Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου ( ΕΥΑΧ) Άρθρο 1 º Αντικείµενο του Κανονισµού Αντικείµενο του Κανονισµού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου άρδευσης της περιοχής αρµοδιότητας της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου ( ΕΥΑΧ), µε νερό γεωτρήσεων ή πηγών της ΕΥΑΧ. εν αφορά την λειτουργία των δικτύων διάθεσης εκροών των βιολογικών καθαρισµών της επιχείρησης. Άρθρο 2 º Γενικοί Όροι Βασικές Έννοιες i)γενικοί Όροι 1. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου ( ΕΥΑΧ) έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα άρδευσης καθώς και τις πηγές υδροδότησης και είναι αρµόδια για την µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους σύµφωνα µε το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 2. Η ΕΥΑΧ µέσω των δικτύων άρδευσης παρέχει νερό για την άρδευση αγροτεµαχίων. Η ΕΥΑΧ δεν έχει καµία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχοµένου νερού για άλλη πλην της άρδευσης χρήση. Επίσης δεν έχει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί σε καλλιέργειες ευαίσθητες σε συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού. 3. Νερό άρδευσης δικαιούται κάθε έκταση στην οποία αποδεδειγµένα υπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες. Για την απόδειξη της ύπαρξης γεωργικής καλλιέργειας, ο υδρολήπτης θα πρέπει να προσκοµίζει στην ΕΥΑΧ κατάλληλα έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά. 4. Κάθε υδρολήπτης µπορεί να καταναλώνει την ποσότητα νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του, σύµφωνα πάντα µε τους περιορισµούς του παρόντος κανονισµού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο µέλλον µε σχετικές αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΧ. 5. Υπηρεσία άρδευσης παρέχεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους, αφού και την χειµερινή περίοδο υπάρχουν καλλιέργειες για τις οποίες απαιτείται ποσότητα νερού, δεδοµένων και των καιρικών συνθηκών στην περιοχή. Συνεπώς η αρδευτική περίοδος είναι ολόκληρο το ηµερολογιακό έτος. Η αρδευτική περίοδος µπορεί να διαφοροποιηθεί µε απόφαση του.σ της ΕΥΑΧ ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, την διαθεσιµότητα νερού και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών. Κανονισµός ικτύου Άρδευσης ΕΥΑ Χερσονήσου - 1

3 6. Στις περιοχές όπου η ποσότητα νερού δεν επαρκεί, ή η υπεράντληση δηµιουργεί προβλήµατα στην ποιότητα του νερού ύδρευσης, η ΕΥΑΧ δύναται : α. Να εφαρµόζει περιοδική υδροδότηση (συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες), σύµφωνα µε πρόγραµµα άρδευσης που καταρτίζει η τεχνική υπηρεσία της ΕΥΑΧ ανά περιοχή. β. Να ορίζει διαφορετικό πρόγραµµα υδροδότησης ανά είδος καλλιέργειας, µε προτεραιότητα στις µονοετείς καλλιέργειες. γ. Να προβεί σε τµηµατικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισµένες ώρες κατά την κρίση της. δ. Να επιβάλλει τρόπους άρδευσης που κρίνει προσφορότερους για την καλύτερη διαχείριση του νερού. Η εφαρµογή του τρόπου άρδευσης που θα έχει αποφασιστεί από την ΕΥΑΧ αποτελεί κριτήριο για την υδροδότηση του ακινήτου ενώ η µη συµµόρφωση θα συνεπάγεται την διακοπή της. ε. Να διακόψει την υδροδότηση επ αόριστον ή να προβεί στον περιορισµό της αρδευτικής περιόδου έως την άρση των παραπάνω αιτιών. Η ΕΥΑΧ δεν φέρει ευθύνη, ούτε υποχρεούται στην καταβολή αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµιά µπορεί να υποστεί ο υδρολήπτης στην καλλιέργεια του ως συνέπεια της λήψης των παραπάνω µέτρων. 7. Η ΕΥΑΧ είναι υπεύθυνη για την ενιαία διαχείριση του νερού µε σκοπό την εξασφάλιση της απαιτούµενης ποσότητας προς όλους τους καταναλωτές, ανάλογα µε τις αρδευτικές ανάγκες κάθε περιοχής. 8. Πρώτη προτεραιότητα στην παροχή νερού είναι η εξυπηρέτηση της ύδρευσης, σύµφωνα µε τον νόµο. Συνεπώς, η ΕΥΑΧ µπορεί να µειώσει τις παρεχόµενες ποσότητες νερού άρδευσης προκειµένου αυτές να δοθούν στην ύδρευση, όποτε αυτό απαιτηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ποσότητες έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά. ii) Βασικές έννοιες 1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του µε τη ΕΥΑΧ δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής της αρδευόµενης έκτασης και υπογράφει την αίτηση για την υδροδότηση του ακινήτου. Η ΕΥΑΧ κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να αρδευτεί, ούτε η άρδευση αγροτεµαχίου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος. 2. Καταναλωτής ή υδρολήπτης θεωρείται εκείνος που κατά την συναλλαγή του µε τη ΕΥΑΧ δηλώνει ότι είναι ο χρήστης της αρδευόµενης έκτασης(π.χ. στις περιπτώσεις ενοικιαζοµένων αγροτεµαχίων καταναλωτής είναι ο ενοικιαστής). 3. Παροχή. Για να πραγµατοποιηθεί η υδροδότηση αγροτεµαχίων από το δίκτυο άρδευσης τοποθετείται από τη ΕΥΑΧ υδροµετρητής στο πλησιέστερο εξάρτηµα πολλαπλών παροχών (κολλεκτέρ). Η σύνδεση αυτή ονοµάζεται "Παροχή" και ο ιδιοκτήτης του αγροτεµαχίου είναι υποχρεωµένος να προκαταβάλει τη δαπάνη Κανονισµός ικτύου Άρδευσης ΕΥΑ Χερσονήσου - 2

4 για τη κατασκευή της. Η παροχή ανήκει µόνιµα στο ακίνητο για την άρδευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του και δεν µεταφέρεται για την άρδευση άλλου ακινήτου, ακόµα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Η Παροχή συµπεριλαµβανοµένου του υδροµέτρου, αποτελεί τµήµα του δικτύου άρδευσης της ΕΥΑΧ και τελεί υπό την ευθύνη της. Συνεπώς οποιαδήποτε παρέµβαση θεωρείται απόπειρα κλοπής νερού. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η υδροδότηση του ακινήτου και επιβάλλεται πρόστιµο µε απόφαση του.σ της ΕΥΑΧ. Άρθρο 3 º ιαδικασία σύνδεσης Τέλος Σύνδεσης 1. Όποιος επιθυµεί την παροχή νερού και έχει αγροτεµάχιο πλησίον του δικτύου άρδευσης, υποβάλλει αίτηση προς την υπηρεσία άρδευσης της ΕΥΑΧ Η παροχή νερού από το δίκτυο άρδευσης της ΕΥΑΧ επιτρέπεται µόνο κατόπιν τοποθετήσεως υδροµέτρου, το οποίο τοποθετείται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΕΥΑΧ., στο κολλεκτέρ που αυτή θα κρίνει καταλληλότερο και µε τις ακόλουθες προυποθέσεις : α. Στο ακίνητο να µην υπάρχει παροχή ύδρευσης. β. Στο ακίνητο να µην υπάρχει κτίσµα ή εάν υπάρχει να λειτουργεί ως βοηθητικός χώρος του ακινήτου (πχ αποθήκη) και µε την προϋπόθεση να µην διαθέτει υδραυλικούς υποδοχείς. γ. Στο ακίνητο να µην περιλαµβάνεται άλλη δραστηριότητα. πέραν της αγροτικής. δ. Ο τρόπος άρδευσης του ακινήτου να είναι σύµφωνος µε τον καθοριζόµενο από το.σ της ΕΥΑΧ ανά περιοχή. ε. Να έχει κατασκευάσει το δίκτυο άρδευσης έως τον συλλέκτη υδροληψιών (κολλεκτέρ) στο οποίο θα συνδεθεί µετά από υπόδειξη της ΕΥΑΧ. ζ) Να µην έχει προηγούµενες οφειλές προς την ΕΥΑΧ. 2. Για την υδροδότηση του ακινήτου θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΥΑΧ τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Η αίτηση (τυποποιηµένο έντυπο της ΕΥΑΧ) η οποία συµπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από κοινού από τον καταναλωτή και τον ιδιοκτήτη εφόσον δεν είναι ο ίδιος (πχ ενοικίαση ακινήτου). Στην αίτηση αναφέρονται η τοποθεσία του ακινήτου, η έκταση του ακινήτου, το µέγεθος και το είδος της καλλιέργειας, ο τρόπος άρδευσης, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για την καλλιέργεια (π.χ. µητρώο καλλιεργιών). β. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ιδιοκτήτη και ενοικιαστή (σε περίπτωση ενοικίασης) γ. Αντίγραφο του πρόσφατου Ε9 και εκκαθαριστικό εφορίας. δ. Ενοικιαστήριο θεωρηµένο από αρµόδια υπηρεσία (σε περίπτωση ενοικίασης) ε. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ιδιοκτήτη και ενοικιαστή (σε περίπτωση ενοικίασης) Κανονισµός ικτύου Άρδευσης ΕΥΑ Χερσονήσου - 3

5 ζ. Φωτοαντίγραφο αποσπάσµατος ορθοφωτοχάρτη αγροτεµαχίου του Υπουργείου Γεωργίας (στοιχεία αγροτεµαχίου µε αεροφωτογραφία) η. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και ενοικιαστή µε την οποία αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τον παρόντα κανονισµό θ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από την ΕΥΑΧ. Σε κάθε αλλαγή στα παραπάνω (ιδιοκτήτης, καταναλωτής, µέγεθος και/η είδος καλλιέργειας κλπ) πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην ΕΥΑΧ. Για όλες τις παροχές άρδευσης, οι οποίες προϋπάρχουν του παρόντος κανονισµού, οι ιδιοκτήτες των αγροτεµαχίων πρέπει να δηλώσουν όλα τα παραπάνω στοιχεία (ιδιοκτήτης, καταναλωτής, µέγεθος και είδος καλλιέργειας) εντός εξαµήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 3. Η ΕΥΑΧ δικαιούται να µην προχωρήσει στην σύνδεση της παροχής µε το δίκτυο άρδευσης, εφόσον δεν πληρούται µια τις παραπάνω προϋποθέσεις του παρόντος κανονισµού. 4. Οι ιδιοκτήτες των αγροτεµαχίων που πρόκειται να συνδεθούν µε το δίκτυο άρδευσης, πρέπει να καταβάλουν στη ΕΥΑΧ την δαπάνη και το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο άρδευσης. 5. απάνη σύνδεσης µε το δίκτυο άρδευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής, ενώ τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο άρδευσης θεωρείται η αξία της παρεχόµενης από τη ΕΥΑΧ υπηρεσίας, που υπολογίζεται µε βάση την απόφαση του.σ. της ΕΥΑΧ. 6. Σε περίπτωση επανασύνδεσης, λόγω ανεξόφλητων λογαριασµών ή παράβασης άρθρων του παρόντος κανονισµού ή µετά από αίτηση του καταναλωτή, ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή του τέλους επανασύνδεσης. 7. Πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς εξαρτηµάτων και υλικών άρδευσης, για τη σύνδεση του υδροµετρητή µε το δίκτυο άρδευσης, βαρύνουν την ΕΥΑΧ Επίσης η ΕΥΑΧ αναλαµβάνει την παρακολούθηση και συντήρησή του υδροµετρητή, καθώς και τυχόν αντικατάστασή του εάν αυτό απαιτηθεί. Προς τούτο επιβάλλεται τέλος συντήρησης. 8. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΧ, που εγκρίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Χερσονήσου, καθορίζονται και αναπροσαρµόζονται οι τιµές των παραπάνω τελών και δαπανών σύνδεσης, επανασύνδεσης και συντήρησης. 9. Σε ειδικές περιπτώσεις µεγάλων ακινήτων των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι κατ επάγγελµα αγρότες, στις οποίες συνυπάρχουν αγροτική δραστηριότητα και οικία, είναι δυνατόν να επιτραπεί, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΧ, η υδροδότησή του και µε παροχή ύδρευσης και µε παροχή άρδευσης. Στην απόφαση αυτή, πρέπει απαραίτητα να ορίζεται η ελάχιστη ποσότητα νερού ύδρευσης που θα πρέπει να χρεώνεται. Άρθρο 4 º ιάρκεια χρήσης παροχής 1. Η διάρκεια της χρήσης κάθε παροχής άρδευσης είναι απεριόριστη. Η ΕΥΑΧ όµως διατηρεί το δικαίωµα της διακοπής της παροχής του νερού στις παρακάτω περιπτώσεις : Κανονισµός ικτύου Άρδευσης ΕΥΑ Χερσονήσου - 4

6 α. Για επισκευές ή συντηρήσεις του δικτύου άρδευσης. β. Για ανεξόφλητους λογαριασµούς. γ. Για αυθαίρετη αλλαγή υδροµέτρου ή µετακίνησή του σε άλλο κολλεκτέρ. δ. Για την µη τήρηση του καθοριζόµενου τρόπου άρδευσης. ε. Για διαρροές σε δρόµους, παρακείµενα ακίνητα και άσκοπη κατασπατάληση νερού. στ. Όταν διαπιστωθεί αλλαγή (σε χρήση, µέγεθος κλπ) του υδροδοτούµενου αγροτεµαχίου, χωρίς ενηµέρωση της Υπηρεσίας ζ. Για κάθε παράβαση του παρόντος Κανονισµού και των σχετικών αποφάσεων του.σ της ΕΥΑΧ. Για τις περιπτώσεις γ έως και ζ επιβάλλεται και πρόστιµο το ύψος του οποίου καθορίζεται από το.σ της ΕΥΑΧ. 2. Για κάθε διακοπή που οφείλεται στους ανωτέρους λόγους ή σε άλλους λόγους ανωτέρας βίας, η ΕΥΑΧ δεν υποχρεούται σε καµία αποζηµίωση και αν ο υδρολήπτης υπέστη εκ της διακοπής, οποιαδήποτε ζηµιά. Άρθρο 5 º Μέγεθος παροχής 1. Κάθε ακίνητο δικαιούται µια παροχή. Το µέγεθος της παροχής του υδροµέτρου θα είναι ¾ της ίντσας ή 1 ίντσα το οποίο θα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΕΥΑΧ. Σε περίπτωση που κριθεί από την ΕΥΑΧ ότι το µέγεθος της καλλιέργειας απαιτεί µεγαλύτερες ποσότητες νερού και εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού στην περιοχή τότε θα τοποθετείται δεύτερο υδρόµετρο. Σε περιπτώσεις έλλειψης ή υποβαθµισµένης ποιότητας νερού η άρδευση των µεγάλων καλλιεργειών θα γίνεται τµηµατικά από ένα υδρόµετρο. Οι εγκαταστάσεις του δικτύου του αγροτεµαχίου πρέπει να είναι από υλικά επαρκούς αντοχής για πίεση τουλάχιστον 10 ατµοσφαιρών. Τα έξοδα της διανοµής από το δίκτυο της ΕΥΑΧ. µέχρι της παροχέτευσης, βαρύνουν εξολοκλήρου τον υδρολήπτη. Ο υδροµετρητής θα τοποθετείται στο πλησιέστερο εξάρτηµα πολλαπλών παροχών (κολεκτέρ). 2. Η ΕΥΑΧ µπορεί να τοποθετήσει υδρόµετρα κατάλληλης διατοµής σε κεντρικούς αγωγούς, διακλαδώσεις ή σε κολλεκτέρ για την καταµέτρηση της συνολικής ποσότητα του νερού που είναι συνδεδεµένα σε αυτά. Η απόκλιση της συνολικής κατανάλωσης των επιµέρους υδροµέτρων ως προς το κεντρικό υδρόµετρο θα ισοµοιράζεται στους υδρολήπτες, χρέωση η οποία θα επικυρώνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από έρευνα και εισήγηση της Υπηρεσίας. Προϋπόθεση για την κατανοµή της παραπάνω απόκλισης σε υδρολήπτη είναι η εξάµηνη σύνδεση του στο δίκτυο άρδευσης Άρθρο 6 º Ειδικές ιατάξεις 1. Η υπηρεσία άρδευσης υποχρεούται να µην επιτρέψει την παροχή νερού σε αγροτεµάχια που εµποδίζουν τη λειτουργία ή την διάνοιξη δηµοτικών ή αγροτικών οδών. Σε περίπτωση διαφωνίας του αιτούντος, αρµόδιο για να αποφασίσει σχετικά είναι το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΧ Κανονισµός ικτύου Άρδευσης ΕΥΑ Χερσονήσου - 5

7 2. Η υπηρεσία άρδευσης δικαιούται να µην επιτρέψει τη σύνδεση, σε περίπτωση που το αρδευόµενο αγροτεµάχιο βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη του ορίου των 100 µέτρων από το πλησιέστερο εξάρτηµα πολλαπλών παροχών (κολεκτέρ). 3. Ο υδρολήπτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη διαφύλαξη, την ασφάλεια και την καλή κατάσταση του υδροµέτρου. Κάθε δε βλάβη ή απώλεια νερού, που προέρχεται από εξωτερική επίδραση ή και χρήση, επιβαρύνει τον υδρολήπτη. Αν η βλάβη γίνει από πρόθεση του υδρολήπτη, διακόπτεται η παροχή νερού, αφαιρείται το υδρόµετρο επιβάλλεται πρόστιµο που αποφασίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΧ και διώκεται ποινικά. Η επανασύνδεση πραγµατοποιείται, αφού πληρωθεί το τέλος επανασύνδεσης. 4. Ο υδρολήπτης ακόµη φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη διαφύλαξη, την ασφάλεια κα. την καλή κατάσταση των σωληνώσεων από το υδρόµετρο µέχρι το υδροδοτούµενο αγροτεµάχιο. Απώλεια νερού που ενδεχοµένως γίνει στον αγωγό του υδρολήπτη µέχρι το αγροτεµάχιο του, βαρύνει αποκλειστικά τον υδρολήπτη 5. εν επιτρέπεται: - Καµία επέµβαση τρίτου επί των υδραγωγείων και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. - Επέµβαση επί του υδροµετρητή από οποιονδήποτε εκτός από τον υδραυλικό της υπηρεσίας άρδευσης της ΕΥΑΧ Για αυτό το λόγο τα υδρόµετρα θα σφραγίζονται µε ειδική σφραγίδα ή άλλο εξάρτηµα που θα κριθεί κατάλληλο. - Οποιαδήποτε εργασία η οποία θα µεταβάλλει την υδροληψία από το υδρόµετρο. Οι παραπάνω ενέργειες επιφέρουν κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου Άρθρο 7 º Τέλη άρδευσης 1. Ο λογαριασµός κατανάλωσης νερού άρδευσης περιλαµβάνει την αξία του καταναλισκόµενου νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται από το Ν. 1069/80. Ο λογαριασµός εκδίδεται περιοδικά, σε διάστηµα το οποίο καθορίζεται µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΧ. Η τιµή του νερού ανά κυβικό µέτρο, το πάγιο τέλος άρδευσης που ανεξάρτητα από την κατανάλωση είναι υποχρεωτικό για όλους τους καταναλωτές, η ελάχιστη ανά περίοδο έκδοσης λογαριασµών κατανάλωση κάθε υδροµετρητή, το ύψος του ενοικίου του υδροµετρητή και οι λοιπές επιβαρύνσεις και τέλη του Ν. 1069/80, καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΧ που ελέγχεται και εγκρίνεται σύµφωνα µε το νόµο. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωµα, στα πλαίσια της παραπάνω απόφασης, να ορίζει διαφορετικές τιµές ανάλογα µε την κατανάλωση (m 3 ), την περιοχή και την καλλιέργεια. Ακόµη µπορεί να ορίζει διαφορετικές τιµές ανάλογα µε το µέγεθος του αγροτεµαχίου την περιοχή και το είδος της καλλιέργειας, εκτιµώντας τις απαιτούµενες ποσότητες νερού. Ενδεικτικά, µπορεί να συνεκτιµώνται τα οριζόµενα στην κείµενη Νοµοθεσία σχετικά µε τον προσδιορισµό των κατώτατων και ανώτατων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση. Κανονισµός ικτύου Άρδευσης ΕΥΑ Χερσονήσου - 6

8 2. Ο λογαριασµός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος, εκδίδεται περιοδικά βάσει των ενδείξεων του υδροµέτρου και αποστέλλεται στον υδρολήπτη, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να τον εξοφλήσει, µέσα στην προθεσµία που αναγράφεται στο έντυπο. Η ΕΥΑΧ έχει το δικαίωµα, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταβάλλονται τα τέλη άρδευσης, µέσα στην προθεσµία που αναγράφεται στο έντυπο λογαριασµού, να διακόπτει την παροχή νερού και µην εγκρίνει την επανασύνδεση αν δεν εξοφληθούν τα οφειλόµενα και δεν καταβληθεί συγχρόνως το ανάλογο κατά περίπτωση τέλος επανασύνδεσης. 3. Ο λογαριασµός άρδευσης βαρύνει όλα τα αγροτεµάχια τα οποία αρδεύονται από το δίκτυο της ΕΥΑΧ, χρεώνεται δε στον υδρολήπτη. Σε περίπτωση αγροµίσθωσης, ο ιδιοκτήτης του αγροτεµαχίου ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο µε τον αγροµισθωτή. Σε περίπτωση ανεξόφλητων οφειλών η ΕΥΑΧ πέραν της νοµικής διεκδίκησης των οφειλοµένων µπορεί να ενσωµατώσει την οφειλή σε υδρόµετρο άρδευσης ή ύδρευσης άλλου ακινήτου του ενοικιαστή το οποίο βρίσκεται εντός του ήµου Χερσονήσου και ελλείψει αυτού σε άλλο αντίστοιχο υδρόµετρο του ιδιοκτήτη. Άρθρο 8 ο Ενστάσεις Μειώσεις λογαριασµών. 1. Κάθε υδρολήπτης µπορεί να παρακολουθεί την από το υδρόµετρό του πραγµατοποιούµενη κατανάλωση νερού, και να τις συγκρίνει µε τις ενδείξεις που κοινοποιούνται από την υπηρεσία της ΕΥΑΧ µε την αποστολή του λογαριασµού. 2. Η ΕΥΑΧ έχει το δικαίωµα να ελέγχει τους υδροµετρητές σε οποιαδήποτε στιγµή και να τους αντικαθιστά µε άλλους, ακόµα και διαφορετικού συστήµατος ή να προσθέτει µετρητές για βοηθητικό έλεγχο Σε περίπτωση αµφισβητήσεως της κατανάλωσης ο υδρολήπτης υποβάλλει τεκµηριωµένη ένσταση προς την ΕΥΑΧ. Οι αίτηση/ ένσταση αυτή προκειµένου να γίνει δεκτή απαιτείται να υποβληθεί πριν την λήξη πληρωµής του λογαριασµού, εκτός αν ειδικοί λόγοι δεν το επέτρεψα, τους οποίους αξιολογεί το.σ. της επιχείρησης. 3. Για την υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερόµενου, η υπηρεσία της ΕΥΑΧ. υποχρεούται να διενεργήσει έλεγχο της κατανάλωσης και καλής λειτουργίας του υδροµέτρου. Ο έλεγχος για διαπίστωση της καλής λειτουργίας του υδροµετρητή, διενεργείται από τους υπαλλήλους της ΕΥΑΧ. και µε τη συµµετοχή του υδρολήπτη εάν αυτό ζητηθεί από τον υδροδοτούµενο. Μετά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι ο µετρητής λειτουργεί εντός των επιτρεπόµενων ορίων σφάλµατος + 4% ο καταναλωτής βαρύνεται µε την δαπάνη ελέγχου η οποία έχει αποφασιστεί από το ιοικητικό συµβούλιο της ΕΥΑΧ και η οποία ενσωµατώνεται στον λογαριασµό του καταναλωτή. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί λειτουργία του µετρητή εκτός των επιτρεπόµενων ορίων σφάλµατος + 4% τα έξοδα βαρύνουν τη ΕΥΑΧ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανακριβή λειτουργία του υδροµέτρου η ΕΥΑΧ προβαίνει άµεσα στην αντικατάστασή του και ταυτόχρονα γίνεται διόρθωση της επιπλέον ή της επί έλαττων ποσότητας (κυβικών) κατά το ποσοστό απόκλισης από το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα του υδροµετρητή. Κανονισµός ικτύου Άρδευσης ΕΥΑ Χερσονήσου - 7

9 Οι καταναλωτές µπορούν να υποβάλλουν ένσταση µόνο για το τελευταίο λογαριασµό κατανάλωσης νερού, εκτός αν τεκµηριωµένα συντρέχουν λόγοι για την καθυστέρηση της ένστασης, οι οποίοι αξιολογούνται από το.σ. Για τον ίδιο λογαριασµό δεν µπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση. Ακόµη, δεν γίνεται δεκτή ένσταση καταναλωτών µε ληξιπρόθεσµες οφειλές, άλλες πέραν του λογαριασµού για τον οποίο κατατίθεται η ένσταση. Σε περίπτωση αµφισβήτησης της διαδικασίας ελέγχου του υδροµέτρου στο δοκιµαστήριο της ΕΥΑΧ, µετά από τεκµηριωµένη ένσταση του καταναλωτή, το υδρόµετρο αποστέλλεται στο διαπιστευµένο εργαστήριο ελέγχου υδροµέτρων της ΕΥ ΑΠ για την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού. Τα έξοδα αποστολής και ελέγχου του υδροµέτρου σε περίπτωση κανονικής λειτουργίας εντός των επιτρεπόµενων ορίων σφάλµατος βαρύνουν τον καταναλωτή και ενσωµατώνονται στο λογαριασµό του. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξακριβωθεί βλάβη του υδροµέτρου ή λάθος στην καταµέτρηση της ένδειξης ο υδρολήπτης υποχρεούται να καταβάλει το τέλος ελέγχου υδροµετρητή το οποίο καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΧ 3. Αν το υδρόµετρο δεν λειτουργεί λόγω βλάβης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υδρολήπτη, θα πρέπει ο ίδιος ο υδρολήπτης να ενηµερώσει άµεσα την ΕΥΑΧ προκειµένου να γίνει η αντικατάστασή του. Η κατανάλωση στην περίπτωση αυτή θα υπολογίζεται µε βάση τον µέσο όρο της καταννάλωσης της αντίστοιχης περιόδου των τριών τελευταίων ετών συνυπολογιζόµενης και ενδεχόµενης αλλαγής στην έκταση του αγροτεµαχίου ή του είδους της καλλιέργειας. 4. Σε περίπτωση απώλειας του υδροµέτρου, ο υδρολήπτης επιβαρύνεται µε την αξία του νέου υδροµέτρου και των υλικών σύνδεσης, και την αξία της µέγιστης κατανάλωσης νερού της αντίστοιχης περιόδου των τελευταίων πέντε ετών. Άρθρο 9 ο Άλλες γενικές διατάξεις. 1. Το νερό που παρέχεται από τη ΕΥΑΧ σε οποιοδήποτε υδρολήπτη, πρέπει να καταναλώνεται υποχρεωτικά για την εξυπηρέτηση του αγροτεµαχίου για το οποίο ζητήθηκε η σύνδεση. Απαγορεύεται η µεταπώληση ή διοχέτευση νερού σε γειτονικά αγροτεµάχια. 2. εν εγκρίνεται αίτηση παροχής νερού από τη ΕΥΑΧ εφόσον ο αιτών έχει οποιεσδήποτε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη.ε.υ.α.χ.από οποιαδήποτε υπηρεσία (ύδρευσης, άρδευση, αποχέτευση). Για το λόγο αυτό θα πρέπει πριν από κάθε έγκριση αίτησης άρδευσης να ελέγχεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΥΑΧ η ύπαρξη ή µη οφειλών εκ µέρους του αιτούντος. 3. Το ύψος των τελών άρδευσης καθορίζεται µε ιδιαίτερη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και τα οποία τέλη πρέπει απαραιτήτως να καλύπτουν το ύψος των ετήσιων εξόδων. Επίσης για τον καθορισµό των συντελεστών τελών άρδευσης θα πρέπει απαραιτήτως να λαµβάνονται υπόψη α) οι δαπάνες συντήρησης των έργων άρδευσης, β) οι ετήσιες δαπάνες λειτουργίας των Κανονισµός ικτύου Άρδευσης ΕΥΑ Χερσονήσου - 8

10 έργων τούτων, γ) οι δαπάνες αποσβέσεως κεφαλαίων, δ) οι ετήσιες δαπάνες διοικήσεως των έργων, κατά εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. 4. Η διέλευση σωλήνα κατά πλάτος του δρόµου µε σκοπό την άρδευση ακινήτου γίνεται µετά από θετική εισήγηση της ΕΥΑΧ για την τήρηση των προϋποθέσεων υδροδότησης του ακινήτου και την έκδοση άδειας τοµής από αρµόδια υπηρεσία του ήµου Χερσονήσου. 5. Για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί στο δίκτυο και τις εγκαταστάσεις άρδευσης της ΕΥΑΧ, αρµόδια για την εκτίµηση και αποκατάστασή της είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ΕΥΑΧ ενώ η δαπάνη βαρύνει αυτόν που την προξένησε. 6. Σε περίπτωση µετατόπισης του αρδευτικού δικτύου ή του συλλέκτη υδροληψιών (κολλεκτέρ), ο υδρολήπτης θα πρέπει µε δική του δαπάνη να προσαρµόσει το δίκτυο του στην νέα διαµορφούµενη κατάσταση του αρδευτικού δικτύου. 7. Καθένας ο οποίος υποβάλλει αίτηση υδροδότησης προς τη ΕΥΑΧ, πρέπει να λαµβάνει γνώση του παρόντος κανονισµού και ενυπόγραφα να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του. Η αίτηση αυτή θα παραµείνει στο αρχείο της υπηρεσίας της ΕΥΑΧ 8. Οι καταναλωτές των παροχών οι οποίες υπάρχουν κατά την ηµέρα έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισµού και για τις οποίες δεν έχει υπογραφεί η δήλωση του προηγούµενου άρθρου θεωρείται ότι αποδέχονται την ισχύ του παρόντος Κανονισµού µετά παρέλευση ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του στην ιστοσελίδα του ήµου καθώς και ενηµέρωση για τη δηµοσιοποίηση αυτή µέσω του τοπικού τύπου. 9. Η Τεχνική Υπηρεσία της ΕΥΑΧ, εφόσον δηµιουργηθεί πρόβληµα έλλειψης νερού για οποιοδήποτε λόγο, µπορεί να επιβάλλει περιοριστικά µέτρα στην κατανάλωση νερού σε κάποια περιοχή ή να εφαρµόσει πρόγραµµα διανοµής κατά την κρίση της. 10. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε που δεν ανήκει στην υπηρεσία της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου ( ΕΥΑΧ.) να θίξει µε οποιοδήποτε τρόπο τις γεωτρήσεις, το δίκτυο άρδευσης και τις διακλαδώσεις αυτού, τις ιδιωτικές παροχετεύσεις, τα υδρόµετρα καθώς και κάθε εξάρτηµα αυτών. 11. Σε περίπτωση υπαίτιας φθοράς (ηθεληµένη φθορά από δόλο) και διαπιστωµένη κλοπή νερού, θα επιβάλλεται στον παραβάτη πρόστιµο που καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της ΕΥΑΧ, και διώκεται ποινικά. 12. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΧ από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Χερσονήσου, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν. 1069/80, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. Άρθρο 10 ο Μεταβατική διάταξη. Εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισµού, οι καταναλωτές της άρδευσης θα πρέπει να προσέλθουν στην ΕΥΑΧ για να δηλώσουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 3. Μετά την άπρακτη παρέλευση του εξαµήνου, όλες οι παροχές άρδευσης για την οποία δεν έγινε η παραπάνω δήλωση, αυτοδίκαια καταργούνται. Κανονισµός ικτύου Άρδευσης ΕΥΑ Χερσονήσου - 9

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 º Αντικείµενο του Κανονισµού...1 Άρθρο 2 º Γενικοί Όροι Βασικές Έννοιες...1 Άρθρο 3 º ιαδικασία σύνδεσης Τέλος Σύνδεσης...3 Άρθρο 4 º ιάρκεια χρήσης παροχής...4 Άρθρο 5 º Μέγεθος παροχής...5 Άρθρο 6 º Ειδικές ιατάξεις...5 Άρθρο 7 º Τέλη άρδευσης...6 Άρθρο 8 ο Ενστάσεις Μειώσεις λογαριασµών...7 Άρθρο 9 ο Άλλες γενικές διατάξεις....8 Άρθρο 10 ο Μεταβατική διάταξη....9 Κανονισµός ικτύου Άρδευσης ΕΥΑ Χερσονήσου - 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός..Σελίδα 4 Διοίκηση Διεύθυνση...Σελίδα 4 Γενικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νομικό πλαίσιο Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Παροχή νερού 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού 1.3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Άρθρο 1: Αντικείµενο Κανονισµού Ο Κανονισµός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π E Ρ I E X O M E N A

Π E Ρ I E X O M E N A ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Το.Σ. της.ε.υ.α.x. έχοντας υπόψη : Ι. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συµπληρώθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1 - Ορισµός... 4 Άρθρο 2 - Παροχή πόσιµου νερού... 4 Άρθρο 3 - Αγωγοί... 4 Άρθρο 4 - Παροχές... 4 Άρθρο 5 Θέση παροχών... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 257/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4 Νομικό πλαίσιο 4 Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης 4 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4 1.1 Παροχή νερού 4 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 31/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ: 88 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Υ.Μ.Α.Θ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α

ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α Σελ. Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του κανονισµού 3 Άρθρο 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΨ-Χ4Ρ Αριθμ. Απόφασης 72/2014 ΠΕΡΙ : Κανονισμός λειτουργίας και Καθορισμός Τελών, δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ: ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ- ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟ- ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως της περιοχής αρµοδιότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1...5 Πεδίο Εφαρµογής και Ορισµοί...5 ΆΡΘΡΟ 2...7 Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας...7 ΆΡΘΡΟ 3...7 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Α 45ΒΧΩΡΣ-Υ99 Άρθρο 1 Αντικείµενο του Κανονισµού Αντικείµενο του Κανονισµού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδρομητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα