ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 1: Application Programming Interface (API) Service Provider Interface (SPI) Programmer's Reference CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 10: Sensors and Indicators Unit Device Class CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 11: Vendor Dependent Mode Device Class CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 12: Camera Device Class CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 13: Alarm Device Class Interface Programmer's Reference CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 14: Card Embossing Unit Device Class CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 15: Cash-In Module Device Class CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 16: Card Dispenser Device Class CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 17: Barcode Reader Device Class CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 18: Item Processing Module Device Class CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 2: Service Class Definition Programmer's Reference CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 3: Printer and Scanning Device Class CWA (c) ΕΛΟΤ 11/09/2012 ΣΕΛΙ Α 1

2 - Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 4: Identification Card Device Class CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 5: Cash Dispenser Device Class CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 6: PIN Keypad Device Class CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 61: Application Programming Interface (API) Service Provider Interface (SPI) Migration from Version 3.10 (CWA 15748) to Version 3.20 (this CWA) Programmer's Reference CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 62: Printer and Scanning Device Class Interface Migration from Version 3.10 (CWA 15748) to Version 3.20 (this CWA) Programmer's Reference CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 63: Identification Card Device Class Interface Migration from Version 3.10 (CWA 15748) to Version 3.20 (this CWA) Programmer's Reference CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 64: Cash Dispenser Device Class Interface Migration from Version 3.10 (CWA 15748) to Version 3.20 (this CWA) Programmer's Reference CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 65: PIN Keypad Device Class Interface Migration from Version 3.10 (CWA 15748) to Version 3.20 (this CWA) Programmer's Reference CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 66: Check Reader/Scanner Device Class Interface Migration from Version 3.10 (CWA 15748) to Version 3.20 (this CWA) Programmer's Reference CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 67: Depository Device Class Interface Migration from Version 3.10 (CWA 15748) to Version 3.20 (this CWA) Programmer's Reference CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 68: Text Terminal Unit Device Class Interface Migration from Version 3.10 (CWA 15748) to Version 3.20 (this CWA) Programmer's Reference CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 7: Check Reader/Scanner Device Class (c) ΕΛΟΤ 11/09/2012 ΣΕΛΙ Α 2

3 CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 70: Vendor Dependent Mode Device Class Interface Migration from Version 3.10 (CWA 15748) to Version 3.20 (this CWA) Programmer's Reference CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 71: Camera Device Class Interface Migration from Version 3.10 (CWA 15748) to Version 3.20 (this CWA) Programmer's Reference CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 72: Alarm Device Class Interface Migration from Version 3.10 (CWA 15748) to Version 3.20 (this CWA) Programmer's Reference CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 8: Depository Device Class CWA Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release Part 9: Text Terminal Unit Device Class ΕΛΟΤ EN 71-1 E5 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/05/29 Aσφάλεια παιxvιδιώv - Mέρoς 1: Mηxαvικές και φυσικές ιδιότητες Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties ΕΛΟΤ EN 9110 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/05/05 Συστήµατα ιαχείρισης της Ποιότητας - Απαιτήσεις για τους Οργανισµούς Συντήρησης της Αεροναυπηγικής Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance Organizations ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/05/16 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Μέθοδοι προσδιορισµού συγκεκριµένων αρωµατικών αµινών που προέρχονται από αζωχρώµατα - Μέρος 1: Ανίχνευση της χρήσης ορισµένων αζωχρωµάτων προσιτών µε ή χωρίς εκχύλιση Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres ΕΛΟΤ EN Θερµοµόνωση κτιρίων - ι'αντανακλάσεως µονωτικά προϊόντα - Προσδιορισµός της δηλωτέας θερµικής επίδοσης Thermal insulation for buildings - Reflective insulation products - Determination of the declared thermal performance ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Συστήµατα συλλογής ρεύµατος - Τεχνικά κριτήρια για την αλληλεπίδραση µεταξύ διάταξης λήψης ρεύµατος και εναέριας γραµµής (για την επίτευξη ελεύθερης πρόσβασης) Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free access) ΕΛΟΤ EN Απαιτήσεις τέλους διάρκειας ζωής για οικιακές συσκευές που περιέχουν πτητικούς φθοράνθρακες ή πτητικούς υδρογονάνθρακες Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons ΕΛΟΤ EN Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα για πολυµεσικό εξοπλισµό - Απαιτήσεις εκποµπής Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements ΕΛΟΤ EN Ε4 (c) ΕΛΟΤ 11/09/2012 ΣΕΛΙ Α 3

4 Συνδέσεις χωρίς συγκόλληση - Μέρος 5: Συνδέσεις µε πίεση - Γενικές απαιτήσεις, µέθοδοι δοκιµής και οδηγίες πρακτικής εφαρµογής Solderless connections - Part 5: Press-in connections - General requirements, test methods and practical guidance ΕΛΟΤ EN /A2 Λαµπτήρες πυράκτωσης - Προδιαγραφές ασφαλείας - Μέρος 1: Λαµπτήρες µε νήµα από βολφράµιο για οικιακές και παρόµοιες γενικές χρήσεις φωτισµού Incandescent lamps - Safety specifications - Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes ΕΛΟΤ EN Ε3 Συνδετήρες για ηλεκτρονικό εξοπλισµό - οκιµές και µετρήσεις - Μέρος 1-100: Γενικά - Εφαρµόσιµες εκδόσεις Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 1-100: General - Applicable publications ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/05/18 Συνδυασµένα εύκαµπτα υλικά για ηλεκτρική µόνωση - Μέρος 1: Ορισµοί και γενικές απαιτήσεις Combined flexible materials for electrical insulation - Part 1: Definitions and general requirements ΕΛΟΤ EN Ε3 Λαµπτήρες ατµών νατρίου υψηλής πίεσης - Προδιαγραφές επίδοσης High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications ΕΛΟΤ EN Ε3 Οικιακοί φούρνοι µικροκυµάτων - Μέθοδοι µέτρησης της επίδοσης Household microwave ovens - Methods for measuring performance ΕΛΟΤ EN /A1 ιάφορες λυχνιολαβές - Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις - Συνδετήρες για δοµοστοιχεία LED Miscellaneous lampholders - Part 2-2: Particular requirements - Connectors for LED-modules ΕΛΟΤ EN 60901/A5 Λαµπτήρες φθορισµού µε έναν κάλυκα - Προδιαγραφές απόδοσης Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications ΕΛΟΤ EN /A1 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΕΜC) - Μέρος 4-25: Τεχνικές δοκιµών και µετρήσεων - Μέθοδοι δοκιµής ατρωσίας HEMP για εξοπλισµό και συστήµατα Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-25: Testing and measurement techniques - HEMP immunity test methods for equipment and systems ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 3-12: Ορισµός υπηρεσιών στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 12 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-12: Data-link layer service definition - Type 12 ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 3-14: Ορισµός υπηρεσιών στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 14 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-14: Data-link layer service definition - Type 14 ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 3-19: Ορισµός υπηρεσιών στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 19 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-19: Data-link layer service definition - Type 19 ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 11/09/2012 ΣΕΛΙ Α 4

5 Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 3-21: Ορισµός υπηρεσιών στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 21 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-21: Data-link layer service definition - Type 21 ΕΛΟΤ EN Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 3-22: Ορισµός υπηρεσιών στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 22 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-22: Data-link layer service definition - Type 22 ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 4-2: Ορισµός πρωτόκολλων στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 2 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 4-3: Ορισµός πρωτόκολλων στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 3 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-3: Data-link layer protocol specification - Type 3 ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 4-11: Ορισµός πρωτόκολλων στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 11 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-11: Data-link layer protocol specification - Type 11 ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 4-12: Ορισµός πρωτόκολλων στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 12 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 4-14: Ορισµός πρωτόκολλων στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 14 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-14: Data-link layer protocol specification - Type 14 ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 4-18: Ορισµός πρωτόκολλων στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 18 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-18: Data-link layer protocol specification - Type 18 ΕΛΟΤ EN Ε2 Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 4-19: Ορισµός πρωτόκολλων στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 19 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-19: Data-link layer protocol specification - Type 19 ΕΛΟΤ EN Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 4-21: Ορισµός πρωτόκολλων στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 21 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 ΕΛΟΤ EN Βιοµηχανικά δίκτυα επικοινωνιών - Προδιαγραφές διαύλων πεδίου - Μέρος 4-22: Ορισµός πρωτόκολλων στρωµάτων ζεύξης δεδοµένων - Στοιχεία τύπου 22 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-22: Data-link layer protocol specification - Type 22 (c) ΕΛΟΤ 11/09/2012 ΣΕΛΙ Α 5

6 ΕΛΟΤ EN 61181/A1 Ηλεκτρικός εξοπλισµός σε λειτουργία διαποτισµένος µε ορυκτέλαιο - Εφαρµογή ανάλυσης διαλελυµένων αερίων (DGA) σε εργοστασιακές δοκιµές ηλεκτρολογικού εξοπλισµού Mineral oil-filled electrical equipment - Application of dissolved gas analysis (DGA) to factory tests on electrical equipment ΕΛΟΤ EN Ε2 Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Βασικές διαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 3-33: Εξετάσεις και µετρήσεις - ύναµη απόσυρσης ελαστικών σωληνίσκων ευθυγράµµισης µε την χρήση ακίδων ελεγκτήρα Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-33: Examinations and measurements - Withdrawal force from a resilient alignment sleeve using gauge pins ΕΛΟΤ EN /A1 Οπτικές διεπαφές ινοοπτικών συνδέσµων - Μέρος 3-6: Οπτική ιεπαφή - Κυλινδρικός σύνθετος περίδεσµος PC σε γωνία 8 µοιρών διαµέτρου 2,5 mm και 1,25 mm που χρησιµοποιεί κράµα Cu-Ni σαν περιβάλλον υλικό,µονότροπη ίνα Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-6: Optical interface - 2,5 mm and 1,25 mm diameter cylindrical 8 degrees angled-pc composite ferrule using Cu-Ni-alloy as fibre surrounding material, single mode fibre ΕΛΟΤ EN Ε2 Αυτόµατα συστήµατα δοκιµών για φωτισµό ασφαλείας µε µπαταρίες Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting ΕΛΟΤ EN Ινοοπτικά ενεργά εξαρτήµατα και διατάξεις - Πρότυπα επίδοσης - Μέρος 7: ιάκριτες διατάξεις λέιζερ κατακόρυφης κοιλότητας επιφανειακής εκποµπής στα 1310 nm Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 7: nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices ΕΛΟΤ EN Ε2 Ρευµατοδότες, ρευµατολήπτες, συνδετήρες οχηµάτων και υποδοχές οχηµάτων - Αγώγιµη φόρτιση ηλεκτρικών οχηµάτων - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements ΕΛΟΤ EN Ρευµατοδότες, ρευµατολήπτες, συνδετήρες οχηµάτων και υποδοχές οχηµάτων - Αγώγιµη φόρτιση ηλεκτρικών οχηµάτων - Μέρος 2: ιαστασιακές απαιτήσεις συµβατότητας και εναλλαξιµότητας για συσκευές µε ακίδες και υποδοχές για εναλλασσόµενο ρεύµα Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories ΕΛΟΤ EN Ε2 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 203: ιατάξεις διακοπής µε µόνωση αερίου και µε µεταλλικό περίβληµα ονοµαστικής τάσης πάνω από 52 kv High-voltage switchgear and controlgear - Part 203: Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kv ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/05/18 Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 2: ιαχείριση διακινδύνευσης Protection against lightning - Part 2: Risk management ΕΛΟΤ EN V2.4.1 Βελτιωµένες ψηφιακές ακόρδονες τηλεπικοινωνίες (DECT) - Κοινή διεπαφή (CI) - Μέρος 1: Επισκόπηση Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)- Common Interface (CI)-Part 1: Overview ΕΛΟΤ EN V2.4.1 Βελτιωµένες ψηφιακές ακόρδονες τηλεπικοινωνίες (DECT) - Κοινή διεπαφή (CI) - Μέρος 2: Φυσικό στρώµα (PHL) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)- Common Interface (CI)- Part 2: Physical Layer (PHL) ΕΛΟΤ EN V2.4.1 (c) ΕΛΟΤ 11/09/2012 ΣΕΛΙ Α 6

7 Βελτιωµένες ψηφιακές ακόρδονες τηλεπικοινωνίες (DECT) - Κοινή διεπαφή (CI) - Μέρος 3: Στρώµα ελέγχου πρόσβασης µέσου (MAC) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)- Common Interface (CI)- Part 3: Medium Access Control (MAC) layer ΕΛΟΤ EN V2.4.1 Βελτιωµένες ψηφιακές ακόρδονες τηλεπικοινωνίες (DECT) - Κοινή διεπαφή (CI) - Μέρος 4: Στρώµα ελέγχου ζεύξης δεδοµένων (DLC) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)- Common Interface (CI)-Part 4: Data Link Control (DLC) layer ΕΛΟΤ EN V2.4.1 Βελτιωµένες ψηφιακές ακόρδονες τηλεπικοινωνίες (DECT) - Κοινή διεπαφή (CI) - Μέρος 5: Στρώµα δικτύου (NWK) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)-Common Interface (CI)- Part 5: Network (NWK) layer ΕΛΟΤ EN V2.4.1 Βελτιωµένες ψηφιακές ακόρδονες τηλεπικοινωνίες (DECT) - Κοινή διεπαφή (CI) - Μέρος 6: Ταυτότητες και διευθυνσιοδοσία Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)- Common Interface (CI)- Part 6: Identities and addressing ΕΛΟΤ EN V2.4.1 Βελτιωµένες ψηφιακές ακόρδονες τηλεπικοινωνίες (DECT) - Κοινή διεπαφή (CI) - Μέρος 7: Γνωρίσµατα ασφάλειας Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)- Common Interface (CI)-Part 7: Security features ΕΛΟΤ EN V2.4.1 Βελτιωµένες ψηφιακές ακόρδονες τηλεπικοινωνίες (DECT) - Κοινή διεπαφή (CI) - Μέρος 8: Ακουστική κωδίκευση και µετάδοση (περιλαµβανοµένης και της οµιλίας) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)- Common Interface (CI)- Part 8: Speech and audio coding and transmission ΕΛΟΤ EN V1.5.1 Επίγειες Συγκαναλικές Ραδιοεπικοινωνίες (TETRA) - Φωνή και εδοµένα (V+D) - Μέρος 9: Γενικές απαιτήσεις για συµπληρωµατικές υπηρεσίες Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D)- Part 9: General requirements for supplementary services ΕΛΟΤ EN V1.3.1 Επίγειες συγκαναλικές ραδιοεπικοινωνίες (TETRA) - Φωνή και δεδοµένα (V+D) - Μέρος 12: Συµπληρωµατικές υπηρεσίες στάδιο 3 - Υποµέρος 4: Προώθηση κλήσης (CF) Terrestrial Trunked Radio (TETRA)-Voice plus Data (V+D)- Part 12: Supplementary services stage 3- Sub-part 4: Call Forwarding (CF) ΕΛΟΤ EN V1.2.1 Επίγειες Συγκαναλικές Ραδιοεπικοινωνίες (TETRA) - Φωνή συν δεδοµένα (V+D) - Μέρος 12: Συµπληρωµατικές υπηρεσίες στάδιο 3 - Υποµέρος 20 - ιακριτική ακρόαση (DL) Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D)-Part 12: Supplementary services stage 3-Sub-part 20: Discreet Listening (DL) ΕΛΟΤ EN V1.5.1 Επίγειες Συγκαναλικές Ραδιοεπικοινωνίες (TETRA) - Φωνή και εδοµένα (V+D) - Μέρος 12: Συµπληρωµατικές υπηρεσίες στάδιο 3 - Υπο-µέρος 21: Ακρόαση Χώρου (AL) Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12: Supplementary services stage 3 - Sub-part 21: Ambience Listening (AL) ΕΛΟΤ EN V1.2.1 Επίγειες Συγκαναλικές Ραδιοεπικοινωνίες (TETRA) - Φωνή συν δεδοµένα (V+D) - Μέρος 12: Συµπληρωµατικές υπηρεσίες στάδιο 3 - Υποµέρος 23 - Περάτωση κλήσης απουσία απάντησης (CCNR) Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 12: Supplementary services stage 3 - Sub-part 23: Call Completion on No Reply (CCNR) ΕΛΟΤ EN V2.3.1 Βελτιωµένες Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπικοινωνίες (DECT) - Κατατοµή γένιας πρόσβασης (GAP) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)-Generic Access Profile (GAP) (c) ΕΛΟΤ 11/09/2012 ΣΕΛΙ Α 7

8 ΕΛΟΤ EN V1.3.1 Ψηφιακή Βιντεοεκποµπή (DVB) - οµή πλαισίου κωδίκευσης καναλιού για ένα σύστηµα ευρυεκποµπής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης δεύτερης γενιάς (DVB-T2) Digital Video Broadcasting (DVB) - Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2) ΕΛΟΤ EN V1.3.1 Προηγµένο σύστηµα καθοδήγησης και ελέγχου κίνησης επιφανείας (A-SMGCS) - Μέρος 1: Κοινοτική προδιαγραφή για εφαρµογή στο πλαίσιο του Κανονισµού ιαλειτουργικότητας Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ΕΚ 552/2004 για A- SMGCS στάθµη 1 συµπεριλαµβανοµένων και των εξωτερικών διεπαφών Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) - Part 1: Community Specification for application under the Single European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for A-SMGCS Level 1 including external interfaces ΕΛΟΤ EN V1.2.1 Προηγµένο Σύστηµα Καθοδήγησης και Ελέγχου Κίνησης Επιφανείας (A-SMGGS) - Μέρος 2: Κοινοτική Προδιαγραφή για εφαρµογή στο πλαίσιο του Κανονισµού ιαλειτουργικότητας Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ΕΚ 552/2004 για το A- SMGGS Επίπεδο 2 συµπεριλαµβανοµένων των εξωτερικών διεπαφών Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) - Part 2: Community Specification for application under the Single European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for A-SMGCS Level 2 including external interfaces ΕΛΟΤ EN V1.2.1 Σύστηµα Υπηρεσιών Ζεύξης εδοµένων (DLS) - Κοινοτική Προδιαγραφή για εφαρµογή στο πλαίσιο του Κανονισµού ιαλειτουργικότητας Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ΕΚ 552/ Απαιτήσεις για δοκιµές συστατικών συστήµατος και συστηµάτων εδάφους Data Link Services (DLS) System-Community Specification for application under the Single European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004-Requirements for ground constituents and system testing ΕΛΟΤ EN ISO 3758 E2 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Κώδικας σήµανσης φροντίδας µε χρήση συµβόλων Textiles - Care labelling code using symbols ΕΛΟΤ EN ISO 6330 E2 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - ιαδικασίες οικιακού πλυσίµατος και στεγνώµατος για δοκιµές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/05/29 Βιοµηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Εγκατάσταση και εξοπλισµός υγροποιηµένου φυσικού αερίου - ιεπαφή πλοίου-ξηράς και λιµενικές λειτουργίες Petroleum and natural gas industries - Installation and equipment for liquefied natural gas - Ship-to-shore interface and port operations ΕΛΟΤ HD Ε2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης - Μέρος 5-559: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Φωτιστικά σώµατα και εγκαταστάσεις φωτισµού Low-voltage electrical installations - Part 5-559: Selection and erection of electrical equipment - Luminaires and lighting installations ΕΛΟΤ HD Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης - Μέρος 7-714: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Εγκαταστάσεις εξωτερικού φωτισµού Low-voltage electrical installations - Part 7-714: Requirements for special installations or locations - External lighting installations (c) ΕΛΟΤ 11/09/2012 ΣΕΛΙ Α 8

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN ISO/TR 15608:2013 - Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) CEN/TR 16467 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/18 - Playground equipment accessible for all children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 6579-2 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση, την απαρίθµηση και την ορολογική κατάταξη της Salmonella - Μέρος 2: Απαρίθµηση µε τεχνική µινιατούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 12390.11 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 11: Προσδιορισµός της αντίστασης του σκυροδέµατος σε χλωριόντα, διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) AR 1 AR 2 AR 3 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 1 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 2 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 3 Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος Concrete production and transport *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισµός του διαγράµµατος κοκκοµετρίας - Μέθοδος µε κόσκινα Tests for geometrical properties of

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

PCI-G31. Κάρτα Ασύρματου Τοπικού Δικτύου (Για ασύρματα δίκτυα 802.11g & 802.11b) Εγχειρίδιο Χρήστη

PCI-G31. Κάρτα Ασύρματου Τοπικού Δικτύου (Για ασύρματα δίκτυα 802.11g & 802.11b) Εγχειρίδιο Χρήστη PCI-G31 Κάρτα Ασύρματου Τοπικού Δικτύου (Για ασύρματα δίκτυα 802.11g & 802.11b) Εγχειρίδιο Χρήστη GK4063 / Φεβρουάριος 2009 Copyright 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0 EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.0 Ενότητα 1 Στόχοι Ενότητα 1 Η ενότητα Υλικό προσωπικών Η/Υ (PC Hardware) απαιτεί από τον υποψήφιο να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔHΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔHΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔHΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α.ΑΠ. 294/55 Περιεχόμενα 1 ΣΚΟΠΟΣ:...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σημείωση: Για τεχνική περιγραφή προδιαγραφές ενεργητικής πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σημείωση: Για τεχνική περιγραφή προδιαγραφές ενεργητικής πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303

ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤOMΟΣ IΙ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ 150 kv

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest. Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2013 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Μενδρινός Κ. Ιωάννης Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Abstract. Key words - 4 -

Abstract. Key words - 4 - ΚΑΒΑΛΑ 2010 τόχος της παρούσας της πτυχιακης εργασίας ήταν η μελέτη δικτύων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία WiFi και WiMAX. τα πρώτα κεφάλαια παρουσιάσαμε το πρότυπο 802.11, τις παραλλαγές του, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ευφυών Κεραιών ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Δ. Νικολόπουλος

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ευφυών Κεραιών ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Δ. Νικολόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Χρήστος Δ. Νικολόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ Ζ Ω Ν Ω Ν Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για data και voice (Voip) και συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα