ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» (1998) Ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες η συνδιάσκεψη για το περιβάλλον, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» (1998) Ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες η συνδιάσκεψη για το περιβάλλον, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου."

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Ελληνόγλωσση ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ (1999), Μελέτη Κατάρτισης Νοµαρχιακού Πλαισίου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νοµού Θεσσαλονίκης, Α φάση, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Ιούλιος. Αλεξάνδρου Γ. (2002), Αποκαταστάσεις ανεξέλεγκτων ηµιελεγχόµενων χώρων διάθεσης απορριµµάτων, Κατάσταση Τάσεις Προοπτικές, ιπλωµατική εργασία, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης. Απόφαση 97/283/ΕΚ (397D0283) της επιτροπής της 21/4/97 για τις εναρµονισµένες µεθόδους µετρήσεων της κατά µάζα συγκέντρωσης διοξινών και φουρανίων στις ατµοσφαιρικές εκποµπές σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 94/67/ΕΚ σχετικά µε την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων, ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΡΙΘ. L113 της 30/04/97, σελ. 11. Απόφαση 98/184/ΕΚ (398D0184) της Επιτροπής της 25/2/98 περί ερωτηµατολογίου για την κατάρτιση των εκθέσεων των κρατών µελών σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 94/67/ΕΚ του Συµβουλίου για την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων (εφαρµογή της οδηγίας 91/692/ΕΚ του Συµβουλίου), ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΡΙΘ. L067 της 07/03/98 σελ Αρβανίτης Ι. και Παπαµαρκάκης Μ. (1995), ιερεύνηση µεθόδων συλλογής διαλογής και µηχανικής επεξεργασίας οικιακών απορριµµάτων, ιπλωµατική εργασία, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης. Γιαννακοπούλου Τ., Αϊβαλιώτης Β. και Παναγιωτακόπουλος. (1993), Στατιστική διερεύνηση των χαρακτηριστικών των αστικών απορριµµάτων στην Θράκη, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Λέκκας Θ, εκδ.), Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Περιβάλλοντος, τόµος Β, σελ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επεξεργασία αποβλήτων, Θεµατολογικά δελτία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νοµική βάση και στόχοι, Εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» (1998) Ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες η συνδιάσκεψη για το περιβάλλον, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ζήνδρος Γ. (1998), ιερεύνηση ανάκτησης βιοαερίου χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, ιπλωµατική εργασία, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Καραγιαννίδης Α. (1996), Μοντελοποίηση Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων, ιδακτορική ιατριβή, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Καραγιαννίδης Α., Ξηρογιαννοπούλου Α. και Μουσιόπουλος Ν. (2002), Pay-Αs-Υou-Τhrow": Ένα καινοτόµο σύστηµα για τη µεταβλητή κοστολόγηση της αποκοµιδής απορριµµάτων, Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ ΣΑ), Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου. 212

2 Καρπενησιώτη Κ και Καρύδας Α. (2002), Ανάπτυξη συστήµατος για την αξιολόγηση των προοπτικών της ανάκτησης ενέργειας µε αναερόβια ζύµωση από τα οργανικά συστατικά των απορριµµάτων, ιπλωµατική εργασία, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης. ΚΥΑ 14312/1302 (2000) ΦΕΚ 723 Συµπλήρωση και εξειδίκευση της υπ αριθ /1944/1997 κοινής Υπουργικής Απόφασης µε θέµα: «Εθνικός Σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων) (Β 1016/1997)». Λαδιάς Β., Μανωλούδης Αθ. και Τούλας Ν. (1999) Αξιολόγηση προοπτικών ανάκτησης ενέργειας των απορριµµάτων µέσω µεθόδων θερµικής επεξεργασίας στο Νοµό Θεσσαλονίκης, ιπλωµατική εργασία του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, του τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (αρµόδιος παρακολούθησης: Γ. Περκουλίδης). Λέκκας Θ., Γιαννόπουλος Γ. και Ραζής Γ (1991), Συγκριτική παρουσίαση µεθόδων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Περιβάλλοντος, Νοέµβριος. Λώλος Θ., Τσοµπανίδης Χ. και Λώλος Γ. (1995), Συγκριτική παρουσίαση µεθοδολογιών και αποτελεσµάτων ποιοτικής και ποσοστικής σύστασης αστικών απορριµµάτων σε σχέση µε τα υλικά συσκευασίας: Η Ελληνική εµπειρία, Συνέδριο Ανάκτησης Πρώτων Υλών και Ενέργειας από Υλικά Συσκευασίας, Αθήνα, 7-9 Ιουνίου, 1995, Οργάνωση ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓΕΤ. Μανωλέας Κ. (1986), Οικονοµοτεχνική µελέτη εκµετάλλεθσης βιοαερίου χωµατερών, ιπλωµατική εργασία, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Μαρκαντωνάτος Γρ. (1990), Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων. Μουσιόπουλος Ν. (1997), ιαχείριση απορριµµάτων, Σηµειώσεις διαλέξεων διαχείρισης απορριµµάτων, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης. Μουσιόπουλος Ν. (1999) Βελτιστοποίηση της διαχείρισης απορριµµάτων στη Θεσσαλονίκη, Πρόγραµµα Γενικής Γραµµατείας και Τεχνολογίας, Οκτώβριος 1997 Απρίλιος Μουσιόπουλος Ν. και Μπούρα Α. (1998), Ανάλυση κύκλου ζωής, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (2000) Μελέτη Κατάρτισης Νοµαρχιακού Πλαισίου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νοµού Θεσσαλονίκης που εκπονήθηκε από την Ανατολική Αναπτυξιακή Εταιρία Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Β Φάση, Συνοπτική Παρουσίαση, σελ. 4, Ιανουάριος. Ξηρογιαννοπούλου Α. και Καραγιαννίδης Α. (2000), ιαχείριση Στερεών Νοσοκοµειακών Αποβλήτων, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης. Οδηγία 88/609/ΕΟΚ (388L0609) του Συµβουλίου της 24/11/1988 για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΡΙΘ. L336 της 07/12/1988, σελ Οδηγία 89/369/ΕΟΚ (389L0369) του Συµβουλίου της 8/6/89 σχετικά µε την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριµµάτων, ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΡΙΘ. L163 της 14/06/1989, σελ

3 Οδηγία 89/429/ΕΟΚ (389L0429) του Συµβουλίου της 21/6/89 σχετικά µε τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριµµάτων, ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΡΙΘ. L203 της 15/07/1989, σελ Οδηγία 94/67/ΕΚ (394L0067) του Συµβουλίου της 16/94 για την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων, ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΡΙΘ. L365 της 31/12/94, σελ Οδηγία 96/61/ΕΚ (396L0061) του Συµβουλίου της 24/9/96 σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΡΙΘ. L257 της 10/10/1996, σελ Παπαχρήστου Ε. και Χατζηαγγέλου Η. (1987) Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αστικών απορριµµάτων της Ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, Τεχνική Έκθεση για το Σύνδεσµο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος. Παπαχρήστου Ε. και Χατζηαγγέλου Η. (1989) Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αστικών απορριµµάτων του ήµου Ρόδου, Τεχνική Έκθεση για το ήµο Ρόδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος. Παυλουδάκης Φρ. (2002), Εισαγωγή στην Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Σηµειώσεις διαλέξεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Κοζάνη, Μάρτιος. Πανταζής Α. (2002), Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών και εφαρµογή του στα σενάρια διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Υπολογισµός κριτηρίων αξιολόγησης των εγκαταστάσεων της διαχείρισης απορριµµάτων, ιπλωµατική εργασία, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης. Παπακοσµά Α. (1995), ιερεύνηση δυνατοτήτων απορρόφησης βελτιωτικού εδάφους παραγόµενου από τα οικιακά στερεά απόβλητα της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, ιπλωµατική εργασία, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης. ΠΕΡΠΑ (1980), Στερεά Απόβλητα, Τόµος Ω, Αθήνα. Περκουλίδης Γ. (2000) Προοπτικές Θερµικής Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, ιδακτορική διατριβή υπό εκπόνηση του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Προπαρασκευαστική Πρόταση 98/0289 COD (COM 599PC0330) της Επιτροπής της 12/07/99 για την αποτέφρωση των αποβλήτων, Τροποποιηµένη Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Σαρρής Κ., Ηλιάδης Ν., Μπουρζή-Χατζοπούλου Ε. και Κουµπατή-Αρτοποιού Μ. (1986), Μαθήµατα γενικής και ειδικής µικροβιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (εκδ. Υπηρεσία δηµοσιευµάτων). Σκορδίλης Α. (1986), Household waste analysis in the greater Athens region using generally acceptable statistical methods, in: Sorting of Household Waste and Thermal Treatment of Waste (M.P. Ferranti and G.L. Ferrero, eds.): pp (ISBN ). Σκορδίλης Α. (1997), Η θερµική επεξεργασία απορριµµάτων και RDF, Ιούλιος (εκδ. ΚΟΣΜΟΣ). 214

4 Σκορδίλης Αδ. (1997) Η Θερµική Επεξεργασία Απορριµµάτων και RDF, Εκδόσεις Κόσµος ΕΠΕ. Στοϊλόπουλος Β. και Κουσκούρης Α. (2002), Προβλήµατα εναρµόνισης της Οδηγίας 99/31/ΕΚ περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων, Μόνιµη Οµάδα Εργασίας για τα Οικονοµικά- Κοινωνικά και Νοµικά Θέµατα, Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ ΣΑ), Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ Ε) (1998), Εθνικός Σχεδιασµός Ολοκληρωµένης και Εναλλακτικής ιαχείρισης Απορριµµάτων και Αποβλήτων, Αύγουστος. Φραντζής Ι. και Συνεργάτες ΕΠΕ (2000), Σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκεµβριος. Χαλβαδάκης Κ.Π. (1994), ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Περιβάλλοντος, Τοµέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήµης, Οκτώβριος. Χρήστου Γ. (1999) Αξιολόγηση εναλλακτικών δράσεων διαχείρισης απορριµµάτων στην περίπτωση διανοµαρχιακής συνεργασίας µέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης. Εφαρµογή πολυκριτηριακού λύτη στους Νοµούς Λαρίσης και Μαγνησίας, ιπλωµατική εργασία του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, του τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (αρµόδιος παρακολούθησης: Γ. Περκουλίδης). β. Ξενόγλωσση Addink R., Paulus R. and Kees O. (1995) Abfallwirtschaftungsjournal, Waste management Journal. Agreement, Task XI: Conversion of Municipal Solid Waste feedstock to Energy, Activity 4: Anaerobic Digestion of Municipal Solid Waste. Blakey A. (1999) The Locals Rule South of the Border, Waste Age, Vol 30, No 6, pp , June. Calaminus B. and Stahlberg R., (1999) Thermal Waste Treatment: a Better Approach, Chemtech 98, pp , October. Canterbury J. (1997) "Pay-As-You-Throw: Offering residents a recycling and Source reduction incentive", Municipal Solid Waste Management, pp , November/December Canterbury J. (1998) "How to succeed with Pay As You Throw", Biocycle, pp , December Caruso C., Colorni A. and Oeruccini M. (1993), The regional urban solid waste management system, a modeling approach, European Journal of Operational Research, Vol. 70, pp Chang Y., Chen W. and Chang N. (1998) Comparative evaluation of RDF and Municipal Solid Waste incineration, Journal of Hazardous Materials, Vol 58, pp Chen H. and Chang N. (2000) Prediction analysis of solid waste generation based on grey fuzzy dynamic modeling, Resources, Conservation and Recycling, Vol 29, pp

5 Diakoulaki D., Papayannakis L., Moutzouris P, Alexopoulou S. and Lavdaki N. (1993), Selection of solid waste and sludge disposal system by MC analysis, Proceedings of HELECO 93, 1 st International Forum and Conference for Environmental Technology, Athens, 1-4 April, Vol. 1, pp (ISBN X). Diamantopoulos E. (1994) Evaluation and Selection of Landfill Sites, Fifth International Summer School on Multicriterial Decision Aid, Chania, Greece, July. Donnelly J.R. (1992) Waste incineration sources: refuse, in: Air pollution engineering manual, eds.: Buonicore A.J., Davis W.T., Air and Waste Management Association, New York, NY: Van Nostrand Reinhold, pp EEA (1999) Waste Annual topic update 1998, Prepared by Kim Michael Christiansen, ETC leader, Project manager: Anton Azkona, European Environment Agency, Topic report No 6, Copenhagen. Electric Power Research Institute (1993) Technical Assessment Guide, Revision 7, Vol. 1, Electricity Supply, ERPI TR , Palo Alto, CA, June. EMPA (1995), Congress of the exhibition R 95 ( , Palexpo-Geneva), Information leaflet. Environment Australia (1997) Methane Capture and Use, Waste Management Workbook, A Quick Reference Guide, Estimating Potential Methane Production, Recovery and Use from Waste. EPA (1992) Economic impact and preliminary regulatory impact analysis for proposed MACTbased emission standards and guidelines for municipal waste combustors. Research Triangle Park, NC: Office of Air Quality Planning and Standards, EPA - 450/ EPA (1994) Combustion emissions technical resource document (CETRED). Washington, DC: Office of Solid Waste and Emergency Response. Draft Report, EPA/530-R EPA (1995) Decision-Maker s Guide to Solid Waste Management, II, 8-39, EPA 530-R EPA (1996) Standards of Performance for New Stationary Sources and Emission Guidelines for Existing Sources: Medical Waste Incinerators; Proposed Rule, Federal Register, Proposed Rules, 40 CFR Part 60, 61, 120, Thursday, June 20. EPA (1996b), Turning a liability into an asset: A landfill gas-to-energy project development handbook, EPA 430-B EPA (1997a) Introduction to Boilers and Industrial Furnaces (40 CFR Part 266, Subpart H), RCRA, Superfund & EPCRA Hotline Training Module, July. EPA (1997b) Locating and estimating air emissions from sources of dioxins and furnaces. Research Triangle Park, NC: Office of Air Quality Planning and Standards. DCN No EPA (1998a) Hazardous Waste Combustion Unit, Permitting Manual, Component 1, How to Review A Trial Burn Plan, Region 6, Center for Combustion, Science and Engineering, Tetra Tech EM Inc. EPA (1998b) Greenhouse Gas Emissions from Management of Selected Materials in Municipal Solid Waste, Final Report, Prepared for the U.S. Environmental Protection Agency under EPA Contract No 68-W6-0029, September. 216

6 EPA (1998c) The inventory of sources of dioxin in the United States, External review draft, EPA/600/P-98/002Aa, April. Gordon H. Jr. (1999) "Pay-As-You-Throw: Continues to Grow", U.S. Environmental Protection Agency, Waste Age, pp.34-35, May Gunnerson G.C. and Stuckey D.C., Anaerobic Digestion, The World Bank, Washington, D.C. Habig G. (1992) Professional Society for Thermal Processing and Waste Technology, VDMA, March. Hässler G. (Ed.) (1995) Thermoselect, The new way of treating residual waste in an environmentally friendly way, Verlag Karl Goerner, Report of the Thermoselect Conference, Jan. 19, 1995 in Rastatt, 2 nd Ed., pp Hekkert M., Worrell E. and Wijk A. (1998) Optimization of then final waste treatment system in the Netherlands, chapter IV. IEA BIOENERGY AGREEMENT (1994) Biogas from Municipal Solid Wastes, Overview of Systems and Markets for Anaerobic Digestion of Municipal Solid Waste, Bioenergy Agreement, Task XI: Conversion of Municipal Solid Waste feedstock to Energy, Activity 4: Anaerobic Digestion of Municipal Solid Waste. Juniper (1997) The market for Pyrolysis and Gasification of Waste in Europe, Technology and Business Review. Karagiannidis A. and Moussiopoulos N. (1995), Mediterranean Logistics Issues in the Management of Municipal Plastic Waste, Final Report to the Institute for Prospective Technological Studies, CEC, DG-XII, JRC, Thessaloniki, October. Karagiannidis A., Papakosma A., and Moussiopoulos N. (1996), Composting logistics: A modeling approach, Proceedings of the International Conference Restoration and Protection of the Environment III, Chania, Greece, August, pp Kirca O. and Erkip N. (1988), Selecting transfer station locations for large solid waste systems, European Journal of Operational Research, Vol. 38, pp Kiss G., Marfiewicz W., Riegel J. and Stahlberg R., Thermoselect Recovery of Energy and Raw Materials from Waste, The Thermoselect Process for the Degasification and Gasification of Wastes, Schweitzer, F.J. (E.D.) Berlin, EF VERLAG, pp Kiss G., German Patent DE 4,130, 416 C1/U.S. 5, 282, 431, et al. Kiser J.V.L. (1997) The State-of-the-Art in Municipal Solid Waste Combustion in the United States, Municipal Solid Wastes, Problems and Solutions, Edited by Landreth R.E., Rebers P.A., CRC, Lewis Publishers, Boca Raton, New York, London, Tokyo. Lee C.C. and Huffman G.L. (1996) Medical waste management/incineration, Journal of Hazardous Materials, 48, pp Lipuscheck L. (1995) Studies on material properties of the Thermoselect plant, pp Lolos G. (1993), Solid Waste Management in Greece, MSc. Thesis, Athens, October. Lusk P. (1998), Anaerobic Digestion and Opportunities for International Technology Transfer, IEA Bioenergy, Program. 217

7 Miranda M.L. and E.J. Aldy (1996) "Recycling jumps when communities use unit pricing for residential garbage", Duke University Research Project, Resource Recycling, pp., 27-31, August Nuy E.G.J and Smis J. (1992), De verwerking van Nederlands GFT-afval op een DRANCOinstallatie, Organic Waste Systems, Gent, Belgium, NVEM report no Paul K.D. and Sprenger G. (1995) Safety of the Thermoselect Process according to the Hazardous Incident Act. In 4, pp Penner S. (1998) Waste incineration and Energy Recovery, Pergamon Press /88, Energy, Vol. 13, No 12, pp Riegel J. (1995) Aspects of the Economics of Thermoselect technology with special consideration for use of synthesis gas. In 4, pp Sakai S. (1996) World Trends in Municipal Solid Waste Management, Waste Management, Vol. 16, No 5-6, pp Skumatz L.A., E. Truitt and J. Green (1997) 'The state of variable rates: Economic signals move into the mainstream", Recourse Recycling, pp , August Southern States Waste Management Coalition (1997) "Pay-As-You-Throw Programs in the South, Summaries of Existing Unit Pricing Programs for Municipal Solid Waste Collection", Southern States Energy Board, pp , June Spillman P., Doerrie T., Nassour A. and Struve M. (2000), Dokumentation zum Rueckbau der Deponie Helene Berger in Niederoesterreich. Stahlberg R. and Feuerriegel U. (1994) Chem. Techn. 46, 5, pp Stahlberg R. and Feuerriegel U. (1995) Chem. Techn. 47, 1, pp Stahlberg R., Riegel J. and Feuerriegel U. (1995) Chem Techn. 47, 3, pp Subramanian P.M. (2000) Plastics recycling and waste management in the US, Resources, Conservation end Recycling, Elsevier, Vol. 28, pp Tchobanoglous G., Theisen H. and Eliassen R. (1977), Solid Wastes, McGraw Hill, New York. Tchobanoglous G., Theisen H. and Vigil S.A.. (1977), Integrated Solid Waste Management, McGraw Hill, New York. Thome Kozmiensky K.J (1993) Thermoselect -Energy and Raw Materials Recovery from Waste, Reactors for Thermal Waste Treatment. EF Press for Energy and Environmental Technology (Berlin), pp , Thome Kozmiensky K.J (1993) Processes for the Degacification and Gasification of Wastes Part 1: Basic Principles. Waste Management Journal, vol. 5, No 9, pp Vallini G.K. (1992), Recovery and disposal of the organic fraction of municipal solid waste by means of combined anaerobic and aerobic bio-treatment, Proceedings of International Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste, Venice, Italy. Westerhoff G. (1970), Population Density vs per Capita Solid Waste Production, Public Works. 218

8 Wheatley A. (1990), Anaerobic digestion: industrial waste treatment, SCI, Elsevier Applied Science, London. World Wastes (1995), National Wastes Management Team, April. Zellner K. and Mulloy M. (1995), State-of-the-art waste treatment processes in Germany, Proceedings of the Greek-German Workshop Management of Municipal Waste (N. Moussiopoulos, A. Karagiannidis and G. Kaiser, eds.), KFA, pp γ. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δανάη Χατζηϊωσήφ Διακουλάκη Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας II Εργαστήριο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Προέδρου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Εργ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Ενεργειακός Τομέας, Τμήμα Μηχανολόγων, ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12,

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12, BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : Δέσποινα Βάμβουκα-Καλoύμενου Ημερομηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών Γεώργιος Π. Μαυρωτάς Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Διεύθυνση Θηβών 250, Αιγάλεω, GR-12244 Τηλέφωνο (-α) (+30) 2105381182 - (+30) 6974509948 Fax (+30) 2105381321 Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί +30 210 7722810, +30 210 7723663, sotokar@mail.ntua.

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί +30 210 7722810, +30 210 7723663, sotokar@mail.ntua. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυµο/Όνοµα: Καρέλλας, Σωτήριος Ηµεροµηνία Γέννησης: 16/08/1977 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί Τηλ, Fax, email: +30 210 7722810,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΩΝΗΣ ιδάκτωρ Χηµικός Μηχανικός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΩΝΗΣ ιδάκτωρ Χηµικός Μηχανικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΩΝΗΣ ιδάκτωρ Χηµικός Μηχανικός ιεύθυνση Βαθµίδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίµων & Λιπαντικών Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές Μιχάλης Σ. Σκούρτος Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ερευνητής Εταίρος επι τιμή (Honorary Research Fellow) Centre for Social and Economic Research on the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ Βιογραφικό του Παντελή Ν. Μπότσαρη, 05/2013 Σελίδα 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο Οικογενειακή κατάσταση ιεύθυνση Μπότσαρης Ν. Παντελής Έγγαµος,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ ΣΠΟΥΔΕΣ Δίπλωμα Διδάκτορος, Σχολή Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Κτιρίου, Πανεπιστήμιο Bath, (Η.Β.). Πτυχίο MSc Ενέργεια και Κτίρια, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΥ Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΦΕΚ 452/4-12-2006τ.Γ Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α Βαθμίδας (Διευθύντρια Ερευνών) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΛ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Όνομα συζύγου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ Ειδικότητα: Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) - Υγειονολόγος Μηχανικός Θέση: Λέκτορας του Τομέα Μαθηματικών-Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236. enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr

Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236. enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr Βιογραφικό Σημείωμα Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236 enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr Φύλο Γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση: Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Λόφος Πανεπιστημίου 811 00 Μυτιλήνη Tηλ. 22510-36436 Fax 22510-36439

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διονυσίας Κολοκοτσά Mάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓENIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ... 4 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 5 4.1 Διδασκαλία μαθημάτων... 5 4.2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Συστημάτων Μεταφοράς Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ιπλ. Α.Τ.Μ. (ΑΠΘ., ιπλ. Α.Μ. (ΑΠΘ), M.Sc. O.R. (Cranfield), Ph.D. Μεταφορές (ΑΠΘ) 1. Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σιδηράς Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δοϊράνης 42, 113 63 Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4142362, 210-8231877, fax 210-4142392 email sidiras@unipi.gr ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 22/3/1960

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα