ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ ».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθθεί μζχρι ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Γ Μαροφςι, Αρ.Πρωτ /Δ2 Βαθμόσ Προτερ. ΑΠΟΦΑΣΗ Λεωφ. Ανδρζα Παπανδρζου Μαροφςι Πλθροφορίεσ: Αλεβίηου Π. Σθλζφωνο: Fax: ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ ». ΑΠΟΥΑΗ Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Έχοντασ υπόψη: 1. Σισ διατάξεισ των άρθρων 7, παρ. 2 και 13, παρ. 5, του Ν. 2009/1992 (Υ.Ε.Κ. 18/τ.Α / ) «Εθνικό ύςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιήθηκε, ςυμπληρώθηκε και ιςχύει. 2. Σην, με αριθμό 121/1992 (Υ.Ε.Κ. 371/τ.Β / ), Απόφαςη του Τπουργού Εθνικήσ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων «Κανονιςμόσ λειτουργίασ του Οργανιςμού Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (Ο.Ε.Ε.Κ.),» όπωσ τροποποιήθηκε, ςυμπληρώθηκε, αναριθμήθηκε και ιςχύει. 3. Σην υπ αριθμ. Υ.908/36318/Η/ (Υ.Ε.Κ. 114/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./ ) Απόφαςη τησ Τπουργού Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων με την οποία διορίζεται ο Πρόεδροσ του Ο.Ε.Ε.Κ. 4. Σο άρθρο 31 του Ν.3848/ Σην, με αριθμό 42042/Δ1/ , εγκύκλιο του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Πρόςκληςη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ για υποβολή αιτήςεων αποςπάςεων ςε υπηρεςίεσ και φορείσ αρμοδιότητασ του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων, κατά το ςχολικό έτοσ ». 6. Σην, με αριθμό 42275/Δ1/ , εγκύκλιο του Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Διευκρινίςεισ επί των εγκυκλίων αποςπάςεων εκπαιδευτικών Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ». 1

2 7. Σο γεγονόσ ότι δεν προκαλείται δαπάνη ςε βάροσ του προώπολογιςμού του Ο.Ε.Ε.Κ., πέραν τησ ήδη προώπολογιςθείςησ κατά την έκδοςη τησ κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ των Τπουργών Εθνικήσ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων και Οικονομικών για την ίδρυςη των Ι.Ε.Κ. 8. Σισ ανάγκεσ ςε προςωπικό τησ Κ.Τ./Ο.Ε.Ε.Κ., του Παραρτήματοσ Ο.Ε.Ε.Κ. Θεςςαλονίκησ και των Δημοςίων Ι.Ε.Κ. τησ Φώρασ και των Παραρτημάτων τουσ. 9. Σισ υποβληθείςεσ αιτήςεισ των ενδιαφερομένων. 10. Σην απόφαςη επί του θέματοσ 3α, τησ με αριθμό 6/ υνεδρίαςησ του Δ.. του Ο.Ε.Ε.Κ. ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ Σην απόςπαςη, ύςτερα από αίτηςή τουσ και χωρίσ δαπάνη για το δημόςιο, των παρακάτω εκπαιδευτικών Β/θμιασ εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ (έωσ ), ωσ εξήσ: Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ ΚΛΑΔΟ ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΣΑΤΡΟ ΕΤΣΡ ΠΕ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΑΔΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΑΛΕΞΟΤΔΗ ΚΑΛΟΤΔΗ ΚΨΝ/ΝΟ ΠΕ ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΤ ΠΟΛΤΞΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΑΛΤΥΑΝΣΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΑΜΟΡΓΙΝΟΤ ΔΙΟΝΤΙΑ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ ΑΜΟΤΡΓΙΑΝΟ ΣΕΥΑΝΟ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΕ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΨΝ ΑΝΑΓΝΨΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΑΝΑΓΝΨΣΟΤ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΑΤΛΟ ΠΕ ΑΝΑΣΑΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΑΝΑΣΑΙΑΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΚΟΜΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΑΝΔΡΕΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΥΨΣΙΟ ΠΕ ΑΝΔΡΙΑ ΑΡΓΤΡΨ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΟΛΤΞΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΑΝΣΑΡΑ ΔΑΥΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΑΝΣΨΝΑΚΗ ΝΙΚΗΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΑΝΣΨΝΙΟΤ ΕΤΣΤΦΙΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΑΝΣΨΝΟΠΟΤΛΟ ΘΕΟΔΟΙΟ ΜΙΦΑΗΛ ΠΕ ΑΝΤΥΑΝΣΗ ΑΝΣΨΝΙΑ ΝΙΚΟΛ ΠΕ ΑΠΟΣΟΛΑΚΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΒΙΚΣΨΡΙΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΑΡΑΜΠΑΣΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΤΣΑΘΙΟ ΠΕ ΑΡΓΤΡΙΑΔΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ ΠΕ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΑΡΜΕΝΟΓΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΑΡΜΠΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΕ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΝΕΚΣΑΡΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΑΣΕΡΙΟΤ ΑΝΝΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΑΤΓΕΡΗ ΗΛΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΒΑΖΑΙΟ ΑΓΓΕΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΒΑΡΒΟΤΖΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΒΑΡΣΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΣΑΙΝΟ ΠΕ ΒΑΔΕΚΗ ΟΥΙΑ ΒΑΪΟ ΠΕ06 2

3 ΒΑΙΛΑΙΝΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΒΑΥΕΙΑΔΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΤΛΟ ΠΕ ΒΕΣΣΑ ΖΨΓΡΑΥΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΒΙΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝ ΠΕ ΒΛΑΦΟ ΜΑΡΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΒΛΑΦΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΒΛΙΨΡΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΑ ΥΨΣΙΟ ΠΕ ΒΛΟΝΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΙΨΑΝΝ ΠΕ ΒΛΨΣΗ ΦΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΠΕ ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΠΕΣΡΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΒΟΟΤ ΙΨΑΝΝΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΒΟΤΛΓΑΡΗ ΙΨΑΝΝΑ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΕ ΒΟΤΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΒΡΕΣΣΑΚΟ ΜΙΦΑΗΛ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΒΡΟΝΣΟΤ ΙΨΑΝΝΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΠΕΣΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΓΑΒΡΗΛΟΤ ΦΡΤΟΤΛΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΤ ΕΛΕΟΝΨΡΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΓΑΓΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΓΑΡΔΕΛΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕ ΓΑΡΟΖΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕ ΓΑΡΤΥΑΛΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ- ΓΑΡΤΥΑΛΛΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΓΑΣΗ ΓΕΔΕΨΝ ΙΨΑΝΝΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΓΕΝΝΑΔΙΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΣΡΟ ΠΕ ΓΕΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΘΕΟΔΨΡΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΓΕΡΓΕΡΙΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΣΑΤΡΟ ΠΕ ΓΕΨΡΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΡΙΝΟ ΠΕ ΓΙΑΚΟΤΜΑΚΗ ΣΕΥΑΝΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΓΙΑΝΝΟΤΑ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΠΕ ΓΙΑΣΡΟΤΔΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΓΙΟΝΣΖΗ ΒΤΡΨΝ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΓΙΟΦΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΓΕΡΑΙΜΟ ΠΕ ΓΙΨΣΙΚΑ ΕΤΓΕΝΙΑ ΜΑΣΘΑΙΟ ΠΕ ΓΚΑΓΚΑΣΙΟ ΙΨΑΝΝΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΓΚΑΔΑΚΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΓΚΙΑΥΗ ΑΝΝΑ ΕΤΣΑΘΙΟ ΠΕ ΓΚΙΝΣΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΓΚΛΕΖΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΓΚΟΓΚΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΓΚΟΛΝΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΓΚΟΝΣΟΒΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΤΦΡΟΝΗ ΠΕ ΓΚΟΤΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΓΚΟΤΝΣΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΓΛΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΚΨΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΓΟΤΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΓΟΤΗ ΦΡΗΣΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΕ ΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΕΤΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΓΡΑΥΑΚΟΤ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΕ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΤ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΨΝ ΠΕ ΓΤΡΕΛΛΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΠΕ ΔΑΓΚΛΗ ΟΥΙΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΔΑΔΑΣΗ ΖΨΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΔΑΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕ ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΨΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΔΑΥΝΑ ΔΙΟΝΤΙΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΔΕΒΛΙΨΣΗ ΖΨΗ ΟΔΤΕΑ ΠΕ ΔΕΔΟΤΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΘΕΟΔΨΡΟ ΔΕ

4 ΔΕΡΒΕΝΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΣΕ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΕ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΕΥΑΝΟ ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΡΗ ΠΕ ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΣΕΡΓΙΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΔΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟΤ ΔΑΝΑΗ ΣΑΤΡΟ ΠΕ ΔΟΛΓΤΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛΙΔΗ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΙΦΑΗΛ ΠΕ ΕΤΘΤΜΙΑΔΗ ΘΕΟΥΑΝΗ ΨΣΗΡΙΟ ΠΕ ΖΑΓΓΙΛΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΛΕΨΝΙΔΑ ΠΕ ΖΑΡΕΝΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΖΑΥΕΙΡΙΑΔΟΤ ΟΥΙΑ ΣΕΡΓΙΟ ΠΕ ΖΑΥΕΙΡΙΟΤ ΦΡΤΟΤΛΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΖΑΦΕΙΛΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΔΙΟΝΤ ΠΕ ΖΕΡΒΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΖΗΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΛΑΜΠΡΟ ΠΕ ΖΗΙΜΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΥΙΛΟΜΗΛΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ ΖΛΑΣΙΝΣΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΖΨΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΗΛΙΟΤΔΗ ΦΡΙΣΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΟΤ ΒΙΚΣΨΡΙΑ ΗΛΙΑ ΠΕ ΘΑΝΑΟΤΛΑ ΟΛΓΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΘΕΟΔΨΡΟΤ-ΖΑΓΚΛΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΘΕΟΦΑΡΗ - ΜΑΛΛΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΘΨΜΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣΨΝΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΘΨΜΟΤ-ΚΑΣΑΡΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΗ ΠΑΤΛΟ ΠΕ ΙΨΑΝΝΟΤ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΚΑΒΑΡΑΣΖΗ ΘΕΟΔΨΡΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΚΑΒΡΟΦΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΠΕ ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΟΤ ΡΟΔΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΚΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΝΙΚΟΛ ΠΕ ΚΑΛΑΘΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΗΜΗΣ ΠΕ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ ΠΤΡΙΔΨΝ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΦΟ ΠΕ ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΚΑΛΛΙΦΟΡΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΚΑΛΣΑ ΑΡΙΣΕΑ ΓΕΨΡΓ ΠΕ ΚΑΛΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΚΑΜΠΟΤΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΦΑΗ ΠΕ ΚΑΜΠΟΤΡΗ ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΚΑΝΑΚΗ-ΟΡΥΑΝΟΤ- ΚΑΥΥΕΣΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΚΑΝΑΡΗ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ ΠΕ ΚΑΝΑΣΕΛΗ ΕΤΡΤΔΙΚΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΠΕ ΚΑΝΣΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΨΣΙΟ ΠΕ ΚΑΝΣΑΡΣΖΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΟ ΠΕ ΚΑΠΑΡΑΛΙΨΣΗ ΟΤΡΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΚΨΝ/ΝΟ ΠΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΚΑΡΑΓΙΨΡΓΟΤ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΚΑΡΑΓΙΨΡΓΟΤΔΗ ΟΥΙΑ ΖΗΗ ΠΕ ΚΑΡΑΪΚΟ ΛΟΤΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΚΑΡΑΚΑΛΟΤ ΞΑΝΘΗ ΓΕΨΡΓ ΠΕ11 4

5 ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΚΑΡΑΝΑΙΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ ΚΑΡΑΝΣΨΝΗ ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΚΤΡΙΑΚΟ ΠΕ ΚΑΡΑΠΡΨΙΜΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΑΤΡΟ ΠΕ ΚΑΡΑΣΖΕΝΗ ΣΕΛΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΚΑΡΒΕΛΗ ΘΕΟΔΟΙΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΚΑΡΓΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕ ΚΑΡΚΑΝΗ ΥΨΣΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΚΑΡΚΑΡΟΓΛΟΤ ΟΛΓΑ ΑΡΑΝΣΗ ΠΕ ΚΑΡΣΑΛΙΑ ΟΥΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΚΑΨΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΚΑΣΡΑΝΑ ΦΑΡΙΛΑΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΚΑΣΙΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ ΚΑΣΟΤ ΥΨΣΕΙΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΚΑΧΟΚΕΥΑΛΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΕΤΘΤΜΙΟ ΠΕ ΚΕΖΑΝΣΖΑΝΙΔΟΤ ΟΥΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣ ΠΕ ΚΕΛΕΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΚΗΠΟΤΡΟΤ ΕΛΕΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΚΙΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΚΛΕΙΣΑΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΚΟΚΚΙΝΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΗΛΙΑ ΠΕ ΚΟΛΟΒΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΚΟΛΟΒΟΤ ΕΛΕΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΚΟΜΠΟΦΟΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΒΑΙΛ ΠΕ ΚΟΝΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΚΟΡΕΑ ΑΝΝΑ ΚΙΜΨΝ ΠΕ ΚΟΒΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΚΟΣΡΨΝΗ ΣΕΛΛΑ - ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΚΟΣΡΨΣΟΤ ΦΡΤΑΤΓΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΚΟΣΨΝΗ ΦΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΚΟΤΖΟΤΠΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΚΟΤΚΟΤΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΚΟΤΚΟΤΜΑΝΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΜΙΦΑΗΛ ΠΕ ΚΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕ ΚΟΤΜΑΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΚΟΤΝΕΓΕΛΙΔΗ ΣΕΥΑΝΟ ΥΡΑΓΚΙΚ ΠΕ ΚΟΤΝΙΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΕ ΚΟΤΡΔΑΚΗ ΟΤΛΣΑΝΑ ΠΑΦΑΛΗ ΠΕ ΚΟΤΡΣΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗ ΙΨΑΝΝ ΠΕ ΚΟΤΣΟΤΠΙΔΟΤ ΕΤΣΤΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΚΟΤΣΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΚΟΤΣΗ ΗΛΙΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕ ΚΟΤΣΟΤΒΕΛΑ ΦΡΤΟΤΛΑ ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΠΕ ΚΡΑΝΙΨΣΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΨΣΗΡΙΟ-ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΚΡΤΕΛΕΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΠΕ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΔΟΤ ΒΑΙΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΡΗ ΠΕ ΚΨΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΦΡΗΣΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΔΕ ΚΨΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΟΛΓΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΛΑΓΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΛΑΔΕΡΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΛΕΓΟΝΣΗ ΑΝΕΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΛΕΤΚΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΛΙΑΝΟΣΑΘΗ ΜΑΡΘΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΛΙΑΡΣΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΛΙΟΤΣΙΑ ΒΙΚΣΨΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΙΨΑΝΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΛΤΜΠΕΡΗ ΙΨΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΛΤΜΠΙΣΑΚΗ ΜΙΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛ ΠΕ03 5

6 ΜΑΖΓΑΛΣΖΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΜΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΜΑΛΛΙΝΗ ΘΕΟΔΨΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΜΑΝΑΥΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΜΑΝΣΑΡΣΖΙΔΗ ΑΝΕΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕ ΜΑΡΓΑΡΗ ΠΕΣΡΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΕ ΜΑΡΚΙΔΟΤ ΥΨΣΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΜΑΡΣΟΤΔΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΕ ΜΑΣΟΡΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΜΑΣΡΟΔΗΜΟ ΠΤΡΙΔΨΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΜΑΣΡΟΚΨΣΑ ΙΨΑΝΝΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟ ΠΕ ΜΑΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΜΑΤΡΟΔΗΜΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΗΛΙΟ ΠΕ ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ ΣΤΛΙΑΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΜΕΝΣΕΙΔΟΤ ΟΥΙΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΜΗΣΡΑΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΨΚΡΑΣΗ ΠΕ ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΟΥΙΑ - ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΑ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟ ΠΕ ΜΗΣΟΤ ΜΗΣΣΑ ΟΤΡΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕ ΜΙΛΣΑΚΑΚΗ ΕΡΑΜΙΑ ΕΤΘΤΜΙΟ ΠΕ ΜΙΣΟΤΛΗ ΟΔΤΕΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΠΕ ΜΙΦΑΗΛ ΣΤΛΙΑΝΗ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΜΙΦΑΗΛ ΣΡΙΑΔΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΜΙΦΑΛΑΚΗ ΗΛΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΜΙΦΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΜΟΡΔΟΤ ΝΙΝΑ ΜΨΤΗ ΠΕ ΜΟΦΙΔΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΜΟΤΖΑΚΙΣΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΤΡΙΔΨΝΑ ΠΕ ΜΟΤΜΟΤΡΗ ΕΛΕΝΗ ΣΑΤΡΟ ΠΕ ΜΟΤΡΣΖΑΝΟΤ ΑΘΗΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΠΕ ΜΟΤΣΟ ΦΡΗΣΟ ΗΛΙΑ ΠΕ ΜΟΤΦΣΑΡΗ ΓΙΑΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΜΠΑΚΑΣΕΛΟ ΦΡΗΣΟ ΛΕΑΝΔΡΟ ΠΕ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΨΚΡΑΣΗ ΠΕ ΜΠΑΛΛΑ ΙΨΑΝΝΑ ΗΛΙΑ ΠΕ ΜΠΑΛΝΣΟΤΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΜΠΑΛΣΑ ΦΡΤΟΤΛΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΜΠΑΛΣΑΣΖΗ ΓΕΨΡΓΙΑ ΘΨΜΑ ΠΕ ΜΠΑΛΣΑΣΖΗ ΟΥΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΜΠΑΛΨΜΕΝΟ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕΣΡΟ ΠΕ ΜΠΑΛΨΜΕΝΟΤ ΠΕΛΑΓΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΜΠΑΜΠΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΜΠΑΡΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΥΨΣΙΟ ΠΕ ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΜΠΕΛΕΜΕ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΜΠΙΘΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΑΣΑΙ ΠΕ ΜΠΙΡΜΠΟΤΣΖΟΤΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΜΠΙΣΖΙΔΟΤ ΠΑΓΨΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕ ΜΠΙΣΙΝΑ ΥΨΣΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΜΠΟΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΖΑΡΟ ΠΕ ΜΠΟΡΑ ΚΟΝΔΤΛΙΑ ΗΛΙΑ ΠΕ ΜΠΟΣΙΚΑ ΗΛΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΜΠΟΤΚΟΡΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΜΠΡΑΖΙΨΣΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΜΠΡΑΚΑΣΟΤΛΑ ΛΑΜΠΡΟ ΥΨΣΙΟ ΠΕ ΜΠΡΕΚΟΤΛΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕΣΡΟ ΠΕ

7 ΜΤΡΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΝΑΝΟΤ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΝΗΙΨΣΗ ΓΕΨΡΓΟΤΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΤΙΟ ΠΕ ΝΗΙΨΣΗ ΦΡΗΣΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΕ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΤ ΟΥΙΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΝΣΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΙΟ ΠΕ ΠΑΓΟΤΛΑΣΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΠΕ ΠΑΙΚΟΤ ΑΡΕΣΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΠΑΛΑΜΑ ΙΨΑΝΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΠΑΛΙΑΣΙΟ ΦΡΗΣΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΠΑΛΣΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΠΑΜΠΑΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΙΦΑΗΛ ΠΕ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΑΝΑΓΙΨΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΕ ΠΑΝΑΓΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΠΑΝΑΚΟΤΛΙΑ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΤΚΙΑΝΟ ΠΕ ΠΑΝΕΣΟ ΥΑΙΔΨΝ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΦΡΗΣΟ ΑΦΙΛΛΕΑ ΠΕ ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΤΡΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΤΥΡΟΤΝΗ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΓΑΜΒΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΜΙΦΕΛΑΚΗ ΘΕΟΦΑΡΗ ΗΛΙΑ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΗΛΙΑ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΙΟΡΔΑΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΛΑΖΑΡΟ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ ΠΑΠΑΕΤΘΤΜΙΟΤ ΚΨΝ/ΝΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΙΨΑΝΝΟΤ ΦΡΗΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ ΠΑΠΑΜΑΝΨΛΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΝΣΨΝΙΟΤ ΠΕ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΚΗΣΙ ΨΚΡAΣΗ ΠΕ ΠΑΠΑΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΙΨΑΝΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΠΤΡΛΙΨΣΗ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΣΖΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΠΑΠΑΦΡΗΣΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΠΑΠΟΤΛΙΔΟΤ ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΠΑΠΟΤΣΗ ΑΝΝΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΠΑΠΟΤΣΗ ΗΛΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΑΚΑΡΗ ΠΕΣΡΟΤΛΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΑΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΠΑΤΛΙΔΗ ΦΡΗΣΟ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΕ ΠΕΡΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΕΡΛΕΓΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΕ ΠΕΚΕΛΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΕΤΘΤΜΙΟ ΠΕ ΠΕΣΟΤΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΠΕΣΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΠΕΣΡΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΠΕΣΡΙΔΗ ΑΝΣΨΝΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΥΙΛΑΡΕΣΟ ΠΕ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΙΟ ΠΕ09 7

8 ΠΕΣΡΟΦΕΙΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΠΙΚΟΤΛΑ ΠΕΣΡΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΠΙΣΙΚΑΛΗ ΣΑΤΡΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ ΠΛΑΒΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΦΡΗΣ ΠΕ ΠΛΑΓΕΡΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΑΠΟΣ ΠΕ ΠΛΑΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΠΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΨΣΗΡΙΟ ΠΕ ΠΟΛΙΣΗ ΑΝΘΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΠΕ ΠΟΛΤΦΡΟΝΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΣ ΠΕ ΠΟΝΣΟΙΔΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΟΤΛΙΑΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΓΕΡΑΙΜΟ ΠΕ ΠΟΤΛΙΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΠΟΤΣΟΤΡΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΠΡΑΓΚΑΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ ΨΣΗΡΙΟ ΠΕ ΠΡΑΙΝΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ ΝΙΚΗΣΑ ΠΕ ΠΡΙΣΑ ΛΑΜΠΡΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΕ ΠΡΟΠΑΣΟΡΙΔΗ ΘΕΟΔΨΡΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΤΡΙΔΨΝ ΠΕ ΡΑΜΑΝΔΑΝΙΔΟΤ ΣΑΜΑΣΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΕ ΡΑΙΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΡΑΦΙΓΚΕΡ ΕΛΙΑΒΕΣ ΦΡΙΣΙΝΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΓΕΨΡΓΙΟ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΡΕΡΑΚΗ ΡΕΣΙΝΑ ΨΣΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΡΗΣΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΡΟΪΔΟΤ ΕΛΠΙ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΡΟΤΜΕΛΙΨΣΗ ΚΨΝ/ΝΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΡΟΤΟΤ ΑΓΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΡΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΣΡΟ ΠΕ ΑΜΑΡΑ ΙΨΑΝΝΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΑΡΑΛΙΨΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΑΡΕΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΑΡΗΒΑΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΕΓΓΟΤΝΗ ΙΨΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΕΓΚΟ ΙΨΑΝΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΕΛΑΜΗ ΑΛΕΞΙΑ ΖΑΥΕΙΡΙΟ ΠΕ ΗΜΑΙΟΥΟΡΙΔΗ ΗΡΑΚΛΗ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΗΥΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ ΕΛΕΤΘ ΠΕ ΙΑΚΑΒΑΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΨΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΙΑΜΠΛΗ ΙΨΑΝΝΗ ΜΙΦΑΗΛ ΠΕ ΙΜΟΡΕΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΒΗΑΡΙΟ ΠΕ ΙΜΨΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΙΚΟΤ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ ΚΑΡΛΑΣΙΔΗ ΗΛΙΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΚΑΡΠΑ ΔΕΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΜΠΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΟΛΟΜΨΝΙΔΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ ΟΤΚΑΡΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΟΤΛΟΤΓΑΝΗ ΕΤΣΡΑΣΙΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΟΤΝΔΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΟΤΗ ΒΙΟΛΕΣΣΑ ΜΕΓΕΡ - ΠΕ ΠΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΠΗΛΙΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΠΤΡΕΛΛΗ ΑΒΒΟΤΔΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΣΑΜΑΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΣΑΜΟΤΛΗ ΙΨΑΝΝΗ ΗΛΙΑ ΠΕ ΣΑΙΝΟΤ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΕ ΣΑΤΡΙΔΟΤ ΑΘΗΝΑ ΥΨΣΙΟ ΠΕ11 8

9 ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΑΤΛΟ ΠΕ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΠΕΣΡΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΠΕ ΣΑΤΡΟΤΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΣΑΤΡΟΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΑΤΡΟ ΠΕ ΣΑΤΡΟΤΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΣΕΛΛΑ ΙΑΚΨΒΟ ΖΑΦΑΡΙΑ ΠΕ ΣΕΥΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΣΨΝΙΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΣΤΛΙΑΝΑΚΗ ΙΨΑΝΝΑ-ΟΛΤΜΠΙΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΥΑΚΙΑΝΟΤ ΜΑΡΙΑ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΥΕΝΔΤΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΨΥΡΟΝΙΔΟΤ ΟΥΙΑ ΕΤΡΤΘΕΝΗ ΠΕ ΣΑΛΑΡΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟ ΠΕ ΣΑΜΒΑΚΗ ΦΡΤΟΤΛΑ ΥΙΛΙΠΠΟ ΠΕ ΣΑΜΠΑΚΗ ΥΨΣΕΙΝΗ ΜΑΡΙΝΟ ΠΕ ΣΑΡΑΛΑ ΓΑΒΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΣΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΣΑΦΣΑΛΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΣΑΦΣΙΔΟΤ ΟΝΙΑ ΘΕΟΔΨΡΟ ΠΕ ΣΖΑΝΕΣΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΤΘΤΜΙΟ ΠΕ ΣΖΕΥΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΦΡΙΣΟΥΟΡΟ ΠΕ ΣΖΗΚΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΣΖΟΤΜΕΡΚΙΨΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΣΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΤΑΓΓ ΠΕ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΙΔΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ ΦΡΗΣΟ ΠΕΣΡΟ ΠΕ ΣΑΒΔΑΡΙΔΟΤ ΠΟΛΤΞΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΠΕ ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΟΥΟΚΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΣΑΚΙΡΗ ΑΝΣΨΝΙΑ ΙΜΟ ΠΕ ΣΑΚΙΡΗ ΠΕΣΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΣΑΜΠΑΛΗ ΔΙΟΓΕΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΣΑΣΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΣΕΛΙΚΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΣΙΑΜΑΝΣΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΣΙΓΚΛΙΥΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΣΙΜΙΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΣΙΝΣΖΑ ΑΘΑΝΑΙΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΨΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΣΙΡΟΤΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕ ΣΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΦΡΤΟΣΟΜΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ ΣΟΛΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΣΟΤΜΑΝΗ ΜΑΝΘΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΣΟΤΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ ΠΕ ΣΟΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΤΣΑΘΙΟ ΠΕ ΤΥΑΝΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΑΜΠΡΟ ΠΕ ΥΕΛΕΚΙΔΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΟΥΙΛΟ ΠΕ ΥΙΟΛΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ΠΕ ΥΛΑΜΠΟΤΡΗ ΥΡΑΝΣΖΕΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΠΕ ΥΡΟΝΙΜΑΚΗ ΟΥΙΑ ΜΙΦΑΗΛ ΠΕ ΥΨΣΙΑΔΗ ΨΚΡΑΣΗ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΦΑΙΡΕΣΑΚΗ ΜΙΦΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΤΗ ΠΕ ΦΑΛΑΜΠΑΚΗ ΒΑΪΑ ΑΝΣΨΝΙΟ ΠΕ ΦΑΛΑΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΦΑΝΣΖΙΑΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ ΠΕ ΦΑΡΙΣΑΚΗ ΙΨΑΝΝΗ ΦΑΡΙΔΗΜΟ ΠΕ ΦΑΣΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΕ ΦΑΣΖΗΙΟΡΔΑΝΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΒΒΑ ΠΕ ΦΑΣΖΗΠΕΝΣΙΔΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΕ

10 ΦΡΗΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΦΡΗΣΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΤΡΟ ΠΕ ΦΡΙΣΟΓΛΟΤ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΕ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΛΕΨΝΙΔΑ ΠΕ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΕΙΡΗΝΗ-ΝΙΚΟΛΑΪΑ ΦΡΗΣΟ ΠΕ ΦΡΙΣΟΥΟΡΙΔΗ ΚΨΝ/ΝΟ ΠΟΛΤΦΡΟΝΗ ΠΕ ΦΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΓΕΨΡΓΙΟ ΔΙΟΝΤΙΟ ΠΕ ΦΡΤΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ-ΕΛΕ ΙΨΑΝΝΗ ΠΕ ΧΑΡΡΟ ΥΨΣΙΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΕ ΧΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕ ΧΨΜΟΔΟΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΟ ΠΕ17.02 Όςοι από τουσ παραπάνω εκπαιδευτικούσ είναι τοποθετημένοι οργανικά ςε δυςπρόςιτο ςχολείο ( Υ.Α. Αρ /Δ2/ , ΦΕΚ 599/Β ) θα παραμείνουν ς αυτό μέχρι την αναπλήρωςή τουσ. Οι Προΰςτάμενοι των Διευθύνςεων και Γραφείων, ςτισ οποίεσ ανήκουν τα ςχολεία από τα οποία αποςπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήςουν την απόφαςη ςτα ςχολεία και ςτουσ ενδιαφερομένουσ. Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 10

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση ΑΛΥΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση ΑΛΥΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ 1 Α/Α ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΦΟΛΕΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΤ ΘΕΟΔΟΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΛΤΚΕΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΚΑΙ ΠΑΤΛΟΤ 2 ΑΓΓΕΛΗ ΣΕΛΛΑ ΛΤΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΦΨΡΙΨΝ (ΥΡΕΝΑΡΟΤ) 3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ-ΑΝΣΨΝΙΟΤ ΡΕΒΕΚΚΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ - ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γαλατάς, 14 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ: 9203 ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ- ΜΕΘΑΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις του άρθρου 23 & 51 ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΙΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΟΙΞΗ Οδόσ Κανάρη αρ.3 τηλ. 213-2139800 - ΦΑΞ: 2108142421 ΕΙΗΓΗΗ Για την 3 η υνεδρίαςη με αρ. πρωτ. Προςκλήςεωσ 40 Δ.Κ.Α./13-02-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ 1 ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΑΝΣΨΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΙΑ 2002 9.65 2 ΒΙΚΣΨΡΟ ΑΝΣΡΕΑ Β ΠΕΡΙΥ-ΚΛΗΡΟΤ 2000 9.67 3 ΙΑΚΨΒΟΤ ΣΕΛΙΟ ΓΕΡΙΟΤ 2000 9.68 ΔΡΟΜΟ 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ Α/Α ΕΜΒΕΛΕ ΙΑ Όνομα χολικήσ Ομάδασ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Ε. ΣΟΤ ΚΠΕ ΠΕΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ Διάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

10ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Από ΝΣΙΝΑ ΓΕΨΡΓΙΑ Εωσ ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΜΙΦΑΗΛ

10ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Από ΝΣΙΝΑ ΓΕΨΡΓΙΑ Εωσ ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΜΙΦΑΗΛ 112 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - 0814010 3o ΓΤΜΝΑΙΟ ( ΟΔΟ ΑΡΙΣΟΥΑΝΟΤ) κατάλογο του 1ου Εκλογικού Διαμερίςματοσ Λιβαδειάσ του Δήμου Λεβαδέων υπό ςτοιχεία Από ΑΒΡΑΜΠΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Έωσ ΑΦΙΡΚΙΔΗ ΙΨΑΝΝΗ 113 114 115

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς

Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς 1 BUONOCORE STEFANO LICURGO A2 Λήψη & Διαβίβαςη Εντολϊν ςε Παράγωγα Προϊόντα 13/12/2011 2 ΑΒΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ Α1 Λήψη & Διαβίβαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου» ΑΠΟΥΑΗ Ο ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ ΗΠΕΙΡΟΤ

ΘΕΜΑ: «Σοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου» ΑΠΟΥΑΗ Ο ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Ιωάννινα 3-2 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ: ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ Σμήμα Προσωπικού Ταχ. Δ/νση Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο Τ.Κ. 45 221 Τηλέυωνο : 26510 87233 Αριθμ. Πρωτ.:5019/568

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2009 ΣΟΤΚΑΛΗ ΓΙΨΡΓΟ ΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΖΑΦΑΡΙΑ ΥΑΙΗ ΥΑΥΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΣΟΤ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΧΑΛΗ ΙΨΑΝΝΑ ΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΟΤΛΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΟΡΕΣΗ ΖΑΥΕΙΡΟΤΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ Σηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ηνπ Α εμακήλνπ, νη θνηηεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ σποτρεωτικά ηέζζεξηο (4) εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, νη νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ 1 ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ ΚΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΧ 18 /2015 Πρόςληψη Προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτισ Τπηρεςιακζσ Λειτουργίεσ Κρήτησ ΚΛΑΔΟ: EΩΣΕΡΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 7: «ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ» ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΘΕΕΩΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Ε ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 24 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ). 6. Ση με αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 24 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ). 6. Ση με αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ. Αθήνα, 9-10- 2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.30/13031 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤMAΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΣΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ.Ε.Π.Π.Π.

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ.Ε.Π.Π.Π. ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ.Ε.Π.Π.Π. ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 9.7.2014 (ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΑΝΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ) ΑΜ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Σ.Κ. 9 ΘΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΑΘΗΝΩΝ 11525 11 ΚΟΝΣΩΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10677 20 ΛΕΟΝΣΙΔΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 3 ε. ΘΔΜΑ :«Αλαδξνκηθή επηζηξνθή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επί ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο ππέξ θύξηαο ζύληαμεο.»

ΠΡΑΞΗ 3 ε. ΘΔΜΑ :«Αλαδξνκηθή επηζηξνθή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επί ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο ππέξ θύξηαο ζύληαμεο.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΙΛΚΙ Γ/λζε: Αγίος Γευπγίος 1 Σ.Κ.: 61100 Κιλκίρ Πιεξνθνξίεο: Δςάγγελoρ Ειυνηάκηρ

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ

5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ 5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ Rank ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟΝ ΑΡ.ΙΣΙΟΤ CLASS Α.Μ.ΕΙΟ ΟΜΙΛΟ R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett 1st ΠΑΝΑΚΗ ΟΔΤΕΑ 1527 Π 21291 ΙΟΠ 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΗ. Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΗ. Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε: Αλ. Τζόρα 15-17, 115 21 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΙΔΕΡΗ ΩΣΗΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (08/06/2011)

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (08/06/2011) Ημ/νια Τποβολήσ Κωδικόσ Αίτηςησ Επωνυμία Επιχείρηςησ ΑΦΜ ΜΗ.Σ.Ε. Καταλφματοσ Επ. Πρόγρ. Επιχορηγοφμενο Ποςό 15/9/2009 15:09:33 01-001308 ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΟΤΠΑ 063664907 0829Κ012Α0052900 ΕΠ Ψηφιακή φγκλιςη 18.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 1 ΑΒΕΛΑ ΣΕΡΓΙΑΝΗ 621652 ΠΕ70 31,75 ΣΡΙΚΑΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 ΑΒΕΛΛΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 588729 ΠΕ70 44,917 ΛΕΒΟΤ Α ΑΘΗΝΩΝ 3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ 608444 ΠΕ60 23,583 Α' ΘΕ/ΝΙΚΗ Β' ΘΕ/ΝΙΚΗ 4 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗΚΙΟ-)

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗΚΙΟ-) ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΕΩΝ ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Η Κενηπική Διοίκηζη ηος Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδαρ (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο

Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΣΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΟΗΚ. & ΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ TMHMA Α ----- Σαρ. Γ/λζε :Αλ. Σζφρα 15-17 Σ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 0 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 1 ΚΕΝΣΡΟ ΑΓΡΙΜΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟ 2 ΚΕΝΣΡΟ ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΡΓΗ 3 ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΡΑΦΙΣΑ 4 ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΙΔΙΩΣ. ΤΠΑΛΛΗΛΟ 5 ΚΕΝΣΡΟ ΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94%

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Α.Ε.Ι. 75% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Σ.Ε.Ι. 25% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε ΧΟΛΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 68% 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΑΣΟΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ:

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ Γιοζκούπων 4 & Πολςγνώηος - Αθήνα 105 55 Σηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Tοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς»

Θέμα: «Tοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5

Διαβάστε περισσότερα

AM AA Surname Name Birth Pan T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 INT8 INT9 INT10 Mas Enosi Pen Points Club Union 24422

AM AA Surname Name Birth Pan T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 INT8 INT9 INT10 Mas Enosi Pen Points Club Union 24422 AM AA Surname Name Birth Pan T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 INT8 INT9 INT10 Mas Enosi Pen Points Club Union 24422 1 ΧΡΙΣΟΦΗ ΕΛΕΝΗ 1998 50 23 20 10 15 60 0 60 30 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ TMHMA Α ----- Σατ. Δ/νση :Αν. Σσότα 15-17 Σ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: 151 80 Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγόμενοι- Μη Εισαγόμενοι Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΣΥΠ. ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑΣ Εισαγόμενοι ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εισαγόμενοι- Μη Εισαγόμενοι Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΣΥΠ. ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑΣ Εισαγόμενοι ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - Μη Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΥΠ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.11.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑ ΑΞ Η ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟ 1 133 ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 2 138 ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2 Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 1 FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL CHARTERED ACCOUNTANTS THEO BITINIS FRANCE- MOUTIERS (ΓΑΛΛΙΑ) 0033680321630 0033479311890 theo.fai@orange.fr, d.briancon@fiscalite-audit.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Αθήνα, 19/08/ 2015 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Α.Π. 85948/ΔΟΔ 4011 ΣΜΗΜΑ ΕΚΣΕΛΕΗ Π.Δ.Ε. Σαχ.Δ/νση: Νίκης 5-7 Σ.Κ.: 10180 Πληροφορίες:. Δημάκης Σηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica EUROMEDICA ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΙΚΕΡΜΙ 21 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ 2106043232 ΑΘΗΝΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΡΑΙ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ 7 & ΠΕΝΣΕΛΗ 2109408100 ΑΘΗΝΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΡΑΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Λ.ΚΗΦΙΙΑ 98 κ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 2106998961

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠ.4 Περιφζρειεσ Κρήτησ, Ιονίων Νήςων, Β. Αιγαίου, Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ Δ/ΝΗ Κ.Α.Φ.Ε. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ. : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57,

Διαβάστε περισσότερα

6. Το με αριθμ. Φ.2.4/2766/02-04-2014 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης, «Στοιχεία καταλήψεων». Αποφασίζουμε

6. Το με αριθμ. Φ.2.4/2766/02-04-2014 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης, «Στοιχεία καταλήψεων». Αποφασίζουμε ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-ΘΛΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή: 03-04-2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

Α Π Ο Υ Α Η Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Σοποθέηηζη Γιεςθςνηών σολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Αηηικήρ».

ΘΔΜΑ: «Σοποθέηηζη Γιεςθςνηών σολικών Μονάδυν ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Αναηολικήρ Αηηικήρ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Σασ. Γ/νζη: Αν. Σζόσα 15-17,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Λακωνίας Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Λακωνίας Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ. Πόλη: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: http://thess.pde.sch.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ.

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΚΣΕΝΑ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 30 210-2461311 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡ.ΘΕΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΑΠΟΥΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 31-08-2011 Αρ. Πρωτ.: ΔΕΥΚ 5036604 ΕΞ2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ A. ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Δ/ΝΗ ΕΙΔ. ΥΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝ/Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που μετατάχθηκαν από την Β/θμια στην Α/θμια Εκπαίδευση»

ΘΕΜΑ : «Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που μετατάχθηκαν από την Β/θμια στην Α/θμια Εκπαίδευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ E-MAIL 1 "ORASIS OPTIC"S- Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΟΠΣΙΚΑ- ΦΑΚΟΙ ΡΟΔΟ ΚΩΛΕΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟ 22410-76767 2 "OPTIC HOUSE" ΜΠΑΡΑΚΟ Γ. ΑΝΔΡΕΑ ΟΠΣΙΚΑ ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις Θέσεις που Κατείχαν πριν Τεθούν Σε Διαθεσιμότητα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις Θέσεις που Κατείχαν πριν Τεθούν Σε Διαθεσιμότητα EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πειραιάς, 17/6/2015 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2014-2015».

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2014-2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΝΣΕ ΦΙΛΙΠΠΙ ΛΟΤΚΙΑ ΜΚΡ ΚΑΖΑΝΗ 7 TK-72100 28410-25585 28410-25585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΤΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΚΡ ΡΟΤΟΤ ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ 22 TK-72100 28410-21505 2841021505 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Μαρούσι, 17-09-2015

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Μαρούσι, 17-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Διεκπεραίωση: μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Μαρούσι, 17-09-2015 Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Γ Τπηρεσιακού υμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Τπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Γ Τπηρεσιακού υμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Τπουργείου Οικονομικών». 1 ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 1.ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β υλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ.

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ. Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Δήμου Καλαμαριάσ Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα Θες/νικη τ.κ.55132 Σηλ.& Fax 2310 455988 Καλαμαριά 25/09/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό τθσ 10/25.9.2011 ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΠΕΠΠΑ ΚΩΝ.ΔΗΜΗΣΡΙΟ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟ 151 2294-0-96260 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΡΑΦΗΝΑ ΓΑΡΜΠΗ Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ & ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2294-0-77359 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών για την σύσταση και λειτουργία Υορολογικής και Σελωνειακής Ακαδημίας>>.

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών για την σύσταση και λειτουργία Υορολογικής και Σελωνειακής Ακαδημίας>>. 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΗ ΚΑΙ ΦΙΣΝΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΗ ΚΑΙ ΦΙΣΝΕ Αποτελέσματα 2 ου Διασυλλογικού Αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ - ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΗ & ΦΙΣΝΕ 28/5/2016 Αθήνα. 1 Παίδων ΟPEN Α..ΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΗ - ΑΝΕΤ ΤΝΑΓΩΝΙΜΟΤ 1 1 ΣΑΚΣΙΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Κοραςίδων

Διαβάστε περισσότερα

Νομικών Επιστημών 1. Πολιτικών Επιστημών 1 Κοινωνικών Επιστημών 2 Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών 2

Νομικών Επιστημών 1. Πολιτικών Επιστημών 1 Κοινωνικών Επιστημών 2 Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ Αθήνα, 10 / 11/2016 Α.Π.: 6229 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ Δ/Η ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σαχ. Δ/νση : Πειραιώς και Θράκης 2, 177 78 Ταύρος Πληροφορίες: 2131306206-2131306473

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β υλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Βαθμός Ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

ΑΠΟΥΑΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ AXAΪΑ Σμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών Σαχ.Δ/νση: Αλ. Τψηλάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ευεργετισμός, Ολυμπισμός, Εθελοντισμός, Aνθρωπιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο

Ευεργετισμός, Ολυμπισμός, Εθελοντισμός, Aνθρωπιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΨΝ ΕΤΕΡΓΕΣΨΝ ΜΕΟΓΕΙΩΝ 64-ΣΚ11526 ΣΗΛ 2107788718-ΦΑΞ 210-7781576 Email: el.evergetes@gmail.com ΚΤΚΛΟ ΤΜΠΟ ΙΨΝ Ο ΘΕΜΟ ΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑ ΕΨ ΗΜΕΡΟΝ Γ ΚΤΚΛΟ Ευεργετισμός, Ολυμπισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σφονδύλη ΕΚΠ/ΣΗΣ HΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πρέβεζα 11/06/2012 Αρ.Πρωτ.: 3713 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Βασιλική Σφονδύλη ΕΚΠ/ΣΗΣ HΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πρέβεζα 11/06/2012 Αρ.Πρωτ.: 3713 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Ανακοινοποίηση στο ορθό Πρέβεζα 12/06/2012 Η Διευθύντρια Βασιλική Σφονδύλη ΕΚΠ/ΣΗΣ HΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διεύθυνση: ΑΛΥΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν9-Ε4Δ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -----

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν9-Ε4Δ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΡΚ-Η ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010

ΑΔΑ: 4ΙΙΡΚ-Η ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα