10. Θέζειρ ηηρ ΔΔΣΣ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν επί ηηρ από Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ και έγκπιζη ζσεδίος Πποκήπςξηρ ανοικηού διεθνούρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10. Θέζειρ ηηρ ΔΔΣΣ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν επί ηηρ από 7.12.2012 Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ και έγκπιζη ζσεδίος Πποκήπςξηρ ανοικηού διεθνούρ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 679ης σνεδρίαζης ( ) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Υοπήγηζη ζηην Δηαιπεία «COSMOTE - Κινηηέρ Σηλεπικοινυνίερ Α.Δ.» Άδειαρ Καηαζκεςήρ Κεπαίαρ ηαθμού Ξηπάρ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 30 ηος ν. 4070/2012, ζηη Θέζη APOL GIP ( ) 2. Υοπήγηζη ζηην Δηαιπεία «COSMOTE - Κινηηέρ Σηλεπικοινυνίερ Α.Δ.» Πιζηοποιηηικού Πληπόηηηαρ Φακέλος Αίηηζηρ Υοπήγηζηρ Άδειαρ Καηαζκεςήρ Κεπαίαρ ηαθμού Ξηπάρ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 30 ηος ν. 4070/2012, ζηη Θέζη EGEOS ( ) 3. Υοπήγηζη ζηην Δηαιπεία «WIND ΔΛΛΑ Σηλεπικοινυνίερ ΑΔΒΔ» Πιζηοποιηηικού Πληπόηηηαρ Φακέλος Αίηηζηρ Υοπήγηζηρ Άδειαρ Καηαζκεςήρ Κεπαίαρ ηαθμού Ξηπάρ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 30 ηος ν. 4070/2012, ζηη Θέζη ΑΙΓΑΛΔΩ ΘΗΒΩΝ ( ) 4. Μεηαβίβαζη Υοπηγηθένηυν Γικαιυμάηυν Υπήζηρ Ραδιοζςσνοηήηυν από ηην Δηαιπεία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (FORTHNET Α.Δ.)», με ηο διακπιηικό ηίηλο «FORTHNET», ζηην Δηαιπεία «ROLAWARE LIMITED», για ηην Παποσή Γικηύυν ή / και Τπηπεζιών Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 5. Μεηαβίβαζη Υοπηγηθείζαρ Άδειαρ Καηαζκεςήρ Κεπαίαρ ηαθμού Ξηπάρ από ηην «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (FORTHNET Α.Δ.)», με ηο διακπιηικό ηίηλο «FORTHNET», ζηην Δηαιπεία «ROLAWARE LIMITED» ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 6. Γιαγπαθή Ονομάηυν Υώπος με καηάληξη.gr «data.gov.gr» 7. Δκσώπηζη ηος ύνηομος Κυδικού ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «ΠΗΓΑΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΤΜΔΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» με διακπιηικό ηίηλο «LEXITEL ΑΔ» 8. Δκσώπηζη Γευγπαθικών Απιθμών ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «CITIWAVE SYSTEMS ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δ.Π.Δ.» με διακπιηικό ηίηλο «CITIWAVE SYSTEMS Δ.Π.Δ.» 9. Έγκπιζη καηαβολήρ ειζθοπάρ ηηρ EETT υρ μέλορ ηος «Ιndependent Regulators Group (IRG)», έηοςρ 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 10. Θέζειρ ηηρ ΔΔΣΣ ζηιρ παπαηηπήζειρ ηυν ζςμμεηεσόνηυν επί ηηρ από Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ και έγκπιζη ζσεδίος Πποκήπςξηρ ανοικηού διεθνούρ 1

2 Γιαγυνιζμού επιλογήρ Αναδόσος για ηο Έπγο «Παπαηηπηηήπιο Σιμών Σηλεπικοινυνιακών και Σασςδπομικών Πποφόνηυν Λιανικήρ» (Διζηγηηήρ κ. Κυν/νορ Γεληκυζηόποςλορ) 11. Ανάθεζη ζηην εηαιπεία «SIEMENS Enterprise Communications S.A» ηος έπγος: «Αναβάθμιζη ηηλεθυνικού κένηπος ηηρ EETT» (Διζηγηηήρ κ. Κυν/νορ Γεληκυζηόποςλορ) 12. ςγκπόηηζη Μονάδαρ Πολιηικού σεδιαζμού Δκηάκηος Ανάγκηρ ζηην ΔΔΣΣ ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 13. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηος Υπήζηος Παπαδόποςλος και ηηρ Βαζιλικήρ αμοςπίδη με αναθοπικά με ηο Όνομα Υώπος deepgreece.gr 14. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία SPARCO S.P.A. και ηος Αλεξάκη Δλεςθέπιος με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη παπαβάζευν διαηάξευν ηος Κανονιζμού 592/012/2011) αναθοπικά με ηο Όνομα Υώπος sparco.gr 15. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΦΙΟΡΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» με ηο διακπιηικό ηίηλο «FIORI A.E.» και ηηρ Οικονόμος Δλένηρ με ανηικείμενο ηο Όνομα Υώπος fiori.gr 16. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «INTER IKEA SYSTEMS B.V.» και ηος Γιώπγος Παςλίδη με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη παπαβάζευν διαηάξευν ηος ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αναθοπικά με ηο Όνομα Υώπος ikeapharm.gr 17. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηος Ανδπέα Κοπδά και ηος Υαπαλάμπος Κοςνηούπη με ανηικείμενο ηο Όνομα Υώπος greektraders.gr 18. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «Last Minute Network Limited» και ηος Γεώπγιος Ξςλούπη με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη παπαβάζευν διαηάξευν ηος ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αναθοπικά με ηο Όνομα Υώπος lastminute.gr 19. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ & ΔΚΓΟΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΛΙΘΟΣΤΠ ΑΔ» και ηηρ εηαιπίαρ Canderne Limited με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη παπαβάζευν διαηάξευν ηος Κανονιζμού 592/012/2011) αναθοπικά με ηο Όνομα Υώπος e-girl.gr 20. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «HaMed ΥΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ ΑΔΒΔ Ιαηπικά Νοζοκομειακά Δίδη» και ηηρ εηαιπίαρ ΠΙΠΙΝΟ & ΙΑ ΔΔ με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη παπαβάζευν διαηάξευν ηος Κανονιζμού Γιασείπιζηρ και Δκσώπηζηρ 2

3 ηο Όνομα Υώπος e-medishop.gr 21. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «HaMed ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΔΒΔ Ιαηπικά Νοζοκομειακά Δίδη» και ηηρ εηαιπίαρ Γ. ΚΑΓΙΩΡΓΗ & ΙΑ Δ.Δ. με ανηικείμενο ηο Όνομα Υώπος med-e-shop.gr 22. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «HaMed ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΔΒΔ Ιαηπικά Νοζοκομειακά Δίδη» και ηος Φοπέα ΓΙΓΚΑ Γ. & ΙΑ Ο.Δ. με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη παπαβάζευν διαηάξευν ηος Κανονιζμού Γιασείπιζηρ και Δκσώπηζηρ ηο Όνομα Υώπος med-shop.gr 23. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΦΑΡΟ ΑΔ Ναςηιλιακή Ππομηθεςηική» και ηος Γημήηπιος Ρούζη με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη παπαβάζευν διαηάξευν ηος Κανονιζμού Γιασείπιζηρ και Δκσώπηζηρ Ονομάηυν Υώπος με καηάληξη.gr (Απόθαζη ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αναθοπικά με ηο Όνομα Υώπος flyboard.gr 24. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «7 layers AG» και ηηρ εηαιπείαρ ΒΛΑΒΙΑΝΟ ΣΟΪΓΗ Ο.Δ. με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη παπαβάζευν διαηάξευν ηος ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αναθοπικά με ηο Όνομα Υώπος 7layers.gr 25. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΗΥΟΔΙΚΟΝΑ ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΤΛΟ ΚΔΝΣΡΟΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Α.E WEST CHANNEL» και ηος Απιζηείδη αμαπά με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη παπαβάζευν διαηάξευν ηος Κανονιζμού 592/012/2011) αναθοπικά με ηο Όνομα Υώπος westtvnews.gr 26. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΟΛΛΙΑ &.Ι.Α. Δ.Δ. ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ» και ηηρ εηαιπείαρ LAZOS S. ΚΑΙ SIA ΟΔ με αναθοπικά με ηο Όνομα Υώπος security-electronic.gr 27. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΒΔΣΟ ΑΒΔΔ» και ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία OPTION PRESS S.A με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη παπαβάζευν διαηάξευν ηος Κανονιζμού Γιασείπιζηρ και Δκσώπηζηρ Ονομάηυν Υώπος με καηάληξη.gr (Απόθαζη ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αναθοπικά με ηο Όνομα Υώπος arena.gr 28. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηυν εηαιπιών με ηην επυνςμία «CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT», «CONTITECH AG», «CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH» και ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΒΙΟΠΑΡΣ ΑΔΒΔ» με αναθοπικά με ηο Όνομα Υώπος contitech.gr 29. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΗ TVS ΔΡΡΔ Α.Δ.», θοπέα ηος ηηλεοπηικού ζηαθμού (Σ/) με ηο διακπιηικό ηίηλο «TVS» για ηην καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ λειηοςπγία αςηού ζε μη δηλυθένηα δίαςλο και από μη δηλυθείζα θέζη εκπομπήρ 3

4 30. Λήτη απόθαζηρ επί ηηρ Ακποάζευρ, δια ηηρ ςποβολήρ εγγπάθος ςπομνήμαηορ, ηηρ ανώνςμηρ εηαιπείαρ «CRYPTO A.E.» με ανηικείμενο ηη διαπίζηυζη ηηρ καηαζκεςήρ παδιοεξοπλιζμού και ηηλεπικοινυνιακού ηεπμαηικού εξοπλιζμού καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ 31. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ Ακποάζευρ δια ηηρ ςποβολήρ έγγπαθυν ςπομνημάηυν: α) ηηρ Δ.Ρ.Σ. Α.Δ. και β) ηος κ. Βαζίλειος Παναγόποςλος ιδιοκηήηη ηος παδιοθυνικού ζηαθμού (Ρ/) με ηο διακπιηικό ηίηλο «Ραδιοθυνία Σπιθςλίαρ» 32. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ Ακποάζευρ δια ηηρ ςποβολήρ έγγπαθος ςπομνήμαηορ ηος κ. Αθανάζιος Καηζή, με θεμαηικό ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη: α) Σηρ μεηάδοζηρ παδιοθυνικού ππογπάμμαηορ και β) ηηρ εγκαηάζηαζηρ και θέζηρ ζε λειηοςπγία κεπαιοζςζηήμαηορ, καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ 33. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ Δηαιπείαρ «COSMOTE» για παπάνομη εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ κινηηήρ ηηλεθυνίαρ επί ηηρ Λευθ. Πηγήρ 32 ζηο Γήμο Μελιζζίυν Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Αηηικήρ 34. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ Δηαιπείαρ επί ηηρ Λευθ. Πηγήρ 32 ζηο Γήμο Μελιζζίυν Νομού Αηηικήρ 35. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ Δηαιπείαρ επί ηηρ οδού Πονηίυν 19 ζηο Γήμο Πεπάμαηορ Νομού Αηηικήρ 36. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ Δηαιπείαρ ζηον οικιζμό Δλεςθεποσυπίος Γήμος Πέλλαρ Νομού Πέλλαρ 37. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ ηηλεθυνίαρ επί ηηρ Λευθ. Ιυνίαρ 223 ζηο Γήμο Αθηναίυν Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Αηηικήρ 38. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ ηηλεθυνίαρ επί ηηρ οδού Πονηίυν 19 ζηο Γήμο Πεπάμαηορ Νομού 39. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ ηηλεθυνίαρ επί ηηρ οδού Θεπμοπςλών 46 ζηο Γήμο Θεζζαλονίκηρ Νομού Θεζζαλονίκηρ 40. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ ηηλεθυνίαρ ζηον οικιζμό Δλεςθεποσυπίος Γήμος Πέλλαρ Νομού Πέλλαρ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 41. Γιαγπαθή ηηρ Δηεπόππςθμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΓΔΡΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Δ.Δ.» από ηο Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ ΔΔΣΣ 4

5 ΕΝΗΜΕΡΩΕΙ Δνημέπυζη για ηην Ποπεία Γιαγυνιζμού για ηη Γιεξαγυγή ηηρ 1ηρ Μεηπηηικήρ Δκζηπαηείαρ Γεικηών Ποιόηηηαρ ςζηημάηυν Κινηηών Δπικοινυνιών ζύμθυνα με ηην απόθαζη ηηρ ΔΔΣΣ 621/011 (ΦΔΚ 2417/Β'/2011) 5

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Δ.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 2011 ΘΑ ΗΘΔΛΑ ΝΑ ΔΠΙΗΜΑΝΧ ΟΣΙ ΚΑΣΔΒΑΛΑ ΚΑΘΔ ΓΤΝΑΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ:

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: 2009: «CERN workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI6)», 17-19 June 2009, CERN, Geneva. «Νέερ Σεσνολογίερ και Βιβλιοθήκερ», 12 Ιοςνίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Κοιν.: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ηε «Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. 9. Key qualifications: Extensive experience in Health Information Systems and Electronic Patient Record

CURRICULUM VITAE. 9. Key qualifications: Extensive experience in Health Information Systems and Electronic Patient Record CURRICULUM VITAE 1. Surname: TSIRINTANI 2. Name: MARIA 3. Nationality: Greek 4. Civil status: married, one child 5. E-mail/Tel.: martsi@teiath.gr / 210-5385231 6. Education : Institution Date: from (month/year):

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>.

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>. ΔΘΕΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ & ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΜΗΜΑ: ΠΑΓΘΩΝ Πληροφορίες: Ε.ΑΖΑΙΑ Σηλέφωνο: 210 607 5735 Fax: 210 607 5742 Σαχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 432 153 42 Αγία Παρασκευή Αγ.Παπαζκεςή Απ.Ππωη.20310/28.11.11 Ππορ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ (Π.Α.Γ.) Ι Αζήλα, 11 Οθηωβξίνπ 2011 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Π.Α.Γ. Ι ςνίζηαηαι ζηοςρ θοιηηηέρ/ηπιερ πος δήλωζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΦΖΜΗΑ Γ. ΚΑΡΑΚΑΝΣΕΑ ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ karakantza@upatras.gr, effykar@gmail.com ekarakant@chs.harvard.edu ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Ομηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνη ζηαηηθήο επάξθεηαο ζηα απζαίξεηα & ΓΔ.ΓΟ.Σ.Α

Έιεγρνη ζηαηηθήο επάξθεηαο ζηα απζαίξεηα & ΓΔ.ΓΟ.Σ.Α http://www.elem.tee.gr/ekloges-tee-2013-menu/oi-ypopshfioi-ths-elem-menu Έιεγρνη ζηαηηθήο επάξθεηαο ζηα απζαίξεηα & ΓΔ.ΓΟ.Σ.Α Γεώξγηνο Σζηακηζηαθίξεο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π, MSc, Μέινο Δι.Σκ. Αλη. Μεραληθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών www.csd.uoc.gr Επγαζηήπιο Υπηπεζιών Μεηαζσημαηιζμού www.tsl.gr ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Ππώηη Διάλεξη Διαδικασία μαθήματος, Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

Υπηπεζίερ εζηιαηοπίος και παποσήρ θαγηηού 2014/S 250-444804. Πποκήπςξη ζύμβαζηρ. Υπηπεζίερ

Υπηπεζίερ εζηιαηοπίος και παποσήρ θαγηηού 2014/S 250-444804. Πποκήπςξη ζύμβαζηρ. Υπηπεζίερ Υπηπεζίερ εζηιαηοπίος και παποσήρ θαγηηού 2014/S 250-444804 Πποκήπςξη ζύμβαζηρ Υπηπεζίερ Οδηγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δλληνική Αεποποπική Βιομησανία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1975. Πηςσίο Ιαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1975. Πηςσίο Ιαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών επηέμβπιορ 2014 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Καθηγηηήρ Γεώπγιορ Κυν/νος Βάορ MD, PhD, FEBPS Έηορ γέννηζηρ : 1950 Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμορ-ένα παιδί Γιεύθςνζη παπούζαρ επγαζίαρ : Γιεςθςνηήρ,

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπο Δπισειπημαηικόηηηαρ Anatolia School of Business

Κένηπο Δπισειπημαηικόηηηαρ Anatolia School of Business Κένηπο Δπισειπημαηικόηηηαρ Anatolia School of Business Με κζντρο τουσ ανκρώπουσ πίςω από τισ ιδζεσ Δξοικείωζη με ηην επισειπημαηικόηηηα Καηανόηζη επισειπημαηικόηηηαρ Τποζηήπιξη ζηη δημιοςπγία αποηελεζμαηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΜΑΡΣΙΟ 08

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΜΑΡΣΙΟ 08 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΜΑΡΣΙΟ 08 Πεπιεσόμενα Γξαζηεξηόηεηεο Όκηινο Fashion Box ύληνκν Ηζηνξηθό Γνκή Αγνξά Δκπνξηθά ήκαηα Γίθηπν Πσιήζεσλ Αλζξώπηλν Γπλακηθό Γπλαηά εκεία ηξαηεγηθνί ηόρνη Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά

Διαβάστε περισσότερα

II.1.2)Δίδορ ηηρ ζωμβαζηρ και ηψπορ ηυν έπγυν, ηψπορ παπάδοζηρ ή παποσήρ Ππομήθειερ Κυδικόρ NUTS

II.1.2)Δίδορ ηηρ ζωμβαζηρ και ηψπορ ηυν έπγυν, ηψπορ παπάδοζηρ ή παποσήρ Ππομήθειερ Κυδικόρ NUTS Ελλάδα-Αθήνα: Καθεηήπερ 2015/S 043-073782 Πποκήπςξη ζύμβαζηρ Ππομήθειερ Οδηγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Ανώηαηη ηπαηιυηική Διοίκηζη Τποζηήπιξηρ ηπαηού/διεύθςνζη

Διαβάστε περισσότερα

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ KNX city ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ Η βιομητανία καηαπλήζζονηάς μας ζαν πλημμύρα ποσ κσλά ανεμπόδιζηη ακολοσθώνηας ηον θσζικό ηης ροσ, μας έτει οπλίζει με νέα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΒ-6ΗΘ Δ Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΒ-6ΗΘ Δ Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα 29-3-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Απιθμ. Ππυη.: 284/39147 Γ/ΝΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ Κ.Ο.Α. Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT US. Παραγωγι Λογιςμικοφ

ABOUT US. Παραγωγι Λογιςμικοφ COMPANY PROFILE Η Epsilon Net πποζθέπει ολοκληπωμένερ λύζειρ ζε όζοςρ δπαζηηπιοποιούνηαι ζηον Οικονομικό σώπο. Αςηό ηο πεηςσαίνοςμε μέζα από ηο ΣΡΙΠΣΤΥΟ: Εξειδικευμζνεσ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απιθ.Ππυη. ΓΤ5α/ οικ.90012

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα