Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά"

Transcript

1 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά Ιούλιορ 2014

2 1. Διζαγωγικά ζσόλια Γηαρξνληθά ε Διιάδα, παξνπζηάδεη πνιχ ρακειά πνζνζηά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο εηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο δηά βίνπ κάζεζεο. Παξά ην φηη, απφ ην 2000, ε αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζα απφ ηε δηαξθή εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξά ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ πινπνηεζεί θαη ηα θνλδχιηα πνπ έρνπλ επελδπζεί γηα αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο, νη επηδφζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ ππνιείπνληαη θαηά πνιχ απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat 1 δηαπηζηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ησλ δέθα ηειεπηαίσλ εηψλ , ηα πνζνζηά θπκαίλνληαη απφ 1,8% (2004) ην ειάρηζην έσο 3,3% (2009) ην κέγηζην, ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ ν επξσπατθφο κέζνο φξνο βξίζθεηαη αλάκεζα ζην 8,4% (2003) θαη ην 10,4% (2013) θαηαγξάθνληαο κηθξή αχμεζε. ην ζχληνκν απηφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, ζα παξνπζηαζζεί ε πνξεία ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ ειιήλσλ εηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο, εμεηάδνληαο 1 Σα ζηνηρεία ηεο Eurostat πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηελ ελεκέξσζε αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ απφ 25 έσο 64 εηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο θαη ζπιιέγνληαη ζηελ «Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο». Πεξηιακβάλνπλ, δειαδή, ηφζν ηελ παξαθνινχζεζε Παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ, φζν θαη πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο. ειίδα 2 απφ 18

3 πψο απηά δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε, ην θχιν θαη ηελ ειηθία, αιιά θαη ηε ζρέζε ησλ πνζνζηψλ απηψλ κε αληίζηνηρα ρσξψλ ηεο Δ.Δ.-28 ηνπ Βνξξά θαη ηνπ Νφηνπ. Η δηαρξνληθή εμέιημε ησλ πνζνζηψλ θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ είλαη κέιε ηεο Δ.Δ. παιαηφηεξα ή θαη λεφηεξα, απφ ηελ Διιάδα, δείρλεη ηελ ζεκαληηθή πζηέξεζε ηεο ρψξαο ζηελ θνπιηνχξα ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θπξίσο γηα ηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο άηνκα. 2. Γενική εξέλιξη ηελ Διιάδα, ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε ζεκεηψλεηαη ην 2009 θαη ην κηθξφηεξν ην Σν 2004, ρξνληά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο, νη Έιιελεο ήηαλ κάιινλ επηθεληξσκέλνη ζην κεγάιν απηφ αζιεηηθφ γεγνλφο, ελψ ην 2009, δεχηεξε ρξνληά ηεο θξίζεο, αγγίδεη ην πςειφηεξν ζεκείν ζπκκεηνρήο ηεο δεθαεηίαο. ειίδα 3 απφ 18

4 Η ζχγθξηζε ηεο εμέιημεο ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο δηά βίνπ κάζεζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ, θαζψο θαη ηεο Ιξιαλδίαο θαηά ηε δεθαεηία , δείρλεη φηη ε Διιάδα έρεη ηα κηθξφηεξα πνζνζηά, αιιά θαη δηαρξνληθά ηε κηθξφηεξε αχμεζε ζε αληίζεζε, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ Πνξηνγαιία ή ηελ Ιζπαλία, ζηηο νπνίεο ε ζπκκεηνρή ζεκεηψλεη εληππσζηαθή άλνδν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ Πνξηνγαιία, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηεο χθεζεο θαη ηεο πξσηνθαλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο ( ), ηα πνζνζηά εθηηλάζζνληαη (δηπιαζηάδνληαη ζρεδφλ), ελψ ζηελ Ιζπαλία παξακέλνπλ ζε ζηαζεξά πςειά επίπεδα, ηα πςειφηεξα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ, αιιά θαη πςειφηεξα απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. Απφ ηελ άιιε, ηα πνζνζηά ζηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιξιαλδία θπκαίλνληαη ζε κέηξηα επίπεδα, αξθεηά ρακειφηεξα απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν ησλ Δ.Δ.-28, αιιά ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ φηη ζηελ Διιάδα. (Γηάγξακκα 2) Η αληίζεζε κεηαμχ Διιάδαο θαη άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή πιεζπζκνχ εηψλ ζηελ εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε είλαη αθφκα πην έληνλε εάλ ζπγθξηζεί κε ρψξεο ηνπ ιεγφκελνπ Βνξξά, φπσο Γαλία, Οιιαλδία, νπεδία, Φηλιαλδία (Γηάγξακκα 3). Οη ρψξεο απηέο θαηαγξάθνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηε δηά βίνπ κάζεζε ζε επξσπατθφ επίπεδν, νπφηε παξαηεξείηαη έλα πξαγκαηηθφ ράζκα κεηαμχ απηψλ θαη ηεο Διιάδαο, ράζκα ην νπνίν απμάλεηαη αξγά αιιά ζηαζεξά. ειίδα 4 απφ 18

5 Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην Γηάγξακκα 3, έρεη επίζεο ε ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ κε ρψξεο φπνπ εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ην ζχζηεκα ηεο «καζεηείαο», φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Απζηξία. Η ζχγθξηζε δείρλεη φηη ε ζπκκεηνρή ζηε δηά βίνπ κάζεζε ζηε Γεξκαλία (θπξίσο) θαη ζηελ Απζηξία (δεπηεξεπφλησο) θαηαγξάθεη αξθεηά ρακειφηεξα πνζνζηά απφ φηη ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο. Φαίλεηαη φηη, Γεξκαλία θαη Απζηξία, δίλνληαο έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ην κνληέιν ηεο καζεηείαο, δελ επλννχλ ηελ ηππηθή ή θαη κε ηππηθή εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή (ζεκηλάξηα θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε), γηα ηνπο άλσ ησλ 25 εηψλ, φζν νη άιιεο ρψξεο. 3. ςμμεηοσή ζε ΓΒΜ και καηάζηαζη απαζσόληζηρ Πψο φκσο δηαθνξνπνηείηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο δηά βίνπ κάζεζεο αλάκεζα ζε εξγαδφκελνπο θαη αλέξγνπο θαη αλά ρψξα; ηελ Διιάδα, κεγάιν κέξνο ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ γηα ηελ απαζρφιεζε, επελδπφηαλ έσο ζήκεξα, ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα αλέξγνπο, ελψ ε εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε εξγαδνκέλσλ, δελ ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιήο. Καη απηφ παξφηη απφ ην 1996 ππήξρε ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ κέζσ ηνπ Λνγαξηαζκνχ γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΛΑΔΚ). Απφ ην Γηάγξακκα 4, δηαπηζηψλεηαη φηη ζην ζχλνιν ηεο Δ.Δ.-28, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηα θαηαγξάθνπλ νη εξγαδφκελνη κε αξθεηά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηνπο αλέξγνπο. Βέβαηα είλαη άμην ιφγνπ, φηη κεηαμχ ε ςαιίδα κεηψλεηαη ζεκαληηθά, πηζαλά γηαηί απμάλνληαη νη άλεξγνη νη νπνίνη επηδηψθνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο ΓΒΜ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εληαρζνχλ εθ λένπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ειίδα 5 απφ 18

6 ηελ Διιάδα, αληίζεηα κε ην ζχλνιν ηεο Δ.Δ., απφ ην 2003 έσο ην 2011, νη άλεξγνη είλαη ε νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηαγξάθεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηά βίνπ κάζεζεο. Ωζηφζν, ην 2012 θαη 2013, παξαηεξείηαη έλα κηθξφ, αιιά αμηνζεκείσην γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, πξνβάδηζκα ηνπ πνζνζηνχ εξγαδνκέλσλ έλαληη ησλ αλέξγσλ. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ε επηζθάιεηα ηεο εξγαζίαο, ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, αιιά θαη ε πινπνίεζε ζεκαληηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηφρν είραλ ηε δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα εξγαδφκελνπο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί λα ζπλέβαιιε ζηε κηθξή αιιά ζεκαδηαθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο δηά βίνπ κάζεζεο, έλαληη ησλ αλέξγσλ. Πψο εκθαλίδνληαη ηα πνζνζηά απηά ζε άιιεο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ Βνξξά θαη Νφηνπ; χκθσλα, κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat, ε ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ ζε ρψξεο κε πςειά πνζνζηά δηά βίνπ κάζεζεο, πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα (βιέπε Γηάγξακκα 5). ηε Γαλία, ηα πνζνζηά κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο δηά βίνπ κάζεζεο, είλαη παξαπιήζηα, ζε αληίζεζε κε ηε Φηλιαλδία φπνπ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ζηε δηάξθεηα ησλ δέθα εηψλ ζαθέο πξνβάδηζκα ζηε ζπκκεηνρή ζε ΓΒΜ έλαληη ησλ αλέξγσλ, φπσο επίζεο θαη ζηελ Οιιαλδία, φπνπ ππεξηεξνχλ αιιά κε κηθξφηεξε δηαθνξά νη εξγαδφκελνη. ηε νπεδία απφ ηελ άιιε, νη άλεξγνη είλαη απηνί πνπ θαηαγξάθνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο, πνζνζηφ πνπ ζεκεηψλεη ξαγδαία αχμεζε, κεηαμχ 2010 θαη Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ Απζηξία, φπνπ νη άλεξγνη εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, 3 ζε αληίζεζε κε ηε Γεξκαλία πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία νη εξγαδφκελνη είλαη ζηαζεξά ην κεγαιχηεξν «θνηλφ» ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηά βίνπ κάζεζεο. Όζνλ αθνξά ηα πνζνζηά ησλ ρσξψλ ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ Πνξηνγαιία, ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα απμάλνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο ηφζν ηα πνζνζηά ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ αλέξγσλ πνπ επσθεινχληαη ησλ δξάζεσλ εθπαίδεπζεο- θαηάξηηζεο, θπξίσο φκσο ησλ εξγαδνκέλσλ ηα νπνία είλαη θαη ηα πςειφηεξα κεηαμχ φισλ ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ, αιιά θαη ηεο Ιξιαλδίαο. ηε γεηηνληθή Ιηαιία, έσο ην 2007, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο ήηαλ πςειφηεξα γηα ηνπο αλέξγνπο απ φηη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζε απηή ηε ρψξα νη εξγαδφκελνη θαίλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε εθπαίδεπζε θαηάξηηζε, απφ φηη νη άλεξγνη. 2 Η αλεξγία ζηε νπεδία κεηαμχ , απμήζεθε απφ 6,2% ζην 8,3% θαη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα (2012 & 2013) ζηαζεξνπνηήζεθε ζην 8%. 3 Η Απζηξία, έρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ζε φιε ηελ Δπξψπε κε 4,9% ην 2013 (φζν δειαδή θαη ην 2004) θαη αθνινπζείηαη απφ ηε Γεξκαλία κε 5,3% ην 2013 απφ 10, 5% ην 2004!! ειίδα 6 απφ 18

7 4. ςμμεηοσή ζε ΓΒΜ και θύλο Μία άιιε αμηνζεκείσηε δηαθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο απφ ρψξα ζε ρψξα ηεο Δ.Δ.-28 είλαη απηή πνπ αθνξά ηε ζπκκεηνρή κε βάζε ην θχιν. ε γεληθέο γξακκέο, ειίδα 7 απφ 18

8 απφ ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT (Γηάγξακκα 7), δηαπηζηψλεηαη, φηη ελψ ζηελ Δ.Δ.-28, νη γπλαίθεο έρνπλ ην πξνβάδηζκα ζηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο δηά βίνπ κάζεζεο, ζηελ Διιάδα ππεξηεξνχλ, αλ θαη κε πνιχ κηθξή δηαθνξά ζηα επηά απφ ηα δέθα ρξφληα, νη άλδξεο. Η ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ απηψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ δείρλεη φηη θαη ζε απηέο ην πξνβάδηζκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε θαηάξηηζε ην έρνπλ νη γπλαίθεο, πεξηζζφηεξν ειίδα 8 απφ 18

9 ζηελ Ιζπαλία θαη ιηγφηεξν ζηελ Ιηαιία. Όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ Βνξξά, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία έρνπλ κηα ηζφξξνπε ζπκκεηνρή αλδξψλγπλαηθψλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 10 εηψλ, ελψ ζηε Γαλία, ηε νπεδία, ηε Φηλιαλδία θαη ηελ Απζηξία, ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε ησλ αλδξψλ θαη κε ηάζεηο ζπλερνχο αχμεζεο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα επηζεκαλζεί κηα δηαπίζησζε: φζν πςειφηεξα είλαη ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ (Γηαγξάκκαηα 10 & 11) ηφζν πςειφηεξε είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο δηά βίνπ κάζεζεο. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ ε Πνξηνγαιία έρεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά γπλαηθείαο απαζρφιεζεο θαη αθνινπζείηαη απφ ηελ Ιζπαλία, ελψ ε Ιηαιία θαη ε Διιάδα, έρνπλ ζηε δηάξθεηα ησλ δέθα εηψλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά. Βέβαηα, ε πηζαλή ζρέζε απηψλ ησλ δχν παξακέηξσλ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ, γηαηί ζηηο απμνκεηψζεηο ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη πάληα αληίζηνηρε απμνκείσζε ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηε ΓΒΜ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ κεηψλεηαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ Πνξηνγαιία κεηψλεηαη θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δξάζεηο δηά βίνπ κάζεζεο, ελψ ζηηο άιιεο ρψξεο ηνπ Νφηνπ θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεηαη (π.ρ. Ιζπαλία Διιάδα, Ιηαιία). ειίδα 9 απφ 18

10 Απφ ηηο ρψξεο ηνπ Βνξξά, ε Γαλία θαηαγξάθεη ηελ ίδηα «ζπκπεξηθνξά» κε ηελ Πνξηνγαιία, δειαδή, παξάιιεια κε ηε κηθξή κείσζε ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζεκεηψλεηαη θαη κηθξή κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ΓΒΜ. Ωζηφζν, ζηε Γεξκαλία ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ δελ ζπλνδεχηεθε απφ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε εθπαίδεπζεθαηάξηηζε. ειίδα 10 απφ 18

11 5. ςμμεηοσή ζε ΓΒΜ και ηλικία Η ειηθηαθή θαηεγνξία είλαη επίζεο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο δηά βίνπ κάζεζεο. Όπσο, δηαπηζηψλεηαη απφ ην Γηάγξακκα 12, ζηελ Διιάδα, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο, ηα άηνκα ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 25-34, είλαη νη πην θαλαηηθνί «θαηαλαισηέο» δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο, κε δεχηεξε ηζρπξφηεξε, αιιά ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ πξψηε, απηή ησλ εηψλ. Οη επφκελεο ειηθηαθέο νκάδεο, θαηαγξάθνπλ πνιχ κηθξή ζπκκεηνρή ζηε δηά βίνπ κάζεζε, είηε είλαη ηππηθή, είηε κε ηππηθή, γεγνλφο πνπ νδεγεί αβίαζηα ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη «ψξηκνη» ειηθηαθά Έιιελεο θαη Διιελίδεο απέρνπλ ζπζηεκαηηθά απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη απφ ην 2008 θαη κεηά, θαηαγξάθεηαη κηα ειάρηζηε αχμεζε ζηα ζρεηηθά πνζνζηά, κε πςειφηεξν έσο ζήκεξα δείθηε ηεο δεθαεηίαο, ζην Σν πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ειηθηαθή νκάδα εηψλ νθείιεηαη αλακθίβνια ζηελ παξαθνινχζεζε, θπξίσο, κεηαιπθεηαθήο, κε ππνρξεσηηθήο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζηφρν έρνπλ λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ησλ αηφκσλ απηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε απηή. ειίδα 11 απφ 18

12 Αλ σζηφζν ζπγθξίλνπκε ηα πνζνζηά πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ Διιάδα κε ηα αληίζηνηρα Νφηησλ θαη Βφξεησλ επξσπατθψλ ρσξψλ δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη ηα ρακειφηεξα εμ απηψλ. Οη θαλδηλαβηθέο ρψξεο θξαηνχλ θαη εδψ ηελ πξσηνθαζεδξία, ελψ απφ ηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ πξνεγείηαη ε Ιζπαλία. ειίδα 12 απφ 18

13 Απφ ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ (14, 15, 16) ζπκπεξαίλεηαη φηη ζε φιεο ηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο, ηα ζπλνιηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο ΓΒΜ, κεηψλνληαη ζεκαληηθά φζν πεξλάκε ζε κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο. Βέβαηα, ζηηο ρψξεο φπνπ ε εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε, φπσο ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, παξαηεξνχληαη πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαη ζηνλ κεγάιεο ειηθίαο πιεζπζκφ, ζε αληίζεζε κε ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. ηε Γαλία, γηα παξάδεηγκα (Γηάγξακκα 13), ην 2013 ε ζπκκεηνρή ηεο ειηθηαθήο νκάδαο αγγίδεη ην 22,9% ελψ ζηελ Διιάδα κφιηο ην 0,6% ή ζηελ Ιζπαλία ην 5,2% ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ. Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηε Γεξκαλία, πνπ γηα πνιινχο ζεσξείηαη ε ρψξα-πξφηππν ζηε ζχλδεζε εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο-απαζρφιεζεο, ζεκεηψλνληαη ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο ΓΒΜ απφ ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 35 θαη κεηά. Σα πνζνζηά κάιηζηα είλαη κηθξφηεξα θαη απφ απηά κεξηθψλ Ννηίσλ ρσξψλ, φπσο ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο. ειίδα 13 απφ 18

14 ειίδα 14 απφ 18

15 6. ςμπεπαζμαηικέρ παπαηηπήζειρ Η Διιάδα θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαηέρεη κία απφ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηελ Δπξψπε (αιιά θαη ζηε Νφηηα Δπξψπε) ζηε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζε ΓΒΜ Οη θαλδηλαβηθέο ρψξεο, απφ ηελ άιιε, θαηαγξάθνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν ηα πην πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο ΓΒΜ, κε πξψηε ηε Γαλία, κεηαμχ ησλ Δ.Δ.-28 εκαληηθή πξφνδν πέηπραλ νη ρψξεο ηεο Ιβεξηθήο ρεξζνλήζνπ, ζηηο νπνίεο ζεκεηψλνληαη πιένλ πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε θαη κάιηζηα έρνπλ αλνδηθέο ηάζεηο. Η Πνξηνγαιία παξνπζηάδεη ηελ θαιχηεξε εμέιημε, απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Ννηίνπ Δπξψπεο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο ΓΒΜ αλάινγα κε ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (εξγαδφκελνο, άλεξγνο) δελ θαίλεηαη φηη κπνξεί λα «νκαδνπνηεζεί» βάζεη ηεο πξνζέγγηζεο Βνξξάο Νφηνο. ηελ Διιάδα, κέρξη πξφζθαηα, νη άλεξγνη ήηαλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά ην ίδην επίζεο ηζρχεη θαη γηα ηε νπεδία ή ηελ Απζηξία. Γηαθαίλεηαη, σζηφζν, κηα ηάζε αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ζε εθπαίδεπζε- θαηάξηηζε ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. Η ειηθία επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο δηά βίνπ κάζεζεο αλεμαξηήησο ρψξαο, αλ θαη ηα ζρεηηθά πνζνζηά κεηαμχ ησλ ρσξψλ έρνπλ κεγάιε απφθιηζε. Οη λεφηεξνη ζπκκεηέρνπλ, φπσο αλακέλεηαη, πεξηζζφηεξν απφ ηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο άηνκα ζε εθπαίδεπζε θαηάξηηζε. ηηο ρψξεο, σζηφζν κε πςειά πνζνζηά ζηε ΓΒΜ (θαλδηλαβηθέο ρψξεο) ν πιεζπζκφο εηψλ, ζπκκεηέρεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο άιιεο ζε δξάζεηο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο. Σν θχιν, επίζεο, θαίλεηαη λα παίδεη έλα ξφιν, αθνχ νη γπλαίθεο ζηελ Δ.Δ.-28 ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο ζηα κνλνπάηηα ηεο κάζεζεο. Η Διιάδα, ήηαλ έσο πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ε εμαίξεζε. Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ζεκεηψλεηαη κηα εμηζνξξφπεζε ηεο ζπκκεηνρήο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Η Διιάδα γηα λα κπνξέζεη λα απμήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο απφ 25 έσο 64 εηψλ ζηε δηά βίνπ κάζεζε αιιά θαη λα επσθειεζεί απφ απηήλ ζε φια ηα επίπεδα, σο νηθνλνκία θαη σο θνηλσλία, ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θπξίσο ειίδα 15 απφ 18

16 ζηελ θαηάξηηζε, ηνπ κεγαιχηεξεο ειηθίαο πιεζπζκνχ, αλεμαξηήησο θχινπ θαη εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο. «Οι αναλθάβηηοι ηου 21ου αιώνα δεν θα είναι εκείνοι που δεν ξέπουν γπαθή και ανάγνωζη, αλλά εκείνοι που δεν μποπούν να μάθουν, να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν». (Alvin Toffler) ειίδα 16 απφ 18

17 ςνηακηική Δπιηποπή Καζεγεηήο Κ. Π. Αλαγλσζηφπνπινο Πξφεδξνο-Γεληθφο Γηεπζπληήο. Π. Γαβξφγινπ, PhD Γηεπζπληήο Ο. Κακηληψηε, PhD Γηεπζχληξηα Χ. Πατδνχζε, PhD Γηεπζχληξηα Άξζξα, κειέηεο, ζρφιηα θ.ιπ. εθθξάδνπλ απνθιεηζηηθά ηηο απφςεηο ηνπ ζπληάθηε ή ησλ ζπληαθηψλ ηνπο. Πεξηερφκελα απηήο ηεο έθδνζεο κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ ελ κέξεη, εμαηξνπκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ ζθνπψλ, εθφζνλ ππάξμεη ξεηή αλαθνξά ζηελ πεγή. Γηα ηελ αλαπαξαγσγή νιφθιεξνπ ηνπ εγγξάθνπ απαηηείηαη πξνεγνχκελε άδεηα απφ ην ΔΙΔΑΓ. ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΩΣΗ ΠΑΛΑΜΑ ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ.: ΦΑΞ: ειίδα 17 απφ 18

18 ειίδα 18 απφ 18

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής Δηζνδεκαηηθή αληζόηεηα, θηώρεηα θαη ε επίδξαζε ηεο κεηαξξύζκηζεο ησλ ζπληάμεσλ Μαξία Αλδξένπ Κέληξν Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ Πάλνο Παζηαξδήο Κέληξν Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ & Τκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο «ΤΓΕΘΑ & ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΧΗ» Θλζηηηνύην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο ΕΚΕΣΑ Τπεύζπλνο Έξγνπ ΚΡΗΠΘ: Ηιίαο Υνύζηεο Βόλος, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΟΗ ΔΤΔΛΗΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: ΜΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Greek. Προοπηικές ηης διεθνούς μεηανάζηεσζης: SOPEMI 2010. Περίληψη στα ελληνικά

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Greek. Προοπηικές ηης διεθνούς μεηανάζηεσζης: SOPEMI 2010. Περίληψη στα ελληνικά International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Greek Προοπηικές ηης διεθνούς μεηανάζηεσζης: SOPEMI 2010 Περίληψη στα ελληνικά Ζ δηεζλήο κεηαλάζηεπζε παξακέλεη πξνηεξαηφηεηα ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηζη ηηρ ανιζόηηηαρ; : Καηανομή ειζοδήμαηορ και θηώσεια ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ

Αύξηζη ηηρ ανιζόηηηαρ; : Καηανομή ειζοδήμαηορ και θηώσεια ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Growing Unequal? : Income Distribution and Poverty in OECD Countries Summary in Greek Αύξηζη ηηρ ανιζόηηηαρ; : Καηανομή ειζοδήμαηορ και θηώσεια ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Περίληψη στα ελληνικά Απμήζεθε ε αληζφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο Δηζαγσγή Χο θαηλφκελν θαη σο δηαδηθαζία, ε κεηαλάζηεπζε ζθξάγηζε ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, αιιά θαη πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη επξχ, πνιχπινθν θαη αζθαιψο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΗΟΑ ΘΔΗΚΔΛΩΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ

ΠΔΗΟΑ ΘΔΗΚΔΛΩΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΠΔΗΟΑ ΘΔΗΚΔΛΩΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 2/2013 Γεκέμβριος 2013 ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Η οικονομική κπίζη και η ππψκληζη ηηρ αναβάθμιζηρ Αλδξέαο Θενθάλνπο Θπξηάθνο Αλησλίνπ Πηέθαλε Σξίζηνπ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ.

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Μάρτιος 2011 Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ

Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Κνηλσληθή πνιηηηθή ζηε ΝΑ Δπξώπε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ.

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΠΑΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία γηα ηελ Έθε θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά, όπσο απηή, ζηελ Τάμε ηνπο. Zeichner Κ., «Δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ. Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε

Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ. Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ Ζ ηδέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ κηα εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα

12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα 12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα Αππίλιορ 2011 Executive Summary Ο ξπζκόο αύμεζεο ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηελ Διιάδα παξακέλεη από ηνπο πςειόηεξνπο ζηελ Δπξώπε, παξά ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σν επίπεδν πγείαο ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνύ ηνπ Ννκνύ Κπθιάδωλ Δπηβιέπνπζα: Γξ. ΑΝΓΡΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα