- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI"

Transcript

1 - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007

2

3 : : : ( ERP) ERP ERP ERP ERP : ERP

4 : ERP ERP ERP : ERP

5 .136 5: Logistics Logistics : :

6 ( - ) ( - ) ( - ) OLAP : : RP ERP ERP B ERP ERP ERP

7 : ( ) : : : : ERP :

8

9 Πρόλογος Ως ϖρόλογο ας ϖαρουσιάσουμε ένα συνηθισμένο σενάριο, μία καθημερινή ιστορία ϖου συμβαίνει σε μία εϖιχείρηση. Ένας ϖελάτης καλεί το τηλεφωνικό κέντρο της εϖιχείρησης για να ϖληροφορηθεί για την εξέλιξη της ϖαραγγελίας ϖου είχε δώσει μερικές ημέρες ϖριν. Η υϖάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου αϖαντώντας στο αίτημα του ϖελάτη τον «συνδέει» με το Λογιστήριο της εταιρείας. Ο υϖάλληλος του Λογιστηρίου ενημερώνει τον ϖελάτη ότι η ϖαραγγελία του έχει ληφθεί αϖό το Τμήμα Παραγωγής την ημέρα της ϖαραγγελίας και τον «συνδέει» με τη σειρά του με την Αϖοθήκη διότι θεωρεί ότι η ϖαραγγελία έχει ολοκληρωθεί. Ο αϖοθηκάριος ενημερώνει τον ϖελάτη ότι έχει ήδη ϖαραλάβει στην Αϖοθήκη ένα μικρό τμήμα της ϖαραγγελίας του. Δεν γνωρίζει ό- μως για το υϖόλοιϖο τμήμα αυτής. Συνεϖώς, κρίνει ότι ϖρέϖει να εϖικοινωνήσει ο ϖελάτης με το Τμήμα Παραγωγής. Ο Υϖεύθυνος Παραγωγής αναφέρει στον ϖελάτη ότι το υϖόλοιϖο τμήμα της ϖαραγγελίας του έχει εξέλθει της γραμμής ϖαραγωγής και λογικά θα βρίσκεται καθ οδόν ϖρος την εϖιχείρηση. Δε γνωρίζει όμως την ακριβή ώρα ϖαραλαβής της υϖόλοιϖης ϖαραγγελίας. Γι αυτό ϖαίρνει την ϖρωτοβουλία να ζητήσει αϖό τον ϖελάτη να εϖικοινωνήσει ο ίδιος με τον οδηγό του οχήματος μεταφοράς. Το «μαρτύριο» του ϖελάτη τελειώνει με την ενημέρωση του οδηγού για τον ϖιθανό χρόνο άφιξης των ϖροϊόντων της ϖαραγγελίας. Το ϖαραϖάνω σενάριο δημιουργεί ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν θα μϖορούσε η εϖιχείρηση να είχε οργανώσει καλύτερα το σύστημα εκτέλεσης των ϖαραγγελιών της, ώστε να μην χρειαζόταν ο ϖελάτης να εϖικοινωνήσει με τους υϖαλλήλους των διαφόρων εμϖλεκόμενων τμημάτων; Θα μϖορούσε για ϖαράδειγμα ο ϖελάτης να ενημερωθεί εϖικοινωνώντας με έναν μόνο υϖάλληλο της εταιρείας ο οϖοίος θα είχε ϖρόσβαση στις διαθέσιμες ϖληροφορίες ϖου σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ϖαραγγελία. Για να γίνει όμως αυτό είναι αναγκαία η ύϖαρξη και χρήση ενός Πληροφοριακού Συστήματος ϖου εϖιτρέϖει τη μηχανογράφηση όλων των 11

10 εμϖλεκόμενων τμημάτων της εϖιχείρησης στη διαδικασία της εκτέλεσης των ϖαραγγελιών. Το εϖιχειρηματικό αυτό Πληροφοριακό Σύστημα θα εϖέτρεϖε στο συγκεκριμένο υϖάλληλο με το άνοιγμα της καρτέλας ιστορικού του ϖελάτη να διαϖιστώσει για το αν αυτός είναι καλός ή όχι σύμφωνα με τις ϖαραγγελίες ϖου έχει δώσει στο ϖαρελθόν και να δει τα στοιχεία της εξεταζόμενης ϖαραγγελίας. Θα μϖορούσε τότε να διαϖιστώσει ότι η ϖαραγγελία έχει ήδη ϖαραληφθεί ϖρώτα αϖό το Λογιστήριο και μετά αϖό το Τμήμα Παραγωγής. Θα διαϖίστωνε στη συνέχεια ότι ένα μέρος της έχει ήδη εισαχθεί στην Αϖοθήκη και δίνοντας μία α- ϖλή εντολή ότι και το υϖόλοιϖο τμήμα της έχει ϖαραχθεί βλέϖοντας τις γραμμές ϖαραγωγής. Εάν είχε μάλιστα τη δυνατότητα με τη βοήθεια μιας τηλεματικής εφαρμογής να ϖληροφορηθεί για το ακριβές σημείο της διαδρομής του μεταφορικού μέσου, τότε θα μϖορούσε να ϖληροφορήσει με ακρίβεια και με ϖληρότητα τον ϖελάτη για την εξέλιξη της ϖαραγγελίας του, ώστε να μην αϖαιτηθεί αϖό αυτόν να εϖικοινωνήσει με τους άλλους υϖάλληλους των τμημάτων ϖου συμμετέχουν στην εκτέλεσή της (one-stop). Τα ϖαρακάτω σχήματα ϖαρουσιάζουν τα δύο σενάρια ϖου ϖαρουσιάστηκαν: 12

11 Πρόλογος Το ϖροτεινόμενο Πληροφοριακό Σύστημα θα εϖέτρεϖε στη Διοίκηση -και όχι μόνο- μιας εϖιχείρησης και ενός οργανισμού να έχει την ϖλήρη εικόνα όλων των διαδικασιών ϖου εκτελεί καθημερινά ώστε οι υϖάλληλοι - χρήστες να λαμβάνουν γρήγορα και αϖοτελεσματικά σωστές αϖοφάσεις. Οι αϖοφάσεις αυτές θα στόχευαν αφενός στη μεγιστο- ϖοίηση του ϖαρεχόμενου εϖιϖέδου εξυϖηρέτησης και αφετέρου στην ελαχιστοϖοίηση του συνολικού λειτουργικού κόστους, βασικών στόχων της εϖιχείρησης και του οργανισμού. Το βιβλίο αυτό αφορά κύρια τα ϖληροφοριακά αυτά συστήματα ϖου ε- ϖιτρέϖουν την κεντρική διαχείριση όλων των ϖόρων μιας εϖιχείρησης (κεφάλαιο, ανθρώϖινο δυναμικό, μηχανήματα - εξοϖλισμός και ϖληροφορίες). Εξετάζει όμως και τα συστήματα ϖου διαχειρίζονται τους ϖόρους μιας εϖιχείρησης με σκοϖό τη βελτίωση των σχέσεων αυτής με τους ϖελάτες και εϖιχειρηματικούς της συνεργάτες (ϖ.χ. ϖρομηθευτές). Η εξέταση των ανωτέρω συστημάτων συνδυάζεται με την θεωρητική ϖαρουσίαση και ανάλυση ϖρακτικών και μεθοδολογιών ϖου υϖοστηρίζουν την εγκατάσταση και την αϖοτελεσματικότερη χρήση των εξεταζόμενων συστημάτων, όϖως του Ανασχεδιασμού Εϖιχειρηματικών Διαδικασιών και της Διαχείρισης Εϖιχειρηματικής Γνώσης. 13

12

13 Εισαγωγή Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό ϖεριβάλλον είναι ξεκάθαρη η αϖαίτηση αϖό την ϖλευρά των εϖιχειρήσεων για ταχύτητα, ευελιξία καθώς και αϖοτελεσματική εϖεξεργασία του μεγάλου όγκου των δεδομένων ϖου διατηρούν. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη αϖόκτησης ανταγωνιστικών ϖλεονεκτημάτων, όϖως η αύξηση της ϖαραγωγικότητας με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους, η βελτίωση της ϖοιότητας των ϖροσφερόμενων ϖροϊόντων - υϖηρεσιών και η ϖαροχή υϖηρεσιών ϖροστιθέμενης αξίας, καθιστούν αναγκαία την αξιοϖοίηση των: Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων (Enterprise Resources Planning Systems, ERP). Συστημάτων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management Systems, SCM). Πληροφοριακών Συστημάτων Logistics (Logistics Information Systems, LIS). Συστημάτων Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management Systems, CRM). Συστημάτων Διαχείρισης Σχέσεων με Εϖιχειρηματικούς Συνεργάτες (Partner Relationship Management Systems, PRM). Η χρήση των ανωτέρω συστημάτων και ιδιαίτερα των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων είναι σήμερα μια ϖραγματικότητα τόσο για τις διεθνείς, όσο και για τις Ελληνικές ε- ϖιχειρηματικές οντότητες (φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα). Ειδικότερα, η σημαντικότερη υϖόσχεση ϖου φέρνουν τα τελευταία, είναι η εξασφάλιση ενός ενιαίου τρόϖου λειτουργίας με τυϖοϖοιημένες διαδικασίες, καθώς και ένα ανοικτό μέσο εϖικοινωνίας των στελεχών σε μία ενιαία (κοινή) γλώσσα. 15

14 Τα συστήματα αυτά υϖοστηρίζουν μηχανογραφικά με τρόϖο ενιαίο και ολοκληρωμένο, το σύνολο των εϖιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εϖιϖλέον τα συστήματα αυτά σε αντίθεση με τα ϖαλαιότερα, είναι ϖροσανατολισμένα στις εϖιχειρηματικές διαδικασίες και όχι στις εϖιχειρηματικές λειτουργίες (ή τμήματα) και οδηγούν έτσι τις εϖιχειρήσεις στην υιοθέτηση μιας νέας μορφής οργανωτικής δομής με βάση μια ενιαία και μοναδική ϖηγή ϖληροφόρησης. Οδηγούμαστε λοιϖόν αϖό την ϖαραδοσιακή μορφή οργάνωσης, όϖου κάθε τμήμα της εϖιχείρησης μηχανογραφείται ανεξάρτητα δημιουργώντας αϖοκομμένες και ανομοιογενείς «νησίδες» ϖληροφοριών, στην εφαρμογή μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης των διαθέσιμων εϖιχειρηματικών ϖόρων. Εϖίσης, στην Αναδιοργάνωση των Εϖιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Reengineering) και στη συγκέντρωση σε κεντρικό σημείο ό- λων των ϖληροφοριών και της γνώσης ϖου διατηρεί και μϖορεί να εκμεταλλευτεί μια εϖιχείρηση (Εϖιχειρηματική Ευφυΐα, Business Intelligence). Το βιβλίο Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων αϖευθύνεται στους ϖροϖτυχιακούς και μετα- ϖτυχιακούς φοιτητές και σϖουδαστές σχετικών με το εξεταζόμενο αντικείμενο μαθημάτων, καθώς εϖίσης και στα μέλη του εϖιχειρηματικού κόσμου ϖου εϖιζητούν μία βασική ενημέρωση στις κύριες διοικητικές και τεχνολογικές ϖροσεγγίσεις ϖου σχετίζονται με τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων. Το βιβλίο έχει οργανωθεί ως εξής: Το Κεφάλαιο 1 ως εισαγωγή ϖροσεγγίζει εννοιολογικά τα Πληροφοριακά Συστήματα των Εϖιχειρήσεων, καθώς και τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων. Τα τελευταία, βασίζονται στις εϖιχειρηματικές διαδικασίες, έννοια ϖου αϖοτελεί αντικείμενο ϖαρουσίασης και ανάλυσης του Κεφαλαίου 2. Στο Κεφάλαιο 3 ϖαρουσιάζονται οι κύριες τεχνολογίες και τα τηλεϖικοινωνιακά ϖρότυϖα, στις εξελίξεις των οϖοίων στηρίχθηκαν τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων ως μία ϖροσϖάθεια τεχνολογικής ϖροσέγγισης των συστημάτων αυτών. Στο εϖόμενο Κεφάλαιο 4 εϖιδιώκεται μία δομική ϖροσέγγιση των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχεί- 16

15 Εισαγωγή ρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων με την ϖαρουσίαση και ανάλυση των υϖοστηριζόμενων λειτουργικών διαδικασιών. Το Κεφάλαιο 5 εξετάζει τη δυνατότητα εϖέκτασης των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων με την εισαγωγή στις έννοιες της Αλυσίδας Αξίας, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διευρυμένης Εϖιχείρησης. Παρουσιάζει τα Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων και Διαχείρισης Σχέσεων με Εϖιχειρηματικούς Συνεργάτες ϖου ϖροκύϖτουν. Η ύϖαρξη ϖολλών τύϖων Πληροφοριακών Συστημάτων σε μία εϖιχείρηση και οι συνεργασίες μεταξύ των εϖιχειρήσεων δημιουργούν το ϖρόβλημα της ενοϖοίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων, ϖου αϖοτελεί εϖίσης αντικείμενο έρευνας του Κεφαλαίου 5. Η εξέταση της σχέσης μεταξύ των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων και της Διαχείρισης Εϖιχειρηματικής Γνώσης αϖοτελεί τον κύριο στόχο του Κεφαλαίου 6. Στο εϖόμενο Κεφάλαιο (Κεφάλαιο 7) ϖαρουσιάζεται η διαδικασία και τα κριτήρια εϖιλογής των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων. Το Κεφάλαιο 8 ϖαρουσιάζει τις μεθοδολογίες και φάσεις εγκατάστασης ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων, όϖου κύριο ρόλο αϖοτελεί η έννοια του Ανασχεδιασμού Εϖιχειρηματικών Διαδικασιών ϖου εξετάζεται στο Κεφάλαιο 9. Τέλος, στο Κεφάλαιο 10 ερευνάται η εξέλιξη των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων, μέσα αϖό την εξέταση των εννοιών του Ηλεκτρονικού Εμϖορίου - Ηλεκτρονικού Εϖιχειρείν και της Εϖιχειρηματικής Ευφυΐας. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την αναφορά σε Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία για ϖεραιτέρω μελέτη καθώς και χρήσιμες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο. Σε κάθε Κεφάλαιο υϖάρχουν οι στόχοι μάθησης, ερωτήσεις εϖανάληψης και βιβλιογραφία. Εϖίσης σε ϖολλά αϖό αυτά, ϖαρουσιάζονται μελέτες ϖεριϖτώσεων και βέλτιστα ϖαραδείγματα εφαρμογής των εξεταζόμενων Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και ϖροϊόντα - λύσεις της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς. 17

16 ,,.. 3,. SAP, ERGON IRIS, ALTEC. - ENTERSOFT -. -,. Sieben,. Cyprus College. 18

17 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων Στόχοι μάθησης κεφαλαίου Η αναφορά και ανάλυση του σεναρίου στον Πρόλογο, ανέδειξε την ανάγκη υιοθέτησης αϖό ϖλευράς των εϖιχειρήσεων, των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων. Πριν αϖό την ϖαρουσίαση των συστημάτων αυτών είναι αϖαραίτητη η ϖροσέγγιση της έννοιας του Πληροφοριακού Συστήματος. Ένα Πληροφοριακό Σύστημα αϖοτελείται αϖό διακριτά στοιχεία και ϖόρους και χρησιμοϖοιείται για συγκεκριμένους σκοϖούς. Ένας κύριος στόχος είναι η υϖοστήριξη της διαδικασίας λήψης αϖοφάσεων. Η εξέλιξη των συστημάτων αυτών στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων ακολούθησε τις ανάγκες των εϖιχειρήσεων. Η κύρια ανάγκη ϖου αναδείχτηκε είναι ο στόχος της ολοκλήρωσης όλων των ϖόρων και διαδικασιών μιας εϖιχείρησης. Τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων (Συστήματα ERP) υϖόσχονται την εϖίτευξη του ϖαραϖάνω στόχου. Στο Κεφάλαιο αυτό ϖαρουσιάζονται οι λόγοι υιοθέτησης, τα ϖλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αϖό τη χρήση των ERP καθώς και οι ϖροκλήσεις εφαρμογής των συστημάτων αυτών. Με την ολοκλήρωση αυτού του Κεφαλαίου θα ϖρέϖει να είστε σε θέση να αϖαντήσετε στις εξής ερωτήσεις: Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, οι στόχοι και οι κύριες λειτουργίες των Πληροφοριακών Συστημάτων στις εϖιχειρήσεις; Πώς υϖοστηρίζουν τα Πληροφοριακά Συστήματα τη διαδικασία λήψης εϖιχειρηματικών αϖοφάσεων; 19

18 Κεφάλαιο 1ο: Πώς εξελίχθηκαν τα Εϖιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα έως σήμερα; Ποιοι οι λόγοι ϖου οδηγούν τις εϖιχειρήσεις στην υιοθέτηση ενός Ολοκληρωμένου Εϖιχειρηματικού Πληροφοριακού Συστήματος; Ποια τα ϖλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αϖό τη χρήση των Ολοκληρωμένων Εϖιχειρηματικών Πληροφοριακών Συστημάτων; 20

19 Εισαγωγή στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων Περιεχόμενα κεφαλαίου Εισαγωγή 1.1 Πληροφοριακά Συστήματα 1.2 Πληροφοριακά Συστήματα και εϖιχειρηματικές αϖοφάσεις 1.3 Πληροφοριακά Συστήματα Εϖιχειρήσεων: Τύϖοι 1.4 Πληροφοριακά Συστήματα Εϖιχειρήσεων: Ιστορική αναδρομή 1.5 Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων (ERP) 1.6 Λόγοι υιοθέτησης συστήματος ERP 1.7 Πλεονεκτήματα αϖό τη χρήση ERP 1.8 Μειονεκτήματα αϖό τη χρήση των ERP 1.9 Προκλήσεις εφαρμογής συστημάτων ERP Περίληψη κεφαλαίου Ερωτήσεις κεφαλαίου Βιβλιογραφία κεφαλαίου Βιβλιογραφία για ϖεραιτέρω μελέτη 21

20

21 Εισαγωγή στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων Εισαγωγή Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ένας μεγάλος αριθμός Ελληνικών εϖιχειρήσεων κι οργανισμών εϖένδυσαν σε συστήματα και ε- φαρμογές των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Τηλεϖικοινωνιών (ΤΠΕ), έχοντας την ϖεϖοίθηση ότι τα οφέλη ϖου ϖροκύϖτουν αϖό την εγκατάσταση των συστημάτων και εφαρμογών αυτών είναι σαφώς σημαντικότερα αϖό τα όϖοια ϖιθανά μειονεκτήματα. Αν θέλαμε γενικότερα να αϖαριθμήσουμε τα εϖιχειρηματικά οφέλη ϖου ϖροκύϖτουν αϖό την αξιοϖοίηση των ΤΠΕ θα είχαμε τα εξής: Βελτίωση των διαδικασιών και των λειτουργιών μέσα αϖό την αυτοματοϖοίησή τους και την αύξηση της ϖοιότητας των ϖροσφερόμενων ϖροϊόντων και υϖηρεσιών. Μείωση του λειτουργικού κόστους. Αύξηση της ϖαραγωγικότητας. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Υϖοστήριξη διοίκησης στη διαδικασία λήψης αϖοφάσεων. Διευκόλυνση ανάληψης νέων εϖιχειρηματικών ϖρωτοβουλιών. Φυσικά δεν υϖάρχουν µόνο οφέλη αϖό τη χρήση των εφαρμογών ΤΠΕ. Υϖάρχουν και ορισμένα ϖροβλήματα ϖου δημιουργούνται µε την εισαγωγή των εφαρμογών αυτών στο εϖιχειρησιακό ϖεριβάλλον. Σε α- κραίες μάλιστα ϖεριϖτώσεις μϖορεί να ακυρώσουν τα όϖοια αναμενόμενα οφέλη. Τα ϖροβλήματα αυτά αφορούν κυρίως: Αλλαγές στην οργανωτική δομή. Διατάραξη του τρόϖου ϖάγιας λειτουργίας. Αντίδραση του ϖροσωϖικού στο νέο εϖιχειρηματικό ϖεριβάλλον ϖου δημιουργείται. Διαφοροϖοίηση των ανθρωϖίνων και των εργασιακών σχέσεων. Συγκέντρωση και διαχείριση ϖροσωϖικών δεδομένων Μεγάλη εξάρτηση αϖό τα συστήματα. 23

22 Κεφάλαιο 1ο: 1.1. Πληροφοριακά Συστήματα Στα μέσα του ϖροηγούμενου αιώνα, ερευνητές αϖό όλους σχεδόν τους εϖιστημονικούς τομείς (Φυσική, Βιολογία, Ιατρική, Μαθηματικά, Οικονομικά και Φιλοσοφία) άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι κάθε αντικείμενο (οντότητα) μϖορεί να θεωρηθεί ως μέρος ενός μεγαλύτερου ό- λου. Το γεγονός αυτό δε μειώνει τη σημασία της ατομικότητας μίας ο- ντότητας, αλλά μετατοϖίζει το ενδιαφέρον αϖό το μέρος στο όλο (αϖό το μερικό στο γενικό). Η ϖροσέγγιση αυτή θεμελίωσε ένα νέο τρόϖο σκέψης ϖου ονομάστηκε συστημική θεωρία ή θεωρία συστημάτων. Η θεωρία συστημάτων είναι ένα εϖιστημονικό ϖεδίο ϖου ασχολείται με την ανάλυση, το σχεδιασμό και τη βελτίωση των συστημάτων και συνδυάζει ϖολλούς άλλους τομείς εϖιστημών σε μία καθολική μελέτη των συστημάτων. Ο τρόϖος αυτός σκέψης έχει άμεση εϖίδραση στην αντίληψη ϖου έχουμε για τον κόσμο σήμερα. Νέοι εϖιστημονικοί κλάδοι, βασισμένοι στη θεωρία συστημάτων αναϖτύχθηκαν, όϖως: Εϖιχειρησιακή Έρευνα, Διοίκηση Εϖιχειρήσεων, Διοίκηση Λειτουργιών, Διοίκηση Logistics, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ανάλυση Συστημάτων κλϖ. Νέες θεωρίες και εϖιστημονικές ϖροσεγγίσεις εμφανίστηκαν, όϖως η συστημική ϖροσέγγιση ϖου ϖρότεινε το Μοντέλο Αλυσίδας Αξίας του Porter 1. Τι είναι όμως σύστημα; Σύστημα (system) είναι ένα σύνολο αϖό ο- ντότητες (για ϖαράδειγμα άνθρωϖοι, μηχανές, διαδικασίες κλϖ.) ϖου συνεργάζονται για την εϖίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ο στόχος αυτός είναι ο λόγος ύϖαρξης του συστήματος. Κάθε σύστημα έχει εισόδους, εξόδους και εϖεξεργασίες και ϖεριβάλλεται αϖό ένα ϖεριβάλλον αϖό το οϖοίο διαχωρίζεται αϖό ένα όριο. Συνήθως υϖάρχει κάϖοιος ο οϖοίος είναι υϖεύθυνος για τη λήψη αϖοφάσεων σχετικών με το σύστημα. Ένα σύστημα θα μϖορούσε εϖίσης να ϖροσδιοριστεί ως ένα οργανωμένο, αλληλεξαρτώμενο και ολοκληρωμένο σύνολο αϖό συστατικά ή στοιχεία. Ένα σύστημα έχει σκοϖούς, ϖου ϖολλές φορές είναι δύσκολο να καθορισθούν εϖακριβώς. 1 Το Μοντέλο Αλυσίδας Αξίας του Porter αναλύεται στο Κεφάλαιο 5. 24

23 Εισαγωγή στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εϖιχειρηματικών Πόρων Το ϖεριβάλλον είναι έξω αϖό το σύστημα. Περιλαμβάνει οτιδήϖοτε είναι έξω αϖό τον έλεγχό του. Το ϖεριβάλλον ϖολλές φορές ϖροσδιορίζει με ϖοικίλους τρόϖους τη λειτουργία και την αϖόδοση του συστήματος. Έτσι το σύστημα και το ϖεριβάλλον του είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα. Τα στοιχεία ϖου αϖαρτίζουν ένα σύστημα ϖαρουσιάζονται σχηματικά στο εϖόμενο σχήμα (Σχήμα 1.1): Σχήμα 1.1: Στοιχεία Πληροφοριακού Συστήματος Ειδικότερα, είσοδος ή εισροές (input) είναι τα στοιχεία εκείνα τα οϖοία εισέρχονται στο σύστημα. Εϖεξεργασία (process) είναι ο μετασχηματισμός των εισόδων σε εξόδους. Έξοδος ή εκροές (output) είναι τα ϖροϊόντα ϖου ϖαράγει το σύστημα. Τα στοιχεία ενός συστήματος διαχωρίζονται αϖό το ϖεριβάλλον (environment) ϖου αϖοτελείται αϖό ο- ντότητες ϖου δεν ανήκουν στο σύστημα (δηλαδή δεν είναι είσοδοι, έξοδοι ή εϖεξεργασίες του), αλλά ϖαίζουν σημαντικό ρόλο στην αϖόδοση του συστήματος. Το ϖεριβάλλον ϖεριλαμβάνει κοινωνικά, τεχνολογικά, νομικά, φυσικά, οικονομικά και άλλα στοιχεία. Η ανάδραση ή εϖανα- ϖληροφόρηση (feedback) είναι ϖληροφορία ϖου αφορά την αϖόδοση του συστήματος. Η συνεχής ϖαρακολούθηση και αξιολόγηση της ανάδρασης για να ϖροσδιοριστεί εάν το σύστημα βαίνει ϖρος ολοκλήρωση των στόχων του αϖοτελεί μέρος του ελέγχου (control). Όταν διαϖιστώνεται ότι το σύστημα δεν ικανοϖοιεί εϖαρκώς τους στόχους ϖρέϖει να 25

24 Κεφάλαιο 1ο: βρεθεί τρόϖος ώστε να εϖηρεαστεί η συμϖεριφορά του συστήματος. Αυτό εϖιτυγχάνεται με την τροϖοϖοίηση των εισόδων και των διαδικασιών του συστήματος. Όταν ένα σύστημα είναι μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος λέγεται υϖοσύστημα, ενώ το μεγαλύτερο σύστημα μϖορεί να θεωρηθεί ότι είναι το ϖεριβάλλον του. Βάσει των ανωτέρω, ένας ορισμός ϖου θα μϖορούσε να δοθεί σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα είναι ο εξής: Πληροφοριακό Σύστημα, ΠΣ (Information System, IS) είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών ϖου συνεργάζονται για τη συλλογή, εϖεξεργασία, αϖοθήκευση και διάχυση ϖληροφοριών με σκοϖό την υϖοστήριξη της λήψης αϖοφάσεων, του συντονισμού, του ελέγχου και της ανάλυσης δεδομένων, μέσα σε μία εϖιχείρηση ή έναν οργανισμό. Αϖό εϖιχειρηματική σκοϖιά, ένα Πληροφοριακό Σύστημα νοείται ως μία οργανωσιακή ή διοικητική λύση, η οϖοία βασίζεται στις εφαρμογές ΤΠΕ και ϖου αϖαντά σε ϖροκλήσεις ϖου τίθενται αϖό το ϖεριβάλλον. Όϖως όλα τα συστήματα έτσι και τα ϖληροφοριακά έχουν εισροές, ϖου μέσω κάϖοιας εϖεξεργασίας μετατρέϖονται σε εκροές, λειτουργούν μέσα σε κάϖοιο ϖεριβάλλον το οϖοίο και τα χαρακτηρίζει, ενώ υϖάρχει και ένας μηχανισμός ανατροφοδότησής τους. Ειδικότερα στα Πληροφοριακά Συστήματα οι έννοιες εισροές, εκροές, εϖεξεργασία και ανατροφοδότηση έχουν το εξής ϖεριεχόμενο (Laudon, K. και Laudon, J, 2001): Εισροές είναι η συλλογή ή αϖόκτηση ακατέργαστων δεδομένων (ϖρωτογενών στοιχείων) ϖου ϖροέρχονται είτε αϖό το εσωτερικό της εϖιχείρησης είτε αϖό το εξωτερικό της ϖεριβάλλον. Εϖεξεργασία είναι η μετατροϖή, ο χειρισμός και η ανάλυση των ακατέργαστων δεδομένων σε τέτοια μορφή ϖου έχουν ϖερισσότερη σημασία για τους χρήστες των συστημάτων. Εκροές είναι η διανομή και διάχυση των εϖεξεργασμένων ϖληροφοριών στους χρήστες ή στις δραστηριότητες ϖου θα χρησιμοϖοιηθούν. Ανατροφοδότηση είναι η εκροή του συστήματος ϖου εϖιστρέφει στα κατάλληλα μέλη της εϖιχείρησης για να τα βοηθήσει στην αξιολόγηση και διόρθωση των εισροών. Όϖως οϖοιοδήϖοτε άλλο σύστημα, έτσι και τα Πληροφοριακά Συστήματα λειτουργούν μέσα σε ένα ϖεριβάλλον και έχουν ένα σκοϖό. Το 26

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακό Σύστημα Σκοπός Δεδομένα Πληροφορίες Αποφάσεις Στόχος Πληροφοριακές ανάγκες Στρατηγική πληροφόρηση 2 1 Ηεποχή της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc)

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc) Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc) Partner ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. Η θέση των επιχειρήσεων στη σημερινή οικονομική συγκυρία Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ OUTSOURCING Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Google «Αποστολή της Google είναι να οργανώσει τις παγκοσμίως διαθέσιμες πληροφορίες». Η πρόσβαση στις πληροφορίες έχει μεταμορφώσει τον τρόπο εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 1: Η έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 1: Η έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 1: Η έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομιλητής: Γιάννης Νάνος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ? Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα Κεφάλαιο 1ο: Logistics Κεφάλαιο 2ο: Συστήματα J.I.T. Logistics Ορισμος των Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων: Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υπεύθυνος µαθήµατος: Ειασηγητής:Dr. Σκάρλας Λάµπρος Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς τα συστήματα ERP βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των. οργανισμούς που τα χρησιμοποιούν; Ποια είναι τα επιχειρησιακά οφέλη; συστημάτων ERP

Πώς τα συστήματα ERP βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των. οργανισμούς που τα χρησιμοποιούν; Ποια είναι τα επιχειρησιακά οφέλη; συστημάτων ERP Εισαγωγή στα - ERP Πώς τα συστήματα ERP βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς που τα χρησιμοποιούν; Ποια είναι τα επιχειρησιακά οφέλη; Η ιστορία και η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α.Μ.: 6709 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Διονύσης Εξέλιξη Τεχνολογίας Ανάπτυξη Πληροφορικής Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Διαδίκτυο Τέλος βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Business Processes Οι οργανισμοί-επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιο εμπορικό σκοπό ή να προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαφέρουν είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 Δραστηριότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2 O φαρμακευτικός κλάδος παρουσιάζει κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον Ενότητα 2 Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Νέες προκλήσεις Στόχοι και αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους Επιχειρησιακά Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006 1 Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας kandro@aueb.gr Ορισμοί Διοίκηση Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Course Outline 12 Lectures (2-hour) 12 Lab Tutorials (1-hour) In-class Case Studies Deliverables:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και αξιοποίηση αποθηκών πληροφοριών (data warehouses) για την υποστήριξη λήψης διοικητικών αποφάσεων

Δημιουργία και αξιοποίηση αποθηκών πληροφοριών (data warehouses) για την υποστήριξη λήψης διοικητικών αποφάσεων Τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα (MBA TQM) Δημιουργία και αξιοποίηση αποθηκών πληροφοριών (data warehouses) για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

DASH Case Study. Σκορδάκης Τάσος General Manager

DASH Case Study. Σκορδάκης Τάσος General Manager DASH Case Study Σκορδάκης Τάσος General Manager Η εταιρεία Ο όμιλος εταιριών Σκορδάκη αποτελείται από 3 εταιρίες: Σκορδάκης Α.Ε, Σκορδάκης Logistics & DASH Kuchen Spezialhaus Η εταιρία DASH δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960

Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960 Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960 Βέλτιστη Ποσότητα Παραγγελίας (Economic Order Quantity - EOQ) Αποθέματα Ασφαλείας (Safety Stock - SS) Διαχείριση Τεχνικών Προδιαγραφών (Bill of Material Processing

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. 2659) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά ERP SYSTEMS Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύστημα ERP Ορισμός Συστημάτων ERP Ένα σύστημα ΕRP (Enterprise Resource Planning):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστες Πρακτικές Διασφάλισης Ποιότητας. Δεδομένων. Πώς προσεγγίζουμε την Ποιότητα των Δδ Δεδομένων

Βέλτιστες Πρακτικές Διασφάλισης Ποιότητας. Δεδομένων. Πώς προσεγγίζουμε την Ποιότητα των Δδ Δεδομένων Διοίκηση Ποιότητας Επιχειρηματικών Δεδομένων Enterprise Data Quality Management (EDQM) Περιεχόμενα Ο επιχειρησιακός αντίκτυπος της Ποιότητας των Δεδομένων Βέλτιστες Πρακτικές Διασφάλισης Ποιότητας Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων 1 Περιεχόµενο του µαθήµατος η διαµόρφωση στρατηγικής ΠΣ σε εναρµόνιση µε την επιχειρηµατική στρατηγική, η διοίκηση µε ολοκληρωµένο τρόπο του συνόλου των

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πελάτες και εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ΣΙΩΜΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Ο εσωτερικός πελάτης και η «αλυσίδα αξίας» Ένας εγγυημένος τρόπος επίτευξης ικανοποίησης του πελάτη είναι αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case)

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Εκπόνηση σχεδίων Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) Καταστατικό Έργου (Project Charter) Επιχειρηματικό σχέδιο του Έργου (Project Business

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Customer Reference Book

Customer Reference Book Customer Reference Book Υπηρεσίες Service One (Fourlis Group) Service Ηλεκτρικών Συσκευών Soft1 Open Enterprise Edition Digimark Α.Ε. Ταχύτερες επιχειρησιακές λειτουργίες Αύξηση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. Βασικά Πλεονεκτήματα. Επισκόπηση

Υπηρεσίες. Βασικά Πλεονεκτήματα. Επισκόπηση 2015 REFERENCE BOOK Υπηρεσίες Υπηρεσίες Η Service One Α.Ε. είναι θυγατρική της Fourlis Trade Α.Ε.Β.Ε. και μέλος του Fourlis Group, ενός εκ των κορυφαίων ομίλων εταιρειών στην και τα Βαλκάνια, στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας ΣΠΟΥ ΕΣ 2009 1 Οδηγίες χρήσης Η Εισαγωγή Τα Θέµατα Τα Μόρια Μηχανογραφικό Σχολές - Βάσεις ΕΠΑΛ Μεταπτυχιακά Ανοικτό Πανεπ. ΙΕΚ Κολέγια Στο Εξωτερικό Υποτροφίες Επαγγέλµατα Σχετικά 240 ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τι είναι η τεχνολογία διαδικασιών παραγωγής Τεχνολογία διαδικασιών παραγωγής είναι η εφαρμογή της επιστήμης στην παραγωγή προϊόντων. Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα