής κατοικίας, το CECODHAS, εννοούµε την affordable κατοικία, δηλαδή την κατοικία στην οποία µπορούν να έχουν πρόσβαση πολίτες που οι οικονοµικές τους δυνατότητες δεν τους επιτρέπουν να την εξασφαλίσουν µε ίδια µέσα στην ελεύθερη αγορά. Και ανταποδοτική γιατί πρόκειται για παροχή που βασίζεται στις εισφορές µιας µερίδας πολιτών οι οποίοι στοιχειοθετούν έτσι προσδοκία στέγασης. Σήµερα θα µιλήσουµε κατά κύριο λόγο για την περίπτωση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. Παραδείγµατα ανταποδοτικής κοινωνικής κατοικίας µπορούν να θεωρηθούν ο ΑΟΟΑ και άλλοι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί. Ωστόσο, µε εξαίρεση ίσως τον ΑΟΟΑ, το έργο τους είναι πολύ περιορισµένο, ενώ, εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες, εστιάζουν συνηθέστερα στη δευτερεύουσα κατοικία και όχι στη στεγαστική αποκατάσταση των µελών τους. Η λειτουργία και η δράση του ΟΕΚ βασιζόταν στις υποχρεωτικά παρακρατούµενες εισφορές των εργαζοµένων του Ιδιωτικού τοµέα και ορισµένων ΝΠΔΔ και των εργοδοτών τους. Επρόκειτο δηλαδή για ένα είδος συστήµατος ασφαλιστικής κάλυψης, που συγκεντρώνει από όλους και αποδίδει στους έχοντες ανάγκη. Η διαφορά είναι ότι στην περίπτωση της παροχής στέγης, οι προϋποθέσεις που ίσχυαν κατέληγαν σε µεγάλο περιορισµό του ποσοστού των τελικά επωφελούµενων έναντι των εισφερόντων και εν δυνάµει δικαιούχων. Θεωρητικά, δηλαδή, όλοι οι εισφέροντες είχαν δικαίωµα στην ανταποδοτική αρωγή, αλλά από το ίδιο το νοµοθετικό πλαίσιο, µόνον οι µη έχοντες ιδιόκτητη πρώτη κατοικία ή περιουσιακά στοιχεία ικανά να τους την εξασφαλίσουν µπορούσαν να τη λάβουν. Εφεξής θα χρησιµοποιούµε τον όρο δικαιούχος µε την έννοια του εισφέροντος και όχι του τελικού αποδέκτη της παροχής. Η παρακράτηση ποσοστού του µισθού εν όψει στεγαστικής συνδροµής υπήρξε στο παρελθόν πρακτική σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες µε παράδοση στην κοινωνική κατοικία όπως το Βέλγιο και η Ιταλία, ενώ η συµµετοχή των εργοδοτών συγκαταλέγεται και σήµερα στους πόρους της παραγωγής κοινωνικής κατοικίας στη Γαλλία. Και αν εγκαταλείφθηκε στις χώρες αυτές είναι γιατί προχώρησαν σε ευρύτερα και πληρέστερα συστήµατα διασφάλισης του δικαιώµατος στη στέγη, συστήµατα στα οποία εµπλέκονται το κράτος, οι περιφέρειες, οι δήµοι, ιδρύµατα και ιδιωτικές µη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις δηµιουργώντας ένα πλέγµα που θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο Ιδρυτικός Νόµος του ΟΕΚ, το 1954, όριζε αρχικά ως πόρο την εισφορά των εργαζοµένων, ίση µε 1% επί των αµοιβών τους, ενώ υπήρχε και κρατική επιχορήγηση 100 εκατοµµυρίων ετησίως.

2 Στην πορεία, τη δεκαετία του 70, νοµοθετήθηκε εισφορά 0,50 % για τους εργοδότες, που αυξήθηκε σε 0,75 το 1989, ενώ η κρατική επιχορήγηση παρέµενε στο ίδιο ποσό, µη αναπροσαρµοζόµενη τιµαριθµικά, και από το 1980 και µετά έπαψε να καταβάλλεται τελείως. Ο ΟΕΚ παρείχε έτοιµη κατοικία για οικογένειες δικαιούχων σε οικιστικά συγκροτήµατα που κατασκεύαζε και χορηγούσε δάνεια, αρχικά σε οικογένειες και µετά και σε µεµονωµένα άτοµα, για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας και για επισκευή, επέκταση ή αποπεράτωση υπάρχουσας. Από το 2000 και µετά υιοθετήθηκε και η επιδότηση ενοικίου σε δικαιούχους µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα, συνταξιούχους µεµονωµένα άτοµα και νέα ζευγάρια. Να επισηµάνουµε ότι όλες οι παροχές ήταν απολπηρωτέες. Δίνονταν µε κοινωνικά κριτήρια, αλλά δεν επρόκειτο για προνοιακές παροχές, γιατί δεν στηρίζονταν σε κονδύλια του προϋπολογισµού. Παράλληλα, οι πόροι από την επιστροφή των χορηγήσεων µε πολύ συµφέροντες, βέβαια, όρους- συνέβαλλαν στη διασφάλιση της συνέχιση του έργου, σε όφελος άλλων εισφερόντων δικαιούχων που δεν είχαν ακόµη λάβει συνδροµή. Ακόµη πρέπει να τονίσουµε το γεγονός ότι το βασικό χαρακτηριστικό όλης της δράσης του ΟΕΚ ήταν η στόχευση στην ιδιόκτητη κατοικία, παρόλο που ο Ιδρυτικός Νόµος επέτρεπε και την παροχή ενοικιαζόµενης κατοικίας. Ειδικότερα, οι έτοιµες κατοικίες στους οικισµούς δίνονταν καταρχήν µε παραχώρηση χρήσης και όταν παραδινόταν το έργο και γινόταν η κοστολόγησή των κατοικιών εκδίδονταν τα παραχωρητήρια κυριότητας, η κατοικία µεταγραφόταν στο υποθηκοφυλακείο στη µερίδα του δικαιούχου µε εγγραφή βάρους (υποθήκης) υπέρ του ΟΕΚ. Να αναφέρουµε ότι από το 1954 µέχρι το 2012 που καταργήθηκε, ο ΟΕΚ κατασκεύασε περίπου κατοικίες σε οικισµούς, χορήγησε δάνεια για αγορά ή ανέγερση και 250,000 δάνεια για επισκευή, επέκταση ή αποπεράτωση, ενώ από το 2000 ξεκίνησε το πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου, στο πλαίσιο του οποίου χιλιάδες οικογένειες έπαιρναν κάθε χρόνο επιδότηση ενοικίου (αρχικά περί τις , που βαθµιαία, µε διαδοχικές αλλαγές στα κριτήρια, έφτασαν το 2008 στις ). Η επιδότηση ενοικίου ήταν µη επιστρέψιµη παροχή. Το ίδιο µη επιστρέψιµη ήταν και η επιδότηση των δανείων επιδοτούµενου επιτοκίου από τραπεζικά κεφάλαια, που υιοθετήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 90. Αρκετά πρόσφατη, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ήταν και η υιοθέτηση των ατόκων δανείων σε ειδικές, ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες, όπως οι πολύτεκνες οικογένειες, οι µονογονεϊκές οικογένειες, τα άτοµα µε απόλυτη αναπηρία ή οικογένειες µε δύο άτοµα µε αναπηρία και τα θύµατα εργατικών ατυχηµάτων. Εφαρµόζονταν ακόµα προγράµµατα έκτακτης συνδροµής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (σεισµοί, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ) που περιλάµβαναν από το πάγωµα ή και τη διαγραφή των οφειλών από παλαιές παροχές µέχρι νέα δάνεια για την αποκατάσταση των ζηµιών ή και παρέµβαση του οργανισµού για την αποκατάσταση, ή ανέγερση νέων κατοικιών, όπως έγινε στην Καλαµάτα, στην Αττική, στα Γρεβενά κλπ.) Τα πλεονεκτήµατα των παροχών του ΟΕΚ ήταν πολλά: Φθηνό κόστος ιδιόκτητης κατοικίας, χαµηλά ή και µηδενικά επιτόκια αποπληρωµής (ανάλογα µε το πρόγραµµα, την οικογενειακή κατάσταση ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως οι αναπηρίες), αρωγή στους πιο αδύναµους για την αντιµετώπιση της δαπάνης του ενοικίου. Μειονεκτήµατα δεν υπήρχαν; Φυσικά: Καταρχάς το ίδιο το γεγονός ότι όλα τα προγράµµατα, πλην εκείνου της επιδότησης ενοικίου, αφορούσαν την πρόσβαση στην ιδιοκτησία. Τα βασικό αυτό χαρακτηριστικό ακουµπούσε στην ελληνική κουλτούρα της ιδιόκτητης κατοικίας και στο γεγονός ότι ο όρος 2

3 άστεγος επί χρόνια στη χώρα µας, λόγω της διάρθρωσης της ελληνικής οικογένειας και της παράδοσης στη µικροϊδιοκτησία της στέγης δεν σήµαινε πλήρη έλλειψη στέγης, αλλά ανεπαρκώς στεγασµένος. Η δε στεγαστική αποκατάσταση ταυτιζόταν µε την απόκτηση ιδιοκτησίας, αυτό που λαϊκά εκφραζόταν ως το δικό µου κεραµίδι. Θεωρώ, βέβαια, ότι αυτό αποτέλεσε επί δεκαετίας το πρόσχηµα της Πολιτείας για την αδιαφορία που επιδείκνυε στο να αναλάβει τις ευθύνες της στο πεδίο της στέγασης των πολιτών της. Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδρυτικός Νόµος του ΟΕΚ χαρακτηρίζει ως άστεγο τον µη έχοντα ιδιόκτητη κατοικία. Η αποκλειστική αυτή στόχευση της δράσης του ΟΕΚ ιδιοκτησία µείωνε κατά πολύ τους τελικούς αποδέκτες της παροχής: Ο αριθµός των κατασκευαζόµενων κατοικιών ήταν µικρός σε σχέση µε τις ανάγκες, ιδίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, εποµένως δεν δινόταν λύση σε όσους χρειάζονταν άµεση στέγαση, ενώ εκτός έµεναν και όσοι δεν ήθελαν ή δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιµετωπίζουν τις υποχρεώσεις ενός δανείου ή µιας αγοράς, όσο κι αν ήταν µειωµένες σε σχέση µε εκείνες της ελεύθερης αγοράς. Δεύτερο πρόβληµα ήταν ο απόλυτος έλεγχος που ασκούσε το κράτος στα προγράµµατα και τις δράσεις του ΟΕΚ, καίτοι δεν εισέφερε στα οικονοµικά του. ΟΙ εκάστοτε κυβερνήσεις καθόριζαν τον τρόπο και τις προϋποθέσεις παροχής της στεγαστικής συνδροµής, προβαλλόµενες οι ίδιες και εκµεταλλευόµενες την ανταποδοτική αυτή παροχή, ουσιαστικά δηλαδή ασκώντας πολιτική µε ξένα κεφάλαια. Βέβαια, θα πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι συνήθως οι αλλαγές της νοµοθεσίας, µέχρι το 2009, ήταν βελτιωτικού χαρακτήρα, έτσι ώστε όλο και µεγαλύτερο φάσµα δικαιούχων να δικαιούται να διεκδικήσει παροχές. Αυτό γινόταν µε τη µείωση των γενικών προϋποθέσεων, κυρίως των ασφαλιστικών, και την εισαγωγή νέων κατηγοριών στα ειδικά προγράµµατα, όπως οι µονογονεϊκές οικογένειες και τα µεµονωµένα άτοµα µε απόλυτη αναπηρία, ενώ εξέλιξη υπήρχε και στην ίδια τη λογική και την ποιότητα των προγραµµάτων. Μόνο που αυτές οι αλλαγές συνήθως γίνονταν εν αγνοία ή και µε αδιαφορία για τις απόψεις και τις προτάσεις των υπηρεσιών του ΟΕΚ (κάτι που αποτελεί πάγια συνήθεια των κυβερνώντων), µε αρνητικά, κάποιες φορές, αποτελέσµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το άνοιγµα, το 2006, του ειδικού προγράµµατος πολυτέκνων στους τρίτεκνους, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων (πχ. εισόδηµα), σε εφαρµογή κυβερνητικών εξαγγελιών για τους τρίτεκνους εν γένει, που µείωσε δραµατικά τα αποθεµατικά του φορέα και χρησιµοποιήθηκε λίγα χρόνια µετά ως αιτιολόγηση της διακοπής των προγραµµάτων. Άλλο πρόβληµα ήταν η ποιότητα των οικισµών και των κατοικιών. Κατά πρώτον να ξεκαθαρίσουµε κάτι που ακούγεται πολύ: Ήταν οι οικισµοί γκέτο; Όχι, Σίγουρα όχι. Χωροταξικά βρίσκονταν συχνά στις παρυφές των πόλεων, ιδίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, όπου η γη εντός του υπάρχοντος πολεοδοµικού ιστού ήταν πολύ ακριβή. Όµως η επέκταση των ιδιωτικών κατασκευών ήταν τέτοια, πολύ συχνά και έχοντας ως πόλο τον οικισµό του ΟΕΚ, ώστε ο ιστός της πόλης σύντοµα τους περιλάµβανε πλήρως. Για παράδειγµα οι οικισµοί στο Ίλιο, δίπλα στο πάρκο περιβαλλοντικής αγωγής, στην Παλλήνη, στο Μενίδι κ.λπ. Υπήρχε κοινωνικός αποµονωτισµός; Όχι, το σύστηµα παραχώρησης των κατοικιών ήταν τέτοιο ώστε δεν υπήρχαν µόνο πολύ οικονοµικά ασθενή στρώµατα που αποκτούσαν κατοικία στους οικισµούς, αλλά και µεσαίας δυνατότητας οικογένειες. Άλλωστε, το γεγονός ότι όλη η δράση του ΟΕΚ αφορούσε εργαζόµενους, καίτοι αρνητικό ως προς την κάλυψη ευρύτερων κοινωνικών στρωµάτων µε πραγµατικές ανάγκες, στο επίπεδο του οικισµού διασφάλιζε µια κοινωνική µίξη. Όσο για τα φαινόµενα παραβατικότητας, αυτά υπήρχαν στο βαθµό που υπάρχουν και στις άλλες αστικές γειτονιές. Σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των οικισµών και των κατοικιών τους, πράγµατι συναντώνται κάποια προβλήµατα. Όχι τόσο στο σχεδιασµό, γιατί αυτός χαρακτηρίστηκε από µια γενικά θετική εξελικτική πορεία που αντανακλούσε τη γενικότερη εξέλιξη, διεθνώς και στη χώρα 3

4 µας, των προτύπων οργάνωσης του χώρου, στο εσωτερικό των κατοικιών αλλά και ως προς τη γενική διάταξη, τον περιβάλλοντα χώρο και τις κοινωνικές εξυπηρετήσεις. Βέβαια, θα µπορούσε να έχουν γίνει πολύ ριζικότερες αλλαγές των τύπων, αφού κάτι τέτοιο ήταν και εφικτό και συστηνόµενο από κάποιους από µας, µε βάση την εµπειρία από τον τρόπο χρήσης των κατοικιών και τα προβλήµατα που παρουσιάζονταν, όπως και θα µπορούσε να υπάρχει µεγαλύτερο πλήθος εφαρµοζόµενων τύπων. Σε κάθε περίπτωση όµως, µπορούµε να θεωρήσουµε το σχεδιασµό των οικισµών ως ανήκοντα στα καλά παραδείγµατα σχεδιασµού οργανωµένης δόµησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προβλήµατα υπήρχαν συχνότερα στην υλοποίηση των σχεδίων και στην κατασκευαστική ποιότητα. Η κατασκευή γινόταν µε βάση το Νόµο περί δηµοσίων έργων και πάντοτε παιζόταν το παιχνίδι του πώς θα ελαχιστοποιηθούν οι τεχνικές ελλείψεις και τα κατασκευαστικά προβλήµατα στο τελικό προϊόν που παρέδιδαν οι ανάδοχοι, χωρίς να ανασταλεί η ανέγερση του οικισµού και να παραπεµφθεί η στέγαση των δικαιούχων στις καλένδες, όπως π.χ. γίνεται στην περίπτωση που ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος. Φυσικά, αυτή η πάλη µεταξύ αναδόχου και ιδιοκτήτη του έργου δεν είναι άγνωστη και στον ιδιωτικό τοµέα, εδώ όµως τα µεγέθη ήταν µεγάλα και ήταν αναµενόµενο να παρουσιάζονται ελλείψεις και κακοτεχνίες. Προσπάθεια γινόταν να διορθωθούν αυτές µέσα στην εργολαβία κατά την πρώτη περίοδο εγκατάστασης των κατοίκων και πριν την οριστική παραλαβή του έργου. Αλλά και η ίδια η ιδέα της ιδιοκτησίας και ο τρόπος µε τον οποίο η απόκτησή της βιωνόταν από τους κατοίκους των οικισµών δηµιουργούσε θέµατα στη λειτουργία των συγκροτηµάτων. Άνθρωποι µε διαφορετική κοινωνική και γεωγραφική προέλευση, έπρεπε να συνυπάρξουν ξαφνικά, έχοντας εκπληρώσει το όνειρο ζωής της πρόσβασης σε ιδιόκτητη στέγη, και θεωρώντας ότι τους ανήκει συγκεκριµένος χώρος επί του οποίου έχουν απόλυτη εξουσία. Για αυτό υπήρχαν σοβαρά προβλήµατα στη χρήση των αύλιων χώρων των στοίχων -που από τη δεκαετία του 80 ήδη δίνονταν σε κοινή χρήση των κατοίκων του στοίχου, δεδοµένου ότι ο ΓΟΚ απαγορεύει την κατάτµηση εντός Ο.Τ.- και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, που τους θεωρούσαν, συχνά, αµφότερους ως απλή προέκταση του ιδιωτικού τους ιδιόκτητου χώρου. Αλλά και γενικότερα, ελλιπής ήταν η συνειδητοποίηση εννοιών όπως η καλή γειτονία, η ευθύνη έναντι των συγκατοίκων και η από κοινού διαχείριση των κτιρίων, των στοίχων και των οικισµών εν γένει. Εδώ να αναφέρουµε ότι είχαν γίνει προτάσεις προς τη Δ/νση Μελετών από το Τµήµα Κοινωνιολογικών Ερευνών για αλλαγές στους τύπους και την τοποθέτησή τους ώστε να εξασφαλίζεται κάποιος, έστω µικρός, αύλιος χώρος αυξηµένης ιδιωτικότητας, αυτές όµως δεν είχαν αποτυπωθεί τελικά στο σχεδιασµό των κατοικιών. Δυσχέρειες υπήρχαν και στην κανονική ροή του συστήµατος αποπληρωµής των παροχών από τους δικαιούχους. Αυτό οφειλόταν και σε αντικειµενικούς λόγους, αφού πολλά και µεγάλα δάνεια δίνονταν σε δικαιούχους των ειδικών προγραµµάτων, µε πολύ χαµηλά ή και µηδενικά εισοδήµατα, αλλά και γιατί, σε µεγάλο βαθµό, οι δικαιούχοι θεωρούσαν, είτε ότι µε τις εισφορές τους έχουν προπληρώσει την παροχή, είτε ότι πρόκειται για κρατική επιχορήγηση την οποία δεν οφείλουν να εξοφλήσουν. Κι αυτό, παρόλο που όλοι συνυπέγραφαν, είτε τις δανειακές συµβάσεις, είτε τα παραχωρητήρια, όπου αναφέρονταν σαφώς οι όροι της αποπληρωµής της παροχής. Για την αντιµετώπιση, µάλιστα, των δυσλειτουργιών των οικισµών και της άρνησης ή αµέλειας αποπληρωµής των παροχών, είχαµε ξεκινήσει µια προσπάθεια επαφών µε τους κατοίκους των νέων οικισµών συγχρόνως µε την εγκατάστασή τους, προκειµένου να τους γίνει ενηµέρωση για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. Το όλο εγχείρηµα όµως είχε περιορισµένο εύρος και µικρή ανταπόκριση. Ακόµη και στον οικισµό του Ηλιακού Χωριού, όπου επί πενταετία περίπου λειτούργησε γραφείο ενηµέρωσης και υποστήριξης των κατοίκων µε πραγµατικά θετικά αποτελέσµατα, µετά την αποµάκρυνση των συναδέλφων, 4

5 παρατηρήθηκαν, και µάλιστα πολύ σύντοµα, τα ίδια ακριβώς προβλήµατα που συναντούσαµε στους υπόλοιπους οικισµούς. Το µεγαλύτερο όµως πρόβληµα, που τελικά είχε συνέπειες στην ίδια την ύπαρξη του ΟΕΚ, ήταν η ελλιπής απόδοση, από το ΙΚΑ, που λειτουργούσε ως µηχανισµός είσπραξης των υπέρ ΟΕΚ εισφορών, των εισπραττόµενων κονδυλίων. Ήδη από τη δεκαετία του 80 παρουσιάστηκε το φαινόµενο το ΙΚΑ να µην αποδίδει το σύνολο των εισφορών, καλύπτοντας µε τη διαφορά δικές του ανάγκες. Από το 2000 κάποιες διοικήσεις ξεκίνησαν και αγωγές διεκδίκησης των οφειλόµενων, καµία όµως δεν είχε τελεσιδικήσει ως την κατάργηση του ΟΕΚ. Διάφορες σκέψεις για την εγκατάσταση ενός µηχανισµού απ ευθείας είσπραξης, χωρίς τη µεσολάβηση του ΙΚΑ, δεν τελεσφόρησαν. Στα τέλη του 2009 το χρέος είχε φθάσει σε 1,8 δις περίπου και συνέχιζε να αυξάνει. Αυτό, σε συνδυασµό µε τη µη κανονική αποπληρωµή πολλών παλαιών παροχών, είχε ως αποτέλεσµα τη διαρκή µείωση του αποθεµατικού. Και εκεί γίνεται η πρώτη στάση δράσης του ΟΕΚ. Το 2010 δεν εξαγγέλλεται πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου και µε υπουργικές αποφάσεις παγώνουν όλα τα προγράµµατα, εκτός των δροµολογηµένων µέχρι το σηµείο της εκταµίευσης δανείων και του εν εξελίξει κατασκευαστικού έργου. Το 2011 ξεκινά ένα πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου για τα ενοίκια του 2009, µε τόσο αυστηρά κριτήρια, που οι υποβληθείσες αιτήσεις πανελλαδικά δεν ξεπέρασαν τις ενώ υπολογίζεται ότι ο τελικός αριθµός των επιδοτούµενων δεν θα ξεπεράσει τις έναντι των του Και λέµε υπολογίζουµε γιατί το πρόγραµµα αυτό δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί, αφού στις 14 Φεβρουαρίου του 2012, µε το 2 ο Μνηµόνιο, ο ΟΕΚ καταργείται, ως φορέας του οποίου οι παροχές δεν αποτελούν προτεραιότητα. Η στέγη, λοιπόν, δεν θεωρείται προτεραιότητα και εκλείπει έτσι και αυτό το περιορισµένης εµβέλειας αλλά σοβαρό και ιστορικό εργαλείο παροχής κοινωνικής κατοικίας ως ανταποδοτικό αγαθό. Και χωρίς, βέβαια, να αντικαθίσταται από κάτι άλλο, ευρύτερο, αµεσότερο και αποτελεσµατικότερο, που να αφορά το σύνολο του πληθυσµού και όχι µια µερίδα του και να εξασφαλίζει το δικαίωµα στην κατοικία που υποτίθεται ότι κατοχυρώνεται από το Ελληνικό Σύνταγµα. Οι τρέχουσες αρµοδιότητες του ΟΕΚ ανατέθηκαν στον ΟΑΕΔ, όπου µεταφέρθηκε και το αποθεµατικό, η περιουσία και το προσωπικό του ΟΕΚ. Συγχρόνως καταργείται η εισφορά των εργοδοτών, παραµένει όµως η εισφορά του 1% επί των αµοιβών των εργαζοµένων. Και για ένα διάστηµα παρατηρείται το οξύµωρο να παρακρατούνται εισφορές από τους εργαζόµενους υπέρ ενός οργανισµού που δεν υφίσταται. Μετά από µια περίοδο κατά την οποία µια Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ασχολήθηκε µε τις ανειληµµένες υποχρεώσεις του καταργηθέντος ΟΕΚ, τον Απρίλιο του 2013 δηµοσιεύεται ο Ν. 4144/13, µε τον οποίο ανατίθεται στον ΟΑΕΔ ο σκοπός της κοινωνικής προστασίας των εισφερόντων δικαιούχων και δηµιουργείται ο Ενιαίος Λογαριασµός για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών όπου θα εισρέουν οι εισφορές των εργαζοµένων υπέρ πρ. ΟΕΚ, µαζί µε τις εισφορές υπέρ του πρ. Οργανισµού Εργατικής Εστίας που επίσης καταργήθηκε την ίδια µέρα µε τον ΟΕΚ. Ωστόσο, οι εισφορές αυτές, για άλλη µια φορά, εισπράττονται από το ΙΚΑ, δεν αποδίδονται όµως. Στη διετία έπρεπε να αποδοθούν κανονικά 512 εκατοµµύρια και αποδόθηκαν 120, από τα οποία µόνον 2 το Και, φυσικά, µετά την κατάργηση του ΟΕΚ, ούτε λόγος για το παλιό συσσωρεµένο χρέος. Ουσιαστικά, δηλαδή, το ΙΚΑ συνεχίζει να χρηµατοδοτεί µε τον πόρο αυτόν τις δικές του δράσεις για την υγειονοµική κάλυψη και τις συντάξεις των ασφαλισµένων του. Συγχρόνως, υπάρχει µια περιουσία του ΟΕΚ σε γη, κενές κατοικίες και καταστήµατα που υπολογίζεται στα 6-8 δις και παραµένει ανεκµετάλλευτη. Βέβαια, θα πρέπει να πούµε εδώ 5

6 ότι οι κενές και αδιάθετες κατοικίες, δηλαδή κατοικίες που να µην διεκδικούνται από κανένα, δεν υπάρχουν πολλές, περίπου 220 πανελλαδικά, γιατί τα υπόλοιπα κενά διαµερίσµατα σε οικισµούς, λόγω της περίπλοκης διαδικασίας µέσω της οποίας παραχωρούνταν, βρίσκονται είτε σε διαδικασία κλήσης επιλαχόντων, είτε σε δικαστική διεκδίκηση από αποκλεισθέντες δικαιούχους. Μέσα λοιπόν στο κλίµα αυτό, το ερώτηµα είναι: ποιες οι δυνατότητες, ποιες µπορεί να είναι οι προοπτικές; Πιστεύω ότι υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες, και για την ανταποδοτική κοινωνική κατοικία, και γενικότερα. Απαιτούν όµως, πριν απ όλα, την εµπλοκή του ίδιου του κράτους και του δηµόσιου τοµέα. Δεν πιστεύω ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία µπορεί να λύσει το στεγαστικό πρόβληµα. Μπορεί να παίξει ρόλο στη γενική ενορχήστρωση τρόπων παρέµβασης και δράσεων, δεν µπορεί όµως να υποκαταστήσει την Πολιτεία. Δεν είναι δυνατόν να επιστρέψουµε στον 19 ο αιώνα, όταν η φροντίδα για τη στέγη ήταν αντικείµενο φιλανθρωπίας. Και δεν είναι δυνατόν να µη διεκδικούµε να υπάρχει µέριµνα από την Πολιτεία για τη στέγη, ειδικά σήµερα που το πρόβληµα παρουσιάζεται τόσο κρίσιµο και διαρκώς διογκούµενο. Η κατοικία οφείλει να αντιµετωπίζεται ως θεµελιώδες κοινωνικό αγαθό και ως δικαίωµα, όχι ως πολυτέλεια. Η κατοικία είναι απόλυτη προτεραιότητα, παράλληλα µε την εργασία. Όταν η απώλεια της εργασίας ή η δραµατική µείωση του εισοδήµατος οδηγεί σε απώλεια της στέγης, ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι µαθηµατικά βέβαιος. Συνεπώς, σήµερα περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρµοστεί κοινωνική πολιτική στέγης. Σε ό,τι αφορά την κατοικία ως ανταποδοτική παροχή, φυσικά, ευκταία θα ήταν η επανίδρυση ενός φορέα ανταποδοτικής κοινωνικής κατοικίας, κάτι που αποτελεί και προγραµµατική δήλωση και δέσµευση, -στο βαθµό που οι προεκλογικές δεσµεύσεις αποτελούν πράγµατι δέσµευση- της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, ακόµη και στη σηµερινή κατάσταση, και µε το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο, µπορούν να γίνουν άµεσες κινήσεις εφαρµογής αυτής της περίφηµης στεγαστικής προστασίας που ανατέθηκε στον ΟΑΕΔ. Βασική προϋπόθεση είναι η πραγµατική εισροή των εισφορών, να µην παραµένει δηλαδή ο κοινωνικός αυτός πόρος κενό γράµµα, ενώ στην πραγµατικότητα τα χρήµατα των δικαιούχων εκτρέπονται σε άλλες κατευθύνσεις. Έστω κι αν έχουν καταργηθεί οι εργοδοτικές εισφορές, και µόνον οι εισφορές των εργαζοµένων αρκούν για να τροφοδοτήσουν προγράµµατα άµεσης στεγαστικής συνδροµής. Για παράδειγµα, να δοθεί άµεση και ουσιαστική ενίσχυση στους ενοικιαστές κατοικιών της ελεύθερης αγοράς, ώστε να ανακουφιστεί ο οικογενειακός προϋπολογισµός. Να προχωρήσει η άµεση ρύθµιση των δανείων που δίνονταν από κεφάλαια τραπεζών µε επιδότηση του πρ. ΟΕΚ, έτσι ώστε να µην γίνονται οι δανειολήπτες που δεν τηρούν τους όρους του πρώτου δανεισµού, βορά στις τράπεζες που θέλουν να κάνουν ελεύθερους διακανονισµούς µε τροποποίηση των δανεικών συµβάσεων ως προς όλους τους όρους, κυρίως αποδέσµευσή τους από το επιτόκιο της ΕΚΤ που σήµερα είναι πολύ χαµηλό. Οι ρυθµίσεις αυτές δεν θα έχουν δηµοσιονοµικό κόστος, µόνον πιθανή µείωση των τελικών κερδών για τις τράπεζες. Ρυθµίσεις να γίνουν και για τα δάνεια από κεφάλαια του πρ. ΟΕΚ, ώστε να µην επιβαρύνονται οι µη καταβαλλόµενες οφειλές µε τόσο υψηλούς τόκους υπερηµερίας (11,5%). Oι κενές και αδιάθετες κατοικίες σε περιοχές, όπου υπάρχει ικανός αριθµός τους, µπορούν να διαµορφωθούν σε ξενώνες. Αυτό µπορεί να γίνει και από τον ίδιο τον ΟΑΕΔ, αφού στο πολυνοµοσχέδιο που ψηφίστηκε προχτές προβλέπεται δαπάνη για τη στέγαση αστέγων µε µέριµνα του Υπ. Εργασίας, µε εργαλεία φορείς στέγασης, ΝΠΔΔ ή άλλους, ή να γίνει σε συνεργασία µε τους την Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθµού, (Δήµους και Περιφέρειες). 6

7 Μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευή, στα άκτιστα οικόπεδα του πρ. ΟΕΚ, συγκροτηµάτων κατοικιών που να διατίθενται, όχι πλέον κατά ιδιοκτησία, αλλά ως ενοικιαζόµενη κοινωνική κατοικία για άµεση στέγαση αστέγων σε χαµηλές, κυµαινόµενες τιµές, συναρτώµενες από τις πραγµατικές ανάγκες και τα κοινωνικά κριτήρια πρόσβασης που θα καθοριστούν. Μια τέτοια δράση, που απαιτεί συνδυασµό κατασκευαστικής, και διαχειριστικής δραστηριότητας, µπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία και µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθµού που διαθέτει, αφενός µεν πιο ολοκληρωµένη και καθαρή εικόνα των επιτακτικών και άµεσων αναγκών των δηµοτών, και αφετέρου τη δυνατότητα εφαρµογής µηχανισµών διαχείρισης. Σε πρώτη φάση, θα µπορούσαν να παραχωρηθούν κενές και αδιάθετες κατοικίες σε περιοχές όπου υπάρχει κάποιος ικανός αριθµός τους στους αντίστοιχους Δήµους, έναντι αντιπαροχών που µένει να καθοριστούν, ώστε να τις χρησιµοποιήσουν ως κατάλυµα αστέγων δηµοτών. Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι η νοµοθεσία του ΟΕΚ, που ισχύει στο ακέραιο και για τον καθολικό του διάδοχο, τον ΟΑΕΔ, επέτρεπε την υλοποίηση προγραµµάτων, είτε σε συνεργασία, είτε για λογαριασµό φορέων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, για µη δικαιούχους, µε κάποιο είδος αντιπαροχής, σε δοµηµένη επιφάνεια, γη ή χρήµα. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν νοµικά κωλύµατα σε κάθε είδους συνεργασία µε την Τ.Α. προς όφελος, και των εισφερόντων εργαζοµένων, και των δηµοτών ή κατοίκων µιας Περιφέρειας. Εξ άλλου, η περιουσία του ΟΕΚ περιλαµβάνει αρκετά οικόπεδα που είχαν παραχωρηθεί από Δήµους προκειµένου να γίνουν προγράµµατα που ένα τµήµα τους θα δινόταν αποκλειστικά σε δικαιούχους δηµότες του συγκεκριµένου Δήµου. Αντίστροφα, η Τ.Α. µπορεί να εκµεταλλευτεί την υπάρχουσα γη του πρ. ΟΕΚ στην περιοχή της για να ασκήσει κοινωνική στεγαστική πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Γενικά, πιστεύω ότι οι όποιες προοπτικές στον τοµέα της ανταποδοτικής κοινωνικής κατοικίας προϋποθέτουν, καταρχάς, τη διασφάλιση του υφιστάµενου πόρου και τη διάθεσή του για στεγαστική συνδροµή, αλλά και τη διεύρυνση του πνεύµατος διαχείρισης και αξιοποίησης αυτού του πόρου σε µορφές παροχών που να αγγίζουν µεγαλύτερες κατηγορίες πληθυσµού και να εστιάζουν στην άµεση παροχή φθηνής στέγης µε αποζηµίωση χρήσης, ενοικιαζόµενη δηλαδή, χωρίς να αποκλείεται η ενίσχυση της κοινωνικής ιδιόκτητης κατοικίας που θα απευθύνεται σε οµάδες µέσης οικονοµικής δυνατότητας οι οποίες µπορούν να αντιµετωπίσουν το βάρος της αποπληρωµής µιας ιδιοκτήτης κατοικίας. Θα πρέπει όµως, η ανταποδοτική κοινωνική κατοικία να µην παραµείνει η µόνη έκφραση κοινωνικών δράσεων στον τοµέα της στέγης, αλλά να αποτελέσει τµήµα µιας ευρύτερης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής όπου θα εµπλέκονται το κράτος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε ταυτόχρονη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που µπορεί να προσφέρει και ο ιδιωτικός τοµέας και ενορχήστρωση των δράσεων, µε αποδέκτη τους πολίτες στο σύνολό τους και όχι συγκεκριµένες οµάδες. Αυτό που χρειάζεται, εν κατακλείδι, είναι η χρησιµοποίηση και αξιοποίηση της εµπειρίας και των πρακτικών καλών και κακών- της ανταποδοτικής κοινωνικής κατοικίας στο σχεδιασµό µιας ουσιαστικής ενιαίας πολιτικής διασφάλισης του δικαιώµατος στην κατοικία. 7

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ Α...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ Α...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ Α...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΑ...6 1,1 Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία των χρηματοδοτήσεων...6 1.2 Γενικοί κανόνες χρηματοδοτήσεων..8 2. Η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ...11

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 Σελ. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Κεφάλαιο 1 Βήματα Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων 1.1 8 Κεφάλαιο 2 Η Διάρκεια και τα Επιτόκια των Στεγαστικών Δανείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet.gr 3 Δεκεμβρίου Εθνική Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΤΑ «ΑΟΡΑΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιµέλεια: Χαλβατζή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Σωτήριος Ν. Αλεξόπουλος ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση Ροδίτης Ρήγας Εργασία Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.:2336 Α.Μ.:2358

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ. Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου ΘΕΜΑ. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες. People with special needs

ΜΑΘΗΜΑ. Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου ΘΕΜΑ. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες. People with special needs Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε Τµήµα Νοµικής Πανεπιστηµιακό έτος 2005 2006 ΜΑΘΗΜΑ Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου ΘΕΜΑ Άτοµα µε ειδικές ανάγκες People with special needs Εποπτεύων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟIKONOMIKA ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΟIKONOMIKA ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΠΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟIKONOMIKA ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΠΑ Τα έσοδα των δήμων προέρχονται από : Α. την επιχορήγησή τους από το κεντρικό κράτος. Το ποσό καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (1.1 31.12.2012) ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ (Αποτελεί τμήμα της Έκθεσης Ευρημάτων για έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια Ακαδημαϊκών μας σπουδών για τις ανάγκες παρουσίας της πτυχιακής μας εργασίας.

Η εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια Ακαδημαϊκών μας σπουδών για τις ανάγκες παρουσίας της πτυχιακής μας εργασίας. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σ.Δ.Ο Τμήμα: Λογιστικής Τίτλος Εργασίας: Η ΑΝΑΠΗΡΊΑ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ονοματεπώνυμα: Γαρόπουλος Πασχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ Ερευνητής ΕΚΚΕ Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATONAL

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Ιούνιος 2001 Μάνος Ματσαγγάνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα