Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων"

Transcript

1 Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 2 ο Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηρισμός Ποιότητας Αργού Πετρελαίου Κριτήρια Επιλογής Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη

2 Χαρακτηριστικά Αργού Πετρελαίου Το αργό πετρέλαιο (crude oil) αποτελείται από υδρογονάνθρακες - CH 4 C80 + Παραφινικοί, ισοπαραφινικοί, ναφθενικοί, αρωματικοί κτλ - Ενώσεις οξυγόνου, θείου, αζώτου, H 2 S - Μέταλλα (Ni, V, Fe) - Άλατα Συστατικά Περιεκτικότητα (wt%) Άνθρακας (C) Υδρογόνο (Η) Θείο (S) Άζωτο (N) Οξυγόνο (O) 0.50 Μέταλλα (Ni, V, Fe, κτλ)

3 Είδη Υδρογονανθράκων - Παραφίνες Μόρια κορεσμένων υδρογονανθράκων ευθείας ή διακλαδισμένης αλυσίδας -C n H 2n+2 Κανονικές παραφίνες - CH 4 φυσικό αέριο - κ-c 6 H 14 βενζίνη - κ-c 16 H 34 ντίζελ Διακλαδισμένες παραφίνες (ισοπαραφίνες) - i-c 8 H 18 βενζίνη Κηροί C H 3 C H 3 CH 3 H 3 C CH 3 CH 3 CH3 CH3 3

4 Είδη Υδρογονανθράκων - Ναφθένια Μόρια κυκλικών κορεσμένων υδρογονανθράκων -C n H 2n Κυκλοπεντάνιο βενζίνη Δεκαλίνη βενζίνη Οι μονο- και δικυκλο- ενώσεις απαντώνται στη βενζίνη και στο ντίζελ Στα βαρύτερα κλάσματα, όπως αεριέλαιο, υπόλειμμα, απαντώνται ενώσεις μέχρι 6 δακτυλίους 4

5 Είδη Υδρογονανθράκων - Αρωματικοί Περιέχουν αρωματικούς δακτυλίους -C n H 2n-6 Βενζόλιο βενζίνη Δι-πυρηνικοί ντίζελ CH 3 Πολυπυρηνικοί υπόλειμμα 5

6 Άλλοι Υδρ/κες Θειούχες Ενώσεις Υδρ/κες που περιέχουν S ή στοιχειακό S - Στοιχειακό S - H 2 S - Σουλφίδια (R-S-R) - Δισουλφίδια (R-S-S-R) - Θειόλες (R-S-H) - Θειοφαίνια Προκαλούν διάβρωση σε σωληνώσεις και σε ολόκληρο τον εξοπλισμό διυλιστηρίου - Η επεξεργασία τέτοιων μορίων απαιτεί ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό Προσδίδουν έντονη οσμή Πρέπει να απομακρύνονται (καύση δίνει SΟ x ) Δηλητηριάζουν τους καταλύτες 6 S

7 Αζωτούχες Ενώσεις Υδρ/κες που περιέχουν N Συναντώνται κυρίως στα βαριά κλάσματα του πετρελαίου - Αμίνες - Πυριδίνη - Πορφυρίνες (V, Ni σε μορφή οργανομεταλλικών ενώσεων) Πρέπει να απομακρύνονται (καύση δίνει ΝΟ x ) Δηλητηριάζουν τους καταλύτες Σχηματίζουν ιζήματα N N 7

8 Οξυγονούχες Ενώσεις Υδρ/κες που περιέχουν Ο - Φαινόλες - Φουράνια - Καρβοξυλικά οξέα - Εστέρες Προκαλούν διάβρωση (ιδιαίτερα τα καρβοξυλικά οξέα) CH 3 OH O 8

9 Είδη Υδρογονανθράκων - Ολεφίνες Μόρια ακόρεστων υδρογονανθράκων (με διπλούς ή και τριπλούς δεσμούς) - C n H 2n Συνήθως δεν απαντώνται στο αργό πετρέλαιο Η παρουσία τους δηλώνει την ύπαρξη αντιδράσεων διάσπασης 9

10 Κατηγορίες Αργών Πετρελαίων Η ποιότητα των αργών πετρελαίων χαρακτηρίζουν την τιμή τους Κάθε αργό πετρέλαιο αποτελείται από αντιπροσωπευτικό όνομα όπως: - Arabian Light, Bonito Sour, Qatar Marine, West Texas Sour, Bonny Light κτλ - Brent τύπος αργού πετρελαίου που χρησιμοποιείται σαν βάση για τις τιμές του πετρελαίου στα χρηματιστήρια Μίγμα αργών πετρελαίων από 28 πηγές της Βόρειας Θάλασσας Χαρακτηρίζονται με βάση - Προέλευση (West Texas, Arabian, κτλ) - Πυκνότητα / απόσταξη (heavy, light, intermediate) - Περιεκτικότητα S (sour, sweet) - Μοριακή δομή (παραφινικά, αρωματικά, ναφθενικά) 10

11 Κατηγορίες Αργών Πετρελαίων Ανάλογα με την πυκνότητά τους - Ελαφριά ή Παραφινικά (light) Μικρή πυκνότητα Μεγάλη περιεκτικότητα παραφινών Μικρή πυκνότητα ναφθενικών και αρωματικών Υδρ/κων - Βαριά ή Ασφαλτούχα ή Ναφθενικής βάσης (heavy) Μεγάλη πυκνότητα Ελάχιστες ή καθόλου παραφινικές ενώσεις Κυρίως ναφθετικοί και αρωματικοί Υδρ/κες - Μικτής βάσης (Intermediate) Ενδιάμεσες τιμές πυκνότητας Περιέχουν και άσφαλτο και παραφίνες Ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε θείο - Μικρής περιεκτικότητας S (sweet) - Μεγάλης περιεκτικότητας S (sour) 11

12 Πηγή: Fundamentals of Petroleum Refining (www.pdhengineer.com) 12

13 Χαρακτηρισμός Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων

14 Στοιχεία Χαρακτηρισμού Πετρελαίου Ιστορικά μετριούνται μόνο οι φυσικές ιδιότητες - Πυκνότητα, καμπύλη απόσταξης, %S, %N, κτλ Σύγχρονες τάσεις τείνουν στην μοριακή ανάλυση των διαφόρων τύπων αργού πετρελαίου Καταχώρηση σε βάσεις δεδομένων - Επιλογή αργών πετρελαίων σε διυλιστήρια - Καθορισμό κυρίων παραμέτρων λειτουργίας των διυλιστηρίων 14

15 Πυκνότητα (Density) d = m / V Μέθοδος ASTM D-1298 (πυκνόμετρο) Μετριέται σε χαμηλή θερμοκρασία - Αποφυγή εξάτμισης πτητικών υδρ/κων - Αναγωγή σε πρότυπη θερμοκρασία 15 o C(ή 60F) Μονάδες μέτρησης - gr/cm 3, gr/ml, kgr/lit Τυπικές τιμές < 1 gr/cm 3 Υψηλή d=> Βαρύ Πετρέλαιο 15

16 Σχετικό Ειδικό Βάρος (Specific Gravity) Σχετικό Ειδικό βάρος: SG = d oil / d Η2Ο - Μετριέται στους 15 C ή 60 F Αδιάστατο μέγεθος Υπολογισμός API βάρους API>10 Υψηλό API => Ελαφρύ πετρέλαιο o API = SG 60 o F όπου SG 60 F είναι το σχετικό ειδικό βάρος 60/60 ο F 16

17 Χρώμα Οπτική εκτίμηση Ανοιχτό αχυρόχρωμο Μαύρο Εξαρτάται από το είδος των υδρ/κων, περιεκτικότητα θειούχων και αζωτούχων ενώσεων 17

18 Ιξώδες (Viscosity) Δείχνει την αντίσταση στη ροή ενός ρευστού Μέθοδος ASTM D Ημέτρησηγίνεταιμειξωδόμετρασεσταθερή θερμοκρασία 60 F,100 F Κινηματικό (ν) ή δυναμικό(η) ιξώδες Μονάδες μέτρησης - cp, cst Τυπικές τιμές για πετρέλαιο Υψηλές τιμές => Παχύρευστο ρευστό Σημαντική παράμετρος για λιπαντικά ν = 18 η d

19 Ιξώδες vs Θερμοκρασίας Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

20 Σημείο Ροής (Pour Point) Χαμηλότερη θερμοκρασία που ρέει το πετρέλαιο Μέθοδος ASTM D-97 Τυπικές τιμές <0 o C Υψηλό σημείο ροής => Υψηλή συγκέντρωση παραφινών Σημαντική παράμετρος για μεταφορές 20

21 Τάση Ατμών (Vapor Pressure) Ένδειξη πτητικότητας πετρελαίου - Περιεκτικότητα ελαφρών υδρ/κων Μέθοδος ASTM D Τάση ατμών Reid στους 100 F (37.8 C) Σημαντική παράμετρος για: - μεταφορά των καυσίμων - σχεδιασμό συστημάτων αποθήκευσης - συμπεριφορά της βενζίνης στον κινητήρα 21

22 Αριθμός C και Σημείο Βρασμού Τα μικρά μόρια είναι περισσότερο πτητικά Τα μεγάλα μόρια βράζουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες BP (deg F) Carbon # 22

23 Απόσταξη Βασική διεργασία διαχωρισμού του αργού πετρελαίου σε προϊόντα Βασίζεται στην διαφορά του σημείου βρασμού (σημείο ζέσης) των διαφόρων μορίων του πετρελαίου - Μικρά και ελαφριά μόρια έχουν μικρό σ.ζ. - Μεγάλα και βαριά μόρια έχουν μεγάλο σ.ζ. Διάφορες μέθοδοι ASTM ανάλογα με δείγμα - ASTM D-2892, ASTM D-86, ASTM D

24 Απόσταξη ASTM D-2892 (TBP) Απόσταξη αληθούς σημείου ζέσης (True Boiling Point, ΤBP) ή 15/5 - Χρήση 15 θεωρητικών βαθμιδών και λόγου αναρροής (5/1) - Προσεγγίζει πραγματικές συνθήκες στην ατμοσφαιρική στήλη του διυλιστηρίου Εφαρμόζεται για έλεγχο ποιότητας αργού πετρελαίου - Εκτίμηση ποσότητας κάθε προϊόντος που μπορεί να παραχθείαπότοσυγκεκριμένοαργόπετρέλαιο - υγροποιημένων αερίων, ενδιάμεσων κλασμάτων και υπολείμματος Απόσταξη σε ατμοσφαιρική πίεση και στο τέλος υπό κενό (2 mmhg) - Ποσότητα δείγματος lit 24

25 Απόσταξη ASTM D-2892 (TBP) Προσδιορισμός των αποδόσεων κ.β. ήκ.ο. των κλασμάτων Καμπύλη απόσταξης (θερμοκρασία σαν συνάρτηση του % κ.ο. ή % κ.β. του αποσταχθέντος υλικού) Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

26 Απόσταξη ASTM D-86 Εφαρμόζεται για χαρακτηρισμό μεσαίων κλασμάτων (mid-distillates) - βενζίνη, κηροζίνη και ντίζελ Απλούστερη απόσταξη - Χρήσημίαςθεωρητικήςβαθμίδαςκαιχωρίςαναρροή - Ατμοσφαιρική πίεση - Μικρός βαθμός κλασμάτωσης των υδρογονανθράκων Ταυτόχρονη καταγραφή θερμοκρασίας και όγκου συμπυκνώματος Ταχύτερη ανάλυση από την TBP 26

27 Άλλες Αποστάξεις Απόσταξη στιγμιαίας ισορροπίας (Equilibrium Flash Vaporization, EFV) - Παρόμοια με ASTM D-86 - Φτωχότερος διαχωρισμός από ASTM D-86 Απόσταξη ASTM D Εφαρμόζεται σε βαριά κλάσματα με αρχικό σ.ζ. >350 C - Απόσταξη υπό χαμηλή πίεση (1 50 mmhg) Προσομοιωμένη απόσταξη ASTM D-2887 (SimDist) - Επιτυγχάνεται με χρωματογράφο - Γρηγορότερη από όλες τις αποστάξεις 27

28 Συσχετισμός Καμπύλων Απόσταξης Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

29 Περιεκτικότητα S Μέτρηση της συγκέντρωσης του S στο αργό πετρέλαιο ή στα προϊόντα του Μέθοδος ASTM D Προσδιορισμός με φθορισμό ακτίνων Χ - Ανίχνευση μέχρι 0.1 ppm Εφαρμόζεται για λόγους - Περιβαλλοντικούς (περιορισμός εκπομπών SO x ) - Λειτουργικούς (δηλητηρίαση καταλυτών) - Ασφαλείας (διάβρωση, δηλητηρίαση από H 2 S) Υψηλή περιεκτικότητα S => χαμηλή τιμή πετρελαίου 29

30 Άλλες Ιδιότητες Αργού Πετρελαίου Ανάλυση Υπόλειμμα ανθρακούχο Άλατα, Ν, Μέταλλα (Ni, V) Αριθμός εξουδετέρωσης Ελαφρύ υδρογονάνθρακες Χρήση Δυνατότητα παραγωγής ασφάλτου και μαζούτ Λειτουργικές απαιτήσεις διυλιστηρίου Διάβρωση Αποθήκευση, μεταφορά και διύλιση 30

31 Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Πηγή: Fundamentals Στέλλα Μπεζεργιάννη of Petroleum Refining 2009 (www.pdhengineer.com) 31

32 Επιλογή Αργών Πετρελαίων στο Διυλιστήριο

33 Κριτήρια Επιλογής Αργού Πετρελαίου Κάθε διυλιστήριο επεξεργάζεται ένα ή μίγματα περισσοτέρων τύπων αργού πετρελαίου Η βέλτιστη επιλογή του αργού πετρελαίου στηρίζεται: - Οικονομικά κριτήρια κόστος αργού πετρελαίου, κόστος διύλισης, κόστη μεταφοράς αργού πετρελαίου και προϊόντων, τιμή πώλησης προϊόντων κτλ) - Πολιτικές παραμέτρους - Τεχνικού περιορισμούς διυλιστηρίου - Διαθεσιμότητα Στόχος επιλογής: μεγιστοποίηση κέρδους/ζημίας - Λαμβάνοντας υπ όψη μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 33

34 Απόδοση Προϊόντων και Ζήτηση Νάφθα/Αέρια Κηροζίνη Ντίζελ Μαζούτ Brent Arabian Heavy EE-Ζήτηση ΗΠΑ-Ζήτηση 34

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 7 ο Παραγωγή Βενζίνης Βενζινοκινητήρας Ιδιότητες Βενζίνης Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Ανάπτυξη Αγοράς Βενζίνης Ανακάλυψη αργού πετρελαίου (1859)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Εργαστήριο 5 ο Αριθμός Οκτανίου (RON MON) Αέρια Χρωματογραφία (Άσκηση 18) Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Κτύπημα του Κινητήρα (Knock) Από το 1912 που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ Παπαχατζής Παναγιώτης Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ. Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ. Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ΣΤΕΦ/Τμήμα Μηχανολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά Κωνσταντίνος Κράλλης Νοέμβριος 2002 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ Καύση ονομάζεται κάθε εξώθερμη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.technicalreview.gr

http://www.technicalreview.gr Του Δρ. Χρ. Καραβασίλη http://www.technicalreview.gr Το διυλιστήριο της CYCLON, αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική επένδυση σε θέματα περιβάλλοντος (20.000.000 λτ). Λειτουργεί από το 1982 στον Ασπρόπυργο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου Κεφάλαιο 2 Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου 2.1 Εισαγωγή Το φυσικό αέριο είναι ένα µίγµα αερίων υδρογονανθράκων µε κυµαινόµενες ποσότητες άλλων αερίων, που θεωρούνται ως ακαθαρσίες. Το φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Γενικά µε τον όρο ατµόσφαιρα περιγράφουµε το µίγµα των αερίων µαζών που περιβάλλει την γη. Η χηµική σύσταση και η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας ποικίλουν ανάλογα µε το ύψος από τη γη. Η ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα Εργασίας 4 & 5

Πακέτα Εργασίας 4 & 5 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Μήλτσιος ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Περιβαλλοντική Δήλωση 2012

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Περιβαλλοντική Δήλωση 2012 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Περιβαλλοντική Δήλωση 212 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 212 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1221/29 EMAS (Eco-Management

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με την μέθοδο εισπίεσης αερίου και εισπίεσης CO 2

Δευτερογενής εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με την μέθοδο εισπίεσης αερίου και εισπίεσης CO 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δευτερογενής εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με την μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 2 Τρόφιμο - Ορισμός Με τον όρο Τρόφιμο χαρακτηρίζεται ένα ευρύ φάσμα εδώδιμων υλικών που αποτελούνται από απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Ε.Μ. 4755) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001 ISO 14001. BUREAU VERITAS Certification BUREAU VERITAS. Certification

OHSAS 18001 ISO 14001. BUREAU VERITAS Certification BUREAU VERITAS. Certification ISO 14001 OHSAS 18001 BUREAU VERITAS BUREAU VERITAS Certification MotorOil_Exofyllo_raxi.indd 1 Certification 8/21/14 3:25 PM Περιβαλλοντική Δήλωση 2013 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 εκέμβριος 2010 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 3 1.2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή πρακτική επιστήµη. Συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία κοινωνικές επιπτώσεις και προεκτάσεις.

1. Εισαγωγή πρακτική επιστήµη. Συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία κοινωνικές επιπτώσεις και προεκτάσεις. 1. Εισαγωγή Η Χηµεία είναι, κυρίως, πρακτική επιστήµη. Δεν ασχολείται µε τα αφηρηµένα αλλά µε τα εφαρµόσιµα. Μελετά τα στοιχεία και τις ενώσεις τους που εµπλέκονται στην καθηµερινή ζωή (στις αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΙΑ- ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ. Χαράλαμπος Αποστολίδης Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΔΣ Hellenic Maintenance Society

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ. Χαράλαμπος Αποστολίδης Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΔΣ Hellenic Maintenance Society ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Χαράλαμπος Αποστολίδης Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΔΣ Hellenic Maintenance Society Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014 1 ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H λίπανση παίζει καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών

Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών vi Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISBN 978-960-456-282-4 Copyright, Μάϊος 2012, E. Μπόκαρης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Πρόβλεψη αέριων εκπομπών από τις οδικές μεταφορές στην Κύπρο μέχρι το 2030 ΕΛΕΝΑ ΛΑΟΥ Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. Σχεδιασµός µέτρησης. Ο σχεδιασµός της µέτρησης περιλαµβάνει την συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα