ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1"

Transcript

1 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 1

2 Πίνακασ Περιεχομένων I. Δηζαγσγή... 3 Βειηίσζε Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ... 4 Δλίζρπζε ηεο Αθεξαηφηεηαο ζην Γεκφζην Σνκέα... 4 Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ... 4 II. Τθηζηάκελεο Γξάζεηο... 5 Πξφγξακκα 5 Αλνηθηή ει. δηαβνχιεπζε θαη πξνζθιήζεηο ζηειέρσζεο (OpenGov.gr)... 6 GeoData... 7 Startup Greece... 7 Κπβεξλεηηθή Πχιε ΔΡΜΗ... 8 Γξάζεηο Υξεκαηνδφηεζεο Δπελδχζεσλ γηα ΣΠΔ... 9 Αλνηθηή δηάζεζε Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ... 9 III. Γεζκεχζεηο OGP... 9 Δλζάξξπλζε ηεο Γεκφζηαο πκκεηνρήο...10 Απνηειεζκαηηθφηεξε Γηαρείξηζε Γεκφζησλ Πφξσλ...10 Αλνηθηά Γεκφζηα Γεδνκέλα...11 Δλίζρπζε Γηαθάλεηαο

3 I. Δηζαγωγή πρλά εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε θαηλφκελα δηαθζνξάο ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε επίπεδν δηνίθεζεο 1. Μηα αιιεινπρία δεηεκάησλ ηξνθνδνηεί επξεία δπζπηζηία απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ, ε νπνία νδεγεί ζηελ εδξαίσζε ρξφλησλ ηάζεσλ θπληζκνχ θαη απνζηαζηνπνίεζεο, θαη ηειηθά, ζε έλα βαζχηαην αίζζεκα απνγνήηεπζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζηηο αλεπάξθεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα, νη πνιίηεο αηζζάλνληαη απνμελσκέλνη απφ ηελ δηνίθεζε. Η ηάζε απηή, ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά, γεγνλφο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ, ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν απνμελσκέλνη. Δπνκέλσο, ν θαχινο θχθινο ηεο επλνηνθξαηίαο, ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ηεο ειιηπνχο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, ηείλεη λα αλαηξνθνδνηείηαη. Η Διιεληθή Κπβέξλεζε έρεη αλαγλσξίζεη ηνλ θξίζηκν παξάγνληα ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο εκπινθήο ηνπ πνιίηε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε κεηάβαζε ζε έλα λέν κνληέιν δεκφζηαο δηνίθεζεο ην νπνίν αλαδεηά ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ε απηφ ην πιαίζην, ε θπβέξλεζε έρεη παξνπζηάζεη έλα ζχλνιν πξσηνβνπιηψλ αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ινγνδνζίαο θαη ηνπ βαζκνχ εκπινθήο ησλ πνιηηψλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ελ θαηαθιείδη, ηε ζχλαςε ελφο λένπ «θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ» αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηνλ πνιίηε. Οη θπξίαξρεο πξνθιήζεηο ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ νη πξσηνβνπιίεο ηεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο θαηά ηα επφκελα δχν έηε, είλαη ε βειηίωζε ηωλ δεκνζίωλ ππεξεζηώλ, ε ελίζρπζε ηεο αθεξαηόηεηαο ζην δεκφζην ηνκέα, θαη ε απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηωλ δεκόζηωλ πόξωλ. Η εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ρεδίνπ Γξάζεο, απνζθνπεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηεο ινγνδνζίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Ιδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπο αιιειεπίδξαζε κε ην δεκφζην ηνκέα, αιιά θαη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, θαη ηελ αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο, ζην αληηθείκελν ηεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο, πεξηιακβάλεη δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ ρξεζηψλ. Οη δξάζεηο απηέο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ αλνηθηψλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αλάπηπμε κίαο ιεπηνκεξψο ζρεδηαζκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 1 Μειέηε γηα ηελ αληίιεςε ηεο δηαθζνξάο, 2009, Γηεζλήο Γηαθάλεηα 3

4 Βειηίωζε Γεκόζηωλ ππεξεζηώλ Παξά ηηο πξνζπάζεηεο νη νπνίεο θαηά θαηξνχο έρνπλ επηρεηξεζεί, νη παξερφκελεο δεκφζηεο ππεξεζίεο δελ έρνπλ βειηησζεί αηζζεηά, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ζηελ πθηζηάκελε δπζκελή δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε. Οη πνιίηεο, αλαγθάδνληαη ζπρλά λα θαηαθεχγνπλ ζε ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη απφ θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα - ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη παξνρή λέσλ νη νπνίεο απαηηνχληαη, ε Κπβέξλεζε ζα ζπλεξγαζηεί ζηελά ηφζν κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο φζν θαη κε ηνπο πνιίηεο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, ππφ ηε κνξθή ησλ πξνηάζεσλ, ησλ παξαπφλσλ, ησλ ηδεψλ θαη ησλ ζρνιίσλ, είλαη απαξαίηεην θαη απνηειεί πνιχηηκε πιεξνθνξία, αιιά θαη κεραληζκφ ειέγρνπ, ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο. Δλίζρπζε ηεο Αθεξαηόηεηαο ζην Γεκόζην Σνκέα Η δηαθζνξά ζην Διιεληθφ Γεκφζην παξνπζηάδεηαη εθηελήο θαη ζπλεπάγεηαη πςειά θφζηε, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε θπξίσο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. Οη επηπηψζεηο, απνηππψλνληαη ζηα ρακειά επίπεδα αλάπηπμεο θαη απνδνηηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηνλ πςειφ θίλδπλν εκθάληζεο θαηλνκέλσλ αζηάζεηαο, θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη θηψρεηαο. Η αθεξαηφηεηα ζην δεκφζην ηνκέα κπνξεί λα εληζρπζεί κέζσ κίαο ζεηξάο κέηξσλ ηα νπνία ζα ζρεδηαζηνχλ κε γλψκνλα ηελ αλνηθηή πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, θαζψο επίζεο θαη ηε ινγνδνζία θάζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ, θάζε δεκφζηαο νξγάλσζεο (ζε θάζε επίπεδν), θαη θάζε ππεχζπλνπ ιήςεο απνθάζεσλ. Απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηωλ δεκόζηωλ πόξωλ Μηα ζεηξά κέηξσλ ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ αλνηθηή δηαθπβέξλεζε, ζηνρεχεη ζηελ απνδνηηθφηεξε θαη πην δηαθαλή δηαρείξηζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ εζηηάδνληαο επίζεο θαη ζηελ αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ κε ηε κνξθή είηε ρξεκαηνδνηήζεσλ, είηε παξνρήο ηερλνγλσζίαο θαη ππνζηήξημεο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο. Δπίζεο, ζα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε έκθαζε ζηελ πινπνίεζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ πξνψζεζε δηαθαλνχο θαη πνιηηνθεληξηθήο θνπιηνχξαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο πνπ απνξξέεη απφ ηηο πθηζηάκελεο δπζιεηηνπξγηθέο νξγαλσηηθέο δνκέο. Τπάξρεη επίζεο αλάγθε γηα λέεο δξάζεηο, πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηελ νκνηφκνξθε θαη δηαθαλή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ζθνπφ λα θαιχςνπλ ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 4

5 II. Τθηζηάκελεο Γξάζεηο Η ρψξα καο έρεη ήδε πινπνηήζεη ζεκαληηθέο θαηλνηφκεο δξάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο, κε βαζηθά αληηθείκελα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηε ιήςε θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ, ηελ ειεχζεξε δηάζεζε ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κέζσ ελφο θεληξηθνχ ζεκείνπ εμππεξέηεζεο, αιιά θαη άιιεο δξάζεηο κε έκθαζε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία κέζσ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. ηηο 24 Μαΐνπ ηνπ 2011, ςεθίζηεθε ν λφκνο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (http://egovplan.gr) εηζάγνληαο ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο, φπσο ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ρξήζε ΣΠΔ, ελψ παξάιιεια πξνδηαγξάθεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη πην ζεκαληηθέο δξάζεηο γηα ηελ Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε, ελψ πιεξνθνξίεο γηα ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ παξνπζηάδνληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ogp.opengov.gr. 1. Πξόγξακκα Σν Πξφγξακκα απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε πξσηνβνπιία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηε Γηαθάλεηα. Σν Πξφγξακκα ζπλδπάδεη ηφζν ην ζεζκηθφ πιαίζην (Νφκνο 3861/2010) φζν θαη ηα ηερληθά κέζα (et.diavgeia.gov.gr) γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ππνρξέσζεο αλάξηεζεο φισλ ησλ θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ ζην δηαδίθηπν, απφ ην ζχλνιν ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ Mε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάξηεζεο ε πξάμε πηζηνπνηείηαη φηη έρεη δεκνζηεπηεί, απνθηψληαο έλαλ κνλαδηθφ Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΓΑ). Oη πξάμεηο ησλ θνξέσλ δελ είλαη εθηειεζηέο αλ δελ αλαξηεζνχλ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σν Πξφγξακκα εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ηελ έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δηακνξθψλνληαο έλα λέν θνηλσληθφ ζπκβφιαην κεηαμχ πνιίηε θαη θξάηνπο. Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη: δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ θπβεξλεηηθψλ δξάζεσλ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζπκβνιή ζηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο, κε ηε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ζην δηαδίθηπν ελίζρπζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ησλ Πνιηηψλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο παξνρή ησλ απνθάζεσλ ζε κνξθέο εχθνια πξνζβάζηκεο θαη θαηαλνεηέο απφ ην κέζν πνιίηε, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν γλψζεο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο Η πην ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Γελ απνηειεί απιψο έλα ζχζηεκα ΣΠΔ, αιιά ζπλδπάδεη ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαη ηα απαξαίηεηα ηερλνινγηθά κέζα. Μηα άιιε θαηλνηνκία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη φηη ζηεξίδεηαη ζε ζπλεξγαηηθέο 5

6 πνιηηηθέο δηνίθεζεο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο θαιιηέξγεζαλ θαη θαζηέξσζαλ κία λέα θνπιηνχξα ζε φιε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Σν ηερλνινγηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηεξίδεηαη ζε κία θαηλνηφκν ζηξαηεγηθή, δίλνληαο έκθαζε ζην αλνηθηφ πεξηερφκελν θαη ζηελ αλνηθηή αξρηηεθηνληθή πινπνίεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο αιιά θαη νη επηρεηξήζεηο, κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ εθαξκνγέο πξνζηηζέκελεο αμίαο ρξεζηκνπνηψληαο ην αλνηθηφ πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πξφγξακκα Γηαχγεηα, αλαπηχρζεθε κε αλνηθηφ ινγηζκηθφ θαη θηινμελείηαη ζην Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, αμηνπνηψληαο πθηζηάκελεο ππνδνκέο. Παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ κεηαμχ άιισλ, ε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε θαη ε αλάπηπμε θνπιηνχξαο εζηθήο θαη ινγνδνζίαο ζηελ εξγαζία, ε ζπκκεηνρηθόηεηα ηεο θνηλωλίαο ηωλ πνιηηώλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα πεξαηηέξω ρξήζε θαη πξόζβαζε ζηε δεκόζηα πιεξνθνξία. Στατιστικά : Αλαξηεκέλεο απνθάζεηο / : Δληαγκέλνη Φνξείο απνθάζεηο / ηελ εκέξα / Δλεξγνί ρξήζηεο Γηθηπαθόο Σόπνο: 2. Αλνηθηή ειεθηξνληθή δηαβνύιεπζε θαη πξνζθιήζεηο ζηειέρωζεο (OpenGov.gr) Η δξάζε Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε (OpenGov.gr) μεθίλεζε σο πξσηνβνπιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, ζπλδπάδεη πνιηηηθά θαη ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη βαζίδεηαη ζε έλα πιαίζην πνιηηηθψλ αξρψλ φπσο ε δηαθάλεηα, ε δηαβνύιεπζε, ε ινγνδνζία θαη ε απνθέληξωζε. ην επίθεληξν ηεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο είλαη νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ γηα πιεξνθόξεζε, γηα αμηνθξαηία θαη γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ απνθάζεσλ. Οη πξνζθιήζεηο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο θαη ε δεκόζηα δηαβνύιεπζε λνκνζεηηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ πξάμεωλ είλαη νη βαζηθέο δξάζεηο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο νη νπνίεο αλαξηψληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν opengov.gr. ρέδηα λνκνζεηηθνχ θεηκέλνπ (λφκσλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα) θαζψο θαη δξάζεηο ή πξσηνβνπιίεο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ (πνιηηηθέο, νδηθνί ράξηεο θιπ) αλαξηψληαη ζε εηδηθφ δεκφζηα πξνζβάζηκν ηζηνρψξν γηα δηαβνχιεπζε πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη (πνιίηεο, ΜΚΟ θαη θνξείο) κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηα ζρφιηα ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο, κέζσ εηδηθά δνκεκέλεο θφξκαο. Σα ζρφιηα πνπ ππνβάιινληαη, ζπγθεληξψλνληαη θαη επεμεξγάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ εθάζηνηε δηαβνχιεπζε αξρή, θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ελζσκαηψλνληαη ζην ηειηθφ λνκνζεηηθφ θείκελν. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, κία λέα ζπκπιεξσκαηηθή δξάζε αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο αθνινχζεζε ηελ επηηπρία ηνπ Opengov.gr. Σν Labs.OpenGov.gr, απνζθνπεί λα θέξεη ζην πξνζθήλην ηηο δεκηνπξγηθέο ηδέεο, ηνπο αλζξψπνπο, θαη ηνπο ηξφπνπο γηα λα εηζαρζεί ε θαηλνηνκία ζηηο ζρέζεηο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην δεκφζην ηνκέα. Η δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα Labs.OpenGov.gr γίλεηαη βήκα δηαιφγνπ ψζηε ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ δεκφζησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, λα απνθηήζνπλ λέα δηάζηαζε, ζπκκεηνρηθή θαη απνθεληξσκέλε. H πιαηθφξκα απηήο ηεο δξάζεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο, αλαπηχρζεθε θαη θηινμελείηαη ζην Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Γηα ηελ αλάπηπμή ηεο αμηνπνηήζεθαλ πθηζηάκελεο 6

7 ππνδνκέο θαη αλνηθηφ ινγηζκηθφ. Η δξάζε ππνζηεξίδεηαη θαη ζπληνλίδεηαη επηρεηξεζηαθά απφ ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (http://www.ekdd.gr) ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Τπνπξγεία. Στατιστικά 239: Γηαβνπιεχζεηο / : ρφιηα 15: Τπνπξγεία / 140: Πξνζθιήζεηο / 2.010: Θέζεηο / : Αηηήζεηο Labs.opengov.gr : Μέιε / 850 : Πξνηάζεηο / : ρφιηα / 5 : Θεκαηηθέο Δλφηεηεο Γηθηπαθόο ηόπνο: 3. GeoData Ο δηθηπαθόο ηόπνο geodata.gov.gr απνηειεί έλαλ θαηάινγν, κία ππεξεζία απεηθόληζεο, κε ζθνπό ηελ ειεύζεξε δηάζεζε γεωρωξηθώλ δεδνκέλωλ ζηνπο πνιίηεο. Ξεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, θαη απνηέιεζε κία απφ ηηο νθηψ δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηε δηάζεζε αλνηθηήο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο ζε φιν ηνλ θφζκν. ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, έρεη νδεγήζεη ζε άκεζα νθέιε ~20εθ επξψ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε (επαλαρξεζηκνπνίεζε πιεξνθνξίαο), ελψ έρεη αμηνπνηεζεί παξαγσγηθά απφ εθαηνληάδεο ΜΜΔ, κεραληθνχο θαη εξεπλεηέο. ηφρνο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο απφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ε ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ε επίηεπμε άκεζσλ, κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε γεσρσξηθψλ ππεξεζηψλ. Σέινο, ην geodata.gov.gr πξνσζεί ηελ εζληθή θαη επξσπατθή αηδέληα γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε δεκφζηαο πιεξνθνξίαο (PSI) ζην πιαίζην ηεο Φεθηαθήο Δπξψπεο/ Φεθηαθήο Διιάδαο Σν geodata.gov.gr ζρεδηάζηεθε, αλαπηχρζεθε θαη ζπληεξείηαη απφ ην Ιλζηηηνχην Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Πξνζνκνίσζεο/ "Αζελά" θαη ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε αλνηθηέο ηερλνινγίεο θαη πξφηππα. Στατιστικά κνλαδηθνί επηζθέπηεο /109 ρψξεο /1.000 κνλαδηθνί επηζθέπηεο εκεξεζίσο 350GB γεσρσξηθά δεδνκέλα / 179 datasets / 18TB data served 20M Δπξψ νθέιε ζην δεκφζην ηνκέα / 50% ρξεζηκνπνηνχλ ην geodata.gov.gr γηα επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Γηθηπαθόο Σόπνο: 4. Startup Greece Σν Startup Greece απνηειεί κηα πξωηνβνπιία γηα ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα. Μέζα απφ ην Startup Greece θάζε πνιίηεο, νξγάλσζε, επηρείξεζε, ζχλδεζκνο, εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην, θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο θνξέαο, θαιείηαη λα γίλεη κέινο κηαο δεκηνπξγηθήο θνηλφηεηαο, λα πξνζζέζεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ, λα πξνζδψζεη αμία ζηελ πξνζπάζεηα κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο ηδέεο ηνπ. Τπνζηεξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε, ζε ζπλεξγαζία κε θνηλφηεηεο λέσλ επηρεηξεκαηηψλ. 7

8 Σν StartUp Greece παξέρεη θάζε πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη έλαο λένο γηα λα μεθηλήζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ ζηελ Διιάδα (θίλεηξα, ρξεκαηνδφηεζε, λνκηθφ πιαίζην, έξεπλεο) ρξεζηκνπνηεί ηα social media γηα λα θέξλεη θνληά αλζξψπνπο, ηδέεο, επηρεηξήζεηο, παλεπηζηήκηα, θνξείο, γηα λα γελλεζνχλ ζπλεξγαζίεο θαη επελδπηηθά ζρέδηα απαληά ζηνλ πνιίηε έγθαηξα θαη εκπεξηζηαησκέλα πξνσζεί ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ηνλ δηάινγν, ηε ινγνδνζία. Γηθηπαθόο Σόπνο: 5. Κπβεξλεηηθή Πύιε ΔΡΜΗ Η Κπβεξλεηηθή Πχιε ΔΡΜΗ απνηειεί ηελ εληαία Κπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη παξέρεη πιεξνθφξεζε θαη αζθαιείο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο είλαη λα ζπγθεληξψλεη θαη λα νξγαλψλεη ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε δνκεκέλν ηξφπν, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ειεχζεξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ΔΡΜΗ έρεη σο ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη σο κνλαδηθφ ζεκείν επαθήο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αμηνπνηψληαο νινθιεξσκέλεο θαη αζθαιείο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ ε πχιε ΔΡΜΗ βαζίδεηαη ζε αλνηθηά πξφηππα θαη αξρέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Απφ επηρεηξεζηαθή άπνςε, ην έξγν βαζίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο πνπ αθνξνχλ: Σελ πιήξε ζπιινγή θαη νξγάλσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δηαλνκή ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηφ είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο λα έρνπλ έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε φζνλ αθνξά ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ παξνρή θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δπίζεο, ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ παξνρή ηνπο απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν. Σελ παξνρή δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ηαπηνπνίεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ επηηάζζεη. Απηέο νη κέζνδνη πνηθίινπλ, απφ ηελ ρξήζε νλφκαηνο ρξήζηε / θσδηθνχ πξφζβαζεο έσο ηελ ηζρπξφηεξε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε έμππλσλ θαξηψλ. Σα παξαθάησ ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά δηαηίζεληαη ζε πνιίηεο / επηρεηξήζεηο θαη ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο: oπηζηνπνηεηηθφ γηα ςεθηαθέο ππνγξαθέο θαη ηαπηνπνίεζε: παξέρεηαη γηα ρξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. oπηζηνπνηεηηθφ θξππηνγξάθεζεο: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε εκπηζηεπηηθφηεηαο ζηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη εγγξάθσλ. Στατιστικά : Πεξηγξαθέο ππεξεζηψλ θαη θφξκεο ππεξεζηψλ / 217 : Τπεξεζίεο επηπέδνπ 3 & 4 / 13 : Τπεξεζίεο επηπέδνπ 5 Γηθηπαθόο ηόπνο: 8

9 6. Γξάζεηο Υξεκαηνδόηεζεο Δπελδύζεωλ γηα ΣΠΔ Οη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ κία ζεηξά ρξεκαηνδνηήζεσλ κε επηκεξηζκφ ξίζθνπ πξνθεηκέλνπ λα επελδχζνπλ ζε εμσζηξεθείο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. Μέζσ πξντφλησλ δαλεηνδφηεζεο κε πξνλνκηαθνχο φξνπο θαζψο θαη άκεζεο επηδνηήζεηο, ε Διιεληθή Κπβέξλεζε πξνσζεί ηελ επίηεπμε ελόο επελδπηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ (ΔΣαΔ) - αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Κνηλνηηθήο Πξωηνβνπιίαο JEREMIE ζηελ Διιάδα - ππνγξάθεθαλ ζπκθσλίεο κε ηξείο κεγάιεο ειιεληθέο ηξάπεδεο, παξέρνληαο δάλεηα ζπλνιηθνχ πνζνχ 180 εθ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Σα παξερφκελα δάλεηα είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» (ΔΠΑ ) θαη ηηο ηξάπεδεο, κε επηκεξηζκφ ηνπ ξίζθνπ βάζεη ηνπ θαλφλα 50% - 50%. Όζνλ αθνξά ηηο άκεζεο επηδνηήζεηο ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή χγθιηζε», αλαθνηλψζεθε ε δξάζε ICT4GROWTH πξνυπνινγηζκνχ 120 εθαη. επξψ. Η δξάζε απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο θξαηηθήο ελίζρπζεο πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί κέρξη ζήκεξα, γλσζηή θαη σο κίλη - επελδπηηθφο λφκνο, ζηνρεχνληαο ζηε ζηήξημε θαηλνηφκσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απφ έσο 20 εθαη. επξψ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, βαζηθφο ζηφρνο ηεο είλαη ε ελίζρπζε επελδπηηθώλ ζρεδίωλ γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εκπνξηθή δηάζεζε θαηλνηόκωλ πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, πνπ αθνξνύλ ή βαζίδνληαη ζε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ (ΣΠΔ). 7. Αλνηθηή δηάζεζε Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ H Γξάζε γηα Αλνηθηά θνξνινγηθά ζηνηρεία έρεη ζαλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο απφδνζεο επζχλεο, ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα. Η Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, απφ ην 2000 κέρξη θαη ζήκεξα έρεη δεκνζηεχζεη εθηελή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Παξάιιεια, έρεη θαηαζηήζεη δηαζέζηκα θαζεκεξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφδνζεο ησλ ΓΟΤ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ θαη ην ζηάδην δηεθπεξαίσζεο ηνπο (αλνηθηέο, δηεθπεξαησκέλεο) ζε φιε ηελ Διιάδα, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ειέγρνπο ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ δηαζηαχξσζε θαη επηβεβαίσζε ζηνηρείσλ. Γηθηπαθόο ηόπνο: III. Γεζκεύζεηο OGP ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη δεζκεχζεηο, ηηο νπνίεο ε ειιεληθή θπβέξλεζε επέιεμε λα αλαιάβεη. Η επηινγή έγηλε ζπλδπάδνληαο ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ηηο ΣΠΔ, κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε (feedback) πνπ πξνέθπςε απφ ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κέζσ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη εξγαζηήξηα ζπλεξγαζίαο πνπ νξγαλψζεθαλ ζην αληηθείκελν. 9

10 Δλζάξξπλζε ηεο Γεκόζηαο πκκεηνρήο Η ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη ήδε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία νξηζκέλα on-line εξγαιεία πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο πνιηηψλ θαη νξγαληζκψλ ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζηε δηαβνχιεπζε πάλσ ζην λνκνζεηηθφ έξγν. Η πξψηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ έδεημε ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. Η δέζκεπζε γηα πξνψζεζε ηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο απαηηείηαη θαη απφ ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηηο ΣΠΔ, θαζψο θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεμαρζείζαο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο γηα ην ζρέδην δξάζεο ηνπ OGP. ηφρνο: Δλζάξξπλζε ηεο Γεκφζηαο πκκεηνρήο θνπφο 1: θνπφο 2: Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ δηέξρνληαη ηελ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κέζσ δηαδηθηχνπ Αμηνπνίεζε ησλ ζρνιίσλ θαη πξνηάζεσλ ησλ πνιηηψλ θνπόο 1: Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ λνκνζεηηθώλ πξάμεωλ πνπ δηέξρνληαη ηελ δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο κέζω δηαδηθηύνπ Η δηαβνχιεπζε κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη πξνο ην παξφλ πεξηνξηζκέλε. ηφρνο είλαη ζην πξνζερέο έηνο (Ινχληνο 2013), λα δηπιαζηαζηεί ν αξηζκφο ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ ππφθεηληαη ηελ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κέζσ δηαδηθηχνπ, θαζψο επίζεο θαη λα απμεζεί ε δεκφζηα ζπκκεηνρή θαη ε πιεξνθφξεζε (feedback) πνπ ιακβάλεηαη. θνπόο 2: Αμηνπνίεζε ηωλ ζρνιίωλ θαη πξνηάζεωλ ηωλ πνιηηώλ Απηή ηελ ζηηγκή απνπζηάδεη ε κεζνδνινγία επεμεξγαζίαο φισλ ησλ ζρνιίσλ θαη πξνηάζεσλ. Η νκάδα πνπ δηνξγαλψλεη ή έρεη ηε γεληθή επνπηεία ηεο ππνδνρήο ησλ ζρνιίσλ, πξέπεη λα αλαπηχμεη κία γξακκή ειέγρνπ εληφο ηεο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ηη ειήθζε ππ φςηλ, πνηα θξηηήξηα εθαξκφζηεθαλ θαηά ηελ ζηάζκηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαβνχιεπζεο, θαη επνκέλσο, κε πνηνλ ηξφπν νη απφςεηο φζσλ αλακείρηεθαλ ζηελ δηαδηθαζία απηή, έρνπλ ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απνηειεζκαηηθόηεξε Γηαρείξηζε Γεκόζηωλ Πόξωλ Η Διιεληθή Κπβέξλεζε εζηηάδεη ζηελ πην απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ. Έλα Δπξσπατθφ Task Force ππνζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα απηή, θηλεηνπνηψληαο ζρεηηθή ηερλνγλσζία απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, πξνσζψληαο έλα πγηέο θαη βηψζηκν ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ. ηφρνο: Απνηειεζκαηηθφηεξε Γηαρείξηζε Γεκφζησλ Πφξσλ θνπφο 1: θνπφο 2: Λεηηνπξγία θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ Λεηηνπξγία θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ERP 10

11 θνπφο 3: Λεηηνπξγία θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο HRMS θνπόο 1: Λεηηνπξγία θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ Η ειιεληθή Κπβέξλεζε έρεη ήδε πξνκεζεπηεί ην απαξαίηεην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, κε ζηφρν ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ γηα φια ηα Τπνπξγεία. Σν ινγηζκηθφ εγθαζίζηαηαη, ελψ παξάιιεια, πινπνηείηαη ην απαξαίηεην έξγν αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. ε έλα ρξφλν ην ζχζηεκα ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, θαιχπηνληαο κέξνο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. ε δχν ρξφληα ην ζχζηεκα ζα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ, θαιχπηνληαο φια ηα Τπνπξγεία. θνπόο 2: Λεηηνπξγία θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ERP (δηαρείξηζεο πόξωλ) ηφρνο είλαη ε πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη ε πινπνίεζε ελφο θεληξηθνχ ERP ζπζηήκαηνο ζε φια ηα Τπνπξγεία θαη ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Μέρξη ζήκεξα έρεη εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, κειεηάηαη ε παξακεηξνπνίεζε/ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, θη έρεη μεθηλήζεη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ. Μέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν, ζα απνζαθεληζηνχλ ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη νη κέζνδνη απνηίκεζεο ησλ παγίσλ, ην κνληέιν θνζηνιφγεζεο θαη ηα KPIs παξαθνινχζεζεο. ε δχν ρξφληα ην ζχζηεκα ζα είλαη ζε πηινηηθή ιεηηνπξγία. θνπόο 3: Λεηηνπξγία θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο HRMS (δηαρείξηζε αλζξωπίλνπ θεθαιαίνπ) Απηή ηελ ζηηγκή θάζε νξγαληζκφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έρεη ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. ήκεξα έρεη νινθιεξσζεί ε απνγξαθή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη κέζα ζην επφκελν έηνο, ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα μεθηλήζεη ην θεληξηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (HRMS), πνπ ζα αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο, ηηο κεζφδνπο θαη ηελ ππνδνκή πιεξνθνξηθήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπλνιηθή θη ελνπνηεκέλε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Πνιηηηθέο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζα εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά θαηά ηξφπν δηαθαλή, πξνσζψληαο ηηο αξρέο ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ζηειερψλ. Αλνηθηά Γεκόζηα Γεδνκέλα Σα δεκφζηα θξαηηθά δεδνκέλα/ζηνηρεία απνηεινχλ κία ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο, ε νπνία αθφκα δελ αμηνπνηείηαη. Σν Κξάηνο είλαη ν κεγαιχηεξνο πάξνρνο θαη ζπιιέθηεο ηεο πιεξνθνξίαο. Αλ απηή ε πιεξνθνξία δηαηεζεί δεκφζηα αλακέλεηαη λα επηθέξεη ηεξάζηηα πιενλεθηήκαηα αλάπηπμεο, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ δξάζεο. Πξνζβιέπνπκε ζηελ ελζάξξπλζε άηππσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ, κε ζηφρν λα παξαρζνχλ εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο νη νπνίεο ζα επηθέξνπλ κεηξήζηκα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δσή ησλ πνιηηψλ, ζα παξάμνπλ θαηλνηνκία θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ηφρνο: Αλνηθηά Γεκφζηα Γεδνκέλα 11

12 θνπφο 1: Αλνηθηή δηάζεζε δεκφζησλ δεδνκέλσλ απφ ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ θνπφο 2: Απνθάζεηο επί λνκηθψλ ζεκάησλ αλαθνξηθά κε θξαηηθά γεσγξαθηθά δεδνκέλα θνπφο 3: Δπέθηαζε ηεο δξάζεο αλνηθηήο δηάζεζεο θνξνινγηθψλ δεδνκέλσλ θνπόο 1: Αλνηθηή δηάζεζε δεκόζηωλ δεδνκέλωλ από ην παξαηεξεηήξην ηηκώλ Σν παξαηεξεηήξην ηηκψλ απνηειεί έλαλ θξαηηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο θάζε κέξα ζπιιέγεη ηηκέο γηα φια ηα θαζεκεξηλά πξντφληα. Παξφηη νη πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη, παξακέλεη δχζθνιν λα εξεπλεζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ έηνπο, ν ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί είλαη φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο λα εμαρζνχλ ζε κηα ειεθηξνληθά αλαγλψζηκε θαη επρεξψο αμηνπνηήζηκε θαη επεμεξγάζηκε κνξθή. θνπόο 2: Απνθάζεηο επί λνκηθώλ ζεκάηωλ αλαθνξηθά κε θξαηηθά γεω-δεδνκέλα Η πνηθηιία ησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζπγθεληξψλεηαη θαη απνζεθεχεηαη δηαξθψο ζε έλα ζεκείν (ηζηνζειίδα) αλαθνξάο. Απηή ε πξνζπάζεηα ζα ζπλερηζηεί κέρξη φια ηα ζρεηηθά δεδνκέλα λα απνζεθεπηνχλ πιήξσο. Χζηφζν, ε ρξήζε θαη αλαδηαλνκή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη αθφκε δχζθνιή, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηνπ αλαγθαίνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. Καζίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε λα απνζαθεληζζνχλ ηα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ, κε ζηφρν λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην. θνπόο 3: Δπέθηαζε ηεο δξάζεο αλνηθηήο δηάζεζεο θνξνινγηθώλ δεδνκέλωλ Η πθηζηάκελε δξάζε αλνηθηήο δηάζεζεο θνξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζα εκπινπηηζηεί κε ηξηκεληαία αλαθνξά ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, κε κεληαία αλαθνξά δεηθηψλ πξνφδνπ ησλ ΓΟΤ, θαη κε θαηάιιειν web service παξνρήο δεδνκέλσλ γηα επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξήζεηο. Δλίζρπζε Γηαθάλεηαο Η ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε πξνο ην θξάηνο, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Η Γηαθάλεηα ζα ζπκβάιεη επίζεο ζηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο επλντθέο ζπλζήθεο επελδχζεσλ. ηφρνο: Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θνπφο 1: Δλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαθάλεηαο 12

13 θνπφο 2: Γεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θνπφο 3: Αλνηθηή, δηαθαλήο θαη αζθαιήο δηαθίλεζε δεκφζησλ εγγξάθσλ θνπόο 1: Δλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σν Πξφγξακκα απνηειεί κία ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ κε δηνηθεηηθέο πξάμεηο, θαη σο ηέηνηα, ρξεηάδεηαη ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγηθφηεηα γηα λα δηαιέγεη, λα απνζεθεχεη θαη λα δηακνηξάδεη πιεξνθνξίεο απνηειεζκαηηθά. Σν ινγηζκηθφ ζα βειηησζεί γηα λα πξνζθέξεη βειηησκέλεο ππεξεζίεο αλαδήηεζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ζηνπο πνιίηεο. Δπίζεο ζα ηεζνχλ νη απαηηνχκελεο ειεθηξνληθέο δηεπαθέο (δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπζηεκάησλ), απφ θαη πξνο άιιεο δεκφζηεο δηνηθεηηθέο εθαξκνγέο (γηα παξάδεηγκά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ). θνπόο 2: Γεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ θχθιν πξνκεζεηψλ, ζε φιεο ηηο νληφηεηεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζα αλαξηψληαη ζε ζπγθεθξηκέλν δηθηπαθφ ηφπν (agora.gov.gr). Η θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ ζα μεθηλά απφ ηελ αξρηθή εθδήισζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο πιεξσκήο. θνπόο 3: Αλνηθηή, δηαθαλήο θαη αζθαιήο δηαθίλεζε δεκόζηωλ εγγξάθωλ Σα ππάξρνληα ειεθηξνληθά πξσηφθνιια ζα ζπλεξγαζηνχλ θαη δηαιεηηνπξγήζνπλ κε ην Δζληθφ Σππνγξαθείν, ην Πξφγξακκα ζπζηήκαηα θαιήο λνκνζέηεζεο θαη ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζχληαμεο Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 13

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηα επόκελα έξγα πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. ηακάηεο Μπνβηάηζεο

Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηα επόκελα έξγα πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. ηακάηεο Μπνβηάηζεο Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηα επόκελα έξγα πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ηακάηεο Μπνβηάηζεο Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ ζηνλ Γεκόζην Σνκέα ζεκαίλεη: 1)κεηαθνξά θαη ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Φεθηαθόο ρεδηαζκόο ζε ηνκείο άζθεζεο πνιηηηθήο: Η ρξήζε εθαξκνγώλ Web 2.0 γηα ηελ παξαγσγή πνιηηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ηεο XATZHΠΔΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ

Σίηινο ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Σίηινο ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΗΜΟΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηά Γεωδεδομένα: Προκλήζεις και Εσκαιρίες για ηοσς Δήμοσς ηης τώρας

Ανοικηά Γεωδεδομένα: Προκλήζεις και Εσκαιρίες για ηοσς Δήμοσς ηης τώρας Ανοικηά Γεωδεδομένα: Προκλήζεις και Εσκαιρίες για ηοσς Δήμοσς ηης τώρας Σπύξνο Αζαλαζίνπ Ιλζηηηνύην Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ θαη Πξνζνκνίσζεο (ΙΠΣΥΠ) Εξεπλεηηθό Κέληξν «Αζελά» Εηζαγσγή 2009 VS 2010 2 Πξηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε: Μία επθαηξία γηα θαιύηεξε Γηαθπβέξλεζε κε επίθεληξν ηνλ πνιίηε- Η Διιεληθή πεξίπησζε»

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Χσξηθή πιεξνθνξία θαη Σπκκεηνρηθόο Γήκνο Σεκηλάξηα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Σύξνο, 10-7-2010 Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε γεσγξαθία Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (E-GOVERNMENT) ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ Δ.Δ. (Καλνληζηηθέο Ρπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζ Ζιεθηξνληθή αλαδόκεζε ηνπ Κξάηνπο Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ( e Government)... 26

1. Ζ Ζιεθηξνληθή αλαδόκεζε ηνπ Κξάηνπο Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ( e Government)... 26 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Δηζαγσγή... 2 1. Ζ Ζιεθηξνληθή αλαδόκεζε ηνπ Κξάηνπο... 4 1.1 Νέεο πξνθιήζεηο γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε... 4 1.1.1 Ο Ρφινο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε... 7 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ "Η ΥΡΗΗ ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΤΓΔΙΑ" Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο Σζανπζίδνπ Κπξηαθή Δπηβιέπσλ: πλδνπθάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα