Αμηνιόγεζε Εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Ελεκέξσζεο Εγθύσλ Εμ Απνζηάζεσο κε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αμηνιόγεζε Εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Ελεκέξσζεο Εγθύσλ Εμ Απνζηάζεσο κε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Αμηνιόγεζε Εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Ελεκέξσζεο Εγθύσλ Εμ Απνζηάζεσο κε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ Ε. Καιαζέξε 1, Π. Αλησλίνπ 2 1 Γεληθφ Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ Θεζ/λίθεο, 2 Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Πεξίιεςε Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε ζπλερή εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηχνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εμ Απνζηάζεσο πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην ρψξν ηεο πγείαο αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε ιεηηνπξγία ελφο εμ Απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δνκεκέλεο πιεξνθφξεζεο, ζηηο γλψζεηο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, ζρεηηθά κε βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εγθπκνζχλε, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 52 έγθπεο γπλαίθεο. Απφ απηέο νη 28 απνηέιεζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ηεο έξεπλαο θαη νη ππφινηπεο 24 ηελ νκάδα ειέγρνπ. Η πεηξακαηηθή νκάδα ηεο έξεπλαο παξαθνινχζεζε έλα εμ Απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα δψδεθα εβδνκάδεο. Η έξεπλα έδεημε φηη έλα δνκεκέλν πξφγξακκα εμ Απνζηάζεσο, κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, κπνξεί λα απμήζεη ηηο γλψζεηο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγθπκνζχλε ηνπο. Λέμεηο Κιεηδηά: Γιαδίκηςο, Δκπαιδεςηικό ππόγπαμμα εξ Αποζηάζεωρ, έγκςερ γςναίκερ. 1. Εηζαγσγή Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη δηεζλψο ε ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη ππνινγηζηέο θαη ην Γηαδίθηπν ζηελ δηδαζθαιία ηεο Ιαηξηθήο θαη γεληθφηεξα ζηελ ππνζηήξημε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, αιιά θαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (Υξνλάθε θ.α., 2007). Δπηπιένλ ην Γηαδίθηπν δξα σο βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πεγή κεγάινπ φγθνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη δεδνκέλσλ. Δθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ πξφζβαζε ζε πάζεο θχζεσο κνξθέο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, φπσο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, έηνηκα δηδαθηηθά πιηθά, ηξάπεδεο δεδνκέλσλ, βηβιηνζήθεο, εθζέζεηο, κνπζεία, θπβεξλεηηθά έγγξαθα ή δεκνζηεχκαηα απφ ηνλ ηχπν. Γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ (Έπζηκνο & Φνχξιαξε, 2003). ε κηα επνρή φπνπ ηα πάληα αιιάδνπλ κε απίζηεπηε ηαρχηεηα, ε δηαξθήο αλαλέσζε θαη ν ζπλερήο εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ πνιίηε ζηελ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 280 αλαδπφκελε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, αλαδεηθλχεη ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε σο ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αξκνληθή θαη παξαγσγηθή ηνπ έληαμε ζηα λέα θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά δεδνκέλα (Αλαζηαζηάδεο, 2005). Η Γηα Βίνπ Μάζεζε απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε πξνηεξαηφηεηα ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ θαη ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα. Η εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Οθείινπλ λα ζπληξνθεχνπλ ην ζχλνιν ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ησλ αλζξψπσλ, λα ππνζηεξίδνπλ φιεο ηηο δεμηφηεηεο θαη φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο γλψζεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα δπλαηά κέζα θαη λα δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο γηα πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. (UNESCO, 1976). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο καζαίλνπκε θαηά θπζηθφ ηξφπν, άηππα θαη πεξηζηαζηαθά, κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία, απφ ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ, ηελ παξαηήξεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο θ.ι.π. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, πάιη, ε κάζεζε είλαη ζπλεηδεηή, μεθηλά απφ θάπνηα πξφζεζή θαη ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε αλαδεηνχκε λα ζπκκεηάζρνπκε ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ή λα κειεηήζνπκε έλα εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην. Η δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θάζε άηνκν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ καζαίλεη θαη απνθηά ζηάζεηο, αμίεο, ηθαλφηεηεο-δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ (εξγαζία, νηθνγέλεηα, γεηηνληά, ειεχζεξεο αζρνιίεο, βηβιηνζήθεο, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θ.ά.) ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηνπο Jeffs θαη Smith (1990) σο άηππε κάζεζε (informal learning). ηαλ ε κάζεζε είλαη ζπλεηδεηή απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζρεδηαζκέλε κε ζπγθξφηεζε απφ θάπνηνλ θνξέα παξνρήο απνηεινχλ εθπαίδεπζε. πλεπψο, ε εθπαίδεπζε ζηνρεχεη πάληνηε ζηε κάζεζε, φκσο ε κάζεζε απνηειεί έλλνηα επξχηεξε ηεο εθπαίδεπζεο, δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ φιεο νη κνξθέο κάζεζεο εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα (Κφθθνο, 2005). Με βάζε ηα παξαπάλσ ν φξνο «Γηα Βίνπ Μάζεζε» είλαη πνιχ επξχηεξνο απφ ηνλ φξν «εθπαίδεπζε» θαη ππνδειψλεη ηνλ απεξηφξηζην θαη αέλαν ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο, πνπ θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηεο δσήο θαη πεξηιακβάλεη φιεο αλεμαηξέησο ηηο κνξθέο κάζεζεο, ηφζν εθείλεο πνπ παξέρνληαη απφ θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο φζν θαη φιεο ηηο κνξθέο άηππεο κάζεζεο (Sutton, 1994). Πνιινί άλζξσπνη ηα ηειεπηαία ρξφληα επηιέγνπλ ην Γηαδίθηπν γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πξναγσγήο πγείαο. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηνπο αζζελείο γίλεηαη θπξίσο γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε αζζέλεηεο, δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο θαη ζεξαπεπηηθέο επηινγέο (Houston & Allison, 2002). Παξάιιεια, ην Γηαδίθηπν απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε γεληθφηεξα ζέκαηα πγείαο, δηαηξνθήο θαη πξφιεςεο. εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αζζελνχο παξέρνπλ νκάδεο ζπδήηεζεο (forum) θαη ιίζηεο αιιεινγξαθίαο (mailing lists) γηα ζπγθεθξηκέλα ηαηξηθά πξνβιήκαηα, πνπ δίλνπλ ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ εχθνια νκάδεο ππνζηήξημεο ζε παγθφζκην επίπεδν, ζπγθξίλνληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη δηαρένληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ αληηκεηψπηζε θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ, ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο, πξνζσπηθέο ηζηνξίεο θ.α. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απνηέιεζκα εξεπλψλ πνπ αλαθέξνπλ, φηη κε ηε δηάδνζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αζζελψλ ελεκεξψλνληαη θαη πξνζέξρνληαη γηα δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ζε εμεηδηθεπκέλα ηαηξηθά θέληξα ζε κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο ζρεηηθά κε ην παξειζφλ (Morcuende, Egbert & Ponseti, 2003). Μηα αθφκα νκάδα αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο πγείαο ζην Γηαδίθηπν απνηεινχλ θαη νη έγθπεο γπλαίθεο. ηηο εκέξεο καο νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εγθπκνζχλε ηνπο ζην Γηαδίθηπν (Bernhardt & Felter, 2004; Larsson, 2009; Shaw, et al, 2008). Η εγθπκνζχλε απνηειεί κηα πεξίνδν φπνπ νη γπλαίθεο είλαη επαηζζεηνπνηεκέλεο γηα ζέκαηα πγείαο πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή ζηελ δσή ηνπο (Anderson, 2001). Οη έγθπεο γπλαίθεο ζηξέθνληαη πξνο ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο ηφζν γηα ελεκέξσζε φζν θαη γηα ππνζηήξημε (Lagan, Sinclair & Kernohan, 2009). Η πεξηγελλεηηθή θξνληίδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο πεξηιακβάλεη ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαη ηελ δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ. Παξάιιεια φκσο πεξηιακβάλεη θαη ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. ηφρνο ηεο είλαη λα πξνεηνηκάζεη ην δεπγάξη θαιχηεξα γηα ηελ επεξρφκελε παηξφηεηα-κεηξφηεηα. Οη Hildingsson θαη Radestad (2002) κειέηεζαλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ εγθχσλ απφ ηελ πεξηγελλεηηθή θξνληίδα. Βξήθαλ φηη νη έγθπεο εθηηκνχλ ηδηαίηεξα λα κπνξνχλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο θαη πεξηκέλνπλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζε πνηθίια ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθπκνζχλε ηνπο φπσο π.ρ ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ κεηξφηεηα. Οη Bernhardt θαη Felter (2004) αλαθέξνπλ φηη νη ππνςήθηεο κεηέξεο ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο. Σν θπξηφηεξν ζέκα γηα ην νπνίν αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ. Δλψ ζηελ κειέηε ηνπο νη Hildingsson et al., (2002) πνπ εμεηάδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ εγθχσλ απφ ηελ πεξηγελλεηηθή θξνληίδα βξήθαλ φηη ε κεγαιχηεξε πξνζδνθία ησλ εγθχσλ ζρεηίδεηαη κε ην κσξφ πνπ ζα γελλεζεί. πκπεξαζκαηηθά, ην Γηαδίθηπν σο κηα ηεξάζηηα απνζήθε πιεξνθνξηψλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο έγθπεο γπλαίθεο λα ελεκεξσζνχλ θαη λα απμήζνπλ ηηο γλψζεηο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Πξνζθέξνληαη επίζεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (θπξίσο ζην εμσηεξηθφ) πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο απφ επαγγεικαηίεο πγείαο ζηα νπνία νη έγθπεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ. ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα νξγαλσζεί έλα παξφκνην πξφγξακκα θαη λα δηεξεπλεζεί αλ κηα ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε πνπ ζα παξέρεη κηα θαηεπζπλφκελε θαη αμηνινγνχκελε ξνή πιεξνθνξηψλ ζηηο έγθπεο γπλαίθεο κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, κπνξεί λα απμήζεη ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εγθπκνζχλε ηνπο. 2. Μεζνδνινγία 2.1 Είδνο έξεπλαο: Η έξεπλα απνηειεί κηα κειέηε παξέκβαζεο. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ Δηάξθεηα: Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ δηήξθεζε δψδεθα εβδνκάδεο, απφ ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηνλ Μάξηην ηνπ Δείγκα: Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ζπλνιηθά θαη γηα ηηο δχν νκάδεο (πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ) απνηέιεζαλ 52 έγθπεο γπλαίθεο ειηθίαο απφ 18 έσο 40 εηψλ. Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε απνπζία παζνινγηθνχ ηζηνξηθνχ ζηελ εγθπκνζχλε θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο-ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 2.4 Δεηγκαηνιεςία: Η επαθή γηα ηελ εχξεζε ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Δμσηεξηθά Μαηεπηηθά Ιαηξεία ηνπ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ Θεζζαινλίθεο. Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ζρεηίζηεθε κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο εξεπλήηξηαο κε ηε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή ηφζν ζε επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν. 2.5 Εξεπλεηηθό εξγαιείν (εξσηεκαηνιόγην) Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρνξεγήζεθε πξνο απάληεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο, ηφζν ζηελ πεηξακαηηθή φζν θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ, πεξηιάκβαλε δπν κέξε. Σν Α κέξνο πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο γλψζεσλ γηα ηελ εγθπκνζχλε. Λφγσ ηνπ φηη θαηά ηελ αλαδήηεζε ηε βηβιηνγξαθίαο, ηφζν ηεο Διιεληθήο φζν θαη ηεο δηεζλνχο δε βξέζεθε θάπνην εξσηεκαηνιφγην πνπ λα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο γλψζεσλ γηα ηελ εγθπκνζχλε ην κέξνο απηφ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα κε βάζε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: Αξρηθά ε εξεπλήηξηα θαηέγξαςε ηα δψδεθα ζεκαηηθά πεδία ηα νπνία ζα απνηεινχζαλ ηα ελεκεξσηηθά θεθάιαηα πνπ ζα απνζηέιινληαλ ζηηο έγθπεο κε ηα εβδνκαδηαία ειεθηξνληθά κελχκαηα. Απφ ηελ χιε ησλ θεθαιαίσλ απηψλ δηαηχπσζε ηηο εξσηήζεηο. Απφ θάζε θεθάιαην δηαηχπσζε δπν εξσηήζεηο θαη κφλν απφ ην θεθάιαην ηνπ ζειαζκνχ ηξεηο. Έηζη νη ζπλνιηθέο εξσηήζεηο ηνπ Α κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 25. Η δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιιαπιήο επηινγήο, φπνπ απφ ηηο ηέζζεξηο πνπ δηλφηαλ σο επηινγή κηα ήηαλ κφλν ε ζσζηή. Βαζκνινγψληαο κε 1 θάζε ζσζηή απάληεζε θαη 0 θάζε ιάζνο, πξνθχπηεη κηα ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 0 έσο 25. Σν εξσηεκαηνιφγην κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δφζεθε ζε δπν γηαηξνχο (καηεπηήξεο) γηα λα επηβεβαηψζνπλ αλ νη εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο είλαη νξζά δηαηππσκέλεο θαη εκπίπηνπλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Μαηεπηηθήο. Έπεηηα απφ ζχζηαζή ηνπο αιιάρζεθαλ δπν εξσηήζεηο νη νπνίεο δελ ήηαλ θαιά δηαηππσκέλεο. Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε επίζεο γηα πηινηηθή εθαξκνγή ζε δέθα έγθπεο (ζηάιζεθε ειεθηξνληθά) γηα λα ειεγρζεί αλ ππήξραλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη λα θαηαγξαθεί ν ρξφλνο πνπ ζα ρξεηάδνληαλ γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. Οη έγθπεο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην δελ είραλ θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα κε ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, νπφηε δε ρξεηάζηεθε λα γίλεη θάπνηα αιιαγή. Δπίζεο ν κέζνο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ δέθα πέληε ιεπηά ν νπνίνο ζεσξήζεθε ηθαλνπνηεηηθφο απφ ηελ εξεπλήηξηα γηαηί ν ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δίλεηαη λα ζπκπιεξσζεί κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα είθνζη ιεπηά (Gunn, 2002). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη δπν απφ ηηο 25 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνλ Πίλαθα 1. ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΝΩΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ αο παξαθαινχκε απαληήζηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ζεκεηψλνληαο θάζε θνξά κηα κφλν απάληεζε. 1) Η θαθεΐλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο: α) κεηψλεη ηνπο θαξδηαθνχο παικνχο ηεο εγθχνπ β) θαηαζηέιιεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα γ) επηηαρχλεη ην βαζηθφ κεηαβνιηζκφ δ) δελ πεξλά ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 2) Αλαηκία, ηιίγγνπο θαη δύζπλνηα πξνθαιεί ε έιιεηςε: α) ζηδήξνπ β) αζβεζηίνπ γ) βηηακίλεο Κ δ) βηηακίλεο Β6. Πίνακαρ 1 Σν Β κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλε ηα δεκνγξαθηθά θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ καηεπηηθνχ ηζηνξηθνχ ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ. 2.6 Πεξηγξαθή ησλ νκάδσλ ηεο έξεπλαο Πεηξακαηηθή νκάδα: ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζπκπεξηιήθζεθαλ νη έγθπεο νη νπνίεο ζα παξαθνινπζνχζαλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ νξγάλσζε ε εξεπλήηξηα. Οκάδα ειέγρνπ: ηελ νκάδα ειέγρνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ νη έγθπεο εθείλεο νη νπνίεο πεξηεγνχληαλ απφ κφλεο θαηά δήισζε ηνπο ζην Γηαδίθηπν γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εγθπκνζχλε ηνπο. 3. Δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο 3.1 πκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη νη δπν νκάδεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δειαδή έπεηηα απφ δψδεθα εβδνκάδεο. 3.2 Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθά κελύκαηα ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 284 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα εβδνκάδσλ έγηλε ε απνζηνιή δψδεθα εβδνκαδηαίσλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ πξνο ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ηα νπνία ην θαζέλα πεξηείρε: α) θείκελν ζρεηηθφ κε ηελ εγθπκνζχλε κε ηε κνξθή θεθαιαίνπ, β) πξνηεηλφκελνπο Γηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ζην ηέινο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ απ φπνπ κπνξνχζαλ νη έγθπεο λα πάξνπλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο εβδνκάδαο, γ) έλα θείκελν φπνπ πεξηείρε ηηο εξσηήζεηο ησλ εγθχσλ (αλψλπκα) νη νπνίεο είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο θαη ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο ηεο εξεπλήηξηαο. 3.2 Μνξθή ησλ ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ Σα κελχκαηα είραλ ηελ κνξθή ηνπ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ. Παξάιιεια έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηελ εξεπλήηξηα ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ λα αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ δηδάζθεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο (Μαηξαιήο, 1998). Έηζη θάζε κήλπκα είρε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: χληνκε εηζαγσγή, ζθνπφ θεθαιαίνπ, πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, απιή δηαηχπσζε, θαηαηεηκεκέλε παξνπζίαζε ηεο χιεο, ζχλνςε θεθαιαίνπ, βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά, παξάζεζε ππεξζπλδέζκσλ ζην ηέινο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ πνπ νδεγνχζαλ ζε πιηθφ πνπ ζπκπιήξσλε ηελ χιε ηνπ θάζε θεθαιαίνπ. Σα θείκελα ζρεδηάζηεθαλ κε ηξφπν ψζηε είλαη επράξηζηα θαη εχθνια ζηελ αλάγλσζε. Έηζη ρξεζηκνπνηήζεθε κεγάιε γξακκαηνζεηξά, δηπιφ δηάζηηρν, έληνλα γξάκκαηα ζηα ζεκεία πνπ έπξεπε λα ηνληζηνχλ, ρξψκαηα ζηνπο ηίηινπο ησλ παξαγξάθσλ θαη αξθεηέο θσηνγξαθίεο. Σν θάζε θείκελν απνηεινχληαλ απφ 5-6 ζειίδεο κε ζηφρν λα θαιχπηεηαη ε χιε θάζε θεθαιαίνπ. 3.3 Πεξηερόκελν ησλ ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ Σν πεξηερφκελν ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα. Σα θεθάιαηα πνπ απνηέιεζαλ ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ πνπ έιαβαλ νη έγθπεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιχςνπλ φιε ηε βαζηθή χιε πνπ αθνξά ηελ εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ, ην ζειαζκφ θαη ηε ινρεία. Απηά ηα θεθάιαηα δηδάζθνληαη θαη ζηα καζήκαηα ςπρνπξνθχιαμεο (καζήκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θχεζε, ηνλ ηνθεηφ θαη ηε ινρεία) πνπ γίλνληαη ζε δηα δψζεο δηδαζθαιία, ζε γπλαίθεο πνπ επηζπκνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ εγθπκνζχλε ηνπο, ζπλήζσο απφ καίεο (Μσξαΐηνπ, 2004 Μσξαΐηνπ, 2007). 3.4 Επηινγή πξνηεηλόκελσλ Δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ Παξάιιεια κε ηα ελεκεξσηηθά θεθάιαηα γηα ηελ εγθπκνζχλε ζηηο έγθπεο πξνζθέξνληαλ ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ππεξζχλδεζκνη πνπ νδεγνχζαλ ζε επηπιένλ ελεκεξσηηθφ πιηθφ. Οη ππεξζχλδεζκνη παξέπεκπαλ θπξίσο ζηνπο Γηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: health.in.gr ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Γηα ηελ επηινγή ησλ παξαπάλσ πξνηεηλφκελσλ Γηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ε εξεπλήηξηα βαζίζηεθε ζε κηα εξγαζία ησλ Βαξδακάζθνπ, Αλησλίνπ (2004), ζηελ νπνία έγηλε αμηνιφγεζε δεθαπέληε ειιελφθσλσλ Γηθηπαθψλ ηφπσλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα πγείαο θαη άζθεζεο. ηελ εξγαζία απηή νη ηξεηο πξψηνη θαηά ζεηξά αλαθεξφκελνη Γηαδηθηπαθνί ηφπνη ζπγθέληξσζαλ πςειή βαζκνινγία ζηα θξηηήξηα πνπ έζεζαλ νη εξεπλεηέο φπσο π.ρ (αμηνπηζηία, επρξεζηία, πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ δηθηπαθψλ ηφπσλ). Οη ππφινηπνη Γηθηπαθνί ηφπνη πξνηάζεθαλ έπεηηα απφ αμηνιφγεζε ηεο εξεπλήηξηαο. 3.5 Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 52 έγθπεο γπλαίθεο, πνπ ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (n=28) θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ (n=24). Απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα νη 26 γπλαίθεο, δειαδή ην 50% ηνπ δείγκαηνο, αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ εηψλ. ιεο ήηαλ Διιελίδεο, έγγακεο, πιελ κηαο πνπ ήηαλ ζε κφληκε ζρέζε. Ήηαλ θάηνηθεο ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο, πιελ ηξηψλ πνπ δηέκελαλ ζε γεηηνληθνχο λνκνχο. Η πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο εξγάδνληαλ σο ππάιιεινη, θπξίσο ζην Γεκφζην, είραλ εθπαίδεπζε ΑΔΙ/ΣΔΙ θαη πςειά εηζνδήκαηα ζν αθνξά ην καηεπηηθφ ηζηνξηθφ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζπκκεηέρνπζεο ε θχεζε ήηαλ ε πξψηε ηνπο, ε ζχιιεςε έγηλε απηφκαηα θαη ήηαλ θαηά κέζν φξν θαηά ηελ 22ε εβδνκάδα ηεο θχεζήο ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο. Καη νη δχν νκάδεο δε δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ή καηεπηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 4. Απνηειέζκαηα 4.1 ηαηηζηηθή αλάιπζε Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο πεξηγξάθεθαλ κε κέζνπο φξνπο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο, ελψ νη πνηνηηθέο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ δχν δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία t Student γηα αλεμάξηεηεο νκάδεο (independent sample t test), ελψ γηα ηε ζχγθξηζε ηεο ίδηαο νκάδαο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία t Student γηα ζπδεπγκέλεο παξαηεξήζεηο (paired sample t test). Γηα ηε κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ δχν θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία σ 2 ηνπ Pearson ή ε αθξηβήο δνθηκαζία ηνπ Fisher, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηαθηηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε o κε παξακεηξηθφο ζπληειεζηήο tau-b ηνπ Kendall, ελψ φηαλ νη κεηαβιεηέο ήηαλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 286 πνζνηηθέο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach. Σέινο, γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ ζηελ αιιαγή ησλ επηπέδσλ ησλ γλψζεσλ, θαηαζθεπάζηεθαλ κνληέια γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, φπνπ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ ην ππφ κειέηε επίπεδν κεηά ηελ παξέκβαζε θαη σο ζπκκεηαβιεηέο εηζήρζεζαλ νη δηάθνξεο κεηαβιεηέο θαζψο θαη ην ππφ κειέηε επίπεδν πξηλ ηελ παξέκβαζε. Σν επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε σο p=0, Γλώζεηο ησλ ζπκκεηερνπζώλ Οη έγθπεο πνπ απνηεινχζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζπγθέληξσζαλ 13,2/25 ζσζηέο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γλψζεσλ πνπ απάληεζαλ πξηλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φηαλ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζπγθέληξσζαλ 22/25 ζσζηέο απαληήζεηο. Οη αληίζηνηρεο βαζκνινγίεο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ 13/25 ηελ πξψηε θνξά πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη 16,4/25 ηε δεχηεξε θνξά, έπεηηα απφ ηξεηο κήλεο. πσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα 1, θαη ε πεηξακαηηθή νκάδα βειηίσζε ηηο γλψζεηο ηεο θαηά 8,8/25 κνλάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12 εβδνκάδσλ [t(23)=20,35, p=0,001] αιιά θαη ε νκάδα ειέγρνπ θαηά 3,4/25 κνλάδεο [t(23)=20,35, p=0,001]. Ωζηφζν, ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απ' φηη ηεο νκάδαο ειέγρνπ [F(1,49)=299,2, p=0,001]. Πειραματική Ελέγτοσ 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Γνώσεις (πριν) Γνώσεις (μετά) Γιάγπαμμα 1 Μεηαβολή ηων επιδόζεων ζηο γνωζηικό ηεζη Δμεηάδνληαο ηηο εξσηήζεηο γλψζεσλ κία πξνο κία, πξνθχπηεη φηη πξηλ ηελ παξέκβαζε νη απαληήζεηο ησλ δχν νκάδσλ δηέθεξαλ ιφγσ ηχρεο κφλν ζε 2 απφ ηηο 25 εξσηήζεηο (ζηελ 6ε εξψηεζε θαιχηεξε βαζκνινγία είρε ε πεηξακαηηθή νκάδα, ελψ ζηε 10 ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ εξψηεζε ε νκάδα ειέγρνπ). Μεηά ηελ παξέκβαζε, ζηηο εξσηήζεηο απηέο θαη νη δχν νκάδεο βειηίσζαλ ηε βαζκνινγία ηνπο θαη δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, σζηφζν ε πεηξακαηηθή νκάδα είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαιχηεξε βαζκνινγία ζε 14 απφ ηηο 25 εξσηήζεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο εξσηήζεηο ππ αξηζκφλ 1, 7, 9, 11-16, 19-21, 23 θαη πδήηεζε-πκπεξάζκαηα Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη ζπλερψο έξεπλεο γηα λα δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ σο κέζνπ ελεκέξσζεο ζε ζέκαηα πξναγσγήο πγείαο. Έξεπλεο έρνπλ γίλεη επίζεο γηα λα δηεξεπλεζεί ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ σο εθπαηδεπηηθνχ κέζνπ ζην πιαίζην ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαγξάθεθε φηη νη γπλαίθεο πνπ πήξαλ κέξνο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ελεκέξσζεο, κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ αχμεζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη έγθπεο γπλαίθεο πνπ πήξαλ κέξνο ζε απηή αχμεζαλ ζεκαληηθά ηηο γλψζεηο ηνπο θαηά 8,8/25 κνλάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12 εβδνκάδσλ. Καηαγξάθεθε επίζεο φηη νη έγθπεο πνπ απφ κφλεο πεξηεγνχληαη ζην Γηαδίθηπν (θαη απνηεινχζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ) αχμεζαλ ηηο γλψζεηο ηεο θαηά 3,4/25 κνλάδεο. Η αχμεζε απηή ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε απηήο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο, σζηφζν ήηαλ απφ κφλε ηεο ζεκαληηθή θαη αμηνζεκείσηε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηελ έξεπλα ησλ Huang et all., (2007), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ελφο πξνγελλεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζειαζκνχ κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ Σατβάλ. ηα απνηειέζκαηά ηνπο νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη νη γπλαίθεο πνπ έιαβαλ ηε βαζηζκέλε ζην Γηαδίθηπν εθπαίδεπζε ζειαζκνχ είραλ έλαλ πςειφηεξν ζθνξ γλψζεο θαη πην ζεηηθή ζηάζε γηα ην ζειαζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ απνηεινχζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ. πκθσλνχλ επίζεο κε ηελ έξεπλα ησλ Kuo et all., (2009), νη νπνίνη ζέιεζαλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ απεπζπλφηαλ ζε έγθπεο γπλαίθεο, ζηελ Σατβάλ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ κεηέξσλ γηα ηελ θξνληίδα ησλ λενγέλλεησλ θαη ε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο. ηα απνηειέζκαηά ηνπο νη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη ε εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ησλ κεηέξσλ ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ησλ λενγέλλεησλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο. Απ φια ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ πξνγξάκκαηα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ κε ηελ κέζνδν ηεο Αλνηρηήο θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο θαζψο επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε πεγέο γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε θαη γξήγνξε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά άηνκα, νκάδεο, νξγαληζκνχο θ.ά. (Βαξδακάζθνπ & Αλησλίνπ, 2005). ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 288 Βιβλιογραφία Αλαζηαζηάδεο, Π. (2005) «Νέερ Τεσνολογίερ και εξ Αποζηάζεωρ Δκπαίδεςζη ζηην ςπηπεζία ηηρ Για Βίος Μάθηζηρ: Ππορ μια νέα «Κοινωνική Σςμθωνία» για ηην άπζη ηων ζςνεπειών ηος Ψηθιακού Γςϊζμού». Σην Ληνλαξάθεο Α. (Δπηκ) 3νΓηεζλέο ζπλέδξην γηα ηελ αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθέο θαη Σερλνινγηθέο Δθαξκνγέο, Πξαθηηθά εηζεγήζεσλ, Αζήλα: Πξνπνκπφο. Anderson, A. (2001) Symposium on 'nutritional adaptation to pregnancy and lactation'. Pregnancy as a time for dietary change? Proceedings of the Nutrition Society Nov; 60 (4): Βαξδακάζθνπ, Α., Αλησλίνπ, Π. (2004) Αμηνιφγεζε ηεο Αμηνπηζηίαο, ηεο Δπρξεζηίαο & ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Πεξηερνκέλνπ 15 Διιελφθσλσλ Γηθηπαθψλ Σφπσλ ρεηηθψλ κε Θέκαηα Τγείαο & Άζθεζεο. Αλαξηεκέλε Δπηζηεκνληθή Αλαθνίλσζε, 5 ε επηζηεκνληθή Γηεκεξίδα, Θεζζαινλίθε, Γεθεκβξίνπ. Έλσζε Γπκλαζηψλ Βνξείνπ Διιάδνο. Βαξδακάζθνπ, Α., Αλησλίνπ, Π. (2005) Αλεπίζεκε κάζεζε: Αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ελήιηθεο πάλσ ζε ζέκαηα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πγείαο κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πξαθηηθά: 3 rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPEN AND DISTANCE LEARNING. Applications of pedagogy and Technology. Editor Antonis Lionarakis. Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Διιεληθφ Γίθηπν Αλνηθηήο θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο. Δθδφζεηο Πξνπνκπφο Σφκνο Α, Bernhardt, M., Felter, M. (2004) Online pediatric information seeking among mothers of young children: results from a qualitative study using focus groups. J Med Internet Res Mar 1;6 (1):e7. Έπζηκνο, Γ., & Φνχξιαξε,. (2003) Η εθπαίδεπζε ζην Ίληεξλεη. πιινγηθή αλάγθε ή κηα αθφκα θεξδνθφξα επηρείξεζε; Virtual School, The Sciences of Education Online,Σ.3,η.2 Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: (12/01/2010). Jeffs, T., Smith, M. (1990) educating informal educators in Jeffs T. and Smith M Using Informal Education, Buckingham: Open University Press. Gunn H. (2002) Web-based surveys: changing the survey process. First Monday 7. Αλαξηήζεθε απφ ηνλ Γηθηπαθφ ηφπν: (30/12/2009). Hildingsson, I., Waldenstrom, U., Radestad, I. (2002) Women s expectations on antenatal care as assessed in early pregnancy: number of visits, continuity of caregiver and general content. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 81 (2), ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

11 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Houston, T., Allison, J. (2002) Users of internet health information: Differences by health status. J Med Internet Res 4: e7. Huang, Z., Kuo, C., Avery, D., Chen, W., Link, C., & Gau, L. (2007) Evaluating effects of a prenatal web-based breastfeeding education programme in Taiwan, Journal of Clinical Nursing 16, Κφθθνο, Α. (2005) «Σσέζειρ ανάμεζα ζηη Για Βίος Μάθηζη, ηην εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη και ηην εκπαίδεςζη Δνηλίκων» Σην Ληνλαξάθεο Α. (Δπηκ) 3 ν Γηεζλέο ζπλέδξην γηα ηελ αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθέο θαη Σερλνινγηθέο Δθαξκνγέο, Πξαθηηθά εηζεγήζεσλ, Αζήλα: Πξνπνκπφο. Kuo, S., Chen, Y., Lin, K., Lee, T., Hsu, C. (2009) Evaluating the effects of an Internet education programme on newborn care in Taiwan. Journal of Clinical Nursing, June; 18(11): Lagan, B., Sinclair, M., Kernohan, G. (2009) A web-based survey of midwives perceptions of women using the Internet in pregnancy: a global phenomenon. Midwifery 26, Larsson, M. (2009) A descriptive study of the use of the Internet by women seeking pregnancy-related information. Midwifery 25, Μαηξαιήο, Υ. (1998) Σν έληππν πιηθφ ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε. ην Αλνηθηή θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε Σφκνο Γ- Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη νη λέεο ηερλνινγίεο, Πάηξα. Μσξαΐηνπ, Μ. (2004) Το βίωμα ηηρ μηηπόηηηαρ. Βήηα Ιαηξηθέο Δθδφζεηο, Αζήλα. Μσξαΐηνπ, Μ. (2007) Ψςσοζωμαηική εηοιμαζία για ηη μηηπόηηηα, Δθδ. Παξηζηάλνπ, Αζήλα. Morcuende, J., Egbert, M. & Ponseti, I. (2003) The effect of the Internet in the treatment of congenital idiopathic clubfoot. Lowa Orthop J, 15: Shaw, E., Howard, M., Chan, D., Waters, H., Kaczorowski, J., Price, D., et al. (2008). Access to web-based personalized antenatal health records for pregnant women: a randomized controlled trial. J Obstet Gynaecol Can;30: Sutton, J. (1994) «Lifelong and Continuing Education», ζην Husen T. θαη Postlethwaite N. (επηκ.), The International Encyclopedia of Education, Pergamon Press, Oxford, ζ Υξνλάθε, Δ., Κνπξνχκπαιε, Α., ηαζνπνχινπ, Α., Ρνπκειησηάθε, Σ., Οξθαλνπδάθε, Δ., Esterle, E., Σζηθλάθεο, Μ., (2007) Internet use for health and illness in Greece, Preliminary results of a European study on ehealth consumer trends, Aξρεία Διιεληθήο Ιαηξηθήο, 24 (5): ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

12 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 290 ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 825 Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα Α. Σοθόρ 1, Η. Αθαναζιάδηρ 2, Κ. Διάκορ 3, Α. Δούκα 4 1 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, lsofos@rhodes.aegean.gr 2 Π.Σ.Γ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία γηα ηελ Έθε θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά, όπσο απηή, ζηελ Τάμε ηνπο. Zeichner Κ., «Δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΔΙΡΗΝΗ Ι. ΠΑΠΟΤΣΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνο ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΠΔΣΡΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας

Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Άλλα Κξαζζά, Βηβιηνζεθνλφκνο, Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο, Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο,

Διαβάστε περισσότερα