ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εργασία-Προμήθεια : ,97 ΕΥΡΩ ΦΠΑ 23% : ,03 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ : ,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος ΠΕΝΤΕΛΗΣ να προβεί στην συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του. Aφορά πάσης φύσεως εργασίες επισκευής, καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και Μ.Ε. του Δήμου μας, των υπηρεσιών της Καθαριότητας, των Έργων, του Πρασίνου κτλ. Επίσης αφορά στην προμήθεια των απαραιτήτων ελαστικών και την εργασία επισκευής αυτών. Ο Δήμος έχει στην κατοχή του ενενήντα (81) οχήματα - μηχανήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, ημιφορτηγά, βυτιοφόρα, καλαθοφόρα, μηχανήματα έργων (πυροσβεστικά οχήματα, σκαπτικά), επιβατικά, μοτοσικλέτες (δίκυκλα, τρίκυκλα), λεωφορεία κλπ. Όλα τα παραπάνω οχήματα μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής. Χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους το ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος μηχανήματος. Για την συντήρηση και επισκευή τους απαιτούνται συνεργεία με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία. Οι προσφορές για τις εργασίες καθώς και για την προμήθεια για τα ανταλλακτικά και τα ελαστικά των οχημάτων θα δίδονται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό α) επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας του τιμολογίου της μελέτης για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης β) επί των τιμών του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών της εταιρείας που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης, ο οποίος τιμοκατάλογος θα επισυναφθεί στην προσφορά και για την υποομάδα που ενδιαφέρει τον συμμετέχοντα και γ) επί της τιμής ανά τεμάχιο του τιμολογίου της μελέτης και για όλους τους τύπους των ελαστικών που αναγράφονται στο τιμολόγιο μελέτης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τις λίστες των ανταλλακτικών της εταιρείας τους με τιμή τεμαχίου για κάθε ανταλλακτικό. Ειδικότερα για τα οχήματα των κατασκευαστριών εταιριών JCB, BOBCAT, BIOSTRADA, MERCEDES απαιτούνται οι λίστες των γνήσιων, εργοστασιακών ανταλλακτικών της αντίστοιχης επίσημης αντιπροσωπείας με τιμή τεμαχίου για κάθε ανταλλακτικό. 1

2 Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο ή μέρος των προς εκτέλεση εργασιών προμηθειών ανταλλακτικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με το ποια υποομάδα ενδιαφέρει τον διαγωνιζόμενο και με την επισήμανση ότι με την προσφορά θα καλύπτεται πλήρως η υποομάδα για την οποία γίνεται η προσφορά. Πιο συγκεκριμένα, για την υποομάδα προμήθειας ελαστικών (Υποομάδα 35.1) θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να διαθέσει όλους τους τύπους ελαστικών που αναγράφονται στο τιμολόγιο μελέτης. Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των ανταλλακτικών, των ελαστικών καθώς και των απαιτούμενων εργασιών επισκευής συντήρησης να είναι πολύ μικροί, από την επόμενη της παραγγελίας των ανταλλακτικών και ελαστικών και την εισαγωγή των οχημάτων στο συνεργείο. Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα παραδίδονται μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε εργασίες, ανταλλακτικά και προμήθεια ελαστικών. Οι σχετικές πιστώσεις αναγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2013 βάσει των πραγματοποιηθεισών δαπανών κατά το προηγούμενο έτος και τυχόν ειδικών προβλέψεων. Η σχετική πίστωση του Δήμου μας με τον κωδικό αριθμό για τις εργασίες και την προμήθεια των ανταλλακτικών και ελαστικών είναι: ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ,00 Τα αντίστοιχα CPV για την παρούσα εκτέλεση εργασιών προμηθειών είναι τα εξής: CPV : Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό. CPV : Μέρη & εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους CPV : Μέρη & εξαρτήματα μοτοσικλετών CPV : Ελαστικά επίσωτρα μοτοσικλετών 2

3 Ο προϋπολογισμός των εργασιών και των προμηθειών ανέρχεται στο ποσό των ,97 συν το Φ.Π.Α. 23% ,03, δηλαδή συνολικά στο ποσό των ,00 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Πεντέλης. Η εκτέλεση εργασιών - προμηθειών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη «χαμηλότερη προσφορά» με ποσοστό έκπτωσης και σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, το Ν. 2286/1995, το Ν. 3731/08, το Π.Δ. 28/80, το Ν. 3852/2010, την απόφαση 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και σχετικών εγκυκλίων αποφάσεων και διαταγμάτων. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19), για την παρούσα εκτέλεση εργασιών προμηθειών υπερισχύουν οι διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» σχετικά με τις διαδικασίες του διαγωνισμού, διότι το οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών υπερισχύει του οικονομικού αντικειμένου των εργασιών επισκευής των οχημάτων. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗ ΚΟΥΤΙΒΑ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5 ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠ. & ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β 3

4 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εργασία-Προμήθεια : ,97 ΕΥΡΩ ΦΠΑ 23% : ,03 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ : ,00 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2013 Τα οχήματα, τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης επισκευής-συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών είναι: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜ. ΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1 KHH 3994 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI ALTO KHH 3995 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI ALTO ME Μ.Ε ΦΟΡΤΩΤΗΣ J.C.B ΜΕ Μ.ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ BIOSTRADA TEC ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOB-CAT S ME Μ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ DAF D2011L ΚΗΙ 8640 ΕΠΙΒΑΤIKO FIAT PUNDO KHI 3656 ΥΔΡΟΦΟΡΟ FORD OTOMOTIV KHI 3653 ΛΕΩΦΟΡΕΙO FORD WERKE ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ (τύπου JCB) FOREDIL MACCHINE ΚΗΟ 6472 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX KHI 6684 ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ISUZU NPQR ΚΗΙ 5830 ΦΟΡΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ IVECO SPA A1M ΜΕ JCB JCB CX4T IBZ 353 ΔΙΚΥΚΛΟ KAWASAKI IBZ 354 ΔΙΚΥΚΛΟ KAWASAKI IBZ 355 ΔΙΚΥΚΛΟ KAWASAKI ΚΗΟ 6427 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ MAN ΚΗΟ 6406 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ MAN ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 9,15 MAN ME ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO ΟΧΗΜΑ MAZDA ME ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO ΟΧΗΜΑ MAZDA

6 23 KHO 6213 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡO MERCEDES KHO 6208 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡO MERCEDES KHO 6209 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡO MERCEDES KHO 6418 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡO MERCEDES KHI 3666 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡO MERCEDES KHH 4403 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡO MERCEDES KHH 4404 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡO MERCEDES KHO 6210 ΒΥΤΙΟΦΟΡO ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ MERCEDES KHH 5150 ΒΥΤΙΟΦΟΡO ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ MERCEDES ME ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO ΟΧΗΜΑ MERCEDES ME ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO ΟΧΗΜΑ MERCEDES KHH 3981 ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ATECO MERCEDES ATECO ΚΗΟ 6405 ΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ MERCEDES ΑΡ.ΠΛ ΑΡΠΑΓΗ (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ) MERCEDES ΚΗΟ 6436 ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ΚΗΗ 3993 ΦΟΡΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ΚΗΙ 5890 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 40 ΚΗΙ 5889 ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 1832 DAILMER CHRYSLO 794 MERCEDES 1832 DAILMER CHRYSLO ΜΕ Μ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ MERCEDES 1834S ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ OXHMA MERCEDES 1960 LAF ΚΗΟ 6295 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHO 6296 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΗΟ 6281 ΥΔΡΟΦΟΡΟ 814 MERCEDES ΚΗΙ 6683 ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 932 (1832K) ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗΣ MERCEDES BENZ ΚΗΙ 5757 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES CITO ΚΗΙ 5758 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES CITO KHI 8642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ECONIC ΚΗΗ 3988 ΦΟΡΤ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ MERCEDES OM ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ MERCEDES UNIMOG U ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ MERCEDES UNIMOG U-400,405/ ZKΧ 310 ΔΙΚΥΚΛΟ ASTREA - SU KHO 6292 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 4D KHO 6324 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 1999 L KHO 5761 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 4D

7 58 ΜΕ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 4D ΚΗΟ 6484 VAN NISSAN VSKL8014VRA ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 61 ME ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ MERCEDES ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CABSTAR E ME ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN D22/APU22T KHH 3982 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ JEEP NISSAN MOTOR ΜΕ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΛΙΜ.) NISSAN NAVARA ΙΜΖ 3837 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΛΙΜ.) NISSAN NAVARA KHH 4417 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN NAVARA ΜΕ Μ. ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ BOSCHUNG OLYMBIC P5955 HNVF/ ΟΒΑ 661 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ΟΒΑ 662 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ΟΒΑ 663 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ΧΥΒ 952 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ-ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ATM2M ΧΥΧ 639 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ-ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ATM2M ΚΗΟ 5991 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN PICK-UP ΚΗΟ 5993 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN PICK-UP ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ STEYΕR 77 KHH3968 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ TOYOTA ΚΗΗ 5865 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT 79 ME ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 80 ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ (ΠΥΡΟΣΒ.ΚΛ.) MERCEDES 81 ΑΡ.ΠΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ MAGIRUS DEUTZ

8 8

9 Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εργασία-Προμήθεια : ,97 ΕΥΡΩ ΦΠΑ 23% : ,03 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ : ,00 ΕΥΡΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Επειδή η προμέτρηση των εργασιών - ανταλλακτικών είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών ανταλλακτικών, αλλά μόνο την κατ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε υποομάδας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α 1.1 ΟΜΑΔΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ J.C.B. ME119190/ Μ.Ε ΦΟΡΤΩΤΗΣ τύπου 4236 ΜΕ 55340/ JCB τύπου JCB CX4T 800, ΤΥΠΟΥ BOB-CAT ΜΕ / ΦΟΡΤΩΤΗΣ τύπου S ,00 ΤΥΠΟΥ FOREDIL MACCHINE ΜΕ92938/ ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ (τύπου JCB) 400, ΤΥΠΟΥ INGERSOLL-RAND ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 300,00 9

10 Α/Α ΟΜΑΔΑ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ BIOSTRADA ΜΕ116591/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ 300,00 ΤΥΠΟΥ DAF ME119225/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 400,00 ΤΥΠΟΥ FORD KHI 3656/ ΥΔΡΟΦΟΡΑ 300,00 ΤΥΠΟΥ ISUZU KHI 6684/ ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 300,00 ΤΥΠΟΥ IVECO ΚΗΙ 5830/ ΦΟΡΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ 300, ΤΥΠΟΥ ΜΑΝ ΚΗΟ 6427/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ ΚΗΟ 6406/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ ME 90175/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 9,15 600, ΤΥΠΟΥ ΜΑZDA ME111773/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ME111772/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 500, ΤΥΠΟΥ MERCEDES KHO6213/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6208/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6209/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6418/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHI3666/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6418/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHI3666/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHH4403/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHH4404/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6210/ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ KHH5150/ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ME61384/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ME61385/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KHH 3981/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ATECO ΚΗΟ 6405/ ΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ τύπου 0704 ΑΡΠΑΓΗ τύπου 1317 ΚΗΟ 6436/ ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1722 ΚΗΗ 3993/ ΦΟΡΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1824 ΚΗΙ 5890/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1832 DAILMER CHRYSLO 794 ΚΗΙ 5889/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1832 DAILMER CHRYSLO 794 Μ.Ε /Μ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ τύπου 1834S ,00 10

11 ΜΕ 90174/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ τύπου 1960 LAF322 ΚΗΟ 6295/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου KHO 6296/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου ΚΗΙ 6683/ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 932 (1832Κ) ΚΗI 5757/ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ τύπου CITO 2004 ΚΗI 5758/ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ τύπου CITO 2004 KHI 8642/ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου ECONIC 2008 ΚΗΗ 3988/ΦΟΡΤ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ τύπου OM 366 ME111853/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ME91868/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ NISSAN Μ.Ε / ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ τύπου CABSTAR E10 VSKL8014VRA ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 500,00 ΤΥΠΟΥ BOSCHUNG ΜΕ 77828/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ τύπου OLYMBIC P5955 HNVF/ , ΤΥΠΟΥ STEYΕR ΜΕ / ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ MAGIRUS DEUTZ ΑΡ. ΠΛΑΙΣ ,00 350,00 Α/Α 3.1 ΟΜΑΔΑ 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ Ή ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ FORD KHI3653/ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ τύπου FORD WERKE 200, ΤΥΠΟΥ MERCEDES ΜΕ111852/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗΣ τύπου MERCEDES BENZ ΤΥΠΟΥ MITSUBISHI KHO 6292/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 4D56 KHO 6324/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 1999 L-200 KHO 5761/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 4D56 ΜΕ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 4D56 400, ,00 11

12 3.4 ΤΥΠΟΥ NISSAN ΚΗΟ 6484/ VAN ME / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου D22/APU22T KHH3982/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΙΜΖ 3837/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA 2007 KHH 4417/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA 2009 ΚΗΟ 5991/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NISSAN PICK-UP ΚΗΟ 5993/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NISSAN PICK-UP ΜΕ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA ΜΕ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 3.500,00 Α/Α ΟΜΑΔΑ 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SUZUKI KHH 3994/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου ALTO KHH 3995/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου ALTO 400,00 ΤΥΠΟΥ FIAT ΚΗΙ 8640/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου PUNDO 300,00 ΤΥΠΟΥ HYUNDAI ΚΗΟ 6472/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου MATRIX 300,00 ΤΥΠΟΥ TOYOTA KHH3968/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 300,00 ΤΥΠΟΥ PEUGEOT 307 KHH5865/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 300,00 Α/Α ΟΜΑΔΑ 5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ (ΔΙΚΥΚΛΑ-ΤΡΙΚΥΚΛΑ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 12 ΤΥΠΟΥ KAWASAKI IBZ 353/ ΔΙΚΥΚΛΟ IBZ 354/ ΔΙΚΥΚΛΟ IBZ 355/ ΔΙΚΥΚΛΟ 100,00 ΤΥΠΟΥ ASTREA - SU ZKX 310 / ΔΙΚΥΚΛΟ 50,00 ΤΥΠΟΥ PIAGGIO ΟΒΑ 661/ ΔΙΚΥΚΛΟ ΟΒΑ 662/ ΔΙΚΥΚΛΟ ΟΒΑ 663/ ΔΙΚΥΚΛΟ ΧΥΒ 952/ ΤΡΙΚΥΚΛΟ τύπου ATM2M ΧΥΧ 639/ ΤΡΙΚΥΚΛΟ τύπου ATM2M 200,00

13 Α/Α ΟΜΑΔΑ 6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 6.1 ΤΥΠΟΥ J.C.B. ME119190/ Μ.Ε ΦΟΡΤΩΤΗΣ τύπου 4236 ΜΕ 55340/ JCB τύπου JCB CX4T 4.000, ΤΥΠΟΥ BOB-CAT ΜΕ / ΦΟΡΤΩΤΗΣ τύπου S ,00 ΤΥΠΟΥ FOREDIL MACCHINE ΜΕ92938/ ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ (τυπου JCB) 700,00 ΤΥΠΟΥ INGERSOLL-RAND ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 500,00 Α/Α ΟΜΑΔΑ 7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ BIOSTRADA ΜΕ116591/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ 500,00 ΤΥΠΟΥ DAF ME119225/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 800,00 ΤΥΠΟΥ FORD KHI 3656/ ΥΔΡΟΦΟΡΑ 500,00 ΤΥΠΟΥ ISUZU KHI 6684/ ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 500,00 ΤΥΠΟΥ IVECO ΚΗΙ 5830/ ΦΟΡΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ 500,00 ΤΥΠΟΥ ΜΑΝ ΚΗΟ 6427/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ ΚΗΟ 6406/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ ME 90175/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 9, ,00 ΤΥΠΟΥ ΜΑZDA ME111773/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ME111772/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 700,00 13

14 7.8 ΤΥΠΟΥ MERCEDES KHO6213/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6208/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6209/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6418/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHI3666/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6418/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHI3666/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHH4403/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHH4404/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6210/ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ KHH5150/ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ME61384/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ME61385/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KHH 3981/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ATECO ΚΗΟ 6405/ ΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ τύπου 0704 ΑΡΠΑΓΗ τύπου 1317 ΚΗΟ 6436/ ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1722 ΚΗΗ 3993/ ΦΟΡΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1824 ΚΗΙ 5890/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1832 DAILMER CHRYSLO 794 ΚΗΙ 5889/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1832 DAILMER CHRYSLO 794 Μ.Ε /Μ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ τύπου 1834S ΜΕ 90174/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ τύπου 1960 LAF322 ΚΗΟ 6295/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου KHO 6296/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου ΚΗΙ 6683/ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 932 (1832Κ) ΚΗI 5757/ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ τύπου CITO 2004 ΚΗI 5758/ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ τύπου CITO 2004 KHI 8642/ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου ECONIC 2008 ΚΗΗ 3988/ΦΟΡΤ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ τύπου OM 366 ME111853/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ME91868/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , ΤΥΠΟΥ NISSAN Μ.Ε / ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ τύπου CABSTAR E10 VSKL8014VRA ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 1.500,00 ΤΥΠΟΥ BOSCHUNG ΜΕ 77828/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ τύπου OLYMBIC P5955 HNVF/ ,00 ΤΥΠΟΥ STEYΕR ΜΕ182839/ ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ 500,00 ΤΥΠΟΥ MAGIRUS DEUTZ ΑΡ. ΠΛΑΙΣ ,00 14

15 Α/Α ΟΜΑΔΑ 8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ Ή ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 8.1 ΤΥΠΟΥ FORD KHI3653/ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ τύπου FORD WERKE 500, ΤΥΠΟΥ MERCEDES ΜΕ111852/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗΣ τύπου MERCEDES BENZ ΤΥΠΟΥ MITSUBISHI KHO 6292/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 4D56 KHO 6324/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 1999 L-200 KHO 5761/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 4D56 ΜΕ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 4D , , ΤΥΠΟΥ NISSAN ΚΗΟ 6484/ VAN ME / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου D22/APU22T KHH3982/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA ΙΜΖ 3837/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA 2007 KHH 4417/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA 2009 ΚΗΟ 5991/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NISSAN PICK-UP ΚΗΟ 5993/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NISSAN PICK-UP ΜΕ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA ΜΕ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 7.000,00 Α/Α ΟΜΑΔΑ 9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SUZUKI KHH 3994/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου ALTO KHH 3995/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου ALTO 700,00 ΤΥΠΟΥ FIAT ΚΗΙ 8640/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου PUNDO 350,00 ΤΥΠΟΥ HYUNDAI ΚΗΟ 6472/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου MATRIX 350,00 ΤΥΠΟΥ TOYOTA KHH3968/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 350,00 ΤΥΠΟΥ PEUGEOT 307 KHH5865/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 350,00 15

16 Α/Α ΟΜΑΔΑ 10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ (ΔΙΚΥΚΛΑ - ΤΡΙΚΥΚΛΑ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ KAWASAKI IBZ 353/ ΔΙΚΥΚΛΟ IBZ 354/ ΔΙΚΥΚΛΟ IBZ 355/ ΔΙΚΥΚΛΟ 400,00 ΤΥΠΟΥ ASTREA - SU ZKX 310 / ΔΙΚΥΚΛΟ 300,00 ΤΥΠΟΥ PIAGGIO ΟΒΑ 661/ ΔΙΚΥΚΛΟ ΟΒΑ 662/ ΔΙΚΥΚΛΟ ΟΒΑ 663/ ΔΙΚΥΚΛΟ ΧΥΒ 952/ ΤΡΙΚΥΚΛΟ τύπου ATM2M ΧΥΧ 639/ ΤΡΙΚΥΚΛΟ τύπου ATM2M 500,00 Α/Α ΟΜΑΔΑ 11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 11.1 ΤΥΠΟΥ J.C.B. ME119190/ Μ.Ε ΦΟΡΤΩΤΗΣ τύπου 4236 ΜΕ 55340/ JCB τύπου JCB CX4T 550, ΤΥΠΟΥ BOB-CAT ΜΕ / ΦΟΡΤΩΤΗΣ τύπου S ,00 ΤΥΠΟΥ FOREDIL MACCHINE ΜΕ92938/ ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ (τυπου JCB) 300,00 ΤΥΠΟΥ INGERSOLL-RAND ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 300,00 16

17 Α/Α ΟΜΑΔΑ 12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ BIOSTRADA ΜΕ116591/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ 200,00 ΤΥΠΟΥ DAF ME119225/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 500,00 ΤΥΠΟΥ FORD KHI 3656/ ΥΔΡΟΦΟΡΑ 200,00 ΤΥΠΟΥ ISUZU KHI 6684/ ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 200,00 ΤΥΠΟΥ IVECO ΚΗΙ 5830/ ΦΟΡΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ 200,00 ΤΥΠΟΥ ΜΑΝ ΚΗΟ 6427/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ ΚΗΟ 6406/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ ME 90175/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 9,15 600, ΤΥΠΟΥ ΜΑZDA ME111773/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ME111772/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 400,00 17

18 12.8 ΤΥΠΟΥ MERCEDES KHO6213/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6208/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6209/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6418/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHI3666/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6418/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHI3666/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHH4403/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHH4404/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6210/ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ KHH5150/ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ME61384/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ME61385/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KHH 3981/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ATECO ΚΗΟ 6405/ ΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ τύπου 0704 ΑΡΠΑΓΗ τύπου 1317 ΚΗΟ 6436/ ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1722 ΚΗΗ 3993/ ΦΟΡΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1824 ΚΗΙ 5890/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1832 DAILMER CHRYSLO 794 ΚΗΙ 5889/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1832 DAILMER CHRYSLO 794 Μ.Ε /Μ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ τύπου 1834S ΜΕ 90174/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ τύπου 1960 LAF322 ΚΗΟ 6295/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου KHO 6296/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου ΚΗΙ 6683/ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 932 (1832Κ) ΚΗI 5757/ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ τύπου CITO 2004 ΚΗI 5758/ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ τύπου CITO 2004 KHI 8642/ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου ECONIC 2008 ΚΗΗ 3988/ΦΟΡΤ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ τύπου OM 366 ME111853/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ME91868/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 7.000, ΤΥΠΟΥ NISSAN Μ.Ε / ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ τύπου CABSTAR E10 VSKL8014VRA ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 300,00 ΤΥΠΟΥ BOSCHUNG ΜΕ 77828/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ τύπου OLYMBIC P5955 HNVF/ , ΤΥΠΟΥ STEYΕR ΜΕ182839/ ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ MAGIRUS DEUTZ ΑΡ. ΠΛΑΙΣ ,00 300,00 18

19 Α/Α ΟΜΑΔΑ 13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ Ή ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 13.1 ΤΥΠΟΥ FORD KHI3653/ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ τύπου FORD WERKE 200, ΤΥΠΟΥ MERCEDES ΜΕ111852/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗΣ τύπου MERCEDES BENZ ΤΥΠΟΥ MITSUBISHI KHO 6292/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 4D56 KHO 6324/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 1999 L-200 KHO 5761/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 4D56 ΜΕ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 4D56 300,00 800, ΤΥΠΟΥ NISSAN ΚΗΟ 6484/ VAN ME / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου D22/APU22T KHH3982/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA ΙΜΖ 3837/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA 2007 KHH 4417/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA 2009 ΚΗΟ 5991/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NISSAN PICK-UP ΚΗΟ 5993/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NISSAN PICK-UP ΜΕ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA ΜΕ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1.400,00 Α/Α ΟΜΑΔΑ 14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟ ΤΥΠΟΥ SUZUKI KHH 3994/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου ALTO KHH 3995/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου ALTO 200,00 ΤΥΠΟΥ FIAT ΚΗΙ 8640/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου PUNDO 100,00 ΤΥΠΟΥ HYUNDAI ΚΗΟ 6472/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου MATRIX 100,00 ΤΥΠΟΥ TOYOTA KHH3968/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 100,00 ΤΥΠΟΥ PEUGEOT 307 KHH5865/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 100,00 19

20 Α/Α ΟΜΑΔΑ 15 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ (ΔΙΚΥΚΛΑ - ΤΡΙΚΥΚΛΑ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ KAWASAKI IBZ 353/ ΔΙΚΥΚΛΟ IBZ 354/ ΔΙΚΥΚΛΟ IBZ 355/ ΔΙΚΥΚΛΟ 100,00 ΤΥΠΟΥ ASTREA - SU ZKX 310 / ΔΙΚΥΚΛΟ 50, ΤΥΠΟΥ PIAGGIO ΟΒΑ 661/ ΔΙΚΥΚΛΟ ΟΒΑ 662/ ΔΙΚΥΚΛΟ ΟΒΑ 663/ ΔΙΚΥΚΛΟ ΧΥΒ 952/ ΤΡΙΚΥΚΛΟ τύπου ATM2M ΧΥΧ 639/ ΤΡΙΚΥΚΛΟ τύπου ATM2M 200,00 Α/Α 16.1 ΟΜΑΔΑ 16 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ - ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών) ΤΥΠΟΥ J.C.B. ME119190/ Μ.Ε ΦΟΡΤΩΤΗΣ τύπου 4236 ΜΕ 55340/ JCB τύπου JCB CX4T 600, ΤΥΠΟΥ BOB-CAT ΜΕ / ΦΟΡΤΩΤΗΣ τύπου S ,00 ΤΥΠΟΥ FOREDIL MACCHINE ΜΕ92938/ ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ (τυπου JCB) 200,00 ΤΥΠΟΥ INGERSOLL-RAND ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 200,00 20

21 Α/Α ΟΜΑΔΑ 17 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ - ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών) ΤΥΠΟΥ BIOSTRADA ΜΕ116591/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ 300,00 ΤΥΠΟΥ DAF ME119225/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 400,00 ΤΥΠΟΥ FORD KHI 3656/ ΥΔΡΟΦΟΡΑ 200,00 ΤΥΠΟΥ ISUZU KHI 6684/ ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 200,00 ΤΥΠΟΥ IVECO ΚΗΙ 5830/ ΦΟΡΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ 200,00 ΤΥΠΟΥ ΜΑΝ ΚΗΟ 6427/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ ΚΗΟ 6406/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ ME 90175/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 9,15 700,00 ΤΥΠΟΥ ΜΑZDA ME111773/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ME111772/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 500,00 21

22 17.8 ΤΥΠΟΥ MERCEDES KHO6213/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6208/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6209/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6418/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHI3666/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6418/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHI3666/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHH4403/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHH4404/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6210/ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ KHH5150/ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ME61384/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ME61385/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KHH 3981/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ATECO ΚΗΟ 6405/ ΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ τύπου 0704 ΑΡΠΑΓΗ τύπου 1317 ΚΗΟ 6436/ ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1722 ΚΗΗ 3993/ ΦΟΡΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1824 ΚΗΙ 5890/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1832 DAILMER CHRYSLO 794 ΚΗΙ 5889/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1832 DAILMER CHRYSLO 794 Μ.Ε /Μ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ τύπου 1834S ΜΕ 90174/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ τύπου 1960 LAF322 ΚΗΟ 6295/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου KHO 6296/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου ΚΗΙ 6683/ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 932 (1832Κ) ΚΗI 5757/ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ τύπου CITO 2004 ΚΗI 5758/ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ τύπου CITO 2004 KHI 8642/ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου ECONIC 2008 ΚΗΗ 3988/ΦΟΡΤ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ τύπου OM 366 ME111853/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 91868/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 6.300, ΤΥΠΟΥ NISSAN Μ.Ε / ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ τύπου CABSTAR E10 VSKL8014VRA ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 600, ΤΥΠΟΥ BOSCHUNG ΜΕ 77828/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ τύπου HNVF/1-97 OLYMBIC P , ΤΥΠΟΥ STEYΕR ΜΕ182839/ ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ 200, ΤΥΠΟΥ MAGIRUS DEUTZ ΑΡ. ΠΛΑΙΣ ,00 22

23 Α/Α 18.1 ΟΜΑΔΑ 18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ - ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ Ή ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών) ΤΥΠΟΥ FORD KHI3653/ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ τύπου FORD WERKE 200, ΤΥΠΟΥ MERCEDES ΜΕ111852/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗΣ τύπου MERCEDES BENZ ΤΥΠΟΥ MITSUBISHI KHO 6292/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 4D56 KHO 6324/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 1999 L-200 KHO 5761/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 4D56 ΜΕ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου 4D56 500,00 900, ΤΥΠΟΥ NISSAN ΚΗΟ 6484/ VAN ME / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου D22/APU22T KHH3982/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA ΙΜΖ 3837/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA 2007 KHH 4417/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA 2009 ΚΗΟ 5991/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NISSAN PICK-UP ΚΗΟ 5993/ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NISSAN PICK-UP ΜΕ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ τύπου NAVARA ΜΕ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1.500,00 Α/Α ΟΜΑΔΑ 19 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ - ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών) ΤΥΠΟΥ SUZUKI KHH 3994/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου ALTO KHH 3995/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου ALTO 200,00 ΤΥΠΟΥ FIAT ΚΗΙ 8640/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου PUNDO 150,00 ΤΥΠΟΥ HYUNDAI ΚΗΟ 6472/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ τύπου MATRIX 150,00 ΤΥΠΟΥ TOYOTA KHH3968/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 150,00 ΤΥΠΟΥ PEUGEOT 307 KHH5865/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 150,00 23

24 Α/Α ΟΜΑΔΑ 20 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ - ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ (ΔΙΚΥΚΛΑ - ΤΡΙΚΥΚΛΑ) (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών) ΤΥΠΟΥ KAWASAKI IBZ 353/ ΔΙΚΥΚΛΟ IBZ 354/ ΔΙΚΥΚΛΟ IBZ 355/ ΔΙΚΥΚΛΟ 100,00 ΤΥΠΟΥ ASTREA - SU ZKX 310 / ΔΙΚΥΚΛΟ 50,00 ΤΥΠΟΥ PIAGGIO ΟΒΑ 661/ ΔΙΚΥΚΛΟ ΟΒΑ 662/ ΔΙΚΥΚΛΟ ΟΒΑ 663/ ΔΙΚΥΚΛΟ ΧΥΒ 952/ ΤΡΙΚΥΚΛΟ τύπου ATM2M ΧΥΧ 639/ ΤΡΙΚΥΚΛΟ τύπου ATM2M 150,00 Α/Α ΟΜΑΔΑ 21 Επισκευή - συντήρηση ταχογράφων για τα ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑ και τα ΜΙΚΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών και ηλεκτρικών ή συμβατών ταχογράφων) Ή ΤΥΠΟΥ BIOSTRADA ΜΕ116591/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ 200,00 ΤΥΠΟΥ DAF ME119225/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 400,00 ΤΥΠΟΥ FORD KHI 3656/ ΥΔΡΟΦΟΡΑ 200,00 ΤΥΠΟΥ ISUZU KHI 6684/ ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 200,00 ΤΥΠΟΥ IVECO ΚΗΙ 5830/ ΦΟΡΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ 200,00 ΤΥΠΟΥ ΜΑΝ ΚΗΟ 6427/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ ΚΗΟ 6406/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ ME 90175/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 9,15 500,00 24

25 21.7 ΤΥΠΟΥ MERCEDES KHO6213/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6208/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6209/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6418/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHI3666/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6418/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHI3666/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHH4403/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHH4404/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6210/ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ KHH5150/ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ME61384/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ME61385/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KHH 3981/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ATECO ΚΗΟ 6405/ ΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ τύπου 0704 ΑΡΠΑΓΗ τύπου 1317 ΚΗΟ 6436/ ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1722 ΚΗΗ 3993/ ΦΟΡΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1824 ΚΗΙ 5890/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1832 DAILMER CHRYSLO 794 ΚΗΙ 5889/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1832 DAILMER CHRYSLO 794 Μ.Ε /Μ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ τύπου 1834S ΜΕ 90174/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ τύπου 1960 LAF322 ΚΗΟ 6295/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου KHO 6296/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου ΚΗΙ 6683/ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 932 (1832Κ) ΚΗI 5757/ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ τύπου CITO 2004 ΚΗI 5758/ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ τύπου CITO 2004 KHI 8642/ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου ECONIC 2008 ΚΗΗ 3988/ΦΟΡΤ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ τύπου OM 366 ME111853/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 91868/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3.404, ΤΥΠΟΥ NISSAN Μ.Ε / ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ τύπου CABSTAR E10 VSKL8014VRA ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 500,00 ΤΥΠΟΥ STEYΕR ΜΕ182839/ ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ 200,00 ΤΥΠΟΥ FORD KHI3653/ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ τύπου FORD WERKE 200, ΤΥΠΟΥ MERCEDES ΜΕ111852/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗΣ τύπου MERCEDES BENZ 300, ΤΥΠΟΥ MAGIRUS DEUTZ ΑΡ. ΠΛΑΙΣ

26 Α/Α 22.1 ΟΜΑΔΑ 22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών) ΤΥΠΟΥ J.C.B. ME119190/ Μ.Ε ΦΟΡΤΩΤΗΣ τύπου 4236 ΜΕ 55340/ JCB τύπου JCB CX4T 400, ΤΥΠΟΥ BOB-CAT ΜΕ / ΦΟΡΤΩΤΗΣ τύπου S ,00 ΤΥΠΟΥ FOREDIL MACCHINE ΜΕ92938/ ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ (τύπου JCB) 200,00 ΤΥΠΟΥ INGERSOLL-RAND ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 200,00 Α/Α ΟΜΑΔΑ 23 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών) ΤΥΠΟΥ BIOSTRADA ΜΕ116591/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ 100,00 ΤΥΠΟΥ DAF ME119225/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 200,00 ΤΥΠΟΥ FORD KHI 3656/ ΥΔΡΟΦΟΡΑ 100,00 ΤΥΠΟΥ ISUZU KHI 6684/ ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 100,00 ΤΥΠΟΥ IVECO ΚΗΙ 5830/ ΦΟΡΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ 100,00 ΤΥΠΟΥ ΜΑΝ ΚΗΟ 6427/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ ΚΗΟ 6406/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ ME 90175/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 9,15 400,00 ΤΥΠΟΥ ΜΑZDA ME111773/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ME111772/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 200,00 26

27 23.8 ΤΥΠΟΥ MERCEDES KHO6213/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6208/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6209/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6418/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHI3666/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6418/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHI3666/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHH4403/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHH4404/ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ KHO6210/ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ KHH5150/ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ME61384/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ME61385/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KHH 3981/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ATECO ΚΗΟ 6405/ ΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ τύπου 0704 ΑΡΠΑΓΗ τύπου 1317 ΚΗΟ 6436/ ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1722 ΚΗΗ 3993/ ΦΟΡΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1824 ΚΗΙ 5890/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1832 DAILMER CHRYSLO 794 ΚΗΙ 5889/ ΦΟΡΤ. ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 1832 DAILMER CHRYSLO 794 Μ.Ε /Μ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ τύπου 1834S ΜΕ 90174/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ τύπου 1960 LAF322 ΚΗΟ 6295/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου KHO 6296/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου ΚΗΙ 6683/ΦΟΡΤ.ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ τύπου 932 (1832Κ) ΚΗI 5757/ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ τύπου CITO 2004 ΚΗI 5758/ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ τύπου CITO 2004 KHI 8642/ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ τύπου ECONIC 2008 ΚΗΗ 3988/ΦΟΡΤ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ τύπου OM 366 ME111853/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 91868/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1.000, ΤΥΠΟΥ NISSAN Μ.Ε / ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ τύπου CABSTAR E10 VSKL8014VRA ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 250,00 ΤΥΠΟΥ BOSCHUNG ΜΕ 77828/ Μ. ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟ τύπου OLYMBIC P5955 HNVF/ ,00 ΤΥΠΟΥ STEYΕR ΜΕ182839/ ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ MAGIRUS DEUTZ ΑΡ. ΠΛΑΙΣ ,00 100,00. 27

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 32/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 459.336,12 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 18/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 58.083,06 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Χαϊδάρι, 13/6/2014 τηλ: 213 2047330,317 Fax2105323635 Αρ. Πρωτ.: 19989 e mail : prom@haidari.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ..Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23%

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/15 Κ. Α.: 20.6263 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων Δήμου Α.Μ : 90/2015 Προϋπ/σμός: 73.600,00 (με ΦΠΑ 23 %) Κ.Α: 02.20.6263.001,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/213 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Δράμα, 19-12-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 67239 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5474/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 174 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Μελέτης: 07/2015 Κ.Α.20.6671 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (245.000,00 )

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 22/02-12-2011εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 22/02-12-2011εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 22/02-12-2011εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 127.955,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα