Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ"

Transcript

1 Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1

2 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ Βιομθχανικι Πολιτικι για τθν Ελλάδα Μια «ξεχαςμζνθ» κάπωσ ζννοια που επιςτρζφει δεν πρόκειται βζβαια να (ξανα)ςυηθτιςουμε για ενιςχφςεισ ςτθ βιομθχανία ι ςε ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογίεσ Βιομθχανικι πολιτικι ςτθ ςθμερινι εποχι ςθμαίνει Να ενιςχφςουμε, με οριηόντιο τρόπο, τθν ανάπτυξθ «ικανοτιτων» (competences), δικτφων ςυνεργαςιϊν μεταξφ επιχειριςεων (που μπορεί να προζρχονται από διαφορετικοφσ τομείσ), τθν κινθτικότθτα των επιχειριςεων προσ τθν ανάπτυξθ νζων προιόντων και υπθρεςιϊν, τθν καινοτομία, τθν εκμετάλλευςθ νζων αγορϊν... Δφο ςυνεργαηόμενεσ εκδοχζσ 1 Μια ατηζντα για τθ βιομθχανία με κεντρικό κζμα τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ «απορρόφθςθσ γνϊςθσ» 2 Ζνα ςφνολο από δθμόςιεσ πολιτικζσ που κα πριμοδοτοφν τθ «ςυνεργαςία για τθν καινοτομία» 2

3 Τεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορικισ και των Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Generic Purpose Technologies (γενικοφ ςκοποφ) Οι επενδφςεισ ςε ΤΠΕ αποδίδουν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ τθσ βιομθχανικισ εργαςίασ και τθσ ανάπτυξθσ υπθρεςιϊν ΔΝΤ 2012 (+) ΤΠΕ (+) παραγωγικότθτα (+) οικονομικι μεγζνκυςθ 3

4 Το ερϊτθμα βζβαια είναι αν μπορεί θ ελλθνικι βιομθχανία ΤΠΕ να επιτφχει μια τζτοια ςυνειςφορά και πϊσ αυτό μπορεί να γίνει με ςυςτθματικό τρόπο; Στα προθγοφμενα χρόνια (μζχρι τθν κρίςθ του 2008), θ ελλθνικι βιομθχανία ΤΠΕ βελτίωνε ςτακερά τθ ςυμβολι τθσ ςτο εκνικό ΑΕΠ ςε ςφγκριςθ με τον μζςο κοινοτικό όρο και πολλζσ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ζνωςθσ με τθ διάχυςθ βαςικϊν τεχνολογικϊν προιόντων και υποδομϊν (catching-up) Το κζμα τϊρα είναι: μια πιο «ενδογενισ» τεχνολογικι πρόοδοσ, με αιχμι τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθ διαφοροποίθςθ ςε προιόντα (και υπθρεςίεσ) περιςςότερο «τεχνολογικά προθγμζνα», και για τθ βιομθχανία ΤΠΕ και για τουσ άλλουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ... 4

5 Η πρόκλθςθ για τθν επόμενθ περίοδο Η παραγωγι τεχνολογικά προθγμζνων (product sophistication) προιόντων και εμπορεφςιμων υπθρεςιϊν (tradable goods and services) «Καταναλϊνονται» ςτθν καρδιά τθσ αλυςίδασ αξίασ των επιχειριςεων των άλλων κλάδων (για να βελτιϊςουν υφιςτάμενεσ παραγωγικζσ λειτουργίεσ και να αυτοματοποιιςουν επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ) όχι μόνο ςε υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ Εξάγονται ςτισ διεκνείσ αγορζσ Β2Β (software consultancy and supply, data processing, database and enterprise IT activities, digital video support, other) B2C (applications markets, subscription-based products, video games ) 5

6 Τεχνολογικά προθγμζνα προιόντα: περιςςότερα... Πθγι: Natixis Η ηιτθςθ ςτισ διεκνείσ αγορζσ δεν εξαρτάται από τθν τιμι τουσ: Μειωμζνθ ελαςτικότθτα ςτισ εξαγωγζσ Πϊσ αναπτφςςονται; Αυτι είναι θ δουλειά των επιχειριςεων... Σε τομείσ αιχμισ, με υψθλό δυναμικό καινοτομίασ και περικϊριο κζρδουσ (βλ. παρουςίαςθ ΙΤΕ που ακολουκεί) Κοντά ςτο «τεχνολογικό ςφνορο» (technological frontier), ακόμθ και ςε τομείσ που εξελίςςονται πιο «γραμμικά... Προτυποποίθςθ (ανάπτυξθ πάνω ςε ιςχυρζσ τεχνολογικζσ βάςεισ - πλατφόρμεσ) Διαφοροποίθςθ (... όςο το δυνατόν πιο ψθλά ςτθν κλίμακα «ποιότθτα-τιμι», εςτίαςθ ςε τομείσ τθσ αγοράσ - market segments) Άλλο; 6

7 Η ελλθνικι βιομθχανία ΤΠΕ μπορεί: αδυναμίεσ και πλεονεκτιματα (1) Ζχουμε ςυηθτιςει το κζμα (και αρκετά από τα κζματα που περιζχονται ςε αυτι τθν παρουςίαςθ) ςε 2 πάνελ με ςτελζχθ τθσ βιομθχανίασ ( και τϊρα) Περιςςότερα: To προβλθματικό παρελκόν τθσ ελλιποφσ παραγωγικισ εξειδίκευςθσ του τομζα (εςωςτρζφεια, εςτίαςθ ςτθν κάλυψθ μιασ «μονολικικισ» εςωτερικισ ηιτθςθσ... ) Αδφναμθ εξαγωγικι ικανότθτα Περιοριςμζνθ δυνατότθτα καινοτομίασ Χαμθλι επζνδυςθ ςε Ζρευνα και Ανάπτυξθ (R&D) Πολφ διεςπαρμζνθ οργανωτικι δομι (Πλθροφορικι) Μικρι και αδφναμθ εςωτερικι αγορά Μεγάλοσ ςχετικά ο αρικμόσ των επιχειριςεων ΤΠΕ που «βρίςκονται ςε κρίςθ», ι είναι «χαμθλισ ζνταςθσ τεχνολογίασ» (δείγμα μελζτθσ ΙΟΒΕ-ΕΜΠ) (+) Η αντιπαραγωγικι οργανωςιακι κουλτοφρα των ζργων του δθμοςίου... 7

8 Η ελλθνικι βιομθχανία ΤΠΕ μπορεί: αδυναμίεσ και πλεονεκτιματα (2) Τα πλεονεκτιματα τθσ βιομθχανίασ ΤΠΕ Η καλι υγεία των δυναμικϊν επιχειριςεων του κλάδου (ανταπεξιλκαν ςτθν ζνταςθ τθσ κρίςθσ) Οι αναδυόμενεσ, υψθλισ ζνταςθσ τεχνολογίασ, ICT start-ups Καλά καταρτιςμζνο ανκρϊπινο δυναμικό (ςυμφωνοφν ςε αυτό όλεσ οι μελζτεσ!) Περιλαμβάνει μια εξαιρετικά δυναμικι ερευνθτικι κοινότθτα ςτα ΑΕΙ και ςτα Ερευνθτικά Κζντρα (που όμωσ... δεν ςυνδζεται με τθν τοπικι βιομθχανία) Υψθλόσ δείκτθσ ςυμμετοχισ ςτα ευρωπαικά ερευνθτικά προγράμματα 8

9 Μια ατηζντα για τθ βιομθχανία ΤΠΕ : πρζπει να γνωρίηουμε ότι... Η οικονομία τθσ γνϊςθσ κινθτιρια δφναμθ τθσ ανάπτυξθσ Στθν Ελλάδα, ςτα προθγοφμενα χρόνια θ παραγωγικότθτα ιταν κυρίωσ αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ των διακζςιμων κεφαλαίων, και ςτθν υψθλι παραγωγικότθτα του κεφαλαίου, όχι από αυτό που λζγεται «Total Factor Productivity» (T. Kollintzas et al, 2012)... Η ενίςχυςθ τθσ παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων του Ευρωπαικοφ Νότου, μζςω μεταφοράσ τεχνολογίασ, και ενίςχυςθσ τθσ εςωτερικισ βιομθχανικισ ηιτθςθσ, πρζπει να είναι οι προτεραιότθτεσ των δθμοςίων πολιτικϊν (Aiginger, Stobbe & Pawlicki, 2012) Επιχειριςεισ με μεγάλουσ ρυκμοφσ μεγζνκυςθσ είναι Αυτζσ που κάνουν ςθμαντικι Ζρευνα και Ανάπτυξθ Επιχειριςεισ που ζχουν αναπτφξει τθν οργανωςιακι ικανότθτα τθσ ευελιξίασ ςτθ δομι των προιόντων-υπθρεςιϊν τουσ (modularity) και ςτθ διαφοροποίθςθ του προιόντοσ (in terms of quality, specificity, design ) Διεκνοποιθμζνεσ επιχειριςεισ, με επενδφςεισ και δραςτθριότθτεσ ςτο εξωτερικό (και εκτόσ ΕΕ)... 9

10 Μια ατηζντα για τθ βιομθχανία ΤΠΕ: οριηόντιεσ δράςεισ και ςυγκλίςεισ Βιομθχανικοί τομείσ με τεχνολογικά προθγμζνα προιόντα ενιςχφουν τθ κζςθ τουσ ςτο διεκνζσ εμπόριο και διαδραματίηουν ζνα ρόλο «ατμομθχανισ τθσ ανάπτυξθσ» ςτισ χϊρεσ τουσ (Anand et al, 2012, IMF paper) Δ1: Ενίςχυςθ τθσ παραγωγικότθτασ των άλλων κλάδων τθσ οικονομίασ: Ανάπτυξθ δικτφων ςυνεργαςίασ, δθμιουργία ςυνεργατικϊν προιόντων Δ2: Ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ «απορρόφθςθσ-παραγωγισ γνϊςθσ» τθσ ίδιασ τθσ βιομθχανίασ ΤΠΕ με τθν: Αναηιτθςθ ςυνεργαςιϊν με το ερευνθτικό δυναμικό των ΑΕΙ και Ερευνθτικϊν Κζντρων Συγκλίςεισ, ςυνεργαςίεσ, εξαγορζσ των δυναμικϊν start-ups Αναηιτθςθ ςυνεργαςιϊν και ςυμμαχιϊν με ξζνεσ επιχειριςεισ («ζχουν κακυςτεριςει πολφ...», είπε ζνα ςτζλεχοσ τθσ βιομθχανίασ πρόςφατα ςε μια ςυηθτθςθ ςτο Πάνελ ΤΠΕ του ΣΕΒ Συνδυαςμόσ των Δ1 & Δ2: clustering και δίκτυα «ικανοτιτων», με τθν πρωτοβουλία τθσ ίδιασ τθσ βιομθχανίασ ΤΠΕ (θ απόλυτθ προτεραιότθτα το «καλό παράδειγμα» των mobile apps). 10

11 Μια ατηζντα για τθ βιομθχανία ΤΠΕ: ευκαιρίεσ ςτθν «οικονομία των εφαρμογϊν» και ςτισ υπθρεςίεσ Η βιομθχανία πρζπει να εκμεταλλευκεί 2 ιςχυρζσ αναδυόμενεσ τάςεισ 1 ICT consumerization & θ αναδυόμενθ αγορά των «εφαρμογϊν» και των ςυνδρομθτικϊν προιόντων 2 Οι υπθρεςίεσ ΤΠΕ αυξάνονται ςθμαντικά: «Πλθροφοριακζσ υπθρεςίεσ» ωσ αυτόνομα αγακά (online digital content) Το τμιμα «υπθρεςίεσ» τθσ αλυδίςασ αξίασ παραγωγισ λογιςμικοφ, προιόντων και «ομογενϊν» υπθρεςιϊν (τθλεπικοινωνίεσ) κλπ. αυξάνεται ςθμαντικά Οδθγοφν: Cloud computing, θ ςυνεχισ εξζλιξθ του Web... Ο τομζασ που αναπτφςςεται περιςςότερο: Knowledge Intensive Business Services (λζνε, «one of the main engines for future growth within the European Union») Είςοδοι τεχνολογικισ ζνταςθσ ςτισ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ άλλων επιχειριςεων και οργανιςμϊν Προςφζρουν τθ γνϊςθ (κωδικοποιθμζνθ) που οι επιχειριςεισ-πελάτεσ τουσ δεν ζχουν και είναι απαραίτθτθ για τθν ολοκλιρωςθ των προιόντων-υπθρεςιϊν τουσ και τθν καινοτομία Μεταφορζσ και Τουριςμόσ οι ιδανικοί ςτόχοι πελατϊν για τθν ελλθνικι βιομθχανία ΤΠΕ αν κζλει να αναπτφξει KIBS. 11

12 Χρθματοδότθςθ όμωσ... Ποφ; Περιοριςμζνθ χρθματοδότθςθ (γενικά), κυρίωσ ίδιοι πόροι Βεβαίωσ, θ κερδοφορία αποκακίςταται, οι επιχειριςεισ όμωσ προτιμοφν να αποπλθρϊνουν δάνεια... Ο νζοσ κεςμόσ των επενδυτικϊν funds (πολλζσ επιφυλάξεισ διατυπϊκθκαν για τθν αποτελεςματικότθτα του ςτο Πάνελ ΤΠΕ...) Η νζα προγραμματικι περίοδοσ (διατυπϊςτε ιδζεσ για τισ προτεραιότθτεσ και τουσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ) Μια νζα ιδζα: Η Ευρωπαικι Τράπεηα να περιορίςει τθν αςυμμετρία Βορρά-Νότου, ςτο επίπεδο τθσ «απορρόφθςθσ γνωςθσ», μζςω τθσ αγοράσ μετοχικοφ κεφαλαίου καινοτόμων επιχειριςεων ςτο Νότο Η «ροι πλθροφορίασ/γνϊςθσ», και θ ςυςςϊρευςθ γνϊςθσ, παρουςιάηουν χαμθλι ζνταςθ ςτισ χϊρεσ του ευρωπαικοφ νότου (Artus & Gravet, Natixis, 2012) 12

13 Μποροφν οι δθμόςιεσ πολιτικζσ να βοθκιςουν; Μια ατηζντα για το κράτοσ Όλεσ οι δθμόςιεσ επιχορθγιςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΕΣΠΑ) να ζχουν ωσ προυπόκεςθ: Συνεργαςίεσ μεταξφ επιχειριςεων, μόνιμεσ ςυγκλίςεισ μεταξφ των επιχειριςεων και του ερευνθτικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ, ςυμμαχίεσ με «ξζνουσ παίκτεσ» Τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων clustering (ςε μεςαία και μεγάλθ κλίμακα), και ςε ςυνεργαςία με ευρωπαικά clusters Το κράτοσ ωσ αγοραςτισ e-government υπθρεςίεσ που να διατρζχουν πολλοφσ οργανιςμοφσ και να παράγουν «τελικό αποτζλεςμα» με τθ διαδοχικι, ελεγχόμενθ, εκτζλεςθ των απαραίτθτων δραςτθριοτιτων (workflow) Κάκε νζο ςφςτθμα-υπθρεςία που κα αναπτφςςεται από εδϊ και πζρα, από το δθμόςιο τομζα, κα είναι υποχρεωτικά ςτο cloud Δθμόςιεσ προμικειεσ, μετά από μια θμερομθνία, κυρίωσ με τθ μορφι «managed services» 13

14 Θζλουμε τθ γνϊμθ ςασ... ΙΤΕ: Τεχνολογίεσ αιχμισ και ο ςυνδυαςμόσ τουσ ςτισ παραγωγικζσ αλυςίδεσ Τυποποιθμζνα ελλθνικά προϊόντα και υπθρεςίεσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ 1. Προοπτικζσ μεταςτροφισ του τομζα από τθν εμπορία ςτθν ανάπτυξθ ςφγχρονων υπθρεςιϊν, προϊόντων και υποδομϊν ΤΠΕ 2. Τεχνολογίεσ με δυναμικι για τθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνων (τυποποιθμζνων, εμπορεφςιμων) ελλθνικϊν προϊόντων 3. Η ςυμβολι των ΤΠΕ ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ 14

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου Ο ςχολιαςμόσ μου εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ δθμόςιασ ςυηιτθςθσ που διεξάγεται και αφορά ςτθν φορολογία των «αγροτεμαχίων»,

Διαβάστε περισσότερα