Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015»"

Transcript

1 1

2 Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος: Τροποποιείται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Το αφορολόγητο όριο μειώνεται στις ευρώ για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2011 και για το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος (8.000 έως ευρώ) εισάγεται συντελεστής φόρου 10%. Το αφορολόγητο όριο παραμένει στις ευρώ για τους νέους έως 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως ακολούθως: Κλιμάκιο Εισοδήματος σε Ευρώ Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Σύνολο Φόρου Υπερβάλλον 45 Το νέο αφορολόγητο όριο αυξάνεται προοδευτικά ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων. Δηλαδή, αυξάνεται κατά εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά για κάθε τέκνο πέρα των τριών που τον βαρύνει. Το ποσό των αποδείξεων δαπανών για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών προκειμένου να κατοχυρωθεί το νέο αφορολόγητο των αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος και μέχρι του ποσού των Εξακολουθεί να ισχύει η ρύθμιση για επιβολή φόρου 10% επί της προκύπτουσας διαφοράς, εάν το ποσό των αποδείξεων που συγκεντρώθηκαν είναι κατώτερο του ως άνω ποσοστού. Εκπίπτει πλέον μόνο το 20% του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούμενο στα ταμεία ασφάλισης του, εφόσον η κα- 2

3 ταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και του ποσού των δαπανών της προαιρετικής ασφάλισης, σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, του ποσού των τόκων που καταβάλλονται από 1/1/2011 για στεγαστικά δάνεια και του συνολικού ποσού των ιατρικών εξόδων περίθαλψης για την καταβολή αμοιβών σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης σε όλα τα φυσικά πρόσωπα των οποίων το εισόδημα υπερβαίνει τις , όπως αυτά προκύπτουν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις από , λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό εισόδημα, ως εξής: Φορολογητέο Εισόδημα Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης % % % % και άνω 4% Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα και καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, η κάθε μια εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 300, εκτός της τελευταίας. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, παρέχεται έκπτωση 5%. Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων και δεξαμενών κολύμβησης που προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους Για επιβατικά αυτοκίνητα άνω των κ.ε., η έ- κτακτη εισφορά υπολογίζεται με το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί 5%. Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών. - Για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με το ποσό της ετήσιας α- ντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί 5%. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Εξαιρούνται τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή μη, ολικού μήκους μέχρι 6 μέτρα. - Για αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα καθώς και για δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί 5%. Επιβαρύνονται με ετήσιο τέλος επιτηδεύματος οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα που τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας την , το οποίο ορίζεται σε 400 για επιτηδευματίες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως κατοίκους, ενώ σε πόλεις με πληθυσμό άνω των κατοίκων, το τέλος ορίζεται σε 500. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2011 το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 300 ευρώ για όλες τις κατηγορίες. Αναστέλλεται η εφαρμογή του πόθεν έσχες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου και για ανέγερση οικοδομών από 17/12/2010 μέχρι 31/12/

4 Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης: Τροποποιούνται οι τιμές των ετήσιων αντικειμενικών δαπανών για τις κατοικίες, ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες, τα σκάφη αναψυχής και τα αυτοκίνητα και διαμορφώνονται ως εξής: Για κατοικίες: Για αυτοκίνητα: Επιφάνεια κατοικίας σε τ.μ. Τιμή ζώνης έως Τιμή ζώνης Ετήσια αντικειμενική δαπάνη ανά τ.μ , > Τιμή ζώνης άνω των Κυβικά εκατοστά Ετήσια αντικειμενική δαπάνη σε Ευρώ Μέχρι Από Από Από και άνω Από και άνω Για σκάφη αναψυχής: Σκάφος σε μέτρα Ετήσια αντικειμενική δαπάνη σε Ευρώ Έως 7 μέτρα μέτρα Για κάθε επιπλέον μέτρο μέτρα Για κάθε επιπλέον μέτρο μέτρα Για κάθε επιπλέον μέτρο μέτρα Για κάθε επιπλέον μέτρο μέτρα Για κάθε επιπλέον μέτρο μέτρα και άνω Για κάθε επιπλέον μέτρο Φορολογία ακίνητης περιουσίας: Τροποποιούνται οι διατάξεις σχετικά με το φόρο ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων με μείωση του α- φορολόγητου ποσού από σε από 1/1/

5 Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο Με το άρθρο 28 του Ν. 3943/2011 θεσπίστηκε η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οφειλής, σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο. Με την ΠΟΛ 1124/ καθορίστηκαν οι διαδικασίες έκδοσης της Βεβαίωσης Οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο: Η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται για βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, ληξιπρόθεσμες και μη από την Υπηρεσία στην ο- ποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή και κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής, Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία, Η βεβαίωση οφειλής έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της και υπογράφεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή του Τελωνείου, Στη βεβαίωση οφειλής αναγράφονται για μεν τα φυσικά πρόσωπα τα βεβαιωμένα ατομικά χρέη καθώς και βεβαιωμένα χρέη συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας για τα οποία το φυσικό πρόσωπο έχει προσωπική ή και αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή τους, ενώ για τα νομικά πρόσωπα αναγράφονται οι βεβαιωμένες ο- φειλές τους καθώς και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων για τις οποίες έχουν ευθύνη καταβολής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πλέον των τυχόν αναλογούντων συνεισπραττομένων, Όταν εκδίδεται βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου τότε από το προϊόν του τιμήματος πρέπει να εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και να μην συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας. Το ποσό πρέπει να αποδοθεί από τον Συμβολαιογράφο στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου. 5

6 Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα Με τις νέες διατάξεις του Ν. 3943/2011 επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25% στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών ε- κτός μισθού στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές, αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές. Διευκρινίζεται ότι παρακράτηση φόρου διενεργείται και όταν η διανομή μερισμάτων στους μετόχους γίνεται με τη μορφή μετοχών αντί της καταβολής μετρητών, καθώς και όταν χορηγούνται στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό κέρδη με τη μορφή μετοχών. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν υφίσταται όταν διανέμονται μερίσματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 27/1975 (κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων) καθώς και όταν δικαιούχος των μερισμάτων είναι το Ελληνικό Δημόσιο και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος βάσει ειδικής διάταξης νόμου. Παρακράτηση φόρου 25% πρέπει επίσης να ενεργείται και στα προμερίσματα που διανέμουν ανώνυμες εταιρείες και στα κέρδη (αποθεματικά) παρελθουσών χρήσεων, που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου για κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικού υπέρ το άρτιο, καθόσον ο νόμος αναφέρεται ρητά σε αποθεματικά που προέρχονται από κέρδη, ενώ η κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού δεν συνιστά εισόδημα για τον μέτοχο. Με την παρακράτηση του φόρου 25% στα εισοδήματα που αναφέρονται παραπάνω εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα, με εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται για τα συνολικά εισοδήματά τους, συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων, με συντελεστή κατώτερο του συντελεστή της παρακράτησης, για τα οποία προβλέπεται φορολόγηση των μερισμάτων με τις γενικές διατάξεις και επιστροφή τυχόν πιστωτικού φόρου. Ειδικά για τα κέρδη που διανέμονται εντός του έτους 2011 (χρόνος έγκρισης των διανεμόμενων κερδών από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων), ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 21%. Επιπλέον, τροποποιούνται οι διατάξεις σχετικά με τα μερίσματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδας από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες και ενεργείται παρακράτηση φόρου με τους ίδιους συντελεστές όπως και για τα μερίσματα που εισπράττουν τα ίδια πρόσωπα από την ημεδαπή. Με την παρακράτηση του πιο πάνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά. Με τους ίδιους συντελεστές (25% ή 21%) ε- νεργείται παρακράτηση φόρου και στα κέρδη που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδας από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή μετοχών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διευκρίνιση που παρέχεται με την ΠΟΛ 1129/ για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων και ειδικότερα ότι χρόνος απόκτησης των εισοδημάτων αυτών είναι ο χρόνος έγκρισης αυτών από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. 6

7 Καταβολή του ΦΠΑ σε δόσεις Ο φόρος που οφείλεται βάσει ε- μπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων μετά την , δύναται να καταβάλλεται σε δόσεις (μέχρι 3), η κάθε μια από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300. Με την υποβολή της εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης, αρχικής ή τροποποιητικής, καταβάλλεται ως πρώτη δόση ποσοστό τουλάχιστον 40% του συνολικά οφειλόμενου φόρου με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό είναι τουλάχιστον 300. Το υπόλοιπο ποσό προσαυξημένο κατά 2% καταβάλλεται σε δυο ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου και του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθούν τη βεβαίωση του φόρου. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δυνατότητα δεν παρέχεται για τις έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ. Η RSM Stylianou έχει τη δυνατότητα, και την απαιτούμενη τεχνογνωσία, να σας παράσχει την α- ναγκαία υποστήριξη και να αξιολογήσει την επίδραση αυτών των αλλαγών. Δεσμευόμαστε ότι θα σας ενημερώνουμε έγκυρα, αξιόπιστα και σε τακτική βάση, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές σας. Η εταιρεία μας διαθέτει τη γνώση και τους κατάλληλους ανθρώπους, που θα σας συμβουλεύσουν σχετικά με όλα τα παραπάνω ζητήματα, παραμένοντας ουσιαστικά κοντά σας, σε όλες τις επικείμενες εξελίξεις. Μη διστάσετε να συμβουλευθείτε τα εξειδικευμένα στελέχη της RSM Stylianou: Αθήνα: Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, Μαρούσι Τ , F , Θεσσαλονίκη: Φράγκων 6-8 & Δωδεκανήσου, Θεσσαλονίκη Τ , F Λευκωσία: Kennedy Business Center Λεωφόρος Κένεντι 12-14, 1087 Λευκωσία, Κύπρος T , F , Τίρανα: Βul. Dëshmorët e Kombit Twin Towers, Kulla 2, Kati 13/4, Tirana, Albania Τ , F , Copyright Το παρόν ηλεκτρονικό έντυπο αποτελεί ένα γενικό ενημερωτικό οδηγό και σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει εξειδικευμένες συμβουλές. Ως εκ τούτου, για κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε είναι καλό να απευθύνεστε στην εταιρεία μας, για εξατομικευμένες υπηρεσίες και λύσεις. Το παρόν πληροφοριακό υλικό δεν αποτελεί υποκατάστατο τέτοιας συμβουλευτικής υπηρεσίας. Βασίλης Καπλάνης Διεύθυνση Oρκωτών Ελεγκτών Λογιστών Βασίλης Καπουράλος Διεύθυνση Συμβούλων Επιχειρήσεων Γιώργος Nίκου Oρκωτός Eλεγκτής Λογιστής Εύα Χρυσάνθου Φορολογικός & Νομικός Σύμβουλος H RSM Στυλιανού ΑΕ είναι ανεξάρτητο μέλος της RSM International, ενός δικτύου ανεξάρτητων Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων. RSM International είναι η ονομασία που χρησιμοποιείται από ένα δίκτυο ανεξάρτητων Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων, κάθε μία εκ των οποίων λειτουργεί αυτοτελώς. Η RSM International δεν αποτελεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο σε καμία χώρα. 7

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ------------------------------------------------------------------------------------- Article 1. Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/3/2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1056

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 763 30 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1088 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π..

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 11891/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ)

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ποια είναι η έννοια του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών; Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου

1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου 1. Σύσταση και λειτουργία μη κερδοσκοπικού Σωματείου Τα νομικά πρόσωπα διακρίνονται, ανάλογα με τη φύση τους, σε δύο κατηγορίες: τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αυτά του ιδιωτικού δικαίου. Σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα