ΟΜΗΛΖΣΖ MY Nηθόιανο Φύραο Σκεκαηάξρεο ΣΣΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΗΛΖΣΖ MY Nηθόιανο Φύραο Σκεκαηάξρεο ΣΣΠ"

Transcript

1 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΣΗΚΧΝ ΧΦΔΛΖΜΑΣΧΝ & ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΟΜΗΛΖΣΖ MY Nηθόιανο Φύραο Σκεκαηάξρεο ΣΣΠ Ζ Σππνπνίεζε σο κνριόο Αλάπηπμεο ηεο Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 1

2 ΔΗΖΓΖΣΖ ΜΖΥ.-ΖΛ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ Bsc Business Administration Msc Quality Management Cranfield University Certifηed Lead Assessor (1992) Δθπαίδεπζε ζηελ ΚΓΠ από DGA(SIAR) έσο FIAS, DASSAULT, SNECMA, THOMSON CSF Μέινο κόληκνπ θιηκαθίνπ ζηελ ΔΑΒ (ΟΔΠ-4), GQAR ζε F16, IRIS- T, ΔΡΜΖ, ΣΣΔΠ ΓΗΑ, CELT, TF33 AWACS, M2000, F1, C Πξντζηάκελνο θιηκαθίνπ (ΟΔΠ-4) ΔΑΒ ΓΓΑΔΔ/ΓΑΧΓΠ/ΣΟ&ΓΠ&ΔΚ/ Γξαθείν Διέγρνπ Πνηόηεηαο & Πνιηηηθήο ΜΔΛΟ ΔΠ Μεηαπηπρηαθoύ Σκήκαηνο ΔΑΠ «Γηνίθεζε Πνηόηεηαο» πγγξαθέαο δηδαθηηθνύ ζπγγξάκκαηνο «ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΔΑΠ Δζληθόο Αληηπξόζσπνο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο MSHT & MSG θαη GLAC ηεο EDA Δζληθόο Αληηπξόζσπνο ζηελ νκάδα εξγαζίαο AC/327/WG7 Configuration Management ΝΑΣΟ 6/11/ ΓΓΑΔΔ/ΓΑΩΓΠ/ΣΠΓΠΔ Κ

3 Γηαηί ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηππνπνίεζε? 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 3

4 Αληηθείκελν ζχκβαζεο απφ ηνλ Αγνξαζηή Ση ζρεδίαζε ν Πξνκεζεπηήο Ση παξέδσζε ν Πξνκεζεπηήο Ση δήηεζε ν ρξήζηεο Ση απνδέρζεθε ν Αγνξαζηήο 6/11/ ΓΓΑΔΔ/ΓΑΩΓΠ/ΣΠΓΠΔ Κ

5 Απαίηεζε Ν3978/2011 Άξζξν 30 «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» ΔΝ «Selection of standards-like documents for defence products and services-order of preference Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη φζνλ ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηαθιαδηθή επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία ζε Δζληθφ επίπεδν θαη ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο ηεο ρψξαο καο ζε Ναηντθέο επηρεηξήζεηο. 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 5

6 ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟ ΤΠΔΘΑ ΤΠΔΘΑ Φνξείο πλεξγαζία ΓΓΑΔΔ ΓΔΔΘΑ Σππνπνίεζε Τιηθνχ Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Κσδηθνπνίεζε Σππνπνίεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνηχπσλ Σππνπνίεζε Γηνηθεηηθψλ Πξνηχπσλ ΓΔ ΓΔΝ ΓΔΑ 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 6

7 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΓΑΔΔ/ΓΑΧΓΠ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ ΑΩ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΜΒΑΔΩΝ ΑΩ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΜΗΜΑ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΩ Ξ ΑΩ Ξ ΠΔ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΠΑ ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΑΜΤΝΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΩ ΠΝ ΑΩ ΠΝ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΦΟΡΔΙ Δ.ΔΞ. ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΔΠΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΩΓΙΚΩΝ ΝΑΣΟ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΦΟΡΔΙ Δ-ΔΞΞ. ΑΩ ΠΑ ΑΩ ΠΑ ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΠΔ ΑΤΚΤ ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 7

8 ΟΡΓΑΝΧΖ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ Έθδνζε θαηαιφγσλ ηερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ θαη ησλ ΠΔΓ. πλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ησλ Γ.Δ. γηα ηνλ θαζνξηζκφ νκνεηδψλ θαηεγνξηψλ πιηθψλ θαη ηελ ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ΠΔΓ κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο. Πξνψζεζε ελεξγεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα Γ.Δ. γηα ηελ βειηίσζε αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε ζέκαηα ΠΔΓ. ΣΜΗΜΑ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΦΟΡΔΙ Δ.ΔΞ.

9 Σνκείο Σππνπνίεζεο Δπηρεηξεζηαθό Τιηθνύ Γηνηθεηηθό

10 ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Materiel Standardisation Group NATO Materiel Standards Harmonisation Team National Standardization Bodies ETSI European Standardization Organisations CEN CENELEC Industry

11 EU Standardization Roadmap The European Defence Standardization Information System (EDSIS) Maintenance and Update of the EDSTAR Implementing best practice standardization management - sharing, harmonization and consolidation Improving stakeholder interaction at a strategic level Guide to the selection and use of standards Guide to identifying and developing standards Engaging with industry in the development and application of standards Identifying materiel standards-related lessons from operations Defence Standardization Communication Strategy Harmonizing stds for Defence Procurement in Europe

12 Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα Έιιεηςε ελφο εληαίνπ θνξέα ηππνπνίεζεο αληί ηνπ δηάζπαξηνπ ηξέρνληνο ζρήκαηνο Γελ έρνπλ εθπνλεζεί Διιεληθά ηξαηησηηθά Πξφηππα Οη ππάξρνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ρξίδνπλ γεληθήο αλαζεψξεζεο Γίλεηαη Δπξχηαηε ρξήζε MIL-STAN θαη MIL-SPECS Γπζθνιία ζηελ ηξνπνπνίεζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Έιιεηςε πφξσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε Γξάζεηο Σππνπνίεζεο Δπηθχξσζε πξνηχπσλ ΝΑΣΟ ρσξίο ελεξγφ ζπκκεηνρή Αδπλακία παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο πξνηχπσλ Γελ δηαρσξίδνληαη Πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηεο Τιηθψλ - Τπνζηήξημεο Λνγηζκηθνχ COTS MOTS θιπ Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη CIVIL STANDARDS Γελ ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ELOT Γελ ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηελ Βηνκεραλία ΑM.ΤΛ 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 12

13 DGA Standardization Policy Components White Paper 2013 National Defence & Security It [the global-sector policy] will develop a policy of export support and a policy of standardization at the national, European and international levels. It will eventually be integrated in efforts made at the European level. NATO Standardization = To satisfy interoperability requirements Building Europe and reinforcement of the European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB) French MOD does not produce standards and almost refers systematically to civil standards (European) as regards technical domains and NATO as regards military area participation in standardization MINISTÈRE DE LA DÉFENSE forums of which the activities are of strategic interest MOD Industry partnership

14 German Defence Standardization Policy 1. Already existing civilian standards shall be primarily applied with regard to the development and procurement of products used in the defence sector and the use of services by the Bundeswehr. 2. If, due to military use, products and services must meet further requirements, the armaments sector will endeavour to incorporate these requirements into already existing civilian standards. In this case, experts of the armaments sector will, on equal terms with experts of Industry, contribute to the work of the respective civilian standardization bodies. 3. Should it be impossible to take account of such absolutely essential defence requirements within the context of civilian standardization, German military standards (VG standards) or material specifications sheets (WL sheets) can be prepared for the purposes of the Bundeswehr. In this case, an official standardization request in accordance with VG shall be submitted. 4. Upon publication of a civilian standard covering the provisions of a VG standard, the latter must be withdrawn. At European level, these principles are also part of the European Defence Agency s (EDA) European Defence Standardization Policy.

15 - Initiation and execution of a defence standardization project - VG Application of standards - Binding force, priorities - VG > DIN EN Approval of products - VG Products that are subject to approval and qualification testing - VG List of approved components (LZB) - Standardization in the Bundeswehr

16 ΣΡΟΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ύκβαζε Πξνκ/ ηήο Αγνξαζηήο Πηζηνπνίεζε - Qualification Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο Σππνπνίεζε Δπηθηλδπλόηεηα Γηαιεηηνπξγηθόηεηα 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 16

17 Σν πξαθηηθό απνηέιεζκα ηεο Σππνπνίεζεο ζηηο Δ.Γ είλαη ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ζηξθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ ην νπνίν ζεκαίλεη: Αζθαιέζηεξα πξντόληα θαη ππεξεζίεο Πεξηνξηζκόο ηεο πνιπηππίαο Δπίηεπμε νηθνλνκίαο θιίκαθαο πκκόξθσζε πξνκεζεπηώλ κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία Πξνώζεζε ηεο Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ Δλίζρπζε ηεο αληίιεςεο γηα ηελ αλάγθε πξνώζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο Πξνώζεζε ηνπ αληαγσληζκνύ Διεύζεξε δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ ηεξίδεη ην πεξηβάιινλ Αμηνπνίεζε-Δθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο Απινύζηεξε θαη επθνιόηεξε ινγηζηηθή παξαθνινύζεζε ηνπ πιηθνύ. Αμηνπνίεζε ηεο εγρώξηαο βηνκεραλίαο Πξνώζεζε ηεο ελαξκόληζεο ησλ πξνηύπσλ-πξνδηαγξαθώλ 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 17

18 Ζ ΣΤΠΟΠΟΠΟΗΖΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΔΡΟ ΓΗΚΟΠΟΣΖΡΟ Σα Πξφηππα σθεινχλ φηαλ εθαξκφδνληαη απνδνηηθά Δίλαη ρξήζηκα φηαλ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ηνπ ηνκέα ελδηαθέξνληνο, φηαλ δειαδή αλαζεσξνχληαη ηαθηηθά. Σα πξφηππα κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ θαηλνηφκεο ιχζεηο Σα πξφηππα κπνξεί λα κελ ηθαλνπνηήζνπλ έλα ζηνρεπκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο θαη αλ ιεθζεί ππφςε νηη ζπρλά νη ζπγγξαθείο ησλ πξνηχπσλ αγλννχλ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ηφηε ην απνηέιεζκα κπνξεί λα επηθέξεη ηελ πιήξε απνηπρία ηνπ πξντφληνο. ε δηεζλέο επίπεδν, ηα πξφηππα πάζρνπλ απφ ειιεηπή έξεπλα αγνξάο, απζηεξή εθαξκνγή θαη ηέινο ππεξβνιηθή ηππνπνίεζε (πρ. ε πεξίπησζε ηνπ STANAG 4370 Enviromental Testing) Η ππεξβνιηθή ηππνπνίεζε κεηψλεη ηελ πνιπηππία θάησ ηνπ βέιηηζηνπ βαζκνχ ζηεξψληαο ηελ νπνία δηαθνξνπνίεζε θαη αληαγσληζηηθφηεηα έλαληη άιισλ 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 18

19 Ζ ΣΤΠΟΠΟΠΟΗΖΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΔΡΟ ΓΗΚΟΠΟΣΖΡΟ Σα Πξφηππα κφιηο θαζηεξσζνχλ δχζθνια θαηαξγνχληαη. Κάζε πξφηππν πνπ εθπνλείηαη δεκηνπξγεί εμαξηήζεηο πνπ επεξεάδνπλ κειινληηθή εμέιημε θαη αλάπηπμε. Σα πξφηππα κπνξεί λα απνζαξξχλνπλ ηελ είζνδν ζηελ αγνξά λέσλ πξνκεζεπηψλ κε λέεο πξνζεγγίζεηο (ζηελ ηερλνινγία θαη κεζφδνπο) Πξφηππα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν ηεο δσήο ηνπο θαη ζα έπξεπε λα είραλ απνζπξζεί παξακέλνπλ ζην αξρείν ή ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. πρλά ε ζπκθσλία γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο ηξ. πξνηχπνπ δελ βαζίδεηαη ζηελ βέιηηζηε απνδεθηή ιχζε, αιιά ζηνλ ρακειφηεξν θνηλφ παξαλνκαζηή θαη κάιηζηα θαηφπηλ ζπκθσλίαο εθείλσλ πνπ είραλ ηελ πνιπηέιεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο επηηξνπέο γηα ηελ εθπφλεζή ηνπ. Γπζθνιία ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ (STANAG, STANAREC) 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 19

20 ΠΟΣΔ ΓΔΝ ΤΝΗΣΑΣΑΗ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη (εθηνο interfaces ή πξσηφθνιια) ε εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο φπσο αληαιιαθηηθά ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, NSN, COTS ε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ε κέγηζηε δπλαηή επειημία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηλνηφκεο ιχζεηο 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 20

21 ΣΑ ΣΤΠΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ Η πξνζαξκνγή ησλ ηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ είλαη κία δηεξγαζία πνπ απνζθνπεί ζην λα δηαπηζησζεί εάλ νη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα είλαη ζπλαθείο θαη νηθνλνκηθέο. Η πξνζαξκνγή κπνξεί λα γίλεη,κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: Αληηθαηάζηαζε παξαγξάθσλ Απφζπαζε απαηηήζεσλ Δπηιεθηηθή εθαξκνγή 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 21

22 ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΤΣΖΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Ο εληνπηζκφο, ε θαηαλφεζε θαη ε Γηαρείξηζε αιιεινεμαξηψκελσλ δηεξγαζηψλ σο έλα ζχζηεκα, ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ. ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΔΛΔΓΥΟΗ ΓΗΔΡΓΑΗΑ χλνιν αιιεινζρεηηδφκελσλ Ή αιιεινεπηδξσζψλ δξαζηεξηνηήησλ ην νπνίν κεηαζρεκαηίδεη εηζεξρφκελα ζε εμεξρφκελα ΠΟΡΟΗ ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΑ Απνηειεζκαηηθόηεηα Γηεξγαζίαο Έθηαζε ζηελ νπνία πινπνηνχληαη πξνζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηηπγράλνληαη πξνζρεδηαζκέλα απνηειέζκαηα ΠΡΟΗΟΝ Απνδνηηθόηεηα Γηεξγαζίαο ρέζε κεηαμχ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο θαη ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη πην απνηειεζκαηηθά φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζπλαθείο πφξνη πθίζηαληαη δηαρείξηζε σο κηα δηεξγαζία

23 ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΤΜΒΑΖ Παξαγσγή ρεδηαζκφο Αλαζθφπε ζε χκβαζεο 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 23

24 ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΤΛΗΚΟΤ (AAP-48) ύιιεςε Ηδέαο Φάζε Καζνξηζκνύ ηάδην ρεδηαζκνύ & Αλάπηπμεο ηάδην Παξαγσγήο ηάδην Υξήζεο θαη Τπνζηήξημεο ηάδην Απόζπξζεο ΑΝΑΓΚΖ Παξαγσγή χιιεςε Καζνξηζκ οο Αλάπηπμε Γηεξγαζίεο Σξνπνπνηήζεσλ & Αλαβαζκίζεσλ 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 24

25 QUALIFICATION-ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ Ο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο (Πηζηνπνίεζεο) είλαη ε νινθιήξσζε πνιχπινθσλ αμηνινγήζεσλ θαη δνθηκψλ πξηλ θαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε πξνκήζεηα Καη απηήλ ηα πξντφληα ηνπ παξαγσγνχ απνδεηθλχεηαη φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Γηα ηελ δηελέξγεηα ηέηνηαο έθηαζεο ειέγρσλ απαηηείηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο ειέγρνπ θαη δνθηκψλ ζε αλαγλσξηζκέλα Κξαηηθά εξγαζηήξηα Πξνυπφζεζε γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο πηζηνπνίεζεο είλαη ε χπαξμε απαίηεζεο ζε επηθπξσκέλε πξνδηαγξαθή. Απνηέιεζκα ηεο πηζηνπνίεζεο είλαη λα ζπκπεξηιεθζεί ν παξαγσγφο ζε QPL ή QML O παξαγσγφο πνπ πεξηιακβάλεηαη QPL ή QML δελ απαιιάζζεηαη ησλ κεηέπεηηα ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 25

26 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΑΡΦΔ Κιεηδψλεη ζε κία ιχζε Πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ Απμάλεη ην ξίζθν ηνπ Αγνξαζηή Πξφβιεκα ζε πιηθά κε κηθξφ θχθιν δσήο (ειεθηξνληθά) πληζηψληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο κνλαδηαίεο ζηξαηησηηθέο ιχζεηο Υξεζηκνπνηνχληαη κεηά ηελ επηθχξσζε ηεο ιχζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ (Product baseline) Πεξηέρεη πνιιέο παξαπνκπέο Καζνξίδεη ην «πσο» ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΓΟΔΧΝ Πξνβάιιεη απαηηήζεηο επηδφζεσλ δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα θαηλνηνκηθψλ ιχζεσλ ζηνλ πξνκεζεπηή Γηεπξχλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ Μεηαζέηεη ην ξίζθν ζρεδηαζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή Απαηηεί ιηγφηεξε ζπληήξεζε Υξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ θάζε αλάπηπμεο θαη πξνθαηαξθηηθφ ζρεδηαζκφ Ληγφηεξεο παξαπνκπέο, θπξίσο γηα interfaces, δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα, ην ίδην θαη γηα ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά Γελ ππεηζέξρεηαη ζην «πσο» εθηφο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ 8/11/2013 ΥΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 26

27 ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α 6/11/ ΓΓΑΔΔ/ΓΑΩΓΠ/ΣΠΓΠΔ Κ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΓΟΞΑΚΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΙΠΔΓΟ ΚΑΙ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ Μεηαπηπρηαθό ηκήκα, ηνκέαο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο πλζεηηθή δηαηξηβή ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο ζην ηκήκα ΜΠΓ Σίηινο Γηαηξηβήο:

Διαβάστε περισσότερα

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών»

Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών» Θεμαηικό Δπγαζηήπι 4: «Έλεγσορ αζθαλείαρ πποϊόνηων δομικών καηαζκεςών» Αλάδνρνη Έξγνπ: Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πεξηερόκελα: Η Τθηζηάκελε Καηάζηαζε Πεξηνρέο πξνο Βειηίσζε

Διαβάστε περισσότερα

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε Κπβέξλεζε), ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο»

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Έιεγρνο 1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Διέγρνπ Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα επηρείξεζε θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Σν θαηλόκελν ηεο νηθνλνκηθά εμαξηεκέλεο απηναπαζρόιεζεο Δπηβιέπσλ: Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΗΝΑΚΧΝ... 3 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ... 3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 4 SUMMARY... 6 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 Α ΜΔΡΟ... 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ... 10 1.2 ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκηνπξγία κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα απνηειεί ην εξγαιείν γηα ηνπο Γ/ληεο Σκεκαηάξρεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα