Περιγραφή Μαθήματος. Επικοινωνία : Τθλ , ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή Μαθήματος. Επικοινωνία : Τθλ. 210-4142360, 211-1069504, email: sidiras@unipi.gr, grammelis@certh.gr"

Transcript

1 Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ ΠΜΣ ςτθ Βιομθχανικι Διοίκθςθ & Τεχνολογία Τμ. Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ & Τεχνολογίασ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Τίτλοσ Κωδικόσ Αρικμόσ του Μακιματοσ : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Επίπεδο Τφποσ του Μακιματοσ : Μεταπτυχιακό-Διαλζξεισ και Εργαςτιριο Ζτοσ Σπουδϊν Εξάμθνο : 2 ο 3 ο Κατεφκυνςθ: Διαχείριςθ Ενζργειασ και Περιβάλλοντοσ Αρικμόσ Ευρωπαϊκϊν Πιςτωτικϊν Μονάδων : 6 (ECTS) Προαπαιτιςεισ : Γλϊςςα Διδαςκαλίασ : Ελλθνικά Διδάςκοντεσ : Αναπλ. Κακθγθτισ Δθμιτριοσ Σιδθράσ, Ερευνθτισ B' Δρ Παναγιϊτθσ Γραμμζλθσ (Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ και Εφαρμογϊν Στερεϊν Καυςίμων) Επικοινωνία : Τθλ , , Ώρεσ Γραφείου : Δευτζρα Παραςκευι, * *κατόπιν ςυνεννόηςησ Αντικείμενο του Μαθήματος : Η βενηίνθ και το ντίηελ είναι ακόμθ τα κυρίαρχα ςυμβατικά καφςιμα ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα των καυςίμων αλλά ςιμερα κλίνουμε προσ πιο ϋπράςιναϋ καφςιμα. Ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ ανκρϊπων πιςτεφει ότι τα εναλλακτικά καφςιμα κα ζχουν ζναν αυξανόμενο ρόλο ςτα αυτοκίνθτα του αφριο. Τα εναλλακτικά καφςιμα ζχουν γενικά χαμθλότερεσ εκπομπζσ από τα οχιματα οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν αικαλομίχλθ, τθν αζρια ρφπανςθ και τθν υπερκζρμανςθ του πλανιτθ. Τα περιςςότερα εναλλακτικά καφςιμα δεν προζρχονται από μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ςυμβατικϊν καυςίμων και ςυμβάλλουν ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Τα εναλλακτικά καφςιμα μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν αυξθμζνθ ενεργειακι ανεξαρτθςία των εκνϊν. Τα κορυφαία εναλλακτικά καφςιμα είναι: αικανόλθ, βιοντίηελ, υδρογόνο, φυςικό αζριο, θλεκτρικι ενζργεια, προπάνιο, μεκανόλθ και P-series fuel (μίγμα αικανόλθσ, υγρϊν από φυςικό αζριο και μεκυλ-τετρα-υδροφουρανθσ). Στόχοι του Μαθήματος: Περιγραφή Μαθήματος Ανάπτυξθ του κατάλλθλου γνωςτικοφ υποβάκρου ςε τεχνοοικονομικά κζματα εναλλακτικϊν καυςίμων, το οποίο κα επιτρζπει ςτουσ αποφοίτουσ του ΠΜΣ να: Εντοπίηουν τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ τθσ αικανόλθσ ωσ εναλλακτικοφ καυςίμου οχθμάτων. Παρουςιάηουν τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ του βιοντίηελ ωσ εναλλακτικοφ καυςίμου. Εντοπίηουν τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ του υδρογόνου ωσ εναλλακτικοφ καυςίμου. Αναλφουν τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ τθσ βιομάηασ για τθν παραγωγι ςτερεϊν, υγρϊν και αερίων καυςίμων. Εκτιμοφν το δυναμικό τθσ βιομάηασ για τθν παραγωγι ενζργειασ ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο. Αναπλ. Καθηγητήσ Δημήτριοσ Σιδηράσ, Ερευνθτισ B' Δρ Παναγιώτησ Γραμμζλησ 1

2 Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ ΠΜΣ ςτθ Βιομθχανικι Διοίκθςθ & Τεχνολογία Τμ. Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ & Τεχνολογίασ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Επιλζγουν τισ πλζον κατάλλθλεσ τεχνολογίεσ μετατροπισ τθσ βιομάηασ για παραγωγι ενζργειασ. Περιεχόμενα του Μαθήματος: Βιομάηα, Βιοκαφςιμα και Απόβλθτα. Αικανόλθ, ζνα ανανεϊςιμο εναλλακτικό καφςιμο. Παραγωγι αικανόλθσ μζςω ηφμωςθσ και απόςταξθσ αγροτικϊν προϊόντων. Μίγμα αικανόλθσ-βενηίνθσ. Η επιδότθςθ τθσ αικανόλθσ και θ επίδραςθ τθσ ςτισ τιμζσ και τθν διακεςιμότθτα των τροφίμων. Συςτιματα Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ και Διαχείριςθσ Βιομάηασ. Βιοντίηελ, ζνα ανανεϊςιμο εναλλακτικό καφςιμο παραγόμενο από φυτικά λάδια, ηωικά λίπθ και τθν ανακφκλωςθ λαδιϊν από τθγάνιςμα. Τροποποιθμζνοι κινθτιρεσ οχθμάτων για τθν καφςθ κακαροφ βιοντίηελ. Μίγμα βιοντίηελ-ντίηελ για μθ τροποποιθμζνουσ κινθτιρεσ αυτοκινιτων. Βιοντίηελ, ζνα αςφαλζσ, βιοαποικοδομιςιμο καφςιμο με μειωμζνουσ αζριουσ ρφπουσ από τισ εκπομπζσ καυςαερίων. Παραγωγι και δίκτυο διανομισ βιοντίηελ. Η παραγωγι βιοντίηελ ςτθν Ελλάδα. Τεχνολογίεσ Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ Βιομάηασ & Αποβλιτων. Μίγμα υδρογόνου-φυςικοφ αερίου ωσ εναλλακτικό καφςιμο για οριςμζνουσ τφπουσ μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ. Εκπομπζσ, κόςτοσ και δίκτυο διανομισ. Νομοκετικό πλαίςιο και Περιπτϊςεισ αξιοποίθςθw πζλλετ, βιοαερίου και ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ (ΣΗΘ). Υδρογόνο για οχιματα με ςτοιχεία καυςίμου τα οποία κινοφνται με τθν θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται από τθν θλεκτροχθμικι ζνωςθ υδρογόνου-οξυγόνου εντόσ των ςτοιχείων καυςίμου). P-series fuel. Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 1. Biomass and Alternate Fuel Systems: An Engineering and Economic Guide, Edited by Thomas F. McGowan, Michael L. Brown, William S. Bulpitt & James L. Walsh Jr, Wiley-AIChE, Biomass for Renewable Energy, Fuels, and Chemicals, by Donald L. Klass. Academic Press, Energy: Ethanol: The Production and Use of Biofuels, Biodiesel, and Ethanol, Agriculture-Based Renewable Energy Production Inc, by Brent Yacobucci & Randy Schnepf, TheCapitol.Net, Inc. 4. Ethanol and Biodiesel: What You Need To Know, by Terry Boudreaux. Hart Energy Publishing, Handbook of Cellulosic Ethanol, by Ananda S. Amarasekara. Wiley-Scrivener, Production of Ethanol from Sugarcane in Brazil (Natural Resource Management and Policy, vol. 43) by Márcia Azanha Ferraz & David Zilberman. Springer, The Biodiesel Handbook, 2 nd Edition, by Gerhard Knothe & Jon Van Gerpen. AOCS Publishing, Διδακτικζς και μαθησιακζς μζθοδοι: Τα γνωςτικά αντικείμενα κάκε ενότθτασ παρουςιάηονται από τουσ διδάςκοντεσ ςτο πλαίςιο των διαλζξεων του μακιματοσ με τθν υποςτιριξθ οπτικοφ υλικοφ (power point). Κατά τθν διάρκεια των διαλζξεων ενκαρρφνεται θ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν προκειμζνου να αυξάνεται το επίπεδο κατανόθςθσ των διδαςκόμενων ενοτιτων. Αναπλ. Καθηγητήσ Δημήτριοσ Σιδηράσ, Ερευνθτισ B' Δρ Παναγιώτησ Γραμμζλησ 2

3 Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ ΠΜΣ ςτθ Βιομθχανικι Διοίκθςθ & Τεχνολογία Τμ. Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ & Τεχνολογίασ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Μζθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης: Η αξιολόγθςθ γίνεται με γραπτζσ εξετάςεισ. Προαιρετικι θ εκπόνθςθ ςυμπλθρωματικισ εργαςίασ (μζχρι 4 μονάδεσ) με τθν προχπόκεςθ λιψθσ βακμοφ τουλάχιςτον 4 ςτθ γραπτι εξζταςθ. Παράρτημα- Περιεχόμενα Εβδομαδιαίου Προγράμματος Εβδομάδα 1 η Βιομάηα, Βιοκαφςιμα και Απόβλθτα. Περιεχόμενα Μαθήματος 2 η Αικανόλθ, ζνα ανανεϊςιμο εναλλακτικό καφςιμο. Παραγωγι αικανόλθσ μζςω ηφμωςθσ και απόςταξθσ αγροτικϊν προϊόντων (καλαμπόκι, κρικάρι, ςιτάρι). Μίγμα αικανόλθσ-βενηίνθσ (αρικμόσ οκτανίου και επίπεδα εκπομπϊν). Η επιδότθςθ τθσ αικανόλθσ και θ επίδραςθ τθσ ςτισ τιμζσ και τθν διακεςιμότθτα των τροφίμων. 3 η Συςτιματα Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ και Διαχείριςθσ Βιομάηασ. 4 η Βιοντίηελ, ζνα ανανεϊςιμο εναλλακτικό καφςιμο παραγόμενο από φυτικά λάδια, ηωικά λίπθ και τθν ανακφκλωςθ λαδιϊν από τθγάνιςμα. Τροποποιθμζνοι κινθτιρεσ οχθμάτων για τθν καφςθ κακαροφ βιοντίηελ. Μίγμα βιοντίηελ-ντίηελ για μθ τροποποιθμζνουσ κινθτιρεσ αυτοκινιτων. Βιοντίηελ, ζνα αςφαλζσ, βιοαποικοδομιςιμο καφςιμο με μειωμζνουσ αζριουσ ρφπουσ από τισ εκπομπζσ καυςαερίων (ςωματίδια, μονοξείδιο του άνκρακα και υδρογονάνκρακεσ). Παραγωγι και δίκτυο διανομισ βιοντίηελ. Η παραγωγι βιοντίηελ ςτθν Ελλάδα. 5 η Τεχνολογίεσ Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ Βιομάηασ & Αποβλιτων. 6 η Μίγμα υδρογόνου-φυςικοφ αερίου ωσ εναλλακτικό καφςιμο για οριςμζνουσ τφπουσ μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ. Εκπομπζσ, κόςτοσ και δίκτυο διανομισ. 7 η Νομοκετικό πλαίςιο και Περιπτϊςεισ αξιοποίθςθw πζλλετ, βιοαερίου και ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ (ΣΗΘ). 8 η Υδρογόνο για οχιματα με ςτοιχεία καυςίμου (fuel cells) τα οποία κινοφνται με τθν θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται από τθν θλεκτροχθμικι ζνωςθ υδρογόνου-οξυγόνου εντόσ των ςτοιχείων καυςίμου). 9 η P-series fuel (μίγμα αικανόλθσ, υγρϊν από φυςικό αζριο και μεκυλ-τετρα-υδρο-φουρανθσ). 10 η Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ι επαναλθπτικό μάκθμα / αςκιςεισ. Αναπλ. Καθηγητήσ Δημήτριοσ Σιδηράσ, Ερευνθτισ B' Δρ Παναγιώτησ Γραμμζλησ 3

4 University of Piraeus Department of Industrial Management and Technology Graduate Program in Industrial Management & Technology Alternative Fuels Course Description: Course - Course ID : Alternative Fuels Level Type of course: Postgraduate Lectures and Laboratory Year of Study Semester : 2 nd 3 rd Specialization: Energy and Environmental Management Number of credits allocated: ECTS: 6 (ECTS) Prerequisits: Language of Instruction: Greek Name of lecturer: Associate Professor Dimitrios Sidiras, Researcher B Dr Panagiotis Grammelis (Institute for Solid Fuels Technology and Applications - CERTH/ISFTA) Επικοινωνία : Tel , , Office Hours: Monday-Friday Gasoline and diesel are still fossil fuel kings of the fuel supply chain but alternative fuels are now swinging the scale more toward green. A growing number of people believe alternative fuels will have an expanded role in the cars and trucks of tomorrow. Alternative fuels generally have lower vehicle emissions that contribute to smog, air pollution and global warming. Most alternative fuels don t come from finite fossil-fuel resources and are sustainable. Alternative fuels can help nations become more energy independent. The top alternative fuels are: ethanol, biodiesel, hydrogen, natural gas, electricity, propane, methanol and P-series fuel (ethanol, natural gas liquids and methyltetrahydrofuran blend). Objectives of the course: The development of proper knowledge background in techno-economic issues of alternative fuels, so that the postgraduate student, having followed this course, will hopefully be able to: Present the advantages and disadvantages of ethanol use as alternative fuel. Find out the advantages and disadvantages of biodiesel use as alternative fuel. Define advantages and disadvantages of hydrogen use as alternative fuel. Describe the advantages and disadvantages of biomass use for solid, liquid and gas fuels production. Estimate the biomass potential for energy production in national and local level. Select biomass conversion technologies for energy production. Course contents: Course Description Biomass, Biofuels and Waste. Ethanol, a renewable alternative fuel. Ethanol production by fermenting and distilling crops. Ethanol - gasoline blend. Ethanol subsidies and their impact on food prices and availability. Biomass Supply Chain Systems and Management. Biodiesel, a renewable alternative fuel based on vegetable oils, animal fats and recycled cooked oils. Vehicle engines converted to burn pure biodiesel. Biodiesel - petroleum diesel blend for unmodified car engines. Biodiesel, a safe, biodegradable Associate Professor Dimitrios Sidiras, Researcher B Dr Panagiotis Grammelis 4

5 University of Piraeus Department of Industrial Management and Technology Graduate Program in Industrial Management & Technology Alternative Fuels fuel with reduced air pollutants associated with vehicle emissions. Biodiesel production and distribution infrastructure. The biodiesel production in Greece. Biomass & Waste Energy Utilization Technologies. Hydrogen - natural gas mixture as an alternative fuel for vehicles that use certain types of internal combustion engines. Emissions, cost and fueling infrastructure. Legislative framework and Business Plan Cases for the use of pellets, biogas and combined heat and power production (CHP). Hydrogen used in fuel-cell vehicles. P-Series Fuels. Methanol. Natural Gas. Electricity. Suggested Reading: 1. Biomass and Alternate Fuel Systems: An Engineering and Economic Guide, Edited by Thomas F. McGowan, Michael L. Brown, William S. Bulpitt & James L. Walsh Jr. Wiley-AIChE, Biomass for Renewable Energy, Fuels, and Chemicals, by Donald L. Klass. Academic Press, Energy: Ethanol: The Production and Use of Biofuels, Biodiesel, and Ethanol, Agriculture-Based Renewable Energy Production Inc, by Brent Yacobucci & Randy Schnepf, TheCapitol.Net, Inc. 4. Ethanol and Biodiesel: What You Need To Know, by Terry Boudreaux. Hart Energy Publishing, Handbook of Cellulosic Ethanol, by Ananda S. Amarasekara. Wiley-Scrivener, Production of Ethanol from Sugarcane in Brazil (Natural Resource Management and Policy, vol. 43) by Márcia Azanha Ferraz & David Zilberman. Springer, The Biodiesel Handbook, 2 nd Edition, by Gerhard Knothe & Jon Van Gerpen. AOCS Publishing, Teaching methods: Lectures of the course using Power Point. The active participation of students is encouraged. Assessment Methods: Written Exams. Optional supplementary work (up to 4 additional credits) may be performed under the constrain that a grade over 4 achieved at the written exams. Week 1 Biomass, Biofuels and Waste. Course Schedule Topic 2 Ethanol, a renewable alternative fuel. Ethanol production by fermenting and distilling crops (corn, barley, wheat). Ethanol - gasoline blend (octane levels and emissions quality). Ethanol subsidies and their impact on food prices and availability. 3 Biomass Supply Chain Systems and Management. 4 Biodiesel, a renewable alternative fuel based on vegetable oils, animal fats and recycled cooking oils. Vehicle engines converted to burn pure biodiesel. Biodiesel - petroleum diesel blend for unmodified car Associate Professor Dimitrios Sidiras, Researcher B Dr Panagiotis Grammelis 5

6 University of Piraeus Department of Industrial Management and Technology Graduate Program in Industrial Management & Technology Alternative Fuels engines. Biodiesel, a safe, biodegradable fuel with reduced air pollutants associated with vehicle emissions (particulate matter, carbon monoxide and hydrocarbons). Biodiesel production and distribution infrastructure. The biodiesel production in Greece. 5 Biomass & Waste Energy Utilization Technologies. 6 Hydrogen - natural gas mixture as an alternative fuel for vehicles that use certain types of internal combustion engines. Emissions, cost and fueling infrastructure. 7 Legislative framework and cases for the use of pellets, biogas and combined heat and power production (CHP). 8 Hydrogen used in fuel-cell vehicles (that run on electricity produced by the electrochemical reaction that occurs when hydrogen and oxygen are combined in the fuel-cell). 9 P-Series Fuels (ethanol, natural gas liquids and methyltetrahydrofuran blend). Methanol. Natural Gas. Electricity. 10 Field trip or repetitive lesson / exercises. Associate Professor Dimitrios Sidiras, Researcher B Dr Panagiotis Grammelis 6

Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ

Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ 23 ο Εκνικό Συνζδριο Ελλθνικισ Εταιρείασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ ΕΜΡ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμεσ μζκοδοι ενεργειακισ αξιοποίθςθσ απορριμμάτων

Καινοτόμεσ μζκοδοι ενεργειακισ αξιοποίθςθσ απορριμμάτων Καινοτόμεσ μζκοδοι ενεργειακισ αξιοποίθςθσ απορριμμάτων 1 θ Θμερίδα με Θζμα «Παραγωγι, χαρακτθριςμόσ και αξιοποίθςθ Στερεϊν Ανακτθκζντων Καυςίμων»-Παρουςίαςθ Ζργου ENERGY WASTE 25-04-2013. Καρζλλασ, Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ENVISION του ZOFNASS PROGRAM FOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE του Πανεπιστημίου Harvard σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με γεωθερμία

ENVISION του ZOFNASS PROGRAM FOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE του Πανεπιστημίου Harvard σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με γεωθερμία Η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης αειφόρου ανάπτυξης ENVISION του ZOFNASS PROGRAM FOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE του Πανεπιστημίου Harvard σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με γεωθερμία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα: Κώστας Ι. Αθανασίου Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη, Ελλάδα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT LEONARDO EUPT3 PROJECT Deliverable D6 Instructional Material WP5: Develop instructional materials and teacher / trainer handbook WP Leader: CARDET Project No: 2009-1-CY1-LEO05-00465

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Αγγελάκογλου Κ. Κομνηνός Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Υποψήφιος Διδάκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μάιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT Cyprus Pedagogical Institute PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT LEONARDO EUPT3 PROJECT Deliverable D11 Project Evaluation Plan & Instruments WP8: Evaluation & Quality Assurance WP Leader: Innovade LI

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable 3.1 of the BIOSIRE project

Deliverable 3.1 of the BIOSIRE project Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts BIOSIRE, I.E.E. programme Region of Crete Regional Energy Agency of Crete Road Map for Changing Behaviour Deliverable

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ) Μπενάκθ 14, Κάτω Πολεμίδια 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ 18 Ιουνίου 2015 Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τομζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Θ. 50329, 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ Αξιότιμε κφριε/κυρία, ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671:

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application

Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application George MAVROTAS 1, Sotiria SKOULAXINOU 2, Nikos GAKIS

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

η πολεοδομια σε κριση

η πολεοδομια σε κριση η πολεοδομια σε κριση ημεριδα συνδεσμου πολεοδομων κυπρου, σαββατο 14 δεκεμβριου 2013 λωρα νικολαου, urbanist, επισκεπτρια καθηγητρια πανεπηστημιο frederick παραδοχές - υποθέσεις υπάρχει επενδυτικό δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Overview Δρ. Ν. Κούκουζας

Διαβάστε περισσότερα

Æåàøï / ¹ssue 13-2011

Æåàøï / ¹ssue 13-2011 Æåàøï / ¹ssue 13-2011 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ: 2001 2010 GREEN HIGHLIGHTS: 2001 2010 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο συμφώνα με το πρότυπο EN ISO 14001 από το 2000 / Environmental Management

Διαβάστε περισσότερα

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Περιβάλλον Η προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» ζχει ςαν ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CNG, LNG & LPG

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CNG, LNG & LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CNG, LNG & LPG Μερκούριος Γώγος Εργαστηριακός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Documentation of the dissemination workshop in Cyprus

Documentation of the dissemination workshop in Cyprus Documentation of the dissemination workshop in Cyprus D22 from the RES-H Policy project A report prepared as part of the IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire forms for assessing living conditions in open spaces and public buildings

Questionnaire forms for assessing living conditions in open spaces and public buildings Questionnaire forms for assessing living conditions in open spaces and public buildings Deliverable. D4.2 Component.- 4 Development of MED retrofitting operational methodology Phase. - 1 Determination

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Θερμικής Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων για Παραγωγή Ενέργειας και της Υγειονομικής Ταφής

Σύγκριση της Θερμικής Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων για Παραγωγή Ενέργειας και της Υγειονομικής Ταφής Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 24, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 7 Σύγκριση της Θερμικής Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων για Παραγωγή Ενέργειας και της Υγειονομικής Ταφής Ν. I. ΘΕΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα