LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε"

Transcript

1 LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο

2 ν έξγν ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, κέζσ ηνπ Οξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, Multilateral Project for the Development of Innovation Τν Εγρεηξίδην απηό δεζκεύεη κόλν ηνλ ζπληάθηε ηνπ θαη ε Επηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεωξεζεί ππεύζπλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε κπνξεί λα γίλεη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό. ISBN set ISBN

3 Δηζαγσγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo To εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην ηνπ LitusGo απνηειεί κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ LitusGo θαη ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηνρψξν ν έξγν LitusGo έρεη σο ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ νπηθψλ Αξρψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Ξινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε ηεο Οαξάθηηαο Ζψλεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ν Εγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή: απνηειείηαη απφ 20 απηνηειείο ελφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζχλνιφ ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). ν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο ηέζζεξεηο γιψζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Ειιεληθή, Αγγιηθή, Λαιηέδηθε θαη νπξθηθή. Δηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή, ζηελ νπνία ε θάζε ελφηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20 βηβιηαξάθηα-ελφηεηεο ηνπ θάζε εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ράξηηλε ζήθε. 3

4 Καηάινγνο Δλνηήησλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo Ελφηεηα 1: Ελφηεηα 2: Ελφηεηα 3: Ελφηεηα 4: Ελφηεηα 5: Ελφηεηα 6: Ελφηεηα 7: Ελφηεηα 8: Ελφηεηα 9: Ελφηεηα 10: Ελφηεηα 11: Ελφηεηα 12: Ελφηεηα 13: Ελφηεηα 14: Ελφηεηα 15: Ελφηεηα 16: Ελφηεηα 17: Ελφηεηα 18: Ελφηεηα 19: Ελφηεηα 20: Επξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην Εκπινθή θνηλσληθψλ εηαίξσλ/ Δεκφζηα Ρπκκεηνρή Αεηθφξνο ηνπξηζκφο/ Φέξνπζα ηθαλφηεηα Δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ Αιηεία/ Θρζπνθαιιηέξγεηα Ονηφηεηα παξάθηησλ πδάησλ Δηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ (ρεξζαία θαη παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα) Δηαρείξηζε απνβιήησλ/ αλαθχθισζε/ θνκπνζηνπνίεζε Αέξηα ξχπαλζε Τξήζεηο γεο/ Ονιενδνκία/ Οαξάθηηα ππεξαλάπηπμε Δηαρείξηζε ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ ηνπίνπ Οαξάθηηα κνξθνινγία: Δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο Αζηηθή Όριεζε 1: Ηρνξχπαλζε Αζηηθή Όριεζε 2: Ξζκνξχπαλζε, θσηνξχπαλζε, ζέξκν-πγξνξχπαλζε Αξραηνινγηθνί ρψξνη/ Τψξνη ηζηνξηθήο αμίαο/ Λλεκεία θιεξνλνκηάο Δηαρείξηζε αθξαίσλ ζπλζεθψλ: θίλδπλσλ πιεκκχξαο, παξάθηηεο πιεκκχξεο θαη ζαιάζζηεο θαηαηγίδεο Νεξαζία Εξεκνπνίεζε Ελέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε Οξάζηλε Δφκεζε 4

5 πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ To εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηχρζεθε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ LitusGo: Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Ελνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ ISOTECH Ltd. Ιχξηνη ζπγγξαθείο: Νέληα Θ. Κντδίδνπ, Ονιηηηθφο Λεραληθφο/ Αθηνκεραληθφο θαη Ληράιεο Θ. Κντδίδεο, Τεκηθφο Λεραληθφο/ Λεραληθφο Οεξηβάιινληνο. Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ 3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Οεξηβάιινληνο θαη Ονιηηηζκνχ/ Οξφγξακκα ΑΕΘΦΞΠΞ ΑΘΓΑΘΞ. Ιχξηνη ζπγγξαθείο: Γεσξγία Ιίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Οεξηβαιινληνιφγνο, Σπεχζπλε Οξνγξάκκαηνο ΑΕΘΦΞΠΞ ΑΘΓΑΘΞ, Αιέμαλδξνο Λνπηαθηζήο, Ξηθνλνκνιφγνο Msc Οεξηβαιινληνιφγνο, Κεσλίδαο Ξηθνλνκάθεο, Δηεζλεηο θ Επξσπαηθεο Ρπνπδεο, ΛΑ International Development. Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Ελφηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Ιέληξνπ Λειεηψλ θαη Έξεπλαο ΑΙΗ. Ιχξηνο Ρπγγξαθέαο: Ιπξηαθή Δεκεηξίνπ, MSc European Studies. Η ΑΙΗ ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Ισλζηαληίλν Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Ξινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε Οαξαθηίσλ Ζσλψλ). ν δεκηνπξγηθφ ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε απφ ηελ Αλαζηαζία Γεσξγίνπ, απφθνηην Ιαιψλ ερλψλ (MA Sustainable Design). O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ. 5

6 Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo: ν εηαηξηθφ ζρήκα απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ θπξηφηεξσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο: κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Ρχκβνπινη, ΛΙΞ θαη νπηθέο Αξρέο. Ρπληνληζηήο / Δηθαηνχρνο: ISOTECH Ltd. Εξεπλεηέο / Ρχκβνπινη Οεξηβάιινληνο Ιχπξνο: Γήκνο Πάθνπ ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, Ειιάδα: Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ Λάιηα: Ο Γήκνο ηνπ Kirkop Ξιιαλδία: Οξγαληζκόο EUCC The Coastal & Marine Union 6

7 Δλόηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε 1 Θεσξεηηθό ππόβαζξν Ξξνινγία: κε αλαλεψζηκνο πφξνο είλαη ν θπζηθφο πφξνο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα παξαρζεί, λα θαιιηεξγεζεί, λα δεκηνπξγεζεί ή λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε βαζκφ πνπ λα κπνξεί λα δηαηεξεζεί ν ξπζκφο ηεο θαηαλάισζήο ηνπ. Ξη πφξνη απηνί ζπρλά ππάξρνπλ ζηε θχζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ή θαηαλαιψλνληαη πνιχ ηαρχηεξα απφ φηη ε θχζε κπνξεί λα ηνπο αλαδεκηνπξγήζεη, φπσο ηα νξπθηά θαχζηκα (άλζξαθαο, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην θιπ). Η ελέξγεηα απνηειεί πιέσλ βαζηθφ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο: γηα ηηο κεηαθνξέο, γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε, γηα ηελ βηνκεραλία, ηελ γεσξγία θαη γηα ηνπο ρψξνπο ηεο εξγαζίαο καο. Ιαη ε ελέξγεηα ζήκεξα ζηεξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηα νξπθηά θαχζηκα (πεηξέιαην). Ωζηφζν, ηα νξπθηά θαχζηκα είλαη έλαο πεπεξαζκέλνο πφξνο, θάπνηε ζα εμαληιεζνχλ ηα απνζέκαηα θαη θαίλεηαη φηη απηφ ην «θάπνηε» δελ είλαη θαη πνιχ καθξηά. Επηπιένλ, ε θαχζε ηνπο απνηειεί κηα ζεκαληηθή αηηία ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. Η αγνξά θαη νη πνιίηεο ηεο Επξψπεο, ε αγνξά θαη νη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ ρξεηάδνληαη αζθαιή παξνρή ελέξγεηαο ζε πξνζηηέο ηηκέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην ζεκεξηλφ επίπεδν δηαβίσζεο. ελ ίδηα ζηηγκή, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ην πεξηβάιινλ απφ ηε ρξήζε θπξίσο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο πξέπεη λα κεησζνχλ. Γη' απηφ θαη ε πνιηηηθή ηεο ΕΕ εζηηάδεηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο εζσηεξηθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο πνπ πξνζθέξεη 7

8 πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζε ρακειέο ηηκέο, ζηελ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ εηζαγφκελα θαχζηκα θαη δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πξνψζεζε ηερλνινγηψλ αιιά θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα επίηεπμε ρακειφηεξεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο [2]. ν Δεθέκβξην ηνπ 2008 νη εγέηεο ηεο ΕΕ εμέδσζαλ κηα πεξηεθηηθή δέζκε κέηξσλ γηα λα κεησζεί ε ζπκβνιή ηεο ΕΕ ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη λα δηαζθαιηζηνχλ αμηφπηζηα θαη επαξθή απνζέκαηα ελέξγεηαο. ν παθέην, απνζθνπεί ζην λα γίλεη ε Επξψπε ν παγθφζκηνο εγέηεο ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη ησλ ηερλνινγηψλ ρακειήο ρξήζεο άλζξαθα. Ξ ζηφρνο ήηαλ ε ΕΕ λα επηηχρεη κείσζε 20% ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κέρξη ην 2020 (ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990), θπξίσο απφ ηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ωζηφζν, νη ζηφρνη απηνί ζηηο κέξεο καο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ κέρξη ην Θεσξήζεθε, επνκέλσο, αλαγθαίν λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ ηα εξγαιεία ηα νπνία ζα επαλαηνπνζεηήζνπλ ηελ ΕΕ ζην δξφκν γηα αληαγσληζηηθή, αζθαιή θαη αεηθφξν ελέξγεηα. Η λέα επξσπατθή ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη 5 θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο: Λείσζε ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Επξψπε. Δεκηνπξγία κηαο παλεπξσπατθήο νινθιεξσκέλεο ελεξγεηαθήο αγνξάο. Ελίζρπζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη επίηεπμε ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. Επέθηαζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηεο Επξψπεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ελεξγεηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 8

9 Ελίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο ηεο ΕΕ. Η Επηηξνπή πξνηίζεηαη επίζεο λα μεθηλήζεη λέα κεγάιεο θιίκαθαο επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε: έμππλα πιέγκαηα πνπ λα ζπλδένπλ φιν ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Επξψπεο. απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κεγάιεο θιίκαθαο αεηθφξν παξαγσγή βην-θαπζίκσλ, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηφζν ζηηο πφιεηο φζν θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο "Έμππλα πιέγκαηα" είλαη ε λέα Επξσπατθή «θαηλνηνκία» ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ελέξγεηαο. Έλα έμππλν πιέγκα είλαη έλα αλαβαζκηζκέλν ειεθηξηθφ δίθηπν ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί ακθίδξνκε ςεθηαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο θαη έμππλα ζπζηήκαηα κέηξεζεο κέηξεζε θαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο. Είλαη κηα πνιχ λέα πξνζπάζεηα ηεο ΕΕ, ε νπνία μεθίλεζε ην 2011: «ηα έμππλα πιέγκαηα είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ κείωζε ηωλ απωιεηώλ δηθηύνπ, ηελ αύμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πιέγκαηνο, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ζύλδεζε κε ην πιέγκα κεγάιωλ πνζνηήηωλ κεηαβιεηήο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο,. Επηπιένλ, επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαιωηέο λα ειέγρνπλ ηηο ζπζθεπέο ζην ζπίηη ηνπο γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, δηεπθνιύλεη ηελ εγρώξηα παξαγωγή, κεηώλεη ην θόζηνο θαη απμάλεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ δηαθάλεηα. Ωο εθ ηνύηνπ, ε εμέιημε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηωλ πιεγκάηωλ απηώλ θαηά ηα επόκελα ρξόληα κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πινπνίεζε κηαο εληαίαο αγνξάο ηνπ ειεθηξηζκνύ, λα απμήζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθηύνπ θαη λα κεηώζεη ηε 9

10 ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, ελώ παξάιιεια λα απμήζεη ηελ επεκεξία ηνπ θαηαλαιωηή θαη ηεο θνηλωλίαο επξύηεξα θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο «πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο». [2] Η Επξσπατθή Επηηξνπή (κέζσ ηεο Ρηξαηεγηθήο γηα ηελ Ελέξγεηα θαη ηελ ερλνινγία (ΡΕ) - COM(2009)519) πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ θαζαξήο ελέξγεηαο θαη ηελ δξάζε ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: Αηνιηθή ελέξγεηα: ε Επηηξνπή επηζπκεί λα θαηαζθεπαζηνχλ εγθαηαζηάζεηο δνθηκψλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ έξγα επίδεημεο. Ωο απνηέιεζκα απηψλ ησλ έξγσλ, ε αηνιηθή ελέξγεηα ζα ζπκβάιιεη έσο θαη 33% ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα έσο ην 2030 θαη είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. ν θφζηνο ησλ επελδχζεσλ απηψλ ππνινγίδεηαη ζηα 6 δηζεθαηνκκχξηα Επξψ. Ηιηαθή ελέξγεηα: ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ SET ζα πξέπεη λα εμνπιίζεη ηελ ΕΕ κε έλα καθξνρξφλην πξφγξακκα έξεπλαο πνπ λα εζηηάδεη ζηα πξνεγκέλα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Εηδηθφηεξα, ε Επηηξνπή πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία πξφηππσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα απηνκαηνπνηεκέλε καδηθή παξαγσγή θαη έλα ραξηνθπιάθην έξγσλ επίδεημεο, ηφζν γηα θεληξηθή αιιά θαη γηα απνθεληξσκέλε παξαγσγή θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο. α ζρέδηα απηά πξέπεη λα επηηξέπνπλ ην 15% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα παξάγεηαη απφ ειηαθή ελέξγεηα κέρξη ην 2020 θαη λα δεκηνπξγνχλ εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. ν θφζηνο ησλ επελδχζεσλ απηψλ ππνινγίδεηαη σο 16 δηζεθαηνκκπξίσλ Επξψ. Πιέγκα/δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: ν ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα ζηεξεή βάζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 10

11 πξαγκαηηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο, λα απμεζεί ην κεξίδην ησλ ελδηάκεζσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ ζπλνιηθή ελεξγεηαθή παξαγσγή, θαη λα δηαρεηξηζηεί πνιχπινθεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ. Ξ ζηφρνο είλαη λα ζπλδεζεί ην 50% ησλ παξαδνζηαθψλ δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κέρξη ην Εθηηκάηαη φηη ζα ρξεηαζηνχλ 2 δηζεθαηνκκχξηα Επξψ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ δηθηχσλ. Bηώζηκε βην-ελέξγεηα: Σπάξρνπλ δηάθνξεο ηερλνινγίεο αιιά πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ηεζνχλ ζε εκπνξία, ζα πξέπεη λα απνδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Γηα λα γίλεη απηφ, ε Επηηξνπή επηζπκεί λα νξηζηνχλ αξθεηέο ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο ζε νιφθιεξε ηελ Επξψπε. Λε ηηο δξάζεηο απηέο κπνξεί ην βηνθαχζηκν λα ζπκβάιεη θαηά 14% ζην ελεξγεηαθφ κείγκα θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηνπηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα ζρέδηα απηά, απαηηνχληαη 9 δηζεθαηνκκχξηα Επξψ. Καηαθξάηεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε: ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε απηψλ ησλ ηερληθψλ γηα ηελ επίηεπμε ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ιαηά ζπλέπεηα, πξνβιέπεηαη αχμεζε ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ζε απηφ ην πεδίν. Θα πξέπεη λα δαπαλεζνχλ 13 δηζεθαηνκκχξηα Επξψ. Βηώζηκε ππξεληθή ζράζε: ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί κηα λέα γεληά αληηδξαζηήξσλ ηχπνπ Generation-IV κέρξη ην 2040 πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ ηα ξαδηελεξγά απφβιεηα θαη ε δηάδνζε ησλ θηλδχλσλ. ν θφζηνο ησλ επελδχζεσλ απηψλ ππνινγίδεηαη ζηα 7 δηζεθαηνκκχξηα Επξψ. Λαθξνπξφζεζκα, ε ζχληεμε κπνξεί λα απνηειέζεη επίζεο κηα πνιιά ππνζρφκελε πεγή ελέξγεηαο. 11

12 Κπςέιεο θαύζηκνπ θαη πδξνγόλνπ: ν ηνκέαο απηφο πεξηιακβάλεηαη ήδε ζηελ Ινηλή ερλνινγηθή Ιαηλνηνκία (ΙΟ) γηα ηελ πεξίνδν , ε νπνία έρεη πξνυπνινγηζκφ 470 εθαηνκκχξηα Επξψ. Ωζηφζν, αθφκε απαηηνχληαη κεγαιχηεξεο θιίκαθαο πξσηνβνπιίεο. Δλεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα: ε πξσηνβνπιία ησλ Έμππλσλ Οφιεσλ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο επθαηξηψλ αγνξάο γηα ελεξγεηαθά απνδνηηθέο ηερλνινγίεο. Λέζσ κηαο επέλδπζεο ησλ 11 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, ε πξσηνβνπιία απηή ζα πξέπεη λα θαηαζηεί δπλαηή, κέρξη ην 2020, γηα ηνλ θαζνξηζκφ πφιεσλπνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο ππξήλεο απφ ηνπο νπνίνπο ζα εμαπισζνχλ νη ελεξγεηαθά απνδνηηθέο ηερλνινγίεο. Θα αλαπηπρζνχλ έμππλα δίθηπα, κηα λέα γεληά θηηξίσλ θαη ιχζεηο ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα γηα ηηο κεηαθνξέο. Απηέο νη έμππλεο πφιεηο απνζθνπνχλ ζην λα αιιάμνπλ εληειψο ην ελεξγεηαθφ ηνπο ζχζηεκα. Πόινη ηεο επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο: ε Επξσπατθή Ρπκκαρία Έξεπλαο γηα ηελ Ελέξγεηα (EERA) ζα πξέπεη λα εληζρχζεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ζην πιαίζην θνηλψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Απηά ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ ζρεδίνπ ηεο SET. Γηεζλήο ζπλεξγαζία: ζην επίπεδν ησλ G20 ή δηκεξείο ζπκθσλίεο, φπσο ην πξφγξακκα ΕΕ-Ιίλαο «Ρρεδφλ Λεδεληθέο Εθπνκπέο Άλζξαθα (NZEC). 12

13 2 ηόρνο ν ζέκα ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηε δηεζλή αηδέληα εδψ θαη ρξφληα. Ωζηφζν, νη ηνπηθέο αξρέο θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηδηαίηεξα ζηε Λεζφγεην, δελ είλαη αθφκε θαιά ελεκεξσκέλνη ή εθπαηδεπκέλνη ψζηε λα έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε αεηθφξσλ ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθψλ δηαρείξηζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ξ ζηφρνο ηεο Επξσπατθήο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο πνπ ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή επθπψλ θαη "έμππλσλ" ιχζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο ελέξγεηαο. Ξη ηνπηθέο θνηλσλίεο έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη αθξηβψο ην έξγν LitusGo πξνζπαζεί λα ζηεξίμεη απηφ ηνλ Επξσπατθφ ζηφρν κε ηελ παξνρή θαηάξηηζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ψζηε λα επηηεπρζεί έλα θαιχηεξν ηνπηθφ ζχζηεκα θαηαλάισζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο. 3 Πξνβιήκαηα Οάλσ απφ ην 85% ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πιαλήηε καο πξνέξρεηαη κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ. Οεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΕΕ δνπλ κέζα ή γχξσ απφ ηηο πφιεηο. Ξη αζηηθέο πεξηνρέο, θαηαλαιψλνπλ ην 70% ηεο ελέξγεηαο ηεο ΕΕ θαη εθπέκπνπλ πεξίπνπ ην ίδην κεξίδην ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ νξπθηά θαχζηκα, ξππαίλεη 13

14 Η ζπκβαηηθή ελέξγεηα έρεη κεγάιν θφζηνο Ρηελ πεξίπησζε ηεο Ιχπξνπ, ε ζπκβνιή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη κφιηο 5,4%. Ρε κηα ρψξα κε 365 εκέξεο ειηνθάλεηαο ην ρξφλν, ε ειηαθή ελέξγεηα απνηειεί κφλν κηθξφ ηκήκα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Η Ιχπξνο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ έλα κεγάιν θσηνβνιηατθφ βηνκεραληθφ θέληξν αιιά παξφια απηά δελ έρεη νχηε θαλ επαξθή εθκεηάιιεπζε απηήο ηεο αζηείξεπηεο πεγήο ελέξγεηαο, ηνπ ήιηνπ. Οεξηζζφηεξν απφ ην 90% εμαξηάηαη νξπθηά θαχζηκα (πξντφληα πεηξειαίνπ). Γηαηί? Η απάληεζε πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηνπο πνιηηηθνχο πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ πινπνηνχληαη γηα ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. Solid Fuels 5,6% Electricity 21,8% RES 5,4% Oil Products 67,2% Πίηα 1. ειηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε αλά θαχζηκν 2010, Ιχπξνο [1]. 14

15 Household 16% Commerce & Services 11% Agriculture 2% Transport (Road) 39% Industry 15% Transport (Air) 15% Πίηα 2. ειηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε αλά ηνκέα, 2010, Ιχπξνο [1]. 4 Πώο αληηκεησπίδνπκε ην πξόβιεκα Είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ ηνπηθέο δξάζεηο. Ξη ηνπηθέο αξρέο θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ πεξηνρψλ ηνπο, κε εηδηθέο δξάζεηο. Σπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα λα πξνσζεζεί ζεκαληηθά ε βηψζηκε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε: "νη πόιεηο πνπ δνθίκαζαλ ηε κεηάβαζε ζε έλα έμππλν, ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε άλζξαθα ελεξγεηαθό ζύζηεκα, κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ζεκαληηθά θαη πνιιαπιά νθέιε όπωο: εμνηθνλόκεζε θνλδπιίωλ ράξε ζηε ρακειόηεξε θαηαλάιωζε ελέξγεηαο, ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο κέζα από ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκωλ ελεξγεηαθώλ ηερλνινγηώλ, ηόλωζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζα από λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, θαζαξόηεξν αέξα θαη θαιύηεξε πνηόηεηα δωήο. Γηα λα είλαη νη πόιεηο ελεξγεηαθά «έμππλεο» θαη λα πινπνηεζνύλ νη θαηλνηόκεο 15

16 εθαξκνγέο θαη ηερλνινγίεο είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη δέζκεπζε θαη ζηελή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο ηνπηθέο αξρέο, ζηνπο πνιίηεο, ζηελ ηνπηθή βηνκεραλία (π.ρ. ελέξγεηαο, θαηαζθεπήο, κεηαθνξάο, ICT), ζηα ρξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα, θαη ζηελ αθαδεκαϊθή θνηλόηεηα» (Smart Cities and Communities Initiative, EU Conference, June 2011). Ξη ηνπηθέο αξρέο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ θάπνηεο άκεζεο δξάζεηο, φπσο π.ρ. ηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ, αιιά θαη άιιεο δξάζεηο πνπ ζα αλαδεηρζνχλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ: Οξγάλσζε θαηάξηηζεο θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ηνπηθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη ησλ ηνπηθψλ δεμηνηήησλ, κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, ηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ελεξγνβφξσλ ζπζηεκάησλ κε πην «έμππλα». Πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ. Τσξίο ηε ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θακία πξνζπάζεηα δελ ζα είλαη επηηπρεκέλε.ξη θνηλσληθνί εηαίξνη κπνξνχλ λα πινπνηνχλ δξάζεηο θαη λα ελζαξξπλζνχλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα κηα θαιχηεξε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά. Γηθηύσζε κε επξσπατθνύο δήκνπο θαη θνηλόηεηεο. Ξη πφιεηο θαη νη θνηλφηεηεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΕΕ. Ξη ζπλεξγαζίεο κε άιινπο δήκνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζε δίθηπα πφιεσλ κε ίδηνπο ζηφρνπο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα πινπνίεζε 16

17 ελεξγεηαθά «έμππλσλ» ιχζεσλ. Δθκεηάιιεπζε θαη θαιύηεξε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ επξσπατθώλ θαη εζληθώλ επθαηξηώλ ρξεκαηνδόηεζεο: π.ρ. ε πξσηνβνπιία γηα ηηο «έμππλεο» πόιεηο: απηή ε πξσηνβνπιία ππνζηεξίδεη πφιεηο θαη πεξηθέξεηεο, ζην λα πάξνπλ θηιφδνμα θαη πξσηνπνξηαθά κέηξα, ψζηε λα θαηαθέξνπλ κέρξη ην 2020 ηε κείσζε θαηά 40% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κέζα απφ ηελ αεηθφξν ρξήζε θαη παξαγσγή ελέξγεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Απηφ απαηηεί απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ πνιηηηθή ηνπο ζπζηεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νξγαλσκέλεο θαηλνηνκίεο, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηηο ηερλνινγίεο ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα θαη ηελ έμππλε δηαρείξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο. Εηδηθφηεξα, ηα κέηξα ζηα θηίξηα, ηα ηνπηθά δίθηπα ελέξγεηαο θαη νη κεηαθνξέο είλαη ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο πξσηνβνπιίαο. Η πξσηνβνπιία ζηεξίδεηαη ζηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο ηεο ΕΈ θαη ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα, φπσο ην CIVITAS, ην CONCERTO θαη ην Intelligent Energy Europe. Θα αληιήζεη εκπεηξίεο απφ ηα άιια SET-Plan ηεο βηνκεραλίαο, εηδηθφηεξα ζηα ειηαθά θαη ειεθηξηθά δίθηπα, φπσο θαη απφ ηελ επξσπατθή δεκφζηα-ηδησηηθή ζπλεξγαζία γηα ηα θηίξηα θαη ηα πξάζηλα απηνθίλεηα πνπ θαζνξίζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Επξσπατθνχ Ξηθνλνκηθνχ Ρρεδίνπ γηα ηελ Αλάθακςε. Ξη ηνπηθέο αξρέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Ρχλαμε ησλ Δεκάξρσλ (πάλσ απφ 500 πφιεηο) ζα π απηή ηελ ππνζηεξίμνπλ απηή ηελ πξσηνβνπιία ψζηε λα πνιιαπιαζηαζηνχλ νη επηπηψζεηο ηεο. 17

18 Η Πξνώζεζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. Η εθαξκνγή θσηνβνιηατθψλ θαη άιισλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο επηδνηείηαη. Αο ην πξνσζήζνπκε. Ξη νπηθέο Αξρέο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο. Η θάζε νπηθή Αξρή πξέπεη λα ιάβεη άκεζα δξάζε γηα: Πξαγκαηνπνίεζε δεκόζησλ εθζηξαηεηώλ επαηζζεηνπνίεζεο: κε δεκνζηεχζεηο θπιιαδίσλ, κε ζπκβνπιέο γηα πξαθηηθέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, κε ζεκηλάξηα ζηα ζρνιεία, ζε επηρεηξήζεηο, κέζσ απφ ηα ΛΛΕ. Η εθζηξαηεία απηή πξέπεη λα είλαη ζπλερείο εθζηξαηείεο θαη φρη κφλν λα αλαθνηλψλνληαη έθηαθηα κέηξα! Μα ζηνρεχζνπλ ζηηο επθαηξίεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηηο θαηνηθίεο, ζε επηρεηξήζεηο θαη ζε δεκνηηθά θηίξηα. Μα πξνσζνχλ ηα πξάζηλα θηίξηα (βι. LitusGo ελφηεηα 20: πξάζηλα θηίξηα) Μα ειέγρεη ηα ηνπηθά ελεξγεηαθά δίθηπα, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθά ελεξγεηαθά θαη ζηαδηαθά λα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Μα νξγαλσζνχλ νη δεκφζηεο κεηαθνξέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη πην βηψζηκεο. Μα πξνσζεζεί ε ρξήζε ησλ πνδειάησλ (κε επελδχζεηο ζηελ ππνδνκή, φπσο ισξίδεο πνδειάηνπ, ζπζηήκαηα ελνηθίαζεο πνδειάησλ θ.ιπ) Μα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο πξνθιήζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο, π.ρ., λα νξίζεη έλα βξαβείν γηα ην ζπίηη κε ηελ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 18

19 Να πξνσζήζεη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. Ο.ρ. δελδξνθχηεπζε γηα ζθίαζε θαη δξνζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κε θπιινβφια δέληξα πνπ ξίρλνπλ ηα θχιια ηνπο ην ρεηκψλα πνπ ρξεηάδεηαη ήιηνο θαη δέζηε ζηηο πφιεηο (ππάξρνπλ κεζνγεηαθά είδε πνπ είλαη θπιινβφια ρσξίο λα θαηαλαιψλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ). Ελζάξξπλζε ησλ πνιηηψλ ψζηε λα εθαξκφζνπλ ηελ πξαθηηθή απηή ζηνλ θήπν ηνπο. Η ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη κε ηα θιηκαηηζηηθά κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά κε ηελ ζσζηή δηακφξθσζε ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ. Να παξαθνινπζεί ηελ πξόνδν ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ πξάζηλεο ελέξγεηαο, αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα ησλ κεηξεηψλ γηα λα δηαπηζηψζεη πφζν θαιά εξγάζηεθε ν δήκνο ζηελ πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Είλαη ζεκαληηθφ λα δνζνχλ νη αξηζκνί ζηνπο πνιίηεο, ψζηε λα αληηιεθζνχλ φηη νη πξνζπάζεηέο έρνπλ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα! Βηβιηνγξαθία / Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο: Γηαδηθηπαθέο πεγέο: 1. Statistical data from Cyprus Institute of Energy, cy/l28012_en.htm 4. _per_capita 19

20 ISBN set ISBN

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΡΑΗΝΖ ΒΗΒΛΟ. γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ή πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα κε ιηγόηεξα κέζα

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΡΑΗΝΖ ΒΗΒΛΟ. γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ή πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα κε ιηγόηεξα κέζα EL EL EL ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Βξπμέιιεο, 22.6.2005 COM(2005) 265 ηειηθφ ΠΡΑΗΝΖ ΒΗΒΛΟ γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ή πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα κε ιηγόηεξα κέζα EL EL ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή...

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελόηεηα 11 Γηαρείξηζε Υεξζαίνπ θαη Θαιάζζηνπ Σνπίνπ

www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελόηεηα 11 Γηαρείξηζε Υεξζαίνπ θαη Θαιάζζηνπ Σνπίνπ www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελόηεηα 11 Γηαρείξηζε Υεξζαίνπ θαη Θαιάζζηνπ Σνπίνπ Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy ν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Επξσπατθή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Κτιριακό Σσγκρότημα Δημοτικού Στολείοσ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Κτιριακό Σσγκρότημα Δημοτικού Στολείοσ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Κτιριακό Σσγκρότημα Δημοτικού Στολείοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

KNX city ηο όραμα μιας πόλης. Βαγγέλης Βαζιλόποσλος SIEMENS

KNX city ηο όραμα μιας πόλης. Βαγγέλης Βαζιλόποσλος SIEMENS KNX city ηο όραμα μιας πόλης Βαγγέλης Βαζιλόποσλος SIEMENS Οι προκλήζεις ηων πόλεων Οη πόιεηο παγθνζκίσο είλαη ππεύζπλεο γηα ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ην 60% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο

Διαβάστε περισσότερα