ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)"

Transcript

1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις παρακάτω δεσµεύσεις: Α. Τραπεζικός Λογαριασµός Ο λογαριασµός ο οποίος καθορίστηκε στη συµφωνία και στον οποίο θα κατατεθεί η επιχορήγηση πρέπει να είναι: 1. στο όνοµα του συµβαλλόµενου οργανισµού (προσωπικοί λογαριασµοί δεν γίνονται δεκτοί κάτω από οιοσδήποτε προϋποθέσεις) 2. συγκεκριµένος για το πρόγραµµα (στην περίπτωση ενός γενικού λογαριασµού, ο συµβαλλόµενος οφείλει να δηµιουργήσει ένα αναλυτικό λογιστικό σύστηµα το οποίο να επιτρέπει την εξακρίβωση τόσο των εξόδων όσο και των εσόδων που συνδέονται µε το σχέδιο), 3. στη χώρα που να αιτιολογείται από την εθνικότητα του συµβαλλόµενου ή από τον τόπο εφαρµογής του σχεδίου, 4. δοµηµένος ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός των επιχορηγήσεων από την Επιτροπή, 5. εξακριβωµένος από κωδικό ΙΒΑΝ Αν η επιχορήγηση που κατατίθεται σε αυτόν τον λογαριασµό αποφέρει κέρδη ή αποδόσεις, υπό τους νόµους του κράτους που ο λογαριασµός αυτός έχει ανοιχθεί, τότε η Επιτροπή µπορεί να ανακτήσει αυτά τα κέρδη και τις αποδόσεις, εάν έχουν παραχθεί από προκαταβολικές πληρωµές. Ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει την απόδοση κατά την υποβολή αιτήµατος για την ενδιάµεση και τελική πληρωµή. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, η επιτροπή µπορεί να άρει την υποχρέωση αυτή για δηµόσιες αρχές.

2 Β. Λογιστικό σύστηµα / εσωτερικός έλεγχος Ο συµβαλλόµενος οργανισµός οφείλει να δηµιουργήσει ένα αναλυτικό λογιστικό σύστηµα ή ένα επαρκές εσωτερικό σύστηµα, το οποίο θα επιτρέπει να εντοπίζονται οι πηγές χρηµατοδότησης του σχεδίου και οι δαπάνες του σχεδίου κατά τη διάρκεια του συµβολαίου Όλες οι συναλλαγές κατά τη διάρκεια του συµβολαίου που σχετίζονται µε τα πραγµατικά έσοδα / έξοδα, πρέπει να καταγράφονται συστηµατικά, χρησιµοποιώντας ένα αριθµητικό σύστηµα το οποίο είναι συγκεκριµένο για κάθε ευρωπαϊκό σχέδιο. Ο συµβαλλόµενος οργανισµός πρέπει να κρατά αυτούς τους λογαριασµούς καθώς επίσης και όλες τις αποδείξεις των εξόδων (τιµολόγια, αποδείξεις) για τουλάχιστον 5 χρόνια µετά την ολοκλήρωση του συµβολαίου. Όσον το δυνατό, το άτοµο που είναι υπεύθυνο για την διαχείριση του σχεδίου δεν πρέπει να είναι το ίδιο µε αυτό που είναι υπεύθυνο για την χρηµατοοικονοµική διαχείριση. Γ. Φ.Π.Α, ασµοί και άλλοι φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες Ο συµβαλλόµενος οργανισµός οφείλει να εξακριβώσει από τις αρµόδιες εθνικές αρχές τις παροχές, τους κανόνες και τη νοµοθεσία που διέπει τη φορολογία στις αντίστοιχες χώρες. Ο Φ.Π.Α δεν επιβαρύνει το σχέδιο παρά µόνο στην περίπτωση που είναι τελική επιβάρυνση, π.χ. που δεν παρακρατείται ή ανακτάται από τον συµβαλλόµενο οργανισµό ή τους εταίρους.. Πληρωµές επιχορηγήσεων Οι όροι και οι ηµεροµηνίες πληρωµής, καθορίζονται στη συµφωνία. Ωστόσο, προκειµένου να πληροφορηθούν οι συµβαλλόµενοι και να τους επιτραπεί ο σχεδιασµός

3 του προϋπολογισµού, µπορεί να υποδειχτεί ότι για µία σταθερή περίοδο 12 µηνών, οι µεταφορές των επιχορηγήσεων του σχεδίου θα γίνονται ως εξής: Προκαταβολή 50% εντός 45 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας και από τα δύο µέρη και κατόπιν αποστολής µιας αίτησης πληρωµής εύτερη προκαταβολή 25% κατόπιν αιτήµατος του δικαιούχου και εφόσον έχει χρησιµοποιήσει επιτυχώς το 70% της πρώτης προκαταβολής. Επίσης θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή προς έγκριση µία έκθεση προόδου και µια χρηµατοοικονοµική δήλωση προόδου. Πληρωµή του υπόλοιπου ποσού κατόπιν λήψης µιας επίσηµης αίτησης και κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή του τελικού απολογισµού δαπανών (το οποίο πρέπει να αποσταλεί εντός δύο µηνών από την ολοκλήρωση του σχεδίου). Όλα τα έγγραφα που πρέπει να αποσταλούν αναγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της συµφωνίας χρηµατοδότησης. Ο ισολογισµός πρέπει να καταρτιστεί σε ευρώ. Όταν οι συµβαλλόµενοι οργανισµοί αποστέλλουν την αίτηση για πληρωµή, είτε της δεύτερης προκαταβολής, είτε του υπόλοιπου ποσού, χρειάζεται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά µε ηµεροµηνία και υπογεγραµµένα: Μία λεπτοµερή αναφορά σχετικά µε την εφαρµογή του σχεδίου (δείγµα της αναφοράς υπάρχει στο παράρτηµα της συµφωνίας), Ένα απολογισµό των δαπανών σε ευρώ ( Το δείγµα υπάρχει στο παράρτηµα της συµφωνίας) Μία περίληψη το πολύ δύο σελίδες στα αγγλικά ή στα γαλλικά που να εξηγεί τους στόχους, το περιεχόµενο, τις οµάδες στόχους, και τα αποτελέσµατα του σχεδίου ( να τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΝΤΙ για λόγους διάδοσης), Μία επίσηµη αίτηση για πληρωµή Ε Αποδείξεις και ικαιολογητικά για το τελικό στάδιο πληρωµής Ο αιτών θα πρέπει να συµπληρώσει την πρότυπη φόρµα απολογισµού των δαπανών µε λεπτοµέρειες για όλα τα δικαιολογητικά των δαπανών που δηλώθηκαν.

4 Κατά την εξέταση της τελικού απολογισµού εξόδων η επιτροπή θα ζητήσει ένα δείγµα δικαιολογητικών για τις δαπάνες που δηλώθηκαν το οποίο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% των δαπανών. Τα δικαιολογητικά που δεν είναι πρωτότυπα θα πρέπει να υποβάλλονται ως επίσηµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. Μόνο τιµολόγια τα οποία σχετίζονται µε την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο Ι.2 της συµφωνίας θα γίνονται δεκτά. Αν ένα τιµολόγιο έχει ηµεροµηνία µετά την περίοδο αυτή, ο δικαιούχος πρέπει να αποδείξει ότι η παραγγελία(της αγοράς, της υπηρεσίας) έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της δράσης. Η διευκόλυνση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένες παροχές όπως µεταφράσεις και έξοδα εκδόσεων όχι όµως για έξοδα προσωπικού, ταξίδια τα οποία πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια των δράσεων. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πρέπει να είναι αριθµηµένα (όπως υποδεικνύεται στην οικονοµική αναφορά) 1. απάνες προσωπικού Οι δαπάνες του προσωπικού θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που υποδεικνύονται στο µέρος ΙΙ.3. Β (Α) προκειµένου να είναι επιλέξιµες. Απαιτούµενα δικαιολογητικά: - Φωτοαντίγραφο του συµβολαίου εργασίας του ατόµου που προσλήφθηκε ειδικά για το σχέδιο και το οποίο καταγράφει τις αρµοδιότητες, τις ώρες εργασίας και το µισθό του. -Φύλλο ωρών απασχόλησης προσωπικού και έργου που πραγµατοποιήθηκε, µε ηµεροµηνίες και υπογεγραµµένο. -Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού µισθοδοσίας των ατόµων, για τους µήνες που εργάστηκαν στο σχέδιο ( αναφορά στο ποσό που επιβάρυνε το πρόγραµµα) και αποδείξεις πληρωµών µέσω τραπεζικών λογαριασµών. 1.1 Για υπαλλήλους/ µόνιµο προσωπικό ενός οργανισµού -Απόδειξη της ανάθεσης του σχεδίου σε υπάλληλο (εσωτερικό σηµείωµα στην περίπτωση που τα άτοµα εργάζονται µόνιµα στον οργανισµό) µε αναφορά στις ώρες εργασίες και τις αρµοδιότητές τους,

5 - Φωτοαντίγραφο του συµβολαίου του ατόµου που αναπληρώνει τον υπάλληλο / άτοµο στο σχέδιο (δηµόσιες αρχές) - Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού µισθοδοσίας αυτού του ατόµου. εν απαιτείται απόδειξη πληρωµής από τις δηµόσιες αρχές. - Απόδειξη πληρωµών τυχών υπερωριών (πληρωµή µέσω τραπέζης) 1.2 Εξωτερικό προσωπικό (σύµβουλοι, µεταφραστές, ερευνητές) - Αντίγραφο του συµβολαίου ή του τιµολογίου που να αναφέρει τις αρµοδιότητες, τις µέρες και ώρες καθώς και το ποσό πληρωµής. - Απόδειξη πληρωµής µέσω τράπεζας. 2. Ταξιδιωτικά έξοδα - Αντίγραφο του τιµολογίου του αεροπορικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου τρένου - Αντίγραφο του αεροπορικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου τρένου, µαζί µε την κάρτα επιβίβασης, - Ταξιδιωτικά έξοδα µε Ι.Χ. Παραστατικά αποζηµίωσης - Απόδειξη της πληρωµής της αποζηµίωσης στον συµµετέχοντα 2.1 Αν τα έξοδα πληρώνονται από τους συµµετέχοντες - Αντίγραφο των εισιτηρίων. Τα εισιτήρια πρέπει να έχουν το όνοµα, την ηµεροµηνία και την τιµή ή αντίγραφο του τιµολογίου - Αντίγραφο της λίστας συµµετοχής (υπογεγραµµένη µε την ηµεροµηνία) 2.2 Αν τα έξοδα πληρώνονται από τους συµµετέχοντες -Αντίγραφο των εισιτηρίων. Τα εισιτήρια πρέπει να έχουν το όνοµα, την ηµεροµηνία και την τιµή ή αντίγραφο του τιµολογίου -Αντίγραφο της λίστας συµµετοχής (υπογεγραµµένη µε την ηµεροµηνία) 3. Έξοδα εκτός έδρας 3.1 Ηµερήσια αποζηµίωση Για ηµόσιες Αρχές (συµπεριλαµβανοµένων και των πανεπιστηµίων) Η ηµερήσια αποζηµίωση περιλαµβάνει όλα τα κόστη (ξενοδοχείο, γεύµατα, και τοπικές µεταφορές) και πρέπει να είναι το µέγιστο του ποσού που υποδεικνύεται στον πίνακα (µέρος ΙΙ.3.Β (Β).

6 Ο αιτών οργανισµός µπορεί να χρησιµοποιήσει το δικό του σύστηµα, αλλά χρειάζεται να παρέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: - Αντίγραφο των εξόδων προς αποζηµίωση (έξοδα αποστολής κτλ) όπου θα αναφέρεται ο τόπος, η ηµέρα και ο χρόνος, µε την ηµεροµηνία και υπογεγραµµένο από τον εργαζόµενο και τον εργοδότη ή το άτοµο που εξουσιοδοτεί τη πραγµατοποίηση της δαπάνης, - την λίστα συµµετοχής υπογεγραµµένη από όλους τους συµµετέχοντες, - απόδειξη πληρωµής της ηµερήσιας αποζηµίωσης (πληρωµή µέσω τραπεζικού λογαριασµού) µπορεί να ζητηθεί Για λοιπούς οργανισµούς Η ηµερήσια αποζηµίωση περιλαµβάνει όλα τα κόστη (ξενοδοχείο, γεύµατα, και τοπική συγκοινωνία) µε όριο το µέγιστο του ποσού που υποδεικνύεται στον πίνακα (µέρος ΙΙ.3.Β (Β). Τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν: - Αντίγραφο των εξόδων προς αποζηµίωση (έξοδα αποστολής κτλ) όπου θα αναφέρεται ο τόπος, η ηµέρα και ο χρόνος, µε την ηµεροµηνία και υπογεγραµµένο από τον εργαζόµενο και τον εργοδότη ή το άτοµο που εξουσιοδοτεί τη πραγµατοποίηση της δαπάνης, - τον πίνακα συµµετοχής υπογεγραµµένη από όλους τους συµµετέχοντες, - Για συµβασιούχους / επισκέπτες : αντίγραφο του χρόνου των συναντήσεων σε λεπτά ή την αναφορά των επαγγελµατικών ταξιδιών - απόδειξη πληρωµής της ηµερήσιας αποζηµίωσης (πληρωµή µέσω τραπεζικού λογαριασµού, ή υπογραφή του συµµετέχοντα ενός εγγράφου ότι έχει παραλάβει το αναγραφόµενο ποσό, κατόπιν προηγούµενης συµφωνίας µε την επιτροπή) Η ηµερήσια αποζηµίωση δε µπορεί να ξεπερνάει τα ποσοστά που υποδεικνύονται στον πίνακα ΙΙ.3.Β (Β) Για συµµετέχοντες των οποίων οι οργανισµοί καλύπτουν τα έξοδά τους - Την οδηγία αποστολής από τον συµµετέχοντα οργανισµό, - Τον πίνακα συµµετοχής

7 - Το χρηµατικό ποσό πρέπει επίσης να εµφανίζεται στο µέρος «έσοδα». 3.2 Αποζηµίωση πραγµατικού κόστους: Αν η δαπάνη πραγµατοποιείται από τον διοργανωτή του σχεδίου - τιµολόγια ( µε το όνοµα του ατόµου, αν υπάρξουν ξενοδοχεία), - τιµολόγια (µε τον αριθµό των γευµάτων, αν υπάρξουν εστιατόρια), - όλες οι αποδείξεις για τις τοπικές µεταφορές (ταξί, τρένο, λεωφορείο), στάθµευση,, φαγητό και άλλα είδη, - πάντα απόδειξη παραστατικών (πληρωµή µέσω τράπεζας) Αν η δαπάνη των συµµετεχόντων καλύπτεται από τους ίδιους ή τον οργανισµό - Την οδηγία αποστολής από τον συµµετέχοντα οργανισµό, - Τον πίνακα συµµετοχής - Το χρηµατικό ποσό πρέπει επίσης να εµφανίζεται στο µέρος «έσοδα». 4. Υπόλοιπα έξοδα Αντίγραφο τιµολογίου Αντίγραφο αποδείξεων πληρωµών. 4.1 Μετάφραση Στο Τιµολόγιο πρέπει πάντα να διευκρινίζεται η γλώσσα και το µέγεθος του κειµένου που µεταφράζεται (λέξεις / γραµµές ή σελίδες) 4.2 ιερµηνείς Αριθµός διερµηνέων, γλώσσες που χρησιµοποιήθηκαν, διάρκεια, χρηµατικό ποσό / µέρα ή ώρα 4.3 Εξοπλισµός - Τιµολόγια - Εφαρµογή ποσοστού απόσβεσης (γενικά 3 χρόνια για Η/Υ και τεχνικό εξοπλισµό, ή το ποσοστό που χρησιµοποιείται από τη δηµοσιονοµική αρχή της χώρας (σε αυτή τη περίπτωση επισύναψη αντιγράφου του εθνικού νόµου. Η ηµεροµηνία αγοράς καθορίζει την περίοδο απόσβεσης

8 5 Έµµεσα Κόστη, Λειτουργικές απάνες ε χρειάζεται να δικαιολογήσετε το ποσό, αλλά οι δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από τα λειτουργικά έξοδα δε µπορούν να τοποθετηθούν σε άλλες δαπάνες. Αναφορά του ποσοστού που συµφωνήθηκε στο συµβόλαιο και εφαρµογή του στις συνολικές δαπάνες. Μάρτιος 2007

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1 1 Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων. 2 2 Εγκρίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Αρµόδια για την πιστοποίηση των δαπανών εταίρου έργου που έχει ενταχθεί σε Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας είναι η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ICT4GROWTH. 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ICT4GROWTH. 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICT4GROWTH 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 I. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 1. Υποχρεώσεις ηµοσιότητας Στην παρ. 7.3 του Οδηγού της ράσης αναφέρονται οι ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους. Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013

Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους. Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013 Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013 Δήλωση αποποίησης ευθύνης Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην παροχή συνδρομής στους αιτούντες χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04) EL C 148/4 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.6.2002 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 (2002/C 148/04) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.1.2003 L 2/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 16/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα

Διαβάστε περισσότερα