ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθθεί μζχρι ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Γ Μαροφςι, Αρ.Πρωτ /Δ2 Βαθμόσ Προτερ. ΑΠΟΦΑΣΗ Λεωφ. Ανδρζα Παπανδρζου Μαροφςι Πλθροφορίεσ: Αλεβίηου Π. Σθλζφωνο: Fax: ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ ». ΑΠΟΥΑΗ Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Έχοντασ υπόψη: 1. Σισ διατάξεισ των άρθρων 7, παρ. 2 και 13, παρ. 5, του Ν. 2009/1992 (Υ.Ε.Κ. 18/τ.Α / ) «Εθνικό ύςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιήθηκε, ςυμπληρώθηκε και ιςχύει. 2. Σην, με αριθμό 121/1992 (Υ.Ε.Κ. 371/τ.Β / ), Απόφαςη του Τπουργού Εθνικήσ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων «Κανονιςμόσ λειτουργίασ του Οργανιςμού Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (Ο.Ε.Ε.Κ.),» όπωσ τροποποιήθηκε, ςυμπληρώθηκε, αναριθμήθηκε και ιςχύει. 3. Σην υπ αριθμ. Υ.908/36318/Η/ (Υ.Ε.Κ. 114/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./ ) Απόφαςη τησ Τπουργού Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων με την οποία διορίζεται ο Πρόεδροσ του Ο.Ε.Ε.Κ. 4. Σο άρθρο 31 του Ν.3848/ Σην, με αριθμό 42042/Δ1/ , εγκύκλιο του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Πρόςκληςη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ για υποβολή αιτήςεων αποςπάςεων ςε υπηρεςίεσ και φορείσ αρμοδιότητασ του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων, κατά το ςχολικό έτοσ ». 6. Σην, με αριθμό 42275/Δ1/ , εγκύκλιο του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Διευκρινίςεισ επί των εγκυκλίων αποςπάςεων εκπαιδευτικών Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ». 1

2 7. Σο γεγονόσ ότι δεν προκαλείται δαπάνη ςε βάροσ του προώπολογιςμού του Ο.Ε.Ε.Κ., πέραν τησ ήδη προώπολογιςθείςησ κατά την έκδοςη τησ κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ των Τπουργών Εθνικήσ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων και Οικονομικών για την ίδρυςη των Ι.Ε.Κ. 8. Σισ ανάγκεσ ςε προςωπικό τησ Κ.Τ./Ο.Ε.Ε.Κ., του Παραρτήματοσ Ο.Ε.Ε.Κ. Θεςςαλονίκησ και των Δημοςίων Ι.Ε.Κ. τησ Φώρασ και των Παραρτημάτων τουσ. 9. Σισ υποβληθείςεσ αιτήςεισ των ενδιαφερομένων. 10. Σην απόφαςη επί του θέματοσ 3α, τησ με αριθμό 6/ υνεδρίαςησ του Δ.. του Ο.Ε.Ε.Κ. ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ Σην απόςπαςη, ύςτερα από αίτηςή τουσ και χωρίσ δαπάνη για το δημόςιο, των παρακάτω εκπαιδευτικών Β/θμιασ εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ (έωσ ), ωσ εξήσ: Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ ΚΛΑΔΟ ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΣΑΤΡΟ ΕΤΣΡ ΠΕ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΑΔΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΑΛΕΞΟΤΔΗ ΚΑΛΟΤΔΗ ΚΨΝ/ΝΟ ΠΕ ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΤ ΠΟΛΤΞΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΑΛΤΥΑΝΣΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΑΜΟΡΓΙΝΟΤ ΔΙΟΝΤΙΑ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ ΑΜΟΤΡΓΙΑΝΟ ΣΕΥΑΝΟ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΕ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝ ΑΝΑΓΝΨΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΑΝΑΓΝΨΣΟΤ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΑΤΛΟ ΠΕ ΑΝΑΣΑΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΑΝΑΣΑΙΑΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΚΟΜΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΑΝΔΡΕΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΥΨΣΙΟ ΠΕ ΑΝΔΡΙΑ ΑΡΓΤΡΨ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΟΛΤΞΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΑΝΣΑΡΑ ΔΑΥΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΑΝΣΨΝΑΚΗ ΝΙΚΗΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΑΝΣΨΝΙΟΤ ΕΤΣΤΦΙΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΑΝΣΨΝΟΠΟΤΛΟ ΘΕΟΔΟΙΟ ΜΙΦΑΗΛ ΠΕ ΑΝΤΥΑΝΣΗ ΑΝΣΨΝΙΑ ΝΙΚΟΛ ΠΕ ΑΠΟΣΟΛΑΚΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΒΙΚΣΨΡΙΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΑΡΑΜΠΑΣΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΤΣΑΘΙΟ ΠΕ ΑΡΓΤΡΙΑΔΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ ΠΕ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΑΡΜΕΝΟΓΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΑΡΜΠΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΕ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΝΕΚΣΑΡΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΑΣΕΡΙΟΤ ΑΝΝΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΑΤΓΕΡΗ ΗΛΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΒΑΖΑΙΟ ΑΓΓΕΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΒΑΡΒΟΤΖΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΒΑΡΣΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΣΑΙΝΟ ΠΕ ΒΑΔΕΚΗ ΟΥΙΑ ΒΑΪΟ ΠΕ06 2

3 ΒΑΙΛΑΙΝΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΒΑΥΕΙΑΔΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΤΛΟ ΠΕ ΒΕΣΣΑ ΖΨΓΡΑΥΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΒΙΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝ ΠΕ ΒΛΑΦΟ ΜΑΡΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΒΛΑΦΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΒΛΙΨΡΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΑ ΥΨΣΙΟ ΠΕ ΒΛΟΝΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΙΨΑΝΝ ΠΕ ΒΛΨΣΗ ΦΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΠΕ ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΠΕΣΡΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΒΟΟΤ ΙΨΑΝΝΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΒΟΤΛΓΑΡΗ ΙΨΑΝΝΑ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΕ ΒΟΤΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΒΡΕΣΣΑΚΟ ΜΙΦΑΗΛ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΒΡΟΝΣΟΤ ΙΨΑΝΝΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΠΕΣΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΓΑΒΡΗΛΟΤ ΦΡΤΟΤΛΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΤ ΕΛΕΟΝΨΡΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΓΑΓΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΓΑΡΔΕΛΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕ ΓΑΡΟΖΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕ ΓΑΡΤΥΑΛΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ- ΓΑΡΤΥΑΛΛΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΓΑΣΗ ΓΕΔΕΨΝ ΙΨΑΝΝΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΓΕΝΝΑΔΙΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΣΡΟ ΠΕ ΓΕΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΘΕΟΔΨΡΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΓΕΡΓΕΡΙΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΣΑΤΡΟ ΠΕ ΓΕΨΡΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΡΙΝΟ ΠΕ ΓΙΑΚΟΤΜΑΚΗ ΣΕΥΑΝΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΓΙΑΝΝΟΤΑ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΠΕ ΓΙΑΣΡΟΤΔΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΓΙΟΝΣΖΗ ΒΤΡΨΝ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΓΙΟΦΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΓΕΡΑΙΜΟ ΠΕ ΓΙΨΣΙΚΑ ΕΤΓΕΝΙΑ ΜΑΣΘΑΙΟ ΠΕ ΓΚΑΓΚΑΣΙΟ ΙΨΑΝΝΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΓΚΑΔΑΚΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΓΚΙΑΥΗ ΑΝΝΑ ΕΤΣΑΘΙΟ ΠΕ ΓΚΙΝΣΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΓΚΛΕΖΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΓΚΟΓΚΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΓΚΟΛΝΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΓΚΟΝΣΟΒΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΤΦΡΟΝΗ ΠΕ ΓΚΟΤΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΓΚΟΤΝΣΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΓΛΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΚΨΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΓΟΤΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΓΟΤΗ ΦΡΗΣΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΕ ΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΓΡΑΥΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΕ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΤ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΨΝ ΠΕ ΓΤΡΕΛΛΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΠΕ ΔΑΓΚΛΗ ΟΥΙΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΔΑΔΑΣΗ ΖΨΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΔΑΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕ ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΨΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΔΑΥΝΑ ΔΙΟΝΤΙΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΔΕΒΛΙΨΣΗ ΖΨΗ ΟΔΤΕΑ ΠΕ ΔΕΔΟΤΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΘΕΟΔΨΡΟ ΔΕ

4 ΔΕΡΒΕΝΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΣΕ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΕ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΕΥΑΝΟ ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΡΗ ΠΕ ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΣΕΡΓΙΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΔΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟΤ ΔΑΝΑΗ ΣΑΤΡΟ ΠΕ ΔΟΛΓΤΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛΙΔΗ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΙΦΑΗΛ ΠΕ ΕΤΘΤΜΙΑΔΗ ΘΕΟΥΑΝΗ ΨΣΗΡΙΟ ΠΕ ΖΑΓΓΙΛΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΛΕΨΝΙΔΑ ΠΕ ΖΑΡΕΝΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΖΑΥΕΙΡΙΑΔΟΤ ΟΥΙΑ ΣΕΡΓΙΟ ΠΕ ΖΑΥΕΙΡΙΟΤ ΦΡΤΟΤΛΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΖΑΦΕΙΛΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΔΙΟΝΤ ΠΕ ΖΕΡΒΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΖΗΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΛΑΜΠΡΟ ΠΕ ΖΗΙΜΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΥΙΛΟΜΗΛΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ ΖΛΑΣΙΝΣΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΖΨΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΗΛΙΟΤΔΗ ΦΡΙΣΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΟΤ ΒΙΚΣΨΡΙΑ ΗΛΙΑ ΠΕ ΘΑΝΑΟΤΛΑ ΟΛΓΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΘΕΟΔΨΡΟΤ-ΖΑΓΚΛΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΘΕΟΦΑΡΗ - ΜΑΛΛΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΘΨΜΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣΨΝΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΘΨΜΟΤ-ΚΑΣΑΡΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΗ ΠΑΤΛΟ ΠΕ ΙΨΑΝΝΟΤ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΚΑΒΑΡΑΣΖΗ ΘΕΟΔΨΡΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΚΑΒΡΟΦΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΠΕ ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΟΤ ΡΟΔΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΚΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΝΙΚΟΛ ΠΕ ΚΑΛΑΘΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΗΜΗΣ ΠΕ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ ΠΤΡΙΔΨΝ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΦΟ ΠΕ ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΚΑΛΛΙΦΟΡΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΚΑΛΣΑ ΑΡΙΣΕΑ ΓΕΨΡΓ ΠΕ ΚΑΛΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΚΑΜΠΟΤΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΦΑΗ ΠΕ ΚΑΜΠΟΤΡΗ ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΚΑΝΑΚΗ-ΟΡΥΑΝΟΤ- ΚΑΥΥΕΣΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΚΑΝΑΡΗ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ ΠΕ ΚΑΝΑΣΕΛΗ ΕΤΡΤΔΙΚΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΠΕ ΚΑΝΣΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΨΣΙΟ ΠΕ ΚΑΝΣΑΡΣΖΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΟ ΠΕ ΚΑΠΑΡΑΛΙΨΣΗ ΟΤΡΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΚΨΝ/ΝΟ ΠΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΚΑΡΑΓΙΨΡΓΟΤ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΚΑΡΑΓΙΨΡΓΟΤΔΗ ΟΥΙΑ ΖΗΗ ΠΕ ΚΑΡΑΪΚΟ ΛΟΤΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΚΑΡΑΚΑΛΟΤ ΞΑΝΘΗ ΓΕΨΡΓ ΠΕ11 4

5 ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΚΑΡΑΝΑΙΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ ΚΑΡΑΝΣΨΝΗ ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΚΤΡΙΑΚΟ ΠΕ ΚΑΡΑΠΡΨΙΜΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΠΕ ΚΑΡΑΣΖΕΝΗ ΣΕΛΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΚΑΡΒΕΛΗ ΘΕΟΔΟΙΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΚΑΡΓΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕ ΚΑΡΚΑΝΗ ΥΨΣΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΚΑΡΚΑΡΟΓΛΟΤ ΟΛΓΑ ΑΡΑΝΣΗ ΠΕ ΚΑΡΣΑΛΙΑ ΟΥΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΚΑΨΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΚΑΣΡΑΝΑ ΦΑΡΙΛΑΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΚΑΣΙΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ ΚΑΣΟΤ ΥΨΣΕΙΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΚΑΧΟΚΕΥΑΛΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΕΤΘΤΜΙΟ ΠΕ ΚΕΖΑΝΣΖΑΝΙΔΟΤ ΟΥΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣ ΠΕ ΚΕΛΕΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΚΗΠΟΤΡΟΤ ΕΛΕΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΚΙΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΚΛΕΙΣΑΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΚΟΚΚΙΝΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΗΛΙΑ ΠΕ ΚΟΛΟΒΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΚΟΛΟΒΟΤ ΕΛΕΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΚΟΜΠΟΦΟΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΒΑΙΛ ΠΕ ΚΟΝΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΚΟΡΕΑ ΑΝΝΑ ΚΙΜΨΝ ΠΕ ΚΟΒΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΚΟΣΡΨΝΗ ΣΕΛΛΑ - ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΚΟΣΡΨΣΟΤ ΦΡΤΑΤΓΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΚΟΣΨΝΗ ΦΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΚΟΤΖΟΤΠΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΚΟΤΚΟΤΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΚΟΤΚΟΤΜΑΝΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΜΙΦΑΗΛ ΠΕ ΚΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕ ΚΟΤΜΑΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΚΟΤΝΕΓΕΛΙΔΗ ΣΕΥΑΝΟ ΥΡΑΓΚΙΚ ΠΕ ΚΟΤΝΙΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΕ ΚΟΤΡΔΑΚΗ ΟΤΛΣΑΝΑ ΠΑΦΑΛΗ ΠΕ ΚΟΤΡΣΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗ ΙΨΑΝΝ ΠΕ ΚΟΤΣΟΤΠΙΔΟΤ ΕΤΣΤΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΚΟΤΣΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΚΟΤΣΗ ΗΛΙΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕ ΚΟΤΣΟΤΒΕΛΑ ΦΡΤΟΤΛΑ ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΠΕ ΚΡΑΝΙΨΣΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΨΣΗΡΙΟ-ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΚΡΤΕΛΕΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΠΕ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΔΟΤ ΒΑΙΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΡΗ ΠΕ ΚΨΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΦΡΗΣΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΔΕ ΚΨΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΟΛΓΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΛΑΓΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΛΑΔΕΡΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΛΕΓΟΝΣΗ ΑΝΕΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΛΕΤΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΛΙΑΝΟΣΑΘΗ ΜΑΡΘΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΛΙΑΡΣΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΛΙΟΤΣΙΑ ΒΙΚΣΨΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΙΨΑΝΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΛΤΜΠΕΡΗ ΙΨΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΛΤΜΠΙΣΑΚΗ ΜΙΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛ ΠΕ03 5

6 ΜΑΖΓΑΛΣΖΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΜΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΜΑΛΛΙΝΗ ΘΕΟΔΨΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΜΑΝΑΥΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΜΑΝΣΑΡΣΖΙΔΗ ΑΝΕΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕ ΜΑΡΓΑΡΗ ΠΕΣΡΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΕ ΜΑΡΚΙΔΟΤ ΥΨΣΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΜΑΡΣΟΤΔΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΕ ΜΑΣΟΡΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΜΑΣΡΟΔΗΜΟ ΠΤΡΙΔΨΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΜΑΣΡΟΚΨΣΑ ΙΨΑΝΝΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟ ΠΕ ΜΑΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΜΑΤΡΟΔΗΜΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΗΛΙΟ ΠΕ ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ ΣΤΛΙΑΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΜΕΝΣΕΙΔΟΤ ΟΥΙΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΜΗΣΡΑΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΨΚΡΑΣΗ ΠΕ ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΟΥΙΑ - ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΑ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟ ΠΕ ΜΗΣΟΤ ΜΗΣΣΑ ΟΤΡΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕ ΜΙΛΣΑΚΑΚΗ ΕΡΑΜΙΑ ΕΤΘΤΜΙΟ ΠΕ ΜΙΣΟΤΛΗ ΟΔΤΕΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΠΕ ΜΙΦΑΗΛ ΣΤΛΙΑΝΗ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΜΙΦΑΗΛ ΣΡΙΑΔΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΜΙΦΑΛΑΚΗ ΗΛΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΜΙΦΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΜΟΡΔΟΤ ΝΙΝΑ ΜΨΤΗ ΠΕ ΜΟΦΙΔΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΜΟΤΖΑΚΙΣΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΤΡΙΔΨΝΑ ΠΕ ΜΟΤΜΟΤΡΗ ΕΛΕΝΗ ΣΑΤΡΟ ΠΕ ΜΟΤΡΣΖΑΝΟΤ ΑΘΗΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΠΕ ΜΟΤΣΟ ΦΡΗΣΟ ΗΛΙΑ ΠΕ ΜΟΤΦΣΑΡΗ ΓΙΑΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΜΠΑΚΑΣΕΛΟ ΦΡΗΣΟ ΛΕΑΝΔΡΟ ΠΕ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΨΚΡΑΣΗ ΠΕ ΜΠΑΛΛΑ ΙΨΑΝΝΑ ΗΛΙΑ ΠΕ ΜΠΑΛΝΣΟΤΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΜΠΑΛΣΑ ΦΡΤΟΤΛΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΜΠΑΛΣΑΣΖΗ ΓΕΨΡΓΙΑ ΘΨΜΑ ΠΕ ΜΠΑΛΣΑΣΖΗ ΟΥΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΜΠΑΛΨΜΕΝΟ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕΣΡΟ ΠΕ ΜΠΑΛΨΜΕΝΟΤ ΠΕΛΑΓΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΜΠΑΜΠΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΜΠΑΡΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΥΨΣΙΟ ΠΕ ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΜΠΕΛΕΜΕ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΜΠΙΘΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΑΣΑΙ ΠΕ ΜΠΙΡΜΠΟΤΣΖΟΤΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΜΠΙΣΖΙΔΟΤ ΠΑΓΨΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕ ΜΠΙΣΙΝΑ ΥΨΣΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΜΠΟΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΖΑΡΟ ΠΕ ΜΠΟΡΑ ΚΟΝΔΤΛΙΑ ΗΛΙΑ ΠΕ ΜΠΟΣΙΚΑ ΗΛΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΜΠΟΤΚΟΡΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΜΠΡΑΖΙΨΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΜΠΡΑΚΑΣΟΤΛΑ ΛΑΜΠΡΟ ΥΨΣΙΟ ΠΕ ΜΠΡΕΚΟΤΛΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕΣΡΟ ΠΕ

7 ΜΤΡΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΝΑΝΟΤ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΝΗΙΨΣΗ ΓΕΨΡΓΟΤΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΤΙΟ ΠΕ ΝΗΙΨΣΗ ΦΡΗΣΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΕ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΤ ΟΥΙΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΝΣΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΙΟ ΠΕ ΠΑΓΟΤΛΑΣΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΠΕ ΠΑΙΚΟΤ ΑΡΕΣΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΠΑΛΑΜΑ ΙΨΑΝΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΠΑΛΙΑΣΙΟ ΦΡΗΣΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΠΑΛΣΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΠΑΜΠΑΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΙΦΑΗΛ ΠΕ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΑΝΑΓΙΨΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΕ ΠΑΝΑΓΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΠΑΝΑΚΟΤΛΙΑ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΤΚΙΑΝΟ ΠΕ ΠΑΝΕΣΟ ΥΑΙΔΨΝ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΦΡΗΣΟ ΑΦΙΛΛΕΑ ΠΕ ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΤΡΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΤΥΡΟΤΝΗ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΓΑΜΒΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΜΙΦΕΛΑΚΗ ΘΕΟΦΑΡΗ ΗΛΙΑ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΗΛΙΑ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΙΟΡΔΑΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΛΑΖΑΡΟ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ ΠΑΠΑΕΤΘΤΜΙΟΤ ΚΨΝ/ΝΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΙΨΑΝΝΟΤ ΦΡΗΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ ΠΑΠΑΜΑΝΨΛΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΝΣΨΝΙΟΤ ΠΕ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΚΗΣΙ ΨΚΡAΣΗ ΠΕ ΠΑΠΑΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΙΨΑΝΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΠΤΡΛΙΨΣΗ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΣΖΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΦΡΗΣΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΠΑΠΟΤΛΙΔΟΤ ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΠΑΠΟΤΣΗ ΑΝΝΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΠΑΠΟΤΣΗ ΗΛΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΑΚΑΡΗ ΠΕΣΡΟΤΛΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΑΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΠΑΤΛΙΔΗ ΦΡΗΣΟ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΕ ΠΕΡΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΕΡΛΕΓΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΕ ΠΕΚΕΛΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΕΤΘΤΜΙΟ ΠΕ ΠΕΣΟΤΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΠΕΣΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΠΕΣΡΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΠΕΣΡΙΔΗ ΑΝΣΨΝΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΥΙΛΑΡΕΣΟ ΠΕ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΙΟ ΠΕ09 7

8 ΠΕΣΡΟΦΕΙΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΠΙΚΟΤΛΑ ΠΕΣΡΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΠΙΣΙΚΑΛΗ ΣΑΤΡΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ ΠΛΑΒΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΦΡΗΣ ΠΕ ΠΛΑΓΕΡΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΑΠΟΣ ΠΕ ΠΛΑΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΠΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΨΣΗΡΙΟ ΠΕ ΠΟΛΙΣΗ ΑΝΘΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΠΕ ΠΟΛΤΦΡΟΝΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΣ ΠΕ ΠΟΝΣΟΙΔΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΟΤΛΙΑΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΠΕ ΠΟΤΛΙΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΠΟΤΣΟΤΡΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΠΡΑΓΚΑΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ ΨΣΗΡΙΟ ΠΕ ΠΡΑΙΝΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ ΝΙΚΗΣΑ ΠΕ ΠΡΙΣΑ ΛΑΜΠΡΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΕ ΠΡΟΠΑΣΟΡΙΔΗ ΘΕΟΔΨΡΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΡΑΜΑΝΔΑΝΙΔΟΤ ΣΑΜΑΣΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΕ ΡΑΙΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΡΑΦΙΓΚΕΡ ΕΛΙΑΒΕΣ ΦΡΙΣΙΝΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΓΕΨΡΓΙΟ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΡΕΡΑΚΗ ΡΕΣΙΝΑ ΨΣΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΡΗΣΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΡΟΪΔΟΤ ΕΛΠΙ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΡΟΤΜΕΛΙΨΣΗ ΚΨΝ/ΝΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΡΟΤΟΤ ΑΓΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΡΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΣΡΟ ΠΕ ΑΜΑΡΑ ΙΨΑΝΝΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΑΡΑΛΙΨΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΑΡΕΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΑΡΗΒΑΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΕΓΓΟΤΝΗ ΙΨΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΕΓΚΟ ΙΨΑΝΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΕΛΑΜΗ ΑΛΕΞΙΑ ΖΑΥΕΙΡΙΟ ΠΕ ΗΜΑΙΟΥΟΡΙΔΗ ΗΡΑΚΛΗ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΗΥΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ ΕΛΕΤΘ ΠΕ ΙΑΚΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΨΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΙΑΜΠΛΗ ΙΨΑΝΝΗ ΜΙΦΑΗΛ ΠΕ ΙΜΟΡΕΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΒΗΑΡΙΟ ΠΕ ΙΜΨΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΙΚΟΤ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ ΚΑΡΛΑΣΙΔΗ ΗΛΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΚΑΡΠΑ ΔΕΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΜΠΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΟΛΟΜΨΝΙΔΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ ΟΤΚΑΡΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΟΤΛΟΤΓΑΝΗ ΕΤΣΡΑΣΙΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΟΤΝΔΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΟΤΗ ΒΙΟΛΕΣΣΑ ΜΕΓΕΡ - ΠΕ ΠΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΠΗΛΙΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΠΤΡΕΛΛΗ ΑΒΒΟΤΔΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΣΑΜΑΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΣΑΜΟΤΛΗ ΙΨΑΝΝΗ ΗΛΙΑ ΠΕ ΣΑΙΝΟΤ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΕ ΣΑΤΡΙΔΟΤ ΑΘΗΝΑ ΥΨΣΙΟ ΠΕ11 8

9 ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΑΤΛΟ ΠΕ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΕΣΡΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΣΑΤΡΟΤΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΣΑΤΡΟΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΑΤΡΟ ΠΕ ΣΑΤΡΟΤΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΣΕΛΛΑ ΙΑΚΨΒΟ ΖΑΦΑΡΙΑ ΠΕ ΣΕΥΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΣΨΝΙΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΣΤΛΙΑΝΑΚΗ ΙΨΑΝΝΑ-ΟΛΤΜΠΙΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΥΑΚΙΑΝΟΤ ΜΑΡΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΥΕΝΔΤΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΨΥΡΟΝΙΔΟΤ ΟΥΙΑ ΕΤΡΤΘΕΝΗ ΠΕ ΣΑΛΑΡΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟ ΠΕ ΣΑΜΒΑΚΗ ΦΡΤΟΤΛΑ ΥΙΛΙΠΠΟ ΠΕ ΣΑΜΠΑΚΗ ΥΨΣΕΙΝΗ ΜΑΡΙΝΟ ΠΕ ΣΑΡΑΛΑ ΓΑΒΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΣΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΣΑΦΣΑΛΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΣΑΦΣΙΔΟΤ ΟΝΙΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΣΖΑΝΕΣΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΤΘΤΜΙΟ ΠΕ ΣΖΕΥΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΦΡΙΣΟΥΟΡΟ ΠΕ ΣΖΗΚΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΣΖΟΤΜΕΡΚΙΨΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΣΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΤΑΓΓ ΠΕ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΔΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ ΦΡΗΣΟ ΠΕΣΡΟ ΠΕ ΣΑΒΔΑΡΙΔΟΤ ΠΟΛΤΞΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΠΕ ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΟΥΟΚΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΣΑΚΙΡΗ ΑΝΣΨΝΙΑ ΙΜΟ ΠΕ ΣΑΚΙΡΗ ΠΕΣΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΣΑΜΠΑΛΗ ΔΙΟΓΕΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΣΑΣΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΣΕΛΙΚΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΣΙΑΜΑΝΣΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΣΙΓΚΛΙΥΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΣΙΜΙΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΣΙΝΣΖΑ ΑΘΑΝΑΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΨΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΣΙΡΟΤΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΣΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΦΡΤΟΣΟΜΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ ΣΟΛΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΣΟΤΜΑΝΗ ΜΑΝΘΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΣΟΤΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ ΠΕ ΣΟΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΤΣΑΘΙΟ ΠΕ ΤΥΑΝΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΑΜΠΡΟ ΠΕ ΥΕΛΕΚΙΔΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΟΥΙΛΟ ΠΕ ΥΙΟΛΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ΠΕ ΥΛΑΜΠΟΤΡΗ ΥΡΑΝΣΖΕΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΠΕ ΥΡΟΝΙΜΑΚΗ ΟΥΙΑ ΜΙΦΑΗΛ ΠΕ ΥΨΣΙΑΔΗ ΨΚΡΑΣΗ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΦΑΙΡΕΣΑΚΗ ΜΙΦΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΤΗ ΠΕ ΦΑΛΑΜΠΑΚΗ ΒΑΪΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΦΑΛΑΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΦΑΝΣΖΙΑΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ ΠΕ ΦΑΡΙΣΑΚΗ ΙΨΑΝΝΗ ΦΑΡΙΔΗΜΟ ΠΕ ΦΑΣΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΦΑΣΖΗΙΟΡΔΑΝΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΒΒΑ ΠΕ ΦΑΣΖΗΠΕΝΣΙΔΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ

10 ΦΡΗΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΦΡΗΣΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΤΡΟ ΠΕ ΦΡΙΣΟΓΛΟΤ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΕ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΛΕΨΝΙΔΑ ΠΕ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΕΙΡΗΝΗ-ΝΙΚΟΛΑΪΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΦΡΙΣΟΥΟΡΙΔΗ ΚΨΝ/ΝΟ ΠΟΛΤΦΡΟΝΗ ΠΕ ΦΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΔΙΟΝΤΙΟ ΠΕ ΦΡΤΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ-ΕΛΕ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΧΑΡΡΟ ΥΨΣΙΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΧΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΧΨΜΟΔΟΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΟ ΠΕ17.02 Όςοι από τουσ παραπάνω εκπαιδευτικούσ είναι τοποθετημένοι οργανικά ςε δυςπρόςιτο ςχολείο ( Υ.Α. Αρ /Δ2/ , ΦΕΚ 599/Β ) θα παραμείνουν ς αυτό μέχρι την αναπλήρωςή τουσ. Οι Προΰςτάμενοι των Διευθύνςεων και Γραφείων, ςτισ οποίεσ ανήκουν τα ςχολεία από τα οποία αποςπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήςουν την απόφαςη ςτα ςχολεία και ςτουσ ενδιαφερομένουσ. Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 10

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: 151 80 Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

10ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Από ΝΣΙΝΑ ΓΕΨΡΓΙΑ Εωσ ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΜΙΦΑΗΛ

10ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Από ΝΣΙΝΑ ΓΕΨΡΓΙΑ Εωσ ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΜΙΦΑΗΛ 112 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - 0814010 3o ΓΤΜΝΑΙΟ ( ΟΔΟ ΑΡΙΣΟΥΑΝΟΤ) κατάλογο του 1ου Εκλογικού Διαμερίςματοσ Λιβαδειάσ του Δήμου Λεβαδέων υπό ςτοιχεία Από ΑΒΡΑΜΠΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Έωσ ΑΦΙΡΚΙΔΗ ΙΨΑΝΝΗ 113 114 115

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2012-2013

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2012-2013 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 08-09-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ Δ.Π.Θ. ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΓΑΝΙΔΗ ΘΕΟΔ., ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΦΑΝ., ΠΙΤΣΗ ΑΘΗΝ., ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡ., ΚΟΥΦΟΥ ΝΕΡΑΝΤ. ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ---- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ---- Κομοτηνή 06-10-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.16.1 /7963 Γ Διεύθυνση : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 21-05-2007 Αρ.Πρωτ. 52176/Δ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 21-05-2007 Αρ.Πρωτ. 52176/Δ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Α Α: 4ΑΘΙ9-ΣΜ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ως προς το Κεφ. Δ, υποκεφάλαιο Α «Έλεγχος- Αποστολή των Αιτήσεων- Διευκρινήσεις - Επισημάνσεις», παρ. 6 και το Κεφ. Δ., υποκεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ---------

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- --------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 22-12-2014 Αρ. Πρωτ. 209041/Ε2 Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 22-12-2014 Αρ. Πρωτ. 209041/Ε2 Βαθμός Προτερ. ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ.Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 T.K.-Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη

ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ.Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 T.K.-Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι 24-08-2012 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, 29-06-2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, 29-06-2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, 29-06-2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτερ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα