ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας» Επιβλέπων: κ. Βασίλης Σαλαπάτας Σπουδάστρια: Ευμορφία Καρατζά Αθήνα, 2006

2 Πεπίληψη Ζ βηνκεραληθή θνηλσλία κεηεμειίζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ζε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ πξνθαινχλ ζε παγθφζκην επίπεδν κηα λέα, ηερλνινγηθή επαλάζηαζε. Ζ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαηεπζχλεη ηελ παξαδνζηαθή νηθνλνκία ζε κηα λέα, άυιε νηθνλνκία βαζηζκέλε ζηε γλψζε, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια λέεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε, επεκεξία θαη πνηφηεηα δσήο. Ο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο κεηαβάιιεηαη θαη απαηηεί επέιηθηνπο, πξνζαξκφζηκνπο θαη πνιιαπιά εηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο. Ζ απαζρφιεζε έρεη γίλεη θαηά κέζν φξν ιηγφηεξν ζηαζεξή θαη ζίγνπξε ζε ζρέζε µε ην παξειζφλ θαη εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηα πςειά πξνζφληα θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα. Μέζα ζην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε αλάπηπμε ηεο ηειεξγαζίαο, ε νπνία απνηειεί έλα λέν εξγαζηαθφ κνληέιν βαζηζκέλν ζηελ αμηνπνίεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο. Σν λέν απηφ κνληέιν νπζηαζηηθά παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζε κηα εηαηξία λα εξγάδνληαη ζε ρψξν δηαθνξεηηθφ απφ ην ζπκβαηηθφ ρψξν εξγαζίαο θαη λα απνδίδνπλ ην ίδην απνηειεζκαηηθά ή θαη πην απνηειεζκαηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ρψξν εξγαζίαο. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα θαηαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο ηειεξγαζίαο, ηφζν γηα ηνλ εξγαδφκελν, φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ νηθνλνκία θαη ηε θνηλσλία γεληθά. ε γεληθέο γξακκέο, ε ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ βαζίζηεθε θπξίσο ζε πεξηνδηθά, βηβιία, άξζξα εθεκεξίδσλ θαη πεγέο ζην δηαδίθηπν. Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζην: - λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ην πιαίζην ζην νπνίν εμειίζζεηαη ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηηο λέεο κνξθέο εξγαζίαο, - λα δηεπθξηλίζεη ηελ έλλνηα ηεο ηειεξγαζίαο, ηα είδε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, αιιά θαη ηα νθέιε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπκβαηηθή εξγαζία, - λα πξνβάιεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεηψζεη ε ηειεξγαζία ηφζν ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γεληθά, φζν θαη ζηα επηκέξνπο θξάηε κέιε, ζε επίπεδν ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη πξαθηηθψλ. ην πιαίζην απηφ, παξνπζηάδεηαη ε επξσπατθή πκθσλία Πιαίζην, σο θείκελν χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηε κειινληηθή δηάδνζε ηεο ηειεξγαζίαο, 2

3 - λα αλαιχζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζε εζληθφ επίπεδν, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ δηαζέζηκσλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ηειεξγαζία, - λα αμηνινγήζεη ηελ πνξεία ηεο ηειεξγαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν, κε βαζηθφ εξγαιείν ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ε νπνία βαζίζηεθε ζηε κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, κέζσ ηεο απνζηνιήο εξσηεκαηνινγίσλ ζε ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, - λα θαηαγξάςεη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο κηαο ζεηξάο απφ κειέηεο πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηειεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα. Abstract The industrial society is rapidly evolving towards an information society. The Information and Communication Technology generates a new technological revolution globally. The Information society is transforming the traditional economy into a new, intangible economy based on knowledge, while, on the same time it is creating new opportunities for growth, prosperity and quality of life. The changing nature of work is demanding flexible, adaptable and specialized employees. The employment has become less stable and secure compared to the past and is more dependent on increasing qualifications and adaptability. In this context, the evolution of teleworking constitutes a new working model based on the exploitation of the information technology aiming at the upgrading of the nature of work. This new model practically provides the employees with the opportunity to work in another location than the traditional one and perform as effectively as they did or even more effectively- in the traditional location of work. The present study aims at demonstrating the importance of the use of teleworking not only for the employee, but as far as the enterprise, the economy and the society are concerned. In general terms, the data gathering was mainly based on magazines, books, newspaper articles and internet sources. More specifically, the present thesis aims at: 3

4 - presenting in a detailed way the framework within which the information society is evolving in relation with the new methods of work, - clarifying the meaning of teleworking, its types and characteristics, as well as its benefits and drawbacks compared to traditional employment, - highlighting the progress that has been achieved within the framework of the European Union and the member states, as far as the legal framework and the practices are concerned. In this context, the European Agreement on teleworking constitutes a document of major importance in the future diffusion of teleworking, - analyzing the legal framework and the current situation in Greece, through the presentation of the available studies and research on teleworking, - evaluating the progress of teleworking in Greece, through the research that has been realized in the context of the present thesis and was based on the method of random sampling, through the dispatching of questionnaires to both private and public organizations, - indicating the best national and european practices, through the presentation of a series of case studies set out in the annex. Λέξειρ-κλειδιά Σειεξγαζία εμ απνζηάζεσο εξγαζία ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ηειεθέληξν ηειερσξηφ ηειεζπίηη δνξπθνξηθφ θέληξν θαη νίθνλ ελ θηλήζεη λνκαδηθή δηαξθήο ελαιιαζζφµελε ζπκπιεξσκαηηθή on line-off line ηειεδηάζθεςε εξγαζηαθέο ζρέζεηο ελαιιαθηηθέο µνξθέο εξγαζίαο επειημία µκέζνδνη νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζεζµηθφ πιαίζην Δπξσπατθή πµθσλία Πιαίζην γηα ηελ Σειεξγαζία Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χµβαζε Δξγαζίαο ΑκεΑ eeurope ΗΝΔ-ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ EIRO SIBIS ΗΝΑ 4

5 Πίνακας περιεχομένων Πεξίιεςε...2 Abstract...3 Λέμεηο-θιεηδηά...4 Δηζαγσγή...6 Κεθάιαην 1: Ζ ΚηΠ θαη ε αγνξά εξγαζίαο 1.1 Ζ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ΚηΠ Ζ ειιεληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ΚηΠ Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα...11 Κεθάιαην 2: Ζ ηειεξγαζία γεληθά 2.1 Δηζαγσγηθά Δίδε ηειεξγαζίαο Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ηειεξγαζίαο Δπσθεινχκελεο νκάδεο θαη πιενλεθηήκαηα Πξνβιεκαηηζκνί απ ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο Πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο...31 Κεθάιαην 3: Ζ ηειεξγαζία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 3.1 Γεληθά Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα Σν ζεζκηθφ πιαίζην Ζ επξσπατθή πκθσλία-πιαίζην...47 Κεθάιαην 4: Ζ ηειεξγαζία ζηελ Διιάδα 4.1 Θεζκηθφ πιαίζην Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε Δθαξκνγέο ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ Διιάδα Πξνηάζεηο...66 Κεθάιαην 5: Έξεπλα γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ Διιάδα 5.1 Δηζαγσγή Απνηειέζκαηα πκπεξάζκαηα...84 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα...86 Παξάξηεκα Μέξνο Η: Μειέηεο πεξηπηψζεσλ...89 Μέξνο ΗΗ: Οθέιε ηειεξγαζίαο Μέξνο ΗΗΗ: πκθσλία-πιαίζην γηα ηελ ηειεξγαζία Μέξνο ΗV: Δξσηεκαηνιφγην γηα ηελ ηειεξγαζία Βηβιηνγξαθία

6 Δηζαγσγή Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε επέθεξε θαζνξηζηηθέο αιιαγέο ζηε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο, ηε δηακφξθσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ επαγγεικάησλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ. Ζ αγξνηηθή νηθνλνκία έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηε βηνκεραληθή νηθνλνκία, θαηά ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη εμειίρζεθαλ ζε κηζζσηνχο κε ζρέζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Σε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηνπ 18 νπ αηψλα άξρηζε λα εθηνπίδεη απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20 νπ αηψλα απηή ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο. Χο βαζηθφο κνριφο ηνπ λένπ κνληέινπ αλάπηπμεο αλαδεηθλχεηαη ε πιεξνθνξηθή, ελψ ε έιιεηςε γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο ηζνδπλακεί κε «ςεθηαθφ αλαιθαβεηηζκφ». Ζ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (ζην εμήο ΚηΠ) αλαθέξεηαη ζε κία λέα κνξθή θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο φπνπ ε απφθηεζε, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, κεηαβίβαζε θαη δηάρπζε πιεξνθνξηψλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία γλψζεο θαη δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ παξαγσγή πινχηνπ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ 1. Με ηε δηάδνζε ηεο ΚηΠ ζπληειείηαη κηα δηαδηθαζία απν-πινπνίεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο ν νηθνλνκηθφο πινχηνο αξρίδεη λα βαζίδεηαη ιηγφηεξν ζηελ θαηνρή πιηθψλ αγαζψλ θαη πεξηζζφηεξν ζε κε πιηθά αγαζά, φπσο ε πιεξνθνξία, ε γλψζε θαη ε έξεπλα. Δπηπιένλ, κία απφ ηηο βαζηθέο ζπλέπεηεο ηεο επαλάζηαζεο ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη ν ηαρχο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν απαξραηψλεηαη ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο. Δπνκέλσο, ε επέλδπζε ζηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ δεμηνηήησλ θαη ε γλψζε σο ζηνηρείν ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ θηλεηήξην κνριφ ηνπ λένπ κνληέινπ αλάπηπμεο. Ζ απμαλφκελε θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα απέλαληη ζηηο αιιαγέο, ε δηα βίνπ κάζεζε θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ κηζζσηψλ θαζίζηαληαη βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο γηα ηνλ εξγαδφκελν πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί θαη λα παξακείλεη απαζρνιήζηκνο. Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαζίζηαληαη θαηαιπηηθφ ζηνηρείν γηα ηε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν, θαζψο ιεηηνπξγίεο φπσο ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη ην δηαδίθηπν 1 Βι. γλψκε Ο.Κ.Δ. 85/2002, «Νέεο ηερλνινγίεο Νέεο απαζρνιήζεηο Σα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ», Αζήλα, 18 Γεθεκβξίνπ

7 δηεπθνιχλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, νη λέεο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη πξνζθέξνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ησλ δνκψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ε ηειεξγαζία επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο κηαο ρψξαο, θαζψο θαη έμσ απφ απηή, εκπνδίδνληαο ηελ αλεμέιεγθηε αζηηθνπνίεζε, ηελ εξήκσζε αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, αιιά θαη ηε δηαξξνή εγθεθάισλ (brain drain) πνπ καζηίδεη ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε (π.ρ. ε Ηλδία). ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαζέλαο κπνξεί, ηνπιάρηζηνλ δπλεηηθά, λα έρεη πξφζβαζε ζηε γλψζε. Ζ πιεξνθφξεζε εθιατθεχεηαη θαη γίλεηαη, πιένλ, άθζνλε, ζηηγκηαία θαη ρακεινχ θφζηνπο. Χζηφζν, επεηδή ν πνιίηεο θαηαθιχδεηαη απφ πιεζψξα πιεξνθνξηψλ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ηθαλφηεηα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, ψζηε λα θαηαζηεί πξαγκαηηθφ εξγαιείν πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή πξφνδν. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Οη ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ε εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ αλαδηαξζξψλνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία λέσλ, πεξηζζφηεξν επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, πεξηνξίδνληαο ηε κηζζσηή εξγαζία ζην κεηαπνηεηηθφ ηνκέα θαη εληζρχνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Ζ έλλνηα ηεο απαζρφιεζεο θαζίζηαηαη πην ξεπζηή θαη απαηηεί πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο θαη κεγαιχηεξε επειημία. Ζ δηα βίνπ κάζεζε θαη ε γεσγξαθηθή θαη επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα, ην πςειφ επίπεδν εηδίθεπζεο θαη νη νπζηαζηηθέο δεμηφηεηεο ζε ΣΠΔ απνηεινχλ πιένλ ηα ηδαληθά πξνζφληα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. πλεπψο, ηφζν νη άλεξγνη, φζν θαη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ θαη λα αλαπηχμνπλ νπσζδήπνηε δεμηφηεηεο πιεξνθνξηθήο, ηερλνινγηθή αληίιεςε θαη επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα. Δίλαη δεδνκέλν φηη ζήκεξα ε «εξγαζία ζηηο επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο δελ αθνινπζεί πηα ην παιηό εξγαζηαθό πξόηππν µε ηηο ηεξαξρηθέο αιπζίδεο δηαβίβαζεο ησλ εληνιώλ, ην ζηελό θαηακεξηζκό θαζεθόλησλ θαη ην κεγάιν πνζνζηό αλεηδίθεπηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Αληίζεηα απαηηεί επέιηθηνπο, πξνζαξκόζηκνπο θαη πνιιαπιά εηδηθεπκέλνπο εξγαδνκέλνπο. Η απαζρόιεζε έρεη γίλεη ζε µέζν όξν ιηγόηεξν 7

8 ζηαζεξή θαη ζίγνπξε ζε ζρέζε µε ην παξειζόλ θαη εμαξηάηαη πεξηζζόηεξν από ηα πςειά πξνζόληα θαη ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα». 2 Ζ ζπλερήο εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο δελ επηδξά κφλν πνηνηηθά, αιιά θαη πνζνηηθά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, θαζψο παξαδνζηαθέο εηδηθφηεηεο θαη επαγγέικαηα απαμηψλνληαη θαη ην πεξηερφκελν ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ κεηαβάιιεηαη. Δίλαη νξαηφο ν θίλδπλνο ηεο απνεηδίθεπζεο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε πνιηηηθέο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, επαλαθαηάξηηζεο θιπ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ςεθηαθνχ ράζκαηνο αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζε φζνπο δε δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε απηέο. Ήδε ζηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απ φηη ζην Νφην. Γη απηφ θαη νη λέεο ηερλνινγίεο πξέπεη λα δξάζνπλ ζεηηθά, εμηζνξξνπψληαο ηηο αλσηέξσ δηαθνξέο. Άιισζηε, ππνινγίδεηαη φηη νη κηζέο ζέζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ εληφο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε θιάδνπο είηε εληαηηθήο παξαγσγήο είηε εληαηηθήο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, επνκέλσο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ αλαιφγσο νη κειινληηθνί εξγαδφκελνη, αιιά θαη λα επαλεηδηθεπηνχλ φζνη είλαη ήδε εληαγκέλνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηέο νη πξννπηηθέο είλαη εθηθηέο κφλν εάλ εμαιεηθζνχλ ηα θελά πνπ παξνπζηάδεη ε Δ.Δ. ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Δπξψπε (θαη εηδηθφηεξα ζην Νφην), ζε ζρέζε κε ηηο Ζ.Π.Α. 2 Αλαθνίλσζε «ηξαηεγηθέο γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», Βξπμέιιεο, , COM (2000) 48 ηειηθφ, ζει 15 8

9 Κεθάιαην 1: Ζ ΚηΠ θαη ε αγνξά εξγαζίαο 1.1 Ζ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ΚηΠ Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο, ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέηεη σο επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ ηεο ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, ηφζν κε ηε γεληθή ηεο κνξθή θαη κε ηηο επηκέξνπο εμεηδηθεχζεηο ηεο, φζν θαη κε ηελ επειημία ηεο, πνπ επηηξέπεη ηε κεηαπήδεζε ελφο εξγαδνκέλνπ ζε ζπλαθή εηδηθφηεηα αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο ηεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη «απαζρνιήζηκνο», δειαδή λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξακείλεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απηφ ζπλεπάγεηαη 3. Ζ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο εγθαηληάζηεθε κε ηε Λεπθή Βίβιν ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ «Αλάπηπμε, ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Απαζρφιεζε», φπνπ ππνγξακκηδφηαλ ε ζεκαζία ηεο ΚηΠ γηα ηε κειινληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν πξψην πξφγξακκα δξάζεο ηεο ΔΔ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα πηνζεηήζεθε ην 1994, αιιά ε αλάγθε γηα επξχηεξν ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ νδήγεζε ζηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ΚηΠ, σο ηκήκα ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε Δπξψπε ε πην αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο αλά ηελ πθήιην, ηθαλή γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή. Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ κέρξη ην 2010 απαηηεί κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή πνπ αλαιχεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, φπσο ε ρακεινχ θφζηνπο ππνδνκή επηθνηλσληψλ, ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ε δεκηνπξγία ρακεινχ θφζηνπο δηαζπλδεδεκέλσλ δηθηχσλ πςειήο ηαρχηεηαο γηα ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 4. ε απηφ ην πιαίζην εγθξίζεθε ην 2000 ην ρέδην Γξάζεο eeurope 2002, ην νπνίν είρε σο ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο ην θζελφηεξν, ηαρχηεξν θαη αζθαιέο 3 Βι. ζρεηηθά Καηζαλέβαο Θ., «Ζ κεηεμέιημε ησλ επαγγεικάησλ θαη ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο», Επηζεώξεζε Εξγαζηαθώλ Σρέζεσλ, η.27, 2002, ζζ θαη Δπζηαζφπνπινο Γ., Ησαθείκνγινπ Ζι., «Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ, ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε εξγαζία», Μειέηεο ηνπ ΗΝΔ/ΓΔΔ- ΑΓΔΓΤ, Αζήλα, 2004, ζει Δπξχηεξνη ζηφρνη πεξηιακβάλνπλ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ δαπαλψλ ησλ θ-κ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε (Δ&Α), ψζηε λα πξνζεγγίζεη ην 3% ηνπ ΑΔΠ 9

10 δηαδίθηπν, ηελ επέλδπζε ζε άηνκα θαη δεμηφηεηεο θαη ηελ ηφλσζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν 2002 νη δξάζεηο ηνπ eeurope 2002 αλαζεσξήζεθαλ κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ eeurope 2005, βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ ε ελζάξξπλζε αζθαιψλ ππεξεζηψλ, εθαξκνγψλ θαη πεξηερνκέλνπ πνπ βαζίδνληαη ζε επξέσο δηαζέζηκεο επξπδσληθέο ππνδνκέο Ζ ειιεληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ΚηΠ ην πιαίζην ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο ιεηηνπξγεί ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» πνπ εληάρζεθε ζην Γ Κ.Π θαη πεξηιακβάλεη 5 άμνλεο δξάζεσλ: παηδεία θαη πνιηηηζκφο, εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία, επηθνηλσλίεο θαη ηερληθή βνήζεηα. Κάζε άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο πεξηιακβάλεη επηκέξνπο κέηξα. Σν κέηξν 3.5 αλαθέξεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη πεξηιακβάλεη, -αλάκεζα ζηνπο 5 ζηφρνπο ηνπ- ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηειεξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, θαζψο θαη ηε δηάρπζε «βέιηηζησλ πξαθηηθψλ» ηειεξγαζίαο. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζε επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε πεξηνρέο κε δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζε παξαγσγηθά θέληξα, θαζψο επίζεο θαη ζε εππαζείο πιεζπζκηαθέο νκάδεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ γπλαηθψλ). Δπίζεο, ρξεκαηνδνηνχληαη κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ηνπ εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ηειεξγαζία, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πηνζέηεζε λέσλ επέιηθησλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο 6. Χζηφζν, ην κέηξν 3.5 βξηζθφηαλ ην 2004, βάζεη ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ Δ.Π., ζηε ρακειφηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέηξα σο πξνο ην πνζνζηφ ησλ εληάμεσλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ην νπνίν αλεξρφηαλ κφιηο ζε 18,2% 7. 5 Βι. Υάιαξεο Η., Λνπθήο Δ., Φάθεινο δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζην κάζεκα Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε, Αζήλα, 2004, ζει Βι. Υάιαξεο Η., Λνπθήο Δ., Φάθεινο δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζην κάζεκα Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε, Αζήλα, 2004, ζει.155 θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Π.: 7 Βι. Ajonwn/ajonas3/m3_5.htm, θαη 10

11 1.3 Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα Ζ εηθφλα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ήηαλ κέρξη πξφζθαηα απνγνεηεπηηθή θαη ραξαθηεξηδφηαλ απφ ρακειφ πνζνζηφ δηάρπζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, κηθξφ κεξίδην εηδίθεπζεο ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ειάρηζηα παξαδείγκαηα αλάπηπμεο επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο 8. Ο πην δηαδεδνκέλνο δείθηεο αλάπηπμεο ηεο ΚηΠ είλαη νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ζε ΣΠΔ. χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Σειεξγαζίαο, ε Διιάδα έρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 9. Οη δαπάλεο απηέο, αλ θαη παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα (πεξίπνπ 4%, κε ηνλ θνηλνηηθφ Μ.Ο. λα θηλείηαη ζην 6%) είραλ κηα αλνδηθή πνξεία θαηά ηε δεθαεηία ηνπ Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ειιεληθή αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο παξνπζίαζε άλνδν, ε νπνία αλακέλεηαη λα θνξπθσζεί θπξίσο κεηά ηελ νινθιεξσηηθή απειεπζέξσζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο ΚηΠ θαζνξίδεηαη θαη απφ ην βαζκφ εμάπισζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. χκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο ζρέζεηο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ κε ηελ Πιεξνθνξηθή ην νη Έιιελεο είλαη ην θαηεμνρήλ «ςεθηαθά αλαιθάβεην» θξάηνο κέινο, αθνχ ην 65% ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο κεηαμχ 16 θαη 74 εηψλ δελ έρεη θακηά γλψζε Πιεξνθνξηθήο θαη ρξήζεο ππνινγηζηψλ γεληθφηεξα. Χζηφζν, πςειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ πνπ δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ ζρέζε κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Μεηαμχ ησλ Διιήλσλ ειηθίαο απφ 25 έσο 54 εηψλ, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (59%) δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ θακηά γλψζε πιεξνθνξηθήο, ηε ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο ζηελ ΔΔ δελ μεπεξλά ην 29%. Σν πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ ειηθίαο κεηαμχ 16 θαη 24 εηψλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ππνινγηζηέο αλέξρεηαη ζε 8 Βι. γλψκε Ο.Κ.Δ. 85/2002, «Νέεο ηερλνινγίεο Νέεο απαζρνιήζεηο Σα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ», Αζήλα, 18/12/2002, ζει Βι. «Δξγαδφκελνη απφ ην ζπίηη, Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ηειεξγαζίαο», Σν ΒΖΜΑ, 27/05/2001, D36 10 Βι. 11

12 32%, ελψ ν αληίζηνηρνο κέζνο θνηλνηηθφο φξνο είλαη 10%. ηηο ειηθίεο κεηαμχ 55 θαη 74 εηψλ, ην 93% δειψλεη ςεθηαθά αλαιθάβεην, ελψ ν αληίζηνηρνο θνηλνηηθφο κέζνο φξνο είλαη 65%. Σέινο, ζε φηη αθνξά ηνπο κε έρνληεο απαζρφιεζε, ην 56% ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ Διιάδα δελ έρεη θακηά γλψζε ππνινγηζηψλ, ελψ ν αληίζηνηρνο θνηλνηηθφο κέζνο φξνο είλαη 39%. χκθσλα κε ηελ Δζληθή Έξεπλα γηα ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ην 2005 ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΚηΠ 11 βγαίλνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή: 32,5 34,2 32,2 34,3 25,8 25,8 27,1 25,9 27,3 20, Σύνολο δείγματος ετών Ζ θφθθηλε γξακκή αληηπξνζσπεχεη ηηο ειηθίεο εηψλ, ελψ ε κπιε γξακκή ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. πσο πξνθχπηεη απ ην δηάγξακκα, ε αχμεζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ έρεη αχμνληα ξπζκφ, ελψ νη ειηθίεο εηψλ είλαη πνιχ πην εμνηθεησκέλεο κε ηε ρξήζε Ζ/Τ. Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη ην πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ: 21,6 25,2 24,5 24,6 13,2 17,2 19,9 19,7 19,5 10, Σύνολο δείγματος 11 Βι ετών

13 Σν δεχηεξν δηάγξακκα έρεη (φπσο θαη ην πξψην) αχμνληα ξπζκφ, ηφζν ζηηο ειηθίεο εηψλ (24,6%), ηφζν θαη ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (19,5%). Σα ζηνηρεία απφ ηελ έλαξμε ησλ κεηξήζεσλ, πξηλ απφ πέληε ρξφληα, δείρλνπλ ζηαδηαθή αχμεζε ζηα δχν απηά κεγέζε, ελψ αλακέλεηαη πεξαηηέξσ αχμεζε θαη ησλ δχν κεγεζψλ κέζα ζην 2006 ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ θφζηνπο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη ιφγσ ηεο σξίκαλζεο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ σο πξνο ηελ απνδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ αλάιπζε ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ θαηά θχιν, ειηθηαθή θαηεγνξία, αζηηθφηεηα θαη κνξθσηηθφ επίπεδν έδεημε πσο ηηο λέεο ηερλνινγίεο απνδέρνληαη θαη αμηνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ άηνκα λεφηεξεο ειηθίαο (15-65 ρξφλσλ), θπξίσο άλδξεο, πνπ δηακέλνπλ ζε αζηηθά θέληξα θαη έρνπλ αλψηεξε ή αλψηαηε παηδεία. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα σο πξνο ηηο ΣΠΔ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 5 θαη βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα ηελ ηειεξγαζία θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. 13

14 Κεθάιαην 2: Ζ ηειεξγαζία γεληθά 2.1 Δηζαγσγηθά ηε Λεπθή Βίβιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Αλάπηπμε, ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Απαζρφιεζε, φπνπ πξνηείλεηαη κία ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο αλεξγίαο θαη ππναπαζρφιεζεο, νη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη λα παίδνπλ θξίζηκν ξφιν ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο εμ απνζηάζεσο εξγαζίαο κε ηε κνξθή ηεο ηειεξγαζίαο είλαη ν πην βαζηθφο ηξφπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ε πιεξνθνξηθή κπνξεί λα αιιάμεη ηελ κνξθή ηεο απαζρφιεζεο. Αξρηθά ζηηο ΖΠΑ, αιιά πιένλ θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δεθάδεο ρηιηάδσλ αηφκσλ ηειεξγάδνληαη. Οη ζπλζήθεο πνπ βνήζεζαλ θαη ζπληέιεζαλ ζηελ εκθάληζε θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο λέαο απηήο κνξθήο απαζρφιεζεο είλαη αξθεηέο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο: Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εθκεδέληζε ησλ απνζηάζεσλ θαη ηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη ζηελ απνθεληξσκέλε εθηέιεζε θαζεθφλησλ ζην πιαίζην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ αλάγθε, θπξίσο φκσο ε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο εηδηθψλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ φπσο ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη άλεξγνη θαη νη κεξηθψο απαζρνινχκελνη. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο είλαη πιένλ εθηθηή ε έληαμε ησλ αλσηέξσ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αθελφο γηαηί νη κέρξη πξφηηλνο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο μεπεξάζηεθαλ, αθεηέξνπ γηαηί δεκηνπξγείηαη έλα λέν πιαίζην επαλεθπαίδεπζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ, θαηλνηφκσλ εηδηθνηήησλ. Ζ δηάζεζε γηα θαηαπνιέκεζε ηεο δηαξθψο απμαλφκελεο αλεξγίαο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο λέσλ, επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο. Ζ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη παξαγσγήο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 14

15 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία δεκηνχξγεζε επλντθέο ζπλζήθεο πξνζέγγηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεπψο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζεκαληηθά ζηελ εμ απνζηάζεσο παξνρή ππεξεζηψλ. Αλ θαη ε ηειεξγαζία ζπληζηά κηα αξθεηά πξφζθαηε πηπρή ηεο ζχγρξνλεο επνρήο πιαηζηψλεηαη απφ έλα πιήζνο νξηζκψλ. O ππξήλαο ηεο έλλνηαο έγθεηηαη ζην φηη πξφθεηηαη γηα εξγαζία πνπ εθηειείηαη απφ έλα άηνκν ζε ηνπνζεζίεο εθηφο ηνπ παξαδνζηαθνχ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, γηα έλαλ εξγνδφηε ή πειάηε θαη πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο σο έλα νπζηαζηηθφ θαη θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ επξσπατθή πκθσλία Πιαίζην: «ε ηειεξγαζία είλαη κηα κνξθή νξγάλσζεο ή/θαη εθηέιεζεο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο, βάζεη κηαο ζχκβαζεο ή ζρέζεο εξγαζίαο, φπνπ κηα εξγαζία πνπ ζα κπνξνχζε επίζεο λα εθηειεζηεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνδφηε εθηειείηαη θαλνληθά εθηφο απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ» Δίδε ηειεξγαζίαο ε γεληθέο γξακκέο, ν φξνο ηειεξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα λα πεξηγξάςεη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ε θχζε θαη ν ηφπνο εξγαζίαο κπνξεί λα κεηαβιεζνχλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο πξνεγκέλσλ δηθηχσλ ηειεπηθνηλσλίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ ηειεξγαζία εηπκνινγηθά ζεκαίλεη εξγαζία ηειέζελ, δειαδή εξγαζία απφ καθξηά. Κνηλφ ηφπν ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηειεξγαζίαο απνηεινχλ ν ηφπνο ηεο εξγαζίαο θαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία. Ο ηφπνο ηεο εξγαζίαο βξίζθεηαη θάπνπ αιινχ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηφπν εξγαζίαο θαη επηιέγεηαη ειεχζεξα απφ ηνλ ηειεξγαδφκελν ή κπνξεί λα απνηειεί φξν ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. Ζ θαη νίθνλ εξγαζία πξνυπήξρε, φπσο θαη ε εξγαζία απφ απφζηαζε. Δπνκέλσο, απηφ πνπ απνηειεί εηδνπνηφ δηαθνξά είλαη ε παξέκβαζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Ζ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 12 Βι. γλψκε Ο.Κ.Δ. 85/2002, «Νέεο ηερλνινγίεο Νέεο απαζρνιήζεηο Σα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ», Αζήλα, 18/12/2002, ζει. 20 θαη 15

16 ηειεξγαδφκελν πεξηιακβάλεη ζε γεληθέο γξακκέο ηε ρξήζε ηειεθψλνπ, fax, ππνινγηζηή, ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν ή ην ηνπηθφ δίθηπν ηεο εηαηξείαο θαη ελδερνκέλσο ρξήζε θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη άιισλ εξγαιείσλ. Έλα αθφκε ππνζηεξηθηηθφ κέζν ηεο ηειεξγαζίαο είλαη ηα ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ νπηηθναθνπζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ αηφκσλ, κε "δσληαλή" εηθφλα θαη ήρν κέζσ ππνινγηζηή 13. Οη κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα (Μέξνο Η) απνδεηθλχνπλ πσο ν απαξαίηεηνο γηα ηνλ ηειεξγαδφκελν εμνπιηζκφο πεξηνξίδεηαη ζηα πιένλ βαζηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο. Ζ θχζε ηεο ηειεξγαζίαο πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη εθηείλεηαη απφ έλα πνιχ ρακειφ θαη ζπρλά επαλαιακβαλφκελν επίπεδν, [φπσο εξγαζίεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ (data-entry)] έσο πςειφηαηα δεκηνπξγηθά επίπεδα, φπσο έξεπλα, αλάπηπμε, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θιπ. Σα επαγγέικαηα ζηα νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε ηειεξγαζία είλαη δηάθνξα θαη πεξηιακβάλνπλ: ζπγγξαθείο, δεκνζηνγξάθνπο, κεηαθξαζηέο, δηθεγφξνπο, ηαηξνχο (ηειεταηξηθή), πξνγξακκαηηζηέο, αξρηηέθηνλεο, ζηαηηζηηθνιφγνπο, γξαθίζηεο, ζπκβνχινπο επηρεηξήζεσλ θαη πνιιά αθφκα. Πξφθεηηαη, ζπλεπψο, γηα κία πνιπδηάζηαηε ιεηηνπξγία, ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε γθάκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε δηαθφξσλ εηδψλ ηνπνζεζίεο. Χο εθ ηνχηνπ θαζίζηαηαη αλαγθαίνο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηειεξγαζίαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε γλψκνλα ηξία βαζηθά θξηηήξηα: Με θξηηήξην ηνλ ηφπν εξγαζίαο αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ ζρήκαηα 14: Σειεξγαζία ζην ζπίηη (Home based teleworking) χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ε εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε έδξα ην ζπίηη. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε κεηαηξνπή ελφο ρψξνπ ηνπ ζπηηηνχ ζε ηππηθφ γξαθείν θαη ν αλάινγνο εμνπιηζκφο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 13 Βι. «Γνπιέςηε θαη θεξδίζηε θαη' νίθνλ», Σν Βήκα ηεο Κπξηαθήο, 12/07/1998, Δ06 14 Βι.http://w3.westnet.gr/daring/teleworking/tilergasia_orismoi_morfes.htm θαη θαη 16

17 εξγαζίαο. Ο Ν.1902/1990 γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ζηελ πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηνπο θαη νίθνλ εξγαδνκέλνπο, αιιά θαη δηαζθάιηζεο ηεο ξνήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πεξηέιαβε θαη ηνπο απαζρνινχκελνπο πνπ πξνζθέξνπλ πλεπκαηηθή εξγαζία. Με απηή ηε κεηεμέιημε ν δξφκνο γηα ηελ ηειεξγαζία κε ηε κνξθή ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο έρεη αλνίμεη θαη ζηελ Διιάδα. Ζ ηειεξγαζία θαη νίθνλ δηαρσξίδεηαη πεξαηηέξσ ζε πιήξε θαη κεξηθή απαζρφιεζε. Δπηπιένλ, ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ εξγαζίεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο (δεκνζηνγξάθνπο, κεηαθξαζηέο, ζρεδηαζηέο θαη ζπκβνχινπο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ) θαη εξγαζίεο νη νπνίεο πξνέθπςαλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο (επεμεξγαζία θεηκέλσλ, ή αλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ). Δθ ηεο θχζεψο ηεο ε ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη εξγαδνκέλνπο ησλ νπνίσλ ε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνπο εξγνδφηεο είλαη δχζθνιν λα νκαδνπνηεζεί, θαζψο ζρεδφλ ν θαζέλαο απφ απηνχο έρεη ην δηθφ ηνπ κνληέιν εξγαζίαο. Ννκαδηθή ηειεξγαζία (Nomadic teleworking) Οη ηειεξγαδφκελνη πνπ εληάζζνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εξγαζίαο είλαη εληειψο απνδεζκεπκέλνη απφ ηελ έλλνηα ηεο ζηαζεξήο βάζεο εξγαζίαο. Ζ ρξήζε θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπο ππνρξεψλεη λα κεηαηξέπνπλ θάζε θνξά ζε ρψξν εξγαζίαο ηνπο ην ρψξν πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζπλδέζνπλ ηνλ ηερλνινγηθφ ηνπο εμνπιηζκφ. Σειεξγαζία κε ηε βνήζεηα θηλεηνχ γξαθείνπ (Remote office teleworking) Ο εξγαδφκελνο είλαη ζε ζπλερή θίλεζε (π.ρ. εκπνξηθφο αληηπξφζσπνο) θαη θάλεη ρξήζε ησλ ΣΠΔ, φπσο θνξεηνχο ππνινγηζηέο κε δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε, ή αθφκε θαη αζχξκαηα κέζσ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Δπίζεο, νη ηειεξγαδφκελνη πνπ εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξνχλ λα απαξηίδνπλ αθφκα θαη νκάδεο ζηήξημεο ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ κε εξγαζία πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. Σα θηλεηά γξαθεία ππνρξεψλνληαη λα παξέρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζην δίθηπν θαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. Μία παξαιιαγή ηεο ηειεξγαζίαο κέζσ θηλεηψλ γξαθείσλ είλαη ε δηάζπαξηε ηειεξγαζία (offshore teleworking). Ο φξνο απηφο αλαθαιχθζεθε ην κεηά απφ έξεπλα ηνπ Βξεηαληθνχ ηκήκαηνο 17

18 Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ. Αθνξά ζηε δεκηνπξγία θηλεηψλ γξαθείσλ αλά ηνλ θφζκν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο κηαο εηαηξείαο. Οη ηειεξγαδφκελνη κεηαηίζεληαη δηαξθψο θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζε έλα θξάηνο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Σειεζπίηηα (Telecottages) Σα ηειεζπίηηα μεθίλεζαλ απφ ηε θαλδηλαβία θαη επεθηάζεθαλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο. Αξρηθά ν ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα θέξνπλ ηε λέα ηερλνινγία θνληά ζε αλζξψπνπο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ νη νπνίνη δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ απηέο ηηο γλψζεηο θαη λα πξνζιεθζνχλ απφ εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πςειή ηερλνινγία θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν ηνπο. Σα ηειεζπίηηα θηινδνμνχλ αθφκα λα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αγξνηηθψλ πεξηνρψλ βνεζψληαο ηνπο αλζξψπνπο ηεο πεξηνρήο λα θαηαζηνχλ απαζρνιήζηκνη ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. Σειερσξηά (Televillages) Πξφθεηηαη γηα κία ζχγρξνλε κνξθή telecottages. Ζ πξνεγκέλε εηθφλα ηνπο απαηηεί νιφθιεξα ρσξηά εμνπιηζκέλα κε άξηην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Σα ρσξηά απαξηίδνληαη απφ επηκέξνπο κηθξά ζπίηηα, ηα νπνία δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην δίθηπν ηνπ ηειερσξηνχ θαη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε άιια ηειερσξηά ή βάζεηο. Σειεθέληξα (Telecentres) Παξαδνζηαθά φιεο νη ελέξγεηεο κηαο εηαηξείαο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε έλα ρψξν. Οη ππάιιεινη πεξλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο κε ην λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ηειεθψλνπ, ζε έλα ρψξν πνπ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ηειεκαηηθή ππνδνκή θαη κπνξεί λα θηινμελεί εξγαδνκέλνπο καθξηά απφ ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ηνπο θαη θνληά ζηνπο ρψξνπο παξακνλήο ηνπο. Οη ρψξνη απηνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ππαιιήινπο δηαθφξσλ εηαηξεηψλ ή θαη ηεο ίδηαο εηαηξείαο, πνπ φκσο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο εξγαζίαο. Σα ηειεθέληξα κπνξεί λα βξίζθνληαη πνιχ πην θνληά ζηνλ εξγαδφκελν απ φηη ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο. Δπηπιένλ, νη ρψξνη ησλ ηειεθέληξσλ είλαη αλνηρηνί θαη 18

19 ρξεζηκνπνηνχληαη απ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ: ππεξεζίεο ελεµέξσζεο (infoline), εμππεξέηεζεο πειαηψλ (customer service), ππνζηήξημεο (help desk), ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζπλαιιαγψλ, έξεπλεο αγνξάο, ηειεθσληθή εθθαζάξηζε αξρείσλ θαη ηειε-πσιήζεηο (telemarketing- telesales). Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ηειεθέληξσλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. απμάλεηαη δηαξθψο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη κε ξαγδαίν ξπζκφ. Γνξπθνξηθά θέληξα (Satellite Centres): Έλα δνξπθνξηθφ γξαθείν ή έλα ππνθαηάζηεκα εληνπίδεηαη ζε απφζηαζε απφ ην θεληξηθφ γξαθείν θαη ζπάληα είλαη απηφλνκνο νξγαληζκφο. Ζ εξγαζία πνπ γίλεηαη ζηα δνξπθνξηθά γξαθεία ζπρλά πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο. Γίλεηαη ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κε ην θεληξηθφ γξαθείν ή κε άιινπο ζπγγελείο δνξπθφξνπο. Οη εξγαδφκελνη ζε δνξπθνξηθά γξαθεία πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ηελ γχξσ πεξηνρή θαη απαζρνινχληαη ζηελ ίδηα εηαηξεία. Ζ κνξθή απηή εμππεξεηεί ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο ζηξέθνληαη πξνο ηελ εγθαηάζηαζε θάπνησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο ζε ζεκεία καθξηά απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, φπνπ ην θφζηνο ηεο γεο είλαη ρακειφηεξν απηνχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη φπνπ κπνξνχλ λα βξνπλ δηαζέζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ Με θξηηήξην ηε ζρέζε εξγαζίαο: Με θξηηήξην ηε ζρέζε εξγαζίαο κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ 15 αξρηθά δηαθξίλεηαη ε ηειεξγαζία πνπ παξέρεηαη κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη αθνξά ζε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε. Αθνινπζεί ε ηειεξγαζία πνπ παξέρεηαη κε ζχκβαζε έξγνπ θαη ε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ. Απφ ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο κνξθέο, κφλν ζηελ πξψηε ν εξγαδφκελνο δηαηεξεί κφληκε εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε. Χζηφζν, νη ηειεξγαδφκελνη απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε φπνπ ν ραξαθηεξηζκφο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο σο εμαξηεκέλεο είλαη δπζρεξήο, αθνχ ε παξνρή ηεο εξγαζίαο εθηφο ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο εμαζζελίδεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο επνπηείαο θαη ειέγρνπ απ ηνλ εξγνδφηε. 15 Βι. 19

20 2.2.3 Με θξηηήξην ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο: Ζ νξγάλσζε ηεο ηειεξγαζίαο δηαθξίλεηαη ζε on-line θαη off-line, αλάινγα κε ην αλ ν εξγαδφκελνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην δίθηπν ηεο εηαηξείαο ή φρη. ηελ offline ηειεξγαζία, ν εξγαδφκελνο είλαη ηππηθά πνιχ πην ειεχζεξνο λα ξπζκίζεη ην ξπζκφ εξγαζίαο ηνπ, εθηειψληαο ηελ ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή θαη ζπλδεφκελνο κε ην δίθηπν ηεο επηρείξεζεο κφλν φηαλ είλαη απαξαίηεην. Απηή ε κνξθή ηειεξγαζίαο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο, ηνπο εξεπλεηέο θαη ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ 16. χκθσλα κε ην επξσπατθφ πξφγξακκα EMERGENCE 17, ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ απνκαθξπζκέλεο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζε δχν νπζηψδεηο δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ πξψηε είλαη κηα λνκηθή δηάθξηζε κεηαμχ ηεο εξγαζίαο πνπ δηεθπεξαηψλεηαη ζην εζσηεξηθφ κηαο εηαηξείαο θαη ηππηθά θαιχπηεηαη απφ έλα ζπκβφιαην εξγαζίαο θαη ηεο εμσηεξηθήο εξγαζίαο, ε νπνία δηεθπεξαηψλεηαη κε ρξήζε δαλεηδφκελνπ ή πξνζσξηλά ελνηθηαδφκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ηππηθά θαιχπηεηαη κε έλα ζπκβφιαην γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Ζ δεχηεξε δηαθνξνπνίεζε αθνξά ζηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ εξγαζία πνπ δηεθπεξαηψλεηαη ζπιινγηθά απφ νκάδεο εξγαδνκέλσλ ζε «θνηλέο» εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ εξγαζία πνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ άηνκα εξγαδφκελα κεκνλσκέλα εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηππηθνχ «γξαθείνπ». Απηά ηα άηνκα κπνξεί λα εξγάδνληαη απφ ην ζπίηη ηνπο (κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε) ή λα εξγάδνληαη «λνκαδηθά» απφ κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ ηνπνζεζηψλ, γηα φιε ηελ εβδνκάδα ή κέξνο απηήο. χκθσλα κε ην πξφγξακκα EMERGENCE, ε ηειεξγαζία νκαδνπνηείηαη σο εμήο: 16 Βι. Ρνκπφιεο., Γεκνπιάο Κ., «Σειεξγαζία: Απεηιή ή παλάθεηα», Ελεκέξσζε ΘΝΕ/ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ, ηεχρνο 37, ζει Σν πξφγξακκα EMERGENCE ( ) ήηαλ έλα ηξηεηέο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο «επαλαηνπνζέηεζεο» ηεο εξγαζίαο ζην λέν ηερλνινγηθφ θαη παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

πνπδάζηξηα: ΚΑΡΗΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ

πνπδάζηξηα: ΚΑΡΗΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ: ΦΔΡΧΝΑ ΑΝΓΡΔΑ πνπδάζηξηα: ΚΑΡΗΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΑΘΖΝΑ 2008 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ Δπηβιέπνπζα: Γηαλλαθνύξνπ Μαηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα