«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;»"

Transcript

1 «Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;» Γιάννθσ Καλογιρου Εργαςτιριο Βιομθχανικισ & Ενεργειακισ Οικονομίασ, ομάδα Infostrag, ΕΜΠ Ανοιχτό εμινάριο Οικονομικισ Ιςτορίασ, Σμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, ΕΚΠΑ Ακινα, 1 Απριλίου

2 Θ προςζγγιςθ Από τθ ςκοπιά: του ςυμμετζχοντοσ παρατθρθτι, του ερευνθτι των οικονομικϊν τθσ τεχνολογικισ αλλαγισ, τθσ τεχνολογικισ & βιομθχανικισ πολιτικισ 2

3 The Victorian Internet: The Remarkable Story of the Telegraph and the 19 th Century s On-line Pioneers (Standage, 1998) It contains parallels between the reception of the telegraph and the Internet that I knew nothing about. The struggles of the early telegraph builders, the rivalries, the public perception of the system- all have perspectives and implications that seem relevant to today s Internet (Vinton Cerf, coinventor of the Internet). Ο τθλζγραφοσ, το πρϊτο ςφγχρονο δίκτυο επικοινωνίασ, επζφερε ακόμθ μεγαλφτερεσ αλλαγζσ ςτθν οπτικι του κόςμου τον 19 ο αιϊνα. 3

4 Looking at IS POLICY IMPLEMANTATION: 575 years later : Does it still hold? [EUROCPR, 2006] The difficulties they encounter in acquiring their principalities arise partly because of the new institutions and laws they are forced to introduce in founding the state and making themselves secure. It should be borne in mind that there is nothing more difficult to handle, more doubtful of success, and more dangerous to carry through than initiating changes in a state s constitution. The innovator makes enemies of all those who prospered under the old order, and only lukewarm support is forthcoming from those who would prosper under the new. Their support is lukewarm partly from fear of their adversaries, who have the existing laws on their side, and partly because men are generally incredulous, never really trusting new things unless they have tested them by experience. In consequence, whenever those who oppose the changes can do so, they attack vigorously, and the defence made by the others is only lukewarm. So both the innovator and his friends come to grief. Niccolo Machiavelli, «The Prince», 1531 Hope that we will not come to grief 575 years latter too! 4

5 Αναγκαίεσ εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ: Δεδομζνα, Πλθροφορία, Γνϊςθ, οφία Where is the knowledge we have lost in information? Where is the wisdom we have lost in knowledge? T.S. Eliot in his Chorus for The Rock If he had lived to see the Information Society he might have added: Where is the information we have lost in data? (Chris Freeman, F. Louca, «As time goes by, 2001). 5

6 35 Χρόνια ΚτΠ ςτθν Ελλάδα Κρίςιμεσ διεκνείσ εξελίξεισ και κεωριςεισ. Θ διαδρομι και τα ορόςθμά τθσ. Θ ςτρατθγικι: Οι ςτόχοι, οι αποφάςεισ, οι πολιτικζσ. Θ διαςφνδεςθ με τθν αναπτυξιακι προςπάκεια και ζνα μεγάλο κοινωνικό-οικονομικό μεταςχθματιςμό (τεχνολογία, οικονομία, κοινωνία). Σα υποκείμενα και οι κινθτιριεσ δυνάμεισ. Σα μζςα και τα εμπόδια. Ομοιογζνεια και ιδιομορφίεσ. Σα επιτεφγματα και οι αποτυχίεσ. Οι ςυνολικότερεσ επιδόςεισ και οι ςυγκρίςεισ. Οι επιδράςεισ. Θ ρθτορικι. Σι μζλει γενζςκαι. 6

7 Γιατί ΚτΠ? Οι ΣΠΕ ςυνδζονται με ζνα από τα μεγάλα κφματα τεχνολογικισ αλλαγισ και τουσ αντίςτοιχουσ μεγάλουσ κοινωνικο-οικονομικοφσ μεταςχθματιςμοφσ (ICT paradigm). ΣΠΕ τεχνολογία γενικοφ ςκοποφ (ΣΠΕ επιδρά καταλυτικά ςτον τρόπο οργάνωςθσ κάκε κλάδου, κάκε οργανιςμοφ, κάκε υπθρεςίασ, κάκε λειτουργίασ όλων των κλάδων και όλων των οργανιςμϊν) ΣΠΕ ςθμαντικό οικοςφςτθμα παραγωγισ και καινοτομίασ. ΣΠΕ: Πολφτιμο ςχετικά αναξιοποίθτο «αναπτυξιακό κοίταςμα» ςτον ελλθνικό χϊρο. Γενικζσ διεκνείσ τάςεισ ςυμπλζκονται με εκνικζσ ιδιαιτερότθτεσ και ιδιομορφίεσ. Μακρφσ χρόνοσ ζωσ τθ διάχυςι τουσ διεκνϊσ. Δφςβατοσ δρόμοσ ςτθν Ελλάδα. 7

8 Κρίςιμεσ εξελίξεισ και κεωριςεισ ςτον κόςμο (1) 1440: Θ εκτυπωτικι πρζςςα του Gutenberg 1689: Ο John Locke ορίηει τθ γνϊςθ. «Θ γνϊςθ είναι θ πρόςλθψθ τθσ ςυμφωνίασ ι τθσ διαφωνίασ δφο ιδεϊν». 1962: O Machlup αναδεικνφει τθ βιομθχανία τθσ γνϊςθσ (29% του ΑΕΠ των ΗΠΑ). 1964: Ο Michael Polanyi αναπτφςςει τθν ζννοια τθσ άρρθτθσ γνϊςθσ (tacit knowledge) [ςε αντιπαραβολι με τθν κωδικοποιθμζνθ γνϊςθ (codified knowledge) 1964: Marshall Mc Luhan, προβλζπει τθν ζλευςθ μιασ νζασ κοινωνίασ (το παγκόςμιο χωριό) που κα χαρακτθρίηεται από μεγαλφτερθ διαςφνδεςθ (connectivity) και δικτφωςθ (networking). 1966: O Peter Drucker μιλάει για τον εργάτθ τθσ γνϊςθσ (the knowledge worker). 8

9 Κρίςιμεσ εξελίξεισ και κεωριςεισ ςτον κόςμο (2) 1973: Daniel Bell μιλάει για τθ μεταβιομθχανικι κοινωνία και το 1979 τθ μετονομάηει ςε Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ : Σα πρϊτα ψθφιακά τθλεφωνικά δίκτυα (Καναδάσ, Γαλλία). 1980: Alvin Toffler μιλάει για το Σρίτο Κφμα. 1982/1990: John Naisbitt & Patricia Aburdene προτείνουν 10 μζγα-τάςεισ που κα διαμορφϊςουν τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ 1983: Perez, Freeman, Σο τεχνο-οικονομικό παράδειγμα με εφαρμογι και ςτισ ΣΠΕ : Σο Εκνικό φςτθμα Καινοτομίασ (NIS), υνεργαςία μεταξφ C. Freeman (1982) και του IKE Group του Πανεπιςτθμίου του Aalborg ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980 Lundvall (1985) για τθν αρχικι διαμόρφωςθ τθσ ζννοιασ και του αναλυτικοφ πλαιςίου που άλλαξε τθν οπτικι μασ για τθν καινοτομία 9

10 Κρίςιμεσ εξελίξεισ και κεωριςεισ ςτον κόςμο (3) 1987: O Bill Atkinson δθμιουργεί το HyperCard-Dynamic Programming application 1991: The Internet Network s: GSM 1991: Jean Lave and Etienne Wenger (1991) αναλφουν το φαινόμενο τθσ Community of Practice 1992: Ο Tim Berners Lee παρουςιάηει τον παγκόςμιο ιςτό (www) ςτο CERN (Ελβετία).. 10

11 Κρίςιμεσ εξελίξεισ και κεωριςεισ ςτον κόςμο (4) 1993: Delors/ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Information Society ωσ πρόκλθςθ ςτο πλαίςιο τθσ Λευκισ Βίβλου Growth, competitiveness, and employment. 1994: Επιτροπι Bangeman, Europe and the global information society 1995: Nonaka & Takeuci αναπτφςςουν τθν spiral process theory of knowledge. Θεωροφν ότι θ δθμιουργία τθσ γνϊςθσ είναι το αποτζλεςμα ενόσ ςυνεχοφσ κφκλου τεςςάρων ολοκλθρωμζνων διεργαςιϊν. 1995:Karl-Erik Sveiby για το «Διανοθτικό Κεφάλαιο» (Intellectual Capital). 11

12 Κρίςιμεσ εξελίξεισ και κεωριςεισ (ςτον κόςμο) 1996:Don Tapscott, «Σα δϊδεκα κζματα τθσ νζασ οικονομίασ». 1996: M. Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture Volume I: The Network Society. 1997: Η κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ για όλουσ (Ζκκεςθ Highlevel Commission τθσ ΕΕ, Soete, Freeman,..). 1997: Lundval, The globalised learning economy. 1998:Davenport & Prusak, Velocity and Viscosity in the movement and transfer of knowledge. The new economy (ΘΠΑ).: The Knowledge-based economy (Ευρϊπθ, τρατθγικι τθσ Λιςαβϊνασ). 12

13 Θ Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ (Mansell & Steinmueller) Ο όροσ «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ» αναφζρεται ςτθ χριςθ των ΣΠΕ και ςτισ ςχετιηόμενεσ με αυτζσ κοινωνικζσ, οικονομικζσ, πολιτικζσ και πολιτιςμικζσ εξελίξεισ ςε ςφνδεςθ με τθν αυξανόμενθ διακεςιμότθτα νζων μορφϊν πλθροφορίασ και μζςων επικοινωνίασ». 13

14 Ζνα ερϊτθμα πλανιζται Σι ζγινε και κυρίωσ τι δεν ζγινε και γιατί; Αφετθρία αναςτοχαςμοφ: Πρακτικι ςκζψθ, Από τθ ςκοπιά ενόσ ςυμμετζχοντοσ παρατθρθτι, Αναγκαία θ δθμιουργία και νζων ιςτορικά, τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά προςδιοριςμζνων εννοιϊν (Conceptualisation) Αναγκαία μια ςυνολικι αφιγθςθ με επιπτϊςεισ ςτθ διαμόρφωςθ δθμόςιων πολιτικϊν, επιχειρθματικϊν ςτρατθγικϊν και ευρφτερα ςτρατθγικϊν κεωριςεων και νζων πρακτικϊν κατευκφνςεων/ και ςτθν αλλαγι τρόπων ςκζψθσ (mindsets) και νοοτροπιϊν. Ο ρόλοσ κατεςτθμζνων ςυμφερόντων και νοοτροπιϊν ςτθν αδράνεια και τθν αντίςταςθ ςτθν ορκολογικι και λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςε διάφορουσ χϊρουσ (υγεία?) Ο ρόλοσ των χρθςτϊν και των επιχειριςεων πλθροφορικισ. Ιεραρχθμζνθ και διαφοροποιθμζνθ ανάδειξθ των αιτίων και των αιτιωδϊν ςχζςεων. Δυναμικι επιχειρθματικότθτασ. 14

15 Θ διαδρομι και τα ορόςθμά τθσ 1. Πολιτικι απόφαςθ κυβζρνθςθσ Κ. Καραμανλι για ψθφιοποίθςθ του τθλεφωνικοφ δικτφου ςε ςυνδυαςμό με τθν εγχϊρια παραγωγι ψθφιακϊν ςυςτθμάτων μεταγωγισ (ΕΛΒΗΛ): Από τθν ζγκαιρθ αρχικι απόφαςθ (1977) ςτθν κακυςτερθμζνθ- μζςω ςκλθρϊν διαμαχϊν γφρω από το ςχιμα και τουσ προμθκευτζσ- ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ (1990, οικουμενικι). 2. Ενίςχυςθ του κλάδου παραγωγισ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων: Η δθμιουργία τθσ ΕΛΤΠ (αϋμιςό δεκαετίασ 1980) που δεν μπόρεςε τελικϊσ να επιβιϊςει. 3. ΜΟΠ Πλθροφορικισ (κυβζρνθςθ Α. Παπανδρζου) 15

16 Θ διαδρομι και τα ορόςθμά τθσ 3. Σα ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά δίκτυα ( ) Bottom up κινιςεισ τθσ ακαδθμαϊκισ και ερευνθτικισ κοινότθτασ από τθ δεκαετία του 1980 (Δθμόκριτοσ, ΙΣΕ, ΕΜΠ). Forthnet: spin-off. Παρεμβάςεισ δθμόςιασ πολιτικισ *ΓΓΕΣ για ΕΔΕΣ το 1995, και ςτθ ςυνζχεια Τπ. Παιδείασ (ΕΠΕΑΕΚ), ΤΠΑΝ/ ΤΠΟΙΚΟ (ΚτΠ & ΕΠΑΝ)]. 7. Κλειςκζνθσ/ Δθμόςια Διοίκθςθ (ΒϋΚΠ) 8. Taxis (ΓΓΠ), Φορολογικζσ Αρχζσ (ΒϋΚΠ) 16

17 Θ διαδρομι και τα ορόςθμά τθσ (..ςυνεχ..) Κείμενο πλαίςιο για τθν ΚτΠ (ΤΒΕΣ, Κ. θμίτθσ, 1995). Ρυκμιςτικι Αρχι Σθλεπικοινωνιακισ Αγοράσ: Ζναρξθ λειτουργίασ ΕΕΣ (Σ) * τρατθγικι για τθν ΚτΠ (1999: εγκρίνεται από τθν Κυβερνθτικι Επιτροπι) και Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα για τθν ΚτΠ (Άνοιξθ 2001: εγκρίνεται από τθν ΕΕ) φψουσ περίπου 1 τριςεκ. δρχ.). Δθμιουργία των οργάνων/ Μθχανιςμϊν τθσ ΚτΠ (Ειδικι Γραμματεία ΚτΠ/ ΤΠΟΙΚΟ, ΚτΠ ΑΕ, Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ),

18 Θ διαδρομι και τα ορόςθμά τθσ Κρίςθ εταιρειϊν κλάδου ΣΠΕ, ιδίωσ τθσ Πλθροφορικισ, μζςω τθσ χίμαιρασ του ΧΑΑ ςε ςυνδυαςμό με τθν «ψευδαίςκθςθ» επίλυςθσ των ταμειακϊν προβλθμάτων» μζςω τθσ ροισ παραγγελιϊν από το ΕΠ ΚτΠ ( ). Αρκρο 5 Α παρ. 2 του ανακεωρθμζνου ςυντάγματοσ του 2001: Θ πρόςβαςθ ςτθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ δικαίωμα του πολίτθ για τθν διαςφάλιςθ του οποίου πρζπει να μεριμνιςει θ πολιτεία (θ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο κακολικι υπθρεςία). Ο ΟΣΕ παραχωρείται ςτθν DT (2008). 18

19 Σο ςχιμα: Διαδρομι τεςςάρων ςταδίων (χωρίσ να παραγνωρίηονται οι επικαλφψεισ) τάδιο 1 ο : Θ «επϊαςθ». χετικά ζγκαιρθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ των ΣΠΕ (ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ διεκνείσ εξελίξεισ και τάςεισ), ςθμαντικζσ ςτρατθγικζσ επιλογζσ και παρεμβάςεισ του κράτουσ (τζλθ ϋ70- ϋ80- αρχζσ 1990). τάδιο 2 ο : Θ μεγάλθ χίμαιρα και θ περίοδοσ των εξωπραγματικϊν προςδοκιϊν ιδίωσ για τον κλάδο εταιρειϊν πλθροφορικισ (βϋ μιςό δεκαετίασ 1990). 19

20 Σο ςχιμα: Διαδρομι τεςςάρων ςταδίων τάδιο 3 ο : Ο λαβφρινκοσ τθσ υλοποίθςθσ των μεγάλων ζργων και προγραμμάτων ιδίωσ ςτο δθμόςιο τομζα (ΓϋΚΠ). τάδιο 4 Ο : Σο ςτοίχθμα τθσ λειτουργικισ αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και κοινωνίασ. 20

21 Οι ςτρατθγικζσ για τισ ΣΠΕ ςτθν Ελλάδα Δεκαετίεσ 1970 και 1980: Βιομθχανικι Πολιτικι για τθν ανάπτυξθ των κλάδων των Σθλεπικοινωνιϊν και τθσ Πλθροφορικισ μζςω κυρίωσ τθσ αξιοποίθςθσ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ του κράτουσ. Δεκαετία 1990: Ειςαγωγι τθσ Πλθροφορικισ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ+ Ερευνθτικι Πολιτικι (ΒϋΚΠ) 21

22 Οι ςτρατθγικζσ για τισ ΣΠΕ ςτθν Ελλάδα ΣΡΑΣΘΓΙΚΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚτΠ 1995: Γενικό κείμενο πλαίςιο του ΤΒΕΣ: «Θ ελλθνικι ςτρατθγικι ςτθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ: Εργαλείο για τθν Απαςχόλθςθ, τθν Ανάπτυξθ και τθν Ποιότθτα Ηωισ». 1999: τρατθγικι για τθν ΚτΠ και ΕΠ ΚτΠ. 2002: τρατθγικι για τθν ευρυηωνικι πρόςβαςθ (Λικάνεν: «υπόδειγμα για άλλεσ χϊρεσ», αλλά : Θ ψθφιακι υπόςχεςθ: Εμπλουτιςμόσ και επικαιροποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ. 22

23 Οι ςτρατθγικζσ για τισ ΣΠΕ ςτθν Ελλάδα Επιτροπι τρατθγικισ του Δθμοςίου Σομζα (διαγραμματειακι). Αποδζςμευςθ τθσ ΕΓ ΚτΠ από τθν ενιαία ευκφνθ ςχεδιαςμοφ, ζνταξθσ και υλοποίθςθσ. Διαχωριςμόσ ευκυνϊν. Ψθφιακι τρατθγικι, Διάςπαςθ του Ενιαίου Προγράμματοσ ςε δφο προγράμματα ςτο ΕΠΑ: α)βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ, και β) Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ. Ντουμπλάριςμα των πάντων. Δφο ςαφι υπουργικά κζντρα ςτο εςωτερικό τθσ κυβζρνθςθσ και κατά καιροφσ περιςςότερα κζντρα πρωτοβουλίασ και επιρροισ : Αξιοποίθςθ υφιςταμζνων πόρων και ανκρϊπινου δυναμικοφ με προςπάκεια άμεςθσ διαςφνδεςθσ των ΣΠΕ με πιεςτικοφσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ. Δυςκολία διεφκυνςθσ και ενιαίου ςυντονιςμοφ του εγχειριματοσ λόγω πολλϊν κζντρων αποφάςεων και επιρροισ. 23

24 Κατάταξθ Ελλάδασ ωσ προσ Διεκνείσ Δείκτεσ Ε-Government Development Index 2012 του ΟΘΕ: 37 θ κζςθ (από 41 θ το 2010) ςε 193 χϊρεσ του κόςμου και τθν 20 θ κζςθ (από 22 θ το 2010) ςτθν Ε.Ε.. Δείκτεσ Online Sophistication & Full Online Availability τθσ ΕΕ: Για το 2010 θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθ χαμθλότερθ κζςθ μεταξφ 31 χωρϊν (ΕΕ-27 και Νορβθγία, Ελβετία, Σουρκία, Κροατία). The Networked Readiness Index του Παγκόςμιου Οικονομικοφ Φόρουμ (WEF): 59 θ κζςθ ςε 142 χϊρεσ για το ενϊ είχε πζςει ζωσ και τθν 64 θ κζςθ για το από τθν 31 θ κζςθ το

25 egovernment Development Index (UN, 2012)

26 Ψθφιακό Βακμολόγιο 2011: Θ Ελλάδα μεταξφ των χωρϊν τθσ ΕΕ το 72% των δεικτϊν που μετρά το Ψθφιακό Θεματολόγιο, θ Ελλάδα υςτερεί του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου 22 δείκτεσ άνω του μ.ό. ΕΕ27 57 δείκτεσ κάτω του μ.ό. ΕΕ27 Σομείσ που παρατθρείται θ μεγαλφτερθ υςτζρθςθ: - Διακεςιμότθτα ςυνδζςεων διαδικτφου υψθλϊν ταχυτιτων (> 30Mbps) - Mobile Internet - Ηλεκτρονικζσ προμικειεσ - Ηλεκτρονικζσ αγορζσ/πωλιςεισ (από τθν πλευρά των πολιτϊν, αλλά και των επιχειριςεων) 26

27 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟ ΠΟΛΙΣΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ Ψθφιακό Βακμολόγιο 2011: Διακεςιμότθτα 20 βαςικϊν υπθρεςιϊν 8 από τισ 20 υπηρεςίεσ πλήρωσ διαθζςιμεσ ηλεκτρονικά 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες Country Score: GREECE Δημόριεπ Ποξμήθειεπ Πεοιβαλλξμςικέπ άδειεπ Σελωμειακέπ διαρατήρειπ Τπξβξλή ρςξιυείωμ ρε ςαςιρςική Αουή Έμαονη επιυείοηρηπ ΥΠΑ: δήλωρη και ειδξπξίηρη εκκαθάοιρηπ Υόοξπ επιυειοήρεωμ: δήλωρη και ειδξπξίηρη εκκαθάοιρηπ Ειρτξοέπ κξιμωμικήπ αρτάλιρηπ για ςξσπ εογαζξμέμξσπ Τπηοερίεπ σγείαπ Αμακξίμωρη μεςακόμιρηπ (αλλαγή διεύθσμρηπ) Ειραγωγή ρςημ αμώςαςη εκπαίδεσρη Πιρςξπξιηςικά (γεμμήρεωπ και γάμξσ): αίςηρη και παοαλαβή Δημόριεπ βιβλιξθήκεπ Δήλωρη ποξπ ςημ αρςσμξμία (π.υ., ρε πεοίπςωρη κλξπήπ) Έκδξρη ξικξδξμικήπ άδειαπ Καςαυώοηρη ξυήμαςξπ Ποξρωπικά έγγοατα (διαβαςήοιξ και άδεια ξδήγηρηπ) Ειρτξοέπ κξιμωμικήπ αρτάλιρηπ Τπηοερίεπ αμαζήςηρηπ εογαρίαπ Υόοξπ ειρξδήμαςξπ: δήλωρη και ειδξπξίηρη εκκαθάοιρηπ

28 Ψθφιακό Βακμολόγιο 2011: Διακεςιμότθτα 20 βαςικϊν υπθρεςιϊν Ψθφιακι Ολοκλιρωςθ (online sophistication) 20 υπθρεςιϊν Country Score: 70% (EU average: 90%) Πλιρθσ θλεκτρονικι διακεςιμότθτα υπθρεςιϊν (full online availability) Country Score: 48% (EU average: 82%) Στο δείκτη τησ πλήρουσ ηλεκτρονικήσ διαθεςιμότητασ των υπηρεςιών, η Ελλάδα καταλαμβάνει τισ τελευταίεσ θζςεισ ςτην κατάταξη: Πολίτεσ GR Επιχειρήςεισ GR 28

29 Network Readiness Index (Ranking) SWEDEN; 1 FINLAND; 3 DENMARK; 4 NETHERLANDS; 6 11 UNITED KINGDOM;10 GERMANY; AUSTRIA; 19 LUXEMBOURG; 21 BELGIUM; 22 FRANCE; 23 IRELAND; PORTUGAL; 33 SPAIN; ITALY; GREECE; 59

30 Σο NRI για τθν Ελλάδα

31 Βακμόσ διείςδυςθσ ευρυηωνικότθτασ ΕΕ27 (2010) Πθγι: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010

32 Κατανομι τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ ανά ερευνθτικι περιοχι ςτα 6 ΠΠ ( ) το 41% τθσ ςυνολικισ ελλθνικισ ςυμμετοχισ αφορά ςε ζργα ΣΠΕ και ξεπερνά κατά πολφ τθν αντίςτοιχθ ευρωπαϊκι ςυμμετοχι Greek participation Total participation Other areas Quality of life (life sciences, biotechnology, biomedical research) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Information and communication technologies (IT, communications, telematics) Energy (nuclear and non-nuclear), environment (including transport) and sustainable development Competitive and sustainable growth (industrial and manufacturing technologies including aeronautics) 32

33 Βακμόσ διείςδυςθσ ευρυηωνικότθτασ ΕΕ27 Πθγι: Communications Committee, Broadband access in the EU: situation at 1 July 2012

34 Χριςθ από τθν Κοινωνία/Οικονομία τοιχεία τθσ Eurostat (2011) *πολίτεσ+: Σο επίπεδο χριςθσ του ίντερνετ ςτθν Ελλάδα είναι εμφανϊσ χαμθλότερο από το μζςο ευρωπαϊκό. Σο 47% των πολιτϊν ςτθν Ελλάδα είναι τακτικοί χριςτεσ του ίντερνετ (τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα) ενϊ το μζςο ποςοςτό των τακτικϊν χρθςτϊν ςτθν Ε.Ε. είναι 68%. Σο χάςμα παρουςιάηεται πολφ μεγαλφτερο ςτισ μεγάλεσ θλικίεσ (55+) και ςτουσ πολίτεσ με χαμθλό μορφωτικό επίπεδο. Θ Ελλάδα δεν απζχει ςθμαντικά από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο όςον αφορά πιο απλζσ υπθρεςίεσ (πλθροφόρθςθ, ανάγνωςθ εφθμερίδων, χριςθ social media). Μεγαλφτερο χάςμα υπάρχει ωσ προσ τισ πιο ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ (e-commerce και e-government). 34

35 Χριςθ από τθν Κοινωνία/Οικονομία τοιχεία τθσ Eurostat (2011) *επιχειριςεισ+: Οn-line αγορζσ πραγματοποίθςε το 35% των επιχειριςεων τθσ Ε.Ε. ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό των ελλθνικϊν ιταν 13%. Οnline πωλιςεισ πραγματοποίθςε το 15% ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό των ελλθνικϊν ιταν 9%. Ο κφκλοσ εργαςιϊν που αφορά το e-commerce αποτελεί το 14% του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν των ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων ενϊ για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ το ποςοςτό αυτό είναι πολφ χαμθλότερο (4%). Σο ποςοςτό των ελλθνικϊν επιχειριςεων που κάνει χριςθ υπθρεςιϊν e-government είναι ςχεδόν ίςο με το μζςο ευρωπαϊκό (77% και 75% αντίςτοιχα). 35

36 % ατόμων που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο (eurostat 2010) Ευρωηϊνθ ΕΕ27 Ελλάδα

37 % Επιχειριςεων ( 10 εργ. ) που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο (eurostat 2010) Ευρωηϊνθ ΕΕ27 Ελλάδα

38 Rank Επιδόςεισ:Επιδείνωςθ Δείκτθ δικτυακισ ετοιμότθτασ 20 Network Readiness Components - Greece Year Network Readiness Index Environment Component Index Readiness Component Index Usage Component Index 38

39 Περιοδολόγθςθ και Αποτίμθςθ μιασ διαδρομισ Πόςεσ φάςεισ και με ποια διακριτά χαρακτθριςτικά γνωρίςματα. Ποιοτικι και ποςοτικι τεκμθριωμζνθ αποτίμθςθ μιασ διαδρομισ πζρα από «διοικθτικζσ καταγραφζσ». Ζγκαιρθ ςφλλθψθ, πολφ δφςκολθ και ελλειπϊσ αποτελεςματικι και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ μθ αποδοτικι (?) αξιοποίθςθ. ICT projects Observed: Επιτυχθμζνεσ περιπτϊςεισ, ανολοκλιρωτα εγχειριματα, ςαφείσ αποτυχίεσ. Προςδιοριςτικοί παράγοντεσ επίδραςθσ ςτθν επιτυχι ολοκλιρωςθ ζργων. 39

40 Τπάρχει χϊροσ για νζεσ ςτρατθγικζσ και πρακτικζσ κατευκφνςεισ; «Εν Οίδα ότι ουδζν οίδα» Σι είναι κοινό απόκεμα γνϊςθσ; Σι δεν γνωρίηουμε; Πωσ μποροφμε να ολοκλθρϊςουμε μια τεκμθριωμζνθ και ςυνεκτικι αφιγθςθ; 40

41 Επιτεφγματα, αποτυχίεσ και υςτεριςεισ (+) ΕΔΕΣ, Taxis, ΚΕΠ, Ψθφιακό πολιτιςμικό και ιςτορικό περιεχόμενο, ΜΜΕ (+)Σράπεηεσ, μεγάλεσ επιχειριςεισ. (-) Θλεκτρονικοποίθςθ κρατικϊν προμθκεϊν, θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςτον πολίτθ και τισ επιχειριςεισ ςε πραγματικό χρόνο, πλθροφορικι ςτθν υγεία, ευρυηωνικι πρόςβαςθ. 41

42 Θ διαχρονικι ςχζςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ με τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και τισ κεςμικζσ/ οργανωςιακζσ καινοτομίεσ αποτελεί ζναν δομικό περιοριςμό; Ζγκαιρθ πρόςλθψθ, δφςβατθ και χρονοβόρα υλοποίθςθ Θ χϊρα μασ είναι γενικϊσ ςε κζςθ να παρακολουκεί τισ τεχνολογικζσ τάςεισ, τα κφματα εκςυγχρονιςμοφ και τουσ μεγάλουσ μεταςχθματιςμοφσ που εξελίςςονται ςτο διεκνζσ περιβάλλον. Δείχνουμε ωσ κοινωνία μια ευκολία πρόςλθψθσ και δεκτικότθτα. Όμωσ, δυςκολευόμαςτε ςτθν αφομοίωςθ και τθν εμβάκυνςθ των κεςμικϊν και τεχνολογικϊν καινοτομιϊν και αλλαγϊν. Αξιοποιοφμε τθν τεχνολογία ωσ εμπόρευμα. Μειωμζνθ «ικανότθτα τθσ κοινωνίασ» ςτθν υλοποίθςθ ζργων ΣΠΕ ζναντι καταςκευαςτικϊν ζργων υποδομισ Θ χϊρα μασ ζχει διαμορφϊςει μια δζςμθ ικανοτιτων για τθν παραγωγι μεγάλων και μικρότερων καταςκευαςτικϊν ζργων υποδομισ που δεν απαιτοφν για τθν αξιοποίθςι τουσ μεγάλεσ αλλαγζσ και προςαρμογζσ ι εμπλοκι ςτθ λειτουργία τουσ πολλϊν φορζων. Δεν ςυμβαίνει το ίδιο με τα ζργα ΣΠΕ. Δυςκολευόμαςτε να αξιοποιιςουμε τθν πλθροφορικι ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, αδυνατοφμε να προωκιςουμε τθ διαςφνδεςθ και τθ διαλειτουργικότθτα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και υποδομϊν ϊςτε να ζχουμε θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςε πραγματικό χρόνο, κακυςτεροφμε ςτθ φκθνι και ευρεία διάδοςθ τθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ και χριςθσ. Νθςίδεσ υψθλισ ςτάκμθσ πλθροφοριακισ και δικτυακζσ υποδομισ και νθςίδεσ ερευνθτικισ αριςτείασ ςτισ ΣΠΕ Σθν ίδια ϊρα, υπάρχουν ςτθ χϊρα μασ νθςίδεσ υψθλισ πλθροφοριακισ υποδομισ ςτον δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα, πολφ γριγορα και προωκθμζνα δίκτυα ςτα πανεπιςτιμια και τα ερευνθτικά κζντρα (ΕΔΕΣ), ερευνθτικι αριςτεία ςτισ ΣΠΕ. ΣΠΕ ανεκμετάλλευτο αναπτυξιακό κοίταςμα για τθν ελλθνικι οικονομία Γιάννθσ Καλογιρου, Κακθγθτισ ΕΜΠ, Infostrag, το εμινάριο τθσ Ερμοφπολθσ, 12/7/

43 Θ διαχρονικι ςχζςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ με τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ: Και θ προοπτικι; O εκλιπϊν ςκαπανζασ τθσ πλθροφορικισ κακθγθτισ του ΜΙΣ Μιχάλθσ Δερτοφηοσ: «Αν και είναι ςυνικωσ επικίνδυνεσ οι γενικεφςεισ με βάςθ εκνικά καλοφπια, το λογιςμικό και οι πετυχθμζνεσ χριςεισ τθσ πλθροφορικισ κζλουν τρζλεσ, ιδιορρυκμίεσ και εφευρετικότθτα που δεν φυτρϊνουν εφκολα ςτον κιπο τθσ ομοιομορφίασ. Σα άχλα προϊόντα τθσ πλθροφορικισ αντιπροςωπεφουν ζνα περίεργο μείγμα επιςτιμθσ και τζχνθσ. Αντί για ςχολαςτικι ακρίβεια κζλουν γρθγοράδα... και λίγο μπουρδοφκλωμα. Ασ τελειϊςει το πρόγραμμα τϊρα και ασ ζχει λίγα ςφάλματα Εμείσ οι Ζλλθνεσ ζχουμε κάποια ανάλογθ τάςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων - με ταχφτθτα, μπουρδοφκλωμα και διόρκωςθ - που αποτελεί πλεονζκτθμα ςτθν πλθροφορικι. Προςκζςτε ς' αυτό τθν κλθρονομιά και τθν αγάπθ που ζχουμε ςτα ςχιματα φανταςίασ («αν ιταν ζτςι... κα γινόταν ζτςι...») ςτισ φιλοςοφικζσ ςυηθτιςεισ... Νομίηω ότι ζχουμε μια κλίςθ προσ τθν άυλθ πλθροφορικι που ξεπερνάει τθν τάςθ μασ προσ τθν υλικι βιομθχανία». ΣΠΕ ανεκμετάλλευτο αναπτυξιακό κοίταςμα για τθν ελλθνικι οικονομία Γιάννθσ Καλογιρου, Κακθγθτισ ΕΜΠ, Infostrag, το εμινάριο τθσ Ερμοφπολθσ, 12/7/

44 Μερικζσ ενδεχομζνωσ χριςιμεσ ςκζψεισ κτθκείςεσ εν τθ πράξει 1. Σο ψθφιακό ςτοίχθμα ςιμερα ςυμπυκνϊνεται ςτθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ παντοφ. Δεν πρόκειται, επομζνωσ για μια απλι εμφφτευςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, αλλά για τθν οργανικι ενςωμάτωςθ των ΣΠΕ ςτισ λειτουργίεσ και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, των οργανιςμϊν, των επιχειριςεων, ςτθ δουλειά και τθ ηωι των πολιτϊν. 44

45 2. Ενιαία ευκφνθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ Ο ςχεδιαςμόσ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ δεν πρζπει να διαχωρίηεται ι να αποςπάται από τθν υλοποίθςι τθσ. Θ οργάνωςθ και θ ςτρατθγικι διοίκθςθ τθσ υλοποίθςθσ κάκε δθμόςιασ παρζμβαςθσ μετράει πάρα πολφ. Κατά τθν υλοποίθςθ: ενιαίοσ ςυντονιςμόσ, αλλά αποκεντρωμζνθ υλοποίθςθ με ενδυνάμωςθ των φορζων υλοποίθςθσ. 45

46 3. Αποτελεςματικι και αποδοτικι χριςθ πόρων Θ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ απαιτεί αςφαλϊσ και χρθματικοφσ πόρουσ. Όμωσ, το κρίςιμο ηιτθμα είναι θ αποτελεςματικι και αποδοτικι χριςθ των διακζςιμων πόρων. Πολλζσ φορζσ ζχουν δαπανθκεί χριματα αςκόπωσ ι πολφ μικρό αποτζλεςμα. 46

47 4. Ο χριςτθσ μετράει Ο χριςτθσ μετράει. Ο χριςτθσ πρζπει να βρίςκεται ςτο επίκεντρο και να εμπλζκεται ζγκαιρα ςτον ςχεδιαςμό οποιαςδιποτε ςχετικισ παρζμβαςθσ. Σεχνικά δεν υπάρχει φραγμόσ ςτθ χριςθ των ΣΠΕ. Τπάρχει, αςφαλϊσ, διαβάκμιςθ των πολιτϊν ωσ προσ τθ χριςθ των ΣΠΕ. Από τον «ανυποψίαςτο, αδιάφορο ι τεχνοφοβικό» πολίτθ ζωσ τον «τεχνο-ενκουςιϊδθ» και απαιτθτικό χριςτθ. Ο απαιτθτικόσ χριςτθσ βεβαίωσ μετράει δφο φορζσ. Δεν χρειάηεται όλοι να γίνουν ειδικοί. Όμωσ, θ μετατόπιςθ των πολιτϊν ςε πιο απαιτθτικι χριςθ διαμορφϊνει δυναμικι. Θ μαηικι δθμόςια παρζμβαςθ είναι αναγκαία καταρχιν για τθ διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν ευνοϊκϊν ςτθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ, αλλά και για τθν ανάλθψθ μαηικϊν πρωτοβουλιϊν για τθν εξοικείωςθ με τισ ΣΠΕ, για τθν αποτροπι του επικίνδυνου «ψθφιακοφ αποκλειςμοφ». 47

48 5. Οι ΣΠΕ κζλουν τον άνκρωπό τουσ και τουσ πρωταγωνιςτζσ τουσ (ICT champions) Οι ΣΠΕ κζλουν τον άνκρωπό τουσ. Οποιοςδιποτε οργανιςμόσ- δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ- κζλει λειτουργικά να αξιοποιιςει τισ ΣΠΕ χρειάηεται τον άνκρωπο ι/και τθν ομάδα που κα αναλάβει να ςυντονίςει και να προωκιςει το όλο εγχείρθμα. 48

49 6. Ο τρόποσ ανάπτυξθσ και χριςθσ μετράει Ο τρόποσ ανάπτυξθσ τθσ χριςθσ των ΣΠΕ μετράει. Θ αρχιτεκτονικι των ςυςτθμάτων μετράει. Από τα ποφ μεγάλα ςυςτιματα (τισ «φάλαινεσ» τθσ πλθροφορικισ) πρζπει να μεταβοφμε ςτθ ςταδιακι και ςπονδυλωτι ανάπτυξθ ευζλικτων λφςεων που ςτθρίηονται ςτθν αξιοποίθςθ του Διαδικτφου (ςτα «δελφίνια» τθσ πλθροφορικισ). Κρίςιμεσ προχποκζςεισ για τθ διάχυςθ των ΣΠΕ αποτελοφν: θ διαλειτουργικότθτα, το ανοιχτό λογιςμικό και τα ανοιχτά ςυςτιματα, θ ανάπτυξθ μιασ εφαρμογισ για τθν πολλαλπλι επαναχρθςιμοποίθςι τθσ, θ παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςε πραγματικό χρόνο, θ υιοκζτθςθ μιασ λογικισ δφο ςταδίων ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των ζργων (λογικι 80/20) κ.α. 49

50 7. Θ παρουςία και θ ποιότθτα των μθχανιςμϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ μετράει Θ ζλλειψθ μθχανιςμϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν χριςθ και τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτον δθμόςιο τομζα, αλλά και παροχισ ςε επιχειρθματικι βάςθ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ προσ τισ επιχειριςεισ και τουσ μεμονωμζνουσ χριςτεσ, ίςωσ να αποτελεί μια από τισ κφριεσ αιτίεσ τθσ αργισ εξάπλωςθσ τθσ χριςθσ 50

51 8. Μεταφορά τεχνογνωςίασ και αξιοποίθςθ καλϊν πρακτικϊν Σράπεηεσ <-> Δθμόςιοσ Σομζασ (θ ςυνάντθςθ του Οκτωβρίου 2010) ΕΔΕΣ? «φηευξισ» ΑΕΙ/ΣΕΙ, ΕΔΕΣ χολικό Δίκτυο 51

52 8. Δομικόσ διαχωριςμόσ Ο δομικόσ διαχωριςμόσ τθσ διαχείριςθσ των δικτυακϊν τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν από τισ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν και θ δθμόςια διαχείριςθ των ποικίλων υποδομϊν που αναπτφςςονται με κοςτοςτρεφι τρόπο είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ του ανταγωνιςμοφ και για τθ λειτουργία των προθγμζνων υποδομϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ωσ δθμοςίου αγακοφ προςβάςιμου από όλουσ (θ ευρυηωνικότθτα ωσ εκνικι υποδομι). 52

53 9. Θ προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ και των δικτφων οπτικϊν ινϊν Εκνικό Δίκτυο Οπτικϊν Ινϊν (FTTH)? Σα MAN (οπτικοί δακτφλιοι των μεγάλων πόλεων) Demand approach vs. Built it and they will come 53

54 9. Κλαδικι αναδιάρκρωςθ Ο αναπροςανατολιςμόσ, θ αναδιάρκρωςθ και θ αναβάκμιςθ του κλάδου των ΣΠΕ με κατεφκυνςθ τθν άρςθ του κατακερματιςμοφ, τθν εκκακάριςθ των εκκρεμοτιτων, τθ ςυνεργαςία τόςο μεταξφ των επιχειριςεων όςο και με τον κόςμο τθσ ζρευνασ, τθν παροχι υπθρεςιϊν και τθν εξειδίκευςθ (και ςε νθςίδεσ αγοράσ), τθ μακροχρόνια επζνδυςθ ςε ικανότθτεσ. 54

55 10. Αναγκαία θ ιςχυρι αλλά αποτελεςματικι δθμόςια παρζμβαςθ Θ ανάπτυξθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ απαιτεί ιςχυρι αλλά και αποδοτικι-αποτελεςματικι δθμόςια παρζμβαςθ. Ο ρόλοσ του δθμοςίου τομζα ωσ αποτελεςματικοφ ρυκμιςτι, ωσ ευφυοφσ αγοραςτι, ωσ αποδοτικοφ χρθματοδότθ και ωσ δραςτιριου υποκινθτι και ςυντονιςτι μιασ εκνικισ προςπάκειασ που κζτει και προωκεί φιλόδοξουσ ςτόχουσ για τθν αξιοποίθςθ των ΣΠΕ παραμζνει αναντικατάςτατοσ. Θ δθμόςια παρζμβαςθ πρζπει να αποςκοπεί: α) ςτθ διαμόρφωςθ μιασ «κρίςιμθσ μάηασ» χρθςτϊν, θλεκτρονικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν παρεχόμενων ςε πραγματικό χρόνο κακϊσ και ψθφιακοφ περιεχομζνου δθμόςια διακζςιμου, β) ςτθν αλλαγι τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ και ειςαγωγι νζων ςχθμάτων υλοποίθςθσ ζργων ΚτΠ (Public Procurement for Innovation, PPI με service agreements, two-stage implementation) γ ) ςτθν ενεργοποίθςθ τθσ αγοράσ και των επιχειριςεων, δ) ςτθν υποςτιριξθ τθσ αναγκαίασ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, και προπαντόσ, ε) ςτθν κινθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ. 55

56 11. Κινθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ και των πρωτοπόρων τθσ κζψθ ενδζκατθ, αλλά ίςωσ ςθμαντικότερθ: Η Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ είναι πολφ ςοβαρι υπόκεςθ για να τθν αφιςουμε μόνο ςτουσ ειδικοφσ τθσ πλθροφορικισ και των επικοινωνιϊν. Απαιτεί τθν κινθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ, των πρωτοπόρων τεχνολογικά δυνάμεων, των «τεχνο-διαφωτιςτϊν» και των ψθφιακϊν εκελοντϊν και κυρίωσ τθν εμπιςτοςφνθ ςτισ νζεσ γενιζσ 56

57 Επιχειρθματικότθτα ςτο πλαίςιο παγκόςμιων οικοςυςτθμάτων καινοτομίασ (Zahra and Nambisan, 2011) Οι κακιερωμζνεσ επιχειριςεισ ςε πολλοφσ κλάδουσ (και ςτισ ΣΠΕ) χρειάηονται πρόςβαςθ ςε διάςπαρτα δίκτυα γνϊςθσ προκειμζνου να αναπτφξουν και να αγοράςουν καινοτομίεσ. Σο παράδειγμα τθσ Apple (κεντρικόσ παίκτθσ και ςυντονιςτισ τθσ τεχνολογικισ πλατφόρμασ) και του i-phone, που προςκαλεί μικρζσ επιχειριςεισ και άτομα να χρθςιμοποιιςουν τθν πλατφόρμα τθσ και να αναπτφξουν καινοτομίεσ (λογιςμικό και περιεχόμενο) γιϋ αυτιν και τθν παγκόςμια αγορά. Αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που προςφζρει θ ςυμμετοχι ςε ζνα παγκόςμιο οικοςφςτθμα καινοτομίασ. Θ ανάδειξθ και κυριαρχία πλατφορμϊν καινοτομίασ προςφζρουν γόνιμο ζδαφοσ για τθ δθμιουργία νζων επιχειριςεων. Εςπερίδα Athens MBA Alumni, ΟΠΑ, 22/5/2012 Γιάννθσ Καλογιρου, Κακθγθτισ ΕΜΠ 57

58 Οι νζεσ επιχειριςεισ κινθτϊν εφαρμογϊν ςτθν Ελλάδα Αντιπροςωπεφουν το 90% του κφκλου εργαςιϊν του κλάδου τουσ. Απαςχολοφν 4000 εργαηομζνουσ (από τουσ οποίουσ 1000 υψθλισ επιςτθμονικισ ςτάκμθσ). υνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν> 400 εκατ. Ευρϊ. Επιχειρθματικι παρουςία ςε πολλζσ χϊρεσ. Θ πελατειακι τουσ βάςθ περιλαμβάνει τουσ ςθμαντικότερουσ παρόχουσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςτον κόςμο. Εςπερίδα Athens MBA Alumni, ΟΠΑ, 22/5/2012 Γιάννθσ Καλογιρου, Κακθγθτισ ΕΜΠ 58

59 Νζεσ επιχειριςεισ εντάςεωσ γνϊςθσ που αξιοποιοφν ερευνθτικά αποτελζςματα ςτον τομζα των ΣΠΕ θμαντικό ερευνθτικό δυναμικό. Δθμιουργία επιχειριςεων εντάςεωσ γνϊςθσ ςε εφαρμογζσ που ςυνδζονται με τισ ΣΠΕ και ςε τομείσ με χαμθλό κόςτοσ ειςόδου. Εςπερίδα Athens MBA Alumni, ΟΠΑ, 22/5/2012 Γιάννθσ Καλογιρου, Κακθγθτισ ΕΜΠ 59

60 Σα ενκαρρυντικά ςθμεία Ερευνθτικι παρουςία ςτα ανταγωνιςτικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Νζεσ γενιζσ καταρτιςμζνων και εξοικειωμζνων χρθςτϊν. Ιςχυρό μακθματικό υπόβακρο ςε αρκετοφσ φοιτθτζσ και μεταπτυχιακοφσ που επιτζπει καλι μοντελοποίθςθ διεργαςιϊν και ςυςτθμάτων- θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και ψθφιακά εργαλεία ςε πολλοφσ κλάδουσ. Κοινότθτεσ ψθφιακϊν εκελοντϊν (π.χ. Ανοιχτό λογιςμικό), Αναγκαιότθτα διαςφνδεςθσ τθσ λειτουργικισ αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ με μεγάλουσ ςτόχουσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ πολιτικισ. 60

«Τριάντα πέντε χρόνια προς την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα: Τι μπορούμε να μάθουμε από τη διαδρομή της;»

«Τριάντα πέντε χρόνια προς την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα: Τι μπορούμε να μάθουμε από τη διαδρομή της;» «Τριάντα πέντε χρόνια προς την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα: Τι μπορούμε να μάθουμε από τη διαδρομή της;» Γιάννης Καλογήρου Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ομάδα Infostrag, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλία Πρωτόγερου Εργαςτιριο Ενεργειακισ και Βιομθχανικισ Οικονομίασ, ΕΜΠ Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2013, 11-14 Ιουλίου

Αιμιλία Πρωτόγερου Εργαςτιριο Ενεργειακισ και Βιομθχανικισ Οικονομίασ, ΕΜΠ Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2013, 11-14 Ιουλίου Η αξιοςθμείωτθ διαχρονικι παρουςία των ελλθνικϊν ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων ςτα διευρωπαϊκά δίκτυα ερευνθτικισ ςυνεργαςίασ: Μια ςθμαντικι διάςταςθ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ Ε&Α Αιμιλία Πρωτόγερου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT Ππόλογορ και Εισαγωγή Στο Μάθημα Ε-Learning Και το Ππωτόκολλο Υπηπεσιών Υποστήπιξηρ τηρ ΝΑΕ Δθπνλήζεθε απφ BSC SME Ρνχζε, Βνπιγαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα