ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Ι) Μέρος 1: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αρθρο 2: Ποιότητα Νερού Ειδικές Προδιαγραφές Η ΔΕΥΑΙ, Τομέας ύδρευσης, παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, o υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Η ΔΕΥΑΙ δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση. Αρθρο 3: Παρεχόμενη Προς Κατανάλωση Ποσότητα Νερού- Βλάβες - Επισκευές Δικτύων Εγκαταστάσεων Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον Η ΔΕΥΑΙ έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υδροληπτών, η ΔΕΥΑΙ μπορεί να διακόψει προσωρινά και μέχρι δέκα μέρες την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών ύστερα από απόφαση του Δ.Σ Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΙ είναι δυνατόν, συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΙ δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση αποζημίωσης. Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 1

2 αν προέρχεται Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς την ΔΕΥΑΙ και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης (πάγιου). Κατ' εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του πάγιου ο υδρολήπτης, η διακοπή της παροχής του οποίου έγινε με αίτησή του. Αρθρο 4: Ενστάσεις - Επιτροπή Ενστάσεων 4.1. Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση. Η πληρωμή του λογαριασμού αναστέλλεται από την υποβολή της ένστασης μέχρι την εκδίκασή της από την αρμόδια επιτροπή Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζει ο Γενικός Διευθυντής και οι αποφάσεις της θεωρούνται από τον ίδιο Ο υδρολήπτης που διαφωνεί με την απόφαση της επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να υποβάλλει ένσταση στην δευτεροβάθμια επιτροπή ενστάσεων. Η δευτεροβάθμια επιτροπή ενστάσεων είναι τριμελής και τα μέλη της ορίζονται μεταξύ των μελών του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ με απόφασή του. Η δευτεροβάθμια επιτροπή αποφασίζει επί των ενστάσεων λαμβάνοντας υπόψη πέραν του παρόντος κανονισμού και κοινωνικά κριτήρια, όπως την οικονομική κατάσταση του υδρολήπτη ή αντικειμενικά υπέρμετρες χρεώσεις παρά τις γενόμενες εκπτώσεις κατά τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Αρθρο 5: Έλεγχος Υδρομετρητών Αστυνόμευση Δικτύων Το προσωπικό της ΔΕΥΑΙ που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, μπορεί ανεμπόδιστα να εισέρχεται το υδρευόμενο ακίνητο. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ' αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται αμέσως η παροχή με απόφαση του Γενικού Διευθυντού της ΔΕΥΑΙ. Αρθρο 6: Παροχή Ύδρευσης Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό διανομής της ΔΕΥΑΙ. Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται ΠΑΡΟΧΗ. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητά του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Αρθρο 7: Καταχώρηση Παροχών Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες (μία για κάθε παροχή). Ιδιαίτερη καταχώρηση γίνεται και για τον κάθε υδρολήπτη της παροχής. Με βάση τις παραπάνω καρτέλες καταρτίζονται οι χρηματικοί κατάλογοι σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η είσπραξη των κάθε είδους οφειλών προς την ΔΕΥΑΙ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aρθρο 8: Αγωγοί Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής. Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΙ. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη διάμετρο Φ80. Στα υφιστάμενα παλιά δίκτυα και όσα στο μέλλον παραληφθούν από Δήμους, Κοινότητες ή Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, οι αγωγοί με διάμετρο μικρότερη των 80 χιλ. συντηρούνται από την ΔΕΥΑΙ, δεν θεωρούνται όμως τμήμα του δικτύου διανομής και δεν χορηγούνται από αυτούς νέες παροχές. Σ' αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν όσα αναφέρονται παρακάτω σχετικά με την περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός μπροστά από το προς ύδρευση ακίνητο. Παρεκκλίσεις από τα παραπάνω γίνονται με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ. Αρθρο 9: Παροχές - Κατηγορίες Παροχών. Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης, με διάμετρο 3/4'', 1 κ.λ.π. και πυροσβεστικές παροχές διαμέτρου Φ80 και άνω. Οι πυροσβεστικές παροχές χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαϊών και τις ανάγκες τις Υπηρεσίας. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για Ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι εργοταξιακές, πρόσκαιρες παροχές. Ο τρόπος σύνδεσης των παροχών αυτών ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΙ και μπορεί να είναι διάφορος των μονίμων. Αρθρο 10: Τρόπος Σύνδεσης των Παροχών Οι απλές παροχές αποτελούνται από χαλκοσωλήνα διαμέτρου 3/4'' και συνδέονται με τον αγωγό μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (ρακόρ). Αντί για χαλκοσωλήνα είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΙ, να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο, κατάλληλο, υλικό, βάσει των νεότερων τεχνικών εξελίξεων. Αποκλείεται πάντως η σύνδεση με σιδηροσωλήνες Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2) η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (COLLECTΕR). Οταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση και άλλων, η παλιά μεταφέρεται στον συλλέκτη (collecter) υποχρεωτικά. Τα έξοδα της μεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα υδρολήπτη. Σε παλιές κατασκευές (υδρόμετρα - φρεάτια τοποθετημένα στα πεζοδρόμια) εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη τη μεταφορά των παροχών σε συλλέκτη (collecter) οι δε υδρολήπτες αρνούνται αυτήν, η ΔΕΥΑΙ έχει το δικαίωμα να προβεί η ίδια στην μεταφορά, χρεώνοντας τα Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 3

4 έξοδα στον λογαριασμό ύδρευσης. Είναι προφανές ότι δεν επιτρέπεται η παρεμβολή άλλου υδρόμετρου πριν από τα υδρόμετρα που βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη (collecter). Σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένα τουλάχιστον υδρόμετρο. Για την υδροδότηση τμημάτων του ιδίου ακινήτου (διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π.) που προέκυψαν από διαχωρισμό ήδη υδροδοτούμενου ακινήτου σε περισσότερα τμήματα με διακεκριμένη χρήση, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι η κατάτμηση αυτή είναι νόμιμη. Επί συνιδιοκτησίας η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον κοινό εκπρόσωπό τους ή τουλάχιστον από τους συνιδιοκτήτες που συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία των μεριδίων. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του αυτού ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το αυτό υδρόμετρο είναι παράνομη και η ΔΕΥΑΙ δικαιούται να προβεί σε διακοπή ή και σε αφαίρεση της παροχής, μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αρθρο 11: Θέση Παροχών Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδρόμετρου. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται σε ανοικτά προκήπια, κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, στοές κ.λ.π. ή και στο πεζοδρόμιο μπροστά στην πρόσοψη του ακινήτου, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο από τη ΔΕΥΑΙ. Η επιλογή της θέσης του φρεατίου γίνεται κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΥΑΙ. Επίσης η ΔΕΥΑΙ έχει το δικαίωμα, σε αραιοκατοικημένες περιοχές, εκτός σχεδίου ή και εντός, όπου δεν έχει γίνει πράξη εφαρμογής, να μεταφέρει παροχές γειτονικών ακινήτων σε κοινό συλλέκτη (collecter), εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο. Τα έξοδα της μεταφοράς βαρύνουν τους υδρολήπτες των ακινήτων Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Σε περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών στις προσόψεις επί των δύο παραλλήλων δρόμων και εφόσον υπάρχουν είσοδοι και προς τους δύο αυτούς δρόμους. Όταν το ακίνητο πρόκειται να υδρευθεί με συλλέκτη (collecter) και ο αιτών θέλει να τοποθετηθεί σε δύο χωριστά τμήματα και σε δύο θέσεις στην ίδια πρόσοψη ή προκειμένου για γωνιακό ακίνητο, στις δύο προσόψεις του, τούτο γίνεται δεκτό εφόσον το κάθε τμήμα θα έχει τουλάχιστον τρεις (3) παροχές και ο αιτών αποδέχεται την καταβολή της τυχόν επιπλέον δαπάνης Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περιπτώσεις από μία θέσεις για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων Κάθε πυροσβεστική παροχή έχει δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό χωρίς να επιτρέπεται απ αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση. Αρθρο 12: Διάμετρος Παροχών και Μετρητών Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα 3/4'' και συνδέονται με μετρητή Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 4

5 1/2'' Για μεγαλύτερες καταναλώσεις οι παροχές και οι μετρητές θα πρέπει να έχουν τέτοια διάμετρο ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε νερό, εκτιμούμενες από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΙ, προβλεπόμενες, στο προσεχές μέλλον από τον υδρολήπτη, αυξημένες ανάγκες, θα αντιμετωπίζονται με ειδική κατασκευή στο συλλέκτη (collecter) έτσι ώστε να μπορεί να προστεθεί ένα κομμάτι ακόμη αργότερα για την εξυπηρέτηση του ακινήτου. Απαγορεύεται, πάνω σε συλλέκτη (collecter) που είναι σε χρήση, να υπάρχουν κενές θέσεις, εφόσον δεν έχουν πληρωθεί οι παροχές Αν οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου μετρητή, η ΔΕΥΑΙ έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες για την τοποθέτηση μετρητού, μετατροπές, με την κατάλληλη διάμετρο. Η δαπάνη μετατροπής βαρύνει τον υδρολήπτη που υποχρεούται επίσης στην καταβολή της διαφοράς εγγύησης του υδρευόμενου Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του μετρητή, η ΔΕΥΑΙ έχει δικαίωμα να επέμβει και να τοποθετήσει μετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση, με δαπάνη του υδρολήπτη Η ΔΕΥΑΙ δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεως (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής του. ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ι. Αρθρο 13: Ακίνητα εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και όσα ακίνητα βρίσκονται σε οικισμούς που υπήρχαν πριν το Επίσης περιλαμβάνονται τα ακίνητα σε περιοχές με σχέδιο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Γεωργίας ή Κοινωνικών Υπηρεσιών Όλα τα ακίνητα αυτά μπορούν να υδρευθούν από τη ΔΕΥΑΙ εφόσον προσκομιστούν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία και καταβληθούν τα απαιτούμενα ποσά Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο της πρόσοψής του ή άλλη θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΙ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντα Κανονισμού. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής, τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν όμως Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 5

6 εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση, τα δε έξοδα βαρύνουν τον υδρολήπτη Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τη ΔΕΥΑΙ ή αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα Θεωρείται πως περνά μπροστά από το ακίνητο αγωγός ακόμη και αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου, εφόσον: α) Το πλάτος του δρόμου (απόσταση ρυμοτομικών γραμμών) δεν ξεπερνά τα δώδεκα (12) μέτρα. β) Ανεξάρτητα από το πλάτος δεν εξυπηρετεί λεωφορειακές γραμμές και είναι δυνατή η έκδοση αδείας τομής του οδοστρώματος. γ) Ο δρόμος δεν έχει διαχωριστική νησίδα Εφόσον δεν περνά, σύμφωνα με τα παραπάνω, αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, η ύδρευσή του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών (παροχή 3/4'' μετρητής 1/2'' - μετρητής 1/2'') μακριά από αυτό που να συνδέονται με τον πιο κοντινό αγωγό διανομής Ο αριθμός των κοινών παροχών που μπορούν να τοποθετηθούν μακριά από το ακίνητο που θα υδρεύσουν δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις (3) εφόσον βρίσκονται σε μεμονωμένα φρεάτια και τις δέκα (10) εφόσον βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη (collecter). Η απόσταση του αγωγού διανομής, με τον οποίο συνδέονται, από την κοντινότερη πλευρά του ακινήτου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΙ Η μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο αγωγό γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την εγκεκριμένη ρυμοτομία και με βάση την συντομότερη απόσταση Η θέση αυτή των παροχών είναι προσωρινή για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, η παροχή μεταφέρεται, με δαπάνες του υδρολήπτη, ύστερα από αίτηση του ή αυτεπάγγελτα από τη ΔΕΥΑΙ, στην οριστική της θέση. Ο υδρολήπτης ειδοποιείται από την ΔΕΥΑΙ, πέντε τουλάχιστον μέρες πριν τη μεταφορά και οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για την σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Η ΔΕΥΑΙ δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί στέρηση νερού Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά της οδού και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγράφων και 13.5α, 13.5β, 13.5γ, οι παροχές τοποθετούνται στη γωνία του οικοδομικού τετραγώνου και προς την πλευρά του ακινήτου, εφόσον εκεί υπάρχει ο κατάλληλος αγωγός. Αν δεν υπάρχει τέτοιος, τοποθετείται από την ΔΕΥΑΙ εγκάρσιο τμήμα στην γωνία της οδού και χρεώνεται στο λογαριασμό νέων παροχών της ΔΕΥΑΙ. Δεύτερο εγκάρσιο τμήμα είναι δυνατό να τοποθετηθεί στη μέση της οδού, εφόσον το μήκος της οδού θα υπερβαίνει τα 100 μέτρα. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 6

7 Αρθρο 14: Προεκτάσεις Αγωγών Αν η απόσταση του ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13.7., είναι μεγαλύτερη από την ορισμένη μέγιστη, γίνεται προέκταση του αγωγού διανομής ώστε αφενός η απόσταση αυτή να γίνει μικρότερη η ίση προς την μέγιστη, και αφετέρου να είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε ασφαλή θέση. Η ελάχιστη προέκταση ορίζεται σε έξι (6) μέτρα Αν οι ζητούμενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις (3) κοινές ή είναι ειδικές παροχές, πραγματοποιείται προέκταση του κατάλληλου αγωγού παροχής ως την πρόσοψη του ακινήτου, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των φρεατίων στο πεζοδρόμιό του. Για τις πυροσβεστικές παροχές απαιτείται αγωγός διανομής τουλάχιστον Φ80 και με επαρκή πίεση. Αν δεν περνά τέτοιος αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, γίνεται προέκταση από τον κοντινότερο αγωγό διαμέτρου 100 χιλ. με την κατάλληλη πίεση. Η δαπάνη για όλες τις παραπάνω προεκτάσεις βαρύνει τον αιτούντα. Στην περίπτωση αγωγού τοποθετημένου στην απέναντι πλευρά του δρόμου χωρίς να συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 13.5 α, β και γ, η δαπάνη προέκτασης βαρύνει τον αιτούντα για το τμήμα από το τέρμα του εγκάρσιου ως την θέση των παροχών Οι προεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και μόνο σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Σε ενάντια περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι αναθέτουν σε κάποιον αρμόδιο Μηχανικό την σύνταξη οριζοντιογραφικής και υψομετρικής μελέτης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, του δρόμου ή των δρόμων που τους ενδιαφέρουν. Εφόσον υπάρχουν κρασπεδορείθρα βάσει της ερυθράς, ανωμαλίες του οδοστρώματος μικρότερες των 30 εκ. δεν αποτελούν εμπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού Στις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων η απαιτούμενη προέκταση πραγματοποιείται σε όσο μήκος είναι δυνατό και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρμα της σε απόσταση κατ' εξαίρεση μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) μέτρα, από την κοντινότερη πλευρά του ακινήτου. Εμπόδιο θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού (Βιομηχανίες και κοινωφελή ιδρύματα) είναι δυνατή, στην περίπτωση ύπαρξης εμποδίων, κατ' εξαίρεση και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης, η τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση, μακριά από το υδρευόμενο ακίνητο. Ο χαρακτηρισμός του κτιρίου ως ειδικού προορισμού γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΙ. Αρθρο 15: Ακίνητα Εκτός Εγκεκριμένου Σχεδίου Με κοινές παροχές μπορούν να υδρευθούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων της πόλης των Ιωαννίνων ή και εκτός των Διοικητικών ορίων της πόλης των Ιωαννίνων ή και εκτός αυτών σε περιοχές που νόμιμα εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΙ Διευκρινίζεται ότι αν η οδός παρεμβάλλεται μεταξύ της εντός σχεδίου πλευράς και της εκτός σχεδίου, είναι εγκεκριμένη και καθορισμένου πλάτους, όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας θεωρείται η καθορισμένου κατ' αυτόν τον Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 7

8 τρόπο γραμμή της οδού προς την περιοχή εκτός σχεδίου Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκομιστούν στην αρμόδια Υπηρεσία Της ΔΕΥΑΙ τα προβλεπόμενα από τον Νόμο έγγραφα νομιμότητας του προς ύδρευση ακινήτου Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα κ.λ.π.) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή) Παροχές ειδικής χρήσης δικαιούται τα ακίνητα ειδικού προορισμού, χαρακτηριζόμενα σαν τέτοια με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΙ. Η κατ' εξαίρεση, παρά την ύπαρξη εμποδίων, ύδρευση των ακινήτων αυτών είναι δυνατή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο Εφόσον δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση μικρότερη ή ίση των διακοσίων (200) μέτρων, γίνεται προέκταση του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανομής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό. Η επέκταση γίνεται με δαπάνη του αιτούντα υδρολήπτη κατά άρθρο Η ύπαρξη εμποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόμενα όρια βεβαιώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΙ Η απόσταση του ακινήτου από το τέρμα του αγωγού είναι το άθροισμα του μήκους της κάθετου από το ακίνητο πάνω στο όριο του εγκεκριμένου σχεδίου (για το εκτός σχεδίου τμήμα) και του μήκους από το πόδι της κάθετου μέχρι το τέρμα του αγωγού, μετρημένου βάσει της εγκεκριμένης ρυμοτομίας (για το εντός σχεδίου τμήμα) Επιτρέπεται η χορήγηση παροχής κατάλληλου διαμέτρου στα Διοικητικά όρια έπειτα από αίτηση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, για την ομαδική υδροδότηση περιοχών εκτός σχεδίου. Υδρολήπτης και υπεύθυνος στην περίπτωση αυτή θεωρείται ο Δήμος η ή Κοινότητα Όταν η παροχή πρέπει να τοποθετηθεί στο όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και αυτό είναι αδιαμόρφωτο, η ΔΕΥΑΙ έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει προσωρινά την παροχή στην απέναντι διαμορφωμένη πλευρά. Το πλάτος του δρόμου δεν προσμετράται στην απόσταση ακινήτου - ορίου εγκεκριμένου σχεδίου. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΡΘΡΟ 16: Μεταφορές Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ' αυτό σύμφωνα με τα εκτεθειμένα στο άρθρο αν αυτό είναι εφικτό. Στην περίπτωση τοποθέτησης συλλέκτη (collecter) για την υδροδότηση ακινήτου, οι υπάρχουσες παροχές μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη (collecter) με δαπάνες των υδρευόμενων απ' αυτές Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό. Εξαίρεση αποτελούν οι εξής περιπτώσεις: α) Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από λύματα. Η μεταφορά Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 8

9 γίνεται μετά από αίτηση και με δαπάνες του υδρολήπτη και με την υποχρέωση επαναφοράς, με δαπάνη του, της παροχής στην πρώτη της θέση μόλις εκλείψει ο κίνδυνος της μόλυνσης. Αν όμως αίτιος της μόλυνσης είναι ο ίδιος ο υδρευόμενος, αντί της μεταφοράς γίνεται διακοπή της υδροδότησης μέχρι την τακτοποίηση της ανωμαλίας. Ο υπαίτιος υδρολήπτης επιβαρύνεται με τη δαπάνη απομόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού. β) Αν το υδρευόμενο είναι συνδεδεμένο με τον αγωγό διαμέτρου μικρότερης του κανονικού (σε δίκτυα παραληφθέντα από άλλους οργανισμούς) και με ανεπαρκή πίεση και ο υδρολήπτης επιθυμεί την βελτίωση της ύδρευσης του με σύνδεση του με νέο αγωγό που όμως δεν περνά μπροστά από το ακίνητο, αλλά τερματίζει σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στο άρθρο 13.7, τότε μπορεί να ζητήσει την, με δαπάνη του, μεταφορά της παροχής μακριά από το ακίνητο για να συνδεθεί με τον νέο αγωγό, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι θεωρεί την νέα αυτή θέση προσωρινή και αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο Μεταφορά παροχής που βρίσκεται μακριά από το ακίνητο, σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο, επιβάλλεται όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότηση του, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σημείο, λόγω προέκτασης που πραγματοποιήθηκε στο μεταξύ. Στο προσωρινό αυτό σημείο μεταφέρονται και οι παλιές παροχές εκτός και αν ο υδρολήπτης δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στο παλιό σημείο και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο γι' αυτό. Η δαπάνη των μεταφορών αυτών βαρύνει τον υδρολήπτη. Αρθρο 17 : Ανυψώσεις - Καταβιβάσεις. Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη, η δαπάνη της ανύψωσης βαρύνει τον υδρολήπτη. Αρθρο 18: Μετατροπές Παροχών. Αν στις νεοπαραλαμβανόμενες υδροδοτικές περιοχές οι εγκαταστάσεις παροχών δεν συμφωνούν με τον χρησιμοποιούμενο, από τη ΔΕΥΑ, τύπο, η αρμόδια Υπηρεσία της προβαίνει στις αναγκαίες μετατροπές με δαπάνη του υδρολήπτη. Αρθρο 19: Μετατοπίσεις Παροχών Η ΔΕΥΑΙ έχει το δικαίωμα να μεταφέρει παροχή που κατά την κρίση της εκτεθεί σε κινδύνους σε ασφαλέστερη θέση, με δαπάνη του υδρολήπτη Η αναγκαία, λόγω διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου, μετατόπιση γίνεται με δαπάνη του υδρολήπτη εκτός και αν την αναλάβει αυτός που εκτελεί την διαπλάτυνση. Αρθρο 20: Μεταφορά Μετατόπιση Ανύψωση Παροχής Κάθε μεταφορά, μετατόπιση, ανύψωση η καταβίβαση της παροχής που κρίνεται αναγκαία από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΙ είναι υποχρεωτική για τον υδρολήπτη, που βαρύνεται κατά τα παραπάνω με τα έξοδα εκτέλεσής της και Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 9

10 υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνη του να τακτοποιήσει ανάλογα την εσωτερική του εγκατάσταση. Η ΔΕΥΑΙ δεν ευθύνεται αν λόγω αμελείας του προκληθεί διακοπή της υδροδότησης. Αρθρο 21: Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Υδρευσης Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό (προς την πλευρά του ακινήτου) προσαρμοστικό του μετρητή μέχρι 1'' ή πέρα από την εσωτερική (προς την πλευρά του ακινήτου) ωτίδα (φλάντζα) του μετρητή, στην περίπτωση μετρητών διαμέτρου 1'' και άνω με ωτίδα. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων ευθύνεται ο υδρολήπτης. Η ΔΕΥΑΙ ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι το εξωτερικό προσαρμοστικό ή την εσωτερική ωτίδα του μετρητή Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο γίνεται με σωλήνα εύκαμπτου υλικού, πού, προκειμένου να εξασφαλίζεται απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου, τέτοιας πάντως αντοχής που να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις. Η ΔΕΥΑΙ δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες κατά τους χειρισμούς τοποθέτησης - αφαίρεσης του υδρόμετρου Η ΔΕΥΑΙ δεν προχωρεί σε σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου εφοδιαστεί με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του και βαλβίδα αντεπιστροφής Η διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ξένη προς το υδρευόμενο ιδιοκτησία δεν γεννά δικαιώματα κυριότητας ούτε υποχρεώνει την ΔΕΥΑΙ σε διακοπή υδροδότησης Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συμφωνούν με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οπωσδήποτε, όμως πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό που δεν δημιουργεί κινδύνους μόλυνσης του νερού και να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας 10 ατμ. Η ΔΕΥΑΙ δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες που προέρχονται από πίεση λειτουργίας όταν αυτή, στο δίκτυο, δεν έχει υπερβεί τις 10 ατμ. Σε περίπτωση αύξησης του ανωτάτου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα, δημόσια, με σκοπό να ληφθούν από τους υδρολήπτες τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση Απαγορεύεται η απ ευθείας σύνδεση με τους σωλήνες ύδρευσης, αντλητικών μηχανημάτων, λεβήτων, συσκευών καθαρισμού λεκανών, αποχωρητηρίων κ.λ.π. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΙ. Η παρεμβολή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΙ από πιθανές βλάβες. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους με τους κανονισμούς και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή νερού, λόγω π.χ. υπερθέρμανσης, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΙ Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 10

11 επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΙ, με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αμέσως η παροχή ή και αφαιρείται λόγω αυξημένου κινδύνου μόλυνσης Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της ΔΕΥΑΙ δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένο ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο. Οι υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήματα που προκληθούν στο προσωπικό της ΔΕΥΑΙ ή τρίτους καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΙ. Μέχρι την άρση του ατόπου η ΔΕΥΑΙ διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή. Αρθρο 22: Μετρητές. Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον μετρητή ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού. Ο μετρητής (υδρόμετρο) πρέπει να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς, αποτελεί δε ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΙ από την οποία και μόνο τοποθετείται, αφαιρείται και συντηρείται. Η κυριότητα των μέχρι σήμερα τοποθετηθέντων υδρόμετρων μεταβιβάζεται αυτόματα στην ΔΕΥΑΙ με την έναρξη του παρόντος Κανονισμού. Η ΔΕΥΑΙ αντικαθιστά το υδρόμετρο όταν κρίνει η ίδια αναγκαίο, σε κάθε δε περίπτωση με την συμπλήρωση πενταετίας από την τοποθέτησή του. Με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ ορίζονται τέλη συντήρησης και αντικατάστασης υδρομέτρου τα οποία εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: OIKONOMIKOI OΡΟΙ ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ Αρθρο 23: Αποδοχή Όρων Κανονισμού Υδροδότησης Όποιος επιθυμεί να υδρευθεί από την ΔΕΥΑΙ συμπληρώνει έντυπη δήλωση, που παρέχεται από την επιχείρηση, και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με τη δήλωση του αυτή ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΙ σχετικά με το θέμα αυτό. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 11

12 Αρθρο 24: Εκτέλεση Εργασιών. Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής, μεταφορά ανύψωση κ.λ.π. γίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΙ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού. Η χρέωση των εργασιών αυτών ορίζονται βάσει του εκάστοτε τιμολογίου που εγκρίνεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΙ. Σε περίπτωση που η ΔΕΥΑΙ αδυνατεί να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες μπορεί να αναθέσει την εκτέλεσή τους σε τρίτους ή και στον υδρολήπτη, που τις εκτελεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος Κανονισμού και τις ειδικότερες οδηγίες της ΔΕΥΑΙ. Ο έλεγχος της παροχής, η διάτρηση του κεντρικού αγωγού και η υδροδότηση γίνονται μόνο από τεχνικούς της ΔΕΥΑΙ. Αρθρο 25: Δαπάνη Τοποθέτησης Παροχής Εγγύηση Άδεια Τομής Ασφάλτου Κυριότητα Παροχής Για την τοποθέτηση νέας παροχής ή για την τακτοποίηση παλιάς ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία υποβάλλεται αίτηση και καταβάλλεται: Προκαταβολή για έρευνα ή προμελέτη, εφόσον βέβαια απαιτείται κατά την εκτίμηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΙ, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΙ Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: Ειδικά η δαπάνη διακλάδωσης μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., να υπολογιστεί γενικά για όλα τα ακίνητα ή κατηγορίες ακινήτων με βάση μέση τιμή δαπάνης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 Ν.1069/80 ή μελλοντική του τροποποίηση. Κατά τα λοιπά συντάσσεται από τη ΔΕΥΑΙ προϋπολογισμός και καθορίζεται ο χρόνος καταβολής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Μετά την εκτέλεση του έργου, γίνεται απολογισμός και βάσει αυτού η τελική εξόφληση. Ο προϋπολογισμός υπόκειται σε αναθεώρηση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί ότι λόγω εμφάνισης απρόβλεπτων εμποδίων ή καταστάσεων πρόκειται να προκύψει υπέρβαση του προϋπολογισμού. Η ΔΕΥΑΙ έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση του έργου και να καλέσει τον αιτούντα να καταβάλλει την επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη για την συνέχισή του. Μέρος, τουλάχιστον, της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΙ, προκαταβάλλεται. Ο χρόνος καταβολής του ποσού αυτού, λαμβανόμενης υπόψη και της φύσης των απαιτούμενων εργασιών, καθορίζει την σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης του έργου. Παραβίαση της σειράς προτεραιότητας είναι κατ' εξαίρεση δυνατή με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΔΕΥΑΙ Το δικαίωμα παροχέτευσης (πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των παροχών), που αφορά νέες παροχές και η καταβολή του είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο σύνδεσης της παροχής. Το ύψος του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το Δ.Σ Τη μετωπική εισφορά (εισφορά πρόσοψης), που είναι το γινόμενο καθορισμένης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τιμής μονάδος (ανά μέτρο πρόσοψης του ακινήτου) επί το μήκος προσόψεως πολλαπλασιασμένο επί τον αριθμό των ορόφων. Το ισόγειο και το δώμα, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 12

13 όταν χρησιμοποιούνται ως χώρος κυρίας χρήσεως θεωρούνται όροφοι. Χώρος του ακινήτου που το δάπεδό του είναι μέχρι ένα (1) μέτρο χαμηλότερα από την στάθμη του πεζοδρομίου θεωρείται ισόγειο Η δαπάνη έκδοσης αδείας τομής του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου. Αντ αυτού, η ΔΕΥΑΙ μπορεί να ζητήσει όπως η άδεια εξασφαλιστεί και προσκομιστεί από τον αιτούντα υδρολήπτη Τυχόν δικαιώματα υπέρ τρίτων Η εγγύηση, που καταβάλλεται από τον αιτούντα υδρολήπτη (ιδιοκτήτη, μισθωτή κλπ) κατά τον χρόνο της σύνδεσης (ή επανασύνδεσης) της παροχής, επιστρέφεται δε με την, μετά από αίτηση, αφαίρεση της παροχής ή αλλαγή ιδιοκτησίας, με σύγχρονη αντικατάστασή της από την εγγύηση του νέου ιδιοκτήτη, και αφορά κάθε είδους οφειλές προς τη ΔΕΥΑΙ που βεβαιώθηκαν στο διάστημα αυτό. Το ύψος εγγύησης ορίζεται από το Δ.Σ. κατά κατηγορίες παροχών (πρόσκαιρες - μόνιμες κ.λ.π.) η τιμολογίων (κοινό, επαγγελματικό κ.λ.π.) και το ύψος της αναπροσαρμόζεται όταν γίνεται διακοπή λόγω οφειλών. Η αξία που προϋπολογίστηκε ή καταβλήθηκε για νέα παροχή, τοποθέτηση παλιάς ή άλλη εργασία που δεν πραγματοποιήθηκε, υπόκειται σε αναπροσαρμογή κατά τον χρόνο εκτέλεσής της. Η ΔΕΥΑΙ έχει πάντοτε την κυριότητα της παροχής και του μετρητή και ο υδρολήπτης το δικαίωμα χρήσης για την ύδρευσή του. Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση του φρεατίου και την προστασία της παροχής. Απαγορεύεται απόλυτα το άνοιγμα του υδρομέτρου από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΙ καθώς και κάθε επέμβαση σ' αυτό ή τον κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται μπροστά στο υδρόμετρο. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑΙ προβαίνει αμέσως σε επιθεώρηση της παροχέτευσης για την εξακρίβωση τυχόν ζημιών. Για την επιθεώρηση αυτή χρεώνεται σε βάρος του υδρολήπτη, και στον επόμενο λογαριασμό του, ειδικό δικαίωμα επιθεώρησης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. ασκείται δε ποινική δίωξη. Αν χρειαστεί επίσης να γίνει έλεγχος του υδρόμετρου, επιβάλλεται και εισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό, δικαίωμα ελέγχου υδρόμετρου, το ύψος του οποίου επίσης καθορίζεται από το ΔΣ. Εκτός από τα παραπάνω δικαιώματα ελέγχου, ο υδρολήπτης βαρύνεται και με κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών η οποία και καθορίζεται με πίνακα εκκαθάρισης που συντάσσεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και θεωρείται από τον Γενικού Διευθυντή. Αρθρο 26: Δαπάνη Προέκτασης. Όταν, για την υδροδότηση ακινήτου, απαιτείται προέκταση του δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 14, εντός και εκτός σχεδίου, η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή με εργολαβία από τη ΔΕΥΑΙ και η δαπάνη κατανέμεται ισομερώς και ανάλογα με το μέγεθος της παροχής, στους εξυπηρετούμενους υδρολήπτες. Η είσπραξη της δαπάνης γίνεται απευθείας ή με χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντού της ΔΕΥΑΙ, μπορεί μέρος της δαπάνης να καταβληθεί από την επιχείρηση. Είναι δυνατόν επίσης η Τεχνική Υπηρεσία να απαιτήσει από τους Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 13

14 εξυπηρετούμενους από την επέκταση να εκτελέσουν μέρος των εργασιών. Σ' όλες τις περιπτώσεις η ΔΕΥΑΙ μπορεί να ζητήσει την προκαταβολή ενός ποσού, καθοριζόμενο από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών και εγκρινόμενο από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΙ. Το τμήμα του αγωγού που τοποθετείται με τους παραπάνω τρόπους περιέχεται στην κυριότητα της ΔΕΥΑΙ που έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει και για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Σε περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισμού εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο Αρθρο 27: Αξία Μεταφοράς - Ανύψωσης - Καταβίβασης. 271 Το κόστος της μεταφοράς, ανύψωσης και καταβίβασης της παροχής βαρύνει τον υδρολήπτη, καθορίζεται δε και καταβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο Στις περιπτώσεις που, ενώ η μεταφορά, ανύψωση ή καταβίβαση είναι υποχρεωτική, ο υδρολήπτης αδιαφορεί ή αρνείται να υποβάλλει την σχετική αίτηση και να καταβάλλει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ή την ορισθείσα προκαταβολή της, η ΔΕΥΑΙ τον καλεί έγγραφα να προβεί στις παραπάνω ενέργειες μέσα σε προθεσμία ενός το πολύ μηνός, μετά την πάροδο της οποίας προβαίνει, αυτεπάγγελτα, στην εκτέλεση του έργου, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με την σχετική δαπάνη. Η χρέωση γίνεται στον λογαριασμό ύδρευσης και εισπράττεται μαζί με την αξία του καταναλισκομένου νερού. Η μη εξόφληση του λογαριασμού αυτού συνεπάγεται διακοπή της ύδρευσης και εφαρμογή του άρθρου Αν ένα ακίνητο υδρεύεται με δύο (2) παροχές και ζητηθεί και τρίτη τότε, σύμφωνα με το άρθρο 10.2, αλλάζει ο τρόπος σύνδεσης και τοποθετείται συλλέκτης (collecter). Η μεταφορά των παλαιών παροχών στο σύστημα είναι υποχρεωτική για τους ήδη υδρευόμενους ενώ η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον αιτούντα, την νέα παροχή, υδρολήπτη. 274 Η ΔΕΥΑΙ έχει το δικαίωμα να αναγράφει στον λογαριασμό ύδρευσης και να εισπράττει μαζί με την αξία του καταναλισκόμενου νερού, κάθε δαπάνη που βαρύνει τον υδρολήπτη για οποιαδήποτε αιτία και εργασία. Σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών είναι δυνατή η κατανομή τους σε δόσεις κατά την κρίση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών. Αν δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα ο λογαριασμός επέρχονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 32 συνέπειες. Αρθρο 28: Ματαίωση Εγκατάστασης της Παροχής κ.λ.π. Αν ο αιτών έχει προκαταβάλλει την δαπάνη εγκατάστασης παροχής ή προέκτασης και γενικά εκτέλεσης εργασιών και ζητήσει την ματαίωση του έργου, επιστρέφονται τα εξής κονδύλια: Αν η παροχή δεν έχει τοποθετηθεί, όλο το ποσό, πλην του κονδυλίου για την έρευνα, την έκδοση αδείας εκσκαφής και τα υπέρ τρίτων δικαιώματα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επέκτασης του δικτύου εφόσον δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες και γενικά σε κάθε περίπτωση αιτηθείσης εργασίας εφόσον δεν άρχισε η εκτέλεσή τους Αν η παροχή έχει τοποθετηθεί και δεν έχει συνδεθεί, επιστρέφεται το δικαίωμα σύνδεσης και η εγγύηση. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 14

15 28.4. Σε περίπτωση επέκτασης και γενικά κάθε εργασίας που έχει αρχίσει να εκτελείται, μετά τον απολογισμό του έργου που έχει ήδη εκτελεστεί και προϋπολογισμό της δαπάνης τυχόν εργασιών λόγω ματαίωσης, επιστρέφεται η διαφορά που θα προκύψει. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η ματαίωση οφείλεται σε απρόβλεπτα εμπόδια (π.χ. ύπαρξη αγωγών ακάθαρτων υδάτων). Αρθρο 29: Διακοπή - Αφαίρεση Παροχών Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται : α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώματος διακοπής, που ορίζει το Δ.Σ. Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του υδρολήπτη προς την ΔΕΥΑΙ. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώματος επανασύνδεσης που καθορίζει το ΔΣ καθώς και την καταβολή της ανάλογης εγγύησης. β) Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό. Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγηση στη διακοπή και καταβληθεί το δικαίωμα επανασύνδεσης Αφαίρεση της παροχής γίνεται : α) Ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη, με την σύμφωνο γνώμη του ιδιοκτήτη και την καταβολή του δικαιώματος αφαίρεσης που καθορίζει το Δ.Σ. Επί συνιδιοκτησίας του υδρευόμενου ακινήτου αρκεί η σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών που συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία (50+1%) των μερίδων. β) Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον Κανονισμό. Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται το υδρόμετρο, τα φρεάτια και τα μολύβια, το δε πεζοδρόμιο αποκαθίσταται από τον υδρολήπτη ή την ΔΕΥΑΙ εφόσον προκαταβληθεί η σχετική δαπάνη. Αρθρο 30: Τιμολόγηση Νερού. Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκομένου νερού, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη. Επιβάλλεται για κάθε μήνα υποχρεωτική κατώτατη χρέωση ποσότητας νερού (πάγια κατανάλωση) που ανεξάρτητα από την κατανάλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους υδρολήπτες. Το ύψος της υποχρεωτικής κατανάλωσης, κατά κατηγορία τιμολογίου και είδος παροχής, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Αρθρο 31: Κατηγορίες Τιμολογίων Οι κατηγορίες των τιμολογίων ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών. Αρθρο 32: Εξόφληση Λογαριασμών Διακοπές, Αφαιρέσεις, Πρόστιμα Λόγω Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 15

16 οφειλών Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδρόμετρου της παροχής του - ή σε περίπτωση κατανάλωσης μικρότερης της ελάχιστης (πάγιας) την αξία της πάγιας κατανάλωσης - καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού. Η πληρωμή γίνεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό. Σε περίπτωση μη πληρωμής, μετά το πέρας της προθεσμίας και εφόσον η οφειλή δεν καλύπτεται από την υπάρχουσα εγγύηση, διακόπτεται η παροχή νερού άλλη ειδοποίηση. Η ΔΕΥΑΙ δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας και μέχρι την πλήρη εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο. Η προθεσμία πληρωμής ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντού της ΔΕΥΑΙ. Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά από εξόφληση του λογαριασμού, την καταβολή των τόκων και των δικαιωμάτων καταβολής και επανασύνδεσης της παροχής. Εφόσον η οφειλή καλύπτεται από την υπάρχουσα εγγύηση, προστίθεται στον επόμενο λογαριασμό. Μετά την διακοπή λόγω χρέους, ο λογαριασμός ύδρευσης εκδίδεται με χρέωση την πάγια κατανάλωση για χρονικό διάστημα, οριζόμενο από τον Γενικό Διευθυντή, μετά την πάροδο του οποίου η ΔΕΥΑΙ μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους των υδροληπτών. Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη παροχή, η ΔΕΥΑΙ τον χρεώνει με το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ., μπορεί δε να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν με αίτηση του υδρολήπτη, επανασυνδέθηκαν δε παράνομα. Αρθρο 33: Καταμέτρηση Υδρομέτρων Η λήψη των ενδείξεων των υδρόμετρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της Επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα (περιόδους κατανάλωσης) η διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το ΔΣ, ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο. Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρόμετρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη ή προφορική αίτηση του υδρολήπτη. Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφόμενων ενδείξεων ούτε με ένορκη βεβαίωση. Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο καλής λειτουργίας του υδρόμετρου του. Στην περίπτωση όμως που βρεθεί μέσα στα όρια ανοχών, επιβαρύνεται με την δαπάνη ελέγχου. Αρθρο 34: Εμφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Η ΔΕΥΑΙ δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή, από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόμετρο. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 16

17 Αρθρο 35: Αφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στη εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου, και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της ΔΕΥΑΙ, αντί της κατανάλωσης που καταγράφηκε, χρεώνεται η κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους συν το 1/3 της διαφοράς μεταξύ αυτής και της ένδειξης που καταγράφηκε. Αν για τον παραπάνω υπολογισμό δεν είναι δυνατή η χρήση της κατανάλωσης της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη της προηγούμενης ή επομένης της διαρροής περιόδου, αλλιώς η χρέωση γίνεται κατ' εκτίμηση από την Επιχείρηση λαμβανομένου υπόψη του βαθμού δυσκολίας ή επιμέλειας του υδρολήπτη στον εντοπισμό και την άμεση επισκευή της διαρροής. Σε κάθε περίπτωση η δυσκολία ή η επιμέλεια του υδρολήπτη στον εντοπισμό και την επισκευή της διαρροής λαμβάνεται υπόψη από την δευτεροβάθμια επιτροπή ενστάσεων του άρθρου 4.3 του παρόντος κανονισμού. Για την πιστοποίηση της ύπαρξης αφανούς διαρροής συντάσσεται πρωτόκολλο που αναγράφεται από τον τεχνικό της ΔΕΥΑΙ και τον υδρολήπτη και θεωρείται από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΙ. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του υδρολήπτη, το πρωτόκολλο ισχύει με μόνη την υπογραφή του τεχνικού, αφού γίνει μνεία των λόγων της άρνησης. Κάθε κατανάλωση νερού μετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον υδρολήπτη. Αρθρο 36: Στάσιμο Υδρόμετρο Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο), ο υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό με την κατανάλωση της αμέσως προηγούμενης ή επόμενης της βλάβης περιόδου, άλλως, με κατ' εκτίμηση κατανάλωση από την Επιχείρηση. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι από την παροχέτευση σε στάσιμο υδρόμετρο καταναλώνεται μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την συνήθη, η αυξημένη ή μειωμένη ποσότητα προσδιορίζεται με πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της ΔΕΥΑΙ και τον υδρολήπτη, θεωρείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΙ. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής του υδρολήπτη, το πρωτόκολλο ισχύει με μόνη την υπογραφή του τεχνικού, αφού γίνει μνεία των λόγων της άρνησης. Αρθρο 37: Διαρροή στο Φρεάτιο. Σε περίπτωση διαρροής μέσα στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορμός του υδρόμετρου ή το ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόμενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν το υδρόμετρο να ήταν στάσιμο, εκτός αν η ποσότητα που καταγράφηκε είναι μικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης. Αρθρο 38: Καλυμμένο Υδρόμετρο. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο καλυφθεί με χώματα κ.λ.π. ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεών του, χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση μέχρι ότου ελευθερωθεί ο μετρητής και ληφθεί η πραγματική ένδειξη. Η υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία που του ορίζεται να προβεί σε αποκάλυψη του Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 17

18 υδρόμετρου, άλλως διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η ΔΕΥΑΙ δεν έχει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε τυχόν προκληθεί από διαρροές στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε. Αρθρο 39: Αντικατάσταση Υδρόμετρου. Σε περίπτωση καταστροφής του υδρόμετρου ή αδυναμίας επισκευής του, η ΔΕΥΑΙ ειδοποιεί τον υδρολήπτη όπως εντός ορισμένης προθεσμίας προσκομίσει νέο υδρόμετρο προς τοποθέτηση ή καταβάλλει την αξία του. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η ΔΕΥΑΙ διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με το δικαίωμα διακοπής. Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόμετρο, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και χρεώνεται με το ανάλογο πρόστιμο που καθορίζει του Δ.Σ., επιπλέον δε η ΔΕΥΑΙ δικαιούται να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής. Aρθρο 40: Αποκάλυψη Αντικατάσταση Υδρομέτρου Αντί της διακοπής η ΔΕΥΑΙ μπορεί να προβεί μόνη της σε αποκάλυψη του υδρόμετρου ή στην αντικατάστασή του με δαπάνη του υδρολήπτη που χρεώνεται στον επόμενο ή τμηματικά στους επόμενους λογαριασμούς. Ειδικά η αντικατάσταση του υδρόμετρου είναι δυνατόν να γίνει με τον τρόπο αυτό και μετά από αίτηση του υδρολήπτη. Αρθρο 41: Ευθύνες Ιδιοκτητών Υδροληπτών Για Οφειλές Προς τη ΔΕΥΑΙ. Για τις κάθε είδους οφειλές προς τη ΔΕΥΑΙ ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον έκαστος, ο εκάστοτε υδρολήπτης και ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας οι συνιδιοκτήτες ορίζουν από κοινού με δήλωσή τους προς τη ΔΕΥΑΙ εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολόκληρον έκαστος. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει - με την αίτηση παροχής νερού επ' ονόματί του ή με ιδιαίτερη δήλωση - ότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου και όσους άλλους όρους θέσει το Δ.Σ. με απόφασή του. Η δήλωση αυτή τηρείται στα αρχεία της Επιχείρησης μέχρις ότου αντικατασταθεί από παρόμοια δήλωση του νέου ιδιοκτήτη και αφορά το μεταξύ χρονικό διάστημα, απαιτείται δε για τη σύνδεση της παροχής επ' ονόματι άλλου εκτός του ιδιοκτήτη. Ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στην ΔΕΥΑΙ την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου. Ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προς της μεταβίβασης χρέη. Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στην ΔΕΥΑΙ ελαττώματα της κυριότητάς του ή απώλειά της. Αρθρο 42: Λαθραίες υδρεύσεις - Παράνομη Εμπορία Νερού - Εμπορία Νερού - Απαγορεύσεις Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή με υδρόμετρο, χωρίς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 18

19 να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα Κλοπή αποτελεί επίσης και η σύνδεση με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός ακινήτου ή η λήψη γενικά του νερού από παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης, ποτίσματος δημοτικών ή κοινοτικών ή δημοσίων κήπων και πράσινου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί, και τιμωρείται σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Στις περιπτώσεις αυτές η ΔΕΥΑΙ διακόπτει ή αφαιρεί την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκληθεί, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με το οκταπλάσιο της τεκμαρτής κατανάλωσης και πρόστιμο που καθορίζει το Δ.Σ. Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΙ με βάση στοιχεία που εκείνη θα κρίνει κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της παροχής ή αφαίρεσης του μετρητή. Αρθρο 43 : Παράνομη Χορήγηση Νερού - Εμπορία Νερού. Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου, εκτός και αν τούτο κατ' εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους με απόφαση του Δ.Σ. και η εμπορία νερού. Στις περιπτώσεις αυτές η ΔΕΥΑΙ ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται το νερό να παύσει την χορήγηση ή εμπορία, επιβάλλει δε πρόστιμο που καθορίζει το Δ.Σ. Αν ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί σε διάστημα ενός μηνός από την ειδοποίηση την παροχή, ουδεμία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία του υδρολήπτη ή τρίτων. Αρθρο 44 : Αλλες Απαγορεύσεις Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ (υδρόμετρα, παροχές φρεάτια, αγωγούς κ.λ.π.) Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Νόμου, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη. Επέμβαση στο υδρόμετρο με σκοπό αλλοίωση των εγγραφών των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και εφαρμόζεται το άρθρο 25 ως και το άρθρο Απαγορεύεται και αποτελεί κλοπή νερού, η σύνδεση εσωτερικών εγκαταστάσεων ακινήτου με κρουνούς που έχουν τοποθετηθεί για την ύδρευση με δοχεία ή βυτία, περιοχών που δεν έχουν ύδρευση. Πλην της εφαρμογής των άρθρων 25 και 42, η ΔΕΥΑΙ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα την αλλαγή του χειριστή Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑΙ θέτει εύλογη προθεσμία για την απομάκρυνση των αγωγών μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την παροχή. Αρθρο 45: Εργοραξιακή Παροχή Ύδρευσης. Η τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής είναι υποχρεωτική για κάθε εργοτάξιο Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 19

20 και γίνεται στο όνομα του κατασκευαστού. Σε περίπτωση ανοικοδόμησης αφαιρούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτηση ή αυτεπάγγελτα από την ΔΕΥΑ,Ι οι τυχόν υπάρχουσες κοινές παροχές του ακινήτου. Οι εργοταξιακές παροχές τοποθετούνται προς αποκλειστική εξυπηρέτηση του εργοταξίου, απαγορεύεται δε και αποτελεί κλοπή νερού, επιβαλλόμενου και προστίμου οριζόμενου από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ, κάθε άλλη χρήση τους. Επίσης απαγορεύεται, αποτελεί κλοπή νερού και επιβάλλεται και πρόστιμο, σε βάρος του υδρολήπτη, καθοριζόμενο από το Δ.Σ., η χορήγηση νερού από κοινή παροχή για την εξυπηρέτηση εργοταξίου. Οι εργοταξιακές παροχές αφαιρούνται μετά το πέρας των εργασιών οπότε και τοποθετούνται, μετά από αίτηση των υδροληπτών οι νέες κοινές παροχές προς ύδρευση του ακινήτου. Θεωρείται ως νέα παροχή, με όλες τις συνέπειες του άρθρου 25 του παρόντος η χρήση παλιάς κοινής παροχής και την ύδρευση ανοικοδομηθέντος ακινήτου που, κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιήθηκε ως εργοταξιακή. Η ισχύς εργοταξιακής παροχής είναι μόνο για τρία (3) χρόνια δυνάμενη να παραταθεί μετά από αίτημα με απόφαση του Γενικού Διευθυντού. Αρθρο 46: Θέση Παροχών. Η έκφραση ''παροχή μπροστά στο ακίνητο'' είναι ενδεικτική και περιλαμβάνει και την παροχή εντός κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, ανοικτών προκηπίων, στοών κ.λ.π. Μέρος 2: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Αρθρο 1: Δίκτυα. Υποχρεώσεις - Ακίνητα Που Υποχρεωτικά Συνδέονται Με Τα 1.1. Όποιος θα συνδεθεί με τα δίκτυα αποχέτευσης της ΔΕΥΑΙ, συμπληρώνει έντυπη δήλωση που παρέχεται από την επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με την δήλωσή του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα νερά της βροχής των αυλών και των στεγασμένων οικοδομών, συλλέγονται κατάλληλα και αποχετεύονται υποχρεωτικά στο ρείθρο με καλυμμένο αγωγό κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο ακάθαρτων. Η αποχέτευση λυμάτων στο δίκτυο ομβρίων πλέον των ποινικών και λοιπών νομίμων κυρώσεων και αποζημιώσεων, επιφέρει και την επιβολή προστίμου το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Οι υπάρχοντες βόθροι καταργούνται. Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1.1. και 1.2. υποχρεώσεις ισχύουν και για την περίπτωση αποχέτευσης ακινήτων προς καταργούμενους υπονόμους, όπως θα ορίσει η ΔΕΥΑΙ, διακοπτόμενης υποχρεωτικά της υφισταμένης αποχέτευσης προς τον καταργούμενο υπόνομο Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για τα ακίνητα επί Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 20

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΣ. Μέρος 1ο: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΣ. Μέρος 1ο: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΣ Αρθρο 1ο: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Άρθρο 1: Αντικείµενο Κανονισµού Ο Κανονισµός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ 1.- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1. 0 Δήμος παρέχει νερό κατάλληλο για χρήση σε ιδιοκτήτες κατοικιών καταστημάτων, βιοτεχνιών και εν γένει πάσης φύσεως ακινήτων. Αν για τη χρήση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2012. Σημειώσεις:

Ιούλιος 2012. Σημειώσεις: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Σημειώσεις: Ιούλιος 2012 1. Το παρόν κείμενο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ αριθμόν Απόφασης 102/2012 (28-06-2012) του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4 Νομικό πλαίσιο 4 Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης 4 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4 1.1 Παροχή νερού 4 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού

Διαβάστε περισσότερα

Π E Ρ I E X O M E N A

Π E Ρ I E X O M E N A ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Το.Σ. της.ε.υ.α.x. έχοντας υπόψη : Ι. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συµπληρώθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας

Σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Οκτώβριος,2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...1 1.1 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών

Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών Για την Τεχνική Υπηρεσία Κατσουπάκης Αναστάσιος Κουρουμπλής Νικόλαος Παπαγιάννης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 35/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 35/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Απόφασης 35/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/18-11-2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νομικό πλαίσιο Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Παροχή νερού 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού 1.3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Γ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ. ιαδικασία και Όροι σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης

Γ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ. ιαδικασία και Όροι σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΥΑΚ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) Α.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Άρθρο 1 º : Αντικείµενο του Κανονισµού 2.Άρθρο 2 º : i)γενικοί Όροι ii) Βασικές έννοιες Β.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση νέου Κανονισµού Ύδρευσης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 7/2006 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 67/2006 Στην Κοζάνη σήµερα 31/3/2006 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 03 ης / συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 03 ης / συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 03/2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07/2016 Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά Ταχ. Κωδικός: 33100, Άμφισσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 257/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού... 1 Άρθρο 2 ο Γενικοί Όροι Βασικές Έννοιες...1,2,3 Άρθρο 3 ο Διαδικασία σύνδεσης Τέλος Σύνδεσης...3,4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1 - Ορισµός... 4 Άρθρο 2 - Παροχή πόσιµου νερού... 4 Άρθρο 3 - Αγωγοί... 4 Άρθρο 4 - Παροχές... 4 Άρθρο 5 Θέση παροχών... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 12/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΔΑ:77ΨΟΟΕΠΘ-ΦΕ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 66/2012 Θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης» Στη Θέρμη

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 1 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναπροσαρμογή τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας. Πρακτ.15o ----------------- Αποφ. 220 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας. Αρ. Απόφ. 220 Περίληψη : Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 18/2014 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 202/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/07.11.2016 Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6 Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Ιστοσελίδα: 27200

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013.

Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013. Αποφαση Δ.Σ 33/2013 Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013. Καθορίσμος τέλων Ύδρευσης σε όσους κάνουν χρήση νερού, βάση υδρομετρητή και που οι ιδιοκτησίες τους βρίσκονται: 1) α) Εντός ορίων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http://

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http:// Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http:// ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300 27540 22945 27540 23391 dkranid@otenet.gr, deyaer.wordpress.com Κ ρ α ν ί δ ι,.... -.... - 2 0 1 Α ρ. Π ρ ω τ :..........

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης. Άρθρο 2 Γενικοί Όροι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης. Άρθρο 2 Γενικοί Όροι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών. Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ιανουάριος 2015 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: /15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.856,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΤΕΠΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΤΕΠΑ Σ Υ Μ Β Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Σ Τ Λ Ε Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Σ Σήμερα στις ( ) του μήνα..... του 201... ημέρα. μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.), με ΑΦΜ 090052773

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 14 /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 33.741,36 ΜΕ Φ.Π.Α. CPV 65500000-8

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 33.741,36 ΜΕ Φ.Π.Α. CPV 65500000-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία : Καταμέτρηση υδρομετρητών Δήμου Δελφών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Γ & Φ Τσίγκα Άμφισσα Τ.Κ.33 100 ΤΗΛ/ΦΑΞ 2265023766/22094 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Ο κανονισµός αυτός αφορά στην κατανοµή ανά ιδιοκτησία των δαπανών κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που περιλαµβάνουν περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ.: 48805 Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ.: 48805 Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ.: 48805 Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.872 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ Η παροχή νερού για άρδευση στη κτηματική περιφέρεια της Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ Η συντήρηση, βελτίωση, επέκταση, ανακαίνιση των υπαρχόντων αρδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 170 / 11-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11.05.2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 13/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009 1 Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού. 1. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά τον εγκεκριμένο με το π.δ. 6/1986 κανονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα