IT-driven transformation and mobile market trends

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IT-driven transformation and mobile market trends"

Transcript

1 IT-driven transformation and mobile market trends Κακθγθτισ Γ. Δουκίδθσ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Innovation and Design Thinking in Mobile Applications and Services Διευκυντισ Εργαςτθρίου Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN) Υπεφκυνοσ τθσ Μονάδασ Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν

2 Σφνοψθ Το Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Τάςεισ ςτισ Κινθτζσ Εφαρμογζσ/ Υπθρεςίεσ Επιχειρθματικά Μοντζλα Εςόδων IT-driven Transformation και Καινοτομία 2

3 ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Π.Α.) 3

4 Επιχειρθματικότθτα ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 3 χολζσ και 8 Ακαδημαϊκά Σμήματα 27 πλήρουσ απαςχόληςησ και μερικήσαπαςχόληςησ, μεταπτυχιακά προγράμματα φοιτητζσ: προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί 200 μζλη ΔΕΠ Επιςτθμϊν κ Τεχνολογίασ τθσ Ρλθρ. Ρλθροφορικι Στατιςτικι χολζσ του ΟΠΑ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν Οικονομικϊν Διεκνϊν κ Ευρ. Οικ. Σπουδϊν Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Οργαν. Κ Δοίκθςθ Επιχειριςεων Μάρκετινγκ κ Επικοινωνίασ Στόχευςθ ςτθν επιχειρθματικότθτα από το 2000 Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ (ΜοΚΕ) Μακιματα επιχειρθματικότθτασ ςε όλεσ τισ Σχολζσ/ Τμιματα 20 Κακθγθτζσ για Εκπαίδευςθ και Ζρευνα ThinkBiz- Φοιτθτικόσ Σφλλογοσ Επιχειρθματικότθτασ Εξειδικευμζνα προγράμματα ςε Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα Κζντρο για τθν υποςτιριξθ νζων Επιχειρθματικϊν Ιδεϊν (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation) Λογιςτικι κ Χρθματοοικο. Διοικθτικι Επιςτιμθ κ Τεχνολογία

5 Διεκνισ Αναγνϊριςθ Ψηφίςτηκε ωσ το κορυφαίο Πανεπιςτήμιο ςτο χϊρο των Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και τθσ Διοίκθςθσ των Επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα, για τα τρία ςυνεχόμενα τελευταία χρόνια από το EDUNIVERSAL κατάταξθ 123 από τα 1000 Ρανεπιςτιμια παγκοςμίωσ ςτα κορυφαία 50 Business Schools τθσ Ευρϊπθσ Το μεγαλφτερο κατά-κεφαλι πρόγραμμα ανταλλαγήσ φοιτητών Erasmus ςτην Ελλάδα: Συνεργαςία με 188 Ρανεπιςτιμια 80 προπτυχιακά μακιματα παραδίδονται ςτα Αγγλικά Ρερίπου 25% ςυμμετοχι φοιτθτϊν ΟΡΑ 250 ανταλλαγζσ φοιτθτϊν ετθςίωσ Διεθνήσ Αναγνώριςη για τη διδαςκαλία τησ Καινοτομίασ: the 2010 Most Innovative Business School in Southern Europe Award by British magazine European CEO MBA international κερδίηει το AMBA MBA Innovation Award, harnessing e- skills within MBA teaching

6 Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα ςτο ΟΡΑ: 10 Χρόνια Εμπειρίασ Start-up Job fair 2014

7 Athens Center for Entrepreneurship and innovation (ACEin) Εκπαίδ ευζη Εκπαίδευςη Τποςτηρικτικζσ Τπηρεςίεσ υμβουλευτική Καθοδήγηςη (mentoring) Δικτφωςη και υνεργαςίεσ Διαγωνιςμοί Τποδομζσ Αξιολογικθκαν 51 ομάδεσ και εντάχκθκαν 25 ομάδεσ με τθν υποςτιριξθ 45 εμπειρογνωμόνων

8 ELTRUN: Εργαςτιριο Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου και Επιχειρείν Ερευνητικζσ Ομάδεσ Ζρευνα και Κατάρτιςη ςε θζματα Ηλεκτ. Επιχειρείν Δράςεισ Τποςτήριξησ Επιχειρηματικότητασ Πρωτοβουλίεσ

9 WRC: Wireless Research Group Ρεριγραφι Λίςτα Ενδεικτικϊν Ζργων The Wireless Research Center headed by Professor George Giaglis, is one of the first research groups to be established in Europe with a focus on mobile, wireless and ubiquitous information systems. The Lab s mission is to push the boundaries of the current state of the art knowledge in the areas of Social Networks Analytics & Mobile Business. Ερευνθτικά Ενδιαφζροντα

10 ΣΑΕΙ ΣΙ ΚΙΝΗΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ/ ΤΠΗΡΕΙΕ 10

11 Χριςθ Internet από το Κινθτό ςτθν Ελλάδα Σόποσ Σπίτι Εργαςία 97% 83% Φιλικο Σπίτι Εν κινθςει 33% 55% Ροτζ Αραια Σε φυςικό κατάςτθμα/ 34% Συχνά- Κακθμερινά Σχολείο/ Σχολι Internet café 28% 9% Σρόποσ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Φορθτό Η/Υ Κινθτό τθλζφωνο Στακερό Η/Υ Tablet 86% 77% 78% 41% Ροτζ Αραιά Συχνά- Κακθμερινά Τθλεόραςθ 7% Ρθγι: Ετιςια Ζρευνα Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου, nual-e-commerce-survey/ Ραιχνιδομθχανι 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

12 Η εξάπλωςθ τθσ χριςθσ των κινθτϊν είναι ραγδαία Source: Kleiner Perkins and BI Intelligence 12

13 Τα Tablets αρχίηουν να καταλαμβάνουν ςθμαντικό μερίδιο αγοράσ Ρθγι : IDC Corporation, 13

14 Κινθτό ωσ «πολυεργαλείο» 14

15 Λόγοι Χριςθσ Κινθτϊν ςτθν Ελλάδα Ρθγι : Our Mobile Planet by Google, Στοιχεία Ελλάδασ, /omp-2013-gr-local.pdf - Δείγμα 600 ενιλικεσ χριςτεσ κινθτοφ 15

16 Χριςθ Κινθτϊν για Συναλλαγζσ ςτθν Ελλάδα Ρθγι : Our Mobile Planet by Google, Στοιχεία Ελλάδασ, - Δείγμα 600 ενιλικεσ χριςτεσ κινθτοφ 16

17 Ρλθρωμι Διαφιμιςθ Monetization of Mobile ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΕΟΔΩΝ Κινθτό Εμπόριο (mcommerce) 17

18 Μοντζλο 1: Χρζωςθ Συνδρομι Χρζωςθ εφάπαξ Τι αγοράηει κανείσ; - Εφαρμογζσ - Premium content - Εικονικά Ρροϊόντα Τρόποι χρζωςθσ - Ριςτωτικι κάρτα - Paypal 18

19 Μοντζλο 2: Διαφιμιςθ SMS Ρλθρωμζνθ Αναηιτθςθ- Keywords Web Display App Display Χορθγία Τρόποι χρζωςθσ - Κόςτοσ για 1000 εμφανίςεισ (CPM) - CPC, κόςτοσ ανά κλικ (CPC) - Κόςτοσ για κάκε εγκατάςταςθ (CPI) - Χορθγίεσ - Ρλθρωμζνθ αναηιτθςθ-keywords 19

20 Μοντζλο 3: Κινθτό Εμπόριο (mcommerce) Αγορζσ μζςω κινθτοφ: οφχα Ηλεκτρονικά Είδθ. Κρατιςεισ μζςω κινθτοφ: Ειςιτιρια Ξενοδοχεία. 20

21 Λιανεμπόριο Ρορτοφόλι mhealth IT-DRIVEN TRANSFORMATION KAI ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 21

22 Σθμαντικζσ Καινοτόμεσ Δυνατότθτεσ των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Καινοτομία Νζα επιχειρηματικά μοντζλα Νζεσ αγορζσ, παγκόςμια επζκταςη Νζα προϊόντα Επεκτάςεισ προϊόντων Διαφοροποιημζνα προϊόντα Τπερ-ςυςτήματα Διεπιχειρηςιακά πληροφοριακά ςυςτήματα Πληροφοριακή υποςτήριξη πωλήςεων Ρλεονζκτθμα Πταν είςαι ο πρϊτοσ που κα κακιερϊςει ζνα νζο πρότυπο, οριοκετείσ τθν περαιτζρω πορεία των πικανϊν ανταγωνιςτϊν. Το Web δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ πολλϊν καινοτόμων νζων επιχειρθματικϊν μοντζλων, όπωσ το name-your-own-price τθσ priceline. Η δθμιουργία και ςυνεχισ αναπροςαρμογι αυτϊν των μοντζλων μπορεί να παρζχει ςτρατθγικό πλεονζκτθμα. Μζςω του Web, θ Amazon.com πουλά βιβλία ςε περιςςότερεσ από 200 χϊρεσ. Συνεχισ καινοτομία με νζα ανταγωνιςτικά προϊόντα και υπθρεςίεσ. Η Electronic Arts ιταν θ πρϊτθ εταιρία που ειςιγαγε τα CD-ROM για τα βιντεοπαιχνίδια. Η MP3 ιταν θ πρϊτθ εταιρία που επζτρεψε το «κατζβαςμα» μουςικισ από τθν ιςτοςελίδα τθσ. Μόχλευςθ των παλαιϊν προϊόντων με νζεσ ανταγωνιςτικζσ επεκτάςεισ. Πταν μια κορεατικι εταιρεία ιταν θ πρϊτθ που ειςιγαγε fuzzy logic ςτα πλυντιρια τθσ, οι πωλιςεισ αυξικθκαν 50% μζςα ςε λίγουσ μινεσ. Η απόκτθςθ πλεονεκτιματοσ μζςω μοναδικϊν προϊόντων ι προςτικζμενθσ αξίασ. Η Compaq μζςα ςε ζνα χρόνο ζγινε ο κορυφαίοσ πωλθτισ υπολογιςτϊν μετά τθν παροχι δυνατότθτασ αυτόματθσ διάγνωςθσ ςτουσ υπολογιςτζσ τθσ. Η Dell πρωτοςτάτθςε ςτθν κατ 'οίκον διανομισ των εξατομικευμζνων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν μζςω τθσ on-line προδιαγραφισ τουσ. Ανζγερςθ ανταγωνιςτικϊν φραγμϊν μζςω ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων που δεν μποροφν να αντιγραφοφν εφκολα. Το ςφςτθμα κράτθςθσ SABRE τθσ American Airlines, ζγινε τόςο περιεκτικό και πολφπλοκο, που χρειαηοταν χρόνια για να το αντιγράψουν οι ανταγωνιςτζσ τθσ. Η ςφνδεςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων δυο οργανιςμϊν μπορεί να τισ προςτατζψει από τον ανταγωνιςμό. Στθ δεκαετία του 1980, θ American Hospital Supply εγκατζςτθςε ζνα ςφςτθμα αυτόματου ανεφοδιαςμοφ ςτα νοςοκομεία πελάτεσ τθσ, αποκτϊντασ ζτςι ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα γιατί αναβάκμιςε τθν ςυνεργαςία μεταξφ προμθκευτϊν και αγοραςτϊν. Συςτιματα που παρζχουν πλθροφοριακι υποςτιριξθ του μάρκετινγκ και πωλιςεων για να προςφζρουν προχωρθμζνεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πελάτεσ τουσ. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να εξοπλίςει τουσ πωλθτζσ τθσ με αςφρματουσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ που τουσ επιτρζπουν να παρζχουν προςφορζσ και άλλεσ ςυναλλαγζσ, απευκείασ ςτο χϊρο του πελάτθ.

23 Τα Κινθτά αλλάηουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αγορζσ ςτο Φυςικό Κατάςτθμα Για να πραγματοποιιςετε ςφγκριςθ τιμϊν προϊόντων, ενϊ βρίςκεςτε ςε φυςικό κατάςτθμα, προκειμζνου να διαπραγματευτείτε τθν τιμι τουσ ι να ψωνίςετε από αλλοφ; Για να αναηθτιςετε παρουςιάςεισ και ςχόλια προϊόντων, ενϊ βρίςκεςτε ςε φυςικό κατάςτθμα, προκειμζνου να προβείτε ςε αγορά; Για να καλζςετε φίλο ι ςυγγενι ςασ ενϊ βρίςκεςτε ςε φυςικό κατάςτθμα και να του ηθτιςετε τθν ςυμβουλι του για αγορά προϊόντοσ; Ρθγι: Ετιςια Ζρευνα Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου, nual-e-commerce-survey/ 40% 67% 57% 0% 20% 40% 60% 80%100% Πχι Ναι OMNI-CHANNEL υμπεριφορά Θα το επικυμοφςα, αν το επζτρεπε το κινθτό μου και είχα και ςφνδεςθ Internet Καινοτομίεσ: Real-life CRMs Social Commerce Loyalty programs

24 Τα Κινθτά αλλάηουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαςτε το Φυςικό μασ Ρορτοφόλι Καινοτομίεσ: Peer-2-peer payments υναλλαγζσ λιανικήσ αγοράσ Credit/value storage 24

25 Τα Κινθτά αλλάηουν τον τρόπο τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ (πχ. mhealth) Καινοτομίεσ: Διαγνωςτικά εργαλεία Παρακολοφθηςη δεδομζνων υγείασ Ιατρικζσ πληροφορίεσ 25

26 Ηλεκτρονικό Κινθτό Εμπόριο με Βάςθ τθν Θζςθ (L-Commerce) Location-based commerce (l-commerce)-- delivery of ads, products, or services to customers whose locations are known at a given time 5 key concepts: 1. Location. Determining the position 2. Navigation. Plotting a route 3. Tracking. Monitoring movement along a route 4. Mapping. Creating digital maps 5. Timing. Determining the precise time at a specific location 26

27 Επιπλζον Ρροκλιςεισ και Τάςεισ Smart tags, Sensors Augmented Reality 27

28 Our everything hub Το κινθτό μασ ςυνδζει: Με το πορτοφόλι Με τα προϊόντα Με τουσ ανκρϊπουσ Με φυςικά αντικείμενα Με οποιαδιποτε ςυςκευι μπορεί να ενςωματωκεί Με τα φυςικά καταςτιματα λιανεμπορίου 28

29 Στόχοσ: Ανάπτυξθ καινοτόμων κινθτϊν εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν που λφνουν πραγματικά προβλιματα (Ρθγι:

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία Νικόλαος Σαλάχας 2 Το Mobile computing είναι παντοφ 3 Κατθγορίεσ Κινθτϊν και Λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Κατθγορίεσ Κινθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα