01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ"

Transcript

1

2 μαρτα χαρνεκερ 01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ M l M d c nanatnon - νικηταρα 2 - μ μ. μπκνακη - αβηνα

3 Τίτλος γαλλικής έκδοσης Les concepts 6l6mentaires du matirialisme historique Siglo Veintiuno Editores S.a.

4 προλογος για την ελληνικη έκδοση Τά τελευταία χιόνια, κυκλοφόρησαν στον τόπο μάς πολλά βιβλία γύρω όπό τό διαλεκτικό υλισμό, τη μαρξιστική θεα>ρία όπως συνήθως λέγεται. Τό περιεχόμενο αύτών τών βιβλίων καλύπτει να πλατύ φάσμα άπό θέματα, πού ξεκινώντας από τά πιο γενικά θεωρητικά ζητήματα φθάνει μέχρι τά πιό ειδικά, τά πιό συγκεκριμένα προβλήματα τής σύγχρονης κοινωνίας. Αυτή ή έκδοτική πλημμύρα άποτελεΐ μία ίκφραση, στο Ιδεολογικό έπίπεδο, τής βαθιάς κρίσης πού περνά ή ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Με την πρόοδο τής κρίσης, ιδιαίτερα στα χρόνια τής δικτατορίας, φάνηκε ή αδυναμία τών έπίσημων, τών κυρίαρχων ιδεολογικών τάσεων νά δώσουν μία ικανοποιητική ερμηνεία τής κρίσης καί νά προτείνουν τρόπους έξόδου όπό αυτήν. ΤΗταν φυσικό λοιπόν, τά πιό ανήσυχα, άπό τή φύση τους και τή θέση πού κατέχουν στήν κοινωνική δομή, κομμάτια τής ελληνικής κοινωνίας οι νέοι, οί φοιτητές, κομμάτια τής ίργατικής τάξης νά άναζητήσουν νέες ερμηνείες και νέες μεθόδους άνάλυσης και δράσης. Σ ' αυτή τήν αναζήτηση θέλησε νά άνταποκριθή ή έκδοτική πλημμύρα τών τελευταίων χρόνων. Μπορούμε δμως νά ισχυρισθονμε δτι ή πρόοδός μας στή γνώση τοΰ διαλεκτικού ύλισμοϋ ήταν ανάλογη με τήν έκταση τοΰ έκδοτικοϋ φαινομένου; Με κανένα τρόπο! Τό νέο ηχηρό λεξιλόγιο, που χρησιμοποιούμε γιά νά δηλώσουμε παλιές γνωστές καταστάσεις, δεν μπορεϊ νά άποκρύψη τό γεγονός δτι, στ-ijv πράξη, ίξακολουθοΰμε νά χρησιμοποιούμε τις ϊδιες μεθόδους άνάλυσης καί δράσης. Τελευταία μάλιστα, γίνεται και λόγος γιά μια άντιστροφή τοΰ έκδοτικοϋ φαινομένου, γιά κάποια κούραση τοΰ κόσμου. Αυτά τά σημάδια δεν πρέπει νά μάς παραξενεύουν, άλλά ούτε πρέπει και νά τά υποτιμήσουμε. Δεν μπορούμε, βέβαια,

5 4 νά δώσουμε έδώ μια έξήγηση για αυτές τις αντίστροφες τάσεις. 'Οπωσδήποτε δμως, δεν όφείλονται στη «μόδα», πού ήταν και πέρασε, ή στήν «άνωριμδτητα» τοΰ Έλληνα, θά έπρεπε Ισως νά έξετάσονμε μήπως δ τρόπος, που παρουσιάσϋηκαν δλες αυτές οΐ έκδόσεις, συνέβαλε στήν κούραση τοΰ κοινοΰ. Δ*ν πρέπει νά ξεχνοΰμε δτι οΐ έκδόσεις, σάν δλες τις έπιχειρήσεις, άκολουθοΰν τούς νόμους τοΰ καπιταλιστικού συστήματος κ α ί αυτό ανεξάρτητα άπό τις προθέσεις τών έ κ δ ο τών. Ένα λοιπόν άπό τά χαρακτηριστικά τοΰ καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής εϊναι ή άναρχία, πού βρίσκεται στή ρίζα κάθε κρίσης νπερπαραγα>γής. Μήπως, στή δική μας τήν περίπτωση, δ άναγνώστης βρέθηκε άμήχανος και αβοήθητος μπροστά στήν πλημμύρα τών διαφορετικών τίτλων, όνομάτων και θεωρητικών άποκλίσεων; Δηλαδή μήπως δέ φροντίσαμε νά κατατοπίσουμε τον άναγνώστη γιά τις συνθήκες κάτω άπό τις όποιες γεννήθηκε τό κάθε βιβλίο, γιά τή συγκεκριμένη προβληματική του, γιά τή σχέση του με άλλα έργα, γιά τήν ένδεχόμενη σημασία του γιά τά Ίΐροβλήματα τοΰ τόπου μας; "Αν τά πράγματα είναι έτσι, τότε ποιος ό λόγος νά βγη στά ίλλψ ικά τό βιβλίο τής Μάρτα Χάρνεκερ καί νά έπιτείνη τή σνγχιση; Πιστεύουμε δτι «οΐ βασικές άρχές τοΰ Ιστορικού ύλ>τ σμοϋ» τής Μάρτα Χάρνεκερ θά ξεκαθαρίσουν περισσότερο όπ δτι θά μπερδέψουν τά πράγματα. Πιστεύουμε δτι τό βιβλίο αυτό θά τιροσφέρη σέ μεγάλο κομμάτι τοΰ έλληνικοΰ κοινοΰ μία διέξοδο άπό τή θεωρητική του άμηχανία. Αυτός πού θά ζητήση, στο βιβλίο τής Μ. Χάρνεκερ, κάτι τό όλότελα νέο, θά άπογοητευθή. Τό ϊδιο θά σνμβή καί σέ δσους ζητούν μία «προκατασκευασμένη» δποφη τής «άλήθειας». 'Ωστόσο, αυτές οί «Αδυναμίες» τοΰ βιβλίου είναι και τά μεγάλα του προτερήματα. Ή Χάρνεκερ μάς προσφέρει μία συμπυκνωμένη κριτική παρουσίαση τής θεωρίας τοΰ ιστορικού υλισμόν. Δέν περιορίζεται στά κλασσικά κείμενα, πού τά έξετάζει με κριτικό τρόπο, άλλα μάς φέρνει σέ έπαφή καί μέ τις νεώτερες έξελίξεις, Ιδιαίτερα έκεϊνες πού όφείλονται στήν παρισινή δμάδα τών διανοουμένων (Althusser, Balibar, Bettelheim, Πουλαντζάς κ.ά.),

6 πού προσπαθούν νά ένσωματώσουν στή θεωρία τοΰ διαλεκτικού ύλισμοΰ τις έμπειρίες τών τελευταίων 50 χρόνων. Οι έμπειρίες αυτές κερδήθηκαν άπό τούς άγώνες τοΰ ίργατικοΰ κινήματος, άπό τις νίκες του και άπό τις άποτυχίες του, άπό τις προσπάθειας του νά οίκοδομήση τό σοσιαλισμό. Τό βιβλίο τής Χάρνεκερ παρουσιάζει τά παλιά και τά νέα στοιχεία με τρόπο, πού κάνει τήν άνάγνωση εύκολη και συνάμα δημιουργική. Ή άνάγνωση είναι εϋκολη γιατί ή Χάρνεκερ δέν παίρνει στήν παγίδα τής διανοητικής έκζήτησης, πού τόσο συναντάται στους παρισινούς κύκλους, δπου μαθήτεψε. *Ισως αυτό νά όφείλεται στο δτι τό βιβλίο γράφτηκε γιά τό λατινοαμερικανικό κοινό ή Ιδια ή Χάρνεκερ είναι χιλιανή δπου τά προβλήματα τής 'Αριστερός είναι τραγικά ίπείγοντα καί δέν άφήνουν περιθώρια γιά θεωρητικές άοριστολογίες. Έ ξ άλλου, ή Χάρνεκερ προχωρά μέ έπαγωγικό τρόπο, ξεκινώντας όπό τις πιό άπλές έννοιες γιά νά φθάση σιγά - σιγά στις πιό σύνθετες. Αύτό μπορεΐ νά κάνη τήν άνάγνωση πιό εϋκολη άπαιτεϊ δμως όπό τον αναγνώστη νά έγκαταλείψη τήν παθητικότητά τον. Απαιτεί μία δημιουργική άνάγνωση. Πρέπει, δηλαδή, & Αναγνώστης νά κάνη κτήμα του τις άπλότερες έννοιες, γιατ'ι άλλιώς δέν μπορεΐ νά 7ΐροχωρήση στις πιό σύνθετες. Στήν προσπάθειά του αυτή, διευκολύνεται άπό τά πολλά παραδείγματα πού φέρνει τό βιβλίο. Σ αυτό, ή μέθοδος τής Χάρνεκερ μοιάζει μέ τή μέθοδο που άκολουθησε ό Μάρξ στή συγγραφή τοΰ πρώτου τόμου τοΰ Κεφαλαίου. Αυτή ή έπαγωγική μέθοδος έπηρεάζει Αναπόφευκτα και τή διάρθρωση τής ύλης. Στο πρώτο μέρος τον βιβλίου διευκρινίζονται μέ τή σειρά οΐ βασικές έννοιες: παραγωγή, σχέσεις παραγωγής, παραγωγικές δυνάμεις, οίκονομιχή δομή, υποδομή καί έποικοδόμημα, Ιδεολογική καί δικαιο-πολιτική δομή, τρόπος παραγωγής, κοινωνικός σχηματισμός, πολιτική συγκυρία, πέρασμα άπό τον ίνα τρόπο παραγωγής στον άλλο. Τό δεύτερο μέρος έξετάζει τή διαλεκτική ενότητα τής κοι 5

7 6 νωνικής δομής και τών ατόμων πού δρουν μέσα της, δηλαδή τις κοινωνικές τάξεις και τήν πά?.η τών τάξεων. Μόνο φθάνοντας στο τρίτο μέρος έχει κατακτήσει ό Αναγνώστης τις έννοιες κλειδιά, πού θά τον βοηθήσουν νά κατανοήση τή μαρξιστική θεωρία τής ιστορίας. Σ αυτό τό μέρος δίνεται μία γενική άποψη αυτής τής θεωρίας. Ή έξαγωγή και ή πραγμάτωση τής υπεραξίας ίξετάζονται στο τέλος τοΰ βιβλίου, σέ ένα Ιδιαίτερο παράρτημα. Δε θά πρέπη νά ξεχάσουμε και τήν πλούσια και κατατοπιστική βιβλιογραφία. Έκτος άπό τις συχνές παραπομπές, υπάρχει στο τέλος κάθε κεφαλαίου μία πρώτη έπιλογή άπό τή σχετική βιβλιογραφία. Ή σχολιασμένη γενική βιβλιογραφία, πού άκολουθεϊ στο τέλος τοΰ βιβλίου, είναι πολύτιμος σύμβουλος γιά δσους θελήσουν νά σννεχίσουν τή μελέτη τοΰ διαλεκτικού υλισμού. Αύτό κάνει τό βιβλίο ένδιαφέρον δχι μόνο γιά αυτούς πού έχουν μία σχετική γνώση τού διαλεκτικού ύλισμοϋ, άλλά και γιά δσους έρχονται γιά πρώτη φορά σέ έπαφή μαζί του. Αυτή ή δομή και δ παιδαγωγικός χαρακτήρας τοϋ βιβλίου τό κάνουν κατάλληλο γιά βοήθημα στο μάθημα τής Πολιτικής Οικονομίας στις Ανώτερες Σχολές. Ά π ό τή διάρθρωση τής ϋλης γίνεται εύκολα άντιληπτό δτι ή Χάρνεκερ άσχολεϊται λιγώτερο μέ τό οικονομικό έπίπεδο τής κοινωνικής δομής, άπ δτι άλλες συνοπτικές παρουσιάσεις τον διαλεκτικού υλισμού. Αντίθετα, δίνει ιδιαίτερη έκφραση στο Ιδεολογικό και τό δικαιοπολιτικό έπίπεδο καί προσπαθεί νά προσδιορίση τό βαθμό τής αυτονομίας τους άπέναντι στήν οικονομική υποδομή. Σάν παράλειψη θά μπορούσε νά θεωρηθή ή απουσία (θεληματική;) κάθε άναφοράς στήν έννοια τής οικονομικής κρίσης καί τή μαρξιστική ερμηνεία της. Βέβαια, γιά τις λατινοαμερικανικές χώρες ή και τήν Ελλάδα, πού, μέ τά κριτήρια τών προηγμένων καπιταλιστικών χωρών, βρίσκονται βουτηγμένες σέ χρόνια οικονομική κρίση, ή οίκονομική κρίση δέν έχει τήν ίδια σημασία δπως γιά τά μεγάλα βιομηχανικά κέντρα. Ή ένσωμάτιοση, δμως, δλων τών χωρών στο διεθνή καταμερισμό τής έργασίας έχει προχωρήση τόσο, ώστε οί Αντίκτυποι τής κρίσης, ακόμα

8 καί στο Ιδεολογικό και δικαιο-πολιτικό έπίπεδο, είναι δύσκολο νά παραγνωρισθοϋν. Τελειώνοντας, θά θέλαμε, χωρίς διάθεση άπολογίας, νά τονίσουμε στον άναγνώστη τις δυσκολίες που συνάντησαν οί "Ελληνες μεταφραστές. Δέν πρόκειται μόνο γιά τις αναπόφευκτες δυσκολίες, που συναντά, οποίος θέλει νά άποδώση ένα κείμενο σέ μία άλλη γλώσσα. Δυστυχώς αντιμετωπίσαμε καί πρόσθετες δυσκολίες άπό την Ανεπάρκεια τοΰ γλωσσικού μας οργάνου. Ή άνεπάρκεια αυτή δέν όφείλεται, βέβαια, σέ έμφυτες αδυναμίες τής δημοτικής μας γλώσσας. Προέρχεται περισσότερο άπό τη φτώχεια τής δικής μας έπιστημονικής παραγωγής' αυτό Ισχύει καί γιά τον τομέα τοΰ διαλεκτικού υλισμόν. Μία γλώσσα γιά νά άναπτυχθή χρειάζεται δούλεμα' δουλεύεται δε καλλίτερα δταν πραγματοποιούμε μ αυτήν πρωτότυτνη έπιστημονική έργασία. Εμείς είμαστε άκόμα μεταφραστές και δημοσιογράφοι. Καί οι λίγοι άπό μάς, που κάνουν Ίίρωτότυτνη δουλειά, έκφράζονται πρώτα σέ ξένη γλώσσα καί μετά, άν ποτέ, στά ελληνικά. Νά, μιά άκόμα δφη τής έξάρτησης τής κοινωνίας μας άπό τά ξένα κέντρα. 01 προσπάθειες γιά τήν αυτόνομη πνευματική μας Ανάπτυξη, άποτελοϋν μέ τον Αγώνα, γιά τήν ουσιαστική πολιτική μας Ανεξαρτησία, μία διαλεκτική ενότητα. 7 X. Χατζηκοσήφ

9

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Ot Φιλόσοφοι Εχουν άπλώς έξηγήσει μέ διάφορους τροπους τόν κόσμο, αύτό πού έχει σημασία είναι νά τόν άλλάξουμε», λέει δ Μάρξ στήν XI θέση γιά τόν Feuerbach (Φόϋερμπαχ)1. Τί σημαίνει αυτό τό πέρασμα άπό τήν έρμηνεία στήν άλλαγή τοο κόσμου; Πρόκειται γιά τήν έγκατάλειψη τής θεωρίας γιά τήν πράξη; Πρέπει νά έγκαταλείψουμε τά βιβλία καί τή μελέτη, γιά νά δοθοομε άποκλειστικά στήν έπαναστατική πολιτική πράξη; Πολλοί σύγχρονοι νέοι, κουρασμένοι άπό έπαναστατικές φλυαρίες πού δέν όδηγοϋν ποτέ στήν έλάχιστη πολιτική πράξη, Ικανή νά άλλάξη πραγματικά τις συνθήκες άθλιότητας καί έκμετάλλευσης τών μεγάλων έργατικών μαζών, φτάνουν νά δώσουν σ αύτή τή φράση τοο Μάρξ τό νόημα τοϋ περάσματος άπό τή θεωρία στήν πράξη. Μά είναι ή θεωρία, κάθε θεωρία, έρμηνεία μόνο τοϋ κόσμου; καί κάθε πράξη σημαίνει άπαραίτητα άλλαγή τοϋ κόσμου; Ά ν ήταν έτσι θά Επρεπε ό Μάρξ, γιά νά είναι συνεπής μέ τήν Ιδια του τή λογική, νά έγκαταλείψη τά βιβλία καί τή μελέτη γιά νά άφιερωθή άποκλειστικά στήν πολιτική δουλειά. Καί δμως δέν σταμάτησε ποτέ, νά άφιερώνη τόν περισσότερο καιρό του στή διανοητική έργασία, χωρίς γιά τοϋτο νά παραμελή τήν άμεση πολιτική πράξη. *Η ζωή τοο Μάρξ μάς βάζει λοιπόν μπροστά σέ Ενα δίλημμα. Είτε ό Μάρξ δέ στάθηκε συνεπής στή διαπίστωσή του γιά τήν άναγκαιότητα νά περάσουμε άπό τήν έρμηνεία στήν άλλαγή τοο κόσμου είτε πάλι έκρινε άδύνατη τήν άλλαγή τοϋ κόσμου χωρίς τήν προηγούμενη γνώση τής όργάνωσής του, τών νόμων λειτουργίας καί άνάπτυξής του. τών κοινωνικών δυνάμεων 1. Marx, Thises sur Feuerbach, στό Marx - Engels, L idfologie allemande, σελ. 34.

11 10 πού είναι Ικανές νά πραγματοποιήσουν αύτές τις άλλαγές, μέ Ενα λόγο, χωρίς τήν επιστημονική γνώση τής πραγματικότητας πού πρέπει νά άλλάξη. Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι αύτή ή τελευταία άποψη, ήταν έκείνη τοϋ Μάρξ. 'Η ΧΙη θέση γιά τό Φόϋερμπαχ δέν άναγγέλει τό θάνατο τής θεωρίας' άναγγέλλει τό ξέκομμα άπό τις παλιές φιλοσοφικές θεωρίες γιά τόν άνθρωπο, τήν κοινωνία καί τήν ιστορία της, πού περιορίζονταν νά θεωροϋν καί νά Ερμηνεύουν τόν κόσμο, άλλά ήταν άνίκανες νά τόν άλλάξουν, δπως δέν γνώριζαν τό λειτουργικό μηχανισμό τών κοινωνιών. Αύτό πού υπήρχε μέχρι τότε, σχετικά μέ τήν κοινωνία καί τήν ιστορία της, ήταν είτε φιλοσοφικές θεωρίες γιά τήν Ιστορία (ή φιλοσοφίες τής Ιστορίας), είτε Ιστορικές αφηγήσεις καί κοινωνικές άναλύσεις πού περιορίζονταν στήν περιγραφή τών γεγονότων στις διάφορες κοινωνίες. Αύτό πού δέν υπήρχε ήταν μία έπιστημονική γνώση τών κοινωνιών καί τής Ιστορίας τους. Ή XI θέση πάνω στό Φόϋερμπαχ σημαίνει λοιπόν Ενα ξέκομμα άπό όλες τις φιλοσοφικές θεωρίες γιά τόν άνθρωπο καί τήν ιστορία, πού δέν κάνουν τίποτα άλλο, παρά νά Ερμηνεύουν τόν κόσμο Αναγγέλλει τόν Ερχομό μιδς νέας έπιστημονικής θεωρίας, τής έπιστημονικής θεωρίας τής Ιστορίας (ή τοϋ «ίστορικοϋ ΰλισμοϋ»). Ή θεωρία αύτή άνοίγει Ενα νέο Ε πιστημονικό πεδίο: τήν έπιστήμη τής ιστορίας (μέ τόν Ιδιο τρόπο πού ή Επιστημονική θεωρία τοϋ Γαλιλαίου άνοίγει Ενα νέο Επιστημονικό πεδίο: τή φυσική Επιστήμη). Ά ς άναλύσουμε λίγο τή σημασία τής λέξης «θεωρία», πού τόσο χρησιμοποιείται στήν Επιστημονική γλώσσα. Στήν ύλική διαδικασία παραγωγής, προσπαθοϋμε νά μετατρέψουμε μέ τή βοήθεια είδικών μέσων Εργασίας (μηχανήματα, Εργαλεία), πού χρησιμοποιοϋν οί Εργάτες, μία όρισμένη πρώτη ΰλη (π.χ. χαλκό) σε Ενα όρισμένο προϊόν (σωλήνες, ήλεκτρικά καλώδια κτλ.). Μέ τόν Ιδιο τρόπο, στήν διαδικασία παραγωγής γνώσεων, προσπαθοϋμε νά μετατρέψουμε μιά όρισμένη πρώτη ΰλη (μιά αίσθηση Επιφανειακή, παραμορφωμένη, τής πραγματικότητας ) σέ Ενα όρισμένο προϊόν (μιά γνώση Επιστημονική,

12 II άκριβή αύτής τής πραγματικότητας). Αύτή ή μετατροπή πραγματοποιείται άπό τούς πνευματικούς έργάτες, πού μεταχειρίζονται γιά τούτο όρισμένα έργαλετα πνευματικής δουλειάς, βασικά τήν έπιστημονική θεωρία καί μέθοδο. Θεωρία λέμε τό λιγώτερο ή περισσότερο συστηματοποιημένο σώμα έννοιών μιας έπιστήμης (π.χ.: ή θεωρία τής βαρύτητας, ή θεωρία τής σχετικότητας, ή φροϋδική θεωρία τοο ύποσυνείδητου κλπ.). Μέθοδο λέμε τόν τρόπο μέ τόν όποιο χρησιμοποιούνται αύτές οί έννοιες. Κάθε έπιστημονική θεωρία έχει λοιπόν τό χαρακτήρα ένός έργαλείου γνώσης. Δέ μας γνωρίζει μιά συγκεκριμένη πραγματικότητα, άλλά μάς προμηθεύει τά μέσα ή άλλιώς τά έργαλετα πνευματικής δουλειάς, πού μας έπιτρέπουν νά τή γνωρίσουμε μέ τρόπο άκριβή, έπιστημονικό. Π.χ. ή θεωρία τής βαρύτητας δέ μάς γνωρίζει άμεσα τήν ταχύτητα πού πέφτει μιά πέτρα άπό ένα όρισμένο ύψος, άλλά μδς παρέχει τά μέσα, γιά νά κάνουμε αύτό τό συγκεκριμένο ύπολογισμό. Κατά συνέπεια, δταν μιλάμε γιά τή μαρξιστική θεωρία τής Ιστορίας, έννοοϋμε ή Ενα σώμα άφηρημένών έννοιών, πού χρησιμεύει στούς πνευματικούς έργάτες σ&ν έργαλεΐο γιά τήν έπιστημονική άνάλυση τών διαφόρων κοινωνιών, τών νόμων λειτουργίας καί άνάπτυξής τους. Τίς πρώτες βάσεις αύτοο τοϋ σώματος έννοιών, τις βρίσκουμε, άκόμα πολύ προσωρινές, στή Γερμανική Ιδεολογία ( ). Μπορούμε νά ποϋμε δτι αύτό τό έργο Σημαδεύει μία πραγματική θεωρητική έπανάσταση στή ΰκέψή τών συγγραφέων του. Ό Μάρξ καί ό Ένγκελς έγκαινιάζουν μιά καινούργια έπιστήμη, έκεΐ πού βασιλεύουν οΐ φιλοσοφίες τής Ιστορίας, έκεϊ πού δέν ύπήρχαν παρά φιλοσοφίες τής Ιστορίας ή έμπειρικές άφηγήσεις τών Ιστορικών γεγονότων. Ποιά είναι ή σημασία αύτής τής έπιστημονικής άνακάλυνης; Γιά νά τό έξηγήσουμε, δς πάρουμε μιά είκόνα πού χρησιμοποίησε ό Louis Althusser (Αουΐ Αλτουσσέρ): Καθώς έξετάζουμε τίς μεγάλες έπιστημονικές άνακαλύψεις τής άνθρώπινης Ιστορίας, μπορούμε νά φανταστούμε τις διάφορες έπιστήμες σάν περιφερειακούς σχηματισμούς στό έΰωτερικό μεγά

13 12 λων θεωρητικών «ήπείρων». θ ά μπορούσαμε νά ποομε δτι πριν άπό τόν Μάρξ δέν είχαν άνακαλυφθή παρά δύο ήπειροι: ή ή πειρος τών Μαθηματικών άπό τούς Έλληνες καί ή ήπειρος τής Φυσικής άπό τό Γαλιλαίο Kai τούς διαδόχους του. Μιά έπιστήμη σάν τή χημεία, θεμελιωμένη άπό τό Lavoisier (Λαβοΰαζιέ), είναι μιά περιφερειακή έπιστήμη τής ήπείρου τής Φυσικής. Μιά έπιστήμη σάν τή βιολογία, κομμάτι τής μοριακής χημείας, άνήκει έπίσης στήν ίδια ήπειρο. Ή σύγχρονη λογική άνήκει στήν ήπειρο τών Μαθηματικών. 'Αντίθετα, είναι δυνατό, ό Freud (ΦρόΟντ) νά 6χη άνακαλύψει μία νέα έπιστημονική ή πειρο2. Ά ν αύτή ή μεταφορά είναι χρήσιμη, θά μπορούσε κανένας νά πή ότι ό Μάρξ άνοιξε στήν έπιστημονική γνώση μία νέα ήπειρο: τήν ήπειρο τής Ιστορίας. Αύτή ή νέα έπιστήμη πού θεμελιώθηκε άπ* τό Μάρξ, είναι, σάν κάθε έπιστήμη, μία «ύλιστική» έπιστήμη γιά τοοτο ή γενική θεωρία της λέγεται Ιστορικός ύλισμός. Ό δρος «υλισμός» δείχνει μονάχα τήν άκριβή στάση τού μελετητή άπέναντι στήν πραγματικότητα τού άντικειμένου του, πού τοϋ έπιτρέπει νά συλλάβη, δπως θάλεγε ό Ένγκελς, «τή φύση χωρίς κανένα ξένο πρόσθημα». Ή έκφραση «Ιστορικός ύλισμός», δέν είναι γιά τούτο λιγώτερο παράξενη, γιατί οί άλλες έπιστήμες δέ χρησιμοποιούν τόν δρο «ύλισμός» γιά νά όριστούν: δέν μιλάμε π.χ. γιά χημικό ύλισμό ή γιά φυσικό ύλισμό. Ό δρος «ύλισμός», πού χρησιμοποίησε ό Μάρξ γιά νά όνομάση τή νέα έπιστήμη τής Ιστορίας,J έχει σκοπό νά τραβήξη μία διαχωριστική γραμμή άνάμεσα στίς προηγούμενες Ιδεαλιστικές άντιλήψεις καί τή νέα ύλιστική, δηλαδή έπιστημονική άντίληψη τής Ιστορίας3. Μέχρι έδώ μιλήσαμε γιά τόν Ιστορικό ύλισμό καί τή μεγάλη θεωρητική έπανάσταση, πού προκάλεσε ή έμφάνισή του. Πρέπει τώρα νά βάλουμε τό άκόλουθο έρώτημα: ή μαρξιστική θεωρία περιορίζεται μόνο στόν Ιστορικό ύλισμό, δηλ. σέ μία έπιστημονική θεωρία; 2. Althusser, Leuine et la Philosophic, Paris, Maspero, 1969, σελ Στό Ιδιο, σελ. 26.

14 13 Ό χ ι. Ή μαρξιστική θεωρία άποτελεϊται άπό μιά έπιστημονική θεωρία, τόν Ιστορικό υλισμό, καί μία φιλοσοφία, τό διαλεκτικό Ολισμό. Ό Άλτουσσέρ μάς δείχνει δτι «ύπάρχει μία φανερή σχέση ανάμεσα στις μεγάλες έπιστημονικές καί τίς μεγάλες φιλοσοφικές έπαναστάσεις. Αρκεί νά παρατηρήσουμε καί νά συγκρίνουμε τά μεγαλύτερα γεγονότα τής Ιστορίας τών έπιστημών, άπό τή μιά μεριά, και τά μεγαλύτερα γεγονότα τής Ιστορίας τής φιλοσοφίας, άπό τήν άλλη. 01 μεγάλες φιλοσοφικές έπαναστάσεις άκολουθοϋν πάντα τις μεγάλες έπιστημονικές έπαναστάσεις. Τά έλληνικά μαθηματικά άκολουθεί ή φιλοσοφία τοϋ Πλάτωνα, τή διαμόρφωση τής φυσικής τοϋ Γαλιλαίου ή καρτεσιανή φιλοσοφία, τή φυσική τοϋ Νεύτωνα ή καντιανή φιλοσοφία, τή μαθηματική λογική ή φιλοσοφία τοϋ Χούσσερλ (Husserl), καί τήν έπιστήμη τής Ιστορίας πού θεμελίωσε ό Μάρξ μία νέα φιλοσοφία: ό Ιστορικός υλισμός»4. Γιά νά γεννηθή καί νά άναπτυχθή μία φιλοσοφία, πρέπει λοιπόν νά ύπάρχουν επιστήμες. 'Η θεωρητική άναστάτωση πού προκαλεί ό έρχομός μιάς νέας έπιστήμης δέν έχει άμεση έπίδραση στή φιλοσοφία. Πρέπει νά περάση μερικός καιρός, γιά νά άλλάξη ή φιλοσοφία. Αύτή ή άναγκαία καθυστέρηση τής φιλοσοφίας σέ σχέση μέ τήν έπιστήμη, Ισχύει τό ίδιο καί γιά τή μαρξιστική φιλοσοφία ή τό διαλεκτικό υλισμό. «Τό μαρτυροϋν τά άγονα τριάντα χρόνια άνάμεσα στις θέσεις πάνω στο Φόνεομπαχ καί τό Ά ντι- Ντνρινγκ (Anti-Duhring), τό μαρτυροϋν επίσης ορισμένες νεώτερες άργόσυρτες πορείες, όπου συνεχίζουμε άκόμα νά βαδίζουμε βήμα σημειωτόν σέ πυκνή φάλαγγα»6. Έ ξ άλλου, ή στενή σχέση άνάμεσα στις έπιστημονικές άνακαλύψεις καί τις φιλοσοφικές άλλαγές, κάνει νά βρίσκουμε τά πιό προχωρημένα θεωρητικά στοιχεία γιά τό δούλεμα τής μαρξιστικής φιλοσοφίας στις πιό όλοκληρωμένες έπιστημονι- 4. Althusser, Cours dc philosophic pour scientifiques (Ecole Normale Superieure, 18 Decembre 1967), πολυγραφημένο, σελ Althusser, Lenine et la philosophie, στό Ιδιο σελ. 29.

15 14 κές άναλύσεις τών Μάρξ καί Ένγκελς καί Ιδιαίτερα στό Κεφάλαιο. Ό Λένιν έλεγε πολύ σωστά δτι τήν ύλιστική διαλεκτική, δηλαδή τή μαρξιστική φιλοσοφία, πρέπει νά τή γυρεύουμε στό Κεφάλαιο. Ή Μαρξιστική θεωρία άποτελεΐται λοιπόν άπό μία έπιστημονική θεωρία τής Ιστορίας, τόν Ιστορικό ύλισμό, καί τήν άντίστοιχη σ αύτή τήν έπιστημονική έπανάσταση φιλοσοφία, τόν διαλεκτικό υλισμό. Τό δούλεμα τοΰ διαλεκτικοΰ ύλισμοο ίχει προχωρήσει σχετικά λίγο, κατάσταση πού έξηγεΐται άπό τήν άναγκαία καθυστέρηση τής φιλοσοφίας σέ σχέση μέ τις νέες έπιστημονικές άνακαλύψεις. 'Ας δοομε τώρα, σέ ποιό έπίπεδο έξέλιξης βρίσκεται τό σώμα τών έννοιών πού άποτελοον τή γενική θεωρία τοΰ ΙστορικοΟ ύλισμοο. Αύτό τό σώμα έννοιών δέν άναπτύχθηκε ποτέ συστηματικά άπό τό Μάρξ καί τόν Ένγκελς. Επέτρεψε παρ δλα αύτά σ αύτούς τούς δημιουργούς νά άναλύσουν μέ σημαντική έπιτυχία τό καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, πού κατόρθωσαν νά γνωρίσουν σέ βάθος. Χάρη στό Κεφάλαιο, μπόρεσε τό διεθνές προλεταριάτο νά γνωρίση τούς λόγους τής έξαθλίωσής του καί τά μέσα γιά νά δώση μέ τρόπο έπαναστατικό δνα τέρμα σ αύτή τήν άθλιότητα. Τό καπιταλιστικό σύστημα ξεσκεπάστηκε. Η άνάλυση τών συνθηκών τής γέννησης, τής άνάπτυξης καί τής καταστροφής του έπέτρεψαν τήν έπισήμανση τών άντικειμενικών όρων τής έπανάστασης. Ή έποχή τών ούτοπιών είχε έτσι περάσει. Ά ν αύτό τό σώμα έννοιών δέν άναπτύχθηκε συστηματικά άπό τό Μάρξ καί τόν Ένγκελς, οί διάδοχοί τους τό δούλεψαν μέ άνισο τρόπο. Οί έννοιες τής ύποδομής π.χ. δουλεύτηκαν καλλίτερα άπό τίς σχετικές μέ τό έποικοδόμημα. Αύτό δέν είναι τυχαίο, άλλά πηγάζει άπό τό γεγονός δτι πρόκειται γιά έννοιες πού χρησιμοποιήθηκαν πιό συχνά άπό τό Μάρξ, στήν άνάλυσή του τοϋ καπιταλιστικοϋ τρόπου παραγωγής. Μελετώντας τόν τρόπο πού τίς χρησιμοποιεί ό Μάρξ στό Κεφάλαιο, κατόρθωσαν νά τίς δουλέψουν πιό συστηματικά, παρ δλο πού ό τρόπος πού τίς δούλεψαν είναι άπό πολλές άπόψεις άνεπαρκής. Αντίθετα, οί περισσότερες άπό τίς άλλες έννοιες, μένουν στό

16 IS στάδιο τών «πρακτικών έννοιών»: μδλλον ύποδείχνουν τις γενικές γραμμές πού πρέπει νά όδηγοϋν τήν έρευνα, παρά παρέχουν μία γνώση. Ή σημερινή κατάσταση τής γενικής θεωρίας τοϋ (στορικοο ύλισμοϋ είναι λοιπόν περίπου ή άκόλουθη: έπιστημονική θεωρία τής οίκονομικής δψης τοϋ προμονοπωλιακοϋ καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής καί μερικά στοιχεία γιά τήν κατανόηση τοϋ σταδίου τοϋ μονοπωλιακού καπιταλισμού, απουσία μιδς πλήρους έπιστημονικής θεωρίας τής ιδεολογικής καί δικαιο-πολιτικής δομής τοϋ καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, άπουσία μιδς έπιστημονικής μελέτης τών άλλων τρόπων παραγωγής (δουλεία, φεουδαρχία κ.τ.λ.), μερικά στοιχεία μιδς γενικής θεωρίας γιά τό πέρασμα άπό τόν να τρόπο παραγωγής στόν άλλο: πάνω άπό δλα, στοιχεία σχετικά μέ τό πέρασμα άπό τόν καπιταλιστικό στό σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής (δικτατορία τοϋ προλεταριάτου, μή άντιστοιχία άνάμεσα στις σχέσεις κυριότητας καί πραγματικής Ιδιοποίησης κτλ.), πρώτα στοιχεία γιά μία έπιστημονική θεωρία τών κοινωνικών τάξεων, Ιδιαίτερα τών τάξεων στό καπιταλιστικό σύστημα, στοιχεία γιά μία άνάλυση τής πολιτικής συγκυρίας (θεωρία τοϋ πιό άδύνατου κρίκου τής άλυσίδας τοϋ Λένιν, σύστημα τών άντιφάσεων τοϋ Μάο Τσέ Τούνγκ). Σκοπός τοϋ βιβλίου μας είναι νά παρουσιάσουμε μέ παιδαγωγικό, μά καί μαζί ακριβή τρόπο, τις κύριες έννοιες τής γενικής θεωρίας τοϋ ίστορικοϋ ύλισμοΰ. Αύτές οί έννοιες άποτελοϋν, δπως είπαμε, έργαλεϊα πού μάς έπιτρέπουν νά προχωρή- 6. Προσθέσαμε ένα παράρτημα γιά τήν Εννοια τής υπεραξίας. Παρ δλο πού ή έννοια αύτή δέν άνήκει στή γενική θεωρία τοο Ιστορικού ύλισμοο άλλά στήν θεωρία (περιφερειακή) τοο καπιταλιστικοΰ τρόπου παραγωγής είναι βασική γιά νά καταλάβουμε τά άφθονα παραδείγματα τοο βιβλίου σχετικά μέ τόν καπιταλισμό.

17 16 σουμε στήν επιστημονική άνάλυση τής συγκεκριμένης πραγματικότητας κάθε κοινωνίας. Τό βιβλίο μας κάνει μία κριτική μελέτη αύτών τών έ w o ιών, άναζητώντας πέρα άπό τό γράμμα, τή βαθύτερη σκέψη τών συγγραφέων. Αύτός ό τρόπος δουλειάς άποφεύγει τό δογματικό καί έπιτρέπει νά έφαρμόσουμε αυτές τις έννοιες μέ δημιουργικό τρόπο στήν άνάλυση συγκεκριμένων πραγματικοτήτων. Αύτός ό κριτικός χαρακτήρας τής μελέτης τών κύριων έννοιών τοϋ ίστορικοϋ ύλισμοϋ, πού προσπαθεί συνάμα νά ένσωματώση τά άποτελέσματα τών πιό σύγχρονων ερευνών πάνω σ αύτό τό θέμα, διαφοροποιεί τό περιεχόμενο τοϋ βιβλίου μας άπό τό περιεχόμενο τών διαφόρων έγχειριδίων τοϋ μαρξισμοϋ, πού γνωρίζουμε μέχρι σήμερα7. Γιά νά φθάσουμε τό στόχο μας, χρειάσθηκε νά άρχίσουμε άπό τις πιό σύνθετες έννοιες. Θά μελετήσουμε πρώτα τήν έννοια τής παραγωγής, πού είναι ή βασική έννοια τής μαρξιστικής θεωρίας: είναι ή παραγωγή τών ύλικών άγαθών, πού θά μάς χρησιμεύση σάν «καθοδηγητικός μίτος», γιά νά έξηγήσουμε τις άλλες δψεις τής κοινωνίας. Θά μελετήσουμε έπειτα τίς έννοιες: σχέσεις παραγωγής, παραγωγικές δυνάμεις, οικονομική δομή, δικαιο-πολιτική δομή, τρόπος παραγωγής, κοινωνικός σχηματισμός, πολιτική συγκυρία, πέρασμα. "Ολες αύτές οί έννοιες, βασικές γιά τήν έπιστημονική μελέτη τής κοινυ>νιχής δομής, έξετάζονται στό πρώτο μέρος τοϋ βιβλίου. Τό δεύτερο μέρος, εξετάζει τίς έπιδράσεις τής κοινωνικής δομής στά άτομα πού τήν άπαρτίζουν καί τήν πίεση πού τά άτομα μποροϋν νά άσκήσουν πάνω σ αύτή τή δομή: δηλ. τίς κοινωνικές τάξεις καί τήν πάλη τών τάξεων. Τό τρίτο μέρος άφορά τή μαρξιστική θεωρία τής Ιστορίας καί μάς δίνει μία γενική άποψη τής συμβολής τοϋ Μάρξ καί τοϋ Ένγκελς σ αύτόν τόν τομέα. 7. Π.χ. Konstantinov, Le matirialisme historique, Ed. Novosti, Boukharine, La thiorie du matirialisme historique, Paris Anthropos, 1967, Nunez Tenorio, Introduction a la sociologia marxista, Caracas, Editorial Critica Marxista, 1968, Problimes fondamentaux du matirialisme historique, Moscou. Ed. du Progris

18 17 Κατ άρχήν θά ήταν «φυσικό» νά άρχίσουμε μέ αύτή τή γενική άποψη, δπως τό κάνουν δλα τά έγχειρίδια. Ά λλά γιά νά διατυπώσουμε αύτή τή γενική άποψη μέ τρόπο έπιστημονικό καί κατανοητό στόν άναγνώστη, θά πρέπη νά διατρέξουμε τό δύσκολο δρόμο τής συστηματικής καί αυστηρής μελέτης δλων τών έννοιών πού προηγοϋνται. Ά ς θυμίσουμε σ αύτό τό μέρος τί έγραφε ό Μάρξ στόν Λά Σάτρ (La Chatre) στίς 18 τοο Μάρτη τοϋ 1872: «Επικροτώ τήν Ιδέα σας νά δημοσιέψετε τή μετάφραση τοϋ Κεφαλαίου σέ περιοδικά τεύχη. Μέ αύτή τή μορφή, τό έργο θά είναι πιό προσιτό γιά τήν έργατική τάξη καί γιά μένα αύτό τό έπιχείρημα είναι δυνατώτερο άπό κάθε άλλο. Αύτή είναι ή καλή πλευρά τοϋ νομίσματός σας, μά νά καί ή άνάποδη. Ή μέθοδος άνάλυσης πού χρησιμοποίησα καί πού δέν είχε ποτέ άκόμα έφαρμοσθή σέ οικονομικά θέματα, κάνει άρκετά δύσκολο τό διάβασμα τών πρώτων κεφαλαίων καί ύ- πάρχει ό κίνδυνος τό γαλλικό κοινό, πάντα άνυπόμονο νά βγάλη συμπεράσματα, διψασμένο νά γνωρίση τή σχέση τών γενικών άρχών μέ τά άμεσα έρωτήματα πού τό βασανίζουν, νά άπογοητευθή, έπειδή δέν θά μπορέση, άπό τήν άρχή, νά βγάλη γενικά συμπεράσματα. Αύτό είναι ένα μειονέκτημα πού ένάντιά του δέν μπορώ νά κάνω τίποτα άλλο παρά νά προειδοποιήσω καί νά προφυλάξω τούς άναγνώστες, πού νοιάζονται γιά τήν άλήθεια. Δέν ύπάρχει βασιλική όδός γιά τήν έπιστήμη, καί έχουν τήν τύχη νά φθάσουν στίς φωτεινές κορφές της, μόνο έ- κεΐνοι πού δέν φοβοϋνται νά άνέβουν τά άπότομα σκαλιά». Τό περιεχόμενο τών διαφόρων κεφαλαίων καθρεφτίζει τήν άνιση άνάπτυξη τών έννοιών τοϋ ίστορικοϋ ύλισμού, πού έπισημάναμε πιό πάνω. 'Ορισμένα κεφάλαια κατορθώνουν νά φθάσουν μία άρκετά άκριβή έπιστημονική άνάπτυξη τών έννοιών άλλα περιορίζονται σχεδόν στό νά θέσουν μόνο τά προβλήματα. 8. Σ αύτόν πού θέλει μία κρώτη άντίληψη τοο μαρξισμοϋ, συνιστοομε νά διαβάση, πρίν άρχίση τή μελέτη τοο Α' Κεφαλαίου, τό κείμενο τοο Στάλιν: Διαλεκτικός ύλισμός χαΐ Ιστορικός ύλισμός. θά ήταν καλό νά ξαναγυρίση στό Ιδιο κείμενο, α&τή τή φορά μέ κριτικό κνεϋμα, άφοο τελειώση τή μελέτη αότοϋ τοο βιβλίου. 9. Βλέκε Marx Τό Κεφάλαιο Βιβλίο I, τόμος I, σελ

19 18 Πρόθεσή μας ήταν νά κάνουμε τόν αναγνώστη νά νοιώση αυτή τήν κατάσταση τής άνισης άνάπτυξης. Γιά νά πραγματοποιήσουμε αύτή τήν έργασία χρησιμοποιήσαμε τή μέθοδο θεωρητικής δουλειάς καί κριτικής'άνάγνωσης πού μάθαμε μελετώντας τά έργα τοϋ Λουΐ Άλτουσσέρ (Ιδιαίτερα) καί τών συνεργατών του10. Κάθε φορά πού βρήκαμε σ αύτούς ή άλλους συγγραφείς άρκετά σαφή κομμάτια, τά χρησιμοποιήσαμε άκέραια, ή σχεδόν άκέραια, σημειώνοντας τήν πηγή τοϋ κειμένου, γιά νά μπορεΐ ό άναγνώστης νά καταφύγη στό πρωτότυπο. Τό περιεχόμενο αύτοϋ τοϋ βιβλίου δέν πρέπει νά κριθή σάν Ενα δόγμα, άλλά σά μία προσπάθεια Ερευνας καί παιδαγωγικής παρουσίασης όρισμένων έργαλείων θεωρητικής δουλειάς. Ά ν κάποιο άπό αύτά τά έργαλετα έμποδίζει μδλλον παρά εύνοεΐ τή γνώση μιδς συγκεκριμένης πραγματικότητας, πρέπει χωρίς καμμιά άμφιβολία νά τροποποιηθή, νά τελειοποιηθή ή καί ά- κόμα νά έγκαταλειφθή. Ή βιβλιογραφία στό τέλος κάθε κεφαλαίου προορίζεται άκριβώς στό νά διευκολύνη τήν κριτική μελέτη τοϋ περιεχομένου τής δουλειάς μας. *Η γενική βιβλιογραφία στό τέλος τοϋ βιβλίου επισημαίνει τά κυριώτερα κείμενα, πού θά Επρεπε νά διαβαστούν σέ Ενα πρώτο στάδιο δουλειάς. Κάθε μία άπό αύτές τίς αναφορές, συνοδεύεται καί άπό Ενα κριτικό σχόλιο προορισμένο νά προσανανατολίση τόν άναγνώστη. Στό τέλος αύτής τής γενικής βιβλιογραφίας, δπου τά κείμενα κάθε συγγραφέα παρουσιάζονται μέ χρονολογική σειρά, δίνουμε συγκεκριμένες υποδείξεις γιά τόν πιό άποτελεσματικό τρόπο νά όργανωθή ή άνάγνωση αύτών τών κειμένων. Συνιστοϋμε στούς άναγνώστες μας νά μελετήσουν τά κείμενα τών Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν καί Μάο Τσέ Τούνγκ. Ά ν καί αύτοί οΐ συγγραφείς δέν άνάπτυξαν, συστηματικά, πολλές άπό 10. Ιδιαίτερα τά Pour Marx καί Lire le Capital. Στή δουλειά αύτή συνέβαλαν, έκτός άπό τά γραφτά τού Άλτουσσέρ, καί οί συζητήσεις πού Εκανα μαζί του στήν διάρκεια τριών χρόνων δουλειδς, μαζί του.

20 19 τις έννοιες τοϋ ίστορικοϋ ύλισμοϋ, διηγήθηκαν και άνάλυσαν τήν ίδια τους τήν επαναστατική πρακτική άπό τήν όποία Εχουμε να μάθουμε πολλά. Αλλά νά τά διαβάσουμε, νά τά μελετήσουμε, νά τά άφομοιώσουμε, δέ σημαίνει νά τά «άποστηθίσουμε». 01 άναφορές σέ διάαημα έργα δέν άρκοον, χρειάζεται μία δημιουργική Εφαρμογή τής μαρξιστικής θεωρίας. Ό Λένιν Εκανε μία σκληρή κριτική στούς πολιτικούς, πού κολλοϋσαν στίς παραπομπές, χωρίς νά δοκιμάζουν νά άντιμετωπίσουν μέ δημιουργικό τρόπο τήν πραγματικότητα: «Μοιάζουν μέ τό σοφό πού τό κεφάλι του είναι ένα συρτάρι μέ παραπομπές..., άλλα σά φανή μία νέα περίπτωση πού δέν περιγράφεται στά βιβλία, νά τον πού χάθηκε καί παίρνει άπό τό συρτάρι του έκείνη άκριβώς τήν παραπομπή πού δέν ταιριάζει»11. Τελειώνοντας θά ήθελα Ιδιαίτερα νά εύχαριστήσω τόν φίλο καί δάσκαλό μου Λουΐ Άλτουσσέρ, καθώς καί δλους Εκείνους, πού, μέ τόν Ενα ή τόν άλλο τρόπο, κάναν δυνατή αύτή τή δουλειά, καρπό μιας πραγματικά όμαδικής έργασίας. Ά λλα ή προσπάθειά μας θά μείνη άπόλντα στείρα, άν οί άνανγώστες μας Ικανοποιηθούν μέ τό νά εύρύνουν τό πεδίο τών γνώσεών τους πάνω στή μαρξιστική θεωρία. Υπενθυμίζουμε δτι ό άπώτερος σκοπός τοϋ Μάρξ είναι νά άλ^άξη τόν κόσμο. Σαντιάγο, Γενάρης Lenine, Discours au Premier Congres de P enseignement extra-scolaire de Russie, στό Qeuvres, τόμος 29, σελ. 367.

21

22 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ Στό πρώτο μέρος, θά δούμε τίς μαρξιστικές ίννοιες πού μας έπιτρέπουν νά μελετήσουμε Επιστημονικά τήν κοινωνία στό σύνολό της, καθώς καί τίς διάφορες περιφερειακές της δομές: οίκονομική. Ιδεολογική καί δικαιο-πολιτική. Θά έπιμείνουμε Ιδιαίτερα, στά στοιχεία τής οίκονομικής δομής, άφοΰ είναι γνωστή ή σημασία της γιά τή μαρξιστική θεωρία τής Ιστορίας.

23

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αρχίζουμε αύτή τήν παιδαγωγική έκθεση τών βασικών έννοιών τοο Ιστορικού ύλισμοο, μέ τή διαδικασία τής παραγωγής. Ό χι αύθαίρετα, άλλα γιατί αύτή ή έννοια άποτελετ τή βάση πού πάνω της θά ύψωθή ολόκληρο τό κτίσμα τοϋ Ιστορικού ύλισμοο. Κάθε παραγωγή χαρακτηρίζεται άπό δύο άδιαχώριστα στοιχεία: 1) Τή διαδικασία τής έργασίας, πού άφορά τόν μετασχηματισμό τής φύσης πού πραγματοποιεί ό άνθρωπος γιά νά τή μεταβάλη σέ χρήσιμο πράγμα 2) τις σχέσεις παραγωγής, πού μας λένε τό συγκεκριμένο τρόπο, πού πραγματοποιείται ή διαδικασία τής έργασίας μέσα στήν Ιστορία. 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θά όνομάσουμε διαδικασία τής έργασίας κάθε διαδικασία μετατροπής ένός ορισμένου άντικειμένου (άδιάφορο αν αύτό είναι φυσικό ή ήδη έπεξεργασμένο) σέ ένα όρισμένο προϊόν, μετατροπής πού γίνεται μέ μία όρισμένη άνθρώπινη δραστηριότητα, πού χρησιμοποιεί όρισμένα όργανα δουλειάς. Μιλάμε γιά διαδικασία τής έργασίας, δταν τό άντικείμενο ύποβάλλεται σέ μία διαδικασία μετασχηματισμοο, γιά νά μετατροπή σέ ένα χρήσιμο άντικείμενο. Αύτός ό μετασχηματισμός πραγματοποιείται μέ τήν άνθρώπινη δραστηριότητα τής έργασίας, πού χρησιμοποιεί γιά τοοτο περισσότερο ή λιγώτερο τελειοποιημένα, άπό τεχνική άποψη, έργαλεΐα.

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Αξίες και τιμές παραγωγής. Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» Γιώργος Σταμάτης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Αξίες και τιμές παραγωγής. Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» Γιώργος Σταμάτης Άξιες και τιμές παραγωγής: Η σχέση μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» του Γιώργου Σταμάτη 1. Εισαγωγή Σκοπός μας δεν είναι να δείξουμε απλώς, ότι μεταξύ του 1ου και του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου»

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Η θέση της «κυκλοφορίας» στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος... Γιώργος Σταμάτης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Η θέση της «κυκλοφορίας» στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος... Γιώργος Σταμάτης Η θέση της "κυκλοφορίας" στην αναπαραγωγή του οικονομικού συστήματος και στην παραγωγή υπεραξίας και κέρδουςτου Γιώργου Σταμάτη Είναι ευρέως δεδομένη η άποψη, ότι, κατά τον Μαρξ, ο τομέας της «κυκλοφορίας»,

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57 Για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογίας, με την οποία γίνεται από το μαρξισμό ο διαχωρισμός της αστικής κοινωνίας στο σύνολό της σε τάξεις, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον κλασικό ορισμό που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική*

Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική* 2 Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική* Πιστεύω, σ αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι, ότι ο προσδιορισμός του περιεχομένου της παρούσης ιστορικής περιόδου και, ειδικά, η ανάπτυξη του ύστερου καπιταλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Τίτλος του πρωτοτύπου : NIKOS POULANTZAS: Pouvoir politique et classes sociales. Librairie François Maspero 1968. Copyright 1975. ΕΚΛΟΣΕΙΣ «ΘΕΜΕΛΙΟ», ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 63

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: Γραφείο: ΣΘΕ, 4 ος όροφος, γραφείο 3 Ώρες: καθημερινά Βιβλίο: Ομότιτλο, εκδόσεις

Ιστοσελίδα:  Γραφείο: ΣΘΕ, 4 ος όροφος, γραφείο 3 Ώρες: καθημερινά Βιβλίο: Ομότιτλο, εκδόσεις Ιστοσελίδα: http://www.astro.auth.gr/~varvogli/ Γραφείο: ΣΘΕ, 4 ος όροφος, γραφείο 3 Ώρες: 10.00-12.00 καθημερινά Βιβλίο: Ομότιτλο, εκδόσεις Πλανητάριο, 200 σελίδες Ημερολόγιο μαθήματος Μέθοδος διδασκαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Ο τάφος του Βίτγκεντάιν στο Κέιμπριτζ κοσμείται από το ομοίωμα μιας ανεμόσκαλας: «Οι προτάσεις μου αποτελούν διευκρινίσεις, όταν αυτός που με καταλαβαίνει, τελικά τις αναγνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε στα τέλη του 18 ου αιώνα από την Μ.Βρετανία.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Πώς περνάμε τη μέρα μας;

Πώς περνάμε τη μέρα μας; Πώς περνάμε τη μέρα μας; Διδακτική πρόταση 2: Συνοπτικό πλαίσιο καθημερινής ζωής Ερώτημα-κλειδί Πώς περνούμε τη μέρα μας από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα Στο προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη (Επιφυλλίδα - Οπισθόφυλλο). ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ Η κατανόηση της νοητικής διεργασίας και της νοητικής εξέλιξης στην πράξη απαιτεί τη συνεχή και σε βάθος αντίληψη τριών σημείων, τα οποία είναι και τα βασικά σημεία

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Για την έννοια του συλλογικού εργάτη Ηλίας Ιωακείμογλου

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Για την έννοια του συλλογικού εργάτη Ηλίας Ιωακείμογλου του Ηλία Ιωακείμογλου Στα δύο προηγούμενα τεύχη των θέσεων ο αναγνώστης μπόρεσε ίσως να παρακολουθήσει μία προσπάθεια προσέγγισης και χρήσης της Εννοίας συλλογικός εργάτης. Ο στόχος αυτής της προσπάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χημική, εσωτερική, κινητική, δυναμική, φωτεινή, ηλεκτρική Η ενέργεια αποθηκεύεται στα υλικά σώματα σε διάφορες μορφές, ως χημική, εσωτερική,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ουσίες και Χημικές Οντότητες Μια διδακτική προσέγγιση

Ουσίες και Χημικές Οντότητες Μια διδακτική προσέγγιση Ουσίες και Χημικές Οντότητες Μια διδακτική προσέγγιση Γενικά Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Η Χημεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της σύστασης των ουσιών καθώς και με τις μεταβολές τους κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε ΚΕΦ. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του μαθήματος των Οικονομικών είναι να προσφέρει τις αναγκαίες οικονομικές γνώσεις, ώστε να αντιλαμβανόμαστε σωστά τον τρόπο λειτουργίας της Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ανέπτυξε τη θεωρία περί «άνισης ανταλλαγής». Η θεωρία του αποτελεί μέρος μιας πιο λεπτομερούς ερμηνείας της μεταπολεμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.4 Το σοσιαλιστικό σύστημα ή η σχεδιασμένη οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Έννοιες και Κλασική Θεωρία Εννοιών Έννοιες : Θεμελιώδη στοιχεία από τα οποία αποτελείται το γνωστικό σύστημα Κλασική θεωρία [ή θεωρία καθοριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 (ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ) Μια σύνοψη: Κατανοώντας ορισμένες λέξεις και έννοιες προκύπτει μια ανυπολόγιστη αξία διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της αλλοτρίωσης στον Μαρξ: βάζοντας στο επίκεντρο τα Χειρόγραφα του

Η έννοια της αλλοτρίωσης στον Μαρξ: βάζοντας στο επίκεντρο τα Χειρόγραφα του Η έννοια της αλλοτρίωσης στον Μαρξ: βάζοντας στο επίκεντρο τα Χειρόγραφα του 1844. 1 Επιβλέποντες καθηγητές Περικλής Βαλλιάνος Γεράσιμος Κουζέλης Μιχάλης Σπουρδαλάκης Φιλοσοφικές πλευρές Η μαρξική έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ-19 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πολιτική Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) είναι η επιστήμη που μελετά τα οικονομικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος EIΣΑΓΩΓΗ «Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος Η ηγεσία και η άσκησή της η έννοιά της και το σύνολο των συμπεριφορών που τη συνθέτουν,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΞΥ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Όσοι αμφισβητούν τη χρησιμότητα της θρησκείας και συνολικά την αξιοπιστία της, συνήθως αυτοί παρκάρουν στην απέναντι πλευρά που βρίσκεται η Επιστήμη. Συνήθως, εκτιμούν χρήσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ1 Χρήση γλώσσας Γ1 Χρήση γλώσσας 1

Επίπεδο Γ1 Χρήση γλώσσας Γ1 Χρήση γλώσσας 1 Γ1 1 Επίπεδο Γ1 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη για τη σημασία της τέχνης στη ζωή μας. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη, όταν γράφει, και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα # 2: Επιστημολογία και Φιλοσοφικά Ρεύματα Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Λέξεις και νόημα Η γλώσσα αποτελείται από λέξεις. Η λέξη είναι το μικρότερο τμήμα της γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχετικά άρθρα που δημοσίευσα στον Τύπο, τα οποία εστιάζονταν στην επεξήγηση των οικονομικών εννοιών, είχαν αναγκαστικά μικρή έκταση και

Τα σχετικά άρθρα που δημοσίευσα στον Τύπο, τα οποία εστιάζονταν στην επεξήγηση των οικονομικών εννοιών, είχαν αναγκαστικά μικρή έκταση και Για τον αναγνώστη Συνήθως, οι κρίσεις γεννούν κάτι νέο. Η ιδέα για το παρόν βιβλίο προήλθε μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007. Αυτή ξεκίνησε στις ΗΠΑ με την κατάρρευση της

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

Διαφωτισμός και διαμόρφωση των πολιτικών ιδεολογιών στην Ελλάδα

Διαφωτισμός και διαμόρφωση των πολιτικών ιδεολογιών στην Ελλάδα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαφωτισμός και διαμόρφωση των πολιτικών ιδεολογιών στην Ελλάδα Ενότητα 2: Παλαιό Καθεστώς και Διαφωτισμός Σπύρος Μαρκέτος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διωνυμική Κατανομή. μαθηματικών. 2 Ο γονότυπος μπορεί να είναι ΑΑ, Αα ή αα.

Η Διωνυμική Κατανομή. μαθηματικών. 2 Ο γονότυπος μπορεί να είναι ΑΑ, Αα ή αα. Η Διωνυμική Κατανομή Η Διωνυμική κατανομή συνδέεται με ένα πολύ απλό πείραμα τύχης. Ίσως το απλούστερο! Πρόκειται για τη δοκιμή Bernoulli, ένα πείραμα τύχης με μόνο δύο, αμοιβαίως αποκλειόμενα, δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Gerards Papadakis Soccer Academy

Gerards Papadakis Soccer Academy Παιδί Τεχνική Στόχος Gerards Papadakis Soccer Academy ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΩΦΕΛΕΙ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Τεχνική είναι η ικανότητα του παίκτη να μπορεί να ελέγχει την μπάλα και το σώμα του κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Mea culpa (?) Γιώργος Η. Οικονομάκης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Mea culpa (?) Γιώργος Η. Οικονομάκης MEA CULPA (?) του Γιώργου Η. Οικονομάκη Κύριε Διευθυντή. Μέχρι τη στιγμή που γράφω το σημείωμα τούτο γνωρίζω ότι για μια, τουλάχιστο, διατύπωση - θέση του τελευταίου άρθρου μου στο περιοδικό έγινα αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ A Τάξη Ενιαίου Λυκείου (Μάθηµα Επιλογής) ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη δομή σχεδίου μαθήματος για τα Μαθηματικά

Προτεινόμενη δομή σχεδίου μαθήματος για τα Μαθηματικά Καργιωτάκης Γιώργος, Μπελίτσου Νατάσσα Προτεινόμενη δομή σχεδίου μαθήματος για τα Μαθηματικά στις τάξεις Β, Δ και Ε (μιας διδακτικής ώρας). ΣΤΟΧΟΣ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟ- ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Αρχική αξιολόγηση επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Δεν παραγνωρίζουμε τη διαστρωμάτωση μέσα και γύρω από την τάξη των μισθωτών εργαζομένων, τις δυσκολίες που δημιουργεί στη συνειδητοποίηση των εργατών και τα εμπόδια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ 33 ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ JOHN LOCKE (1632-1704) Το ιστορικό πλαίσιο. Την εποχή του Locke είχε αναβιώσει ο αρχαίος ελληνικός σκεπτικισμός. Ο σκεπτικισμός για τον Locke οδηγούσε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή ακριβώς η μεταλλαγή είναι το θέμα του παρόντος βιβλίου. Προκειμένου να την προσδιορίσουμε μέσα σε όλο αυτό το ομιχλώδες τοπίο της

Αυτή ακριβώς η μεταλλαγή είναι το θέμα του παρόντος βιβλίου. Προκειμένου να την προσδιορίσουμε μέσα σε όλο αυτό το ομιχλώδες τοπίο της Εισαγωγή Tο βιβλίο αυτό θα μπορούσε να τιτλοφορείται διαφορετικά. Αν θέλαμε να ακολουθήσουμε το ρεύμα των αλλαγών στο χώρο των διεθνών οργανισμών, ο τίτλος του θα ήταν «Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη».

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημολογική και Διδακτική Προσέγγιση της Έννοιας της «Ύλης»

Επιστημολογική και Διδακτική Προσέγγιση της Έννοιας της «Ύλης» Επιστημολογική και Διδακτική Προσέγγιση της Έννοιας της «Ύλης» Κωνσταντίνος Δ. Σκορδούλης Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δυισμός: η κυρίαρχη οντολογία των φιλοσόφων 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική: Ασκήσεις. Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Φυσική: Ασκήσεις. Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 0 Β Γυμνασίου Φυσική: Ασκήσεις Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 0 1 Ασκήσεις στο 1 ο Κεφάλαιο Ασκήσεις με κενά 1. Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΗ, ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ NEWTON

ΔΥΝΑΜΗ, ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ NEWTON 1 ΔΥΝΑΜΗ, ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ NEWTON Τι είναι «δύναμη»; Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο όρος «δύναμη» στη Φυσική έχει αρκετά διαφορετική σημασία από ότι στην καθημερινή γλώσσα. Εκφράσεις όπως «τον χτύπησε με δύναμη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ. 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα

ΕΝΤΟΛΕΣ. 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα ΕΝΤΟΛΕΣ χρησιμοποιηθούν παρακάτω στα παραδείγματα Βάζοντας την εντολή αυτή σε οποιοδήποτε αντικείμενο μπορούμε να αλλάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Φύλλα Εργασίας αφορά την εκμάθηση της εκτέλεσης της δομής επιλογής μέσα από το περιβάλλον του SCRATCH.

Τα Φύλλα Εργασίας αφορά την εκμάθηση της εκτέλεσης της δομής επιλογής μέσα από το περιβάλλον του SCRATCH. 15. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα Φύλλα Εργασίας αφορά την εκμάθηση της εκτέλεσης της δομής επιλογής μέσα από το περιβάλλον του SCRATCH. 16. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Οι βασικές διαδικασίες αξιολόγησης προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα