ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΟΔΘΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΟΔΘΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 Τετμολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Λάριζας Στολή Τετμολογικώμ Εθαρμογώμ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΟΔΘΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 2011

2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα Λάριςασ Σχολι Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν ΟΔΘΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ ΛΑΛΣΑ

3 ΑΝΤΛ ΡPOΛOΓOΥ Αγαπθτοί φοιτιτριεσ και φοιτθτζσ, Συγχαρθτιρια ςτουσ πρωτοετείσ, και ευχζσ ςε όλουσ για μια καλι και δθμιουργικι ακαδθμαϊκι χρονιά. Ο Οδθγόσ Σπουδϊν περιζχει χριςιμεσ πλθροφορίεσ για το Ρροπτυχιακό, αλλά και για τθ φυςιογνωμία και τθν οργάνωςθ του Τμιματόσ μασ. Στόχοσ είναι να ςασ εμπλζξει με τουσ ςθμαντικότερουσ ακαδθμαϊκοφσ κεςμοφσ, ϊςτε να ςυμμετζχετε ενεργά και αποδοτικά ςτθ ηωι τθσ κοινότθτασ του ΤΕΛ Λάριςασ και ειδικότερα του τμιματόσ μασ/ςασ. Απαραίτθτο ςυμπλιρωμα του Οδθγοφ Σπουδϊν είναι οι Λςτοςελίδεσ του Τμιματοσ (http// http// όπου κα βρείτε πλικοσ πλθροφοριϊν για τα μακιματα που κα διδαχκείτε. Θ επίςκεψι ςασ ςτισ ιςτοςελίδεσ των μακθμάτων κα είναι απαραίτθτθ για τθν άρτια εκπαίδευςι ςασ ςε όλθ τθ διάρκεια των Σπουδϊν ςασ. Το Τμιμα μασ ςυνεχίηει μια δυναμικι πορεία ανάπτυξθσ, με ςτακερι ζμφαςθ ςτθν εφαρμοςμζνθ εκπαίδευςθ ςε εργαςτθριακό επίπεδο, εμπλουτιςμζνθ με χριςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ και εφαρμογι ςε μελζτεσ περιπτϊςεων από τθν βιομθχανία. Επίςθσ, ςυνεχίηει τθν επιτυχθμζνθ εφαρμογι του κεςμοφ τθσ υποχρεωτικισ πρακτικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν του. Στόχοσ μασ είναι να κάνουμε το Τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν ζνα χϊρο εκπαίδευςθσ και ζρευνασ με διεκνι ακτινοβολία. Κζλουμε να δθμιουργιςουμε μία ηωντανι ακαδθμαϊκι μονάδα δεκτικι ςε νζεσ προτάςεισ και ςτθν ελεφκερθ και γόνιμθ διακίνθςθ των ιδεϊν. Βάςει του ςκεπτικοφ αυτοφ ενκαρρφνουμε τθν ενεργό ςυμμετοχι ςασ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του Τμιματοσ και ςασ προτρζπουμε να αναλάβετε δθμιουργικζσ πρωτοβουλίεσ, μζςω των εκπροςϊπων ςασ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ του Τμιματοσ. Αποτελεί βακιά μασ πεποίκθςθ ότι ζχουμε πολλά να ςασ διδάξουμε, πιςτεφουμε παράλλθλα ότι ζχουμε και αρκετά να διδαχκοφμε από ςασ. Λάριςα, Μάρτιοσ 2011 Τα μζλθ ΔΕΡ και το Ρροςωπικό του Τμιματοσ 3

4

5 ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ... 5 ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΛΑ ΤΟ ΤΕΛ ΛΑΛΣΑΣ ΚΑΛ ΤΟ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ... 6 ΤΑ ΤΕΛ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ... 6 ΜΟΝΛΜΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ ΥΡΟΔΟΜΘ ΚΑΛ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΟΥ ΡΤΥΧΛΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ ΕΕ ΞΞΑΑΜΜ ΘΘΝΝΟΟ ΑΑ ΕΕ ΞΞΑΑΜΜ ΘΘΝΝΟΟ BB ΕΕΞΞΑΑΜΜΘΘΝΝΟΟ Γ ΕΕ ΞΞΑΑΜΜ ΘΘΝΝΟΟ ΔΔ ΕΕΞΞΑΑΜΜΘΘΝΝΟΟ ΕΕ ΕΕ ΞΞΑΑΜΜ ΘΘΝΝΟΟ ΣΣΤΤ ΕΕ ΞΞΑΑΜΜ ΘΘΝΝΟΟ ΗΗ

6 ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΛΑ ΤΟ ΤΕΛ ΛΑΛΣΑΣ ΚΑΛ ΤΟ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ Οι εγκαταςτάςεισ του ΤΕΛ Λάριςασ απζχουν περίπου 4 χλμ από το κζντρο τθσ πόλθσ και καταλαμβάνουν ζκταςθ 1152 ςτρεμμάτων πίςω από τθν Αβερϊφειο Σχολι. Το ΤΕΛ τθσ Λάριςασ ςυνδζεται με τακτικι (ανά 10ϋ ςε όλθ τθ διάρκεια του Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ) Αςτικι Συγκοινωνία με το κζντρο τθσ πόλθσ (γραμμι αρικμόσ 9 με αφετθρία τθν πλατεία των Εβραίων Μαρτφρων). Στο ΤΕΛ Λάριςασ είναι εγγεγραμμζνοι περί τουσ ςπουδαςτζσ, οι οποίοι ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι ηωι τθσ πόλθσ. Θ χωροκζτθςι του ζξω από τον οικοδομικό ιςτό τθσ πόλθσ δίνει τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ χϊρων πραςίνου, αιςκθτικοφ άλςουσ και χϊρων ακλοπαιδιϊν Ρζραν των εκπαιδευτικϊν υποδομϊν διακζτει Αγρόκτθμα 1500 ςτρεμμάτων, Φοιτθτικι Εςτία 600 κλινϊν, Κτίριο Ρολλαπλϊν Χριςεων, Συνεδριακό Κζντρο, δφο Αμφικζατρα Ρολλαπλϊν Χριςεων, Αίκουςα Κινθματογράφου και Κλειςτό Γυμναςτιριο. Διακζτει επίςθσ οργανωμζνεσ Ρολιτιςτικζσ Ομάδεσ όπωσ Ομάδα Φωτογραφίασ Κεατρικι Ομάδα Μουςικι Ομάδα Οικολογικι Ομάδα Κινθματογραφικι Λζςχθ Ακλθτικζσ Ομάδεσ διαφόρων Ακλθμάτων Λςτοςελίδα Τμιματοσ http// Λςτοςελίδα εγγραφϊν βακμολογιϊν http//dionysos.teilar.gr Θλεκτρ. Διεφκυνςθ Γραμματείασ Θλεκτρ. Διεφκυνςθ Ρροϊςταμζνου Τθλζφωνο Γραμματείασ , Τθλζφωνο Ρροϊςταμζνου Τθλεφωνικό Κζντρο του ΤΕΛ Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ Σπουδαςτικι Εςτία Βιβλιοκικθ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Γραφείο Σίτιςθσ Σπουδαςτικό Εςτιατόριο Ακλθτικζσ Δραςτθριότθτεσ Υγειονομικι Ρερίκαλψθ ΤΑ ΤΕΛ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Λδρφματα (ΤΕΛ) είναι αυτοδιοικοφμενα Ανϊτατα Λδρφματα. Κάκε ΤΕΛ αποτελείται από δφο Σχολζσ κατϋ ελάχιςτο, οι οποίεσ αποτελοφνται από δφο Τμιματα κατϋ ελάχιςτο. Τα Τμιματα χωρίηονται ςε Τομείσ Μακθμάτων. Θ Διοίκθςθ (Ρρόεδροσ, Αντιπρόεδροι, Διευκυντζσ Σχολϊν, Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων και Υπεφκυνοι των Τομζων Μακθμάτων) εκλζγεται από τα μζλθ τθσ Ακαδθμαϊκισ Κοινότθτασ κάκε Λδρφματοσ για μια κακοριςμζνθ κθτεία. Θ βαςικι Ακαδθμαϊκι Μονάδα είναι το Τμιμα το οποίο εκδίδει τα αντίςτοιχα Ρτυχία μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν των ςπουδαςτϊν ςϋ αυτό. Ζνα τζτοιο Σμιμα είναι και το Σμιμα Μθχανολογίασ, το 6

7 οποίο ανικει λειτουργικά ςτθν Σχολι Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν του ΤΕΛ Λάριςασ και παρζχει ςπουδζσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Μθχανολόγου Μθχανικοφ Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ. Ραρζχει ςπουδζσ ςε δφο τομείσ, τον Καταςκευαςτικό και τον Ενεργειακό. Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των αποφοίτων του τμιματοσ κακορίηονται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε Νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. Θ Ζνωςθ Ελλινων Τεχνολόγων Μθχανικϊν (Ε.Ε.ΤΕ.Μ.) τθσ οποίασ μζλθ κακίςτανται οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ, παρζχει πλιρεισ πλθροφορίεσ για τα δικαιϊματα αυτά και τουσ ςτόχουσ και διεκδικιςεισ του επαγγελματικοφ αυτοφ κλάδο. Οι ςπουδζσ ςτα ΤΕΛ ρυκμίηονται από τουσ ίδιουσ κανόνεσ για όλα τα ομοειδι Λδρφματα. Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Λδρφματα κεμελιϊκθκαν με το Νόμο 1404/1983 και εντάχκθκαν ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (ΑΤΕΛ) με το Νόμο 2916/2001 ςαν μετεξζλιξθ των Κζντρων Ανϊτερθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΑΤΕΕ). Οι βαςικοί κανόνεσ ςπουδϊν (εςωτερικόσ κανονιςμόσ) ςτο ΤΕΛ προςδιορίηονται ςτα Ρροεδρικά Διατάγματα 498/1984, ΦΕΚ 176/ τ. Αϋ και 189/1989. Σιμερα οι Συνελεφςεισ των ΤΕΛ ζχουν ψθφίςει εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ, προςαρμοςμζνουσ ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ, για τθν εφαρμογι των οποίων απαιτείται θ δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ. Το Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό ςτο ΤΕΛ χωρίηεται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ μονίμου προςωπικοφ και ςε δφο εκτάκτου (ςφμβαςθ εργαςίασ). Το μόνιμο εκπαιδευτικό προςωπικό ζχει εκπαιδευτικά κακικοντα, υλοποιεί εφαρμοςμζνθ επιςτθμονικι ζρευνα και αναλαμβάνει διοικθτικά κακικοντα όταν απαιτείται. Θ ανϊτερθ κατθγορία μονίμου προςωπικοφ είναι ο Κακθγθτισ. Θ ςθμερινι νομοκεςία απαιτεί για να εκλεγεί κάποιοσ ςε κζςθ Κακθγθτι να διακζτει Διδακτορικό Δίπλωμα ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ, να ζχει επταετι επαγγελματικι πείρα, αποδεδειγμζνο αυτόνομο και δθμοςιευμζνο ερευνθτικό ζργο και αναφορζσ ςϋ αυτό από άλλουσ ερευνθτζσ. Οι ενδιάμεςεσ κατθγορίεσ μόνιμου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ είναι ο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ και ο Επίκουροσ Κακθγθτισ. Θ ςθμερινι νομοκεςία απαιτεί για να εκλεγεί κάποιοσ ςε κζςθ Αναπλθρωτι Κακθγθτι ι Επίκουρου Κακθγθτι να διακζτει Διδακτορικό Δίπλωμα ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ, να ζχει τετραετι τουλάχιςτον επαγγελματικι πείρα, ικανότθτα εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά ι ανακοινϊςεισ ςε διεκνι ςυνζδρια. Κακθγθτζσ, Αναπλθρωτζσ Κακθγθτζσ και Επίκουροι Κακθγθτζσ ςθκϊνουν το βάροσ τθσ διδαςκαλίασ των κεωρθτικϊν μακθμάτων κυρίωσ, αλλά και των εξειδικευμζνων εργαςτθρίων των Τμθμάτων. Θ χαμθλότερθ κατθγορία μονίμου προςωπικοφ είναι ο Κακθγθτισ Εφαρμογϊν. Θ ςθμερινι νομοκεςία απαιτεί για να εκλεγεί κάποιοσ ςε κζςθ Κακθγθτι Εφαρμογϊν να διακζτει μεταπτυχιακό δίπλωμα, να ζχει εξαετι επαγγελματικι πείρα και να ζχει τθν ικανότθτα ςυμμετοχισ ςε εφαρμοςμζνα ερευνθτικά προγράμματα. Οι Κακθγθτζσ Εφαρμογϊν ςθκϊνουν το βάροσ τθσ διδαςκαλίασ των Εργαςτθριακϊν Μακθμάτων ι του Εργαςτθριακοφ μζρουσ των Κεωρθτικϊν Μακθμάτων. Τα Τμιματα ςτελεχϊνονται ανάλογα με τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ και με ζκτακτο εκπαιδευτικό προςωπικό των κατθγοριϊν Επιςτθμονικοφ ι Εργαςτθριακοφ Συνεργάτθ. Τα Εργαςτιρια των Τμθμάτων είναι επίςθσ ςτελεχωμζνα και με μόνιμουσ υπαλλιλουσ τθσ κατθγορίασ του Ειδικοφ Τεχνικοφ Ρροςωπικοφ. Σιμερα ςτο Τμιμα Μθχανολογίασ φοιτοφν περί τουσ 1200 ςπουδαςτζσ και υπθρετοφν ς αυτό 17 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, 60 ζκτακτοι Επιςτθμονικοί και Εργαςτθριακοί Συνεργάτεσ ενϊ επίςθσ δζχεται τισ υπθρεςίεσ του Γενικοφ Τμιματοσ Κετικϊν Επιςτθμϊν για τα γενικά μακιματα, του Γενικοφ Τμιματοσ Ξζνων Γλωςςϊν και Φυςικισ Αγωγισ και του Τμιματοσ Θλεκτρολογίασ για τα μακιματα θλεκτρολογικϊν εφαρμογϊν. Ραράλλθλα παρζχει υπθρεςίεσ ςτα Τμιματα Θλεκτρολογίασ και Μθχανικισ Βιοςυςτθμάτων για τα μακιματα μθχανολογικϊν εφαρμογϊν. Τα εργαςτθριακά μακιματα του Τμιματοσ υποςτθρίηονται από πζντε (5) Ειδικοφσ Τεχνικοφσ (ΕΤΡ). Θ διοικθτικι υπθρεςία του Τμιματοσ αποτελείται από τον Ρροϊςτάμενο και το Συμβοφλιο του Τμιματοσ οι οποίοι υποςτθρίηονται ςτα κζματα διοικθτικισ μζριμνασ από δφο διοικθτικοφσ 7

8 υπαλλιλουσ. Το ανϊτατο όργανο του τμιματοσ είναι θ Συνζλευςθ ςτθν οποία παίρνονται όλεσ οι αποφάςεισ που αφοροφν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτθν ομαλι υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν. Το πρόγραμμα ςπουδϊν του Τμιματοσ παρουςιάηεται παρακάτω. Θ αποςτολι των ΤΕΛ ςτο Ελλθνικό Εκπαιδευτικό Σφςτθμα και ςτθν Ελλθνικι κοινωνία ευρφτερα προςδιορίηεται ςτον ιδρυτικό Νόμο 1404/1983 και τον Ρρόςφατο Νόμο 2916/2001 Σο ΣΕΙ παρζχει κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ ικανι να υποςτθρίξει ςτθν πράξθ επαγγζλματα ςχετιηόμενα με τισ εφαρμογζσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τεχνολογίασ, τθσ τζχνθσ ι άλλθσ γνώςθσ. Για να εκπλθρϊςουν το ςκοπό τουσ τα ΤΕΛ α. Αναπτφςςουν και διατθροφν δεςμοφσ με τθ βιομθχανία, τισ επιχειριςεισ και άλλεσ μορφζσ οικονομικισ οργάνωςθσ τθσ περιοχισ τουσ β. Συνεργάηονται μαηί τουσ ι με άλλα εκπαιδευτικά τριτοβάκμια Λδρφματα τθσ Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ γ. Συνειςφζρουν ςτθ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ των αποφοίτων τουσ, κακϊσ επίςθσ και όλου του Ελλθνικοφ λαοφ ευρφτερα. δ. Υλοποιοφν ερευνθτικά προγράμματα τεχνολογικισ εφαρμογισ Οι Νόμοι 1404/83 και 2916/2001 προβάλλουν το γεγονόσ ότι τα ΤΕΛ πρζπει να υλοποιοφν εφαρμοςμζνθ ζρευνα. Ζτςι ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων ζχει υλοποιθκεί και υλοποιείται ςε ποικίλεσ επιςτθμονικζσ περιοχζσ κάτω από το ςυντονιςμό τθσ Επιτροπισ Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ. Τονίηεται ιδιαίτερα ότι οι ςπουδαςτζσ των ΤΕΛ, υποχρεοφνται ςε εξάμθνθ Ρρακτικι Άςκθςθ ςε χϊρουσ εφαρμογισ τθσ κεωρθτικισ γνϊςθσ (Βιομθχανίεσ, Επιχειριςεισ, Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, Εργοτάξια του Δθμοςίου θ Λδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ), μόλισ αντιμετωπίςουν με επιτυχία τα μακιματα ειδικότθτασ που χαρακτθρίηουν τθν κατεφκυνςθ τθσ ειδίκευςισ των. Το Τμιμα μθχανολογίασ, όπωσ αναφζρκθκε, διακζτει δφο Τομείσ Ειδίκευςθσ, τον Καταςκευαςτικό (Αϋ Τομζασ Μακθμάτων) και τον Ενεργειακό (Βϋ Τομζασ Μακθμάτων). Το γεγονόσ αυτό βοθκά ςτθν ανάπτυξθ του δεςμοφ των ΤΕΛ με τθν Βιομθχανία και τισ Επιχειριςεισ και πολλζσ φορζσ δίνει ςτον απόφοιτο τθν πρϊτθ του κζςθ εργαςίασ βοθκϊντασ τον ςτον αγϊνα του για επαγγελματικι αποκατάςταςθ. Ο Κανονιςμόσ Σπουδϊν περιλαμβάνει τουσ βαςικοφσ κανόνεσ που διζπουν τισ ςπουδζσ ςιμερα ςτα ΤΕΛ ςτθν Ελλάδα, φυςικά και ςτο Τμιμα Μθχανολογίασ. Υπάρχει επίςθσ Νομοκεςία που ρυκμίηει τα επαγγελματικά δικαιϊματα των αποφοίτων του Τμιματοσ. Τα δικαιϊματα αυτά αφοροφν κυρίωσ ςτθν οργάνωςθ, τθ ςχεδίαςθ και τθν επίβλεψθ τθσ καταςκευισ ενόσ ζργου ι μιασ παραγωγικισ διαδικαςίασ και ςε μικρότερο βακμό ςτθ μελζτθ και ςτο ςχεδιαςμό του ζργου. Με τθ βοικεια τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ (2 ο ΚΠ, ΕΠΕΑΕΚ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ) δίνεται τα τελευταία χρόνια θ ευκαιρία ςτο Τμιμα να καταγράψει το ςθμερινό του πρόςωπο και να προχωριςει ςτθ ςυνζχεια, με τθ βοικεια και εξωτερικϊν κριτϊν, ςε προτάςεισ που ειςάγουν τισ απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ ςτο Ρρόγραμμα και ςτο αντικείμενο των ςπουδϊν και οδθγοφν ςτθ ςφγκλιςθ του προγράμματοσ με τα αντίςτοιχα των ομοειδϊν Τμθμάτων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ζγινε μεγάλθ προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν (που αναπτφςςεται πλζον ςε οκτϊ εξάμθνα) ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογικισ, μεταβιομθχανικισ κοινωνίασ και ςιμερα το Τμιμα είναι ςε κζςθ να επιδιϊξει ςυνεργαςίεσ με Τμιματα του Εςωτερικοφ ι του Εξωτερικοφ για ανάπτυξθ κοινϊν προγραμμάτων ςπουδϊν (ECTS) και ςυνεργαςίεσ ςτθν οργάνωςθ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. 8

9 Σημειϊνεται ότι οι απόφοιτοι του Τμήματοσ ζχουν τη δυνατότητα να ςυνεχίςουν τισ Σπουδζσ τουσ ςε άλλο ΑΕΛ ή ΤΕΛ ή να εκπονήςουν Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ ςτην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Στα βαςικά γνωςτικά αντικείμενα του Τμιματοσ Μθχανολογίασ περιλαμβάνονται τα Μακθματικά, θ Φυςικι και ο Ρρογραμματιςμόσ των Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν ςε ζκταςθ και βάκοσ κατάλλθλου επιπζδου για τθν κατανόθςθ των Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν ςτθ Μθχανολογία. Στθ γενικι Μθχανολογικι κατάρτιςθ περιλαμβάνεται θ Μθχανικι, το μθχανολογικό Σχζδιο και θ Θλεκτρονικι Σχεδίαςθ, θ Κερμοδυναμικι, οι Μθχανζσ Εςωτερικισ Καφςθσ, θ Κζρμανςθ, θ Ψφξθ και ο Κλιματιςμόσ χϊρων, τα Στοιχεία μθχανϊν, θ Θλεκτροτεχνία και ο Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ των Υλικϊν. Τα μακιματα τθσ Ειδικότθτασ εντάςςονται ςε δφο Τομείσ, εκ των οποίων ο πρϊτοσ ζχει Καταςκευαςτικι Κατεφκυνςθ και περιλαμβάνει μακιματα όπωσ οι Εργαλειομθχανζσ, ο Σχεδιαςμόσ των Καταςκευϊν, οι Ανυψωτικζσ και Μεταφορικζσ Μθχανζσ. Ο δεφτεροσ Τομζασ ζχει Ενεργειακι Κατεφκυνςθ και περιλαμβάνει μακιματα όπωσ οι Ατμολζβθτεσ- Ατμοςτρόβιλοι, οι Συςκευζσ Κερμικϊν Διεργαςιϊν, οι Μθχανζσ Εςωτερικισ Καφςθσ και γενικά, μακιματα που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ τθσ ενζργειασ. Θ Ρρακτικι Άςκθςθ ςτο 8 ο Εξάμθνο πραγματοποιείται ςε χϊρουσ παραγωγισ εργαςτιρια και γενικά χϊρουσ εργαςίασ τθσ ειδικότθτασ Μθχανολόγου Μθχανικοφ Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, με ςκοπό τθν εμπζδωςθ των γνϊςεων των προθγουμζνων εξαμινων, τθν παροχι δυνατότθτασ ανάπτυξθσ πρωτοβουλιϊν, κακϊσ και τθν παροχι δυνατότθτασ ανάπτυξθσ ικανοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων τθσ πράξθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ομαδικι εργαςία. Τζλοσ με τθν Ρτυχιακι Εργαςία πριν τθ λιψθ του Ρτυχίου δίνεται θ δυνατότθτα ςτο Σπουδαςτι να αποκτιςει τθν εμπειρία μελζτθσ ςε βάκοσ ενόσ κζματοσ τθσ ειδικότθτασ, είτε με πειραματικι, είτε με καταςκευαςτικι, είτε με ςυνκετικι εργαςία, χρθςιμοποιϊντασ τθ βιβλιογραφία και αναδεικνφοντασ, προςωπικζσ ικανότθτεσ Οι μόνιμεσ υποδομζσ του τμιματοσ εκτείνονται ςε 3645 τ.μ. περίπου τα οποία κατανζμονται ωσ εξισ Εργαςτθριακοί χϊροι βαρζων μθχανθμάτων 440 τ.μ. Εργαςτιρια 2015 τ.μ. Αίκουςεσ υπολογιςτϊν και πολυμζςων δυναμικότθτασ 201 τ.μ. Αίκουςεσ διδαςκαλίασ 287 τ.μ. Χϊροι διοικθτικισ υποςτιριξθσ 30 τ.μ. Λοιποί χϊροι 672 τ.μ. 9

10 ΜΟΝΛΜΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ Ρροϊςτάμενοσ Τμήματοσ Δρ. Βλαχογιάννθσ Μιχαιλ Καθηγητζσ 1. Δρ. Ναςίκασ Ακανάςιοσ 2. Δρ. Τηαχάνθσ Άγγελοσ 3. Δρ. Τςιρίκογλου Κεόδωροσ Αναπληρωτζσ Καθηγητζσ 4. Δρ. Βλαχογιάννθσ Μιχαιλ 5. Δρ. Ηαοφτςοσ Στζφανοσ 6. Δρ. Χαςιϊτθσ Ρερικλισ Επίκουροι Καθηγητζσ 7. Δρ. Λακωβάκθσ Βαςίλειοσ 8. Δρ. Κεχαγιάσ Λωάννθσ 9. Δρ. Μουηάκθσ Διονφςιοσ 10. Ροφλιοσ Γεϊργιοσ 11. Τςιμποφκθσ Ακανάςιοσ 12. Δρ. Χαραλάμπουσ Ονοφφριοσ Καθηγητζσ Εφαρμογϊν 13. Δθμθτριάδθσ Λωάννθσ 14. Κρίκκθσ Κωνςταντίνοσ 15. Ρζτρου Σωτιριοσ 16. Χαμπθλομάτθσ Ραναγιϊτθσ 17. Χατηθνίκοσ Τριαντάφυλλοσ Πλο το προςωπικό του Τμιματοσ διακζτει μεγάλθ εκπαιδευτικι και επαγγελματικι εμπειρία και αρκετοί ζχουν ςθμαντικό επιςτθμονικό και ερευνθτικό ζργο ςθμαντικι παρουςία ςτουσ χϊρουσ εφαρμογισ. Οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί του τμιματοσ ζχουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ επιπζδου Master ενϊ δζκα (10) μζλθ Ε.Ρ διακζτουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ επιπζδου διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Ππωσ διαπιςτϊνεται από τθν μελζτθ των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων όλοι οι Κακθγθτζσ και Επίκουροι Κακθγθτζσ κακϊσ και ζνασ Κακθγθτισ Εφαρμογϊν ζχουν αποτελζςει ι αποτελοφν υψθλόβακμο ςτελεχιακό δυναμικό ςε βιομθχανικζσ επιχειριςεισ. Επίςθσ ςτα βιογραφικά ςθμειϊματα των περιςςοτζρων μελϊν Ε.Ρ. μπορεί να βρει κανείσ πλοφςιο δθμοςιευμζνο ερευνθτικό ζργο ςε βαςικό και ςε εφαρμοςμζνο επίπεδο. Είναι ςκόπιμο επίςθσ να ςθμειωκεί ότι οι εκπαιδευτικοί που υποςτθρίηουν το Γενικό Τμιμα Κετικϊν Επιςτθμϊν ςε μακιματα γενικισ υποδομισ, όπωσ φαίνεται από τα βιογραφικά τουσ ςθμειϊματα διακζτουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ υψθλοφ επιπζδου και αρκετό δθμοςιευμζνο ερευνθτικό ζργο κακϊσ και πολυετι παρουςία ςτον εκπαιδευτικό χϊρο. ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Το ειδικό τεχνικό προςωπικό είναι άριςτα τεχνικά καταρτιςμζνο με πολυετι βιομθχανικι παρουςία και υποςτθρίηει τεχνικά τον μθχανολογικό εξοπλιςμό του Τμιματοσ. 10

11 ΥΡΟΔΟΜΘ ΚΑΛ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ ΜΟΝΙΜΕ ΤΠΟΔΟΜΕ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ Στο τμιμα λειτουργοφν 20 Εργαςτιρια τα οποία διακζτουν κυρίωσ ςφγχρονο εκπαιδευτικό εξοπλιςμό. Τα τελευταία χρόνια, με τθν ζνταξθ των Τεχνολογικϊν Λδρυμάτων ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ γίνεται μεγάλθ προςπάκεια ανάπτυξθσ ερευνθτικοφ εξοπλιςμοφ με ςτόχο τθν υλοποίθςθ Τεχνολογικισ Ζρευνασ ΤΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΕΓΑΛΕΛΟΜΘΧΑΝΩΝ Διακζτει Ζναν τόρνο CNC κατακόρυφο εκπαιδευτικό (Cortini F100) μζςθσ ιςχφοσ (3,7Kw) με μονάδα ελζγχου FANUC OT/C και αυτόματο εργαλειοφορείο 8 κζςεων Ζναν τόρνο CNC οριηόντιο εκπαιδευτικό (Denford) μικρισ ιςχφοσ (2Kw) με μονάδα ελζγχου Denford Μία φρεηομθχανι CNC κατακόρυφθ (Interact-II, Bridgeport) με μονάδα ελζγχου TNC 151για προγραμματιςμό ςε ISO και Heidenhain Ρρόγραμμα CAD/CAM (EdgeCAM) για ςχεδίαςθ μθχανολογικϊν εξαρτθμάτων, δθμιουργία προςομοιϊςεων καταςκευισ (CLDATA) ςε φρζηα και τόρνο ςτισ τρεισ διαςτάςεισ και δθμιουργίασ κϊδικα καταςκευισ ςτισ εργαλειομθχανζσ CNC του εργαςτθρίου. Δίκτυο ΘΥ ςυνδεδεμζνο με τισ εργαλειομθχανζσ CNC για τθν αποςτολι κϊδικα καταςκευισ. TO ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΕΩΝ. Διακζτει - Δζκα θλεκτροςυγκολλιςεισ τόξου, για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου θλεκτροδίου. - Τζςςερισ θλεκτροςυγκολλιςεισ τόξου, θμιαυτόματεσ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου MIG/MAG. - Δφο θλεκτροςυγκολλιςεισ τόξου,για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου TIG. - Τρεισ ςυςκευζσ οξυγονοςυγκόλλθςθσ. - Μία ςυςκευι ελζγχου ςφαλμάτων ραφϊν, με υπεριχουσ. - Δφο ςκλθρόμετρα. - Μία ςυςκευι αναδίπλωςθσ (ελζγχου ολκιμότθτασ). Επίςθσ υπάρχουν εργαςτιρια εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν διαμόρφωςθσ μεταλλικϊν ςτοιχείων με εργαλεία χειρόσ (Μηχανολογικό εργαςτήριο).στα εργαςτιρια αυτά υπάρχει και εξοπλιςμόσ για τθν διαμόρφωςθ αντικειμζνων από λεπτι λαμαρίνα, κακϊσ επίςθσ και εξοπλιςμόσ διαμόρφωςθσ και παραγωγισ απλϊν χυτϊν αντικειμζνων. Τα εργαςτιρια βαρζων μθχανθμάτων και το Μθχανολογικό εργαςτιριο είναι επίςθσ εξοπλιςμζνα με μια ςειρά μετρθτικϊν οργάνων (μικρόμετρα, παχφμετρα, τραχφμετρα, ςπειρόμετρα κ.τ.λ.) μθχανικϊν ι θλεκτρονικϊν που χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο των διαςτάςεων και των επιφανειϊν των ςτοιχείων που καταςκευάηονται. Το εργαςτιριο ςυγκολλιςεων μετάλλων του Τμιματοσ είναι υπερςφγχρονο και κατάλλθλα εξοπλιςμζνο για τθν άρτια και αςφαλι εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν. Λαμβάνονται όλα τα μζτρα 11

12 προςταςίασ από τισ ακτινοβολίεσ και τθν ρφπανςθ του αζρα κακϊσ επίςθσ και από τα οποιαδιποτε ατυχιματα. Το εργαςτιριο ςυγκολλιςεων με τθν βοικεια τθσ χρθματοδότθςθσ από το 2ο Κ.Ρ.Σ. ςτα πλαίςια του προγράμματοσ τθσ αναβάκμιςθσ ςπουδϊν ζχει εφοδιαςτεί και με πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό διαφανειϊν,cd-rom, VIDEO ταινιϊν κ.τ.λ. τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςτατικότερθ παρουςίαςθ τθσ φλθσ. Επίςθσ ςτα εργαςτιρια καταςκευαςτικισ κατεφκυνςθσ του Τμιματοσ περιλαμβάνεται το εργαςτιριο Μθχανικισ Διαμόρφωςθσ και Τριβολογίασ όπου με κατάλλθλο εξοπλιςμό οι ςπουδαςτζσ εκπαιδεφονται ςε διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ υδροδυναμικισ λίπανςθσ του ιξϊδουσ των λιπαντικϊν,τθσ ςκλθρομζτρθςθσ των επιφανειϊν,τθσ τραχφτθτασ των επιφανειϊν,και τθσ φκοράσ ςε τριβόμενα ςτοιχεία των μθχανϊν (άξονεσ,ζδρανα κ.τ.λ.). Το εργαςτιριο αυτό περιλαμβάνει τισ παρακάτω ςυςκευζσ και όργανα ΟΓΑΝΑ & ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ ΤΛΒΟΛΟΓΛΑΣ - Συςκευι επαφϊν Hertz. - Συςκευι υδροδυναμικισ λίπανςθσ Michel Pad. - Λξωδόμετρο. - Οπτικι ελαςτουδροδυναμικι ςυςκευι. - Πργανο μζτρθςθσ ποιότθτασ επιφάνειασ. - Σκλθρόμετρο. - Στροφόμετρο. - Μθχανι φκοράσ-τριβισ. - Μθχανι ελζγχου λιπαντικϊν «4 ςφαιρϊν» - Συςκευι προςομοίωςθσ λειτουργίασ άξονα εδράνου. Για τθν εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν ςτο Μθχανολογικό Σχζδιο λειτουργοφν δφο(2) Σχεδιαςτήρια εξοπλιςμζνα με 70 ςχεδιαςτικά ζδρανα και ςυςκευζσ προβολισ διαφανειϊν. Οι ςπουδαςτζσ εκπαιδεφονται ςτθν γραμμογραφία ςτθν ςχεδίαςθ των βαςικϊν όψεων,ςτισ μεκόδουσ αναγραφισ των διαςτάςεων ςτθν ςχεδίαςθ τομϊν των μθχανϊν και μθχανιςμϊν και ςτθ ςχεδίαςθ μθχανολογικϊν εξαρτθμάτων από πρότυπα. Επίςθσ ςε δεφτερο επίπεδο ακολουκεί εκπαίδευςθ ςτο ςχεδιαςμό των κοχλιοςυνδζςεων, των εδράςεων, των τριβζων κφλιςθσ, των οδοντωτϊν τροχϊν και τροχαλιϊν,των μζςων ςτεγανότθτασ κ.τ.λ. Τζλοσ γίνεται ολοκλθρωμζνοσ ςχεδιαςμόσ διαφόρων ςυςκευϊν όπωσ (διακόπτεσ ρευςτοφ, εξαρτιματα γρφλου, πρζςςασ, βαλβίδων ατμοφ,μειωτιρων,ςτροφϊν,ςυγκολλιςεων κ.τ.λ.). Το Τμιμα επίςθσ είναι εξοπλιςμζνο με Εργαςτήριο Θλεκτρονικήσ Σχεδίαςησ δυναμικότθτασ 16 Θ/Υ όπου οι ςπουδαςτζσ εκπαιδεφονται ςτο ςχεδιαςμό ςτοιχείων των μθχανϊν και των μθχανιςμϊν με τθ χριςθ προγραμμάτων θλεκτρονικοφ υπολογιςτι που λειτουργοφν ςε περιβάλλον AutoCAD. Οι ςπουδαςτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτουσ υπολογιςτζσ για τθν άςκθςι τουσ και τθν εφαρμογι των γνϊςεων που απζκτθςαν ςτα μακιματα Μθχανολογικό Σχζδιο Λ και Μθχανολογικό Σχζδιο ΛΛ. Το εργαςτιριο θλεκτρονικισ ςχεδίαςθσ είναι εφοδιαςμζνο και με κατάλλθλο λογιςμικό το οποίο ςυνδζεται με τισ αυτόματεσ εργαλειομθχανζσ του Τμιματοσ και ζτςι γίνεται εφικτόσ ο προγραμματιςμόσ τουσ και θ καταςκευι του ςτοιχείου τθσ μθχανισ που ςχεδιάςτθκε ςτισ εργαλειομθχανζσ CNC του εργαςτθρίου εργαλειομθχανϊν (CAD/CAM). Στα πλαίςια τθσ ομάδασ μακθμάτων καταςκευαςτικισ κατεφκυνςθσ λειτουργεί επίςθσ Εργαςτήριο Οργάνωςησ τησ Ραραγωγήσ το οποίο είναι εξοπλιςμζνο με ςυςκευζσ ελζγχου και μζτρθςθσ των χαρακτθριςτικϊν μικροκλίματοσ, τθν οργάνωςθ αποκικθσ εργοςταςίου και τθν οργάνωςθ παραγωγισ μθχανϊν. Ζτςι οι ςπουδαςτζσ εκπαιδεφονται ςτον ζλεγχο του περιβάλλοντοσ εργαςίασ, ςτθ διάταξθ των παραγωγικϊν μζςων, ςτθν διαδικαςία και ςτθν οργάνωςθ τθσ παραγωγισ, ςτθ ςυντιρθςθ των εργοςταςίων, ςτον ζλεγχο τθσ παραγωγισ, ςτθν 12

13 κοςτολόγθςθ των προϊόντων και ςτισ τεχνικζσ ελζγχου των αποκεμάτων των πρϊτων υλϊν και των προϊόντων. Το εργαςτιριο οργάνωςθσ τθσ παραγωγισ είναι εξοπλιςμζνο με τθν παρακάτω υποδομι ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ - Συςκευι μζτρθςθσ ζνταςθσ ιχου. - Συςκευι μζτρθςθσ ζνταςθσ φωτόσ. - Συςκευι μζτρθςθσ χαρακτθριςτικϊν μικροκλίματοσ. - Βιντεοκάμερα. - Τθλεόραςθ. - Βίντεο. - Χρονόμετρο. - Δφο Θ/Υ PC. - Λογιςμικό για χρονικό προγραμματιςμό ζργου. - Λογιςμικό για οργάνωςθ αποκικθσ εργοςταςίου. - Λογιςμικό για πρόγραμμα παραγωγισ μθχανϊν. Γίνεται προςπάκεια ανάπτυξθσ του παραπάνω εργαςτθρίου με τθν προμικεια πιο ςφγχρονου λογιςμικοφ παρακολοφκθςθσ και οργάνωςθσ εργαςίασ, με τθν υποςτιριξθ του 2ου Κ.Ρ.Σ. (Αναβάκμιςθ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Τμιματοσ Μθχανολογίασ. Ο Τομζασ Μακθμάτων ενεργειακισ κατεφκυνςθσ υποςτθρίηεται εργαςτθριακά με υπερςφγχρονο παλαιό και νζο εργαςτθριακό εξοπλιςμό και περιλαμβάνει τα παρακάτω εργαςτιρια ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΜΘΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΚΑΥΣΘΣ ςτο οποίο οι ςπουδαςτζσ εκπαιδεφονται ςτισ αρχζσ λειτουργίασ, ςτα χαρακτθριςτικά, ςτουσ βακμοφσ απόδοςθσ,ςτισ βλάβεσ και ςτθ ςυντιρθςθ όλων των τφπων των Μ.Ε.Κ. Το εργαςτιριο είναι εξοπλιςμζνο με πολλοφσ κινθτιρεσ διαφόρων τφπων τουσ οποίουσ οι ςπουδαςτζσ κατά τθν φοίτθςι τουσ αποςυναρμολογοφν και ςυναρμολογοφν. Υπάρχουν επίςθσ πολλζσ μετρθτικζσ ςυςκευζσ για τθν μζτρθςθ του κυβιςμοφ, του βακμοφ ςυμπίεςθσ των φκορϊν, των διαφόρων ςυςτθμάτων των Μ.Ε.Κ κακϊσ επίςθσ και τον ζλεγχο και τθ ρφκμιςθ των καυςαερίων. Το εργαςτιριο αυτό είναι εξοπλιςμζνο με ςφγχρονεσ ςυςκευζσ ελζγχου και θλεκτρονικισ ανάφλεξθσ και των διαφόρων ςυςτθμάτων ζγχυςθσ του καυςίμου ςτισ Μ.Ε.Κ. Λειτουργεί επίςθσ ςφγχρονθ δυναμομετρικι μονάδα και θλεκτρικι δυναμοπζδθ, δοκιμαςτιριο αντλιϊν και ςυςκευι ευκυγράμμιςθσ και ηυγοςτάκμιςθσ των τροχϊν αυτοκινιτου. Το εργαςτιριο πλαιςιϊνεται τζλοσ με πολλά ομοιϊματα και τομζσ των διαφόρων ςτοιχείων των Μ.Ε.Κ. με λογιςμικό προςομοίωςθσ των λειτουργικϊν διαδικαςιϊν, βιντεοταινίεσ,cd, που υποβοθκοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν παρουςίαςθ με παραςτατικό τρόπο του γνωςτικοφ αντικειμζνου του μακιματοσ. ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΚΘΣ ΤΩΝ ΕΥΣΤΩΝ Ζνα από τα καινοφρια εργαςτιρια του Τμιματοσ είναι και το εργαςτιριο Μθχανικισ των ευςτϊν το οποίο είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε να εξυπθρετιςει και εφαρμοςμζνθ ζρευνα. Για τθν εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν χρθςιμοποιείται και το Εργαςτιριο Υδραυλικισ του Τμιματοσ Ζργων υποδομισ. Τα δφο αυτά εργαςτιρια καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτα μακιματα τθσ Μθχανικισ των ευςτϊν και των Υδροδυναμικϊν Μθχανϊν. Διατίκενται ςυςκευζσ μετριςεων των χαρακτθριςτικϊν μεγεκϊν των ρευςτϊν (πυκνότθτα, ιξϊδεσ,πίεςθ, 13

14 κερμοκραςία, παροχι,κακϊσ επίςθσ ςυςκευζσ μζτρθςθσ απωλειϊν λόγω τριβϊν ςε δίκτυα ςωλθνϊςεων. Το καινοφριο εργαςτιριο Μθχανικισ ευςτϊν διακζτει εκπαιδευτικό και ερευνθτικό εξοπλιςμό για τθν μζτρθςθ τθσ κατανομισ ταχφτθτασ ςε ροικά πεδία, υποθχθτικι αεροςφραγγα για τθν μελζτθ τθσ αντίςταςθσ κινουμζνων ςωμάτων μζςα ςε ρευςτά, ςιραγγα δοκιμϊν αιολικϊν μθχανϊν, εκπαιδευτικι μονάδα παρακολοφκθςθσ των ροικϊν χαρακτθριςτικϊν των καπναερίων που προζρχονται από καφςθ υγρϊν και αερίων καυςίμων κακϊσ και εκπαιδευτικι μονάδα αεροςτροβίλου μετατροπισ τθσ κινθτικισ ενζργειασ καυςαερίου ςε θλεκτρικι ενζργεια. Για τθν εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν διατίκενται τζςςερισ μονάδεσ προςομοίωςθσ λειτουργικϊν διαδικαςιϊν ςτον Θ/Υ (ςυμπιεςτισ, αξονικόσ ανεμιςτιρασ,φυγοκεντρικι αντλία, υδροςτρόβιλοσ PELTOΝ.).Για τθν δοκιμι των αντλιϊν ζχει εγκαταςτακεί χωρίσ ακόμθ να ζχει ολοκλθρωκεί υποδομι ελζγχου τθσ απόδοςθσ υδροδυναμικϊν μθχανϊν. Ο ερευνθτικόσ εξοπλιςμόσ που υπάρχει αφορά κυρίωσ ςε μζτρθςθ ταχφτθτασ και κερμοκραςίασ με τθ μζκοδο κερμοφ ςφρματοσ (hot wire). Το εργαςτιριο είναι εφοδιαςμζνο με εκπαιδευτικζσ τομζσ υδροδυναμικϊν μθχανϊν ι ςτοιχείων τουσ με τρεισ Θ/Υ που υποςτθρίηονται από ςφγχρονο λογιςμικό υπολογιςμοφ των ροϊν, CD-ROM, βιντεοταινίεσ και διαφάνειεσ. ΤΟ ΕΓΑΣΤΙΛΟ ΚΖΜΑΝΣΘΣ,ΨΦΞΘΣ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΦ είναι επίςθσ ζνα άριςτα εξοπλιςμζνο εργαςτιριο υποςτιριξθσ ενεργειακισ κατεφκυνςθσ αντικειμζνου. Διακζτει μονάδεσ κζρμανςθσ χϊρων εξοπλιςμζνεσ με λζβθτεσ πολλϊν τφπων, καυςτιρεσ, κερμαντικά ςϊματα και όλα τα παρελκόμενα ενόσ ςφγχρονου λεβθτοςταςίου κζρμανςθσ. Υπάρχει μετρθτικόσ εξοπλιςμόσ για τον ζλεγχο των καυςαερίων και τθ ρφκμιςθ των καυςτιρων. Ραράλλθλα ςτο εργαςτιριο λειτουργεί εκπαιδευτικόσ εξοπλιςμόσ για τθν εξοικείωςθ και τθν πρακτικι άςκθςθ των φοιτθτϊν ςε κζματα λειτουργίασ των ψυκτικϊν μθχανϊν ψφξθσ και κατάψυξθσ προϊόντων. Οι ςυςκευζσ αυτζσ δείχνουν με παραςτατικό τρόπο τθ λειτουργία μιασ ψυκτικισ μθχανισ και τον ςχεδιαςμό των επιμζρουσ ςτοιχείων τθσ. Το εργαςτιριο είναι επίςθσ εφοδιαςμζνο με δφο μονάδεσ εκπαίδευςθσ των ςπουδαςτϊν ςτον κλιματιςμό των χϊρων. Οι μονάδεσ αυτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και μζτρθςθσ όλων των παραμζτρων που επθρεάηουν τισ ςυνκικεσ άνεςθσ ςτον οικιςτικό και βιομθχανικό τομζα (κερμοκραςία, υγραςία, πίεςθ,ταχφτθτα, κακαριςμόσ του αζρα). Το εργαςτιριο Κζρμανςθσ Ψφξθσ Κλιματιςμοφ είναι εφοδιαςμζνο επίςθσ με κλιματιςτικι μονάδα πραγματικϊν διαςτάςεων (ανεμιςτιρεσ, φίλτρα, κιβϊτιο μίξθσ,κυροφράγματα, ψυκτικό και κερμαντικό ςτοιχείο κ.τ.λ.). Θ μονάδα υποςτθρίηεται από ψφκτθ νεροφ και ζχει τθ δυνατότθτα να παράγει ψυχρό νερό για τον κλιματιςμό τθσ νζασ πτζρυγασ του Τμιματοσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. Ππωσ και ςτα άλλα εργαςτιρια του Τμιματοσ θ διδαςκαλία υποςτθρίηεται από κατάλλθλεσ διαφάνειεσ και λογιςμικό Θ/Υ. ΤΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΤΘΣ ΚΕΜΟΤΘΤΑΣ Ρεριλαμβάνει εξοπλιςμό εκπαίδευςθσ των ςπουδαςτϊν ςε κζματα που αφοροφν ςτθ μετάδοςθ τθσ κερμότθτασ με αγωγι και μεταφορά. Υπάρχουν ςυςκευζσ με τισ οποίεσ οι ςπουδαςτζσ εξοικειϊνονται με τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά και τισ αποδόςεισ τω ν κερμικϊν εναλλακτιρων των κυριοτζρων τφπων (ςωλινα κελφφουσ, πφργου ψφξθσ, εξατμιςτζσ ςυμπυκνωτζσ κ.τ.λ.). Με τθ χριςθ κατάλλθλου μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ (κερμοκραςίασ,ταχφτθτασ, υγραςίασ κ.τ.λ.) ςτο εργαςτιριο είναι δυνατόν να υπολογιςκοφν οι γενικοί ςυντελεςτζσ μετάδοςθσ τθσ κερμότθτασ διαμζςου των διαφόρων υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτισ καταςκευζσ (ξφλο, γυαλί, μονωτικά υλικά, οικοδομικά υλικά κ.τ.λ.) ζτςι ϊςτε οι ςπουδαςτζσ εξοικειϊνονται με τον υπολογιςμό των απωλειϊν κερμότθτασ ενόσ χϊρου κατά χειμερινοφσ μινεσ ι του κερμικοφ κζρδουσ του χϊρου κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. Εδϊ ςθμειϊνεται ότι το εργαςτιριο αυτό ζχει παρουςιάςει και εφαρμοςμζνθ ζρευνα ςτον τομζα τθσ ανάπτυξθσ μοντζλων υπολογιςμοφ του κερμικοφ κζρδουσ διαμζςου των διαφόρων 14

15 υλικϊν των κτιρίων, Το εργαςτιριο επίςθσ είναι εξοπλιςμζνο με ςυςκεφεσ βραςμοφ, ςυςκευι χρθςιμοποίθςθσ τθσ κερμικισ ενζργειασ για ψφξθ (κφκλοσ απορρόφθςθσ) και πολλζσ μετρθτικζσ διατάξεισ κερμοκραςίασ, ταχφτθτασ, ακτινοβολίασ, πίεςθσ κ.τ.λ.). Θ λειτουργία του εργαςτθρίου υποςτθρίηεται από πζντε υπολογιςτζσ εφοδιαςμζνουσ με κατάλλθλο λογιςμικό κακϊσ επίςθσ και από φφλλα ζργου και διαφάνειεσ. ΤΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΘΡΛΩΝ ΜΟΦΩΝ ΕΝΕΓΕΛΑΣ Είναι εξοπλιςμζνο με ςυςκευζσ εκπαίδευςθσ των ςπουδαςτϊν ςτθν εκμετάλλευςθ ενεργειακϊν πθγϊν εναλλακτικϊν του πετρελαίου και του άνκρακα όπωσ είναι θ θλιακι ενζργεια,θ αιολικι ενζργεια,θ βιομάηα κ.τ.λ. Στο εργαςτιριο δίνεται ζμφαςθ ςτθν εκμετάλλευςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ. Στον τομζα αυτό υπάρχει εξοπλιςμόσ μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ επιπζδων θλιακϊν ςυλλεκτϊν παραςκευισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ με πθγι απ ευκείασ ςτο θλιακό φωσ αλλά και με χριςθ εργαςτθριακισ ςυςκευισ προςομοίωςθσ του θλιακοφ φωτόσ. Οι ςπουδαςτζσ εκπαιδεφονται ςτον ςχεδιαςμό των θλιακϊν ςυλλεκτϊν και μετροφν όλεσ τισ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τθν απόδοςθ αυτϊν. Υπάρχουν επίςθσ παραβολικοί θλιακοί ςυλλζκτεσ για τθν εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν ςτθν τεχνολογία παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ μζςων κερμοκραςιϊν. Το εργαςτιριο είναι εξοπλιςμζνο με φωτοβολταικά ςτοιχεία για τθν απευκείασ μετατροπι του θλιακοφ φωτόσ ςε θλεκτρικό ρεφμα. Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία υποςτθρίηεται με δφο Θ/Υ και κατάλλθλεσ μετρθτικζσ ςυςκευζσ όπωσ πυρανόμετρα για τθν μζτρθςθ τθσ ζνταςθσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ, κερμόμετρα, κ.τ.λ. Το εργαςτιριο είναι εξοπλιςμζνο επίςθσ με μια αιολικι μθχανι που ςυνοδεφεται με μετρθτι ταχφτθτασ του ανζμου ςυνδεδεμζνο με τον Θ/Υ ζτςι ϊςτε να γίνεται δυνατι θ μζτρθςθ του αιολικοφ πεδίου ςε πραγματικό χρόνο. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ αποβλζπει ςτθν εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν ςε κζματα μετατροπισ τθσ ιςχφοσ του ανζμου ςε θλεκτρικι ενζργεια. Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία επίςθσ υποςτθρίηεται από κατάλλθλο υλικό όπωσ βιντεοταινίεσ, CD, και διαφάνειεσ. ΤΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΤΜΟΛΕΒΘΤΩΝ ΑΤΜΟΣΤΟΒΛΛΩΝ Εείναι από τα ςθμαντικότερα του ενεργειακοφ τομζα. Διακζτει ανεξάρτθτο κτιριακό χϊρο ςτον οποίο είναι εγκατεςτθμζνοσ ατμολζβθτασ και ατμοςτρόβιλοσ. Οι ςπουδαςτζσ εκπαιδεφονται ςτθν διαδικαςία παραγωγισ του ατμοφ υψθλισ κερμοκραςίασ και πίεςθσ και ςτισ τεχνολογίεσ μετατροπισ τθσ ιςχφοσ του ατμοφ ςε θλεκτρικι ιςχφ δια μζςου του ατμοςτροβίλου και τθσ γεννιτριασ. Θ ςυςκευι υποςτθρίηεται από πλικοσ μετρθτικϊν οργάνων (πίεςθσ, κερμοκραςίασ, τάςθσ, ζνταςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ που παράγεται κ.τ.λ.), πφργο ψφξθσ και πλιρεσ ςφςτθμα προετοιμαςίασ και αποςκλιρυνςθσ του νεροφ που λειτουργεί ςτθν εγκατάςταςθ. Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία υποςτθρίηεται από μια ςειρά μετρθτικϊν οργάνων ελζγχου τθσ ςφςταςθσ των καυςαερίων τθσ καφςθσ του πετρελαίου που χρθςιμοποιείται για τθν παραγωγι ατμοφ κακϊσ και οργάνων μζτρθςθσ των ςυνκθκϊν του περιβάλλοντοσ (υγραςία, κερμοκραςία, πίεςθ κ.τ.λ.). 15

16 ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΟΥ ΡΤΥΧΛΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 5.1 Αντικείμενο ςπουδϊν Το περιεχόμενο ςπουδϊν του Τμιματοσ Μθχανολογίασ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο τθσ εφαρμογισ και εξζλιξθσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Μθχανολογίασ, που αφορά ςτθ μελζτθ, ςχεδίαςθ, ανάπτυξθ, καταςκευι, λειτουργία μθχανϊν, ςυςκευϊν και εγκαταςτάςεων παραγωγισ κακϊσ και ςυςτθμάτων παραγωγισ και διαχείριςθσ υλικϊν και ενζργειασ, με γνϊμονα τθν οικονομία, το ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και τθν κοινωνικι αποδοχι. 5.2 Ρεριγραφή του πτυχιοφχου του Τμήματοσ Με τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ οι Ρτυχιοφχοι του Τμιματοσ Μθχανολογίασ αποκτοφν τισ απαραίτθτεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να αςχολοφνται ςε όλουσ τουσ τομείσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του τμιματοσ, είτε ωσ αυτοαπαςχολοφμενοι, είτε ωσ υπεφκυνοι ι ςτελζχθ ςχετικϊν επιχειριςεων, οργανιςμϊν και υπθρεςιϊν. Ειδικότερα ο Ρτυχιοφχοσ Μθχανολόγοσ I. Εφαρμόηει ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ μεκόδουσ ςτθν εκπόνθςθ μθχανολογικϊν μελετϊν (π.χ. κζρμανςθ, ψφξθ, κλιματιςμόσ, υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ, πυραςφάλεια, θχοπροςταςία, καυςίμων αερίων, ανελκυςτιρων κ.λ.π.), που ςχετίηονται με εγκαταςτάςεισ ςε κτίρια και επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ. II. Σχεδιάηει, αναπτφςςει, επιβλζπει τθ λειτουργία μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και βιομθχανικϊν ςυςτθμάτων παραγωγισ. III. Μελετά και εφαρμόηει κανόνεσ αςφάλειασ ςε μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ. IV. Εφαρμόηει ςφγχρονεσ διοικθτικζσ μεκόδουσ ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων ι οργανιςμϊν. V. Εφαρμόηει ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ μεκόδουσ κακϊσ και διοικθτικζσ πρακτικζσ ςτθν παραγωγι, ςτθν πιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ και καταλλθλότθτασ μθχανϊν και ςυςκευϊν. VI. Επιλαμβάνεται των κοινωνικϊν, περιβαλλοντικϊν και νομικϊν υποχρεϊςεων παραγωγικϊν, καταςκευαςτικϊν και μεταποιθτικϊν επιχειριςεων κακϊσ και των επιχειριςεων παραγωγισ ενζργειασ ςε τοπικό, περιφερειακό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. VII. Εφαρμόηει ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ και εργαςτθριακζσ τεχνικζσ ςε εργαςτιρια δοκιμισ τελικϊν προϊόντων, ελζγχου διαδικαςιϊν και απονομισ πιςτοποιθτικϊν τιρθςθσ προδιαγραφϊν αςφαλοφσ λειτουργίασ και προςταςίασ περιβάλλοντοσ κακϊσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. VIII. Οργανϊνει, επιβλζπει, επεξεργάηεται και αξιολογεί εργαςτθριακζσ μετριςεισ πειράματα ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ειδικότθτασ. IX. Οργανϊνει τθν παραγωγικι διαδικαςία χρθςιμοποιϊντασ ςφγχρονεσ μεκόδουσ παρακολοφκθςθσ, οργάνωςθσ, ελζγχου και καταςκευισ (με τθ βοικεια Θ/Υ, ςυςτθμάτων CAD/CAM/CIM κ.λ.π.) X. Αναπτφςςει και εφαρμόηει ςτθ πράξθ ςφγχρονεσ μεκόδουσ κατεργαςιϊν, διαμορφϊςεων (π.χ. CNC, FMS και ομπότ). XI. Μελετά και επιβλζπει τθν εφαρμογι μζτρων προςταςίασ περιβάλλοντοσ από τθν ρφπανςθ που προκαλοφν αςτικά απόβλθτα, ενεργειακά ςυςτιματα, μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και μζςα μεταφοράσ, όπωσ για παράδειγμα θ μελζτθ και καταςκευι κερμικϊν μθχανϊν αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ. XII. Αςχολείται με το ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ, τθν εγκατάςταςθ και τθ λειτουργία ςυςτθμάτων παραγωγισ ενζργειασ από τθν αξιοποίθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. 16

17 XIII. Διακζτει ικανότθτεσ ςυλλογικισ και ομαδικισ εργαςίασ ςε ςφνκετα τεχνοοικονομικά κζματα τθσ ειδικότθτασ του. XIV. Αςχολείται με τθν ζρευνα, τθν ανάπτυξθ και τθν καινοτομία ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ειδικότθτασ του. 5.3 Δομή των ςπουδϊν Θ διάρκεια των ςπουδϊν είναι οκτϊ (8) εξάμθνα. Κατά τα πρϊτα επτά (7) εξάμθνα οι ςπουδζσ περιλαμβάνουν κεωρθτικι διδαςκαλία, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, φροντιςτιρια, ςεμινάρια, επιςκζψεισ ςε χϊρουσ παραγωγισ, εκπόνθςθ εργαςιϊν, παρακολοφκθςθ επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων και ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα των Εργαςτθρίων του Τμιματοσ. Για τθν απόκτθςθ του πτυχίου απαιτείται θ επιτυχισ ςυμπλιρωςθ τουλάχιςτον 30 πιςτωτικϊν μονάδων για κάκε εξάμθνο ςπουδϊν. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων που απαιτοφνται για τθ λιψθ του πτυχίου του τμιματοσ είναι 240 μονάδεσ. Το τελευταίο εξάμθνο περιλαμβάνει τθν πρακτικι άςκθςθ ςτο επάγγελμα και τθν εκπόνθςθ τθσ Ρτυχιακισ Εργαςίασ. Τα γνωςτικά αντικείμενα των ςπουδϊν είναι δομθμζνα ςε τζςςαρεσ (4) κατθγορίεσ 1. ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΓΕΝΛΚΘΣ ΥΡΟΔΟΜΘΣ (ΜΓΥ) ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ, ΦΥΣΛΚΘ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΥΛΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΡΛΘΟΦΟΛΚΘ, ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ ΛΛ, ΤΕΧ. ΟΟΛ. ΣΤΘΝ ΞΕΝΘ ΓΛΩΣΣΑ, ΔΥΝΑΜΛΚΘ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΛΣ, ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΑ, ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΟΛ ΑΥΤΟΜΑΤΛΣΜΟΛ 2. ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΕΛΔΛΚΘΣ ΥΡΟΔΟΜΘΣ 2.1 ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΕΛΔΛΚΘΣ ΥΡΟΔΟΜΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΕΥ-ΕΝ) ΚΕΜΟΔΥΝΑΜΛΚΘ, ΜΘΧΑΝΛΚΘ ΕΥΣΤΩΝ, ΥΡOΛΟΓΛΣΜΟΣ & ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘ ΜΕΓΕΚΩΝ ΣΤΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑ, ΜΕΤΑΔΟΣΘ ΚΕΜΟΤΘΤΑΣ, ΚΕΜΑΝΣΘ-ΨΥΞΘ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΘΣ ΑΝΤΛΥΡΑΝΣΘΣ, ΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΛΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ, ΜΘΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΚΑΥΣΘΣ Λ, ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΛΑΣ, 2.2 ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΕΛΔΛΚΘΣ ΥΡΟΔΟΜΘΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΕΥ-ΚΑΤ) ΤΕΧΝΛΚΘ ΜΘΧΑΝΛΚΘ, ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ Λ, ΑΝΤΟΧΘ ΥΛΛΚΩΝ Λ, ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΛΛ, ΣΧΕΔΛΑΣΘ ΜΕ ΘΥ CAD, ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΘΧΑΝΩΝ Λ, ΤΕΧΝΛΚΘ ΜΕΤΘΣΕΩΝ, ΑΝΤΟΧΘ ΥΛΛΚΩΝ ΛΛ, ΔΥΝΑΜΛΚΘ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΛΣ,, ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΘΧΑΝΩΝ ΛΛ, ΜΘΧΑΝΟΥΓΛΚΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ Λ, ΤΛΒΟΛΟΓΛΑ ΚΑΛ ΛΛΡΑΝΣΘ, 3. ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑΣ 3.1 ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΕ-ΚΑΤ) ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΡΕΡΕΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΣΤΛΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΘΧΑΝΟΥΓΛΚΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΛΛ, ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ & ΡΟΛΟΤΛΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΨΘΦΛΑΚΘ ΚΑΚΟΔΘΓΘΣΘ ΕΓΑΛΕΛΟΜΘΧΑΝΩΝ (CNC), ΑΝΥΨΩΤΛΚΕΣ ΚΑΛ ΜΕΤΑΦΟΛΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ 3.2 ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑΣ ΕΝΕΓΕΛΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΜΕ-ΕΝΕ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΕΜΛΚΩΝ ΔΛΕΓΑΣΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ ΕΝΕΓΕΛΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ - ΔΛΚΤΥΑ ΟΘΣ, ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΣ ΘΡΛΕΣ & ΝΕΕΣ ΜΟΦΕΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ, ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΛΚΕΣ ΜΕΚΟΔΟΛ ΦΑΛΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΑΣ, ΜΘΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΚΑΥΣΘΣ ΛΛ, ΑΤΜΟΛΕΒΘΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΟΒΛΛΟΛ 4. ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ-0ΛΚ0ΝΟΜΛΑΣ-ΝΟΜΟΚΕΣΛΑΣ-ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (ΔΟΝΑ) ΟΓΑΝΩΣΘ ΡΑΑΓΩΓΘΣ, ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ Τα μακιματα ειδικότθτασ επιλζγονται από το Τμιμα, με βάςει τα ακόλουκα Τοπικζσ Λδιαιτερότθτεσ Αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ Ρεριφζρειασ που εδρεφει το Τ.Ε.Λ Γενικότερεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο Ανάλογα με το χαρακτιρα και το πρόςωπο που επικυμεί να λάβει το Τμιμα 17

18 5.4 Ρρακτική Άςκηςη Θ Ρρακτική Άςκηςη διάρκειασ ενόσ εξαμινου πραγματοποιείται ςε χϊρουσ παραγωγισ, εργαςτθρίων, τεχνικϊν γραφείων, επιχειριςεων και άλλουσ χϊρουσ εργαςίασ τθσ ειδικότθτασ με ςκοπό τθν εμπζδωςθ των γνϊςεων των προθγοφμενων εξαμινων, τθν παροχι δυνατότθτασ ανάπτυξθσ πρωτοβουλιϊν και ςυνεργαςίασ, κακϊσ και τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ ικανοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων. Θ ΡΑ δεν βακμολογείται, αλλά θ περάτωςι τθσ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν αποφοίτθςθ από το Τμιμα. Θ πρακτικι άςκθςθ των ςπουδαςτϊν είναι διάρκειασ 6 μθνϊν, πραγματοποιείται μετά τθν ολοκλιρωςθ του 7ου εξαμινου ςπουδϊν τουσ και εφόςον πλθροφν μια από τισ παρακάτω προχποκζςεισ Να ζχουν περάςει 26 μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν που ακολουκοφν ι Να ζχουν περάςει 147 πιςτωτικζσ μονάδεσ του προγράμματοσ ςπουδϊν τουσ. 5.5 Ρτυχιακή Εργαςία Θ Ρτυχιακή Εργαςία δίνει τθ δυνατότθτα ςτο ςπουδαςτι να αποκτιςει τθν εμπειρία μιασ ολοκλθρωμζνθσ μελζτθσ ςε βάκοσ, που ςχετίηεται με ζνα κζμα τθσ ειδικότθτασ και μπορεί να είναι κεωρθτικι ι πειραματικι εργαςία ι ςφνκεςθ και των δφο. Θ Ρτυχιακι Εργαςία εξαςκεί εκτόσ των άλλων και τθν ικανότθτα του ςπουδαςτι να αυτενεργεί προςπακϊντασ να επιλφςει το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα, να ζρευνα τθ βιβλιογραφία και γενικά να αναπτφςςει τισ προςωπικζσ ικανότθτεσ του. O φοιτθτισ χρθςιμοποιεί για τθν εκπόνθςθ τθσ Ρτυχιακισ Εργαςίασ του τουλάχιςτον ζνα ολόκλθρο ακαδθμαϊκό εξάμθνο. Συνιςτάται θ ζγκαιρθ επιλογι επιβλζποντοσ και κζματοσ, ϊςτε οι φοιτθτζσ να εντάςςονται ομαλά ςτισ απαιτιςεισ εκπόνθςθσ Ρτυχιακϊν Εργαςιϊν από τα εργαςτιρια του Τμιματοσ. Το ςυμβοφλιο του τμιματοσ ορίηει τθν τριμελι ςυμβουλευτικι επιτροπι εκπόνθςθσ τθσ Διπλωματικισ με πρόταςθ του επιβλζποντοσ. Τθν κατάκεςθ τθσ Ρτυχιακισ Εργαςίασ ακολουκεί προφορικι εξζταςθ ενϊπιον τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ που γίνεται ςτισ περιόδουσ Λουνίου, Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου, μετά από τισ τελικζσ ι επαναλθπτικζσ εξετάςεισ και με τθν προχπόκεςθ ότι ο φοιτθτισ ζχει επιτφχει ςε όλα τα μακιματα που προβλζπονται από το κανονικό. Ραρακάτω απεικονίηεται θ διαδικαςία εκπόνθςθσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ Τρόποσ Ανάκεςθσ Κάκε μζλοσ ΕΡ διαμορφϊνει πίνακα με κζματα Διπλωματικϊν Εργαςιϊν και ςφντομθ περιγραφι του αντικειμζνου τα οποία αναρτϊνται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του εργαςτθρίου του. Τισ προτάςεισ για τισ Ρτυχιακζσ Εργαςίεσ κατακζτουν τα μζλθ EΡ του Τμιματοσ. Οι Επιςτθμονικοί ι Εργαςτθριακοί ςυνεργάτεσ μποροφν να κατακζτουν προτάςεισ για Ρτυχιακζσ Εργαςίεσ εφόςον υπάρχει υποςτιριξθ από ζνα μζλοσ EΡ του Tμιματοσ. Oι φοιτθτζσ ενθμερϊνονται από τον παραπάνω πίνακα και εάν ενδιαφζρονται για κάποιο ςυγκεκριμζνο κζμα, ζρχονται ςε επαφι με το αντίςτοιχο μζλοσ EΡ ι τον Συνεργάτθ για πλθρζςτερθ ενθμζρωςι τουσ επί του κζματοσ. H ανάκεςθ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ γίνεται από το Συμβοφλιο του Τμιματοσ, το οποίο ςυγχρόνωσ ορίηει τριμελι Εξεταςτικι Επιτροπι μετά από ζγγραφθ ειςιγθςθ του μζλουσ EΡ ι του Συνεργάτθ που κα επιβλζψει τθ Ρτυχιακι Εργαςία και ο οποίοσ προεδρεφει τθσ Επιτροπισ. Κατά κανόνα, ζνα κζμα Ρτυχιακισ Εργαςίασ ανατίκεται ςε ζνα φοιτθτι εκτόσ από εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ όπου ζνα κζμα μπορεί να ανατεκεί ςε δφο φοιτθτζσ, ζπειτα από τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ του Επιβλζποντα Τρόποσ Εκτζλεςθσ Θ πτυχιακι Εργαςία πρζπει να ολοκλθρωκεί εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία ανάκεςθσ και όχι ςε λιγότερο από τζςςερισ (4) μινεσ. 5.3 Τρόποσ Συγγραφισ 18

19 H Ρτυχιακι Εργαςία πρζπει οπωςδιποτε να περιζχει τα εξισ Αναγκαιότθτα Εκτζλεςθσ του Ζργου Ρλιρθσ Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Ρεριγραφι τθσ Ρειραματικισ Διαδικαςίασ και Μεκοδολογίασ Ρεριγραφι τθσ Υπολογιςτικισ Διαδικαςίασ και Μεκοδολογίασ Ραρουςίαςθ και Συηιτθςθ των Αποτελεςμάτων Συμπεράςματα και Ρροτάςεισ για μελλοντικι εργαςία Στθ Ρτυχιακι Εργαςία κα περιζχονται επίςθσ όλα εκείνα τα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τα αποτελζςματα ςε μορφι παραρτθμάτων, όπωσ π.χ. πίνακεσ, ςχεδιαγράμματα, φωτογραφίεσ κ.λ.π Τρόποσ Ραρουςίαςθσ O φοιτθτισ/ φοιτιτρια παραδίδει αντίγραφο τθσ εργαςίασ του ςτα μζλθ τθσ Eξεταςτικισ Eπιτροπισ τουλάχιςτον (7) θμζρεσ πριν από τθν παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ. H εργαςία παρουςιάηεται από τον φοιτθτι ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι ςε θμερομθνία που ανακοινϊνεται από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ. Για να οριςκεί θ θμερομθνία εξζταςθσ πρζπει ο φοιτθτισ να επιτφχει ςε όλα τα μακιματα που προβλζπει το. Τθν παρουςίαςθ μποροφν να παρακολουκιςουν και άλλα μζλθ EΡ, ςυνεργάτεσ και φοιτθτζσ. Στο τζλοσ τθσ παρουςίαςθσ ο φοιτθτισ απαντά πρϊτα ςε ερωτιςεισ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ και κατόπιν του ακροατθρίου. H χρονικι διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ δεν πρζπει να ξεπερνά τα 30 λεπτά, ενϊ διατίκενται 20 λεπτά για τισ ερωτιςεισ. 19

20 ΡΛΣΤΩΤΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΔΟΣ ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ ΦΟΤΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΚΕΩΛΑ ΕΓΑΣΤΘΛΟ AΣΚΘΣΘ ΡΑΞΘΣ ή Κεωρία Εργαςτηρίου ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ ΚΩΔ. ΜΑΚΘΜΑ 1ο Εξάμηνο Μ.131 ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ 5 ΜΓΥ Μ.132 ΤΕΧΝΛΚΘ ΜΘΧΑΝΛΚΘ 5 ΜΕΥ-ΚΑΤ Μ.133 ΦΥΣΛΚΘ 5 ΜΓΥ Μ.134 ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ Λ 5 ΜΕΥ-ΚΑΤ Μ.135 ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΥΛΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5 ΜΓΥ Μ.136 ΡΛΘΟΦΟΛΚΘ 5 ΜΓΥ ο Εξάμηνο Μ231 ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ ΛΛ 6 ΜΓΥ Μ232 ΚΕΜΟΔΥΝΑΜΛΚΘ 6 ΜΕΥ-ΕΝ Μ233 ΑΝΤΟΧΘ ΥΛΛΚΩΝ Λ 6 ΜΕΥ-ΚΑΤ M234 ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΛΛ 5 ΜΕΥ-ΚΑΤ Μ235 ΣΧΕΔΛΑΣΘ ΜΕ ΘΥ CAD 5 ΜΕΥ-ΚΑΤ Μ236 ΤΕΧ.ΟΟΛ.ΣΤΘΝ ΞΕΝΘ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΜΓΥ ο Εξάμηνο ΥΡOΛΟΓΛΣΜΟΣ & ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘ ΜΕΓΕΚΩΝ ΣΤΘ Μ331 ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑ 5 ΜΕΥ-ΕΝ Μ.332 ΜΘΧΑΝΛΚΘ ΕΥΣΤΩΝ 5 ΜΕΥ-ΕΝ Μ.333 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΘΧΑΝΩΝ Λ 5 ΜΕΥ-ΚΑΤ Μ.334 ΤΕΧΝΛΚΘ ΜΕΤΘΣΕΩΝ 5 ΜΕΥ-ΚΑΤ Μ.335 ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΑ 5 ΜΓΥ Μ.336 ΑΝΤΟΧΘ ΥΛΛΚΩΝ ΛΛ 5 ΜΕΥ-ΚΑΤ ο Εξάμηνο Μ.431 ΔΥΝΑΜΛΚΘ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΛΣ 5 ΜΓΥ Μ.432 ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ 5 ΔΟΝΑ Μ.433 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΘΧΑΝΩΝ ΛΛ 5 ΜΕΥ-ΚΑΤ Μ.434 ΜΕΤΑΔΟΣΘ ΚΕΜΟΤΘΤΑΣ 5 ΜΕΥ-ΕΝ Μ.435 ΜΘΧΑΝΟΥΓΛΚΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ Λ 5 ΜΕΥ-ΚΑΤ Μ.436 ΤΛΒΟΛΟΓΛΑ ΚΑΛ ΛΛΡΑΝΣΘ 5 ΜΕΥ-ΚΑΤ ο Εξάμηνο Μ.531 ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΟΛ ΑΥΤΟΜΑΤΛΣΜΟΛ 6 ΜΓΥ Μ.532 ΚΕΜΑΝΣΘ-ΨΥΞΘ 6 ΜΕΥ-ΕΝ Μ.533 ΟΓΑΝΩΣΘ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 6 ΔΟΝΑ Μ.534 ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΘΣ ΑΝΤΛΥΡΑΝΣΘΣ 6 ΜΕΥ-ΕΝ Μ.535 ΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΛΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ 6 ΜΕΥ-ΕΝ

21 ΡΛΣΤΩΤΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΔΟΣ ΜΑΚΘΜΑΤΟΣ ΦΟΤΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΚΕΩΛΑ ΕΓΑΣΤΘΛΟ AΣΚΘΣΘ ΡΑΞΘΣ ή Κεωρία Εργαςτηρίου ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΜΑΚΘΜΑ 6ο Εξάμηνο Μ.631 ΜΘΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΚΑΥΣΘΣ Λ 6 ΜΕΥ-ΕΝ Μ.632 ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 6 ΜΕΥ-ΕΝ Μ.633 ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 6 ΜΕ-ΚΑΤ Μ.634 ΡΕΡΕΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΣΤΛΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6 ΜΕ-ΚΑΤ Μ.635 ΜΘΧΑΝΟΥΓΛΚΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΛΛ 6 ΜΕ-ΚΑΤ Μ.636 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΕΜΛΚΩΝ ΔΛΕΓΑΣΛΩΝ 6 ΜΕ-ΕΝΕ Μ.637 ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ ΕΝΕΓΕΛΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ - ΔΛΚΤΥΑ ΟΘΣ 6 ΜΕ-ΕΝΕ Μ.638 ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΣ 6 ΜΕ-ΕΝΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΟΣ ΕΝΕΓΕΛΑΚΟΣ ο Εξάμηνο Μ.731 ΘΡΛΕΣ & ΝΕΕΣ ΜΟΦΕΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ 6 ΜΕΥ-ΕΝ Μ.732 ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ & ΡΟΛΟΤΛΚΟΣ ΖΛΕΓΧΟΣ 6 ΜΕΥ-ΚΑΤ Μ.733 ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6 ΜΕ-ΚΑΤ Μ.734 ΨΘΦΛΑΚΘ ΚΑΚΟΔΘΓΘΣΘ ΕΓΑΛΕΛΟΜΘΧΑΝΩΝ (CNC) 6 ΜΕ-ΚΑΤ Μ.735 ΑΝΥΨΩΤΛΚΕΣ ΚΑΛ ΜΕΤΑΦΟΛΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ 6 ΜΕ-ΚΑΤ Μ.736 ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΛΚΕΣ ΜΕΚΟΔΟΛ ΦΑΛΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 6 ΜΕ-ΕΝΕ Μ.737 ΜΘΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΚΑΥΣΘΣ ΛΛ 6 ΜΕ-ΕΝΕ Μ.738 ΑΤΜΟΛΕΒΘΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΟΒΛΛΟΛ 6 ΜΕ-ΕΝΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΟΣ ΕΝΕΓΕΛΑΚΟΣ ο Εξάμηνο Μ.831 ΡΤΥΧΛΑΚΘ ΕΓΑΣΛΑ Μ.832 ΡΑΚΤΛΚΘ ΑΣΚΘΣΘ

22 ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΓΕΝΛΚΘΣ ΥΡΟΔΟΜΘΣ Υ/ΕΥ ΦΟΤΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΤΥΡΛΚΟ ΕΞΑΜΘΝΟ 1 ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ ΜΓΥ Υ 130 Α 2 ΦΥΣΛΚΘ ΜΓΥ Υ 130 Α 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΥΛΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΓΥ Υ 104 Α 4 ΡΛΘΟΦΟΛΚΘ ΜΓΥ Υ 104 Α 5 ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ ΛΛ ΜΓΥ Υ 130 Β 6 ΤΕΧ.ΟΟΛ.ΣΤΘΝ ΞΕΝΘ ΓΛΩΣΣΑ ΜΓΥ Υ 78 Β 7 ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΑ ΜΓΥ Υ 104 Γ 8 ΔΥΝΑΜΛΚΘ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΛΣ ΜΓΥ Υ 104 Δ 9 ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΟΛ ΑΥΤΟΜΑΤΛΣΜΟΛ ΜΓΥ Υ 117 Ε ΣΥΝΟΛΟ 1001 ΡΟΣΟΣΤΟ 23,08% ΡΟΣΟΣΤΟ Φ.Ε. 18,69% ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΕΛΔΛΚΘΣ ΥΡΟΔΟΜΘΣ (ΜΕΥ) Υ/ΕΥ ΦΟΤΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΤΥΡΛΚΟ ΕΞΑΜΘΝΟ 1 ΚΕΜΟΔΥΝΑΜΛΚΘ ΜΕΥ-ΕΝ Υ 182 Β 2 ΥΡOΛΟΓΛΣΜΟΣ & ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘ ΜΕΓΕΚΩΝ ΣΤΘ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑ ΜΕΥ-ΕΝ Υ 91 Γ 3 ΜΘΧΑΝΛΚΘ ΕΥΣΤΩΝ ΜΕΥ-ΕΝ Υ 117 Γ 4 ΜΕΤΑΔΟΣΘ ΚΕΜΟΤΘΤΑΣ ΜΕΥ-ΕΝ Υ 117 Δ 5 ΚΕΜΑΝΣΘ-ΨΥΞΘ ΜΕΥ-ΕΝ Υ 156 Ε 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΘΣ ΑΝΤΛΥΡΑΝΣΘΣ ΜΕΥ-ΕΝ Υ 143 Ε 7 ΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΛΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ ΜΕΥ-ΕΝ Υ 156 Ε 8 ΜΘΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΚΑΥΣΘΣ Λ ΜΕΥ-ΕΝ Υ 156 ΣΤ 9 ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΘΣΘ ΕΝΕΓΕΛΑΣ ΜΕΥ-ΕΝ Υ 104 ΣΤ 10 ΘΡΛΕΣ & ΝΕΕΣ ΜΟΦΕΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ ΜΕΥ-ΕΝ Υ 130 Η 11 ΤΕΧΝΛΚΘ ΜΘΧΑΝΛΚΘ ΜΕΥ-ΚΑΤ Υ 104 Α 12 ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ Λ ΜΕΥ-ΚΑΤ Υ 52 Α 13 ΑΝΤΟΧΘ ΥΛΛΚΩΝ Λ ΜΕΥ-ΚΑΤ Υ 130 Β 14 ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΛΛ ΜΕΥ-ΚΑΤ Υ 52 Β 15 ΣΧΕΔΛΑΣΘ ΜΕ ΘΥ CAD ΜΕΥ-ΚΑΤ Υ 52 Β 16 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΘΧΑΝΩΝ Λ ΜΕΥ-ΚΑΤ Υ 143 Γ 17 ΤΕΧΝΛΚΘ ΜΕΤΘΣΕΩΝ ΜΕΥ-ΚΑΤ Υ 117 Γ 18 ΑΝΤΟΧΘ ΥΛΛΚΩΝ ΛΛ ΜΕΥ-ΚΑΤ Υ 104 Γ 19 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΘΧΑΝΩΝ ΛΛ ΜΕΥ-ΚΑΤ Υ 143 Δ 20 ΜΘΧΑΝΟΥΓΛΚΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ Λ ΜΕΥ-ΚΑΤ Υ 130 Δ 21 ΤΛΒΟΛΟΓΛΑ ΚΑΛ ΛΛΡΑΝΣΘ ΜΕΥ-ΚΑΤ Υ 104 Δ 22 ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ & ΡΟΛΟΤΛΚΟΣ ΖΛΕΓΧΟΣ ΜΕΥ-ΚΑΤ Υ 104 Η ΣΥΝΟΛΟ 2587 ΡΟΣΟΣΤΟ 56,41% ΡΟΣΟΣΤΟ Φ.Ε. 48,30% 22

23 ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑΣ (ΜΕ) Υ/ΕΥ ΦΟΤΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΤΥΡΛΚΟ ΕΞΑΜΘΝΟ 1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΕΜΛΚΩΝ ΔΛΕΓΑΣΛΩΝ ΜΕ-ΕΝΕ ΕΥ 130 ΣΤ 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ ΕΝΕΓΕΛΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ - ΔΛΚΤΥΑ ΟΘΣ ΜΕ-ΕΝΕ ΕΥ 104 ΣΤ 3 ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΣ ΜΕ-ΕΝΕ ΕΥ 143 ΣΤ 4 ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΛΚΕΣ ΜΕΚΟΔΟΛ ΦΑΛΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΜΕ-ΕΝΕ ΕΥ 104 Η 5 ΜΘΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΚΑΥΣΘΣ ΛΛ ΜΕ-ΕΝΕ ΕΥ 156 Η 6 ΑΤΜΟΛΕΒΘΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΟΒΛΛΟΛ ΜΕ-ΕΝΕ ΕΥ 156 Η 7 ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ-ΚΑΤ ΕΥ 143 ΣΤ 8 ΡΕΡΕΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΣΤΛΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ-ΚΑΤ ΕΥ 130 ΣΤ 9 ΜΘΧΑΝΟΥΓΛΚΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΛΛ ΜΕ-ΚΑΤ ΕΥ 104 ΣΤ 10 ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ-ΚΑΤ ΕΥ 143 Η 11 ΨΘΦΛΑΚΘ ΚΑΚΟΔΘΓΘΣΘ ΕΓΑΛΕΛΟΜΘΧΑΝΩΝ (CNC) ΜΕ-ΚΑΤ ΕΥ 130 Η 12 ΑΝΥΨΩΤΛΚΕΣ ΚΑΛ ΜΕΤΑΦΟΛΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ ΜΕ-ΚΑΤ ΕΥ 143 Η ΣΥΝΟΛΟ 1586 ΡΟΣΟΣΤΟ 30,77% ΡΟΣΟΣΤΟ Φ.Ε. 29,61% ΜΑΚΘΜΑΤΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ-0ΛΚ0ΝΟΜΛΑΣ-ΝΟΜΟΚΕΣΛΑΣ-ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (ΔΟΝΑ) ΜΑΚΘΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΦΟΤΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΤΥΡΛΚΟ ΕΞΑΜΘΝΟ 1 ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ ΔΟΝΑ Υ 78 Δ 2 ΟΓΑΝΩΣΘ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΔΟΝΑ Υ 104 Ε ΣΥΝΟΛΟ 182 ΡΟΣΟΣΤΟ 5,13% ΡΟΣΟΣΤΟ Φ.Ε. 3,40% 23

24 ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΩΝ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 24

25 ΕΞΑΜΘΝΟ Α 25

26 ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ Λ Αϋ Κωδικόσ Μαθήματοσ Μ131 Ώρεσ εβδομαδιαίωσ Κεωρία 3 Αςκιςεισ 1 Ομάδα Μαθηματικών Φυςικήσ Γενικοφ Σμήματοσ Κεωρθτικό Μελζτθ ςυναρτιςεων μιασ μεταβλθτισ. Ραράγωγοι και Ολοκλθρϊματα. Σειρζσ. Μελζτθ ςυναρτιςεων πολλϊν μεταβλθτϊν. Μερικζσ παράγωγοι, διαφορικά, διπλά-τριπλά ολοκλθρϊματα. Απόκτθςθ γνϊςεων για να μπορεί ο ςπουδαςτισ να υλοποιεί Ραραγϊγιςθ, ολοκλιρωςθ και εφρεςθ μεγίςτων και ελαχίςτων ςυναρτιςεων μιασ μεταβλθτισ. Εργαςίεσ με ςειρζσ. Μερικι παραγϊγιςθ, ολοκλιρωςθ και εφρεςθ ακρότατων και ςαγματικϊν ςθμείων ςυναρτιςεων πολλϊν μεταβλθτϊν. Εφαρμογζσ ςε πεδία του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Τμιματοσ Μια γραπτι δοκιμαςία προόδου κεωρίασ και αςκιςεων ςτα 2/3 τθσ φλθσ 40% του τελικοφ βακμοφ Τελικι εξζταςθ 60% του τελικοφ βακμοφ. Αν ο βακμόσ τθσ τελικισ εξζταςθσ είναι μεγαλφτεροσ του βακμοφ προόδου τότε αυτόσ είναι ο βακμόσ του μακιματοσ. R.L. Finney, M.D. Weir, F.R. Giordano, Απειροςτικόσ λογιςμόσ, Τόμοσ Λ, Ρανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, 2004 R.L. Finney, M.D. Weir, F.R. Giordano, Απειροςτικόσ λογιςμόσ, Τόμοσ ΛΛ, Ρανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, 2004 Μζροσ Α Συναρτιςεισ μιασ μεταβλθτισ 1. Συςτιματα ςυντεταγμζνων ςτο επίπεδο. Συναρτιςεισ και γραφικζσ παραςτάςεισ. Ραραμετρικζσ εξιςϊςεισ. 2. Θ παράγωγοσ. Κανόνεσ παραγϊγιςθσ. Ραράγωγοι υψθλότερθσ τάξθσ. Εφαρμογζσ. Μζγιςτα και ελάχιςτα. 3. Το αόριςτο ολοκλιρωμα. Κανόνεσ ολοκλιρωςθσ. Εφαρμογζσ. 4. Το οριςμζνο ολοκλιρωμα. Κεϊρθμα μζςθσ τιμισ και κεμελιϊδθσ κεϊρθμα. Εφαρμογζσ. 5. Εκκετικζσ ςυναρτιςεισ και λογάρικμοι. Τριγωνομετρικζσ ςυναρτιςεισ και οι αντίςτροφζσ τουσ. Ραραγϊγιςθ και ολοκλιρωςθ. Υπερβολικζσ ςυναρτιςεισ. 6. Τεχνικζσ ολοκλιρωςθσ. Γενικευμζνα ολοκλθρϊματα. 7. Ακολουκίεσ. Απειρεσ ςειρζσ. Δυναμοςειρζσ. Μζροσ Β Συναρτιςεισ πολλϊν μεταβλθτϊν 8. Συςτιματα ςυντεταγμζνων ςτο χϊρο. Επιφάνειεσ. 9. Διανφςματα. Διανυςματικζσ ςυναρτιςεισ. 10. Συναρτιςεισ πολλϊν μεταβλθτϊν. Μερικζσ παράγωγοι. Ραράγωγοι κατά κατεφκυνςθ. Ραράγωγοι υψθλότερθσ τάξθσ. 11. Διαφορικά. Εφαρμογζσ. Ακρότατα και ςαγματικά ςθμεία. 12. Διπλά ολοκλθρϊματα. Τριπλά ολοκλθρϊματα. Εφαρμογζσ. 13. Αλλαγι μεταβλθτϊν. Λακωβιανι. 26

27 ΤΕΧΝΛΚΘ ΜΘΧΑΝΛΚΘ Αϋ Κωδικόσ Μαθήματοσ Μ.132 Ώρεσ εβδομαδιαίωσ Κεωρία 2 Αςκ./Ρρ. 2 Ομάδα Καταςκευαςτικών Μαθημάτων Μικτό Θεωρητικό Μζροσ Άλγεβρα διανυςμάτων, εςωτερικό εξωτερικό γινόμενο. Θ ζννοια τθσ δφναμθσ ωσ διάνυςμα. Ο Οριςμόσ τθσ ροπισ δφναμθσ ςτο επίπεδο και ςτο χϊρο. Λςορροπία δυνάμεων και ροπϊν ςτο επίπεδο και ςτο χϊρο, Εξιςϊςεισ Λςορροπίασ. Είδθ φορζων ςτθ Μθχανικι, Είδθ ςτθρίξεων-λςοδφναμα ςυςτιματα.δικτυϊματα-εφρεςθ αντιδράςεων ςτιριξθσ. Επίλυςθ δικτυϊματοσ μζκοδοσ κόμβων. Θ μζκοδοσ των τομϊν Ritter. H Δοκόσ. Είδθ δοκϊν-υπολογιςμόσ ςτθρίξεων. Είδθ φορτίςεων δοκϊνκατανεμθμζνα φορτία. Θ μζκοδοσ των τομϊν και θ προςιμανςθ των εςωτερικϊν αντιδράςεων ςτισ δοκοφσ. Επίλυςθ ιςοςτατικϊν δοκϊν διαφόρων τφπων. Διαγράμματα N,Q,M. Θ δοκόσ Gerber & επίλυςθ προβλθμάτων υπερςτατικϊν δοκϊν. Ρλαίςια-Επίλυςθ φορζων ςτο επίπεδο. Τριαρκρωτό τόξο και ολόςωμοσ φορζασ. Ρλαίςια με κεκλιμζνα μζλθ. Επίλυςθ διαφόρων τφπων πλαιςίων. Σφμμικτοι φορείσ-ραραδείγματα. Καλϊδια-Αλυςίδεσ. Υπερςτατικά Ρροβλιματα 1. Κατανόθςθ τθσ πραγματικισ ζννοιασ τθσ δφναμθσ και τθσ ροπισ ωσ εξωτερικά φορτία ςτθ Μθχανικι. 2. Εμβάκυνςθ ςτα είδθ των Φορζων ςτισ Καταςκευζσ-Δικτυϊματα-Δοκοί-Ρλαίςια. 3. Κατανόθςθ εννοιϊν εςωτερικϊν εξωτερικϊν αντιδράςεων ςτουσ φορείσ. 4. Δυνατότθτα επίλυςθσ απλϊν και ςφνκετων φορζων τθσ Μθχανικισ και προςδιοριςμόσ κατανομϊν αξονικϊν τεμνουςϊν δυνάμεων και καμπτικϊν ροπϊν. Μια γραπτι δοκιμαςία προόδου κεωρίασ και αςκιςεων ςτο 50% τθσ φλθσ 30% του τελικοφ βακμοφ Τελικι εξζταςθ 70% του τελικοφ βακμοφ. Αν ο βακμόσ τθσ τελικισ εξζταςθσ είναι μεγαλφτεροσ του βακμοφ προόδου και βακμόσ του μακιματοσ. Δ.Ε. ΡΑΝΑΓΛΩΤΟΥΝΑΚΟΣ, Γ.Α. ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ, ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ ΜΘΧΑΝΛΚΘ-ΣΤΑΤΛΚΘ Συμπληρωματική Βιβλιογραφία 1. Ρ. Βουκοφνθ Τεχνικι Μθχανικι "ΑΝΤΟΧΘ ΤΩΝ ΥΛΛΚΩΝ", Ακινα Γρθγ. Φοφντα, (2004), ΤΕΧΝΛΚΘ ΜΘΧΑΝΛΚΘ, Ακινα ΦΟΥΝΤΑ 5,0 τότε αυτόσ είναι ο Ενότητα 1η (2 εβδ) Άλγεβρα διανυςμάτων, εςωτερικό εξωτερικό γινόμενο. Θ ζννοια τθσ δφναμθσ ωσ διάνυςμα. Ο Οριςμόσ τθσ ροπισ δφναμθσ ςτο επίπεδο και ςτο χϊρο. Λςορροπία δυνάμεων και ροπϊν ςτο επίπεδο και ςτο χϊρο, Εξιςϊςεισ Λςορροπίασ. Ενότητα 2η (3 εβδ) Είδθ φορζων ςτθ Μθχανικι, Είδθ ςτθρίξεων-λςοδφναμα ςυςτιματα. Δικτυϊματα-εφρεςθ αντιδράςεων ςτιριξθσ. Επίλυςθ δικτυϊματοσ μζκοδοσ κόμβων. Θ μζκοδοσ των τομϊν Ritter. Mεικτι Μεκοδολογία επίλυςθσ δικτυωμάτων. Ενότητα 3η (3 εβδ) H Δοκόσ. Είδθ δοκϊν-υπολογιςμόσ ςτθρίξεων. Είδθ φορτίςεων δοκϊν-κατανεμθμζνα φορτία. Θ μζκοδοσ των τομϊν και θ προςιμανςθ των εςωτερικϊν αντιδράςεων ςτισ δοκοφσ. Επίλυςθ ιςοςτατικϊν δοκϊν διαφόρων τφπων. Διαγράμματα N,Q,M. Ολοκλθρωτικζσ ςχζςεισ. Θ δοκόσ Gerber & επίλυςθ προβλθμάτων υπερςτατικϊν δοκϊν. Ενότητα 4η (3 εβδ) Ρλαίςια-Επίλυςθ φορζων ςτο επίπεδο. Τριαρκρωτό τόξο και ολόςωμοσ φορζασ. Ρλαίςια με κεκλιμζνα μζλθ. Επίλυςθ διαφόρων τφπων πλαιςίων. Σφμμικτοι φορείσ- Ραραδείγματα. Ενότητα 5η (2 εβδ) Καλϊδια-Αλυςίδεσ. Υπερςτατικά Ρροβλιματα 27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Πλοι οι ςπουδαςτζσ ακολουκοφν το νζο πρόγραμμα ςπουδών από το παρόν εξάμθνο που βρίςκονται. Για τα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνική Σχολή. Οδθγόσ Σπουδϊν

Πολυτεχνική Σχολή. Οδθγόσ Σπουδϊν Πολυτεχνική Σχολή Οδθγόσ Σπουδϊν Μεταπτυχιακό Πρό γραμμα Δόμόςτατική σ Μήχανική σ ΚΟΠΟ Το MSc in Structural Engineering παρζχει ςε Πολιτικοφσ Μθχανικοφσ και άλλουσ ςχετικοφσ πτυχιοφχουσ μία ςυγκεντρωμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική. Οδθγόσ Σπουδϊν

Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική. Οδθγόσ Σπουδϊν Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Πληροφορική Οδθγόσ Σπουδϊν ΕΙΑΓΩΓΗ Αμερικανικζσ πανεπιςτημιακζσ ςπουδζσ ςτην Πληροφορική Κατά τθ διάρκεια των προπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν Πλθροφορικι (BSIT), οι φοιτθτζσ αποκτοφν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών. Οδθγόσ Σπουδϊν

Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών. Οδθγόσ Σπουδϊν Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών Οδθγόσ Σπουδϊν Μεταπτυχιακό Πρό γραμμα ςτην Κόινωνικη Εργαςι α & Κόινωνικη Διόι κηςη ΚΟΠΟ Το πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν Κοινωνικι Εργαςία και Κοινωνικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙ ΣΗΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΕΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ Η Υςτερα από ομόφωνθ απόφαςθ τθσ αρικμ. 14/3.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ. Συγγραφέας Παναγιώτησ Τςαρχόπουλοσ Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ, Ερευνητική Μονάδα URENIO Κείμενο Εικόνα 1- Αρχική ςελίδα Πφλησ Ερευνητικών Δραςτηριοτήτων (http://rp.web.auth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 10/10/2011

Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 10/10/2011 Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ Αϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 10/10/2011 12 ερωτιςεισ και 12 απαντιςεισ 1. Σι είναι οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ; Είναι Ομαδικι διδαςκαλία, ςτθν οποία ςυμμετζχουν όλοι αποφαςιςτικά Η διδαςκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ χολι: Επιςτθμϊν Σροφίμων Πανεπιςτθμιοφπολθ 1 Σμιμα: Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου & Ποτϊν Ημερομθνία: 12/2/2019 Σθλζφωνο: 210 5385364 E-mail: ekoussissi@uniwagr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΕΩ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι Τλικό υπολογιςτι (Hardware), Προςωπικόσ Τπολογιςτισ (ΡC), υςκευι ειςόδου, υςκευι εξόδου, Οκόνθ (Screen), Εκτυπωτισ (Printer), αρωτισ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφακιανάκθ Κατερίνα Φυςικόσ Κτιριακοφ Περιβάλλοντοσ Μπολολιά Μαρία Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ

Σφακιανάκθ Κατερίνα Φυςικόσ Κτιριακοφ Περιβάλλοντοσ Μπολολιά Μαρία Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ Σφακιανάκθ Κατερίνα Φυςικόσ Κτιριακοφ Περιβάλλοντοσ Μπολολιά Μαρία Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΚΑΠΕ) 19ο χλμ Λ. Μαρακϊνοσ Πικζρμι e-mail: katsfak@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

φνκετα Τλικά: Χαρακτθριςμόσ και Ιδιότθτεσ

φνκετα Τλικά: Χαρακτθριςμόσ και Ιδιότθτεσ φνκετα Τλικά: Χαρακτθριςμόσ και Ιδιότθτεσ Διδάςκοντεσ: Α. Παϊπζτθσ, Κακθγθτισ, Δρ. Μθχ/γοσ Μθχανικόσ Ν. Μ. Μπάρκουλα, Αν. Κακθγιτρια, Δρ. Μθχ/γοσ Μθχανικόσ Εργαςτθριακι Τποςτιριξθ: Π. Αλαφογιάννθ, Τποψιφια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 12 Φεβρουαρίου 2019

Ακινα, 12 Φεβρουαρίου 2019 Ακινα, 12 Φεβρουαρίου 2019 Επιτυχήσ Ολοκλήρωςη του πρώτου Διεθνοφσ Προγράμματοσ Εκπαιδευτικήσ και Επιςτημονικήσ ςυνεργαςίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών με το Korea Maritime and Ocean University

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Γενικά Μαθηματικά ΙΙ Ενότητα 13 η : Επαναλθπτικι Ενότθτα Λουκάσ Βλάχοσ Κακθγθτισ Αςτροφυςικισ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΤΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 11, ΠΑΣΡΑ ΣΗΛ.: 2610.362170, 2610.996635 E-MAIL: innovation@upatras.gr www.innovation.upatras.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα

Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα Ιοφνιοσ 2017 Ταυτότθτα τθσ Ζρευνασ Η παροφςα ζρευνα διεξιχκθ το διάςτθμα Μαΐου - Ιουνίου 2017. Δείγμα: 180 επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 7 ο Εξάμηνο Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ Ακαδθμαϊκι Χρονιά: 2011 2012 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βζργοσ (Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ) Β.Ν. Γρθγοριάδθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςη Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατζοποφλου Προμθκευτισ: Hyper Systems Προςβαςιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ Ενότθτα 1: Οργάνωςθ μακιματοσ Χατηόπουλοσ Δθμιτρθσ Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διάλεξη 7 Σεχνικζσ για τθν επίτευξθ ςτακερότθτασ Πζτροσ Ροφςςοσ Μζθοδοι για την επίτευξη του ελζγχου Μζςω του κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ του πειράματοσ (ςτόχοσ είναι θ εξάλειψθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν. Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν Τ.Ε. Αυτοματοποίθςθ αιςκθτιριων ςυςτθμάτων. Διαλζξεισ / E-learning 2

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν. Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν Τ.Ε. Αυτοματοποίθςθ αιςκθτιριων ςυςτθμάτων. Διαλζξεισ / E-learning 2 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν Τ.Ε. Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΝ8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6 ο ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αυτοματοποίθςθ αιςκθτιριων ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΣΦΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΦΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΔΑ Ρεριοχι Σκαραμαγκά Εντόσ Ορίου Ναυτικοφ Οχυροφ Σκαραμαγκά Σχολι Μονίμων Υπαξιωματικϊν Ναυτικοφ (ΣΜΥΝ) Αποςτολι: να παρζχει ςτουσ ςπουδαςτζσ, αφενόσ μεν, τθν κατάλλθλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2010-2011 Κατά τθ διάρκεια παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων του εαρινοφ εξαμινου του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Συνέλευση Τμήματος 01-11-2017 Απόφαση Συγκλήτου Συνεδρία 23-11-2017 Αθήνα 2017 Άρκρο 1 Εκπόνθςθ Μεταδιδακτορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα Βιογραφικό ςθμείωμα Προςωπικζσ πλθροφορίεσ Επϊνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεφθυνςη (-εισ) Διεφθυνςη (-εισ) ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Ακριϊτθσ Γεϊργιοσ Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Με την στήριξη του: ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 και Προπαραςκευαςτικϊν μακθμάτων* Ιουνίου 2014 Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ (Κτίρια Intercollege Limassol) ΛΕΜΕΟ

Με την στήριξη του: ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 και Προπαραςκευαςτικϊν μακθμάτων* Ιουνίου 2014 Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ (Κτίρια Intercollege Limassol) ΛΕΜΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ιοφνιοσ - επτζμβριοσ 2014) Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για εκπαίδευςθ υποψιφιων Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν - Κατθγορίεσ Α και Α & Β Κατθγορία Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν Α: υνολικι διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

TA EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ. Γυμνάςιο Αμυνταίου Β1

TA EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ. Γυμνάςιο Αμυνταίου Β1 TA EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ Γυμνάςιο Αμυνταίου Β1 Ποια είναι τα ιδανικά επαγγζλματα για να μπορζςω να είμαι ευτυχιςμζνοσ και επιτυχθμζνοσ ςτο μζλλον; Σι ζχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικζσ πλθροφορίεσ μακιματοσ

Γενικζσ πλθροφορίεσ μακιματοσ Αυτοματοποίηςη Αιςθητηρίων Συςτημάτων Γενικζσ πλθροφορίεσ μακιματοσ Διδάςκων: Κων/νοσ Τςίκνασ Δρ. Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ktsik@teiemt.gr Προτεινόμενα ςυγγράμματα Κ. Καλαϊτηάκθσ, Ε. Κουτροφλθσ, Ηλεκτρικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα Σο θλεκτρικό κφκλωμα Για να είναι δυνατι θ ροι των ελεφκερων θλεκτρονίων, για να ζχουμε θλεκτρικό ρεφμα, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ ενόσ κλειςτοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ. Είδθ κυκλωμάτων Σα κυκλϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχζδιο - CAD

Τεχνικό Σχζδιο - CAD Ανοικτά Ακαδθμαϊκά Μακιματα ςτο ΤΕΙ Ιονίων Νιςων Τεχνικό Σχζδιο - CAD Ενότητα 2: Τεχνικό Σχζδιο με τθ βοικεια Η/Υ Το περιεχόμενο του μακιματοσ διατίκεται με άδεια Creative Commons εκτόσ και αν αναφζρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Χριςθ εργαλείων ζκφραςθσ, επικοινωνίασ, ανακάλυψθσ και δθμιουργίασ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Υπθρεςίεσ Αναηιτθςθσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Χριςθ εργαλείων ζκφραςθσ, επικοινωνίασ, ανακάλυψθσ και δθμιουργίασ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Υπθρεςίεσ Αναηιτθςθσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Χριςθ εργαλείων ζκφραςθσ, επικοινωνίασ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Υπθρεςίεσ Αναηιτθςθσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ Ιςτοςελίδασ (URL), κεματικοί Κατάλογοι, Λζξεισ Κλειδιά, Μθχανζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

RED Pro Consultants

RED Pro Consultants Περιεχόμενα RED Pro 3E Τι είναι το SynaptiQ; Ανεξάρτθτοσ ζλεγχοσ Πωσ λειτουργεί το SynaptiQ Πζρα από τθν απλι παρακολοφκθςθ Αποκικευςθ δεδομζνων Ανάλυςθ δεδομζνων Ανάλυςθ ςφαλμάτων Εκκζςεισ Εγκατάςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ζναρξησ-κατάθεςησ πτυχιακήσ εργαςίασ

Οδηγίεσ ζναρξησ-κατάθεςησ πτυχιακήσ εργαςίασ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. Οδηγίεσ ζναρξησ-κατάθεςησ πτυχιακήσ εργαςίασ Εσωτερικός Κανονισμός Α.Ε.Ι. Πειραιά Σ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 3257/20.12.2013) Οδθγίεσ ζναρξθσ - κατάκεςθσ πτυχιακισ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ Ενότθτα 3: Κοινωνικζσ ικανότθτεσ και «ευ αγωνίηεςκαι» Χατηόπουλοσ Δθμιτρθσ Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1205003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ

ΘΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΘΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ Οι εργαςίεσ αναλαμβάνονται από ομάδεσ φοιτθτών όπου θ κάκε ομάδα αποτελείται από ζωσ και 4 άτομα. Περιςςότερεσ από μία ομάδεσ μποροφν να αναλάβουν το ίδιο κζμα. Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα