LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε"

Transcript

1 LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο

2 ν έξγν ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, κέζσ ηνπ Οξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, Multilateral Project for the Development of Innovation Τν Εγρεηξίδην απηό δεζκεύεη κόλν ηνλ ζπληάθηε ηνπ θαη ε Επηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεωξεζεί ππεύζπλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε κπνξεί λα γίλεη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό. ISBN set ISBN

3 Δηζαγσγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo To εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην ηνπ LitusGo απνηειεί κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ LitusGo θαη ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηνρψξν ν έξγν LitusGo έρεη σο ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ νπηθψλ Αξρψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Ξινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε ηεο Οαξάθηηαο Ζψλεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ν Εγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή: απνηειείηαη απφ 20 απηνηειείο ελφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζχλνιφ ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). ν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο ηέζζεξεηο γιψζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Ειιεληθή, Αγγιηθή, Λαιηέδηθε θαη νπξθηθή. Δηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή, ζηελ νπνία ε θάζε ελφηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20 βηβιηαξάθηα-ελφηεηεο ηνπ θάζε εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ράξηηλε ζήθε. 3

4 Καηάινγνο Δλνηήησλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo Ελφηεηα 1: Ελφηεηα 2: Ελφηεηα 3: Ελφηεηα 4: Ελφηεηα 5: Ελφηεηα 6: Ελφηεηα 7: Ελφηεηα 8: Ελφηεηα 9: Ελφηεηα 10: Ελφηεηα 11: Ελφηεηα 12: Ελφηεηα 13: Ελφηεηα 14: Ελφηεηα 15: Ελφηεηα 16: Ελφηεηα 17: Ελφηεηα 18: Ελφηεηα 19: Ελφηεηα 20: Επξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην Εκπινθή θνηλσληθψλ εηαίξσλ/ Δεκφζηα Ρπκκεηνρή Αεηθφξνο ηνπξηζκφο/ Φέξνπζα ηθαλφηεηα Δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ Αιηεία/ Θρζπνθαιιηέξγεηα Ονηφηεηα παξάθηησλ πδάησλ Δηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ (ρεξζαία θαη παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα) Δηαρείξηζε απνβιήησλ/ αλαθχθισζε/ θνκπνζηνπνίεζε Αέξηα ξχπαλζε Τξήζεηο γεο/ Ονιενδνκία/ Οαξάθηηα ππεξαλάπηπμε Δηαρείξηζε ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ ηνπίνπ Οαξάθηηα κνξθνινγία: Δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο Αζηηθή Όριεζε 1: Ηρνξχπαλζε Αζηηθή Όριεζε 2: Ξζκνξχπαλζε, θσηνξχπαλζε, ζέξκν-πγξνξχπαλζε Αξραηνινγηθνί ρψξνη/ Τψξνη ηζηνξηθήο αμίαο/ Λλεκεία θιεξνλνκηάο Δηαρείξηζε αθξαίσλ ζπλζεθψλ: θίλδπλσλ πιεκκχξαο, παξάθηηεο πιεκκχξεο θαη ζαιάζζηεο θαηαηγίδεο Νεξαζία Εξεκνπνίεζε Ελέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε Οξάζηλε Δφκεζε 4

5 πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ To εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηχρζεθε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ LitusGo: Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Ελνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ ISOTECH Ltd. Ιχξηνη ζπγγξαθείο: Νέληα Θ. Κντδίδνπ, Ονιηηηθφο Λεραληθφο/ Αθηνκεραληθφο θαη Ληράιεο Θ. Κντδίδεο, Τεκηθφο Λεραληθφο/ Λεραληθφο Οεξηβάιινληνο. Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ 3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Οεξηβάιινληνο θαη Ονιηηηζκνχ/ Οξφγξακκα ΑΕΘΦΞΠΞ ΑΘΓΑΘΞ. Ιχξηνη ζπγγξαθείο: Γεσξγία Ιίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Οεξηβαιινληνιφγνο, Σπεχζπλε Οξνγξάκκαηνο ΑΕΘΦΞΠΞ ΑΘΓΑΘΞ, Αιέμαλδξνο Λνπηαθηζήο, Ξηθνλνκνιφγνο Msc Οεξηβαιινληνιφγνο, Κεσλίδαο Ξηθνλνκάθεο, Δηεζλεηο θ Επξσπαηθεο Ρπνπδεο, ΛΑ International Development. Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Ελφηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Ιέληξνπ Λειεηψλ θαη Έξεπλαο ΑΙΗ. Ιχξηνο Ρπγγξαθέαο: Ιπξηαθή Δεκεηξίνπ, MSc European Studies. Η ΑΙΗ ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Ισλζηαληίλν Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Ξινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε Οαξαθηίσλ Ζσλψλ). ν δεκηνπξγηθφ ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε απφ ηελ Αλαζηαζία Γεσξγίνπ, απφθνηην Ιαιψλ ερλψλ (MA Sustainable Design). O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ. 5

6 Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo: ν εηαηξηθφ ζρήκα απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ θπξηφηεξσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο: κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Ρχκβνπινη, ΛΙΞ θαη νπηθέο Αξρέο. Ρπληνληζηήο / Δηθαηνχρνο: ISOTECH Ltd. Εξεπλεηέο / Ρχκβνπινη Οεξηβάιινληνο Ιχπξνο: Γήκνο Πάθνπ ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, Ειιάδα: Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ Λάιηα: Ο Γήκνο ηνπ Kirkop Ξιιαλδία: Οξγαληζκόο EUCC The Coastal & Marine Union 6

7 Δλόηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε 1 Θεσξεηηθό ππόβαζξν Ξξνινγία: κε αλαλεψζηκνο πφξνο είλαη ν θπζηθφο πφξνο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα παξαρζεί, λα θαιιηεξγεζεί, λα δεκηνπξγεζεί ή λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε βαζκφ πνπ λα κπνξεί λα δηαηεξεζεί ν ξπζκφο ηεο θαηαλάισζήο ηνπ. Ξη πφξνη απηνί ζπρλά ππάξρνπλ ζηε θχζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ή θαηαλαιψλνληαη πνιχ ηαρχηεξα απφ φηη ε θχζε κπνξεί λα ηνπο αλαδεκηνπξγήζεη, φπσο ηα νξπθηά θαχζηκα (άλζξαθαο, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην θιπ). Η ελέξγεηα απνηειεί πιέσλ βαζηθφ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο: γηα ηηο κεηαθνξέο, γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε, γηα ηελ βηνκεραλία, ηελ γεσξγία θαη γηα ηνπο ρψξνπο ηεο εξγαζίαο καο. Ιαη ε ελέξγεηα ζήκεξα ζηεξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηα νξπθηά θαχζηκα (πεηξέιαην). Ωζηφζν, ηα νξπθηά θαχζηκα είλαη έλαο πεπεξαζκέλνο πφξνο, θάπνηε ζα εμαληιεζνχλ ηα απνζέκαηα θαη θαίλεηαη φηη απηφ ην «θάπνηε» δελ είλαη θαη πνιχ καθξηά. Επηπιένλ, ε θαχζε ηνπο απνηειεί κηα ζεκαληηθή αηηία ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. Η αγνξά θαη νη πνιίηεο ηεο Επξψπεο, ε αγνξά θαη νη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ ρξεηάδνληαη αζθαιή παξνρή ελέξγεηαο ζε πξνζηηέο ηηκέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην ζεκεξηλφ επίπεδν δηαβίσζεο. ελ ίδηα ζηηγκή, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ην πεξηβάιινλ απφ ηε ρξήζε θπξίσο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο πξέπεη λα κεησζνχλ. Γη' απηφ θαη ε πνιηηηθή ηεο ΕΕ εζηηάδεηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο εζσηεξηθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο πνπ πξνζθέξεη 7

8 πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζε ρακειέο ηηκέο, ζηελ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ εηζαγφκελα θαχζηκα θαη δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πξνψζεζε ηερλνινγηψλ αιιά θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα επίηεπμε ρακειφηεξεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο [2]. ν Δεθέκβξην ηνπ 2008 νη εγέηεο ηεο ΕΕ εμέδσζαλ κηα πεξηεθηηθή δέζκε κέηξσλ γηα λα κεησζεί ε ζπκβνιή ηεο ΕΕ ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη λα δηαζθαιηζηνχλ αμηφπηζηα θαη επαξθή απνζέκαηα ελέξγεηαο. ν παθέην, απνζθνπεί ζην λα γίλεη ε Επξψπε ν παγθφζκηνο εγέηεο ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ ρακειήο ρξήζεο άλζξαθα. Ξ ζηφρνο ήηαλ ε ΕΕ λα επηηχρεη κείσζε 20% ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κέρξη ην 2020 (ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990), θπξίσο απφ ηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ωζηφζν, νη ζηφρνη απηνί ζηηο κέξεο καο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ κέρξη ην Θεσξήζεθε, επνκέλσο, αλαγθαίν λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ ηα εξγαιεία ηα νπνία ζα επαλαηνπνζεηήζνπλ ηελ ΕΕ ζην δξφκν γηα αληαγσληζηηθή, αζθαιή θαη αεηθφξν ελέξγεηα. Η λέα επξσπατθή ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη 5 θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο: Λείσζε ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Επξψπε. Δεκηνπξγία κηαο παλεπξσπατθήο νινθιεξσκέλεο ελεξγεηαθήο αγνξάο. Ελίζρπζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη επίηεπμε ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. Επέθηαζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηεο Επξψπεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ελεξγεηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 8

9 Ελίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο ηεο ΕΕ. Η Επηηξνπή πξνηίζεηαη επίζεο λα μεθηλήζεη λέα κεγάιεο θιίκαθαο επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε: έμππλα πιέγκαηα πνπ λα ζπλδένπλ φιν ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Επξψπεο. απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κεγάιεο θιίκαθαο αεηθφξν παξαγσγή βην-θαπζίκσλ, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηφζν ζηηο πφιεηο φζν θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο "Έμππλα πιέγκαηα" είλαη ε λέα Επξσπατθή «θαηλνηνκία» ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ελέξγεηαο. Έλα έμππλν πιέγκα είλαη έλα αλαβαζκηζκέλν ειεθηξηθφ δίθηπν ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί ακθίδξνκε ςεθηαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο θαη έμππλα ζπζηήκαηα κέηξεζεο κέηξεζε θαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο. Είλαη κηα πνιχ λέα πξνζπάζεηα ηεο ΕΕ, ε νπνία μεθίλεζε ην 2011: «ηα έμππλα πιέγκαηα είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ κείωζε ηωλ απωιεηώλ δηθηύνπ, ηελ αύμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πιέγκαηνο, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ζύλδεζε κε ην πιέγκα κεγάιωλ πνζνηήηωλ κεηαβιεηήο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο,. Επηπιένλ, επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαιωηέο λα ειέγρνπλ ηηο ζπζθεπέο ζην ζπίηη ηνπο γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, δηεπθνιύλεη ηελ εγρώξηα παξαγωγή, κεηώλεη ην θόζηνο θαη απμάλεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ δηαθάλεηα. Ωο εθ ηνύηνπ, ε εμέιημε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηωλ πιεγκάηωλ απηώλ θαηά ηα επόκελα ρξόληα κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πινπνίεζε κηαο εληαίαο αγνξάο ηνπ ειεθηξηζκνύ, λα απμήζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθηύνπ θαη λα κεηώζεη ηε 9

10 ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, ελώ παξάιιεια λα απμήζεη ηελ επεκεξία ηνπ θαηαλαιωηή θαη ηεο θνηλωλίαο επξύηεξα θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο «πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο». [2] Η Επξσπατθή Επηηξνπή (κέζσ ηεο Ρηξαηεγηθήο γηα ηελ Ελέξγεηα θαη ηελ ερλνινγία (ΡΕ) - COM(2009)519) πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ θαζαξήο ελέξγεηαο θαη ηελ δξάζε ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: Αηνιηθή ελέξγεηα: ε Επηηξνπή επηζπκεί λα θαηαζθεπαζηνχλ εγθαηαζηάζεηο δνθηκψλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ έξγα επίδεημεο. Ωο απνηέιεζκα απηψλ ησλ έξγσλ, ε αηνιηθή ελέξγεηα ζα ζπκβάιιεη έσο θαη 33% ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα έσο ην 2030 θαη είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. ν θφζηνο ησλ επελδχζεσλ απηψλ ππνινγίδεηαη ζηα 6 δηζεθαηνκκχξηα Επξψ. Ηιηαθή ελέξγεηα: ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ SET ζα πξέπεη λα εμνπιίζεη ηελ ΕΕ κε έλα καθξνρξφλην πξφγξακκα έξεπλαο πνπ λα εζηηάδεη ζηα πξνεγκέλα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Εηδηθφηεξα, ε Επηηξνπή πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία πξφηππσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα απηνκαηνπνηεκέλε καδηθή παξαγσγή θαη έλα ραξηνθπιάθην έξγσλ επίδεημεο, ηφζν γηα θεληξηθή αιιά θαη γηα απνθεληξσκέλε παξαγσγή θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο. α ζρέδηα απηά πξέπεη λα επηηξέπνπλ ην 15% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα παξάγεηαη απφ ειηαθή ελέξγεηα κέρξη ην 2020 θαη λα δεκηνπξγνχλ εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. ν θφζηνο ησλ επελδχζεσλ απηψλ ππνινγίδεηαη σο 16 δηζεθαηνκκπξίσλ Επξψ. Πιέγκα/δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: ν ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα ζηεξεή βάζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 10

11 πξαγκαηηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο, λα απμεζεί ην κεξίδην ησλ ελδηάκεζσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ ζπλνιηθή ελεξγεηαθή παξαγσγή, θαη λα δηαρεηξηζηεί πνιχπινθεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ. Ξ ζηφρνο είλαη λα ζπλδεζεί ην 50% ησλ παξαδνζηαθψλ δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κέρξη ην Εθηηκάηαη φηη ζα ρξεηαζηνχλ 2 δηζεθαηνκκχξηα Επξψ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ δηθηχσλ. Bηώζηκε βην-ελέξγεηα: Σπάξρνπλ δηάθνξεο ηερλνινγίεο αιιά πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ηεζνχλ ζε εκπνξία, ζα πξέπεη λα απνδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Γηα λα γίλεη απηφ, ε Επηηξνπή επηζπκεί λα νξηζηνχλ αξθεηέο ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο ζε νιφθιεξε ηελ Επξψπε. Λε ηηο δξάζεηο απηέο κπνξεί ην βηνθαχζηκν λα ζπκβάιεη θαηά 14% ζην ελεξγεηαθφ κείγκα θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηνπηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα ζρέδηα απηά, απαηηνχληαη 9 δηζεθαηνκκχξηα Επξψ. Καηαθξάηεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε: ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε απηψλ ησλ ηερληθψλ γηα ηελ επίηεπμε ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ιαηά ζπλέπεηα, πξνβιέπεηαη αχμεζε ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ζε απηφ ην πεδίν. Θα πξέπεη λα δαπαλεζνχλ 13 δηζεθαηνκκχξηα Επξψ. Βηώζηκε ππξεληθή ζράζε: ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί κηα λέα γεληά αληηδξαζηήξσλ ηχπνπ Generation-IV κέρξη ην 2040 πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ ηα ξαδηελεξγά απφβιεηα θαη ε δηάδνζε ησλ θηλδχλσλ. ν θφζηνο ησλ επελδχζεσλ απηψλ ππνινγίδεηαη ζηα 7 δηζεθαηνκκχξηα Επξψ. Λαθξνπξφζεζκα, ε ζχληεμε κπνξεί λα απνηειέζεη επίζεο κηα πνιιά ππνζρφκελε πεγή ελέξγεηαο. 11

12 Κπςέιεο θαύζηκνπ θαη πδξνγόλνπ: ν ηνκέαο απηφο πεξηιακβάλεηαη ήδε ζηελ Ινηλή ερλνινγηθή Ιαηλνηνκία (ΙΟ) γηα ηελ πεξίνδν , ε νπνία έρεη πξνυπνινγηζκφ 470 εθαηνκκχξηα Επξψ. Ωζηφζν, αθφκε απαηηνχληαη κεγαιχηεξεο θιίκαθαο πξσηνβνπιίεο. Δλεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα: ε πξσηνβνπιία ησλ Έμππλσλ Οφιεσλ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο επθαηξηψλ αγνξάο γηα ελεξγεηαθά απνδνηηθέο ηερλνινγίεο. Λέζσ κηαο επέλδπζεο ησλ 11 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, ε πξσηνβνπιία απηή ζα πξέπεη λα θαηαζηεί δπλαηή, κέρξη ην 2020, γηα ηνλ θαζνξηζκφ πφιεσλπνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο ππξήλεο απφ ηνπο νπνίνπο ζα εμαπισζνχλ νη ελεξγεηαθά απνδνηηθέο ηερλνινγίεο. Θα αλαπηπρζνχλ έμππλα δίθηπα, κηα λέα γεληά θηηξίσλ θαη ιχζεηο ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα γηα ηηο κεηαθνξέο. Απηέο νη έμππλεο πφιεηο απνζθνπνχλ ζην λα αιιάμνπλ εληειψο ην ελεξγεηαθφ ηνπο ζχζηεκα. Πόινη ηεο επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο: ε Επξσπατθή Ρπκκαρία Έξεπλαο γηα ηελ Ελέξγεηα (EERA) ζα πξέπεη λα εληζρχζεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ζην πιαίζην θνηλψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Απηά ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ ζρεδίνπ ηεο SET. Γηεζλήο ζπλεξγαζία: ζην επίπεδν ησλ G20 ή δηκεξείο ζπκθσλίεο, φπσο ην πξφγξακκα ΕΕ-Ιίλαο «Ρρεδφλ Λεδεληθέο Εθπνκπέο Άλζξαθα (NZEC). 12

13 2 ηόρνο ν ζέκα ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηε δηεζλή αηδέληα εδψ θαη ρξφληα. Ωζηφζν, νη ηνπηθέο αξρέο θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηδηαίηεξα ζηε Λεζφγεην, δελ είλαη αθφκε θαιά ελεκεξσκέλνη ή εθπαηδεπκέλνη ψζηε λα έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε αεηθφξσλ ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθψλ δηαρείξηζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ξ ζηφρνο ηεο Επξσπατθήο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο πνπ ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή επθπψλ θαη "έμππλσλ" ιχζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο ελέξγεηαο. Ξη ηνπηθέο θνηλσλίεο έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη αθξηβψο ην έξγν LitusGo πξνζπαζεί λα ζηεξίμεη απηφ ηνλ Επξσπατθφ ζηφρν κε ηελ παξνρή θαηάξηηζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ψζηε λα επηηεπρζεί έλα θαιχηεξν ηνπηθφ ζχζηεκα θαηαλάισζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο. 3 Πξνβιήκαηα Οάλσ απφ ην 85% ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πιαλήηε καο πξνέξρεηαη κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ. Οεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΕΕ δνπλ κέζα ή γχξσ απφ ηηο πφιεηο. Ξη αζηηθέο πεξηνρέο, θαηαλαιψλνπλ ην 70% ηεο ελέξγεηαο ηεο ΕΕ θαη εθπέκπνπλ πεξίπνπ ην ίδην κεξίδην ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ νξπθηά θαχζηκα, ξππαίλεη 13

14 Η ζπκβαηηθή ελέξγεηα έρεη κεγάιν θφζηνο Ρηελ πεξίπησζε ηεο Ιχπξνπ, ε ζπκβνιή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη κφιηο 5,4%. Ρε κηα ρψξα κε 365 εκέξεο ειηνθάλεηαο ην ρξφλν, ε ειηαθή ελέξγεηα απνηειεί κφλν κηθξφ ηκήκα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Η Ιχπξνο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ έλα κεγάιν θσηνβνιηατθφ βηνκεραληθφ θέληξν αιιά παξφια απηά δελ έρεη νχηε θαλ επαξθή εθκεηάιιεπζε απηήο ηεο αζηείξεπηεο πεγήο ελέξγεηαο, ηνπ ήιηνπ. Οεξηζζφηεξν απφ ην 90% εμαξηάηαη νξπθηά θαχζηκα (πξντφληα πεηξειαίνπ). Γηαηί? Η απάληεζε πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηνπο πνιηηηθνχο πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ πινπνηνχληαη γηα ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. Solid Fuels 5,6% Electricity 21,8% RES 5,4% Oil Products 67,2% Πίηα 1. ειηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε αλά θαχζηκν 2010, Ιχπξνο [1]. 14

15 Household 16% Commerce & Services 11% Agriculture 2% Transport (Road) 39% Industry 15% Transport (Air) 15% Πίηα 2. ειηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε αλά ηνκέα, 2010, Ιχπξνο [1]. 4 Πώο αληηκεησπίδνπκε ην πξόβιεκα Είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ ηνπηθέο δξάζεηο. Ξη ηνπηθέο αξρέο θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ πεξηνρψλ ηνπο, κε εηδηθέο δξάζεηο. Σπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα λα πξνσζεζεί ζεκαληηθά ε βηψζηκε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε: "νη πόιεηο πνπ δνθίκαζαλ ηε κεηάβαζε ζε έλα έμππλν, ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε άλζξαθα ελεξγεηαθό ζύζηεκα, κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ζεκαληηθά θαη πνιιαπιά νθέιε όπωο: εμνηθνλόκεζε θνλδπιίωλ ράξε ζηε ρακειόηεξε θαηαλάιωζε ελέξγεηαο, ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο κέζα από ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκωλ ελεξγεηαθώλ ηερλνινγηώλ, ηόλωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζα από λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, θαζαξόηεξν αέξα θαη θαιύηεξε πνηόηεηα δωήο. Γηα λα είλαη νη πόιεηο ελεξγεηαθά «έμππλεο» θαη λα πινπνηεζνύλ νη θαηλνηόκεο 15

16 εθαξκνγέο θαη ηερλνινγίεο είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη δέζκεπζε θαη ζηελή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο ηνπηθέο αξρέο, ζηνπο πνιίηεο, ζηελ ηνπηθή βηνκεραλία (π.ρ. ελέξγεηαο, θαηαζθεπήο, κεηαθνξάο, ICT), ζηα ρξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα, θαη ζηελ αθαδεκαϊθή θνηλόηεηα» (Smart Cities and Communities Initiative, EU Conference, June 2011). Ξη ηνπηθέο αξρέο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ θάπνηεο άκεζεο δξάζεηο, φπσο π.ρ. ηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ, αιιά θαη άιιεο δξάζεηο πνπ ζα αλαδεηρζνχλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ: Οξγάλσζε θαηάξηηζεο θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ηνπηθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη ησλ ηνπηθψλ δεμηνηήησλ, κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, ηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ελεξγνβφξσλ ζπζηεκάησλ κε πην «έμππλα». Πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ. Τσξίο ηε ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θακία πξνζπάζεηα δελ ζα είλαη επηηπρεκέλε.ξη θνηλσληθνί εηαίξνη κπνξνχλ λα πινπνηνχλ δξάζεηο θαη λα ελζαξξπλζνχλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα κηα θαιχηεξε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά. Γηθηύσζε κε επξσπατθνύο δήκνπο θαη θνηλόηεηεο. Ξη πφιεηο θαη νη θνηλφηεηεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΕΕ. Ξη ζπλεξγαζίεο κε άιινπο δήκνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζε δίθηπα πφιεσλ κε ίδηνπο ζηφρνπο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα πινπνίεζε 16

17 ελεξγεηαθά «έμππλσλ» ιχζεσλ. Δθκεηάιιεπζε θαη θαιύηεξε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ επξσπατθώλ θαη εζληθώλ επθαηξηώλ ρξεκαηνδόηεζεο: π.ρ. ε πξσηνβνπιία γηα ηηο «έμππλεο» πόιεηο: απηή ε πξσηνβνπιία ππνζηεξίδεη πφιεηο θαη πεξηθέξεηεο, ζην λα πάξνπλ θηιφδνμα θαη πξσηνπνξηαθά κέηξα, ψζηε λα θαηαθέξνπλ κέρξη ην 2020 ηε κείσζε θαηά 40% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κέζα απφ ηελ αεηθφξν ρξήζε θαη παξαγσγή ελέξγεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Απηφ απαηηεί απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ πνιηηηθή ηνπο ζπζηεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νξγαλσκέλεο θαηλνηνκίεο, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηηο ηερλνινγίεο ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα θαη ηελ έμππλε δηαρείξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο. Εηδηθφηεξα, ηα κέηξα ζηα θηίξηα, ηα ηνπηθά δίθηπα ελέξγεηαο θαη νη κεηαθνξέο είλαη ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο πξσηνβνπιίαο. Η πξσηνβνπιία ζηεξίδεηαη ζηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο ηεο ΕΈ θαη ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα, φπσο ην CIVITAS, ην CONCERTO θαη ην Intelligent Energy Europe. Θα αληιήζεη εκπεηξίεο απφ ηα άιια SET-Plan ηεο βηνκεραλίαο, εηδηθφηεξα ζηα ειηαθά θαη ειεθηξηθά δίθηπα, φπσο θαη απφ ηελ επξσπατθή δεκφζηα-ηδησηηθή ζπλεξγαζία γηα ηα θηίξηα θαη ηα πξάζηλα απηνθίλεηα πνπ θαζνξίζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Επξσπατθνχ Ξηθνλνκηθνχ Ρρεδίνπ γηα ηελ Αλάθακςε. Ξη ηνπηθέο αξρέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Ρχλαμε ησλ Δεκάξρσλ (πάλσ απφ 500 πφιεηο) ζα π απηή ηελ ππνζηεξίμνπλ απηή ηελ πξσηνβνπιία ψζηε λα πνιιαπιαζηαζηνχλ νη επηπηψζεηο ηεο. 17

18 Η Πξνώζεζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. Η εθαξκνγή θσηνβνιηατθψλ θαη άιισλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο επηδνηείηαη. Αο ην πξνσζήζνπκε. Ξη νπηθέο Αξρέο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο. Η θάζε νπηθή Αξρή πξέπεη λα ιάβεη άκεζα δξάζε γηα: Πξαγκαηνπνίεζε δεκόζησλ εθζηξαηεηώλ επαηζζεηνπνίεζεο: κε δεκνζηεχζεηο θπιιαδίσλ, κε ζπκβνπιέο γηα πξαθηηθέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, κε ζεκηλάξηα ζηα ζρνιεία, ζε επηρεηξήζεηο, κέζσ απφ ηα ΛΛΕ. Η εθζηξαηεία απηή πξέπεη λα είλαη ζπλερείο εθζηξαηείεο θαη φρη κφλν λα αλαθνηλψλνληαη έθηαθηα κέηξα! Μα ζηνρεχζνπλ ζηηο επθαηξίεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηηο θαηνηθίεο, ζε επηρεηξήζεηο θαη ζε δεκνηηθά θηίξηα. Μα πξνσζνχλ ηα πξάζηλα θηίξηα (βι. LitusGo ελφηεηα 20: πξάζηλα θηίξηα) Μα ειέγρεη ηα ηνπηθά ελεξγεηαθά δίθηπα, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθά ελεξγεηαθά θαη ζηαδηαθά λα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Μα νξγαλσζνχλ νη δεκφζηεο κεηαθνξέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη πην βηψζηκεο. Μα πξνσζεζεί ε ρξήζε ησλ πνδειάησλ (κε επελδχζεηο ζηελ ππνδνκή, φπσο ισξίδεο πνδειάηνπ, ζπζηήκαηα ελνηθίαζεο πνδειάησλ θ.ιπ) Μα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο πξνθιήζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο, π.ρ., λα νξίζεη έλα βξαβείν γηα ην ζπίηη κε ηελ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 18

19 Να πξνσζήζεη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. Ο.ρ. δελδξνθχηεπζε γηα ζθίαζε θαη δξνζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κε θπιινβφια δέληξα πνπ ξίρλνπλ ηα θχιια ηνπο ην ρεηκψλα πνπ ρξεηάδεηαη ήιηνο θαη δέζηε ζηηο πφιεηο (ππάξρνπλ κεζνγεηαθά είδε πνπ είλαη θπιινβφια ρσξίο λα θαηαλαιψλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ). Ελζάξξπλζε ησλ πνιηηψλ ψζηε λα εθαξκφζνπλ ηελ πξαθηηθή απηή ζηνλ θήπν ηνπο. Η ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη κε ηα θιηκαηηζηηθά κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά κε ηελ ζσζηή δηακφξθσζε ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ. Να παξαθνινπζεί ηελ πξόνδν ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ πξάζηλεο ελέξγεηαο, αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα ησλ κεηξεηψλ γηα λα δηαπηζηψζεη πφζν θαιά εξγάζηεθε ν δήκνο ζηελ πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Είλαη ζεκαληηθφ λα δνζνχλ νη αξηζκνί ζηνπο πνιίηεο, ψζηε λα αληηιεθζνχλ φηη νη πξνζπάζεηέο έρνπλ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα! Βηβιηνγξαθία / Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο: Γηαδηθηπαθέο πεγέο: 1. Statistical data from Cyprus Institute of Energy, cy/l28012_en.htm 4. _per_capita 19

20 ISBN set ISBN

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 4 Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξωλ

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 4 Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξωλ www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 4 Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξωλ Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Ρν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

Τινπνίεζε θαη εθαξκνγή κνληέινπ ελεξγεηαθήο αμηνιόγεζεο πόιεσλ

Τινπνίεζε θαη εθαξκνγή κνληέινπ ελεξγεηαθήο αμηνιόγεζεο πόιεσλ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Τινπνίεζε θαη εθαξκνγή κνληέινπ ελεξγεηαθήο αμηνιόγεζεο πόιεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο Πκήκα Θνγηζηηθήο Νηπρηαθή Γξγαζία Αλαλεώζηκεο Νεγέο Γλέξγεηαο θαη ε Γθαξκνγή ηνπο ζηνλ Πνπξηζηηθό Πνκέα Ρπνβιεζείζα ζηνλ Ηαζεγεηή Οθαξβαηζφπνπιν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ»

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία «ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» Ζιέθηξα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία "Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ"

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν "Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ" ΚΔΠΔΙΓΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΒΑ 0904 επηέκβξηνο, 2010 Πεξίιεςε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ.

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 2 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 SUMMARY... 5 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ... 9 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ... 13 ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 14 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 16 ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζρνιηθά θηίξηα ηνπ δήκνπ Βνύιαο Αηηηθήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Ησάλλεο Κ. θξέηεο Γεψξγηνο Β.

Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζρνιηθά θηίξηα ηνπ δήκνπ Βνύιαο Αηηηθήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Ησάλλεο Κ. θξέηεο Γεψξγηνο Β. ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζρνιηθά θηίξηα ηνπ δήκνπ Βνύιαο Αηηηθήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ

Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Η Επξσπατθή Έλσζε (EΕ) παίξλεη θάζε κέξα απνθάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:ΠΗΓΔ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Γηεξεχλεζε εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα κνλνθαηνηθία. Πηπρηαθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Γηεξεχλεζε εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα κνλνθαηνηθία. Πηπρηαθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Γηεξεχλεζε εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα κνλνθαηνηθία Πηπρηαθή Δξγαζία Κνπηνχβαιε Υαξαιακπία Μαξία Ηνχληνο 2013 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα