των γλυκαντικών υλών Τροποποιείται απ : αριθ. σελίδα ηµεροµηνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "των γλυκαντικών υλών Τροποποιείται απ : αριθ. σελίδα ηµεροµηνία"

Transcript

1 1996L0077 EL Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ96/77/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας εκεµβρίου 1996 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρ τητας για τα πρ σθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 339 της , σ. 1) Τροποποιείται απ : Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία "M1 Οδηγία 98/86/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεµβρίου 1998 L

2 1996L0077 EL Ο ΗΓΙΑ96/77/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας εκεµβρίου 1996 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρ τητας για τα πρ σθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπ ψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας, την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα πρ σθετα που επιτρέπεται να χρησιµοποιο νται στα τρ φιµα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή ( 1 ), πως τροποποιήθηκε απ την οδηγία 93/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α), Μετά απ διαβο λουση της επιστηµονικής επιτροπής για την ανθρώπινη διατροφή, Εκτιµώντας: τι είναι αναγκαίο να θεσπιστο ν κριτήρια καθαρ τητας για λα τα πρ σθετα πλην των χρωστικών και γλυκαντικών υλών που αναφέρονται στην οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1995, για τα πρ σθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών ( 3 ). τι είναι αναγκαίο να αντικατασταθο ν τα κριτήρια καθαρ τητας που θεσπίστηκαν στην οδηγία 65/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 1965, περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρ τητας των συντηρητικών που µπορο ν να χρησιµοποιο νται στα τρ φιµα τα οποία προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή ( 4 ), πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την οδηγία 86/604/ΕΟΚ ( 5 ). τι είναι αναγκαίο να αντικατασταθο ν τα κριτήρια καθαρ τητας που θεσπίστηκαν στην οδηγία 78/664/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περι θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρ τητας για τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτική δράση και µπορο ν να χρησιµοποιο νται στα τρ φιµα ( 6 ), πως τροποποιήθηκε απ την οδηγία 82/712/ΕΟΚ ( 7 ). τι είναι σκ πιµο, συνεπώς, να καταργηθο ν οι οδηγίες 65/66/ΕΟΚ και 78/664/ΕΟΚ. τι είναι αναγκαίο να ληφθο ν υπ ψη οι προδιαγραφές και οι αναλυτικές τεχνικές για τα πρ σθετα που περιέχονται στον Codex Alimentarius πως καταρτίσθηκε απ την κοινή επιτροπή εµπειρογνω- µ νων των FAO/ΠΟΥ για τα πρ σθετα τροφίµων (JECFA). τι τα πρ σθετα τροφίµων που παρασκευάζονται µε µεθ δους παραγωγής ή απ πρώτες λες σηµαντικά διαφορετικές απ εκείνες που καλ πτει η αξιολ γηση της επιστηµονικής επιτροπής τροφίµων ή διαφορετικές απ τις αναφερ µενες στην παρο σα οδηγία, πρέπει να παραπέµπονται στην εν λ γω επιτροπή για πλήρη αξιολ γηση, µε ιδιαίτερη έµφαση στα κριτήρια καθαρ τητας. τι τα µέτρα που προβλέπονται στην παρο σα οδηγία είναι σ µφωνα µε τη γνώµη της µ νιµης επιτροπής τροφίµων, ( 1 ) ΕΕ αριθ. L40της , σ. 27. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 237 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ αριθ. L61της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ αριθ. 22 της , σ ( 5 ) ΕΕ αριθ. L 352 της , σ. 45. ( 6 ) ΕΕ αριθ. L 223 της , σ. 30. ( 7 ) ΕΕ αριθ. L 297 της , σ. 31.

3 1996L0077 EL ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα κριτήρια καθαρ τητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ για τα πρ σθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών, που καλ πτονται απ την οδηγία 95/2/ΕΚ, καθορίζονται στο παράρτηµα.!m1 Άρθρο 2 Τα κριτήρια καθαρ τητας που αναφέρονται στο άρθρο 1αντικαθιστο ν τα κριτήρια καθαρ τητας που καθορίζονται στις οδηγίες 65/66/ΕΟΚ, 78/663/ΕΟΚ και 78/664/ΕΟΚ. Άρθρο 3 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθο ν µε την παρο σα οδηγία πριν την 1η Ιουλίου Πληροφορο ν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. ταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λ γω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρο σα οδηγία ή συνοδε ονται απ παρ µοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρ πος της παραποµπής καθορίζεται απ τα κράτη µέλη. 2. Επιτρέπεται η εµπορία των προϊ ντων που δεν ανταποκρίνονται µεν στην παρο σα οδηγία αλλά έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισηµανθεί πριν απ την 1η Ιουλίου 1997, µέχρι να εξαντληθο ν τα αποθέµατα. Άρθρο 4 Η παρο σα οδηγία αρχίζει να ισχ ει την εικοστή ηµέρα απ τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 5 Η παρο σα οδηγία απευθ νεται στα κράτη µέλη.

4 1996L0077 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 200 ΣΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ Σορβικ οξ Trans-trans-2,4-εξαδιενικ οξ Αριθ. EINECS C 6 H 8 O 2 Μοριακ βάρος 112,12 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρο Άχρωµες βελ νες ή λευκή ρέουσα σκ νη, µε ελαφρά χαρακτηριστική οσµή, της οποίας το χρώµα δεν µεταβάλλεται µετά απ θέρµανση στους 105 C επί 90 λεπτά Α. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως 133 C έως 135 C µετά απ ξήρανση υπ κεν επί 4 ώρες σε ξηραντήρα θειικο οξέος Β. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρ φησης διαλ µατος σορβικο οξέος σε ισοπροπαν λη (1: ) σε µήκος κ µατος 254±2 nm Γ. Θετική δοκιµή ανίχνευσης διπλών δεσµών. Σηµείο εξάχνωσης 80 C Υγρασία Θειική τέφρα Αλδε δες 0,5 % κατ ανώτατο ριο (µέθοδος Karl Fischer) 0,2 % κατ ανώτατο ριο 0,1% κατ ανώτατο ριο (ως φορµαλδε δη) Ε 202 ΣΟΡΒΙΚΟ ΚΑΛΙΟ Σορβικ κάλιο (Ε,Ε)-2,4,-εξαδιενικ κάλιο Άλας µε κάλιο του trans, trans-2,4-εξαδιενικο οξέος Αριθ. EINECS C 6 H 7 O 2 K Μοριακ βάρος 150,22 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρο Λευκή κρυσταλλική σκ νη, της οποίας το χρώµα δεν µεταβάλλεται µετά απ θέρµανση στους 105 C επί 90 λεπτά

5 1996L0077 EL Α. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του σορβικο οξέος, λαµβαν µενου µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 133 C έως 135 C µετά απ ξήρανση υπ κεν επί 4 ώρες σε ξηραντήρα θειικο οξέος Β. Θετικές δοκιµές ανίχνευσης καλίου και διπλών δεσµών 1,0 % κατ ανώτατο ριο (105 C, 3 ώρες) Οξ τητα ή αλκοολικ τητα 1,0 % περίπου κατ ανώτατο ριο (ως σορβικ οξ ή K 2 CO 3 ) Αλδε δες 0,1% κατ ανώτατο ριο, εκφραζ µενο σε φορµαλδε δη Ε 203 ΣΟΡΒΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Σορβικ ασβέστιο Άλας µε ασβέστιο του trans, trans-2,4-εξαδιενικο οξέος Αριθ. EINECS C 12 H 14 O 4 Ca Μοριακ βάρος 262,32 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 98 % επί ξηρο Λευκή λεπτή κρυσταλλική σκ νη, της οποίας το χρώµα δεν µεταβάλλεται µετά απ θέρµανση στους 105 C επί 90 λεπτά Α. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του σορβικο οξέος, λαµβαν µενου µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 133 C έως 135 C µετά απ ξήρανση υπ κεν επί 4 ώρες σε ξηραντήρα θειικο οξέος Β. Θετικές δοκιµές ανίχνευσης ασβεστίου και διπλών δεσµών Αλδε δες Φθ ριο 2,0 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση υπ κεν επί 4 ώρες σε ξηραντήρα θειικο οξέος 0,1% κατ ανώτατο ριο, εκφραζ µενο σε φορµαλδε δη

6 1996L0077 EL Ε 210 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΟΞΥ Βενζοϊκ οξ Βενζολοκαρβονικ οξ Φαινυλοκαρβονικ οξ Αριθ. EINECS C 7 H 6 O 2 Μοριακ βάρος 122,12 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99,5 % επί ξηρο Λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Σηµείο τήξεως 121,5 C-123,5 C Β. Θετική δοκιµή εξάχνωσης και θετική δοκιµή βενζοϊκών ι ντων ph Θειική τέφρα 0,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση επί 3 ώρες υπεράνω θειικο οξέος Περίπου 4 (υδατικ διάλυµα) 0,05 % κατ ανώτατο ριο Χλωριο χες οργανικές ενώσεις 0,07 %, κατ ανώτατο ριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,3 % εκφρασµένο σε χλωροβενζοϊκ οξ Ε κολα οξειδο µενες ουσίες Ε κολα απανθρακο µενες ουσίες Πολυκυκλικά οξέα Προστίθενται 1,5 ml θειικο οξέος σε 100 ml νερο, το διάλυµα θερµαίνεται µέχρι βρασµο και προστίθενται σταγ νες διαλ - µατος KMnO 4 0,1 N, µέχρις του το ροζ χρώµα διατηρείται επί 30 δευτερ λεπτα. Στο θερµ διάλυµα διαλ εται 1 g δείγµατος, ζυγισµένο µε ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκοµέτρηση µε διάλυµα KMnO 4 0,1 N µέχρι να εµφανιστεί ροζ χρώµα που να διατηρείται επί 15 δευτερ λεπτα. εν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσ τερα απ 0,5 ml Το ψυχρ διάλυµα 0,5 g βενζοϊκο οξέος σε 5 ml θειικο οξέος πυκν τητας 94,5-95,5 % δεν πρέπει να χρωµατίζεται εντον τερα απ ένα υγρ αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριο χου κοβαλτίου TSC ( 1 ), 0,3 ml τριχλωριο χου σιδήρου TSC ( 2 ), 0,1 ml θειικο χαλκο TSC ( 3 ) και 4,4 ml νερο Το πρώτο ίζηµα που σχηµατίζεται µε κλασµατική οξίνιση εξουδετερωµένου διαλ µατος βενζοϊκο οξέος, δεν πρέπει να έχει διαφορετικ σηµείο τήξεως απ του βενζοϊκο οξέος Ε 211 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Βενζοϊκ νάτριο Άλας µε νάτριο του βενζολοκαρβονικο οξέος Άλας µε νάτριο του φαινυλοκαρβονικο οξέος Αριθ. EINECS C 7 H 5 O 2 Na

7 1996L0077 EL Μοριακ βάρος 144,11 Περιεκτικ τητα σε C 7 H 5 O 2 Na ή τουλάχιστον 99 % µετά απ ξήρανση στους 105 C επί 4 ώρες Λευκ, σχεδ ν άοσµο, κρυσταλλικ στερε σε σκ νη ή κ κκους Α. ιαλυτ τητα Ευδιάλυτο στο νερ, ελάχιστα διαλυτ σε αιθαν λη Β. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του βενζοϊκο οξέος Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του βενζοϊκο οξέος, λαµβανοµένου µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 121,5 C-123,5 C µετά απ ξήρανση σε ξηραντήρα θειικο οξέος Γ. Θετικές δοκιµές βενζοϊκών ι ντων και νατρίου 1,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 105 C επί 4 ώρες Ε κολα οξειδο µενες ουσίες Πολυκυκλικά οξέα Προστίθενται 1,5 ml θειικο οξέος σε 100 ml νερο, το διάλυµα θερµαίνεται µέχρι βρασµο και προστίθενται σταγ νες διαλ - µατος KMnO 4 0,1 N, µέχρις του το ροζ χρώµα διατηρείται επί 30 δευτερ λεπτα. Στο θερµ διάλυµα διαλ εται 1 g δείγµατος, ζυγισµένο µε ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκοµέτρηση µε διάλυµα KMnO 4 0,1 N µέχρι να εµφανιστεί ροζ χρώµα που να διατηρείται επί 15 δευτερ λεπτα. εν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσ τερα απ 0,5 ml Το πρώτο ίζηµα που σχηµατίζεται µε κλασµατική οξίνιση εξουδετερωµένου διαλ µατος βενζοϊκο νατρίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικ σηµείο τήξεως απ του βενζοϊκο οξέος Χλωριο χες οργανικές ενώσεις 0,06 % κατ ανώτατο ριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25 % εκφρασµένο σε χλωροβενζοϊκ οξ Οξ τητα ή αλκαλικ τητα Για την εξουδετέρωση 1 g βενζοϊκο νατρίου παρουσία φαινολοφθαλε νης, δεν πρέπει να απαιτο νται περισσ τερα απ 0,25 ml διαλ µατος 0,1 N NaOH ή 0,1 N HCl Ε 212 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΚΑΛΙΟ Βενζοϊκ κάλιο Άλας µε κάλιο του βενζολοκαρβονικο οξέος Άλας µε κάλιο του φαινυλοκαρβονικο οξέος Αριθ. EINECS C 7 H 5 KO 2. 3H2 O Μοριακ βάρος 214,27 Περιεκτικ τητα σε C 7 H 5 KO 2 τουλάχιστον 99 % µετά απ ξήρανση στους 105 C µέχρι σταθερο βάρους Λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του βενζοϊκο οξέος, λαµβανοµένου µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 121,5 C- 123,5 C µετά απ ξήρανση υπ κεν σε ξηραντήρα θειικο οξέος

8 1996L0077 EL Β. Θετικές δοκιµές βενζοϊκών ι ντων και καλίου 26,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 105 C Χλωριο χες οργανικές ενώσεις 0,06 % κατ ανώτατο ριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25 % εκφρασµένο σε χλωροβενζοϊκ οξ Ε κολα οξειδο µενες ουσίες Ε κολα απανθρακο µενες ουσίες Πολυκυκλικά οξέα Οξ τητα ή αλκαλικ τητα Προστίθενται 1,5 ml θειικο οξέος σε 100 ml νερο, το διάλυµα θερµαίνεται µέχρι βρασµο και προστίθενται σταγ νες διαλ - µατος KMnO 4 0,1 N, µέχρις του το ροζ χρώµα διατηρείται επί 30 δευτερ λεπτα. Στο θερµ διάλυµα διαλ εται 1 g δείγµατος, ζυγισµένο µε ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκοµέτρηση µε διάλυµα KMnO 4 0,1 N µέχρι να εµφανιστεί ροζ χρώµα που να διατηρείται επί 15 δευτερ λεπτα. εν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσ τερα απ 0,5 ml Το ψυχρ διάλυµα 0,5 g βενζοϊκο οξέος σε 5 ml θειικο οξέος πυκν τητας 94,5-95,5 % δεν πρέπει να χρωµατίζεται εντον τερα απ ένα υγρ αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριο χου κοβαλτίου TSC, 0,3 ml τριχλωριο χου σιδήρου TSC, 0,1 ml θειικο χαλκο TSC και 4,4 ml νερο Το πρώτο ίζηµα που σχηµατίζεται µε κλασµατική οξίνιση εξουδετερωµένου διαλ µατος βενζοϊκο καλίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικ σηµείο τήξεως απ του βενζοϊκο οξέος Για την εξουδετέρωση 1 g βενζοϊκο καλίου παρουσία φαινολοφθαλε νης, δεν πρέπει να απαιτο νται περισσ τερα απ 0,25 ml διαλ µατος NaOH 0,1 N ή HCl 0,1 N Ε 213 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Βενζοϊκ ασβέστιο ιβενζοϊκ ασβέστιο Αριθ. EINECS Άνυδρο: C 14 H 10 O 4 Ca Ένυδρο µε 1 µ ριο νερο : Ένυδρο µε 3 µ ρια νερο : C 14 H 10 O 4 Ca. H 2 O C 14 H 10 O 4 CA. 3H 2 O Μοριακ βάρος Άνυδρο: 282,31 Ένυδρο µε 1 µ ριο νερο : Ένυδρο µε 3 µ ρια νερο : 300,32 336,36 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % µετά απ ξήρανση στους 105 C Λευκοί ή άχρωµοι κρ σταλλοι ή λευκή σκ νη Α. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του βενζοϊκο οξέος, λαµβανοµένου µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 121,5 C- 123,5 C µετά απ ξήρανση υπ κεν σε ξηραντήρα θειικο οξέος

9 1996L0077 EL Β. Θετικές δοκιµές βενζοϊκών ι ντων και ασβεστίου Ύλες αδιάλυτες στο νερ 17,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 105 C µέχρι σταθερο βάρους 0,3 % κατ ανώτατο ριο Χλωριο χες οργανικές ενώσεις 0,06 % κατ ανώτατο ριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25 % εκφρασµένο σε χλωροβενζοϊκ οξ Ε κολα οξειδο µενες ουσίες Ε κολα απανθρακο µενες ουσίες Πολυκυκλικά οξέα Οξ τητα ή αλκαλικ τητα Φθ ριο Προστίθενται 1,5 ml θειικο οξέος σε 100 ml νερο, το διάλυµα θερµαίνεται µέχρι βρασµο και προστίθενται σταγ νες διαλ - µατος KMnO 4 0,1 N, µέχρις του το ροζ χρώµα διατηρείται επί 30 δευτερ λεπτα. Στο θερµ διάλυµα διαλ εται 1 g δείγµατος, ζυγισµένο µε ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκοµέτρηση µε διάλυµα KMnO 4 0,1 N µέχρι να εµφανιστεί ροζ χρώµα που να διατηρείται επί 15 δευτερ λεπτα. εν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσ τερα απ 0,5 ml Το ψυχρ διάλυµα 0,5 g βενζοϊκο οξέος σε 5 ml θειικο οξέος πυκν τητας 94,5-95,5 %, δεν πρέπει να χρωµατίζεται εντον τερα απ ένα υγρ αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριο χου κοβαλτίου TSC, 0,3 ml τριχλωριο χου σιδήρου TSC, 0,1 ml θειικο χαλκο TSC και 4,4 ml νερο Το πρώτο ίζηµα που σχηµατίζεται µε κλασµατική οξίνιση εξουδετερωµένου διαλ µατος βενζοϊκο ασβεστίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικ σηµείο τήξεως απ του βενζοϊκο οξέος Για την εξουδετέρωση 1 g βενζοϊκο ασβεστίου παρουσία φαινυλοφθαλε νης, δεν πρέπει να απαιτο νται περισσ τερα απ 0,25 ml διαλ µατος 0,1 N NaOH ή 0,1 N HCl Ε 214 p-υ ΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟ ΑΙΘΥΛΙΟ Ethylparaben p-οξυβενζοϊκ αιθ λιο p-υδροξυβενζοϊκ αιθ λιο p-υδροξυβενζοϊκ ς αιθυλεστέρας Αριθ. EINECS C 9 H 10 O 3 Μοριακ βάρος 166,8 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99,5 % µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες Σχεδ ν άοσµοι, µικροί άχρωµοι κρ σταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Σηµείο τήξεως 115 C-118 C Β. Θετική δοκιµή p-υδροβενζοϊκών ι ντων Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του p-υδροξυβενζοϊκο οξέος, λαµβανοµένου µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 213 C έως 217 C µετά απ ξήρανση υπ κεν σε ξηραντήρα θειικο οξέος Γ. Θετική δοκιµή αλκο λης

10 1996L0077 EL Θειική τέφρα p-υδροξυβενζοϊκ οξ και σαλικυλικ οξ Υδράργυρις 0,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες 0,05 % κατ ανώτατο ριο 0,35 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε p-υδροξυβενζοϊκ οξ Ε 215 ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ p-υ ΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΑΙΘΥΛΙΟΥ Άλας µε νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκο αιθυλίου Άλας µε νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκο αιθυλεστέρα Αριθ. EINECS C 9 H 9 O 3 -Na Μοριακ βάρος 188,8 Περιεκτικ τητα σε p-υδροξυβενζοϊκ αιθυλεστέρα τουλάχιστον 83 % επί ξηρο Λευκή κρυσταλλική υγροσκοπική σκ νη Α. Σηµείο τήξεως 115 C-118 C µετά απ ξήρανση υπ κεν σε ξηραντήρα θειικο οξέος Β. Θετική δοκιµή p-υδροξυβενζοϊκών ι ντων Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του p-υδροξυβενζοϊκο οξέος που παρέχει το δείγµα, 213 C έως 217 C Γ. Θετική δοκιµή νατρίου. Το ph υδατικο διαλ µατος συγκεντρώσεως 0,1% πρέπει να κυµαίνεται µεταξ 9,9 και 10,3 5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση υπ κεν σε ξηραντήρα θειικο οξέος Θειική τέφρα % p-υδροξυβενζοϊκ οξ και σαλικυλικ οξ 0,35 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε p-υδροξυβενζοϊκ οξ Ε 216 p-υ ΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟ ΠΡΟΠΥΛΙΟ Propylparaben p-οξυβενζοϊκ προπ λιο p-υδροξυβενζοϊκ προπ λιο p-υδροξυβενζοϊκ ς προπυλεστέρας

11 1996L0077 EL Αριθ. EINECS C 10 H 12 O 3 Μοριακ βάρος 180,21 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99,5 % µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες Σχεδ ν άοσµοι, µικροί άχρωµοι κρ σταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Σηµείο τήξεως 95 C-97 C µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες Β. Θετική δοκιµή p-υδροξυβενζοϊκών ι ντων Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του p-υδροξυβενζοϊκο οξέος που παρέχει το δείγµα, 213 C έως 217 C Θειική τέφρα p-υδροξυβενζοϊκ οξ και σαλικυλικ οξ 0,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες 0,05 % κατ ανώτατο ριο 0,35 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε p-υδροξυβενζοϊκ οξ Ε 217 ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ p-υ ΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΠΡΟΠΥΛΙΟΥ Άλας µε νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκο προπυλίου Άλας µε νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκο προπυλεστέρα Αριθ. EINECS C 10 H 11 O 3 Na Μοριακ βάρος 202,21 Περιεκτικ τητα σε p-υδροζυβενζοϊκ προπυλεστέρα τουλάχιστον 85 % επί ξηρο Λευκή ή σχεδ ν λευκή κρυσταλλική υγροσκοπική σκ νη Α. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του εστέρα που λαµβάνεται µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 94 C έως 97 C µετά απ ξήρανση υπ κεν σε ξηραντήρα θειικο οξέος Β. Θετική δοκιµή νατρίου Γ. Το ph υδατικο διαλ µατος συγκεντρώσεως 0,1% πρέπει να κυµαίνεται µεταξ 9,8 και 10,2 5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση υπ κεν σε ξηραντήρα θειικο οξέος Θειική τέφρα % p-υδροξυβενζοϊκ οξ και σαλικυλικ οξ 0,35 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε p-υδροξυβενζοϊκ οξ

12 1996L0077 EL Ε 218 p-υ ΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟ ΜΕΘΥΛΙΟ Methylparaben p-οξυβενζοϊκ µεθ λιο p-υδροξυβενζοϊκ µεθ λιο p-υδροξυβενζοϊκ ς µεθυλεστέρας Αριθ. EINECS C 8 H 8 O 3 Μοριακ βάρος 152,15 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες Σχεδ ν άοσµοι, µικροί άχρωµοι κρ σταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Σηµείο τήξεως 125 C-128 C Β. Θετική δοκιµή p-υδροξυβενζοϊκών ι ντων Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του p-υδροξυβενζοϊκο οξέος που παρέχει το δείγµα, 213 C έως 217 C µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες 0,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες Θειική τέφρα p-υδροξυβενζοϊκ οξ και σαλικυλικ οξ Υδράγρυρος 0,05 % κατ ανώτατο ριο 0,35 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε p-υδροξυβενζοϊκ οξ Ε 219 ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ p-υ ΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ Άλας µε νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκο µεθυλίου Άλας µε νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκο µεθυλεστέρα C 8 H 7 O 3 Na Μοριακ βάρος 174,15 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99,5 % επί ξηρο Λευκή υγροσκοπική σκ νη

13 1996L0077 EL Α. Το λευκ ίζηµα που σχηµατίζεται µε οξίνιση µε υδροχλωρικ οξ υδατικο διαλ µατος συγκεντρώσεως 10 % (w/v) της ένωσης µε νάτριο του p- υδροξυβενζοϊκο µεθυλίου (µε δείκτη χαρτί ηλιοτροπίου) πρέπει, µετά απ έκπλυση µε νερ και ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες, να τήκεται στους 125 C έως 128 C Β. Θετική δοκιµή νατρίου Γ. ph διαλ µατος συγκεντρώσεως 0,1% σε νερ απαλλαγµένο απ διοξείδιο του άνθρακα: τουλάχιστον 9,7 και χι υψηλ τερο απ 10,3 Υγρασία Θειική τέφρα p-υδροξυβενζοϊκ οξ και σαλικυλικ οξ 5 % κατ ανώτατο ριο (µέθοδος Karl Fischer) 40 %-44,5 % επί ξηρο 0,35 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε p-υδροξυβενζοϊκ οξ Ε 220 ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ιοξείδιο του θείου Ανυδρίτης του θειώδους οξέος Αριθ. EINECS SO 2 Μοριακ βάρος 64,07 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % Άχρωµο, άφλεκτο αέριο µε έντονη αποπνικτική οσµή Α. Θετική δοκιµή θείου Υγρασία Μη πτητικ υπ λειµµα Τριοξείδιο του θείου Σελήνιο Αέρια που, υπ κανονικές συνθήκες, δεν περιέχονται στον ατµοσφαιρικ αέρα 0,05 % κατ ανώτατο ριο 0,01% κατ ανώτατο ριο 0,1% κατ ανώτατο ριο Κανένα ίχνος

14 1996L0077 EL Ε 221 ΘΕΙΩ ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ Θειώδες νάτριο (άνυδρο ή ένυδρο) Αριθ. EINECS Άνυδρο: Na 2 SO 3 Ένυδρο µε επτά µ ρια νερο : Na 2 SO 3 7H 2 O Μοριακ βάρος Άνυδρο: 126,04 Ένυδρο µε επτά µ ρια νερο : 252,16 Άνυδρο: Περιεκτικ τητα σε Na 2 SO 3 τουλάχιστον 95 % και σε SO 2 τουλάχιστον 48 % Ένυδρο µε επτά µ ρια νερο : Περιεκτικ τητα σε Na 2 SO 3 τουλάχιστον 48 % και σε SO 2 τουλάχιστον 24 % Λευκή κρυσταλλική σκ νη ή άχρωµοι κρ σταλλοι Α. Θετικές δοκιµές θειωδών ι ντων και νατρίου Β. Το ph διαλ µατος συγκεντρώσεως 10 % (άνυδρη ουσία) ή 20 % (ένυδρη ουσία) κυµαίνεται µεταξ 8,5 και 11,50 Θειοθειικά ι ντα 0,1% κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σελήνιο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Ε 222 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩ ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ξινο θειώδες νάτριο ιθειώδες νάτριο Αριθ. EINECS NaHSO 3 σε υδατικ διάλυµα Μοριακ βάρος 104,06 Περιεκτικ τητα σε NaHSO 3 τουλάχιστον 32 % ιαυγές, άχρωµο έως κίτρινο διάλυµα Α. Θετικές δοκιµές θειωδών ι ντων και νατρίου

15 1996L0077 EL Β. Το ph υδατικο διαλ µατος συγκεντρώσεως 10 % κυµαίνεται µεταξ 2,5 και 5,5 Σίδηρος 50 mg/kg Na 2 SO 3 κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σελήνιο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Ε 223 ΠΥΡΟΘΕΙΩ ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ Πυροθειώδες νάτριο Πενταοξοδιθειικ νάτριο Αριθ. EINECS Na 2 S 2 O 5 Μοριακ βάρος 190,11 Περιεκτικ τητα σε Na 2 S 2 O 5 τουλάχιστον 95 % και σε SO 2 τουλάχιστον 64 % Κρ σταλλοι ή κρυσταλλική σκ νη λευκο χρώµατος Α. Θετικές δοκιµές θειωδών ι ντων και νατρίου Β. Το ph υδατικο διαλ µατος συγκεντρώσεως 10 % κυµαίνεται µεταξ 4,0 και 5,5 Θειοθειικά ι ντα 0,1% κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σελήνιο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Ε 224 ΠΥΡΟΘΕΙΩ ΕΣ ΚΑΛΙΟ Πυροθειώδες κάλιο Πενταοξοδιθειικ κάλιο Αριθ. EINECS K 2 S 2 O 5 Μοριακ βάρος 222,33

16 1996L0077 EL Περιεκτικ τητα σε K 2 S 2 O 5 τουλάχιστον 90 % και σε SO 2 τουλάχιστον 51,8 % ενώ το υπ λοιπο είναι σχεδ ν εξ ολοκλήρου θειικ κάλιο Άχρωµοι κρ σταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Θετικές δοκιµές θειωδών ι ντων και καλίου Θειοθειικά ι ντα 0,1% κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σελήνιο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Ε 226 ΘΕΙΩ ΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Θειώδες ασβέστιο Αριθ. EINECS CaSO 3. 2H2 O Μοριακ βάρος 156,17 Περιεκτικ τητα σε CaSO 3. 2H2 O τουλάχιστον 95 % και σε SO 2 τουλάχιστον 39 % Άχρωµοι κρ σταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Θετικές δοκιµές θειωδών ι ντων και ασβεστίου Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σελήνιο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Ε 227 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩ ΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ξινο θειώδες ασβέστιο ιθειώδες ασβέστιο Αριθ. EINECS Ca(HSO 3 ) 2 Μοριακ βάρος 202,22

17 1996L0077 EL έως 8 % (w/v) διοξειδίου του θείου και 2,5 έως 3,5 % (w/v) διοξειδίου του ασβεστίου, που αντιστοιχο ν σε 10 έως 14 % (w/v) οξίνου θειώδους ασβεστίου [Ca(HSO 3 ) 2 ] ιαυγές πρασινοκίτρινο υδατικ διάλυµα µε χαρακτηριστική οσµή διοξειδίου του θείου Α. Θετικές δοκιµές θειωδών ι ντων και ασβεστίου Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σελήνιο επί της περιεκτικ τητς σε SO 2 Ε 228 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩ ΕΣ ΚΑΛΙΟ ξινο θειώδες κάλιο ιθειώδες κάλιο Αριθ. EINECS KHSO 3 σε µορφή υδατικο διαλ µατος Μοριακ βάρος 120,17 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 280 g KHSO 3 ανά λίτρο (ή 150 gso 2 ανά λίτρο) ιαυγές άχρωµο υδατικ διάλυµα Α. Θετικές δοκιµές θειωδών ι ντων και καλίου Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σελήνιο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Ε 230 ΙΦΑΙΝΥΛΙΟ 1,1- ιαφαιν λιο Αριθ. EINECS C 12 H 10 Μοριακ βάρος 154,20 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99,8 %

18 1996L0077 EL Λευκ ή ωχροκίτρινο έως κεχριµπαρ χρωµο κρυσταλλικ στερε µε χαρακτηριστική οσµή Α. Σηµείο τήξεως 68,5 C-70,5 C Β. Θερµοκρασία αποστάξεως Αποστάζει πλήρως στην περιοχή 252,5 C-257,5 C µε ε ρος σ.ζ. 2,5 C Βενζ λιο Αρωµατικές αµίνες Φαινολοπαράγωγα Ε κολα απανθρακο µενες ουσίες Παράγωγα τριφαινυλίου και πολυφαινυλίων ανωτέρων 2 mg/kg (ως ανιλίνη) 5 mg/kg (ως φαιν λη) Το ψυχρ διάλυµα 0,5 g διφαιν λιο σε 5 ml θειικο οξέος πυκν τητας 94,5-95,5 % δεν πρέπει να χρωµατίζεται εντον τερα απ ένα υγρ αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριο χου κοβαλτίου TSC, 0,3 ml τριχλωριο χου σιδήρου TSC, 0,1 ml θειικο χαλκο TSC και 4,4 ml νερο 0,2 % κατ ανώτατο ριο Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες Απουσία Ε 231 Ο-ΦΑΙΝΥΛΟΦΑΙΝΟΛΗ (1,1- ιφαινυλ)- λη-2 2-Υδροξυ-διφαιν λιο o-υδροξυ-διφαιν λιο Αριθ. EINECS C 12 H 10 O Μοριακ βάρος 170,20 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % Λευκή ή υποκίτρινη κρυσταλλική σκ νη Α. Σηµείο τήξεως 56 C-58 C Β. Θετική δοκιµή φαινολών Με την προσθήκη διαλ µατος τριχλωριο χου σιδήρου συγκεντρώσεως 10 % σε αιθανολικ διάλυµα της ουσίας (1 g σε 10 ml), εµφανίζεται πράσινη χρώση Θειική τέφρα ιφαινυλαιθέρας p-φαινυλοφαιν λη 0,05 % κατ ανώτατο ριο 0,3 % κατ ανώτατο ριο 0,1% κατ ανώτατο ριο Ναφθ λη-10,01% κατ ανώτατο ριο

19 1996L0077 EL Ε 232 Ο-ΦΑΙΝΥΛΟΦΑΙΝΟΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ο-φαινυλοφαινικ νάτριο, άλας µε νάτριο της o-φαινυλοφαιν λης ο-φαινυλοφαινολικ νάτριο Αριθ. EINECS C 12 H 9 ONa. 4H 2 O Μοριακ βάρος 264,26 Περιεκτικ τητα σε C 12 H 9 ONa. 4H 2 O τουλάχιστον 97 % Λευκή ή υποκίτρινη κρυσταλλική σκ νη Α. Θετικές δοκιµές φαινολών και νατρίου Β. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως της ο-φαινυλοφαιν λης που παρέχει το δείγµα µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 56 C-58 C µετά απ ξήρανση σε ξηραντήρα θειικο οξέος Γ. Το ph υδατικο διαλ µατος συγκεντρώσεως 2,0 % πρέπει να κυµαίνεται µεταξ 11,1 και 11,8 ιφαινυλαιθέρας p-φαινυλοφαιν λη 0,3 % κατ ανώτατο ριο 0,1% κατ ανώτατο ριο Ναφθ λη-10,01% κατ ανώτατο ριο Ε 233 ΘΕΙΑΒΕΝ ΑΖΟΛΙΟ 4-(2-Βενζιµιδαζολυλ) θειαζ λιο 2-(4-Θειαζολυλ)-1Η-βενζιµιδαζ λιο Αριθ. EINECS C 10 H 7 N 3 S Μοριακ βάρος 201,26 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 98 % επί ξηρο Λευκή ή σχεδ ν λευκή άοσµη σκ νη Α. Σηµείο τήξεως 296 C-303 C

20 1996L0077 EL Β. Φασµατοµετρία Μέγιστα απορρ φησης σε περιβάλλον HCl 0,1 N (0,0005 % w/v) σε µήκη κ µατος 302 nm, 258 nm και 243 nm E 1% 1cm στα 302 ±2 nm: περίπου 1230 E 1% 1cm στα 258 ±2 nm: περίπου 200 E 1% 1cm στα 243 ±2 nm: περίπου 620 Λ γος απορρ φησης 243 nm/302 nm = 0,47 έως 0,53 Λ γος απορρ φησης 258 nm/302 nm = 0,14 έως 0,18 Υγρασία Θειική τέφρα Σελίνιο 0,5 % κατ ανώτατο ριο (µέθοδος Karl Fischer) 0,2 % κατ ανώτατο ριο Ε 234 ΝΙΣΙΝΗ Η νισίνη συνίσταται απ πολλά συγγενή πολυπεπτίδια, τα οποία παράγονται απ άγρια στελέχη Streptococcus lactis, οµάδα N Lancefield Αριθ. EINECS C 143 H 230 N 42 O 37 S 7 Μοριακ βάρος 3 354,12 Περιεκτικ τητα του συµπυκνώµατος νισίνης τουλάχιστον 900 µονάδες ανά mg σε µείγµα στερεών υπολειµµάτων χωρίς λίπος γάλακτος και ελάχιστη περιεκτικ τητα σε χλωριο χο νάτριο 50 % Λευκή σκ νη 3 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 102 C-103 C µέχρι σταθερο βάρους Ε 235 ΝΑΤΑΜΥΚΙΝΗ Πιµαρικίνη Η ναταµυκίνη είναι µυκητοκτ νο της οµάδας των πολυενικών µακρολιδών και παράγεται απ άγρια στελέχη Streptomyces natalensis ή Streptococcus lactis Αριθ. EINECS C 33 H 47 O 13 N Μοριακ βάρος 665,74 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 95 % επί ξηρο Λευκή έως υπ λευκη κρυσταλλική σκ νη

21 1996L0077 EL Α. Χρωστικές αντιδράσεις Μερικοί κρ σταλλοι ναταµυκίνης, ταν προστεθο ν επάνω σε πλάκα σταγονοµετρικής ανάλυσης σε µία σταγ να: πυκνο υδροχλωρικο οξέος, παρέχουν µπλε χρώση, πυκνο φωσφορικο οξέος, παρέχουν πράσινη χρώση, η οποία, µετά απ λίγα λεπτά, µεταβάλλεται σε ανοικτή κ κκινη Β. Φασµατοµετρία Το φάσµα διαλ µατος συγκεντρώσεως 0,0005 % w/v σε µεθανολικ διάλυµα οξικο οξέος συγκεντρώσεως 1%, παρουσιάζει µέγιστα απορρ φησης σε µήκη κ µατος 290 nm, 303 nm και 318 nm, µια µικρή κορυφή στα 280 nm περίπου και ελάχιστα απορρ φησης στα 250 nm, 295,5 nm και 311 nm Γ. ph 5,5-7,5 (διάλυµα συγκεντρώσεως 1% w/v σε µείγµα 20 µερών διµεθυλοφορµαµιδίου και 80 µερών νερο που έχει προηγουµένως εξουδετερωθεί). Ειδική στροφική ικαν τητα ½αŠ 20 D = έως (διάλυµα συγκεντρώσεως 1% w/v σε παγ µορφο οξικ οξ στους 20 C και υπολογισµ ς επί ξηρο ) 8 % κατ ανώτατο ριο (υπ κεν στους 60 C, υπεράνω P 2 O 5, µέχρι σταθερο βάρους) Θειική τέφρα Μικροβιολογικά κριτήρια: καταµέτρηση λων των ζώντων µικροοργανισµών 0,5 % κατ ανώτατο ριο 100 ανά γραµµάριο κατ ανώτατο ριο Ε 239 ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΤΕΤΡΑΜΙΝΗ Εξαµίνη, µεθεναµίνη 1,3,5,7-Τετρααζω-τρικυκλο [ ,7 ]-δεκάνιο, εξαµεθυλενοτετραµίνη Αριθ. EINECS C 6 H 12 N 4 Μοριακ βάρος 140,19 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρο Άχρωµη ή λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Θετικές δοκιµές φορµαλδε δης και αµµωνίας Β. Σηµείο εξάχνωσης: 260 C περίπου 0,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση υπ κεν στους 105 C υπεράνω P 2 O 5, επί 2 ώρες Θειική τέφρα 0,05 % κατ ανώτατο ριο Θειικά ι ντα 0,005 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε SO 4

22 1996L0077 EL Ι ντα χλωρίου Άλατα αµµωνίου 0,005 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε Cl εν ανιχνε ονται Ε 242 ΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΙΜΕΘΥΛΙΟ DMDC Πυροκαρβονικ διµεθ λιο ικαρβονικ διµεθ λιο Πυροκαρβονικ ς διµεθυλεστέρας Αριθ. EINECS C 4 H 6 O 5 Μοριακ βάρος 134,09 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99,8 % Άχρωµο υγρ, διασπώµενο ταν διαλυθεί σε νερ. Είναι διαβρωτικ για το δέρµα και τα µάτια και τοξικ µέσω της εισπνοής και της κατάποσης Α. ιάσπαση Θετικές δοκιµές CO 2 και µεθαν λης µετά απ αραίωση Β. Σηµείο τήξεως Σηµείο ζέσεως 17 C 172 C µε διάσπαση Γ. Πυκν τητα στους 20 C 1,25 g/cm 3 περίπου. Φάσµα υπερ θρου Μέγιστα απορρ φησης σε µήκη κ µατος 1156 και 1832 cm 1 Καρβονικ διµεθ λιο Ολικ χλώριο 0,2 % κατ ανώτατο ριο Ε 249 ΝΙΤΡΩ ΕΣ ΚΑΛΙΟ Νιτρώδες κάλιο Αριθ. EINECS KNO 2 Μοριακ βάρος 85,11 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 95 % επί ξηρο ( 4 ) Λευκοί ή ελαφρώς κίτρινοι κ κκοι, υγροποιο µενοι κατ πιν απορροφήσεως υδρατµών

23 1996L0077 EL Α. Θετικές δοκιµές νιτρωδών ι ντων και καλίου Β. ph διαλ µατος συγκεντρώσεως 5 % Τουλάχιστον 6,0 και χι υψηλ τερο απ 9,0 3 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση υπεράνω silica gel 4 ώρες Ε 250 ΝΙΤΡΩ ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ Νιτρώδες νάτριο Αριθ. EINECS NaNO 2 Μοριακ βάρος 69,00 Περιεκτικ τητα τολάχιστον 97 % επί ξηρο ( 4 ) Λευκή κρυσταλλική σκ νη ή υποκίτρινοι σβώλοι Α. Θετικές δοκιµές νιτρωδών ι ντων και νατρίου 0,25 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση υπεράνω silica gel επί 4 ώρες Ε 251 ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Νίτρο της Χιλής Νικτρική σ δα Νιτρικ νάτριο Αριθ. EINECS NANO 3 Μοριακ βάρος 85,00 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % µετά απ ξήρανση στους 105 C επί 4 ώρες Λευκή, κρυσταλλική, ελαφρώς υγροσκοπική σκ νη

24 1996L0077 EL Α. Θετικές δοκιµές νιτρικών ι ντων και νατρίου Β. ph διαλ µατος συγκεντρώσεως 5 % Τουλάχιστον 5,5 και χι υψηλ τερο απ 8,3 Γ. Σηµείο τήξεως ±308 C 2 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 105 C επί 4 ώρες Νιτρώδη ι ντα 30 mg/kg κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένα σε NaNO 2 Ε 252 ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ Νίτρο Νιτρικ κάλιο Αριθ. EINECS KNO 3 Μοριακ βάρος 101,11 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρο Λευκή κρυσταλλική σκ νη ή διαφανή πρίσµατα µε ψυχρή, αλµυρή και δριµεία γε ση Α. Θετικές δοκιµές νιτρικών ι ντων και καλίου Β. ph διαλ µατος συγκεντρώσεως 5 % Τουλάχιστον 4,5 και χι υψηλ τερο απ 8,5 1% κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 105 C επί 4 ώρες Νιτρώδη ι ντα 20 mg/kg κατ ανώτατο ριο (ως KNO 2 ) Ε 260 ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Οξικ οξ Αιθανικ οξ Αριθ. EINECS C 2 H 4 O 2 Μοριακ βάρος 60,05

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.10.2008 022.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης http://www.agrool.gr 1 of 130 Σαρρής Φ. Παναγιώτης Μοριακός Βιολόγος Κλινική Χηµεία-MSc, Φυτοµικροβιολογία-Βιοτεχνολογία-MSc.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» Email : stvrentzou@gmail.com www.ma8eno.gr 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.6.2014 EL L 166/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 601/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.4.2014 L 106/7 ΚΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 354/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης πριλίου 2014 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ Systemberater_GRIE_test.qxd 15.02.2006 12:39 Uhr Seite 24 ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ CETOL/RUBBOL S Y S T E M B E R A T E R Deutschland Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße

Διαβάστε περισσότερα