1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η"

Transcript

1 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο]

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.). Άρθρο 2 Γενικοί Όροι 1) Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) έχει στην κυριότητα της τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους σύμφωνα με το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 2) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. παρέχει νερό κατάλληλο για πόση, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την Ελλάδα προδιαγραφές. Η χρήση του νερού είναι μόνο για ύδρευση και όχι για άρδευση, η δε χρήση αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη και μετά από έγκριση από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση. 3) Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 4) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση. 5) Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρολήπτης να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο. 6) Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης. 7) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης αποθήκευσης του. 1

3 8) Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 9) Η διακοπή της παροχής, που γίνεται όταν υπάρχει οφειλή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ή μετά από παραβίαση των άρθρων του παρόντος Κανονισμού, δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς αυτήν, καθώς και από την καταβολή των προσαυξήσεων ή και των τόκων υπερημερίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 3 Αγωγοί Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής. Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής, όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη διάμετρο Φ63. Στα υφιστάμενα παλιά δίκτυα και σε όσα στο μέλλον παραληφθούν από Δήμους, Κοινότητες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι αγωγοί με διάμετρο μικρότερη του Φ63 συντηρούνται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε., και από αυτούς χορηγούνται νέες παροχές μετά από αξιολόγηση της επάρκειας νερού από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Παρεκκλίσεις από τα παραπάνω γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Άρθρο 4 Παροχές Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. διακλάδωση του δικτύου από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι και τη θέση του αγωγού διανομής. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται «παροχή» και η δαπάνη της κατασκευής της βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο, για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε, έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του, και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Οι παροχές διακρίνονται: α) Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο συνήθως ½" ίντσας, που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις. β) Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μεγαλύτερη της 1 ½" ίντσας, που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. γ) Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο άνω των 2" ιντσών, που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση ή άλλη χρήση. Η σύνδεση της πυροσβεστικής παροχής με τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού. 2

4 δ) Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων. Ως τέτοια μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε προϋπάρχουσα παροχή είτε νέα. Ειδικότερα : Προϋπάρχουσα παροχή : Σε περίπτωση ανοικοδόμησης αφαιρούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτηση ή αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε., οι τυχόν περισσότερες της μιας υπάρχουσες παροχές του ακινήτου, η εναπομείνασα μία χρησιμοποιείται ως εργοταξιακή. Στην περίπτωση που κρίνεται ότι η παροχή αυτή εξυπηρετεί τις ανάγκες του νέου ακινήτου, διατηρείται μετά το πέρας της ανοικοδόμησης ως μόνιμη. Στην αντίθετη περίπτωση, μετά το πέρας της ανοικοδόμησης η παροχή αυτή αντικαθίσταται από τη μόνιμη. Νέα παροχή: Στην περίπτωση που δεν υφίσταται στο ακίνητο παροχή, τότε δίδεται νέα, η οποία είναι επαρκής για την υδροδότηση του ακινήτου όταν δοθεί σε χρήση. Σε κάθε περίπτωση, τοποθετούνται κρουνός διακοπής και υδρόμετρο ½" ίντσας, σε χώρο προσβάσιμο στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Οι εργοταξιακές παροχές τοποθετούνται προς αποκλειστική εξυπηρέτηση του εργοταξίου, απαγορεύεται δε και αποτελεί κλοπή νερού κάθε άλλη χρήση τους, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος Κανονισμού. Η τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής γίνεται στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του κατασκευαστή, ο οποίος συνάπτει νέο συμβόλαιο υδροληψίας ή μεταβιβάζει στο όνομα του τυχόν υφιστάμενο δικαίωμα υδροληψίας. Το δικαίωμα αυτό σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται στο ακίνητο όταν αυτό δοθεί σε χρήση και ως κοινόχρηστο, σε περίπτωση που στο περαιωμένο ακίνητο υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανεξάρτητοι υδροδοτούμενοι χώροι. Άρθρο 5 Τρόπος σύνδεσης των παροχών Όλες οι παροχές γίνονται από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαφόρων διαμέτρων και συνδέονται με τον αγωγό μέσω του κρουνού συνενώσεως και με το υδρόμετρο μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (ρακόρ). Αντί για ΡΕ είναι δυνατόν κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο κατάλληλο υλικό βάσει νεότερων τεχνικών εξελίξεων. Αποκλείεται πάντως η σύνδεση με σιδηροσωλήνες. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την σύνδεση της παροχής θα είναι υπό τον έλεγχο και την έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., καθώς και η εργασία τοποθέτησης της παροχής. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια της υδροδότησης εάν τα χρησιμοποιούμενα υλικά και η εργασία δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Αν για τη σύνδεση της παροχής έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά μη εγκεκριμένα από την Δ.Ε.Υ.Α.Ε., τότε σε περίπτωση ζημιάς ή βλάβης, η δαπάνη επισκευής ή αντικατάστασης της παροχής βαρύνει τον ιδιοκτήτη στον οποίο καταλογίζεται και το κόστος της τυχόν απώλειας νερού. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το τμήμα παροχή αγωγός διανομής. Αν ο αριθμός των παροχών υπερβαίνει τις δύο (2) η τοποθέτηση των υδρομέτρων γίνεται υποχρεωτικά μέσω συλλέκτη (collecter). Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση και άλλων, η παλιά παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στο συλλέκτη. Τα έξοδα της μεταφοράς βαρύνουν τον αιτούντα ιδιοκτήτη. Σε παλιές κατασκευές, εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη τη μεταφορά των παροχών σε συλλέκτη και οι ιδιοκτήτες την αρνούνται, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το 3

5 δικαίωμα να προβεί η ίδια στην μεταφορά, χρεώνοντας τα έξοδα σ αυτούς ή να προβεί σε διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου μέχρι να μεταφερθούν οι παροχές σε συλλέκτη. Άρθρο 6 Θέση παροχών Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδρομέτρου. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόμιο. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να τοποθετεί φρεάτια υδρομέτρων μέσα σε προκήπια, εφόσον αυτά παραμένουν ανοικτά (ανοικτές πρασιές), καθώς και μέσα στις κατά το πρόσωπο των οικοδομών στοές, αν στο πεζοδρόμιο μπροστά από την στοά υπάρχουν εμπόδια που αποκλείουν την εγκατάσταση των φρεατίων. Επίσης, τα υδρόμετρα μπορούν να τοποθετηθούν στην πρόσοψη των κτιρίων. Το βάθος τοποθέτησης του υδροσωλήνα από τον αγωγό διανομής μέχρι το υδρόμετρο, καθώς και η διαδρομή, υποδεικνύεται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Αν αυτό είναι αδύνατο η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. θα αποφασίσει για την καλύτερη δυνατή λύση. Σε περίπτωση πολυκατοικιών, τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε συλλέκτη, ο οποίος είναι δυνατόν να είναι τοποθετημένος εντός της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικά υφίσταται στο πεζοδρόμιο εντός φρεατίου κρουνός διακοπής. Ο αγωγός από τον κρουνό διακοπής και μέχρι το συλλέκτη θεωρείται εσωτερικό δίκτυο της πολυκατοικίας και η συντήρηση του βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σε περίπτωση διαμπερών ακινήτων είναι δυνατή τοποθέτηση των παροχών στις προσόψεις επί των δύο παραλλήλων δρόμων, εφόσον υπάρχουν είσοδοι και προς τους δύο αυτούς δρόμους. Κάθε πυροσβεστική παροχή έχει δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό χωρίς να επιτρέπεται απ' αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση. Άρθρο 7 Διάμετρος παροχών και μετρητών α) Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα Φ22 ή Φ28 ή Φ32 ή Φ63 και συνδέονται με συλλέκτη ή απευθείας με μετρητή 1/2" ίντσας. β) Για μεγαλύτερες καταναλώσεις, οι παροχές και οι μετρητές θα έχουν διάμετρο τέτοια, ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε νερό. Αυξημένες ανάγκες που θα εκτιμούνται από τον υδρολήπτη για το προσεχές μέλλον θα αντιμετωπίζονται με την πρόβλεψη ανενεργών θέσεων σε συλλέκτη (collecter) για τη μελλοντική τοποθέτηση περισσοτέρων μετρητών. Δεν νοείται θέση υδροληψίας είτε σε χρήση είτε ανενεργή χωρίς υδρόμετρο. γ) Αν οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντιστοίχου μετρητή, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες για την τοποθέτηση μετρητή μετατροπές, με την κατάλληλη διάμετρο. Η δαπάνη της μετατροπής βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Επίσης, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τη διαφορά δικαιώματος υδροληψίας του υδρευόμενου ακινήτου. δ) Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του μετρητή, έχει δικαίωμα η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να επέμβει και να τοποθετήσει με δαπάνες του ιδιοκτήτη, μετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση. 4

6 Άρθρο 8 Προεκτάσεις Αγωγών Μεταφορές Παροχών Ανυψώσεις & Καταβιβάσεις Μετατροπές Παροχών Μετατοπίσεις Παροχών Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί να προβαίνει στη μεταφορά, τη μετατροπή, τη μετατόπιση, την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, είτε αυτεπάγγελτα, όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου της και την αντιμετώπιση ενδεχομένου υγειονομικού κινδύνου. Όταν οι εργασίες αυτές γίνονται κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη, τότε η εκτέλεση τους γίνεται με τη διαδικασία που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στη σύνδεση τους στη νέα θέση της παροχής με δική του ευθύνη και δαπάνη. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν ευθύνεται εάν από αμέλεια του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν τεχνικού, προκληθεί διακοπή της ύδρευσης του ή οποιαδήποτε άλλη ζημία. Οι εργασίες για τη μεταφορά, τη μετατόπιση, την ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής ή την τοποθέτηση νέας γίνονται με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι προσωρινές παροχές που έχουν τοποθετηθεί μακριά από το ακίνητο, για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής, δεν μεταφέρονται. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, κατασκευάζεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. νέα παροχή στην οριστική της θέση, δηλαδή στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ακινήτου. Η δαπάνη για την κατασκευή της νέας παροχής βαρύνει τον ιδιοκτήτη. 1. Προεκτάσεις αγωγών Οι προεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και μόνο σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Σε αντίθετη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την οριοθέτηση του δρόμου ή των δρόμων που τους ενδιαφέρουν. Εφόσον υπάρχουν κρασπεδόρειθρα βάσει της ερυθράς, ανωμαλίες του οδοστρώματος μικρότερες των 30 εκ. δεν αποτελούν εμπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού. Αν η απόσταση του ακινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπό στοιχείο ζ) του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού, είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη, γίνεται προέκταση του αγωγού διανομής ώστε αφενός η απόσταση αυτή να γίνει μικρότερη ή ίση προς την μέγιστη, και αφετέρου να είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε ασφαλή θέση. Αν οι ζητούμενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις (3) κοινές ή είναι ειδικές παροχές, πραγματοποιείται προέκταση του καταλλήλου αγωγού παροχής ως την πρόσοψη του ακινήτου, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των φρεατίων στο πεζοδρόμιο του. Η δαπάνη για όλες τις παραπάνω προεκτάσεις βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αγωγού τοποθετημένου στην απέναντι πλευρά του δρόμου, η δαπάνη προέκτασης βαρύνει τον ιδιοκτήτη για το τμήμα από το τέρμα του εγκαρσίου ως τη θέση των παροχών. Για πυροσβεστικές παροχές απαιτείται αγωγός διανομής τουλάχιστον Φ80 και με επαρκή πίεση. Αν δεν περνά τέτοιος αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, γίνεται προέκταση από τον κοντινότερο αγωγό διαμέτρου Φ 100 με την κατάλληλη πίεση. 5

7 2. Μεταφορές παροχών Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ' αυτό, αν αυτό είναι εφικτό. Στην περίπτωση τοποθέτησης συλλέκτη για την υδροδότηση του ακινήτου, οι υπάρχουσες παροχές μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη με δαπάνες των υδρευόμενων απ' αυτές. Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό. Εξαίρεση αποτελούν οι εξής περιπτώσεις: α) Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από λύματα. Η μεταφορά της παροχής γίνεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη με δαπάνες της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., η οποία έχει και την υποχρέωση αποκατάστασης του προβλήματος. Αν όμως ο αίτιος της μόλυνσης είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, αντί της μεταφοράς γίνεται διακοπή της υδροδότησης μέχρι την τακτοποίηση της ανωμαλίας. Ο υπαίτιος επιβαρύνεται με την δαπάνη απομόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού. β) Αν το υδρευόμενο ακίνητο είναι συνδεδεμένο με αγωγό διαμέτρου μικρότερης του κανονικού (σε δίκτυα που έχουν παραληφθεί από άλλους οργανισμούς) και με ανεπαρκή πίεση και ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την βελτίωση της ύδρευσης του με σύνδεση του με νέο αγωγό που όμως δεν περνά μπροστά από το ακίνητο, αλλά τερματίζει σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στο υπό στοιχείο ζ) του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού, τότε μπορεί να ζητήσει τη με δαπάνη του μεταφορά της παροχής μακριά από το ακίνητο, για να συνδεθεί με το νέο αγωγό, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι θεωρεί τη νέα αυτή θέση προσωρινή και αποδέχεται τα αναφερόμενα στο υπό στοιχείο β) του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού. Μεταφορά παροχής που βρίσκεται μακριά από το ακίνητο, σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο, επιβάλλεται όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότηση του, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σημείο, λόγω της προέκτασης που πραγματοποιήθηκε στο μεταξύ. Στο προσωρινό αυτό σημείο μεταφέρονται και οι παλιές παροχές, εκτός και αν ο ιδιοκτήτης δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στο παλιό σημείο και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο γι' αυτό. Η δαπάνη των μεταφορών αυτών βαρύνει τον ιδιοκτήτη. 3. Ανυψώσεις καταβιβάσεις Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου έχει ως συνέπεια την προσαρμογή της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη, είτε με ανύψωση είτε με καταβίβαση αυτών. Η δαπάνη για την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής λόγω μεταβολής της στάθμης του πεζοδρομίου βαρύνει τον υπεύθυνο για τη μεταβολή. 4. Μετατροπές παροχών Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις των παλαιών παροχών δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., η Τεχνική Υπηρεσία προβαίνει στις αναγκαίες μετατροπές τους, ώστε να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία και συντήρηση της παροχής και του υδρομετρητή και η κανονική ύδρευση του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης βαρύνεται με τη δαπάνη της μετατροπής και είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει ανάλογα την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου του. 5. Μετατοπίσεις παροχών Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει σε νέα ασφαλέστερη θέση την παροχή που έχει τοποθετηθεί σε αδιαμόρφωτη περιοχή και κατά την κρίση της εκτίθεται σε κινδύνους. Η μετατόπιση αυτή γίνεται με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη και είναι υποχρεωτική γι αυτόν. Η μετατόπιση της παροχής, εξαιτίας της διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του 6

8 πεζοδρομίου, γίνεται με δαπάνη της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., εκτός και αν την αναλάβει αυτός που εκτελεί την διαπλάτυνση (π.χ. Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα κλπ.). Η δαπάνη για τη μετατόπιση των αγωγών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που βρίσκονται σε ξένες ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, είτε λόγω ανάγκης εκτέλεσης εργασιών από τον ιδιοκτήτη, βαρύνει εξολοκλήρου τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 6. Εσωτερικές εγκαταστάσεις Εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό προσαρμοστικό του μετρητή (προς την πλευρά του ακινήτου) για μετρητές διαμέτρου μέχρι 1" ίντσας ή πέρα από την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του μετρητή στην περίπτωση μετρητών με ωτίδες (διαμέτρου 1 1/2" ίντσας και άνω) προς την πλευρά του υδρευόμενου ακινήτου. Στην περίπτωση οικοδομών όπου τα υδρόμετρα είναι τοποθετημένα εντός του κτιρίου και σε φρεάτιο επί του πεζοδρομίου υπάρχει μόνον ο διακόπτης της κεντρικής παροχής, ως εσωτερικές θεωρούνται οι υδραυλικές εγκαταστάσεις πέραν του προσαρμοστικού του διακόπτη προς την πλευρά του ακινήτου. Για την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν ευθύνεται για τη συντήρηση των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η εσωτερική εγκατάσταση στις παροχές διαμέτρου μέχρι και 1" ίντσας (μετρητές με προσαρμοστικό) συνδέεται με σωλήνα μήκους τουλάχιστον 0,70 εκ., και σχήματος U ή S από εύκαμπτο υλικό προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου. Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις για την αφαίρεση και τοποθέτηση του υδρομέτρου. Για βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά τους χειρισμούς αυτούς δεν ευθύνεται η Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ούτε δημιουργούν αυτές δικαίωμα αποζημίωσης του υδρολήπτη. Το υλικό που χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για σωλήνες ύδρευσης είναι το πολυαιθυλένιο, χρώματος μπλε και πίεσης λειτουργίας 10 ατμ. Για διάμετρο σωλήνων Φ 32 και για όλα τα εξαρτήματα χρησιμοποιείται πολυαιθυλένιο ιδίων προδιαγραφών αλλά πιέσεως 16 ατμ. Η χρήση σωλήνων από άλλο υλικό (π.χ. χαλκός) μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη και βαλβίδα αντεπιστροφής στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς το μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του. Σε πολυκατοικίες ή σε οικοδομές με τρία (3) ή περισσότερα υδρόμετρα που συνδέονται μέσω συλλέκτη και ευρίσκονται σε εσωτερικό κοινόχρηστο χώρο τοποθετείται επί του πεζοδρομίου φρεάτιο με κεντρική βάνα διακοπής νερού με έξοδα του ιδιοκτήτη. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν πληροί αυτά που ορίζονται στα άρθρα 5, 6, και 7 του παρόντος κανονισμού η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν προχωρεί στη σύνδεση της παροχής με μετρητή μέχρι την τακτοποίηση τους. Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους. Γενικά, όμως, η ύπαρξη υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ξένες προς τον υδρολήπτη ιδιοκτησίες δεν υποχρεώνει την Δ.Ε.Υ.Α.Ε. σε διακοπή της ύδρευσης του ακινήτου, ούτε η ύδρευση σημαίνει αναγνώριση του δικαιώματος του υδρολήπτη σε ξένη ιδιοκτησία. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που ισχύουν κάθε φορά. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι από υλικό που δεν θα δημιουργεί κίνδυνο μόλυνσης του 7

9 νερού και οπωσδήποτε να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 ατμοσφαιρών. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν ευθύνεται ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες προερχόμενες από πίεση λειτουργίας όταν αυτή στο δίκτυο δεν έχει υπερβεί τις 16 ατμ. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση στους σωλήνες ύδρευσης αντλητικών μηχανημάτων, λεβήτων, συσκευών καθαρισμού λεκανών, αποχωρητηρίων κλπ. Η λειτουργία των ανωτέρω πρέπει να γίνεται με δοχείο αποθήκευσης (δεξαμενή) για να αποφεύγεται η μόλυνση του νερού και η βλάβη των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. από ενδεχόμενη επιστροφή νερού. Η παρεμβολή βαλβίδας αντεπιστροφής ή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. από πιθανές βλάβες. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και με τα απαραίτητα εξαρτήματα, ώστε να αποφεύγεται επιστροφή νερού λόγω π.χ. υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή νερού είτε από θερμοσίφωνες είτε από λέβητες, χρεώνεται στον υδρολήπτη. Απαγορεύεται η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης. Απαγορεύεται επίσης, η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. διακόπτει αμέσως και χωρίς προειδοποίηση την ύδρευση από την παροχή διότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του δικτύου. Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων, έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια, δεδομένου ότι αγωγοί και άλλα εξαρτήματά τους κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο. Οι υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την τήρηση της απαγόρευσης αυτής. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. από αυτόν τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η σχετική δαπάνη χρεώνεται σε βάρος του. Επίσης, ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που είναι δυνατόν να προκληθεί από αυτή την αιτία στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ή σε κάθε τρίτο. Άρθρο 9 Υδρομετρητές 1) Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού, η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. τοποθετεί υδρομετρητή σε κάθε παροχή, ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου και αποτελεί ιδιοκτησία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Ο καταναλωτής, ο οποίος δεν είναι ο ιδιοκτήτης του υδροδοτούμενου ακινήτου, (π.χ. μισθωτής), βαρύνεται με δαπάνη, που έχει τη μορφή εγγύησης υδρομετρητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού και καταβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης επανασύνδεσης της παροχής ή κατά την αίτηση μεταβολής στοιχείων καταναλωτή (π.χ. νέος μισθωτής). 2) Οι υδρομετρητές τοποθετούνται σε κιβώτιο προστασίας μέσα σε ειδικά φρεάτια που κατασκευάζονται συνήθως πάνω στο πεζοδρόμιο, τα οποία ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την τυχόν αλλοίωση ή φθορά, που προκαλείται σ' αυτά, τους υδρομετρητές ή τους σωλήνες παροχής από αμέλεια ή υπαιτιότητα του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν τρίτου. 8

10 Στις πολυκατοικίες σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κλπ. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένας τουλάχιστον υδρομετρητής. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με τον ίδιο υδρομετρητή είναι αντικανονική και η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού ή και σε αφαίρεση του υδρομετρητή μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων. Επίσης, εφόσον κριθεί ότι η αντικανονική αυτή σύνδεση έγινε σκόπιμα και με δόλο του υδρολήπτη, τότε δύναται να επιβληθεί εις βάρος του τελευταίου και πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Κατ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών, όπου για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με κοινό υδρομετρητή. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής, ο οποίος δεν είναι ο ιδιοκτήτης του υδροδοτούμενου ακινήτου (π.χ. μισθωτής), κάθε οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας θα καταβάλλει χωριστή εγγύηση χρήσης υδρομετρητή και σε κάθε ιδιοκτησία θα χρεώνεται η πάγια κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον κοινό υδρομετρητή θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών με δική τους ευθύνη. Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας απέναντι στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 3) Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους υδρομετρητές σε οποιαδήποτε στιγμή και να τους αντικαθιστά με άλλους, ακόμα και διαφορετικού συστήματος ή να προσθέτει μετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. τον έλεγχο των μετρητών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Μετά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί με ακρίβεια ή με προσέγγιση + 3%, τότε θεωρείται ότι η λειτουργία του μετρητή είναι κανονική, η δε καταγραφόμενη κατανάλωση είναι η πραγματική και επιβαρύνει τον καταναλωτή. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό μεγαλύτερο από + 3%, τα έξοδα αντικατάστασης του μετρητή βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. αναλαμβάνει την τοποθέτηση του. 4) Παρεμβάσεις στο μετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του, θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον καταναλωτή πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Ο υδρολήπτης οφείλει να ειδοποιεί τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του μετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο μετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη την περίοδο αδρανείας του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η κατανάλωση που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Άρθρο 10 Χώρος Υδρομετρητών Η επιλογή της θέσης του φρεατίου στην πρόσοψη των υδροδοτούμενων ακινήτων γίνεται κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Ο χώρος των υδρομετρητών που βρίσκεται στο ισόγειο των οικοδομών θα είναι σε τέτοια θέση, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να κατακλυσθεί από νερά ή λύματα υπονόμων, που να προκαλούν κίνδυνο μόλυνσης του νερού και ζημιά στη δημόσια υγεία. Απαγορεύεται 9

11 ακόμα η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών αποχέτευσης μέσα από το χώρο που βρίσκονται οι υδρομετρητές. Κατ εξαίρεση, σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μια θέσεις, για την ανεξάρτητη υδροδότηση των κτιρίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η Τεχνική Υπηρεσία της επιχείρησης. Οι υδρομετρητές παροχών, εάν το ζητήσουν γραπτά οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, μπορούν να τοποθετηθούν μέσα σε ισόγειους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ή σε Pilotis, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατασκευαστεί από τους ίδιους ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού και θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επίσκεψη των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στον χώρο των υδρομέτρων. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη του αγωγού από το πεζοδρόμιο ή τα όρια του δρόμου, στον οποίο είναι τοποθετημένος ο αγωγός διανομής, μέχρι τη θέση εγκατάστασης των υδρομετρητών, καθώς και η κατακόρυφη διάταξη τοποθέτησης των υδρομετρητών, κατασκευάζεται από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου βάσει των τεχνικών οδηγιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., ενώ οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικών στην προαναφερόμενη υδραυλική διάταξη βαρύνει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη συντήρησης της. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μπορεί να αρνηθεί την τοποθέτηση υδρομέτρων στην εσωτερική αυτή διάταξη, εάν θεωρεί ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η τεχνική υπηρεσία της επιχείρησης. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να φροντίζουν να αποχετεύεται ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν οι υδρομετρητές. Την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον εσωτερικό χώρο της πολυκατοικίας στην ανωτέρω περίπτωση, από διαρροές ή επεμβάσεις για την αποκατάσταση διαρροών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε., φέρουν οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας. Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, δικαιούται ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο, με την παρουσία του υδρολήπτη. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται αμέσως η παροχή με απόφαση του Προέδρου ή του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Άρθρο 11 Πιέσεις του νερού Επάρκεια Νερού Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση τουλάχιστον 1 ατμ. στην θέση της παροχής. Η πίεση στο ίδιο σημείο δεν θα υπερβαίνει ποτέ τις 16 ατμ. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για τη λήψη των ενδείξεων, αν κατά την επίσκεψη του στο ακίνητο διαπιστώσει ότι η υδραυλική εγκατάσταση του ακινήτου παρουσιάζει ανωμαλίες, δηλ. διαρροές, υγρασία, σκουριά κλπ., πρέπει να το αναφέρει στην υπηρεσία του και να ζητηθεί εγγράφως από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή να αποκαταστήσει τη βλάβη σε μικρή προθεσμία, επισημαίνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα διακοπεί η παροχή νερού. 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Π E Ρ I E X O M E N A

Π E Ρ I E X O M E N A ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Το.Σ. της.ε.υ.α.x. έχοντας υπόψη : Ι. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συµπληρώθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 31/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ: 88 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Υ.Μ.Α.Θ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α

ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α Σελ. Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του κανονισµού 3 Άρθρο 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

%Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009 2561

%Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009 2561 Κ.Δ.Π. 406/200S %Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009 2561 Αριθμός 406 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κουντουριώτη 1-Λαύριο Τ.Κ. 19500, Τηλ. 22920 22109, Fax 22920 22413, e-mail:deyatil@in.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση Στην εισαγωγή προστέθηκε σαν 2η παραγρ. το εξής: Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε σύμβαση, που συνιστά κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Ε.Σ.Υ. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους για την εκτέλεση του έργου «Κρασπεδώσεις&Πλακοστρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 17 ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΞ7Μ-ΔΣ2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 17 ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΞ7Μ-ΔΣ2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 17 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 Στο Μαρούσι σήμερα την 7/03/2014, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Αγροτικη οδοποιία Δ.Ε Παπαφλέσσα. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000,00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα