- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI"

Transcript

1 - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007

2

3 : : : ( ERP) ERP ERP ERP ERP : ERP

4 : ERP ERP ERP : ERP

5 .136 5: Logistics Logistics : :

6 ( - ) ( - ) ( - ) OLAP : : RP ERP ERP B ERP ERP ERP

7 : ( ) : : : : ERP :

8

9 Πρόλογος Ως ϖρόλογο ας ϖαρουσιάσουμε ένα συνηθισμένο σενάριο, μία καθημερινή ιστορία ϖου συμβαίνει σε μία εϖιχείρηση. Ένας ϖελάτης καλεί το τηλεφωνικό κέντρο της εϖιχείρησης για να ϖληροφορηθεί για την εξέλιξη της ϖαραγγελίας ϖου είχε δώσει μερικές ημέρες ϖριν. Η υϖάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου αϖαντώντας στο αίτημα του ϖελάτη τον «συνδέει» με το Λογιστήριο της εταιρείας. Ο υϖάλληλος του Λογιστηρίου ενημερώνει τον ϖελάτη ότι η ϖαραγγελία του έχει ληφθεί αϖό το Τμήμα Παραγωγής την ημέρα της ϖαραγγελίας και τον «συνδέει» με τη σειρά του με την Αϖοθήκη διότι θεωρεί ότι η ϖαραγγελία έχει ολοκληρωθεί. Ο αϖοθηκάριος ενημερώνει τον ϖελάτη ότι έχει ήδη ϖαραλάβει στην Αϖοθήκη ένα μικρό τμήμα της ϖαραγγελίας του. Δεν γνωρίζει ό- μως για το υϖόλοιϖο τμήμα αυτής. Συνεϖώς, κρίνει ότι ϖρέϖει να εϖικοινωνήσει ο ϖελάτης με το Τμήμα Παραγωγής. Ο Υϖεύθυνος Παραγωγής αναφέρει στον ϖελάτη ότι το υϖόλοιϖο τμήμα της ϖαραγγελίας του έχει εξέλθει της γραμμής ϖαραγωγής και λογικά θα βρίσκεται καθ οδόν ϖρος την εϖιχείρηση. Δε γνωρίζει όμως την ακριβή ώρα ϖαραλαβής της υϖόλοιϖης ϖαραγγελίας. Γι αυτό ϖαίρνει την ϖρωτοβουλία να ζητήσει αϖό τον ϖελάτη να εϖικοινωνήσει ο ίδιος με τον οδηγό του οχήματος μεταφοράς. Το «μαρτύριο» του ϖελάτη τελειώνει με την ενημέρωση του οδηγού για τον ϖιθανό χρόνο άφιξης των ϖροϊόντων της ϖαραγγελίας. Το ϖαραϖάνω σενάριο δημιουργεί ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν θα μϖορούσε η εϖιχείρηση να είχε οργανώσει καλύτερα το σύστημα εκτέλεσης των ϖαραγγελιών της, ώστε να μην χρειαζόταν ο ϖελάτης να εϖικοινωνήσει με τους υϖαλλήλους των διαφόρων εμϖλεκόμενων τμημάτων; Θα μϖορούσε για ϖαράδειγμα ο ϖελάτης να ενημερωθεί εϖικοινωνώντας με έναν μόνο υϖάλληλο της εταιρείας ο οϖοίος θα είχε ϖρόσβαση στις διαθέσιμες ϖληροφορίες ϖου σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ϖαραγγελία. Για να γίνει όμως αυτό είναι αναγκαία η ύϖαρξη και χρήση ενός Πληροφοριακού Συστήματος ϖου εϖιτρέϖει τη μηχανογράφηση όλων των 11

10 εμϖλεκόμενων τμημάτων της εϖιχείρησης στη διαδικασία της εκτέλεσης των ϖαραγγελιών. Το εϖιχειρηματικό αυτό Πληροφοριακό Σύστημα θα εϖέτρεϖε στο συγκεκριμένο υϖάλληλο με το άνοιγμα της καρτέλας ιστορικού του ϖελάτη να διαϖιστώσει για το αν αυτός είναι καλός ή όχι σύμφωνα με τις ϖαραγγελίες ϖου έχει δώσει στο ϖαρελθόν και να δει τα στοιχεία της εξεταζόμενης ϖαραγγελίας. Θα μϖορούσε τότε να διαϖιστώσει ότι η ϖαραγγελία έχει ήδη ϖαραληφθεί ϖρώτα αϖό το Λογιστήριο και μετά αϖό το Τμήμα Παραγωγής. Θα διαϖίστωνε στη συνέχεια ότι ένα μέρος της έχει ήδη εισαχθεί στην Αϖοθήκη και δίνοντας μία α- ϖλή εντολή ότι και το υϖόλοιϖο τμήμα της έχει ϖαραχθεί βλέϖοντας τις γραμμές ϖαραγωγής. Εάν είχε μάλιστα τη δυνατότητα με τη βοήθεια μιας τηλεματικής εφαρμογής να ϖληροφορηθεί για το ακριβές σημείο της διαδρομής του μεταφορικού μέσου, τότε θα μϖορούσε να ϖληροφορήσει με ακρίβεια και με ϖληρότητα τον ϖελάτη για την εξέλιξη της ϖαραγγελίας του, ώστε να μην αϖαιτηθεί αϖό αυτόν να εϖικοινωνήσει με τους άλλους υϖάλληλους των τμημάτων ϖου συμμετέχουν στην εκτέλεσή της (one-stop). Τα ϖαρακάτω σχήματα ϖαρουσιάζουν τα δύο σενάρια ϖου ϖαρουσιάστηκαν: 12

11 Πρόλογος Το ϖροτεινόμενο Πληροφοριακό Σύστημα θα εϖέτρεϖε στη Διοίκηση -και όχι μόνο- μιας εϖιχείρησης και ενός οργανισμού να έχει την ϖλήρη εικόνα όλων των διαδικασιών ϖου εκτελεί καθημερινά ώστε οι υϖάλληλοι - χρήστες να λαμβάνουν γρήγορα και αϖοτελεσματικά σωστές αϖοφάσεις. Οι αϖοφάσεις αυτές θα στόχευαν αφενός στη μεγιστο- ϖοίηση του ϖαρεχόμενου εϖιϖέδου εξυϖηρέτησης και αφετέρου στην ελαχιστοϖοίηση του συνολικού λειτουργικού κόστους, βασικών στόχων της εϖιχείρησης και του οργανισμού. Το βιβλίο αυτό αφορά κύρια τα ϖληροφοριακά αυτά συστήματα ϖου ε- ϖιτρέϖουν την κεντρική διαχείριση όλων των ϖόρων μιας εϖιχείρησης (κεφάλαιο, ανθρώϖινο δυναμικό, μηχανήματα - εξοϖλισμός και ϖληροφορίες). Εξετάζει όμως και τα συστήματα ϖου διαχειρίζονται τους ϖόρους μιας εϖιχείρησης με σκοϖό τη βελτίωση των σχέσεων αυτής με τους ϖελάτες και εϖιχειρηματικούς της συνεργάτες (ϖ.χ. ϖρομηθευτές). Η εξέταση των ανωτέρω συστημάτων συνδυάζεται με την θεωρητική ϖαρουσίαση και ανάλυση ϖρακτικών και μεθοδολογιών ϖου υϖοστηρίζουν την εγκατάσταση και την αϖοτελεσματικότερη χρήση των εξεταζόμενων συστημάτων, όϖως του Ανασχεδιασμού Εϖιχειρηματικών Διαδικασιών και της Διαχείρισης Εϖιχειρηματικής Γνώσης. 13

12

13 Εισαγωγή Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό ϖεριβάλλον είναι ξεκάθαρη η αϖαίτηση αϖό την ϖλευρά των εϖιχειρήσεων για ταχύτητα, ευελιξία καθώς και αϖοτελεσματική εϖεξεργασία του μεγάλου όγκου των δεδομένων ϖου διατηρούν. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη αϖόκτησης ανταγωνιστικών ϖλεονεκτημάτων, όϖως η αύξηση της ϖαραγωγικότητας με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους, η βελτίωση της ϖοιότητας των ϖροσφερόμενων ϖροϊόντων - υϖηρεσιών και η ϖαροχή υϖηρεσιών ϖροστιθέμενης αξίας, καθιστούν αναγκαία την αξιοϖοίηση των: Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων (Enterprise Resources Planning Systems, ERP). Συστημάτων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management Systems, SCM). Πληροφοριακών Συστημάτων Logistics (Logistics Information Systems, LIS). Συστημάτων Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management Systems, CRM). Συστημάτων Διαχείρισης Σχέσεων με Εϖιχειρηματικούς Συνεργάτες (Partner Relationship Management Systems, PRM). Η χρήση των ανωτέρω συστημάτων και ιδιαίτερα των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων είναι σήμερα μια ϖραγματικότητα τόσο για τις διεθνείς, όσο και για τις Ελληνικές ε- ϖιχειρηματικές οντότητες (φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα). Ειδικότερα, η σημαντικότερη υϖόσχεση ϖου φέρνουν τα τελευταία, είναι η εξασφάλιση ενός ενιαίου τρόϖου λειτουργίας με τυϖοϖοιημένες διαδικασίες, καθώς και ένα ανοικτό μέσο εϖικοινωνίας των στελεχών σε μία ενιαία (κοινή) γλώσσα. 15

14 Τα συστήματα αυτά υϖοστηρίζουν μηχανογραφικά με τρόϖο ενιαίο και ολοκληρωμένο, το σύνολο των εϖιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εϖιϖλέον τα συστήματα αυτά σε αντίθεση με τα ϖαλαιότερα, είναι ϖροσανατολισμένα στις εϖιχειρηματικές διαδικασίες και όχι στις εϖιχειρηματικές λειτουργίες (ή τμήματα) και οδηγούν έτσι τις εϖιχειρήσεις στην υιοθέτηση μιας νέας μορφής οργανωτικής δομής με βάση μια ενιαία και μοναδική ϖηγή ϖληροφόρησης. Οδηγούμαστε λοιϖόν αϖό την ϖαραδοσιακή μορφή οργάνωσης, όϖου κάθε τμήμα της εϖιχείρησης μηχανογραφείται ανεξάρτητα δημιουργώντας αϖοκομμένες και ανομοιογενείς «νησίδες» ϖληροφοριών, στην εφαρμογή μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης των διαθέσιμων εϖιχειρηματικών ϖόρων. Εϖίσης, στην Αναδιοργάνωση των Εϖιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Reengineering) και στη συγκέντρωση σε κεντρικό σημείο ό- λων των ϖληροφοριών και της γνώσης ϖου διατηρεί και μϖορεί να εκμεταλλευτεί μια εϖιχείρηση (Εϖιχειρηματική Ευφυΐα, Business Intelligence). Το βιβλίο Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων αϖευθύνεται στους ϖροϖτυχιακούς και μετα- ϖτυχιακούς φοιτητές και σϖουδαστές σχετικών με το εξεταζόμενο αντικείμενο μαθημάτων, καθώς εϖίσης και στα μέλη του εϖιχειρηματικού κόσμου ϖου εϖιζητούν μία βασική ενημέρωση στις κύριες διοικητικές και τεχνολογικές ϖροσεγγίσεις ϖου σχετίζονται με τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων. Το βιβλίο έχει οργανωθεί ως εξής: Το Κεφάλαιο 1 ως εισαγωγή ϖροσεγγίζει εννοιολογικά τα Πληροφοριακά Συστήματα των Εϖιχειρήσεων, καθώς και τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων. Τα τελευταία, βασίζονται στις εϖιχειρηματικές διαδικασίες, έννοια ϖου αϖοτελεί αντικείμενο ϖαρουσίασης και ανάλυσης του Κεφαλαίου 2. Στο Κεφάλαιο 3 ϖαρουσιάζονται οι κύριες τεχνολογίες και τα τηλεϖικοινωνιακά ϖρότυϖα, στις εξελίξεις των οϖοίων στηρίχθηκαν τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων ως μία ϖροσϖάθεια τεχνολογικής ϖροσέγγισης των συστημάτων αυτών. Στο εϖόμενο Κεφάλαιο 4 εϖιδιώκεται μία δομική ϖροσέγγιση των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχεί- 16

15 Εισαγωγή ρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων με την ϖαρουσίαση και ανάλυση των υϖοστηριζόμενων λειτουργικών διαδικασιών. Το Κεφάλαιο 5 εξετάζει τη δυνατότητα εϖέκτασης των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων με την εισαγωγή στις έννοιες της Αλυσίδας Αξίας, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διευρυμένης Εϖιχείρησης. Παρουσιάζει τα Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων και Διαχείρισης Σχέσεων με Εϖιχειρηματικούς Συνεργάτες ϖου ϖροκύϖτουν. Η ύϖαρξη ϖολλών τύϖων Πληροφοριακών Συστημάτων σε μία εϖιχείρηση και οι συνεργασίες μεταξύ των εϖιχειρήσεων δημιουργούν το ϖρόβλημα της ενοϖοίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων, ϖου αϖοτελεί εϖίσης αντικείμενο έρευνας του Κεφαλαίου 5. Η εξέταση της σχέσης μεταξύ των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων και της Διαχείρισης Εϖιχειρηματικής Γνώσης αϖοτελεί τον κύριο στόχο του Κεφαλαίου 6. Στο εϖόμενο Κεφάλαιο (Κεφάλαιο 7) ϖαρουσιάζεται η διαδικασία και τα κριτήρια εϖιλογής των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων. Το Κεφάλαιο 8 ϖαρουσιάζει τις μεθοδολογίες και φάσεις εγκατάστασης ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων, όϖου κύριο ρόλο αϖοτελεί η έννοια του Ανασχεδιασμού Εϖιχειρηματικών Διαδικασιών ϖου εξετάζεται στο Κεφάλαιο 9. Τέλος, στο Κεφάλαιο 10 ερευνάται η εξέλιξη των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων, μέσα αϖό την εξέταση των εννοιών του Ηλεκτρονικού Εμϖορίου - Ηλεκτρονικού Εϖιχειρείν και της Εϖιχειρηματικής Ευφυΐας. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την αναφορά σε Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία για ϖεραιτέρω μελέτη καθώς και χρήσιμες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο. Σε κάθε Κεφάλαιο υϖάρχουν οι στόχοι μάθησης, ερωτήσεις εϖανάληψης και βιβλιογραφία. Εϖίσης σε ϖολλά αϖό αυτά, ϖαρουσιάζονται μελέτες ϖεριϖτώσεων και βέλτιστα ϖαραδείγματα εφαρμογής των εξεταζόμενων Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και ϖροϊόντα - λύσεις της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς. 17

16 ,,.. 3,. SAP, ERGON IRIS, ALTEC. - ENTERSOFT -. -,. Sieben,. Cyprus College. 18

17 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων Στόχοι μάθησης κεφαλαίου Η αναφορά και ανάλυση του σεναρίου στον Πρόλογο, ανέδειξε την ανάγκη υιοθέτησης αϖό ϖλευράς των εϖιχειρήσεων, των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων. Πριν αϖό την ϖαρουσίαση των συστημάτων αυτών είναι αϖαραίτητη η ϖροσέγγιση της έννοιας του Πληροφοριακού Συστήματος. Ένα Πληροφοριακό Σύστημα αϖοτελείται αϖό διακριτά στοιχεία και ϖόρους και χρησιμοϖοιείται για συγκεκριμένους σκοϖούς. Ένας κύριος στόχος είναι η υϖοστήριξη της διαδικασίας λήψης αϖοφάσεων. Η εξέλιξη των συστημάτων αυτών στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων ακολούθησε τις ανάγκες των εϖιχειρήσεων. Η κύρια ανάγκη ϖου αναδείχτηκε είναι ο στόχος της ολοκλήρωσης όλων των ϖόρων και διαδικασιών μιας εϖιχείρησης. Τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων (Συστήματα ERP) υϖόσχονται την εϖίτευξη του ϖαραϖάνω στόχου. Στο Κεφάλαιο αυτό ϖαρουσιάζονται οι λόγοι υιοθέτησης, τα ϖλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αϖό τη χρήση των ERP καθώς και οι ϖροκλήσεις εφαρμογής των συστημάτων αυτών. Με την ολοκλήρωση αυτού του Κεφαλαίου θα ϖρέϖει να είστε σε θέση να αϖαντήσετε στις εξής ερωτήσεις: Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, οι στόχοι και οι κύριες λειτουργίες των Πληροφοριακών Συστημάτων στις εϖιχειρήσεις; Πώς υϖοστηρίζουν τα Πληροφοριακά Συστήματα τη διαδικασία λήψης εϖιχειρηματικών αϖοφάσεων; 19

18 Κεφάλαιο 1ο: Πώς εξελίχθηκαν τα Εϖιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα έως σήμερα; Ποιοι οι λόγοι ϖου οδηγούν τις εϖιχειρήσεις στην υιοθέτηση ενός Ολοκληρωμένου Εϖιχειρηματικού Πληροφοριακού Συστήματος; Ποια τα ϖλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αϖό τη χρήση των Ολοκληρωμένων Εϖιχειρηματικών Πληροφοριακών Συστημάτων; 20

19 Εισαγωγή στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων Περιεχόμενα κεφαλαίου Εισαγωγή 1.1 Πληροφοριακά Συστήματα 1.2 Πληροφοριακά Συστήματα και εϖιχειρηματικές αϖοφάσεις 1.3 Πληροφοριακά Συστήματα Εϖιχειρήσεων: Τύϖοι 1.4 Πληροφοριακά Συστήματα Εϖιχειρήσεων: Ιστορική αναδρομή 1.5 Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων (ERP) 1.6 Λόγοι υιοθέτησης συστήματος ERP 1.7 Πλεονεκτήματα αϖό τη χρήση ERP 1.8 Μειονεκτήματα αϖό τη χρήση των ERP 1.9 Προκλήσεις εφαρμογής συστημάτων ERP Περίληψη κεφαλαίου Ερωτήσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία κεφαλαίου Βιβλιογραφία για ϖεραιτέρω μελέτη 21

20

21 Εισαγωγή στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων Εισαγωγή Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ένας μεγάλος αριθμός Ελληνικών εϖιχειρήσεων κι οργανισμών εϖένδυσαν σε συστήματα και ε- φαρμογές των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Τηλεϖικοινωνιών (ΤΠΕ), έχοντας την ϖεϖοίθηση ότι τα οφέλη ϖου ϖροκύϖτουν αϖό την εγκατάσταση των συστημάτων και εφαρμογών αυτών είναι σαφώς σημαντικότερα αϖό τα όϖοια ϖιθανά μειονεκτήματα. Αν θέλαμε γενικότερα να αϖαριθμήσουμε τα εϖιχειρηματικά οφέλη ϖου ϖροκύϖτουν αϖό την αξιοϖοίηση των ΤΠΕ θα είχαμε τα εξής: Βελτίωση των διαδικασιών και των λειτουργιών μέσα αϖό την αυτοματοϖοίησή τους και την αύξηση της ϖοιότητας των ϖροσφερόμενων ϖροϊόντων και υϖηρεσιών. Μείωση του λειτουργικού κόστους. Αύξηση της ϖαραγωγικότητας. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Υϖοστήριξη διοίκησης στη διαδικασία λήψης αϖοφάσεων. Διευκόλυνση ανάληψης νέων εϖιχειρηματικών ϖρωτοβουλιών. Φυσικά δεν υϖάρχουν µόνο οφέλη αϖό τη χρήση των εφαρμογών ΤΠΕ. Υϖάρχουν και ορισμένα ϖροβλήματα ϖου δημιουργούνται µε την εισαγωγή των εφαρμογών αυτών στο εϖιχειρησιακό ϖεριβάλλον. Σε α- κραίες μάλιστα ϖεριϖτώσεις μϖορεί να ακυρώσουν τα όϖοια αναμενόμενα οφέλη. Τα ϖροβλήματα αυτά αφορούν κυρίως: Αλλαγές στην οργανωτική δομή. Διατάραξη του τρόϖου ϖάγιας λειτουργίας. Αντίδραση του ϖροσωϖικού στο νέο εϖιχειρηματικό ϖεριβάλλον ϖου δημιουργείται. Διαφοροϖοίηση των ανθρωϖίνων και των εργασιακών σχέσεων. Συγκέντρωση και διαχείριση ϖροσωϖικών δεδομένων Μεγάλη εξάρτηση αϖό τα συστήματα. 23

22 Κεφάλαιο 1ο: 1.1. Πληροφοριακά Συστήματα Στα μέσα του ϖροηγούμενου αιώνα, ερευνητές αϖό όλους σχεδόν τους εϖιστημονικούς τομείς (Φυσική, Βιολογία, Ιατρική, Μαθηματικά, Οικονομικά και Φιλοσοφία) άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι κάθε αντικείμενο (οντότητα) μϖορεί να θεωρηθεί ως μέρος ενός μεγαλύτερου ό- λου. Το γεγονός αυτό δε μειώνει τη σημασία της ατομικότητας μίας ο- ντότητας, αλλά μετατοϖίζει το ενδιαφέρον αϖό το μέρος στο όλο (αϖό το μερικό στο γενικό). Η ϖροσέγγιση αυτή θεμελίωσε ένα νέο τρόϖο σκέψης ϖου ονομάστηκε συστημική θεωρία ή θεωρία συστημάτων. Η θεωρία συστημάτων είναι ένα εϖιστημονικό ϖεδίο ϖου ασχολείται με την ανάλυση, το σχεδιασμό και τη βελτίωση των συστημάτων και συνδυάζει ϖολλούς άλλους τομείς εϖιστημών σε μία καθολική μελέτη των συστημάτων. Ο τρόϖος αυτός σκέψης έχει άμεση εϖίδραση στην αντίληψη ϖου έχουμε για τον κόσμο σήμερα. Νέοι εϖιστημονικοί κλάδοι, βασισμένοι στη θεωρία συστημάτων αναϖτύχθηκαν, όϖως: Εϖιχειρησιακή Έρευνα, Διοίκηση Εϖιχειρήσεων, Διοίκηση Λειτουργιών, Διοίκηση Logistics, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ανάλυση Συστημάτων κλϖ. Νέες θεωρίες και εϖιστημονικές ϖροσεγγίσεις εμφανίστηκαν, όϖως η συστημική ϖροσέγγιση ϖου ϖρότεινε το Μοντέλο Αλυσίδας Αξίας του Porter 1. Τι είναι όμως σύστημα; Σύστημα (system) είναι ένα σύνολο αϖό ο- ντότητες (για ϖαράδειγμα άνθρωϖοι, μηχανές, διαδικασίες κλϖ.) ϖου συνεργάζονται για την εϖίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ο στόχος αυτός είναι ο λόγος ύϖαρξης του συστήματος. Κάθε σύστημα έχει εισόδους, εξόδους και εϖεξεργασίες και ϖεριβάλλεται αϖό ένα ϖεριβάλλον αϖό το οϖοίο διαχωρίζεται αϖό ένα όριο. Συνήθως υϖάρχει κάϖοιος ο οϖοίος είναι υϖεύθυνος για τη λήψη αϖοφάσεων σχετικών με το σύστημα. Ένα σύστημα θα μϖορούσε εϖίσης να ϖροσδιοριστεί ως ένα οργανωμένο, αλληλεξαρτώμενο και ολοκληρωμένο σύνολο αϖό συστατικά ή στοιχεία. Ένα σύστημα έχει σκοϖούς, ϖου ϖολλές φορές είναι δύσκολο να καθορισθούν εϖακριβώς. 1 Το Μοντέλο Αλυσίδας Αξίας του Porter αναλύεται στο Κεφάλαιο 5. 24

23 Εισαγωγή στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων Το ϖεριβάλλον είναι έξω αϖό το σύστημα. Περιλαμβάνει οτιδήϖοτε είναι έξω αϖό τον έλεγχό του. Το ϖεριβάλλον ϖολλές φορές ϖροσδιορίζει με ϖοικίλους τρόϖους τη λειτουργία και την αϖόδοση του συστήματος. Έτσι το σύστημα και το ϖεριβάλλον του είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα. Τα στοιχεία ϖου αϖαρτίζουν ένα σύστημα ϖαρουσιάζονται σχηματικά στο εϖόμενο σχήμα (Σχήμα 1.1): Σχήμα 1.1: Στοιχεία Πληροφοριακού Συστήματος Ειδικότερα, είσοδος ή εισροές (input) είναι τα στοιχεία εκείνα τα οϖοία εισέρχονται στο σύστημα. Εϖεξεργασία (process) είναι ο μετασχηματισμός των εισόδων σε εξόδους. Έξοδος ή εκροές (output) είναι τα ϖροϊόντα ϖου ϖαράγει το σύστημα. Τα στοιχεία ενός συστήματος διαχωρίζονται αϖό το ϖεριβάλλον (environment) ϖου αϖοτελείται αϖό ο- ντότητες ϖου δεν ανήκουν στο σύστημα (δηλαδή δεν είναι είσοδοι, έξοδοι ή εϖεξεργασίες του), αλλά ϖαίζουν σημαντικό ρόλο στην αϖόδοση του συστήματος. Το ϖεριβάλλον ϖεριλαμβάνει κοινωνικά, τεχνολογικά, νομικά, φυσικά, οικονομικά και άλλα στοιχεία. Η ανάδραση ή εϖανα- ϖληροφόρηση (feedback) είναι ϖληροφορία ϖου αφορά την αϖόδοση του συστήματος. Η συνεχής ϖαρακολούθηση και αξιολόγηση της ανάδρασης για να ϖροσδιοριστεί εάν το σύστημα βαίνει ϖρος ολοκλήρωση των στόχων του αϖοτελεί μέρος του ελέγχου (control). Όταν διαϖιστώνεται ότι το σύστημα δεν ικανοϖοιεί εϖαρκώς τους στόχους ϖρέϖει να 25

24 Κεφάλαιο 1ο: βρεθεί τρόϖος ώστε να εϖηρεαστεί η συμϖεριφορά του συστήματος. Αυτό εϖιτυγχάνεται με την τροϖοϖοίηση των εισόδων και των διαδικασιών του συστήματος. Όταν ένα σύστημα είναι μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος λέγεται υϖοσύστημα, ενώ το μεγαλύτερο σύστημα μϖορεί να θεωρηθεί ότι είναι το ϖεριβάλλον του. Βάσει των ανωτέρω, ένας ορισμός ϖου θα μϖορούσε να δοθεί σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα είναι ο εξής: Πληροφοριακό Σύστημα, ΠΣ (Information System, IS) είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών ϖου συνεργάζονται για τη συλλογή, εϖεξεργασία, αϖοθήκευση και διάχυση ϖληροφοριών με σκοϖό την υϖοστήριξη της λήψης αϖοφάσεων, του συντονισμού, του ελέγχου και της ανάλυσης δεδομένων, μέσα σε μία εϖιχείρηση ή έναν οργανισμό. Αϖό εϖιχειρηματική σκοϖιά, ένα Πληροφοριακό Σύστημα νοείται ως μία οργανωσιακή ή διοικητική λύση, η οϖοία βασίζεται στις εφαρμογές ΤΠΕ και ϖου αϖαντά σε ϖροκλήσεις ϖου τίθενται αϖό το ϖεριβάλλον. Όϖως όλα τα συστήματα έτσι και τα ϖληροφοριακά έχουν εισροές, ϖου μέσω κάϖοιας εϖεξεργασίας μετατρέϖονται σε εκροές, λειτουργούν μέσα σε κάϖοιο ϖεριβάλλον το οϖοίο και τα χαρακτηρίζει, ενώ υϖάρχει και ένας μηχανισμός ανατροφοδότησής τους. Ειδικότερα στα Πληροφοριακά Συστήματα οι έννοιες εισροές, εκροές, εϖεξεργασία και ανατροφοδότηση έχουν το εξής ϖεριεχόμενο (Laudon, K. και Laudon, J, 2001): Εισροές είναι η συλλογή ή αϖόκτηση ακατέργαστων δεδομένων (ϖρωτογενών στοιχείων) ϖου ϖροέρχονται είτε αϖό το εσωτερικό της εϖιχείρησης είτε αϖό το εξωτερικό της ϖεριβάλλον. Εϖεξεργασία είναι η μετατροϖή, ο χειρισμός και η ανάλυση των ακατέργαστων δεδομένων σε τέτοια μορφή ϖου έχουν ϖερισσότερη σημασία για τους χρήστες των συστημάτων. Εκροές είναι η διανομή και διάχυση των εϖεξεργασμένων ϖληροφοριών στους χρήστες ή στις δραστηριότητες ϖου θα χρησιμοϖοιηθούν. Ανατροφοδότηση είναι η εκροή του συστήματος ϖου εϖιστρέφει στα κατάλληλα μέλη της εϖιχείρησης για να τα βοηθήσει στην αξιολόγηση και διόρθωση των εισροών. Όϖως οϖοιοδήϖοτε άλλο σύστημα, έτσι και τα Πληροφοριακά Συστήματα λειτουργούν μέσα σε ένα ϖεριβάλλον και έχουν ένα σκοϖό. Το 26

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ζύφκος Θεοδόσιος Φεβρουάριος 2013 ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ελλάδος Το CRM στο περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας της Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου Πρόλογος Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον σημερινό σύνθετο επιχειρηματικό κόσμο των μεγάλων και ταχύτατων αλλαγών, της αυξανόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα. 1.1 Η Έννοια του Συστήματος. κεφάλαιο

Πληροφοριακά Συστήματα. 1.1 Η Έννοια του Συστήματος. κεφάλαιο Πληροφοριακά Συστήματα 1 κεφάλαιο 1.1 Η Έννοια του Συστήματος Επιστήμονες από πολλούς διαφορετικούς τομείς άρχισαν να αναγνωρίζουν μέσα από τις ερευνητικές τους εργασίες ότι κάθε οντότητα μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική διαδικασία και Επιχειρηµατική Ευφυΐα σε λογισµικό ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισµούς. ιπλωµατική εργασία

Λογιστική διαδικασία και Επιχειρηµατική Ευφυΐα σε λογισµικό ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισµούς. ιπλωµατική εργασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λογιστική διαδικασία και Επιχειρηµατική Ευφυΐα σε λογισµικό ERP σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LOGISTICS (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα