Αμηνιόγεζε Εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Ελεκέξσζεο Εγθύσλ Εμ Απνζηάζεσο κε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αμηνιόγεζε Εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Ελεκέξσζεο Εγθύσλ Εμ Απνζηάζεσο κε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Αμηνιόγεζε Εθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Ελεκέξσζεο Εγθύσλ Εμ Απνζηάζεσο κε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ Ε. Καιαζέξε 1, Π. Αλησλίνπ 2 1 Γεληθφ Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ Θεζ/λίθεο, 2 Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Πεξίιεςε Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε ζπλερή εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηχνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εμ Απνζηάζεσο πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην ρψξν ηεο πγείαο αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε ιεηηνπξγία ελφο εμ Απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δνκεκέλεο πιεξνθφξεζεο, ζηηο γλψζεηο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, ζρεηηθά κε βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εγθπκνζχλε, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 52 έγθπεο γπλαίθεο. Απφ απηέο νη 28 απνηέιεζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ηεο έξεπλαο θαη νη ππφινηπεο 24 ηελ νκάδα ειέγρνπ. Η πεηξακαηηθή νκάδα ηεο έξεπλαο παξαθνινχζεζε έλα εμ Απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα δψδεθα εβδνκάδεο. Η έξεπλα έδεημε φηη έλα δνκεκέλν πξφγξακκα εμ Απνζηάζεσο, κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, κπνξεί λα απμήζεη ηηο γλψζεηο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγθπκνζχλε ηνπο. Λέμεηο Κιεηδηά: Γιαδίκηςο, Δκπαιδεςηικό ππόγπαμμα εξ Αποζηάζεωρ, έγκςερ γςναίκερ. 1. Εηζαγσγή Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη δηεζλψο ε ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη ππνινγηζηέο θαη ην Γηαδίθηπν ζηελ δηδαζθαιία ηεο Ιαηξηθήο θαη γεληθφηεξα ζηελ ππνζηήξημε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, αιιά θαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (Υξνλάθε θ.α., 2007). Δπηπιένλ ην Γηαδίθηπν δξα σο βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πεγή κεγάινπ φγθνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη δεδνκέλσλ. Δθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ πξφζβαζε ζε πάζεο θχζεσο κνξθέο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, φπσο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, έηνηκα δηδαθηηθά πιηθά, ηξάπεδεο δεδνκέλσλ, βηβιηνζήθεο, εθζέζεηο, κνπζεία, θπβεξλεηηθά έγγξαθα ή δεκνζηεχκαηα απφ ηνλ ηχπν. Γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ (Έπζηκνο & Φνχξιαξε, 2003). ε κηα επνρή φπνπ ηα πάληα αιιάδνπλ κε απίζηεπηε ηαρχηεηα, ε δηαξθήο αλαλέσζε θαη ν ζπλερήο εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ πνιίηε ζηελ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 280 αλαδπφκελε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, αλαδεηθλχεη ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε σο ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αξκνληθή θαη παξαγσγηθή ηνπ έληαμε ζηα λέα θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά δεδνκέλα (Αλαζηαζηάδεο, 2005). Η Γηα Βίνπ Μάζεζε απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε πξνηεξαηφηεηα ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ θαη ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα. Η εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Οθείινπλ λα ζπληξνθεχνπλ ην ζχλνιν ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ησλ αλζξψπσλ, λα ππνζηεξίδνπλ φιεο ηηο δεμηφηεηεο θαη φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο γλψζεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα δπλαηά κέζα θαη λα δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο γηα πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. (UNESCO, 1976). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο καζαίλνπκε θαηά θπζηθφ ηξφπν, άηππα θαη πεξηζηαζηαθά, κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία, απφ ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ, ηελ παξαηήξεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο θ.ι.π. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, πάιη, ε κάζεζε είλαη ζπλεηδεηή, μεθηλά απφ θάπνηα πξφζεζή θαη ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε αλαδεηνχκε λα ζπκκεηάζρνπκε ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ή λα κειεηήζνπκε έλα εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην. Η δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θάζε άηνκν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ καζαίλεη θαη απνθηά ζηάζεηο, αμίεο, ηθαλφηεηεο-δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ (εξγαζία, νηθνγέλεηα, γεηηνληά, ειεχζεξεο αζρνιίεο, βηβιηνζήθεο, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θ.ά.) ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηνπο Jeffs θαη Smith (1990) σο άηππε κάζεζε (informal learning). ηαλ ε κάζεζε είλαη ζπλεηδεηή απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζρεδηαζκέλε κε ζπγθξφηεζε απφ θάπνηνλ θνξέα παξνρήο απνηεινχλ εθπαίδεπζε. πλεπψο, ε εθπαίδεπζε ζηνρεχεη πάληνηε ζηε κάζεζε, φκσο ε κάζεζε απνηειεί έλλνηα επξχηεξε ηεο εθπαίδεπζεο, δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ φιεο νη κνξθέο κάζεζεο εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα (Κφθθνο, 2005). Με βάζε ηα παξαπάλσ ν φξνο «Γηα Βίνπ Μάζεζε» είλαη πνιχ επξχηεξνο απφ ηνλ φξν «εθπαίδεπζε» θαη ππνδειψλεη ηνλ απεξηφξηζην θαη αέλαν ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο, πνπ θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηεο δσήο θαη πεξηιακβάλεη φιεο αλεμαηξέησο ηηο κνξθέο κάζεζεο, ηφζν εθείλεο πνπ παξέρνληαη απφ θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο φζν θαη φιεο ηηο κνξθέο άηππεο κάζεζεο (Sutton, 1994). Πνιινί άλζξσπνη ηα ηειεπηαία ρξφληα επηιέγνπλ ην Γηαδίθηπν γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πξναγσγήο πγείαο. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηνπο αζζελείο γίλεηαη θπξίσο γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε αζζέλεηεο, δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο θαη ζεξαπεπηηθέο επηινγέο (Houston & Allison, 2002). Παξάιιεια, ην Γηαδίθηπν απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε γεληθφηεξα ζέκαηα πγείαο, δηαηξνθήο θαη πξφιεςεο. εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αζζελνχο παξέρνπλ νκάδεο ζπδήηεζεο (forum) θαη ιίζηεο αιιεινγξαθίαο (mailing lists) γηα ζπγθεθξηκέλα ηαηξηθά πξνβιήκαηα, πνπ δίλνπλ ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ εχθνια νκάδεο ππνζηήξημεο ζε παγθφζκην επίπεδν, ζπγθξίλνληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη δηαρένληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ αληηκεηψπηζε θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ, ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο, πξνζσπηθέο ηζηνξίεο θ.α. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απνηέιεζκα εξεπλψλ πνπ αλαθέξνπλ, φηη κε ηε δηάδνζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αζζελψλ ελεκεξψλνληαη θαη πξνζέξρνληαη γηα δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ζε εμεηδηθεπκέλα ηαηξηθά θέληξα ζε κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο ζρεηηθά κε ην παξειζφλ (Morcuende, Egbert & Ponseti, 2003). Μηα αθφκα νκάδα αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο πγείαο ζην Γηαδίθηπν απνηεινχλ θαη νη έγθπεο γπλαίθεο. ηηο εκέξεο καο νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εγθπκνζχλε ηνπο ζην Γηαδίθηπν (Bernhardt & Felter, 2004; Larsson, 2009; Shaw, et al, 2008). Η εγθπκνζχλε απνηειεί κηα πεξίνδν φπνπ νη γπλαίθεο είλαη επαηζζεηνπνηεκέλεο γηα ζέκαηα πγείαο πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή ζηελ δσή ηνπο (Anderson, 2001). Οη έγθπεο γπλαίθεο ζηξέθνληαη πξνο ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο ηφζν γηα ελεκέξσζε φζν θαη γηα ππνζηήξημε (Lagan, Sinclair & Kernohan, 2009). Η πεξηγελλεηηθή θξνληίδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο πεξηιακβάλεη ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαη ηελ δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ. Παξάιιεια φκσο πεξηιακβάλεη θαη ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. ηφρνο ηεο είλαη λα πξνεηνηκάζεη ην δεπγάξη θαιχηεξα γηα ηελ επεξρφκελε παηξφηεηα-κεηξφηεηα. Οη Hildingsson θαη Radestad (2002) κειέηεζαλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ εγθχσλ απφ ηελ πεξηγελλεηηθή θξνληίδα. Βξήθαλ φηη νη έγθπεο εθηηκνχλ ηδηαίηεξα λα κπνξνχλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο θαη πεξηκέλνπλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζε πνηθίια ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθπκνζχλε ηνπο φπσο π.ρ ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ κεηξφηεηα. Οη Bernhardt θαη Felter (2004) αλαθέξνπλ φηη νη ππνςήθηεο κεηέξεο ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο. Σν θπξηφηεξν ζέκα γηα ην νπνίν αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ. Δλψ ζηελ κειέηε ηνπο νη Hildingsson et al., (2002) πνπ εμεηάδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ εγθχσλ απφ ηελ πεξηγελλεηηθή θξνληίδα βξήθαλ φηη ε κεγαιχηεξε πξνζδνθία ησλ εγθχσλ ζρεηίδεηαη κε ην κσξφ πνπ ζα γελλεζεί. πκπεξαζκαηηθά, ην Γηαδίθηπν σο κηα ηεξάζηηα απνζήθε πιεξνθνξηψλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο έγθπεο γπλαίθεο λα ελεκεξσζνχλ θαη λα απμήζνπλ ηηο γλψζεηο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Πξνζθέξνληαη επίζεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (θπξίσο ζην εμσηεξηθφ) πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο απφ επαγγεικαηίεο πγείαο ζηα νπνία νη έγθπεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ. ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα νξγαλσζεί έλα παξφκνην πξφγξακκα θαη λα δηεξεπλεζεί αλ κηα ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε πνπ ζα παξέρεη κηα θαηεπζπλφκελε θαη αμηνινγνχκελε ξνή πιεξνθνξηψλ ζηηο έγθπεο γπλαίθεο κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, κπνξεί λα απμήζεη ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εγθπκνζχλε ηνπο. 2. Μεζνδνινγία 2.1 Είδνο έξεπλαο: Η έξεπλα απνηειεί κηα κειέηε παξέκβαζεο. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ Δηάξθεηα: Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ δηήξθεζε δψδεθα εβδνκάδεο, απφ ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηνλ Μάξηην ηνπ Δείγκα: Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ζπλνιηθά θαη γηα ηηο δχν νκάδεο (πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ) απνηέιεζαλ 52 έγθπεο γπλαίθεο ειηθίαο απφ 18 έσο 40 εηψλ. Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε απνπζία παζνινγηθνχ ηζηνξηθνχ ζηελ εγθπκνζχλε θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο-ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 2.4 Δεηγκαηνιεςία: Η επαθή γηα ηελ εχξεζε ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Δμσηεξηθά Μαηεπηηθά Ιαηξεία ηνπ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ Θεζζαινλίθεο. Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ζρεηίζηεθε κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο εξεπλήηξηαο κε ηε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή ηφζν ζε επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν. 2.5 Εξεπλεηηθό εξγαιείν (εξσηεκαηνιόγην) Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρνξεγήζεθε πξνο απάληεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο, ηφζν ζηελ πεηξακαηηθή φζν θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ, πεξηιάκβαλε δπν κέξε. Σν Α κέξνο πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο γλψζεσλ γηα ηελ εγθπκνζχλε. Λφγσ ηνπ φηη θαηά ηελ αλαδήηεζε ηε βηβιηνγξαθίαο, ηφζν ηεο Διιεληθήο φζν θαη ηεο δηεζλνχο δε βξέζεθε θάπνην εξσηεκαηνιφγην πνπ λα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο γλψζεσλ γηα ηελ εγθπκνζχλε ην κέξνο απηφ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα κε βάζε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: Αξρηθά ε εξεπλήηξηα θαηέγξαςε ηα δψδεθα ζεκαηηθά πεδία ηα νπνία ζα απνηεινχζαλ ηα ελεκεξσηηθά θεθάιαηα πνπ ζα απνζηέιινληαλ ζηηο έγθπεο κε ηα εβδνκαδηαία ειεθηξνληθά κελχκαηα. Απφ ηελ χιε ησλ θεθαιαίσλ απηψλ δηαηχπσζε ηηο εξσηήζεηο. Απφ θάζε θεθάιαην δηαηχπσζε δπν εξσηήζεηο θαη κφλν απφ ην θεθάιαην ηνπ ζειαζκνχ ηξεηο. Έηζη νη ζπλνιηθέο εξσηήζεηο ηνπ Α κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 25. Η δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πνιιαπιήο επηινγήο, φπνπ απφ ηηο ηέζζεξηο πνπ δηλφηαλ σο επηινγή κηα ήηαλ κφλν ε ζσζηή. Βαζκνινγψληαο κε 1 θάζε ζσζηή απάληεζε θαη 0 θάζε ιάζνο, πξνθχπηεη κηα ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 0 έσο 25. Σν εξσηεκαηνιφγην κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δφζεθε ζε δπν γηαηξνχο (καηεπηήξεο) γηα λα επηβεβαηψζνπλ αλ νη εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο είλαη νξζά δηαηππσκέλεο θαη εκπίπηνπλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Μαηεπηηθήο. Έπεηηα απφ ζχζηαζή ηνπο αιιάρζεθαλ δπν εξσηήζεηο νη νπνίεο δελ ήηαλ θαιά δηαηππσκέλεο. Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε επίζεο γηα πηινηηθή εθαξκνγή ζε δέθα έγθπεο (ζηάιζεθε ειεθηξνληθά) γηα λα ειεγρζεί αλ ππήξραλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη λα θαηαγξαθεί ν ρξφλνο πνπ ζα ρξεηάδνληαλ γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. Οη έγθπεο πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην δελ είραλ θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα κε ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, νπφηε δε ρξεηάζηεθε λα γίλεη θάπνηα αιιαγή. Δπίζεο ν κέζνο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ δέθα πέληε ιεπηά ν νπνίνο ζεσξήζεθε ηθαλνπνηεηηθφο απφ ηελ εξεπλήηξηα γηαηί ν ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δίλεηαη λα ζπκπιεξσζεί κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα είθνζη ιεπηά (Gunn, 2002). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη δπν απφ ηηο 25 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνλ Πίλαθα 1. ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΝΩΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ αο παξαθαινχκε απαληήζηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ζεκεηψλνληαο θάζε θνξά κηα κφλν απάληεζε. 1) Η θαθεΐλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο: α) κεηψλεη ηνπο θαξδηαθνχο παικνχο ηεο εγθχνπ β) θαηαζηέιιεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα γ) επηηαρχλεη ην βαζηθφ κεηαβνιηζκφ δ) δελ πεξλά ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 2) Αλαηκία, ηιίγγνπο θαη δύζπλνηα πξνθαιεί ε έιιεηςε: α) ζηδήξνπ β) αζβεζηίνπ γ) βηηακίλεο Κ δ) βηηακίλεο Β6. Πίνακαρ 1 Σν Β κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλε ηα δεκνγξαθηθά θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ καηεπηηθνχ ηζηνξηθνχ ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ. 2.6 Πεξηγξαθή ησλ νκάδσλ ηεο έξεπλαο Πεηξακαηηθή νκάδα: ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζπκπεξηιήθζεθαλ νη έγθπεο νη νπνίεο ζα παξαθνινπζνχζαλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ νξγάλσζε ε εξεπλήηξηα. Οκάδα ειέγρνπ: ηελ νκάδα ειέγρνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ νη έγθπεο εθείλεο νη νπνίεο πεξηεγνχληαλ απφ κφλεο θαηά δήισζε ηνπο ζην Γηαδίθηπν γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εγθπκνζχλε ηνπο. 3. Δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο 3.1 πκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη νη δπν νκάδεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δειαδή έπεηηα απφ δψδεθα εβδνκάδεο. 3.2 Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθά κελύκαηα ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 284 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα εβδνκάδσλ έγηλε ε απνζηνιή δψδεθα εβδνκαδηαίσλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ πξνο ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ηα νπνία ην θαζέλα πεξηείρε: α) θείκελν ζρεηηθφ κε ηελ εγθπκνζχλε κε ηε κνξθή θεθαιαίνπ, β) πξνηεηλφκελνπο Γηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ζην ηέινο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ απ φπνπ κπνξνχζαλ νη έγθπεο λα πάξνπλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο εβδνκάδαο, γ) έλα θείκελν φπνπ πεξηείρε ηηο εξσηήζεηο ησλ εγθχσλ (αλψλπκα) νη νπνίεο είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο θαη ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο ηεο εξεπλήηξηαο. 3.2 Μνξθή ησλ ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ Σα κελχκαηα είραλ ηελ κνξθή ηνπ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ. Παξάιιεια έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηελ εξεπλήηξηα ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ λα αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ δηδάζθεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο (Μαηξαιήο, 1998). Έηζη θάζε κήλπκα είρε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: χληνκε εηζαγσγή, ζθνπφ θεθαιαίνπ, πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, απιή δηαηχπσζε, θαηαηεηκεκέλε παξνπζίαζε ηεο χιεο, ζχλνςε θεθαιαίνπ, βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά, παξάζεζε ππεξζπλδέζκσλ ζην ηέινο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ πνπ νδεγνχζαλ ζε πιηθφ πνπ ζπκπιήξσλε ηελ χιε ηνπ θάζε θεθαιαίνπ. Σα θείκελα ζρεδηάζηεθαλ κε ηξφπν ψζηε είλαη επράξηζηα θαη εχθνια ζηελ αλάγλσζε. Έηζη ρξεζηκνπνηήζεθε κεγάιε γξακκαηνζεηξά, δηπιφ δηάζηηρν, έληνλα γξάκκαηα ζηα ζεκεία πνπ έπξεπε λα ηνληζηνχλ, ρξψκαηα ζηνπο ηίηινπο ησλ παξαγξάθσλ θαη αξθεηέο θσηνγξαθίεο. Σν θάζε θείκελν απνηεινχληαλ απφ 5-6 ζειίδεο κε ζηφρν λα θαιχπηεηαη ε χιε θάζε θεθαιαίνπ. 3.3 Πεξηερόκελν ησλ ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ Σν πεξηερφκελν ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα. Σα θεθάιαηα πνπ απνηέιεζαλ ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ πνπ έιαβαλ νη έγθπεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιχςνπλ φιε ηε βαζηθή χιε πνπ αθνξά ηελ εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ, ην ζειαζκφ θαη ηε ινρεία. Απηά ηα θεθάιαηα δηδάζθνληαη θαη ζηα καζήκαηα ςπρνπξνθχιαμεο (καζήκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θχεζε, ηνλ ηνθεηφ θαη ηε ινρεία) πνπ γίλνληαη ζε δηα δψζεο δηδαζθαιία, ζε γπλαίθεο πνπ επηζπκνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ εγθπκνζχλε ηνπο, ζπλήζσο απφ καίεο (Μσξαΐηνπ, 2004 Μσξαΐηνπ, 2007). 3.4 Επηινγή πξνηεηλόκελσλ Δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ Παξάιιεια κε ηα ελεκεξσηηθά θεθάιαηα γηα ηελ εγθπκνζχλε ζηηο έγθπεο πξνζθέξνληαλ ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ππεξζχλδεζκνη πνπ νδεγνχζαλ ζε επηπιένλ ελεκεξσηηθφ πιηθφ. Οη ππεξζχλδεζκνη παξέπεκπαλ θπξίσο ζηνπο Γηαδηθηπαθνχο ηφπνπο: health.in.gr ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Γηα ηελ επηινγή ησλ παξαπάλσ πξνηεηλφκελσλ Γηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ε εξεπλήηξηα βαζίζηεθε ζε κηα εξγαζία ησλ Βαξδακάζθνπ, Αλησλίνπ (2004), ζηελ νπνία έγηλε αμηνιφγεζε δεθαπέληε ειιελφθσλσλ Γηθηπαθψλ ηφπσλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα πγείαο θαη άζθεζεο. ηελ εξγαζία απηή νη ηξεηο πξψηνη θαηά ζεηξά αλαθεξφκελνη Γηαδηθηπαθνί ηφπνη ζπγθέληξσζαλ πςειή βαζκνινγία ζηα θξηηήξηα πνπ έζεζαλ νη εξεπλεηέο φπσο π.ρ (αμηνπηζηία, επρξεζηία, πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ δηθηπαθψλ ηφπσλ). Οη ππφινηπνη Γηθηπαθνί ηφπνη πξνηάζεθαλ έπεηηα απφ αμηνιφγεζε ηεο εξεπλήηξηαο. 3.5 Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 52 έγθπεο γπλαίθεο, πνπ ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: ηελ πεηξακαηηθή νκάδα (n=28) θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ (n=24). Απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα νη 26 γπλαίθεο, δειαδή ην 50% ηνπ δείγκαηνο, αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ εηψλ. ιεο ήηαλ Διιελίδεο, έγγακεο, πιελ κηαο πνπ ήηαλ ζε κφληκε ζρέζε. Ήηαλ θάηνηθεο ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο, πιελ ηξηψλ πνπ δηέκελαλ ζε γεηηνληθνχο λνκνχο. Η πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο εξγάδνληαλ σο ππάιιεινη, θπξίσο ζην Γεκφζην, είραλ εθπαίδεπζε ΑΔΙ/ΣΔΙ θαη πςειά εηζνδήκαηα ζν αθνξά ην καηεπηηθφ ηζηνξηθφ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζπκκεηέρνπζεο ε θχεζε ήηαλ ε πξψηε ηνπο, ε ζχιιεςε έγηλε απηφκαηα θαη ήηαλ θαηά κέζν φξν θαηά ηελ 22ε εβδνκάδα ηεο θχεζήο ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο. Καη νη δχν νκάδεο δε δηέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ή καηεπηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 4. Απνηειέζκαηα 4.1 ηαηηζηηθή αλάιπζε Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο πεξηγξάθεθαλ κε κέζνπο φξνπο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο, ελψ νη πνηνηηθέο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ δχν δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία t Student γηα αλεμάξηεηεο νκάδεο (independent sample t test), ελψ γηα ηε ζχγθξηζε ηεο ίδηαο νκάδαο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία t Student γηα ζπδεπγκέλεο παξαηεξήζεηο (paired sample t test). Γηα ηε κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ δχν θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία σ 2 ηνπ Pearson ή ε αθξηβήο δνθηκαζία ηνπ Fisher, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηαθηηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε o κε παξακεηξηθφο ζπληειεζηήο tau-b ηνπ Kendall, ελψ φηαλ νη κεηαβιεηέο ήηαλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 286 πνζνηηθέο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach. Σέινο, γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ ζηελ αιιαγή ησλ επηπέδσλ ησλ γλψζεσλ, θαηαζθεπάζηεθαλ κνληέια γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, φπνπ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ ην ππφ κειέηε επίπεδν κεηά ηελ παξέκβαζε θαη σο ζπκκεηαβιεηέο εηζήρζεζαλ νη δηάθνξεο κεηαβιεηέο θαζψο θαη ην ππφ κειέηε επίπεδν πξηλ ηελ παξέκβαζε. Σν επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε σο p=0, Γλώζεηο ησλ ζπκκεηερνπζώλ Οη έγθπεο πνπ απνηεινχζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζπγθέληξσζαλ 13,2/25 ζσζηέο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην γλψζεσλ πνπ απάληεζαλ πξηλ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο φηαλ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζπγθέληξσζαλ 22/25 ζσζηέο απαληήζεηο. Οη αληίζηνηρεο βαζκνινγίεο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ 13/25 ηελ πξψηε θνξά πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη 16,4/25 ηε δεχηεξε θνξά, έπεηηα απφ ηξεηο κήλεο. πσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα 1, θαη ε πεηξακαηηθή νκάδα βειηίσζε ηηο γλψζεηο ηεο θαηά 8,8/25 κνλάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12 εβδνκάδσλ [t(23)=20,35, p=0,001] αιιά θαη ε νκάδα ειέγρνπ θαηά 3,4/25 κνλάδεο [t(23)=20,35, p=0,001]. Ωζηφζν, ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απ' φηη ηεο νκάδαο ειέγρνπ [F(1,49)=299,2, p=0,001]. Πειραματική Ελέγτοσ 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Γνώσεις (πριν) Γνώσεις (μετά) Γιάγπαμμα 1 Μεηαβολή ηων επιδόζεων ζηο γνωζηικό ηεζη Δμεηάδνληαο ηηο εξσηήζεηο γλψζεσλ κία πξνο κία, πξνθχπηεη φηη πξηλ ηελ παξέκβαζε νη απαληήζεηο ησλ δχν νκάδσλ δηέθεξαλ ιφγσ ηχρεο κφλν ζε 2 απφ ηηο 25 εξσηήζεηο (ζηελ 6ε εξψηεζε θαιχηεξε βαζκνινγία είρε ε πεηξακαηηθή νκάδα, ελψ ζηε 10 ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ εξψηεζε ε νκάδα ειέγρνπ). Μεηά ηελ παξέκβαζε, ζηηο εξσηήζεηο απηέο θαη νη δχν νκάδεο βειηίσζαλ ηε βαζκνινγία ηνπο θαη δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, σζηφζν ε πεηξακαηηθή νκάδα είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαιχηεξε βαζκνινγία ζε 14 απφ ηηο 25 εξσηήζεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο εξσηήζεηο ππ αξηζκφλ 1, 7, 9, 11-16, 19-21, 23 θαη πδήηεζε-πκπεξάζκαηα Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη ζπλερψο έξεπλεο γηα λα δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ σο κέζνπ ελεκέξσζεο ζε ζέκαηα πξναγσγήο πγείαο. Έξεπλεο έρνπλ γίλεη επίζεο γηα λα δηεξεπλεζεί ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ σο εθπαηδεπηηθνχ κέζνπ ζην πιαίζην ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαγξάθεθε φηη νη γπλαίθεο πνπ πήξαλ κέξνο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ελεκέξσζεο, κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ αχμεζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη έγθπεο γπλαίθεο πνπ πήξαλ κέξνο ζε απηή αχμεζαλ ζεκαληηθά ηηο γλψζεηο ηνπο θαηά 8,8/25 κνλάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12 εβδνκάδσλ. Καηαγξάθεθε επίζεο φηη νη έγθπεο πνπ απφ κφλεο πεξηεγνχληαη ζην Γηαδίθηπν (θαη απνηεινχζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ) αχμεζαλ ηηο γλψζεηο ηεο θαηά 3,4/25 κνλάδεο. Η αχμεζε απηή ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε απηήο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο, σζηφζν ήηαλ απφ κφλε ηεο ζεκαληηθή θαη αμηνζεκείσηε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηελ έξεπλα ησλ Huang et all., (2007), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ελφο πξνγελλεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζειαζκνχ κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ Σατβάλ. ηα απνηειέζκαηά ηνπο νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη νη γπλαίθεο πνπ έιαβαλ ηε βαζηζκέλε ζην Γηαδίθηπν εθπαίδεπζε ζειαζκνχ είραλ έλαλ πςειφηεξν ζθνξ γλψζεο θαη πην ζεηηθή ζηάζε γηα ην ζειαζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ απνηεινχζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ. πκθσλνχλ επίζεο κε ηελ έξεπλα ησλ Kuo et all., (2009), νη νπνίνη ζέιεζαλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ απεπζπλφηαλ ζε έγθπεο γπλαίθεο, ζηελ Σατβάλ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ κεηέξσλ γηα ηελ θξνληίδα ησλ λενγέλλεησλ θαη ε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο. ηα απνηειέζκαηά ηνπο νη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη ε εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ησλ κεηέξσλ ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ησλ λενγέλλεησλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο. Απ φια ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ πξνγξάκκαηα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ κε ηελ κέζνδν ηεο Αλνηρηήο θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο θαζψο επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε πεγέο γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε θαη γξήγνξε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά άηνκα, νκάδεο, νξγαληζκνχο θ.ά. (Βαξδακάζθνπ & Αλησλίνπ, 2005). ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 288 Βιβλιογραφία Αλαζηαζηάδεο, Π. (2005) «Νέερ Τεσνολογίερ και εξ Αποζηάζεωρ Δκπαίδεςζη ζηην ςπηπεζία ηηρ Για Βίος Μάθηζηρ: Ππορ μια νέα «Κοινωνική Σςμθωνία» για ηην άπζη ηων ζςνεπειών ηος Ψηθιακού Γςϊζμού». Σην Ληνλαξάθεο Α. (Δπηκ) 3νΓηεζλέο ζπλέδξην γηα ηελ αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθέο θαη Σερλνινγηθέο Δθαξκνγέο, Πξαθηηθά εηζεγήζεσλ, Αζήλα: Πξνπνκπφο. Anderson, A. (2001) Symposium on 'nutritional adaptation to pregnancy and lactation'. Pregnancy as a time for dietary change? Proceedings of the Nutrition Society Nov; 60 (4): Βαξδακάζθνπ, Α., Αλησλίνπ, Π. (2004) Αμηνιφγεζε ηεο Αμηνπηζηίαο, ηεο Δπρξεζηίαο & ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Πεξηερνκέλνπ 15 Διιελφθσλσλ Γηθηπαθψλ Σφπσλ ρεηηθψλ κε Θέκαηα Τγείαο & Άζθεζεο. Αλαξηεκέλε Δπηζηεκνληθή Αλαθνίλσζε, 5 ε επηζηεκνληθή Γηεκεξίδα, Θεζζαινλίθε, Γεθεκβξίνπ. Έλσζε Γπκλαζηψλ Βνξείνπ Διιάδνο. Βαξδακάζθνπ, Α., Αλησλίνπ, Π. (2005) Αλεπίζεκε κάζεζε: Αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ελήιηθεο πάλσ ζε ζέκαηα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πγείαο κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πξαθηηθά: 3 rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPEN AND DISTANCE LEARNING. Applications of pedagogy and Technology. Editor Antonis Lionarakis. Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Διιεληθφ Γίθηπν Αλνηθηήο θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο. Δθδφζεηο Πξνπνκπφο Σφκνο Α, Bernhardt, M., Felter, M. (2004) Online pediatric information seeking among mothers of young children: results from a qualitative study using focus groups. J Med Internet Res Mar 1;6 (1):e7. Έπζηκνο, Γ., & Φνχξιαξε,. (2003) Η εθπαίδεπζε ζην Ίληεξλεη. πιινγηθή αλάγθε ή κηα αθφκα θεξδνθφξα επηρείξεζε; Virtual School, The Sciences of Education Online,Σ.3,η.2 Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: (12/01/2010). Jeffs, T., Smith, M. (1990) educating informal educators in Jeffs T. and Smith M Using Informal Education, Buckingham: Open University Press. Gunn H. (2002) Web-based surveys: changing the survey process. First Monday 7. Αλαξηήζεθε απφ ηνλ Γηθηπαθφ ηφπν: (30/12/2009). Hildingsson, I., Waldenstrom, U., Radestad, I. (2002) Women s expectations on antenatal care as assessed in early pregnancy: number of visits, continuity of caregiver and general content. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 81 (2), ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

11 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Houston, T., Allison, J. (2002) Users of internet health information: Differences by health status. J Med Internet Res 4: e7. Huang, Z., Kuo, C., Avery, D., Chen, W., Link, C., & Gau, L. (2007) Evaluating effects of a prenatal web-based breastfeeding education programme in Taiwan, Journal of Clinical Nursing 16, Κφθθνο, Α. (2005) «Σσέζειρ ανάμεζα ζηη Για Βίος Μάθηζη, ηην εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη και ηην εκπαίδεςζη Δνηλίκων» Σην Ληνλαξάθεο Α. (Δπηκ) 3 ν Γηεζλέο ζπλέδξην γηα ηελ αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθέο θαη Σερλνινγηθέο Δθαξκνγέο, Πξαθηηθά εηζεγήζεσλ, Αζήλα: Πξνπνκπφο. Kuo, S., Chen, Y., Lin, K., Lee, T., Hsu, C. (2009) Evaluating the effects of an Internet education programme on newborn care in Taiwan. Journal of Clinical Nursing, June; 18(11): Lagan, B., Sinclair, M., Kernohan, G. (2009) A web-based survey of midwives perceptions of women using the Internet in pregnancy: a global phenomenon. Midwifery 26, Larsson, M. (2009) A descriptive study of the use of the Internet by women seeking pregnancy-related information. Midwifery 25, Μαηξαιήο, Υ. (1998) Σν έληππν πιηθφ ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε. ην Αλνηθηή θαη Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε Σφκνο Γ- Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη νη λέεο ηερλνινγίεο, Πάηξα. Μσξαΐηνπ, Μ. (2004) Το βίωμα ηηρ μηηπόηηηαρ. Βήηα Ιαηξηθέο Δθδφζεηο, Αζήλα. Μσξαΐηνπ, Μ. (2007) Ψςσοζωμαηική εηοιμαζία για ηη μηηπόηηηα, Δθδ. Παξηζηάλνπ, Αζήλα. Morcuende, J., Egbert, M. & Ponseti, I. (2003) The effect of the Internet in the treatment of congenital idiopathic clubfoot. Lowa Orthop J, 15: Shaw, E., Howard, M., Chan, D., Waters, H., Kaczorowski, J., Price, D., et al. (2008). Access to web-based personalized antenatal health records for pregnant women: a randomized controlled trial. J Obstet Gynaecol Can;30: Sutton, J. (1994) «Lifelong and Continuing Education», ζην Husen T. θαη Postlethwaite N. (επηκ.), The International Encyclopedia of Education, Pergamon Press, Oxford, ζ Υξνλάθε, Δ., Κνπξνχκπαιε, Α., ηαζνπνχινπ, Α., Ρνπκειησηάθε, Σ., Οξθαλνπδάθε, Δ., Esterle, E., Σζηθλάθεο, Μ., (2007) Internet use for health and illness in Greece, Preliminary results of a European study on ehealth consumer trends, Aξρεία Διιεληθήο Ιαηξηθήο, 24 (5): ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

12 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 290 ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ενημέρωσης Εγκύων Εξ Αποστάσεως με χρήση του Διαδικτύου

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ενημέρωσης Εγκύων Εξ Αποστάσεως με χρήση του Διαδικτύου 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 279 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ενημέρωσης Εγκύων Εξ Αποστάσεως με χρήση του Διαδικτύου Ε. Καλαθέρη1, Π. Αντωνίου2 1Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα