AmiBio: Αυτόματθ Ακουςτικι Παρακολοφκθςθ & Καταγραφι τθσ Βιοποικιλότθτασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AmiBio: Αυτόματθ Ακουςτικι Παρακολοφκθςθ & Καταγραφι τθσ Βιοποικιλότθτασ"

Transcript

1 AmiBio: Αυτόματθ Ακουςτικι Παρακολοφκθςθ & Καταγραφι τθσ Βιοποικιλότθτασ Νίκος Φακωηάκης Καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Διεςθςνηήρ ηος Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Επεξεπγαζίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Διεςθςνηήρ Επγαζηηπίος Ενζύπμαηηρ Τηλεπικοινωνίαρ Επικεθαλήρ ηηρ Ομάδαρ Τεσνηηήρ Νοημοζύνηρ AmiBio:Αςηόμαηη Ακοςζηική Παπακολούθηζη και Καηαγπαθή ηηρ Βιοποικιλόηηηαρ Πανεπιζηήμιο Παηπών Πανεπιζηήμιο Παηπών: -3 ο μεγαλύηεπο πανεπιζηήμιο ηηρ Δλλάδαρ > πποπηςσιακούρ, μεηαπηςσιακούρ, > Πποζωπικό (ΓΔΠ, Γιοικηηικό, κλπ) 5 Σσολέρ, 22 Τμήμαηα, 60 Τομείρ, 130 Δπγαζηήπια και Κλινικέρ. 1

2 Πανεπιζηήμιο Παηπών Τμήμα Ηλεκηπολόγων Μησανικών & Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δπεξεπγαζίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Δπγαζηήπιο Δνζύπμαηηρ Τηλεπικοινωνίαρ: Ιδπύθηκε: 1967, Πποζωπικό: > 70, Δπεςνηηικέρ Ομάδερ: 7 Τεσνηηήρ Νοημοζύνηρ, Τεσνολογίαρ Ήσος και Ακοςζηικήρ, Γικηύων και Τηλεπικοινωνιακήρ Κίνηζηρ, Τηλεπικοινωνιακών Δθαπμογών και Τηλεπληποθοπικήρ, Ψηθιακήρ Μεηάδοζηρ και Κωδικοποίηζηρ, Απσιηεκηονικήρ και Γιασείπιζηρ Γικηύων, Αναγνώπιζηρ Πποηύπων. Ομάδα Τεσνηηήρ Νοημοζύνηρ >30 σπόνια Επεςνηηικήρ Δπαζηηπιόηηηαρ, >400 scientific publications, >2.000 citations, >20 PhD dissertations, >30 National & EC RTD projects ESPRIT-860, POLYGLOT (ESPRIT II), TRANSLEARN (LRE), GRAMCHECK (MLAP 11), TRANSLIB (LIB-3038), ACCeSS (LE ), VASME (TRANSPORT), SPEECHDAT (LE ), IDAS (LE-38315), SPEECHDAT-CAR (LE), E2M (IST ), COST 278, OrienTel (IST-28373), GEMINI (IST-2001), INSPIRE (IST-2001), COST 2102, LOGOS (ΕΗΓ-102), MOVEON (IST-2005), PLAYMANCER (FP7), PROMETHEUS (FP7), AMIBIO (LIFE08), etc. 2

3 AmiBio: Automatic acoustic Monitoring Inventorying of BIOdiversity (LIFE08 NAT/GR/000539) Προχπολογιςμόσ: 1,664,282, (Life+: 830,641 ) Διάρκεια: 01/02/2010 to 30/06 /2013 Αυτόματη Ακουςτική Παρακολοφθηςη & Καταγραφή τησ Βιοποικιλότητασ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ UoP: Πανεπιςτήμιο Πατρών, Εργαςτήριο Ενςφρματησ Τηλεπικοινωνίασ, Ελλάσ Συνεργαηόμενοι Φορείσ TEIC: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτησ, Ελλάσ SPAY: Σφνδεςμοσ Προςταςίασ και Ανάπτυξησ Υμηττοφ, Ελλάσ ZFMK: Μουςείο Ζοολογίασ Alexander Koenig, Bonn, Germany Το AMIBIO ζηοσεύει ζηην Καηαγπαθή και Παπακολούθηζη ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ ηηρ Βιοποικιλόηηηαρ ζηη Πεπιοσή ηος Υμηηηού, μέζω ηηρ καηαγπαθήρ ηηρ ακοςζηική δπαζηηπιόηηηα ηοςρ. 6 3

4 Το AMIBIO Πεπιλαμβάνει: Σσεδίαζη και Καηαζκεςή Αςηόνομων Σηαθμών Πολλαπλών Αιζθηηήπων, (ήσων και ζςνθηκών πεπιβάλλονηορ), Δγκαηάζηαζή ηοςρ ζε Δπιλεγμένερ ηοποθεζίερ ηος δάζοςρ, Σςγκενηπώζει και αζύπμαηη Μεηαθοπά Γεδομένων ζε Κενηπικό Σηαθμό, Γημιοςπγία Δπγαλείων για ηην Αςηόμαηη Δπεξεπγαζία ηων Γεδομένων (online και offline) ζηον ΚΣ, Γημιοςπγία Βάζεων Γεδομένων με ηη Γπαζηηπιόηηηα ηηρ Βιοποικιλόηηηαρ ζηην πεπιοσή ηος Υμηηηού. 7 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας 8 4

5 Αναμενόμενα αποηελέζμαηα: 1. Εκτίμθςθ του Αρικμοφ των Ειδών και τθσ Πυκνότθτασ τουσ Πτηνά Θηλαςτικά Αμφίβια Ζντομα Οι πυκνότθτεσ πληθυςμϊν θα εξαχθοφν από την ακουςτικι δραςτθριότθτα τουσ. 2. Εκτίμθςθ Επίπεδου Μόλυνςθσ, Καταςτροφισ Βιοτόπου και Αποδθμία Πουλιών. Η μακρόχρονθ ακουςτική παρακολοφθηςη ςυγκεκριμζνων ειδών και τησ τάςθσ του πλθκυςμοφ τουσ δίνει ενδείξεισ τησ «υγείασ» του περιβάλλοντοσ. 9 Αναμενόμενα αποηελέζμαηα. 3. Παρακολοφκθςθ τθσ Παρουςίασ ι Απουςίασ Σπάνιων ειδών ι ειδών υπό Εξαφάνιςθ. Chaffinch Phylloscopus sibilatrix 4. Παρακολοφκθςθ πουλιών που Μεταναςτεφουν κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ. 5. Εκτίμθςθ τθσ υγείασ ειδών από τισ φωνιςεισ τουσ. 10 5

6 Αναμενόμενα αποηελέζμαηα. 6. Παρακολοφκθςθ / Ενθμζρωςθ 24/7 Καταςτάςεων Κινδφνου ι Κρίςεων: Φυςικζσ Καταςτροφζσ (καταιγίδεσ, πυρκαγιζσ, κτλ.). Καταςτροφζσ από Ανκρώπινεσ Δραςτθριότθτεσ, (μη- Τυπικά Ηχητικά Γεγονότα: ηχορφπανςη, πυροβολιςμοί, κοπή δζντρων, motocross ). Κατάςταςησ των Στακμών Πολλαπλών Αιςκθτιρων Τροφοδοςία Κατάςταςη Μικροφϊνων Χωρητικότητα Μνήμησ Status of the station Status of monitoring stations Login Button Threat alert Metadata Battery levels Fire Microphone status Station Control Select monitoring station Threat Surveillance Gun shot Microphone gain Motocross 11 Memory capacity Τεχνολογία - Υλικό Καταςκευι Αυτόνομων Στακμών Πολλαπλών Αιςκθτιρων Κεντρική Υπολογιςτική Μονάδα Αιςθητήρεσ (μικρόφωνα (3+1), θερμοκραςίασ, υγραςίασ, ηλιοφάνειασ, κλπ) Μονάδα Επικοινωνίασ Modem 3G αςφρματο δίκτυο COSMOTE Τροφοδοςίασ φωτοςυλζκτεσ 12 6

7 Τεχνολογία - Λογιςμικό των Στακμών Πολλαπλών Αιςκθτιρων Συλλογι Δεδομζνων, Ζλεγχο αιςθητήρων (3+1 μικρόφωνα, θερμοκραςίασ, υγραςίασ, ηλιοφάνειασ, ταχφτητα ανζμου), Προεπεξεργαςία Δεδομζνων Συμπίεςη Δεδομζνων, Επικοινωνία με τον ςτον Κεντρικό Στακμό Αςφρματη Μεταφορά Δεδομζνων μζςω 3G δίκτυο 13 Τεχνολογία Λογιςμικό.. Κεντρικόσ Στακμόσ Επεξεργαςία δεδομζνων Αυτόματη Αναγνϊριςη Ειδϊν Πανίδασ Αποθορυβοποίηςη, παραμετροποίηςη, εντοπιςμόσ ακουςτικήσ δραςτηριότητασ, ταξινόμηςη Αυτόματοσ Εντοπιςμόσ Κινδφνων, Διαχείριςη Κρίςεων Βάςεισ Δεδομζνων Σχεδίαςη Βάςεων Δεδομζνων, Σχεδίαςη εργαλείων διαχείριςησ και ανάκτηςησ δεδομζνων Στατιςτικι Ανάλυςθ των Δεδομζνων, Ερμηνεία τάςεων πληθυςμοφ, εξαρτήςεων Ενδείξεισ τησ «υγείασ» του περιβάλλοντοσ. Φιλικζσ Διεπαφζσ για τουσ τελικοφσ χριςτεσ 14 7

8 Χάρτθσ παρακολοφκθςθσ ςτακμών 15 Χάρτθσ και Πίνακασ Εντοπιςμοφ Κινδφνων 16 8

9 Τπέσοςζα Καηάζηαζη ηος Έπγος: 26 ο Μήναρ (01/02/2010 to 30/06 /2013) Ολοκληπώθηκαν Σχεδίαςη/Υλοποίηςη Τοπικών Στακμών Κεντρικόσ Στακμόσ ζε Δξέλιξη Εγκατάςταςη των υπολοίπων Σταθμϊν Συλλογή Δεδομζνων Ζλεγχοσ και Αξιολόγηςη των Συςτημάτων Προβλιματα ςτθν Υλοποίθςθ Αςφρματη Μεταφορά Δεδομζνων μεγάλοσ όγκοσ, ζλλειψη τηλεπικοινωνιακοφ δικτφου, κ.α. Ενεργειακή κάλυψη Βανδαλιςμοί. 17 Μεηά ηο AmiBio: Μελλονηική Έπεςνα, Καηεςθύνζειρ Αςηομαηοποιημένη Δπμηνεία Γεδομένων με Δποσιακά, Γεωγπαθικά, Πεπιβαλλονηολογικά, κ.α. πεπιεσόμενα. Μονηελοποίηζη και Γιάγνωζη ηων Γςναμικών ηων Πληθςζμών, ζε μεζοππόθεζμη και μακποππόθεζμη βάζη. Δνοποίηζη Σςζηημάηων παπακολούθηζηρ βιοποικιλόηηηαρ και αξιοποίηζη ηηρ Μεγάληρ Κλίμακαρ πληποθοπίαρ για εποπηική παπακολούθηζη. Σςζηήμαηα Υποζηήπιξηρ Αποθάζεων (Decision support tools) για ηη Βέληιζηη Γιασείπιζη ηος Φςζικού Πεπιβάλλονηορ (habitats). 9

10 Σσμπερασματικά Στόλια Γιεπιζηημονική Σςνεπγαζία είναι αναγκαία για ηην ανάδειξη ηεσνολογιών πος θα με ζηοσεύοςν ζηην Πλήπη Αςηομαηοποίηζη ηηρ όληρ διαδικαζίαρ Καηαγπαθή, Παπακολούθηζη και Πποζηαζία ηηρ Βιοποικιλόηηηαρ με αποηελεζμαηικόηηηα και σαμηλό κόζηορ. Δςσαπιζηώ για ηην πποζοσή ζαρ!

11 EC funding instruments COST in support of communication within the multi-disciplinary community LIFE+ for technology-integration and deployment of applications FP7 ICT & FP7 Environment -> Research and technology development activities in support of environment protection, biodiversity assessment and conservation Ομάδα Τεχνηηής Νοημοζύνης Έπεςνα: Artificial Intelligence Μησανική Μάθηζη Αναπαπάζηαζη Γνώζηρ Δςθςή Γιαδπαζηικά Σςζηήμαηα Μονηελοποίηζη Χπηζηών Θεωπία Παιγνίων Rule Based Systems, Problem Solving Logic Programming Automata Theory Speech & Audio Processing Αναγνώπιζη Ομιλίαρ/Ομιληηή/Γλώζζαρ.. Δνηοπιζμόρ και Παπακολούθηζη Ομιληηών Αναγνώπιζη Σςναιζθημάηων Αποθοπςβοποίηζη Σήμαηορ Γιαλογικά Σςζηήμαηα Σύνθεζη Ομιλίαρ (TTS) Αναγνώπιζη Ησηηικών Γεγονόηων Βιοακοςζηική Image Processing Δνηοπιζμόρ Αναγνώπιζη Ανηικειμένων Παπακολούθηζη Ανηικειμένων Καηανόηζη Δικόναρ Enhancement Localization and Tracking Natural Language Processing Σςνηακηική/Μοπθολογική/Σημαζιολογική Καηανόηζη Φςζικήρ Γλώζζαρ (NLU) Natural Language Generation Lexicography Dialog Management and Processing Spoken Interaction Strategies Text Engineering Information Extraction 11

12 Τεχνολογία. Αυτόματθ Επεξεργαςία Δεδομζνων Εξαγωγι Ηχθτικών Περιεχομζνων Αποκορυβοποίθςθ, Παραμετροποίθςθ, Διαχωριςμό ιχων, (ακουςτικι δραςτθριότθτα) Αναγνώριςθ Ειδών Αυτόματοσ Εντοπιςμόσ Κινδφνων, Διαχείριςθ Κρίςεων Στατιςτικι Ανάλυςθ των Δεδομζνων, ερμθνεία τάςεων πλθκυςμοφ, εξαρτιςεων Φιλικζσ Διεπαφζσ για τουσ τελικοφσ χριςτεσ 24 12

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Ποταμίτης Ονομα: Ηλίας Ονομα πατρός: Γεράσιμος Ονομα μητρός: Ευαγγελία Τόπος γέννησης: Πάτρα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Διεύθυνση εργασίας: Ε. Δασκαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών On Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2 η συνάντηση Εργασίας για τη διαμόρφωση Ερευνητικών και Τεχνολογικών προτεραιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών In Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KΟΥΤΣΙΚΟΣ, Ph.D. kutsikos@aegean.gr

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KΟΥΤΣΙΚΟΣ, Ph.D. kutsikos@aegean.gr KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KΟΥΤΣΙΚΟΣ, Ph.D. kutsikos@aegean.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΤΥΧΙΑ 1993 1998 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA Ph.D. in Computer Science 1995 1997 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA M.B.A. 1991 1993 Palo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 03/10/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 03 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. το Επταμελές Όργανο της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας) E-MAIL: pated@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ MSC ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Μάριος Κατσής του Γεωργίου. Ημερομηνία γέννησης: 27 Αυγούστου 1976.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διονυσίας Κολοκοτσά Mάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓENIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ... 4 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 5 4.1 Διδασκαλία μαθημάτων... 5 4.2

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών. εργασιών Ακαδ. Έτους 2013-2014

Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών. εργασιών Ακαδ. Έτους 2013-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Τμήμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ηλεκτρονικών ΙΔΡΥΜΑ Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ email

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 375 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ Μάρκος Δενδρινός Αν. Καθηγητής Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση 2007 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

ετήσια έκθεση 2007 Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ετήσια έκθεση 2007 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών Ι.ΜΕΤ. Ιανουάριος 2008 6 ο χλμ. οδού

Διαβάστε περισσότερα

5.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι.ΜΕΤ ΣTO ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» 37 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ 3 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4

5.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ι.ΜΕΤ ΣTO ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» 37 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ 3 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ 2003 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ 3 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 2 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6 2.1 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ/Ε ΡΑ 6 2.2 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ 7 3 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ι.ΜΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 16 Απριλίου 1975, Ξυλόκαστρο Κορινθίας Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση κατοικίας : Γ. Τερτσέτη 21, Τ.Κ. 26442 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θωμά Σ. Ζαρούχα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θωμά Σ. Ζαρούχα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Θωμά Σ. Ζαρούχα Δρ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Τεχνολογίας Υπολογιστών Νοέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...3 3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ...3 4. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (Ι ΕΤ) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.. 3350/1955) µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012 Σοφία Στάμου Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012 Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα Τηλ: +30 26610 87455 E-mail: stamou@ionio.gr Τμήμα Μηχανικών Η/Υ &

Διαβάστε περισσότερα