«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;»"

Transcript

1 «Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;» Γιάννθσ Καλογιρου Εργαςτιριο Βιομθχανικισ & Ενεργειακισ Οικονομίασ, ομάδα Infostrag, ΕΜΠ Ανοιχτό εμινάριο Οικονομικισ Ιςτορίασ, Σμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, ΕΚΠΑ Ακινα, 1 Απριλίου

2 Θ προςζγγιςθ Από τθ ςκοπιά: του ςυμμετζχοντοσ παρατθρθτι, του ερευνθτι των οικονομικϊν τθσ τεχνολογικισ αλλαγισ, τθσ τεχνολογικισ & βιομθχανικισ πολιτικισ 2

3 The Victorian Internet: The Remarkable Story of the Telegraph and the 19 th Century s On-line Pioneers (Standage, 1998) It contains parallels between the reception of the telegraph and the Internet that I knew nothing about. The struggles of the early telegraph builders, the rivalries, the public perception of the system- all have perspectives and implications that seem relevant to today s Internet (Vinton Cerf, coinventor of the Internet). Ο τθλζγραφοσ, το πρϊτο ςφγχρονο δίκτυο επικοινωνίασ, επζφερε ακόμθ μεγαλφτερεσ αλλαγζσ ςτθν οπτικι του κόςμου τον 19 ο αιϊνα. 3

4 Looking at IS POLICY IMPLEMANTATION: 575 years later : Does it still hold? [EUROCPR, 2006] The difficulties they encounter in acquiring their principalities arise partly because of the new institutions and laws they are forced to introduce in founding the state and making themselves secure. It should be borne in mind that there is nothing more difficult to handle, more doubtful of success, and more dangerous to carry through than initiating changes in a state s constitution. The innovator makes enemies of all those who prospered under the old order, and only lukewarm support is forthcoming from those who would prosper under the new. Their support is lukewarm partly from fear of their adversaries, who have the existing laws on their side, and partly because men are generally incredulous, never really trusting new things unless they have tested them by experience. In consequence, whenever those who oppose the changes can do so, they attack vigorously, and the defence made by the others is only lukewarm. So both the innovator and his friends come to grief. Niccolo Machiavelli, «The Prince», 1531 Hope that we will not come to grief 575 years latter too! 4

5 Αναγκαίεσ εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ: Δεδομζνα, Πλθροφορία, Γνϊςθ, οφία Where is the knowledge we have lost in information? Where is the wisdom we have lost in knowledge? T.S. Eliot in his Chorus for The Rock If he had lived to see the Information Society he might have added: Where is the information we have lost in data? (Chris Freeman, F. Louca, «As time goes by, 2001). 5

6 35 Χρόνια ΚτΠ ςτθν Ελλάδα Κρίςιμεσ διεκνείσ εξελίξεισ και κεωριςεισ. Θ διαδρομι και τα ορόςθμά τθσ. Θ ςτρατθγικι: Οι ςτόχοι, οι αποφάςεισ, οι πολιτικζσ. Θ διαςφνδεςθ με τθν αναπτυξιακι προςπάκεια και ζνα μεγάλο κοινωνικό-οικονομικό μεταςχθματιςμό (τεχνολογία, οικονομία, κοινωνία). Σα υποκείμενα και οι κινθτιριεσ δυνάμεισ. Σα μζςα και τα εμπόδια. Ομοιογζνεια και ιδιομορφίεσ. Σα επιτεφγματα και οι αποτυχίεσ. Οι ςυνολικότερεσ επιδόςεισ και οι ςυγκρίςεισ. Οι επιδράςεισ. Θ ρθτορικι. Σι μζλει γενζςκαι. 6

7 Γιατί ΚτΠ? Οι ΣΠΕ ςυνδζονται με ζνα από τα μεγάλα κφματα τεχνολογικισ αλλαγισ και τουσ αντίςτοιχουσ μεγάλουσ κοινωνικο-οικονομικοφσ μεταςχθματιςμοφσ (ICT paradigm). ΣΠΕ τεχνολογία γενικοφ ςκοποφ (ΣΠΕ επιδρά καταλυτικά ςτον τρόπο οργάνωςθσ κάκε κλάδου, κάκε οργανιςμοφ, κάκε υπθρεςίασ, κάκε λειτουργίασ όλων των κλάδων και όλων των οργανιςμϊν) ΣΠΕ ςθμαντικό οικοςφςτθμα παραγωγισ και καινοτομίασ. ΣΠΕ: Πολφτιμο ςχετικά αναξιοποίθτο «αναπτυξιακό κοίταςμα» ςτον ελλθνικό χϊρο. Γενικζσ διεκνείσ τάςεισ ςυμπλζκονται με εκνικζσ ιδιαιτερότθτεσ και ιδιομορφίεσ. Μακρφσ χρόνοσ ζωσ τθ διάχυςι τουσ διεκνϊσ. Δφςβατοσ δρόμοσ ςτθν Ελλάδα. 7

8 Κρίςιμεσ εξελίξεισ και κεωριςεισ ςτον κόςμο (1) 1440: Θ εκτυπωτικι πρζςςα του Gutenberg 1689: Ο John Locke ορίηει τθ γνϊςθ. «Θ γνϊςθ είναι θ πρόςλθψθ τθσ ςυμφωνίασ ι τθσ διαφωνίασ δφο ιδεϊν». 1962: O Machlup αναδεικνφει τθ βιομθχανία τθσ γνϊςθσ (29% του ΑΕΠ των ΗΠΑ). 1964: Ο Michael Polanyi αναπτφςςει τθν ζννοια τθσ άρρθτθσ γνϊςθσ (tacit knowledge) [ςε αντιπαραβολι με τθν κωδικοποιθμζνθ γνϊςθ (codified knowledge) 1964: Marshall Mc Luhan, προβλζπει τθν ζλευςθ μιασ νζασ κοινωνίασ (το παγκόςμιο χωριό) που κα χαρακτθρίηεται από μεγαλφτερθ διαςφνδεςθ (connectivity) και δικτφωςθ (networking). 1966: O Peter Drucker μιλάει για τον εργάτθ τθσ γνϊςθσ (the knowledge worker). 8

9 Κρίςιμεσ εξελίξεισ και κεωριςεισ ςτον κόςμο (2) 1973: Daniel Bell μιλάει για τθ μεταβιομθχανικι κοινωνία και το 1979 τθ μετονομάηει ςε Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ : Σα πρϊτα ψθφιακά τθλεφωνικά δίκτυα (Καναδάσ, Γαλλία). 1980: Alvin Toffler μιλάει για το Σρίτο Κφμα. 1982/1990: John Naisbitt & Patricia Aburdene προτείνουν 10 μζγα-τάςεισ που κα διαμορφϊςουν τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ 1983: Perez, Freeman, Σο τεχνο-οικονομικό παράδειγμα με εφαρμογι και ςτισ ΣΠΕ : Σο Εκνικό φςτθμα Καινοτομίασ (NIS), υνεργαςία μεταξφ C. Freeman (1982) και του IKE Group του Πανεπιςτθμίου του Aalborg ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980 Lundvall (1985) για τθν αρχικι διαμόρφωςθ τθσ ζννοιασ και του αναλυτικοφ πλαιςίου που άλλαξε τθν οπτικι μασ για τθν καινοτομία 9

10 Κρίςιμεσ εξελίξεισ και κεωριςεισ ςτον κόςμο (3) 1987: O Bill Atkinson δθμιουργεί το HyperCard-Dynamic Programming application 1991: The Internet Network s: GSM 1991: Jean Lave and Etienne Wenger (1991) αναλφουν το φαινόμενο τθσ Community of Practice 1992: Ο Tim Berners Lee παρουςιάηει τον παγκόςμιο ιςτό (www) ςτο CERN (Ελβετία).. 10

11 Κρίςιμεσ εξελίξεισ και κεωριςεισ ςτον κόςμο (4) 1993: Delors/ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Information Society ωσ πρόκλθςθ ςτο πλαίςιο τθσ Λευκισ Βίβλου Growth, competitiveness, and employment. 1994: Επιτροπι Bangeman, Europe and the global information society 1995: Nonaka & Takeuci αναπτφςςουν τθν spiral process theory of knowledge. Θεωροφν ότι θ δθμιουργία τθσ γνϊςθσ είναι το αποτζλεςμα ενόσ ςυνεχοφσ κφκλου τεςςάρων ολοκλθρωμζνων διεργαςιϊν. 1995:Karl-Erik Sveiby για το «Διανοθτικό Κεφάλαιο» (Intellectual Capital). 11

12 Κρίςιμεσ εξελίξεισ και κεωριςεισ (ςτον κόςμο) 1996:Don Tapscott, «Σα δϊδεκα κζματα τθσ νζασ οικονομίασ». 1996: M. Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture Volume I: The Network Society. 1997: Η κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ για όλουσ (Ζκκεςθ Highlevel Commission τθσ ΕΕ, Soete, Freeman,..). 1997: Lundval, The globalised learning economy. 1998:Davenport & Prusak, Velocity and Viscosity in the movement and transfer of knowledge. The new economy (ΘΠΑ).: The Knowledge-based economy (Ευρϊπθ, τρατθγικι τθσ Λιςαβϊνασ). 12

13 Θ Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ (Mansell & Steinmueller) Ο όροσ «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ» αναφζρεται ςτθ χριςθ των ΣΠΕ και ςτισ ςχετιηόμενεσ με αυτζσ κοινωνικζσ, οικονομικζσ, πολιτικζσ και πολιτιςμικζσ εξελίξεισ ςε ςφνδεςθ με τθν αυξανόμενθ διακεςιμότθτα νζων μορφϊν πλθροφορίασ και μζςων επικοινωνίασ». 13

14 Ζνα ερϊτθμα πλανιζται Σι ζγινε και κυρίωσ τι δεν ζγινε και γιατί; Αφετθρία αναςτοχαςμοφ: Πρακτικι ςκζψθ, Από τθ ςκοπιά ενόσ ςυμμετζχοντοσ παρατθρθτι, Αναγκαία θ δθμιουργία και νζων ιςτορικά, τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά προςδιοριςμζνων εννοιϊν (Conceptualisation) Αναγκαία μια ςυνολικι αφιγθςθ με επιπτϊςεισ ςτθ διαμόρφωςθ δθμόςιων πολιτικϊν, επιχειρθματικϊν ςτρατθγικϊν και ευρφτερα ςτρατθγικϊν κεωριςεων και νζων πρακτικϊν κατευκφνςεων/ και ςτθν αλλαγι τρόπων ςκζψθσ (mindsets) και νοοτροπιϊν. Ο ρόλοσ κατεςτθμζνων ςυμφερόντων και νοοτροπιϊν ςτθν αδράνεια και τθν αντίςταςθ ςτθν ορκολογικι και λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςε διάφορουσ χϊρουσ (υγεία?) Ο ρόλοσ των χρθςτϊν και των επιχειριςεων πλθροφορικισ. Ιεραρχθμζνθ και διαφοροποιθμζνθ ανάδειξθ των αιτίων και των αιτιωδϊν ςχζςεων. Δυναμικι επιχειρθματικότθτασ. 14

15 Θ διαδρομι και τα ορόςθμά τθσ 1. Πολιτικι απόφαςθ κυβζρνθςθσ Κ. Καραμανλι για ψθφιοποίθςθ του τθλεφωνικοφ δικτφου ςε ςυνδυαςμό με τθν εγχϊρια παραγωγι ψθφιακϊν ςυςτθμάτων μεταγωγισ (ΕΛΒΗΛ): Από τθν ζγκαιρθ αρχικι απόφαςθ (1977) ςτθν κακυςτερθμζνθ- μζςω ςκλθρϊν διαμαχϊν γφρω από το ςχιμα και τουσ προμθκευτζσ- ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ (1990, οικουμενικι). 2. Ενίςχυςθ του κλάδου παραγωγισ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων: Η δθμιουργία τθσ ΕΛΤΠ (αϋμιςό δεκαετίασ 1980) που δεν μπόρεςε τελικϊσ να επιβιϊςει. 3. ΜΟΠ Πλθροφορικισ (κυβζρνθςθ Α. Παπανδρζου) 15

16 Θ διαδρομι και τα ορόςθμά τθσ 3. Σα ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά δίκτυα ( ) Bottom up κινιςεισ τθσ ακαδθμαϊκισ και ερευνθτικισ κοινότθτασ από τθ δεκαετία του 1980 (Δθμόκριτοσ, ΙΣΕ, ΕΜΠ). Forthnet: spin-off. Παρεμβάςεισ δθμόςιασ πολιτικισ *ΓΓΕΣ για ΕΔΕΣ το 1995, και ςτθ ςυνζχεια Τπ. Παιδείασ (ΕΠΕΑΕΚ), ΤΠΑΝ/ ΤΠΟΙΚΟ (ΚτΠ & ΕΠΑΝ)]. 7. Κλειςκζνθσ/ Δθμόςια Διοίκθςθ (ΒϋΚΠ) 8. Taxis (ΓΓΠ), Φορολογικζσ Αρχζσ (ΒϋΚΠ) 16

17 Θ διαδρομι και τα ορόςθμά τθσ (..ςυνεχ..) Κείμενο πλαίςιο για τθν ΚτΠ (ΤΒΕΣ, Κ. θμίτθσ, 1995). Ρυκμιςτικι Αρχι Σθλεπικοινωνιακισ Αγοράσ: Ζναρξθ λειτουργίασ ΕΕΣ (Σ) * τρατθγικι για τθν ΚτΠ (1999: εγκρίνεται από τθν Κυβερνθτικι Επιτροπι) και Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα για τθν ΚτΠ (Άνοιξθ 2001: εγκρίνεται από τθν ΕΕ) φψουσ περίπου 1 τριςεκ. δρχ.). Δθμιουργία των οργάνων/ Μθχανιςμϊν τθσ ΚτΠ (Ειδικι Γραμματεία ΚτΠ/ ΤΠΟΙΚΟ, ΚτΠ ΑΕ, Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ),

18 Θ διαδρομι και τα ορόςθμά τθσ Κρίςθ εταιρειϊν κλάδου ΣΠΕ, ιδίωσ τθσ Πλθροφορικισ, μζςω τθσ χίμαιρασ του ΧΑΑ ςε ςυνδυαςμό με τθν «ψευδαίςκθςθ» επίλυςθσ των ταμειακϊν προβλθμάτων» μζςω τθσ ροισ παραγγελιϊν από το ΕΠ ΚτΠ ( ). Αρκρο 5 Α παρ. 2 του ανακεωρθμζνου ςυντάγματοσ του 2001: Θ πρόςβαςθ ςτθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ δικαίωμα του πολίτθ για τθν διαςφάλιςθ του οποίου πρζπει να μεριμνιςει θ πολιτεία (θ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο κακολικι υπθρεςία). Ο ΟΣΕ παραχωρείται ςτθν DT (2008). 18

19 Σο ςχιμα: Διαδρομι τεςςάρων ςταδίων (χωρίσ να παραγνωρίηονται οι επικαλφψεισ) τάδιο 1 ο : Θ «επϊαςθ». χετικά ζγκαιρθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ των ΣΠΕ (ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ διεκνείσ εξελίξεισ και τάςεισ), ςθμαντικζσ ςτρατθγικζσ επιλογζσ και παρεμβάςεισ του κράτουσ (τζλθ ϋ70- ϋ80- αρχζσ 1990). τάδιο 2 ο : Θ μεγάλθ χίμαιρα και θ περίοδοσ των εξωπραγματικϊν προςδοκιϊν ιδίωσ για τον κλάδο εταιρειϊν πλθροφορικισ (βϋ μιςό δεκαετίασ 1990). 19

20 Σο ςχιμα: Διαδρομι τεςςάρων ςταδίων τάδιο 3 ο : Ο λαβφρινκοσ τθσ υλοποίθςθσ των μεγάλων ζργων και προγραμμάτων ιδίωσ ςτο δθμόςιο τομζα (ΓϋΚΠ). τάδιο 4 Ο : Σο ςτοίχθμα τθσ λειτουργικισ αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και κοινωνίασ. 20

21 Οι ςτρατθγικζσ για τισ ΣΠΕ ςτθν Ελλάδα Δεκαετίεσ 1970 και 1980: Βιομθχανικι Πολιτικι για τθν ανάπτυξθ των κλάδων των Σθλεπικοινωνιϊν και τθσ Πλθροφορικισ μζςω κυρίωσ τθσ αξιοποίθςθσ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ του κράτουσ. Δεκαετία 1990: Ειςαγωγι τθσ Πλθροφορικισ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ+ Ερευνθτικι Πολιτικι (ΒϋΚΠ) 21

22 Οι ςτρατθγικζσ για τισ ΣΠΕ ςτθν Ελλάδα ΣΡΑΣΘΓΙΚΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚτΠ 1995: Γενικό κείμενο πλαίςιο του ΤΒΕΣ: «Θ ελλθνικι ςτρατθγικι ςτθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ: Εργαλείο για τθν Απαςχόλθςθ, τθν Ανάπτυξθ και τθν Ποιότθτα Ηωισ». 1999: τρατθγικι για τθν ΚτΠ και ΕΠ ΚτΠ. 2002: τρατθγικι για τθν ευρυηωνικι πρόςβαςθ (Λικάνεν: «υπόδειγμα για άλλεσ χϊρεσ», αλλά : Θ ψθφιακι υπόςχεςθ: Εμπλουτιςμόσ και επικαιροποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ. 22

23 Οι ςτρατθγικζσ για τισ ΣΠΕ ςτθν Ελλάδα Επιτροπι τρατθγικισ του Δθμοςίου Σομζα (διαγραμματειακι). Αποδζςμευςθ τθσ ΕΓ ΚτΠ από τθν ενιαία ευκφνθ ςχεδιαςμοφ, ζνταξθσ και υλοποίθςθσ. Διαχωριςμόσ ευκυνϊν. Ψθφιακι τρατθγικι, Διάςπαςθ του Ενιαίου Προγράμματοσ ςε δφο προγράμματα ςτο ΕΠΑ: α)βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ, και β) Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ. Ντουμπλάριςμα των πάντων. Δφο ςαφι υπουργικά κζντρα ςτο εςωτερικό τθσ κυβζρνθςθσ και κατά καιροφσ περιςςότερα κζντρα πρωτοβουλίασ και επιρροισ : Αξιοποίθςθ υφιςταμζνων πόρων και ανκρϊπινου δυναμικοφ με προςπάκεια άμεςθσ διαςφνδεςθσ των ΣΠΕ με πιεςτικοφσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ. Δυςκολία διεφκυνςθσ και ενιαίου ςυντονιςμοφ του εγχειριματοσ λόγω πολλϊν κζντρων αποφάςεων και επιρροισ. 23

24 Κατάταξθ Ελλάδασ ωσ προσ Διεκνείσ Δείκτεσ Ε-Government Development Index 2012 του ΟΘΕ: 37 θ κζςθ (από 41 θ το 2010) ςε 193 χϊρεσ του κόςμου και τθν 20 θ κζςθ (από 22 θ το 2010) ςτθν Ε.Ε.. Δείκτεσ Online Sophistication & Full Online Availability τθσ ΕΕ: Για το 2010 θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθ χαμθλότερθ κζςθ μεταξφ 31 χωρϊν (ΕΕ-27 και Νορβθγία, Ελβετία, Σουρκία, Κροατία). The Networked Readiness Index του Παγκόςμιου Οικονομικοφ Φόρουμ (WEF): 59 θ κζςθ ςε 142 χϊρεσ για το ενϊ είχε πζςει ζωσ και τθν 64 θ κζςθ για το από τθν 31 θ κζςθ το

25 egovernment Development Index (UN, 2012)

26 Ψθφιακό Βακμολόγιο 2011: Θ Ελλάδα μεταξφ των χωρϊν τθσ ΕΕ το 72% των δεικτϊν που μετρά το Ψθφιακό Θεματολόγιο, θ Ελλάδα υςτερεί του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου 22 δείκτεσ άνω του μ.ό. ΕΕ27 57 δείκτεσ κάτω του μ.ό. ΕΕ27 Σομείσ που παρατθρείται θ μεγαλφτερθ υςτζρθςθ: - Διακεςιμότθτα ςυνδζςεων διαδικτφου υψθλϊν ταχυτιτων (> 30Mbps) - Mobile Internet - Ηλεκτρονικζσ προμικειεσ - Ηλεκτρονικζσ αγορζσ/πωλιςεισ (από τθν πλευρά των πολιτϊν, αλλά και των επιχειριςεων) 26

27 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟ ΠΟΛΙΣΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ Ψθφιακό Βακμολόγιο 2011: Διακεςιμότθτα 20 βαςικϊν υπθρεςιϊν 8 από τισ 20 υπηρεςίεσ πλήρωσ διαθζςιμεσ ηλεκτρονικά 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες Country Score: GREECE Δημόριεπ Ποξμήθειεπ Πεοιβαλλξμςικέπ άδειεπ Σελωμειακέπ διαρατήρειπ Τπξβξλή ρςξιυείωμ ρε ςαςιρςική Αουή Έμαονη επιυείοηρηπ ΥΠΑ: δήλωρη και ειδξπξίηρη εκκαθάοιρηπ Υόοξπ επιυειοήρεωμ: δήλωρη και ειδξπξίηρη εκκαθάοιρηπ Ειρτξοέπ κξιμωμικήπ αρτάλιρηπ για ςξσπ εογαζξμέμξσπ Τπηοερίεπ σγείαπ Αμακξίμωρη μεςακόμιρηπ (αλλαγή διεύθσμρηπ) Ειραγωγή ρςημ αμώςαςη εκπαίδεσρη Πιρςξπξιηςικά (γεμμήρεωπ και γάμξσ): αίςηρη και παοαλαβή Δημόριεπ βιβλιξθήκεπ Δήλωρη ποξπ ςημ αρςσμξμία (π.υ., ρε πεοίπςωρη κλξπήπ) Έκδξρη ξικξδξμικήπ άδειαπ Καςαυώοηρη ξυήμαςξπ Ποξρωπικά έγγοατα (διαβαςήοιξ και άδεια ξδήγηρηπ) Ειρτξοέπ κξιμωμικήπ αρτάλιρηπ Τπηοερίεπ αμαζήςηρηπ εογαρίαπ Υόοξπ ειρξδήμαςξπ: δήλωρη και ειδξπξίηρη εκκαθάοιρηπ

28 Ψθφιακό Βακμολόγιο 2011: Διακεςιμότθτα 20 βαςικϊν υπθρεςιϊν Ψθφιακι Ολοκλιρωςθ (online sophistication) 20 υπθρεςιϊν Country Score: 70% (EU average: 90%) Πλιρθσ θλεκτρονικι διακεςιμότθτα υπθρεςιϊν (full online availability) Country Score: 48% (EU average: 82%) Στο δείκτη τησ πλήρουσ ηλεκτρονικήσ διαθεςιμότητασ των υπηρεςιών, η Ελλάδα καταλαμβάνει τισ τελευταίεσ θζςεισ ςτην κατάταξη: Πολίτεσ GR Επιχειρήςεισ GR 28

29 Network Readiness Index (Ranking) SWEDEN; 1 FINLAND; 3 DENMARK; 4 NETHERLANDS; 6 11 UNITED KINGDOM;10 GERMANY; AUSTRIA; 19 LUXEMBOURG; 21 BELGIUM; 22 FRANCE; 23 IRELAND; PORTUGAL; 33 SPAIN; ITALY; GREECE; 59

30 Σο NRI για τθν Ελλάδα

31 Βακμόσ διείςδυςθσ ευρυηωνικότθτασ ΕΕ27 (2010) Πθγι: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010

32 Κατανομι τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ ανά ερευνθτικι περιοχι ςτα 6 ΠΠ ( ) το 41% τθσ ςυνολικισ ελλθνικισ ςυμμετοχισ αφορά ςε ζργα ΣΠΕ και ξεπερνά κατά πολφ τθν αντίςτοιχθ ευρωπαϊκι ςυμμετοχι Greek participation Total participation Other areas Quality of life (life sciences, biotechnology, biomedical research) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Information and communication technologies (IT, communications, telematics) Energy (nuclear and non-nuclear), environment (including transport) and sustainable development Competitive and sustainable growth (industrial and manufacturing technologies including aeronautics) 32

33 Βακμόσ διείςδυςθσ ευρυηωνικότθτασ ΕΕ27 Πθγι: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2012

34 Χριςθ από τθν Κοινωνία/Οικονομία τοιχεία τθσ Eurostat (2011) *πολίτεσ+: Σο επίπεδο χριςθσ του ίντερνετ ςτθν Ελλάδα είναι εμφανϊσ χαμθλότερο από το μζςο ευρωπαϊκό. Σο 47% των πολιτϊν ςτθν Ελλάδα είναι τακτικοί χριςτεσ του ίντερνετ (τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα) ενϊ το μζςο ποςοςτό των τακτικϊν χρθςτϊν ςτθν Ε.Ε. είναι 68%. Σο χάςμα παρουςιάηεται πολφ μεγαλφτερο ςτισ μεγάλεσ θλικίεσ (55+) και ςτουσ πολίτεσ με χαμθλό μορφωτικό επίπεδο. Θ Ελλάδα δεν απζχει ςθμαντικά από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο όςον αφορά πιο απλζσ υπθρεςίεσ (πλθροφόρθςθ, ανάγνωςθ εφθμερίδων, χριςθ social media). Μεγαλφτερο χάςμα υπάρχει ωσ προσ τισ πιο ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ (e-commerce και e-government). 34

35 Χριςθ από τθν Κοινωνία/Οικονομία τοιχεία τθσ Eurostat (2011) *επιχειριςεισ+: Οn-line αγορζσ πραγματοποίθςε το 35% των επιχειριςεων τθσ Ε.Ε. ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό των ελλθνικϊν ιταν 13%. Οnline πωλιςεισ πραγματοποίθςε το 15% ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό των ελλθνικϊν ιταν 9%. Ο κφκλοσ εργαςιϊν που αφορά το e-commerce αποτελεί το 14% του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν των ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων ενϊ για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ το ποςοςτό αυτό είναι πολφ χαμθλότερο (4%). Σο ποςοςτό των ελλθνικϊν επιχειριςεων που κάνει χριςθ υπθρεςιϊν e-government είναι ςχεδόν ίςο με το μζςο ευρωπαϊκό (77% και 75% αντίςτοιχα). 35

36 % ατόμων που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο (eurostat 2010) Ευρωηϊνθ ΕΕ27 Ελλάδα

37 % Επιχειριςεων ( 10 εργ. ) που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο (eurostat 2010) Ευρωηϊνθ ΕΕ27 Ελλάδα

38 Rank Επιδόςεισ:Επιδείνωςθ Δείκτθ δικτυακισ ετοιμότθτασ 20 Network Readiness Components - Greece Year Network Readiness Index Environment Component Index Readiness Component Index Usage Component Index 38

39 Περιοδολόγθςθ και Αποτίμθςθ μιασ διαδρομισ Πόςεσ φάςεισ και με ποια διακριτά χαρακτθριςτικά γνωρίςματα. Ποιοτικι και ποςοτικι τεκμθριωμζνθ αποτίμθςθ μιασ διαδρομισ πζρα από «διοικθτικζσ καταγραφζσ». Ζγκαιρθ ςφλλθψθ, πολφ δφςκολθ και ελλειπϊσ αποτελεςματικι και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ μθ αποδοτικι (?) αξιοποίθςθ. ICT projects Observed: Επιτυχθμζνεσ περιπτϊςεισ, ανολοκλιρωτα εγχειριματα, ςαφείσ αποτυχίεσ. Προςδιοριςτικοί παράγοντεσ επίδραςθσ ςτθν επιτυχι ολοκλιρωςθ ζργων. 39

40 Τπάρχει χϊροσ για νζεσ ςτρατθγικζσ και πρακτικζσ κατευκφνςεισ; «Εν Οίδα ότι ουδζν οίδα» Σι είναι κοινό απόκεμα γνϊςθσ; Σι δεν γνωρίηουμε; Πωσ μποροφμε να ολοκλθρϊςουμε μια τεκμθριωμζνθ και ςυνεκτικι αφιγθςθ; 40

41 Επιτεφγματα, αποτυχίεσ και υςτεριςεισ (+) ΕΔΕΣ, Taxis, ΚΕΠ, Ψθφιακό πολιτιςμικό και ιςτορικό περιεχόμενο, ΜΜΕ (+)Σράπεηεσ, μεγάλεσ επιχειριςεισ. (-) Θλεκτρονικοποίθςθ κρατικϊν προμθκεϊν, θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςτον πολίτθ και τισ επιχειριςεισ ςε πραγματικό χρόνο, πλθροφορικι ςτθν υγεία, ευρυηωνικι πρόςβαςθ. 41

42 Θ διαχρονικι ςχζςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ με τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και τισ κεςμικζσ/ οργανωςιακζσ καινοτομίεσ αποτελεί ζναν δομικό περιοριςμό; Ζγκαιρθ πρόςλθψθ, δφςβατθ και χρονοβόρα υλοποίθςθ Θ χϊρα μασ είναι γενικϊσ ςε κζςθ να παρακολουκεί τισ τεχνολογικζσ τάςεισ, τα κφματα εκςυγχρονιςμοφ και τουσ μεγάλουσ μεταςχθματιςμοφσ που εξελίςςονται ςτο διεκνζσ περιβάλλον. Δείχνουμε ωσ κοινωνία μια ευκολία πρόςλθψθσ και δεκτικότθτα. Όμωσ, δυςκολευόμαςτε ςτθν αφομοίωςθ και τθν εμβάκυνςθ των κεςμικϊν και τεχνολογικϊν καινοτομιϊν και αλλαγϊν. Αξιοποιοφμε τθν τεχνολογία ωσ εμπόρευμα. Μειωμζνθ «ικανότθτα τθσ κοινωνίασ» ςτθν υλοποίθςθ ζργων ΣΠΕ ζναντι καταςκευαςτικϊν ζργων υποδομισ Θ χϊρα μασ ζχει διαμορφϊςει μια δζςμθ ικανοτιτων για τθν παραγωγι μεγάλων και μικρότερων καταςκευαςτικϊν ζργων υποδομισ που δεν απαιτοφν για τθν αξιοποίθςι τουσ μεγάλεσ αλλαγζσ και προςαρμογζσ ι εμπλοκι ςτθ λειτουργία τουσ πολλϊν φορζων. Δεν ςυμβαίνει το ίδιο με τα ζργα ΣΠΕ. Δυςκολευόμαςτε να αξιοποιιςουμε τθν πλθροφορικι ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, αδυνατοφμε να προωκιςουμε τθ διαςφνδεςθ και τθ διαλειτουργικότθτα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και υποδομϊν ϊςτε να ζχουμε θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςε πραγματικό χρόνο, κακυςτεροφμε ςτθ φκθνι και ευρεία διάδοςθ τθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ και χριςθσ. Νθςίδεσ υψθλισ ςτάκμθσ πλθροφοριακισ και δικτυακζσ υποδομισ και νθςίδεσ ερευνθτικισ αριςτείασ ςτισ ΣΠΕ Σθν ίδια ϊρα, υπάρχουν ςτθ χϊρα μασ νθςίδεσ υψθλισ πλθροφοριακισ υποδομισ ςτον δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα, πολφ γριγορα και προωκθμζνα δίκτυα ςτα πανεπιςτιμια και τα ερευνθτικά κζντρα (ΕΔΕΣ), ερευνθτικι αριςτεία ςτισ ΣΠΕ. ΣΠΕ ανεκμετάλλευτο αναπτυξιακό κοίταςμα για τθν ελλθνικι οικονομία Γιάννθσ Καλογιρου, Κακθγθτισ ΕΜΠ, Infostrag, το εμινάριο τθσ Ερμοφπολθσ, 12/7/

43 Θ διαχρονικι ςχζςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ με τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ: Και θ προοπτικι; O εκλιπϊν ςκαπανζασ τθσ πλθροφορικισ κακθγθτισ του ΜΙΣ Μιχάλθσ Δερτοφηοσ: «Αν και είναι ςυνικωσ επικίνδυνεσ οι γενικεφςεισ με βάςθ εκνικά καλοφπια, το λογιςμικό και οι πετυχθμζνεσ χριςεισ τθσ πλθροφορικισ κζλουν τρζλεσ, ιδιορρυκμίεσ και εφευρετικότθτα που δεν φυτρϊνουν εφκολα ςτον κιπο τθσ ομοιομορφίασ. Σα άχλα προϊόντα τθσ πλθροφορικισ αντιπροςωπεφουν ζνα περίεργο μείγμα επιςτιμθσ και τζχνθσ. Αντί για ςχολαςτικι ακρίβεια κζλουν γρθγοράδα... και λίγο μπουρδοφκλωμα. Ασ τελειϊςει το πρόγραμμα τϊρα και ασ ζχει λίγα ςφάλματα Εμείσ οι Ζλλθνεσ ζχουμε κάποια ανάλογθ τάςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων - με ταχφτθτα, μπουρδοφκλωμα και διόρκωςθ - που αποτελεί πλεονζκτθμα ςτθν πλθροφορικι. Προςκζςτε ς' αυτό τθν κλθρονομιά και τθν αγάπθ που ζχουμε ςτα ςχιματα φανταςίασ («αν ιταν ζτςι... κα γινόταν ζτςι...») ςτισ φιλοςοφικζσ ςυηθτιςεισ... Νομίηω ότι ζχουμε μια κλίςθ προσ τθν άυλθ πλθροφορικι που ξεπερνάει τθν τάςθ μασ προσ τθν υλικι βιομθχανία». ΣΠΕ ανεκμετάλλευτο αναπτυξιακό κοίταςμα για τθν ελλθνικι οικονομία Γιάννθσ Καλογιρου, Κακθγθτισ ΕΜΠ, Infostrag, το εμινάριο τθσ Ερμοφπολθσ, 12/7/

44 Μερικζσ ενδεχομζνωσ χριςιμεσ ςκζψεισ κτθκείςεσ εν τθ πράξει 1. Σο ψθφιακό ςτοίχθμα ςιμερα ςυμπυκνϊνεται ςτθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ παντοφ. Δεν πρόκειται, επομζνωσ για μια απλι εμφφτευςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, αλλά για τθν οργανικι ενςωμάτωςθ των ΣΠΕ ςτισ λειτουργίεσ και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, των οργανιςμϊν, των επιχειριςεων, ςτθ δουλειά και τθ ηωι των πολιτϊν. 44

45 2. Ενιαία ευκφνθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ Ο ςχεδιαςμόσ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ δεν πρζπει να διαχωρίηεται ι να αποςπάται από τθν υλοποίθςι τθσ. Θ οργάνωςθ και θ ςτρατθγικι διοίκθςθ τθσ υλοποίθςθσ κάκε δθμόςιασ παρζμβαςθσ μετράει πάρα πολφ. Κατά τθν υλοποίθςθ: ενιαίοσ ςυντονιςμόσ, αλλά αποκεντρωμζνθ υλοποίθςθ με ενδυνάμωςθ των φορζων υλοποίθςθσ. 45

46 3. Αποτελεςματικι και αποδοτικι χριςθ πόρων Θ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ απαιτεί αςφαλϊσ και χρθματικοφσ πόρουσ. Όμωσ, το κρίςιμο ηιτθμα είναι θ αποτελεςματικι και αποδοτικι χριςθ των διακζςιμων πόρων. Πολλζσ φορζσ ζχουν δαπανθκεί χριματα αςκόπωσ ι πολφ μικρό αποτζλεςμα. 46

47 4. Ο χριςτθσ μετράει Ο χριςτθσ μετράει. Ο χριςτθσ πρζπει να βρίςκεται ςτο επίκεντρο και να εμπλζκεται ζγκαιρα ςτον ςχεδιαςμό οποιαςδιποτε ςχετικισ παρζμβαςθσ. Σεχνικά δεν υπάρχει φραγμόσ ςτθ χριςθ των ΣΠΕ. Τπάρχει, αςφαλϊσ, διαβάκμιςθ των πολιτϊν ωσ προσ τθ χριςθ των ΣΠΕ. Από τον «ανυποψίαςτο, αδιάφορο ι τεχνοφοβικό» πολίτθ ζωσ τον «τεχνο-ενκουςιϊδθ» και απαιτθτικό χριςτθ. Ο απαιτθτικόσ χριςτθσ βεβαίωσ μετράει δφο φορζσ. Δεν χρειάηεται όλοι να γίνουν ειδικοί. Όμωσ, θ μετατόπιςθ των πολιτϊν ςε πιο απαιτθτικι χριςθ διαμορφϊνει δυναμικι. Θ μαηικι δθμόςια παρζμβαςθ είναι αναγκαία καταρχιν για τθ διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν ευνοϊκϊν ςτθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ, αλλά και για τθν ανάλθψθ μαηικϊν πρωτοβουλιϊν για τθν εξοικείωςθ με τισ ΣΠΕ, για τθν αποτροπι του επικίνδυνου «ψθφιακοφ αποκλειςμοφ». 47

48 5. Οι ΣΠΕ κζλουν τον άνκρωπό τουσ και τουσ πρωταγωνιςτζσ τουσ (ICT champions) Οι ΣΠΕ κζλουν τον άνκρωπό τουσ. Οποιοςδιποτε οργανιςμόσ- δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ- κζλει λειτουργικά να αξιοποιιςει τισ ΣΠΕ χρειάηεται τον άνκρωπο ι/και τθν ομάδα που κα αναλάβει να ςυντονίςει και να προωκιςει το όλο εγχείρθμα. 48

49 6. Ο τρόποσ ανάπτυξθσ και χριςθσ μετράει Ο τρόποσ ανάπτυξθσ τθσ χριςθσ των ΣΠΕ μετράει. Θ αρχιτεκτονικι των ςυςτθμάτων μετράει. Από τα ποφ μεγάλα ςυςτιματα (τισ «φάλαινεσ» τθσ πλθροφορικισ) πρζπει να μεταβοφμε ςτθ ςταδιακι και ςπονδυλωτι ανάπτυξθ ευζλικτων λφςεων που ςτθρίηονται ςτθν αξιοποίθςθ του Διαδικτφου (ςτα «δελφίνια» τθσ πλθροφορικισ). Κρίςιμεσ προχποκζςεισ για τθ διάχυςθ των ΣΠΕ αποτελοφν: θ διαλειτουργικότθτα, το ανοιχτό λογιςμικό και τα ανοιχτά ςυςτιματα, θ ανάπτυξθ μιασ εφαρμογισ για τθν πολλαλπλι επαναχρθςιμοποίθςι τθσ, θ παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςε πραγματικό χρόνο, θ υιοκζτθςθ μιασ λογικισ δφο ςταδίων ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των ζργων (λογικι 80/20) κ.α. 49

50 7. Θ παρουςία και θ ποιότθτα των μθχανιςμϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ μετράει Θ ζλλειψθ μθχανιςμϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν χριςθ και τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτον δθμόςιο τομζα, αλλά και παροχισ ςε επιχειρθματικι βάςθ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ προσ τισ επιχειριςεισ και τουσ μεμονωμζνουσ χριςτεσ, ίςωσ να αποτελεί μια από τισ κφριεσ αιτίεσ τθσ αργισ εξάπλωςθσ τθσ χριςθσ 50

51 8. Μεταφορά τεχνογνωςίασ και αξιοποίθςθ καλϊν πρακτικϊν Σράπεηεσ <-> Δθμόςιοσ Σομζασ (θ ςυνάντθςθ του Οκτωβρίου 2010) ΕΔΕΣ? «φηευξισ» ΑΕΙ/ΣΕΙ, ΕΔΕΣ χολικό Δίκτυο 51

52 8. Δομικόσ διαχωριςμόσ Ο δομικόσ διαχωριςμόσ τθσ διαχείριςθσ των δικτυακϊν τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν από τισ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν και θ δθμόςια διαχείριςθ των ποικίλων υποδομϊν που αναπτφςςονται με κοςτοςτρεφι τρόπο είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ του ανταγωνιςμοφ και για τθ λειτουργία των προθγμζνων υποδομϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ωσ δθμοςίου αγακοφ προςβάςιμου από όλουσ (θ ευρυηωνικότθτα ωσ εκνικι υποδομι). 52

53 9. Θ προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ και των δικτφων οπτικϊν ινϊν Εκνικό Δίκτυο Οπτικϊν Ινϊν (FTTH)? Σα MAN (οπτικοί δακτφλιοι των μεγάλων πόλεων) Demand approach vs. Built it and they will come 53

54 9. Κλαδικι αναδιάρκρωςθ Ο αναπροςανατολιςμόσ, θ αναδιάρκρωςθ και θ αναβάκμιςθ του κλάδου των ΣΠΕ με κατεφκυνςθ τθν άρςθ του κατακερματιςμοφ, τθν εκκακάριςθ των εκκρεμοτιτων, τθ ςυνεργαςία τόςο μεταξφ των επιχειριςεων όςο και με τον κόςμο τθσ ζρευνασ, τθν παροχι υπθρεςιϊν και τθν εξειδίκευςθ (και ςε νθςίδεσ αγοράσ), τθ μακροχρόνια επζνδυςθ ςε ικανότθτεσ. 54

55 10. Αναγκαία θ ιςχυρι αλλά αποτελεςματικι δθμόςια παρζμβαςθ Θ ανάπτυξθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ απαιτεί ιςχυρι αλλά και αποδοτικι-αποτελεςματικι δθμόςια παρζμβαςθ. Ο ρόλοσ του δθμοςίου τομζα ωσ αποτελεςματικοφ ρυκμιςτι, ωσ ευφυοφσ αγοραςτι, ωσ αποδοτικοφ χρθματοδότθ και ωσ δραςτιριου υποκινθτι και ςυντονιςτι μιασ εκνικισ προςπάκειασ που κζτει και προωκεί φιλόδοξουσ ςτόχουσ για τθν αξιοποίθςθ των ΣΠΕ παραμζνει αναντικατάςτατοσ. Θ δθμόςια παρζμβαςθ πρζπει να αποςκοπεί: α) ςτθ διαμόρφωςθ μιασ «κρίςιμθσ μάηασ» χρθςτϊν, θλεκτρονικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν παρεχόμενων ςε πραγματικό χρόνο κακϊσ και ψθφιακοφ περιεχομζνου δθμόςια διακζςιμου, β) ςτθν αλλαγι τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ και ειςαγωγι νζων ςχθμάτων υλοποίθςθσ ζργων ΚτΠ (Public Procurement for Innovation, PPI με service agreements, two-stage implementation) γ ) ςτθν ενεργοποίθςθ τθσ αγοράσ και των επιχειριςεων, δ) ςτθν υποςτιριξθ τθσ αναγκαίασ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, και προπαντόσ, ε) ςτθν κινθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ. 55

56 11. Κινθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ και των πρωτοπόρων τθσ κζψθ ενδζκατθ, αλλά ίςωσ ςθμαντικότερθ: Η Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ είναι πολφ ςοβαρι υπόκεςθ για να τθν αφιςουμε μόνο ςτουσ ειδικοφσ τθσ πλθροφορικισ και των επικοινωνιϊν. Απαιτεί τθν κινθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ, των πρωτοπόρων τεχνολογικά δυνάμεων, των «τεχνο-διαφωτιςτϊν» και των ψθφιακϊν εκελοντϊν και κυρίωσ τθν εμπιςτοςφνθ ςτισ νζεσ γενιζσ 56

57 Επιχειρθματικότθτα ςτο πλαίςιο παγκόςμιων οικοςυςτθμάτων καινοτομίασ (Zahra and Nambisan, 2011) Οι κακιερωμζνεσ επιχειριςεισ ςε πολλοφσ κλάδουσ (και ςτισ ΣΠΕ) χρειάηονται πρόςβαςθ ςε διάςπαρτα δίκτυα γνϊςθσ προκειμζνου να αναπτφξουν και να αγοράςουν καινοτομίεσ. Σο παράδειγμα τθσ Apple (κεντρικόσ παίκτθσ και ςυντονιςτισ τθσ τεχνολογικισ πλατφόρμασ) και του i-phone, που προςκαλεί μικρζσ επιχειριςεισ και άτομα να χρθςιμοποιιςουν τθν πλατφόρμα τθσ και να αναπτφξουν καινοτομίεσ (λογιςμικό και περιεχόμενο) γιϋ αυτιν και τθν παγκόςμια αγορά. Αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που προςφζρει θ ςυμμετοχι ςε ζνα παγκόςμιο οικοςφςτθμα καινοτομίασ. Θ ανάδειξθ και κυριαρχία πλατφορμϊν καινοτομίασ προςφζρουν γόνιμο ζδαφοσ για τθ δθμιουργία νζων επιχειριςεων. Εςπερίδα Athens MBA Alumni, ΟΠΑ, 22/5/2012 Γιάννθσ Καλογιρου, Κακθγθτισ ΕΜΠ 57

58 Οι νζεσ επιχειριςεισ κινθτϊν εφαρμογϊν ςτθν Ελλάδα Αντιπροςωπεφουν το 90% του κφκλου εργαςιϊν του κλάδου τουσ. Απαςχολοφν 4000 εργαηομζνουσ (από τουσ οποίουσ 1000 υψθλισ επιςτθμονικισ ςτάκμθσ). υνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν> 400 εκατ. Ευρϊ. Επιχειρθματικι παρουςία ςε πολλζσ χϊρεσ. Θ πελατειακι τουσ βάςθ περιλαμβάνει τουσ ςθμαντικότερουσ παρόχουσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςτον κόςμο. Εςπερίδα Athens MBA Alumni, ΟΠΑ, 22/5/2012 Γιάννθσ Καλογιρου, Κακθγθτισ ΕΜΠ 58

59 Νζεσ επιχειριςεισ εντάςεωσ γνϊςθσ που αξιοποιοφν ερευνθτικά αποτελζςματα ςτον τομζα των ΣΠΕ θμαντικό ερευνθτικό δυναμικό. Δθμιουργία επιχειριςεων εντάςεωσ γνϊςθσ ςε εφαρμογζσ που ςυνδζονται με τισ ΣΠΕ και ςε τομείσ με χαμθλό κόςτοσ ειςόδου. Εςπερίδα Athens MBA Alumni, ΟΠΑ, 22/5/2012 Γιάννθσ Καλογιρου, Κακθγθτισ ΕΜΠ 59

60 Σα ενκαρρυντικά ςθμεία Ερευνθτικι παρουςία ςτα ανταγωνιςτικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Νζεσ γενιζσ καταρτιςμζνων και εξοικειωμζνων χρθςτϊν. Ιςχυρό μακθματικό υπόβακρο ςε αρκετοφσ φοιτθτζσ και μεταπτυχιακοφσ που επιτζπει καλι μοντελοποίθςθ διεργαςιϊν και ςυςτθμάτων- θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και ψθφιακά εργαλεία ςε πολλοφσ κλάδουσ. Κοινότθτεσ ψθφιακϊν εκελοντϊν (π.χ. Ανοιχτό λογιςμικό), Αναγκαιότθτα διαςφνδεςθσ τθσ λειτουργικισ αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ με μεγάλουσ ςτόχουσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ πολιτικισ. 60

«Τριάντα πέντε χρόνια προς την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα: Τι μπορούμε να μάθουμε από τη διαδρομή της;»

«Τριάντα πέντε χρόνια προς την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα: Τι μπορούμε να μάθουμε από τη διαδρομή της;» «Τριάντα πέντε χρόνια προς την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα: Τι μπορούμε να μάθουμε από τη διαδρομή της;» Γιάννης Καλογήρου Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ομάδα Infostrag, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν και πως οι ΤΠΕ να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάκαμψη και σε μια νέα

Μπορούν και πως οι ΤΠΕ να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάκαμψη και σε μια νέα Μπορούν και πως οι ΤΠΕ να συνεισφέρουν στην και σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας;» Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Ερευνητική ομάδα Infostrag/ ΕΒΕΟ/ΕΜΠ 14 ο ICT Forum, Αθήνα, 16 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν 1 Περιοχζσ καινοτομίασ, κφριοσ ςκοπόσ των οποίων είναι να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. Μζςα από ζνα δυναμικό και καινοτόμο μίγμα πολιτικϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία. Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας

Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία. Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας Ινστιτούτο Νεολαίας Δημιοσργώ-Επιτειρώ-Καινοτομώ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ

Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Το Σχζδιο Νόμου για τθν "Εγκατάςταςθ Εκνικισ Υποδομισ Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν Ανοικτισ Πρόςβαςθσ" και θ ςθμαςία του για τθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Τον Αφγουςτο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

υμπερϊςματα εμιναρύου Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2012

υμπερϊςματα εμιναρύου Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2012 υμπερϊςματα εμιναρύου Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2012 To εμινάριο τθσ Ερμοφπολθσ του 2012 για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ που διοργάνωςε θ Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρ Ιςτορίασ Επιςτθμϊν& Τεχνολογίασ 28/3/2013. Γ.Καλογιρου & Α.Πρωτόγερου "Freeman, Pavitt, SPRU"

Συνδρ Ιςτορίασ Επιςτθμϊν& Τεχνολογίασ 28/3/2013. Γ.Καλογιρου & Α.Πρωτόγερου Freeman, Pavitt, SPRU Η ςυμβολι των Chris Freeman και Keith Pavitt και ευρφτερα τθσ Σχολισ του SPRU ςτθ διαμόρφωςθ των «Σπουδών τησ Καινοτομίασ» και τθσ περιοχισ «Επιςτημονικήσ και Τεχνολογικήσ Πολιτικήσ» Γιάννησ Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα