των γλυκαντικών υλών Τροποποιείται απ : αριθ. σελίδα ηµεροµηνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "των γλυκαντικών υλών Τροποποιείται απ : αριθ. σελίδα ηµεροµηνία"

Transcript

1 1996L0077 EL Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ96/77/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας εκεµβρίου 1996 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρ τητας για τα πρ σθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 339 της , σ. 1) Τροποποιείται απ : Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία "M1 Οδηγία 98/86/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεµβρίου 1998 L

2 1996L0077 EL Ο ΗΓΙΑ96/77/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας εκεµβρίου 1996 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρ τητας για τα πρ σθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπ ψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας, την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα πρ σθετα που επιτρέπεται να χρησιµοποιο νται στα τρ φιµα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή ( 1 ), πως τροποποιήθηκε απ την οδηγία 93/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α), Μετά απ διαβο λουση της επιστηµονικής επιτροπής για την ανθρώπινη διατροφή, Εκτιµώντας: τι είναι αναγκαίο να θεσπιστο ν κριτήρια καθαρ τητας για λα τα πρ σθετα πλην των χρωστικών και γλυκαντικών υλών που αναφέρονται στην οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1995, για τα πρ σθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών ( 3 ). τι είναι αναγκαίο να αντικατασταθο ν τα κριτήρια καθαρ τητας που θεσπίστηκαν στην οδηγία 65/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 1965, περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρ τητας των συντηρητικών που µπορο ν να χρησιµοποιο νται στα τρ φιµα τα οποία προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή ( 4 ), πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την οδηγία 86/604/ΕΟΚ ( 5 ). τι είναι αναγκαίο να αντικατασταθο ν τα κριτήρια καθαρ τητας που θεσπίστηκαν στην οδηγία 78/664/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περι θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρ τητας για τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτική δράση και µπορο ν να χρησιµοποιο νται στα τρ φιµα ( 6 ), πως τροποποιήθηκε απ την οδηγία 82/712/ΕΟΚ ( 7 ). τι είναι σκ πιµο, συνεπώς, να καταργηθο ν οι οδηγίες 65/66/ΕΟΚ και 78/664/ΕΟΚ. τι είναι αναγκαίο να ληφθο ν υπ ψη οι προδιαγραφές και οι αναλυτικές τεχνικές για τα πρ σθετα που περιέχονται στον Codex Alimentarius πως καταρτίσθηκε απ την κοινή επιτροπή εµπειρογνω- µ νων των FAO/ΠΟΥ για τα πρ σθετα τροφίµων (JECFA). τι τα πρ σθετα τροφίµων που παρασκευάζονται µε µεθ δους παραγωγής ή απ πρώτες λες σηµαντικά διαφορετικές απ εκείνες που καλ πτει η αξιολ γηση της επιστηµονικής επιτροπής τροφίµων ή διαφορετικές απ τις αναφερ µενες στην παρο σα οδηγία, πρέπει να παραπέµπονται στην εν λ γω επιτροπή για πλήρη αξιολ γηση, µε ιδιαίτερη έµφαση στα κριτήρια καθαρ τητας. τι τα µέτρα που προβλέπονται στην παρο σα οδηγία είναι σ µφωνα µε τη γνώµη της µ νιµης επιτροπής τροφίµων, ( 1 ) ΕΕ αριθ. L40της , σ. 27. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 237 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ αριθ. L61της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ αριθ. 22 της , σ ( 5 ) ΕΕ αριθ. L 352 της , σ. 45. ( 6 ) ΕΕ αριθ. L 223 της , σ. 30. ( 7 ) ΕΕ αριθ. L 297 της , σ. 31.

3 1996L0077 EL ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα κριτήρια καθαρ τητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ για τα πρ σθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών, που καλ πτονται απ την οδηγία 95/2/ΕΚ, καθορίζονται στο παράρτηµα.!m1 Άρθρο 2 Τα κριτήρια καθαρ τητας που αναφέρονται στο άρθρο 1αντικαθιστο ν τα κριτήρια καθαρ τητας που καθορίζονται στις οδηγίες 65/66/ΕΟΚ, 78/663/ΕΟΚ και 78/664/ΕΟΚ. Άρθρο 3 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθο ν µε την παρο σα οδηγία πριν την 1η Ιουλίου Πληροφορο ν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. ταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λ γω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρο σα οδηγία ή συνοδε ονται απ παρ µοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρ πος της παραποµπής καθορίζεται απ τα κράτη µέλη. 2. Επιτρέπεται η εµπορία των προϊ ντων που δεν ανταποκρίνονται µεν στην παρο σα οδηγία αλλά έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισηµανθεί πριν απ την 1η Ιουλίου 1997, µέχρι να εξαντληθο ν τα αποθέµατα. Άρθρο 4 Η παρο σα οδηγία αρχίζει να ισχ ει την εικοστή ηµέρα απ τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 5 Η παρο σα οδηγία απευθ νεται στα κράτη µέλη.

4 1996L0077 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 200 ΣΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ Σορβικ οξ Trans-trans-2,4-εξαδιενικ οξ Αριθ. EINECS C 6 H 8 O 2 Μοριακ βάρος 112,12 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρο Άχρωµες βελ νες ή λευκή ρέουσα σκ νη, µε ελαφρά χαρακτηριστική οσµή, της οποίας το χρώµα δεν µεταβάλλεται µετά απ θέρµανση στους 105 C επί 90 λεπτά Α. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως 133 C έως 135 C µετά απ ξήρανση υπ κεν επί 4 ώρες σε ξηραντήρα θειικο οξέος Β. Φασµατοµετρία Μέγιστο απορρ φησης διαλ µατος σορβικο οξέος σε ισοπροπαν λη (1: ) σε µήκος κ µατος 254±2 nm Γ. Θετική δοκιµή ανίχνευσης διπλών δεσµών. Σηµείο εξάχνωσης 80 C Υγρασία Θειική τέφρα Αλδε δες 0,5 % κατ ανώτατο ριο (µέθοδος Karl Fischer) 0,2 % κατ ανώτατο ριο 0,1% κατ ανώτατο ριο (ως φορµαλδε δη) Ε 202 ΣΟΡΒΙΚΟ ΚΑΛΙΟ Σορβικ κάλιο (Ε,Ε)-2,4,-εξαδιενικ κάλιο Άλας µε κάλιο του trans, trans-2,4-εξαδιενικο οξέος Αριθ. EINECS C 6 H 7 O 2 K Μοριακ βάρος 150,22 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρο Λευκή κρυσταλλική σκ νη, της οποίας το χρώµα δεν µεταβάλλεται µετά απ θέρµανση στους 105 C επί 90 λεπτά

5 1996L0077 EL Α. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του σορβικο οξέος, λαµβαν µενου µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 133 C έως 135 C µετά απ ξήρανση υπ κεν επί 4 ώρες σε ξηραντήρα θειικο οξέος Β. Θετικές δοκιµές ανίχνευσης καλίου και διπλών δεσµών 1,0 % κατ ανώτατο ριο (105 C, 3 ώρες) Οξ τητα ή αλκοολικ τητα 1,0 % περίπου κατ ανώτατο ριο (ως σορβικ οξ ή K 2 CO 3 ) Αλδε δες 0,1% κατ ανώτατο ριο, εκφραζ µενο σε φορµαλδε δη Ε 203 ΣΟΡΒΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Σορβικ ασβέστιο Άλας µε ασβέστιο του trans, trans-2,4-εξαδιενικο οξέος Αριθ. EINECS C 12 H 14 O 4 Ca Μοριακ βάρος 262,32 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 98 % επί ξηρο Λευκή λεπτή κρυσταλλική σκ νη, της οποίας το χρώµα δεν µεταβάλλεται µετά απ θέρµανση στους 105 C επί 90 λεπτά Α. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του σορβικο οξέος, λαµβαν µενου µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 133 C έως 135 C µετά απ ξήρανση υπ κεν επί 4 ώρες σε ξηραντήρα θειικο οξέος Β. Θετικές δοκιµές ανίχνευσης ασβεστίου και διπλών δεσµών Αλδε δες Φθ ριο 2,0 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση υπ κεν επί 4 ώρες σε ξηραντήρα θειικο οξέος 0,1% κατ ανώτατο ριο, εκφραζ µενο σε φορµαλδε δη

6 1996L0077 EL Ε 210 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΟΞΥ Βενζοϊκ οξ Βενζολοκαρβονικ οξ Φαινυλοκαρβονικ οξ Αριθ. EINECS C 7 H 6 O 2 Μοριακ βάρος 122,12 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99,5 % επί ξηρο Λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Σηµείο τήξεως 121,5 C-123,5 C Β. Θετική δοκιµή εξάχνωσης και θετική δοκιµή βενζοϊκών ι ντων ph Θειική τέφρα 0,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση επί 3 ώρες υπεράνω θειικο οξέος Περίπου 4 (υδατικ διάλυµα) 0,05 % κατ ανώτατο ριο Χλωριο χες οργανικές ενώσεις 0,07 %, κατ ανώτατο ριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,3 % εκφρασµένο σε χλωροβενζοϊκ οξ Ε κολα οξειδο µενες ουσίες Ε κολα απανθρακο µενες ουσίες Πολυκυκλικά οξέα Προστίθενται 1,5 ml θειικο οξέος σε 100 ml νερο, το διάλυµα θερµαίνεται µέχρι βρασµο και προστίθενται σταγ νες διαλ - µατος KMnO 4 0,1 N, µέχρις του το ροζ χρώµα διατηρείται επί 30 δευτερ λεπτα. Στο θερµ διάλυµα διαλ εται 1 g δείγµατος, ζυγισµένο µε ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκοµέτρηση µε διάλυµα KMnO 4 0,1 N µέχρι να εµφανιστεί ροζ χρώµα που να διατηρείται επί 15 δευτερ λεπτα. εν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσ τερα απ 0,5 ml Το ψυχρ διάλυµα 0,5 g βενζοϊκο οξέος σε 5 ml θειικο οξέος πυκν τητας 94,5-95,5 % δεν πρέπει να χρωµατίζεται εντον τερα απ ένα υγρ αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριο χου κοβαλτίου TSC ( 1 ), 0,3 ml τριχλωριο χου σιδήρου TSC ( 2 ), 0,1 ml θειικο χαλκο TSC ( 3 ) και 4,4 ml νερο Το πρώτο ίζηµα που σχηµατίζεται µε κλασµατική οξίνιση εξουδετερωµένου διαλ µατος βενζοϊκο οξέος, δεν πρέπει να έχει διαφορετικ σηµείο τήξεως απ του βενζοϊκο οξέος Ε 211 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Βενζοϊκ νάτριο Άλας µε νάτριο του βενζολοκαρβονικο οξέος Άλας µε νάτριο του φαινυλοκαρβονικο οξέος Αριθ. EINECS C 7 H 5 O 2 Na

7 1996L0077 EL Μοριακ βάρος 144,11 Περιεκτικ τητα σε C 7 H 5 O 2 Na ή τουλάχιστον 99 % µετά απ ξήρανση στους 105 C επί 4 ώρες Λευκ, σχεδ ν άοσµο, κρυσταλλικ στερε σε σκ νη ή κ κκους Α. ιαλυτ τητα Ευδιάλυτο στο νερ, ελάχιστα διαλυτ σε αιθαν λη Β. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του βενζοϊκο οξέος Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του βενζοϊκο οξέος, λαµβανοµένου µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 121,5 C-123,5 C µετά απ ξήρανση σε ξηραντήρα θειικο οξέος Γ. Θετικές δοκιµές βενζοϊκών ι ντων και νατρίου 1,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 105 C επί 4 ώρες Ε κολα οξειδο µενες ουσίες Πολυκυκλικά οξέα Προστίθενται 1,5 ml θειικο οξέος σε 100 ml νερο, το διάλυµα θερµαίνεται µέχρι βρασµο και προστίθενται σταγ νες διαλ - µατος KMnO 4 0,1 N, µέχρις του το ροζ χρώµα διατηρείται επί 30 δευτερ λεπτα. Στο θερµ διάλυµα διαλ εται 1 g δείγµατος, ζυγισµένο µε ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκοµέτρηση µε διάλυµα KMnO 4 0,1 N µέχρι να εµφανιστεί ροζ χρώµα που να διατηρείται επί 15 δευτερ λεπτα. εν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσ τερα απ 0,5 ml Το πρώτο ίζηµα που σχηµατίζεται µε κλασµατική οξίνιση εξουδετερωµένου διαλ µατος βενζοϊκο νατρίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικ σηµείο τήξεως απ του βενζοϊκο οξέος Χλωριο χες οργανικές ενώσεις 0,06 % κατ ανώτατο ριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25 % εκφρασµένο σε χλωροβενζοϊκ οξ Οξ τητα ή αλκαλικ τητα Για την εξουδετέρωση 1 g βενζοϊκο νατρίου παρουσία φαινολοφθαλε νης, δεν πρέπει να απαιτο νται περισσ τερα απ 0,25 ml διαλ µατος 0,1 N NaOH ή 0,1 N HCl Ε 212 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΚΑΛΙΟ Βενζοϊκ κάλιο Άλας µε κάλιο του βενζολοκαρβονικο οξέος Άλας µε κάλιο του φαινυλοκαρβονικο οξέος Αριθ. EINECS C 7 H 5 KO 2. 3H2 O Μοριακ βάρος 214,27 Περιεκτικ τητα σε C 7 H 5 KO 2 τουλάχιστον 99 % µετά απ ξήρανση στους 105 C µέχρι σταθερο βάρους Λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του βενζοϊκο οξέος, λαµβανοµένου µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 121,5 C- 123,5 C µετά απ ξήρανση υπ κεν σε ξηραντήρα θειικο οξέος

8 1996L0077 EL Β. Θετικές δοκιµές βενζοϊκών ι ντων και καλίου 26,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 105 C Χλωριο χες οργανικές ενώσεις 0,06 % κατ ανώτατο ριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25 % εκφρασµένο σε χλωροβενζοϊκ οξ Ε κολα οξειδο µενες ουσίες Ε κολα απανθρακο µενες ουσίες Πολυκυκλικά οξέα Οξ τητα ή αλκαλικ τητα Προστίθενται 1,5 ml θειικο οξέος σε 100 ml νερο, το διάλυµα θερµαίνεται µέχρι βρασµο και προστίθενται σταγ νες διαλ - µατος KMnO 4 0,1 N, µέχρις του το ροζ χρώµα διατηρείται επί 30 δευτερ λεπτα. Στο θερµ διάλυµα διαλ εται 1 g δείγµατος, ζυγισµένο µε ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκοµέτρηση µε διάλυµα KMnO 4 0,1 N µέχρι να εµφανιστεί ροζ χρώµα που να διατηρείται επί 15 δευτερ λεπτα. εν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσ τερα απ 0,5 ml Το ψυχρ διάλυµα 0,5 g βενζοϊκο οξέος σε 5 ml θειικο οξέος πυκν τητας 94,5-95,5 % δεν πρέπει να χρωµατίζεται εντον τερα απ ένα υγρ αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριο χου κοβαλτίου TSC, 0,3 ml τριχλωριο χου σιδήρου TSC, 0,1 ml θειικο χαλκο TSC και 4,4 ml νερο Το πρώτο ίζηµα που σχηµατίζεται µε κλασµατική οξίνιση εξουδετερωµένου διαλ µατος βενζοϊκο καλίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικ σηµείο τήξεως απ του βενζοϊκο οξέος Για την εξουδετέρωση 1 g βενζοϊκο καλίου παρουσία φαινολοφθαλε νης, δεν πρέπει να απαιτο νται περισσ τερα απ 0,25 ml διαλ µατος NaOH 0,1 N ή HCl 0,1 N Ε 213 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Βενζοϊκ ασβέστιο ιβενζοϊκ ασβέστιο Αριθ. EINECS Άνυδρο: C 14 H 10 O 4 Ca Ένυδρο µε 1 µ ριο νερο : Ένυδρο µε 3 µ ρια νερο : C 14 H 10 O 4 Ca. H 2 O C 14 H 10 O 4 CA. 3H 2 O Μοριακ βάρος Άνυδρο: 282,31 Ένυδρο µε 1 µ ριο νερο : Ένυδρο µε 3 µ ρια νερο : 300,32 336,36 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % µετά απ ξήρανση στους 105 C Λευκοί ή άχρωµοι κρ σταλλοι ή λευκή σκ νη Α. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του βενζοϊκο οξέος, λαµβανοµένου µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 121,5 C- 123,5 C µετά απ ξήρανση υπ κεν σε ξηραντήρα θειικο οξέος

9 1996L0077 EL Β. Θετικές δοκιµές βενζοϊκών ι ντων και ασβεστίου Ύλες αδιάλυτες στο νερ 17,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 105 C µέχρι σταθερο βάρους 0,3 % κατ ανώτατο ριο Χλωριο χες οργανικές ενώσεις 0,06 % κατ ανώτατο ριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25 % εκφρασµένο σε χλωροβενζοϊκ οξ Ε κολα οξειδο µενες ουσίες Ε κολα απανθρακο µενες ουσίες Πολυκυκλικά οξέα Οξ τητα ή αλκαλικ τητα Φθ ριο Προστίθενται 1,5 ml θειικο οξέος σε 100 ml νερο, το διάλυµα θερµαίνεται µέχρι βρασµο και προστίθενται σταγ νες διαλ - µατος KMnO 4 0,1 N, µέχρις του το ροζ χρώµα διατηρείται επί 30 δευτερ λεπτα. Στο θερµ διάλυµα διαλ εται 1 g δείγµατος, ζυγισµένο µε ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκοµέτρηση µε διάλυµα KMnO 4 0,1 N µέχρι να εµφανιστεί ροζ χρώµα που να διατηρείται επί 15 δευτερ λεπτα. εν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσ τερα απ 0,5 ml Το ψυχρ διάλυµα 0,5 g βενζοϊκο οξέος σε 5 ml θειικο οξέος πυκν τητας 94,5-95,5 %, δεν πρέπει να χρωµατίζεται εντον τερα απ ένα υγρ αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριο χου κοβαλτίου TSC, 0,3 ml τριχλωριο χου σιδήρου TSC, 0,1 ml θειικο χαλκο TSC και 4,4 ml νερο Το πρώτο ίζηµα που σχηµατίζεται µε κλασµατική οξίνιση εξουδετερωµένου διαλ µατος βενζοϊκο ασβεστίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικ σηµείο τήξεως απ του βενζοϊκο οξέος Για την εξουδετέρωση 1 g βενζοϊκο ασβεστίου παρουσία φαινυλοφθαλε νης, δεν πρέπει να απαιτο νται περισσ τερα απ 0,25 ml διαλ µατος 0,1 N NaOH ή 0,1 N HCl Ε 214 p-υ ΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟ ΑΙΘΥΛΙΟ Ethylparaben p-οξυβενζοϊκ αιθ λιο p-υδροξυβενζοϊκ αιθ λιο p-υδροξυβενζοϊκ ς αιθυλεστέρας Αριθ. EINECS C 9 H 10 O 3 Μοριακ βάρος 166,8 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99,5 % µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες Σχεδ ν άοσµοι, µικροί άχρωµοι κρ σταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Σηµείο τήξεως 115 C-118 C Β. Θετική δοκιµή p-υδροβενζοϊκών ι ντων Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του p-υδροξυβενζοϊκο οξέος, λαµβανοµένου µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 213 C έως 217 C µετά απ ξήρανση υπ κεν σε ξηραντήρα θειικο οξέος Γ. Θετική δοκιµή αλκο λης

10 1996L0077 EL Θειική τέφρα p-υδροξυβενζοϊκ οξ και σαλικυλικ οξ Υδράργυρις 0,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες 0,05 % κατ ανώτατο ριο 0,35 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε p-υδροξυβενζοϊκ οξ Ε 215 ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ p-υ ΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΑΙΘΥΛΙΟΥ Άλας µε νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκο αιθυλίου Άλας µε νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκο αιθυλεστέρα Αριθ. EINECS C 9 H 9 O 3 -Na Μοριακ βάρος 188,8 Περιεκτικ τητα σε p-υδροξυβενζοϊκ αιθυλεστέρα τουλάχιστον 83 % επί ξηρο Λευκή κρυσταλλική υγροσκοπική σκ νη Α. Σηµείο τήξεως 115 C-118 C µετά απ ξήρανση υπ κεν σε ξηραντήρα θειικο οξέος Β. Θετική δοκιµή p-υδροξυβενζοϊκών ι ντων Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του p-υδροξυβενζοϊκο οξέος που παρέχει το δείγµα, 213 C έως 217 C Γ. Θετική δοκιµή νατρίου. Το ph υδατικο διαλ µατος συγκεντρώσεως 0,1% πρέπει να κυµαίνεται µεταξ 9,9 και 10,3 5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση υπ κεν σε ξηραντήρα θειικο οξέος Θειική τέφρα % p-υδροξυβενζοϊκ οξ και σαλικυλικ οξ 0,35 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε p-υδροξυβενζοϊκ οξ Ε 216 p-υ ΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟ ΠΡΟΠΥΛΙΟ Propylparaben p-οξυβενζοϊκ προπ λιο p-υδροξυβενζοϊκ προπ λιο p-υδροξυβενζοϊκ ς προπυλεστέρας

11 1996L0077 EL Αριθ. EINECS C 10 H 12 O 3 Μοριακ βάρος 180,21 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99,5 % µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες Σχεδ ν άοσµοι, µικροί άχρωµοι κρ σταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Σηµείο τήξεως 95 C-97 C µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες Β. Θετική δοκιµή p-υδροξυβενζοϊκών ι ντων Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του p-υδροξυβενζοϊκο οξέος που παρέχει το δείγµα, 213 C έως 217 C Θειική τέφρα p-υδροξυβενζοϊκ οξ και σαλικυλικ οξ 0,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες 0,05 % κατ ανώτατο ριο 0,35 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε p-υδροξυβενζοϊκ οξ Ε 217 ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ p-υ ΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΠΡΟΠΥΛΙΟΥ Άλας µε νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκο προπυλίου Άλας µε νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκο προπυλεστέρα Αριθ. EINECS C 10 H 11 O 3 Na Μοριακ βάρος 202,21 Περιεκτικ τητα σε p-υδροζυβενζοϊκ προπυλεστέρα τουλάχιστον 85 % επί ξηρο Λευκή ή σχεδ ν λευκή κρυσταλλική υγροσκοπική σκ νη Α. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του εστέρα που λαµβάνεται µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 94 C έως 97 C µετά απ ξήρανση υπ κεν σε ξηραντήρα θειικο οξέος Β. Θετική δοκιµή νατρίου Γ. Το ph υδατικο διαλ µατος συγκεντρώσεως 0,1% πρέπει να κυµαίνεται µεταξ 9,8 και 10,2 5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση υπ κεν σε ξηραντήρα θειικο οξέος Θειική τέφρα % p-υδροξυβενζοϊκ οξ και σαλικυλικ οξ 0,35 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε p-υδροξυβενζοϊκ οξ

12 1996L0077 EL Ε 218 p-υ ΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟ ΜΕΘΥΛΙΟ Methylparaben p-οξυβενζοϊκ µεθ λιο p-υδροξυβενζοϊκ µεθ λιο p-υδροξυβενζοϊκ ς µεθυλεστέρας Αριθ. EINECS C 8 H 8 O 3 Μοριακ βάρος 152,15 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες Σχεδ ν άοσµοι, µικροί άχρωµοι κρ σταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Σηµείο τήξεως 125 C-128 C Β. Θετική δοκιµή p-υδροξυβενζοϊκών ι ντων Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως του p-υδροξυβενζοϊκο οξέος που παρέχει το δείγµα, 213 C έως 217 C µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες 0,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες Θειική τέφρα p-υδροξυβενζοϊκ οξ και σαλικυλικ οξ Υδράγρυρος 0,05 % κατ ανώτατο ριο 0,35 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε p-υδροξυβενζοϊκ οξ Ε 219 ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ p-υ ΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ Άλας µε νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκο µεθυλίου Άλας µε νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκο µεθυλεστέρα C 8 H 7 O 3 Na Μοριακ βάρος 174,15 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99,5 % επί ξηρο Λευκή υγροσκοπική σκ νη

13 1996L0077 EL Α. Το λευκ ίζηµα που σχηµατίζεται µε οξίνιση µε υδροχλωρικ οξ υδατικο διαλ µατος συγκεντρώσεως 10 % (w/v) της ένωσης µε νάτριο του p- υδροξυβενζοϊκο µεθυλίου (µε δείκτη χαρτί ηλιοτροπίου) πρέπει, µετά απ έκπλυση µε νερ και ξήρανση στους 80 C επί 2 ώρες, να τήκεται στους 125 C έως 128 C Β. Θετική δοκιµή νατρίου Γ. ph διαλ µατος συγκεντρώσεως 0,1% σε νερ απαλλαγµένο απ διοξείδιο του άνθρακα: τουλάχιστον 9,7 και χι υψηλ τερο απ 10,3 Υγρασία Θειική τέφρα p-υδροξυβενζοϊκ οξ και σαλικυλικ οξ 5 % κατ ανώτατο ριο (µέθοδος Karl Fischer) 40 %-44,5 % επί ξηρο 0,35 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε p-υδροξυβενζοϊκ οξ Ε 220 ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ιοξείδιο του θείου Ανυδρίτης του θειώδους οξέος Αριθ. EINECS SO 2 Μοριακ βάρος 64,07 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % Άχρωµο, άφλεκτο αέριο µε έντονη αποπνικτική οσµή Α. Θετική δοκιµή θείου Υγρασία Μη πτητικ υπ λειµµα Τριοξείδιο του θείου Σελήνιο Αέρια που, υπ κανονικές συνθήκες, δεν περιέχονται στον ατµοσφαιρικ αέρα 0,05 % κατ ανώτατο ριο 0,01% κατ ανώτατο ριο 0,1% κατ ανώτατο ριο Κανένα ίχνος

14 1996L0077 EL Ε 221 ΘΕΙΩ ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ Θειώδες νάτριο (άνυδρο ή ένυδρο) Αριθ. EINECS Άνυδρο: Na 2 SO 3 Ένυδρο µε επτά µ ρια νερο : Na 2 SO 3 7H 2 O Μοριακ βάρος Άνυδρο: 126,04 Ένυδρο µε επτά µ ρια νερο : 252,16 Άνυδρο: Περιεκτικ τητα σε Na 2 SO 3 τουλάχιστον 95 % και σε SO 2 τουλάχιστον 48 % Ένυδρο µε επτά µ ρια νερο : Περιεκτικ τητα σε Na 2 SO 3 τουλάχιστον 48 % και σε SO 2 τουλάχιστον 24 % Λευκή κρυσταλλική σκ νη ή άχρωµοι κρ σταλλοι Α. Θετικές δοκιµές θειωδών ι ντων και νατρίου Β. Το ph διαλ µατος συγκεντρώσεως 10 % (άνυδρη ουσία) ή 20 % (ένυδρη ουσία) κυµαίνεται µεταξ 8,5 και 11,50 Θειοθειικά ι ντα 0,1% κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σελήνιο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Ε 222 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩ ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ξινο θειώδες νάτριο ιθειώδες νάτριο Αριθ. EINECS NaHSO 3 σε υδατικ διάλυµα Μοριακ βάρος 104,06 Περιεκτικ τητα σε NaHSO 3 τουλάχιστον 32 % ιαυγές, άχρωµο έως κίτρινο διάλυµα Α. Θετικές δοκιµές θειωδών ι ντων και νατρίου

15 1996L0077 EL Β. Το ph υδατικο διαλ µατος συγκεντρώσεως 10 % κυµαίνεται µεταξ 2,5 και 5,5 Σίδηρος 50 mg/kg Na 2 SO 3 κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σελήνιο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Ε 223 ΠΥΡΟΘΕΙΩ ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ Πυροθειώδες νάτριο Πενταοξοδιθειικ νάτριο Αριθ. EINECS Na 2 S 2 O 5 Μοριακ βάρος 190,11 Περιεκτικ τητα σε Na 2 S 2 O 5 τουλάχιστον 95 % και σε SO 2 τουλάχιστον 64 % Κρ σταλλοι ή κρυσταλλική σκ νη λευκο χρώµατος Α. Θετικές δοκιµές θειωδών ι ντων και νατρίου Β. Το ph υδατικο διαλ µατος συγκεντρώσεως 10 % κυµαίνεται µεταξ 4,0 και 5,5 Θειοθειικά ι ντα 0,1% κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σελήνιο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Ε 224 ΠΥΡΟΘΕΙΩ ΕΣ ΚΑΛΙΟ Πυροθειώδες κάλιο Πενταοξοδιθειικ κάλιο Αριθ. EINECS K 2 S 2 O 5 Μοριακ βάρος 222,33

16 1996L0077 EL Περιεκτικ τητα σε K 2 S 2 O 5 τουλάχιστον 90 % και σε SO 2 τουλάχιστον 51,8 % ενώ το υπ λοιπο είναι σχεδ ν εξ ολοκλήρου θειικ κάλιο Άχρωµοι κρ σταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Θετικές δοκιµές θειωδών ι ντων και καλίου Θειοθειικά ι ντα 0,1% κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σελήνιο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Ε 226 ΘΕΙΩ ΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Θειώδες ασβέστιο Αριθ. EINECS CaSO 3. 2H2 O Μοριακ βάρος 156,17 Περιεκτικ τητα σε CaSO 3. 2H2 O τουλάχιστον 95 % και σε SO 2 τουλάχιστον 39 % Άχρωµοι κρ σταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Θετικές δοκιµές θειωδών ι ντων και ασβεστίου Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σελήνιο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Ε 227 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩ ΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ξινο θειώδες ασβέστιο ιθειώδες ασβέστιο Αριθ. EINECS Ca(HSO 3 ) 2 Μοριακ βάρος 202,22

17 1996L0077 EL έως 8 % (w/v) διοξειδίου του θείου και 2,5 έως 3,5 % (w/v) διοξειδίου του ασβεστίου, που αντιστοιχο ν σε 10 έως 14 % (w/v) οξίνου θειώδους ασβεστίου [Ca(HSO 3 ) 2 ] ιαυγές πρασινοκίτρινο υδατικ διάλυµα µε χαρακτηριστική οσµή διοξειδίου του θείου Α. Θετικές δοκιµές θειωδών ι ντων και ασβεστίου Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σελήνιο επί της περιεκτικ τητς σε SO 2 Ε 228 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩ ΕΣ ΚΑΛΙΟ ξινο θειώδες κάλιο ιθειώδες κάλιο Αριθ. EINECS KHSO 3 σε µορφή υδατικο διαλ µατος Μοριακ βάρος 120,17 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 280 g KHSO 3 ανά λίτρο (ή 150 gso 2 ανά λίτρο) ιαυγές άχρωµο υδατικ διάλυµα Α. Θετικές δοκιµές θειωδών ι ντων και καλίου Σίδηρος 50 mg/kg κατ ανώτατο ριο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Σελήνιο επί της περιεκτικ τητας σε SO 2 Ε 230 ΙΦΑΙΝΥΛΙΟ 1,1- ιαφαιν λιο Αριθ. EINECS C 12 H 10 Μοριακ βάρος 154,20 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99,8 %

18 1996L0077 EL Λευκ ή ωχροκίτρινο έως κεχριµπαρ χρωµο κρυσταλλικ στερε µε χαρακτηριστική οσµή Α. Σηµείο τήξεως 68,5 C-70,5 C Β. Θερµοκρασία αποστάξεως Αποστάζει πλήρως στην περιοχή 252,5 C-257,5 C µε ε ρος σ.ζ. 2,5 C Βενζ λιο Αρωµατικές αµίνες Φαινολοπαράγωγα Ε κολα απανθρακο µενες ουσίες Παράγωγα τριφαινυλίου και πολυφαινυλίων ανωτέρων 2 mg/kg (ως ανιλίνη) 5 mg/kg (ως φαιν λη) Το ψυχρ διάλυµα 0,5 g διφαιν λιο σε 5 ml θειικο οξέος πυκν τητας 94,5-95,5 % δεν πρέπει να χρωµατίζεται εντον τερα απ ένα υγρ αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριο χου κοβαλτίου TSC, 0,3 ml τριχλωριο χου σιδήρου TSC, 0,1 ml θειικο χαλκο TSC και 4,4 ml νερο 0,2 % κατ ανώτατο ριο Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες Απουσία Ε 231 Ο-ΦΑΙΝΥΛΟΦΑΙΝΟΛΗ (1,1- ιφαινυλ)- λη-2 2-Υδροξυ-διφαιν λιο o-υδροξυ-διφαιν λιο Αριθ. EINECS C 12 H 10 O Μοριακ βάρος 170,20 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % Λευκή ή υποκίτρινη κρυσταλλική σκ νη Α. Σηµείο τήξεως 56 C-58 C Β. Θετική δοκιµή φαινολών Με την προσθήκη διαλ µατος τριχλωριο χου σιδήρου συγκεντρώσεως 10 % σε αιθανολικ διάλυµα της ουσίας (1 g σε 10 ml), εµφανίζεται πράσινη χρώση Θειική τέφρα ιφαινυλαιθέρας p-φαινυλοφαιν λη 0,05 % κατ ανώτατο ριο 0,3 % κατ ανώτατο ριο 0,1% κατ ανώτατο ριο Ναφθ λη-10,01% κατ ανώτατο ριο

19 1996L0077 EL Ε 232 Ο-ΦΑΙΝΥΛΟΦΑΙΝΟΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ο-φαινυλοφαινικ νάτριο, άλας µε νάτριο της o-φαινυλοφαιν λης ο-φαινυλοφαινολικ νάτριο Αριθ. EINECS C 12 H 9 ONa. 4H 2 O Μοριακ βάρος 264,26 Περιεκτικ τητα σε C 12 H 9 ONa. 4H 2 O τουλάχιστον 97 % Λευκή ή υποκίτρινη κρυσταλλική σκ νη Α. Θετικές δοκιµές φαινολών και νατρίου Β. Πεδίο τιµών σηµείου τήξεως της ο-φαινυλοφαιν λης που παρέχει το δείγµα µε οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 56 C-58 C µετά απ ξήρανση σε ξηραντήρα θειικο οξέος Γ. Το ph υδατικο διαλ µατος συγκεντρώσεως 2,0 % πρέπει να κυµαίνεται µεταξ 11,1 και 11,8 ιφαινυλαιθέρας p-φαινυλοφαιν λη 0,3 % κατ ανώτατο ριο 0,1% κατ ανώτατο ριο Ναφθ λη-10,01% κατ ανώτατο ριο Ε 233 ΘΕΙΑΒΕΝ ΑΖΟΛΙΟ 4-(2-Βενζιµιδαζολυλ) θειαζ λιο 2-(4-Θειαζολυλ)-1Η-βενζιµιδαζ λιο Αριθ. EINECS C 10 H 7 N 3 S Μοριακ βάρος 201,26 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 98 % επί ξηρο Λευκή ή σχεδ ν λευκή άοσµη σκ νη Α. Σηµείο τήξεως 296 C-303 C

20 1996L0077 EL Β. Φασµατοµετρία Μέγιστα απορρ φησης σε περιβάλλον HCl 0,1 N (0,0005 % w/v) σε µήκη κ µατος 302 nm, 258 nm και 243 nm E 1% 1cm στα 302 ±2 nm: περίπου 1230 E 1% 1cm στα 258 ±2 nm: περίπου 200 E 1% 1cm στα 243 ±2 nm: περίπου 620 Λ γος απορρ φησης 243 nm/302 nm = 0,47 έως 0,53 Λ γος απορρ φησης 258 nm/302 nm = 0,14 έως 0,18 Υγρασία Θειική τέφρα Σελίνιο 0,5 % κατ ανώτατο ριο (µέθοδος Karl Fischer) 0,2 % κατ ανώτατο ριο Ε 234 ΝΙΣΙΝΗ Η νισίνη συνίσταται απ πολλά συγγενή πολυπεπτίδια, τα οποία παράγονται απ άγρια στελέχη Streptococcus lactis, οµάδα N Lancefield Αριθ. EINECS C 143 H 230 N 42 O 37 S 7 Μοριακ βάρος 3 354,12 Περιεκτικ τητα του συµπυκνώµατος νισίνης τουλάχιστον 900 µονάδες ανά mg σε µείγµα στερεών υπολειµµάτων χωρίς λίπος γάλακτος και ελάχιστη περιεκτικ τητα σε χλωριο χο νάτριο 50 % Λευκή σκ νη 3 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 102 C-103 C µέχρι σταθερο βάρους Ε 235 ΝΑΤΑΜΥΚΙΝΗ Πιµαρικίνη Η ναταµυκίνη είναι µυκητοκτ νο της οµάδας των πολυενικών µακρολιδών και παράγεται απ άγρια στελέχη Streptomyces natalensis ή Streptococcus lactis Αριθ. EINECS C 33 H 47 O 13 N Μοριακ βάρος 665,74 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 95 % επί ξηρο Λευκή έως υπ λευκη κρυσταλλική σκ νη

21 1996L0077 EL Α. Χρωστικές αντιδράσεις Μερικοί κρ σταλλοι ναταµυκίνης, ταν προστεθο ν επάνω σε πλάκα σταγονοµετρικής ανάλυσης σε µία σταγ να: πυκνο υδροχλωρικο οξέος, παρέχουν µπλε χρώση, πυκνο φωσφορικο οξέος, παρέχουν πράσινη χρώση, η οποία, µετά απ λίγα λεπτά, µεταβάλλεται σε ανοικτή κ κκινη Β. Φασµατοµετρία Το φάσµα διαλ µατος συγκεντρώσεως 0,0005 % w/v σε µεθανολικ διάλυµα οξικο οξέος συγκεντρώσεως 1%, παρουσιάζει µέγιστα απορρ φησης σε µήκη κ µατος 290 nm, 303 nm και 318 nm, µια µικρή κορυφή στα 280 nm περίπου και ελάχιστα απορρ φησης στα 250 nm, 295,5 nm και 311 nm Γ. ph 5,5-7,5 (διάλυµα συγκεντρώσεως 1% w/v σε µείγµα 20 µερών διµεθυλοφορµαµιδίου και 80 µερών νερο που έχει προηγουµένως εξουδετερωθεί). Ειδική στροφική ικαν τητα ½αŠ 20 D = έως (διάλυµα συγκεντρώσεως 1% w/v σε παγ µορφο οξικ οξ στους 20 C και υπολογισµ ς επί ξηρο ) 8 % κατ ανώτατο ριο (υπ κεν στους 60 C, υπεράνω P 2 O 5, µέχρι σταθερο βάρους) Θειική τέφρα Μικροβιολογικά κριτήρια: καταµέτρηση λων των ζώντων µικροοργανισµών 0,5 % κατ ανώτατο ριο 100 ανά γραµµάριο κατ ανώτατο ριο Ε 239 ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΤΕΤΡΑΜΙΝΗ Εξαµίνη, µεθεναµίνη 1,3,5,7-Τετρααζω-τρικυκλο [ ,7 ]-δεκάνιο, εξαµεθυλενοτετραµίνη Αριθ. EINECS C 6 H 12 N 4 Μοριακ βάρος 140,19 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρο Άχρωµη ή λευκή κρυσταλλική σκ νη Α. Θετικές δοκιµές φορµαλδε δης και αµµωνίας Β. Σηµείο εξάχνωσης: 260 C περίπου 0,5 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση υπ κεν στους 105 C υπεράνω P 2 O 5, επί 2 ώρες Θειική τέφρα 0,05 % κατ ανώτατο ριο Θειικά ι ντα 0,005 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε SO 4

22 1996L0077 EL Ι ντα χλωρίου Άλατα αµµωνίου 0,005 % κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένο σε Cl εν ανιχνε ονται Ε 242 ΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΙΜΕΘΥΛΙΟ DMDC Πυροκαρβονικ διµεθ λιο ικαρβονικ διµεθ λιο Πυροκαρβονικ ς διµεθυλεστέρας Αριθ. EINECS C 4 H 6 O 5 Μοριακ βάρος 134,09 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99,8 % Άχρωµο υγρ, διασπώµενο ταν διαλυθεί σε νερ. Είναι διαβρωτικ για το δέρµα και τα µάτια και τοξικ µέσω της εισπνοής και της κατάποσης Α. ιάσπαση Θετικές δοκιµές CO 2 και µεθαν λης µετά απ αραίωση Β. Σηµείο τήξεως Σηµείο ζέσεως 17 C 172 C µε διάσπαση Γ. Πυκν τητα στους 20 C 1,25 g/cm 3 περίπου. Φάσµα υπερ θρου Μέγιστα απορρ φησης σε µήκη κ µατος 1156 και 1832 cm 1 Καρβονικ διµεθ λιο Ολικ χλώριο 0,2 % κατ ανώτατο ριο Ε 249 ΝΙΤΡΩ ΕΣ ΚΑΛΙΟ Νιτρώδες κάλιο Αριθ. EINECS KNO 2 Μοριακ βάρος 85,11 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 95 % επί ξηρο ( 4 ) Λευκοί ή ελαφρώς κίτρινοι κ κκοι, υγροποιο µενοι κατ πιν απορροφήσεως υδρατµών

23 1996L0077 EL Α. Θετικές δοκιµές νιτρωδών ι ντων και καλίου Β. ph διαλ µατος συγκεντρώσεως 5 % Τουλάχιστον 6,0 και χι υψηλ τερο απ 9,0 3 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση υπεράνω silica gel 4 ώρες Ε 250 ΝΙΤΡΩ ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ Νιτρώδες νάτριο Αριθ. EINECS NaNO 2 Μοριακ βάρος 69,00 Περιεκτικ τητα τολάχιστον 97 % επί ξηρο ( 4 ) Λευκή κρυσταλλική σκ νη ή υποκίτρινοι σβώλοι Α. Θετικές δοκιµές νιτρωδών ι ντων και νατρίου 0,25 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση υπεράνω silica gel επί 4 ώρες Ε 251 ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ Νίτρο της Χιλής Νικτρική σ δα Νιτρικ νάτριο Αριθ. EINECS NANO 3 Μοριακ βάρος 85,00 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % µετά απ ξήρανση στους 105 C επί 4 ώρες Λευκή, κρυσταλλική, ελαφρώς υγροσκοπική σκ νη

24 1996L0077 EL Α. Θετικές δοκιµές νιτρικών ι ντων και νατρίου Β. ph διαλ µατος συγκεντρώσεως 5 % Τουλάχιστον 5,5 και χι υψηλ τερο απ 8,3 Γ. Σηµείο τήξεως ±308 C 2 % κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 105 C επί 4 ώρες Νιτρώδη ι ντα 30 mg/kg κατ ανώτατο ριο, εκφρασµένα σε NaNO 2 Ε 252 ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ Νίτρο Νιτρικ κάλιο Αριθ. EINECS KNO 3 Μοριακ βάρος 101,11 Περιεκτικ τητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρο Λευκή κρυσταλλική σκ νη ή διαφανή πρίσµατα µε ψυχρή, αλµυρή και δριµεία γε ση Α. Θετικές δοκιµές νιτρικών ι ντων και καλίου Β. ph διαλ µατος συγκεντρώσεως 5 % Τουλάχιστον 4,5 και χι υψηλ τερο απ 8,5 1% κατ ανώτατο ριο µετά απ ξήρανση στους 105 C επί 4 ώρες Νιτρώδη ι ντα 20 mg/kg κατ ανώτατο ριο (ως KNO 2 ) Ε 260 ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Οξικ οξ Αιθανικ οξ Αριθ. EINECS C 2 H 4 O 2 Μοριακ βάρος 60,05

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008 20.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών

Άρθρο 36. Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Άρθρο 36 Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών Τα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο ΜΕΡΟΣ Γ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Ομάδα I Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο E 170 Ανθρακικό ασβέστιο E 260 Οξικό οξύ E 261 Οξικά κάλια E 262 Οξικά άλατα του νατρίου E 263 Οξικό ασβέστιο E 270 Γαλακτικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίµων, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Λίπη & έλαια (Λιπίδια)

Διαβάστε περισσότερα

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη NP 0 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη CH CH + H H S + CH CH C H 6 C 7 H 6 C 9 H 8 C H (0.) (8.) (98.) (80.) (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19)

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19) 2001L0015 EL 11.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΊΑ 2001/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 18.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 463/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1995L0045 EL 25.08.1999 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ95/45/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1995 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να 25.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 780/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του παρατήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 11-11-2014 ΩΡΑ: 11:00-14:00 OMADA 3 Name: Celia Koutrafouri ΆΣΚΗΣΗ 10 (p.107-114) Εργαστηριακές Σημειώσεις Τίτλος Άσκησης: Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Σορβικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4

FeCl 3(aq) + 6NH 4 SCN (aq) (NH 4 ) 3 [Fe(SCN) 6 ] (aq) +3NH 4 Cl (aq) (1) ή FeCl 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΗΜΕΙΑ» για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Οι διδάσκοντες Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά.

Διαβάστε περισσότερα

1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο

1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο 1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο O HN CH 3 NH 2 NH 2 KOH 2 C 8 H 8 NO C 6 H 6 N C 6 H 4 3 N (214.1) (56.1) (172.0) (159.8) (329.8) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Γραμμομοριακή συγκέντρωση διαλυμάτων Συγκέντρωση διαλύματος: ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε καθορισμένη ποσότητα διαλύματος Αραιό διάλυμα: μικρή συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας Πυκνό

Διαβάστε περισσότερα

5004 Ακεταλοποίηση της 3-νιτροβενζαλδεΰδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο διοξολάνιο καταλυόµενη από οξέα

5004 Ακεταλοποίηση της 3-νιτροβενζαλδεΰδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο διοξολάνιο καταλυόµενη από οξέα 5004 Ακεταλοποίηση της 3-νιτροβενζαλδεΰδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο διοξολάνιο καταλυόµενη από οξέα H O O O + HO 4-τολουολοσουλφονικό οξύ + H 2 O NO 2 HO NO 2 C 7 H 5 NO 3 C 2 H 6 O 2 C 7 H 8

Διαβάστε περισσότερα

E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 20 (3) μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη

E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 20 (3) μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) Υποσημειώσεις περιορισμοί/εξαιρέσεις 11 Σάκχαρα, σιρόπια, μέλι και επιτραπέζια γλυκαντικά 11.1 Σάκχαρα και σιρόπια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph. Δέκτης πρωτονίου ( ) + ( ) ( ) + ( ) HCl g H O l H O aq Cl aq

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph. Δέκτης πρωτονίου ( ) + ( ) ( ) + ( ) HCl g H O l H O aq Cl aq ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων οξέων και βάσεων και η μελέτη και μέτρηση του ph διαλυμάτων οξέων, βάσεων και αλάτων. Θεωρητικό Μέρος Η πιο

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια 09 Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια Ομάδα IV Πολυόλες μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης, μη επεξεργασμένα ψάρια, για άλλους σκοπούς εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2011 Ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή. 1.1 Ιδιότητες των οξέων Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. 1. Τα διαλύματα των οξέων έχουν όξινη γεύση. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες 1 Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Χημικές Αντιδράσεις Χημικές αντιδράσεις Οξειδοαναγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ. Β/Ο: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Β ΠΡΟΟΔΟΣ- 1.ΕΝΟΤΗΤΑ (p.34-44) Α) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ. Β/Ο: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Β ΠΡΟΟΔΟΣ- 1.ΕΝΟΤΗΤΑ (p.34-44) Α) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ Β/Ο: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Β ΠΡΟΟΔΟΣ- 1.ΕΝΟΤΗΤΑ (p.34-44) Α) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ Oι Συνηθισμένες Μέθοδοι Προσδιορισμού Υγρασίας των Λ.Υ, Ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ Οξέα Βάσεις Άλατα τάξη Γ γυµνασίου Τα οξέα έχουν ξινή γεύση Οξέα και ανθρακικό ασβέστιο Τα οξέα µεταβάλλουν το χρώµα των δεικτών Οξέα και µέταλλα Τα οξέα αντιδρούν µε πολλά µέταλλα και πολλές φορές παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 1/3/2013 και 6/3/2013 Μάντζιου Μαρία χημικός ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 295/178 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1130/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της

Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της ΕΚΦΕ Εύβοιας Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της Απαραίτητα όργανα Προχοϊδα Σιφώνι Κωνική φιάλη Απαραίτητα υλικά 10 ml

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 69 (1) Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

Άρθρο 69 (1) Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Άρθρο 69 (1) Eιδικά κριτήρια καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Tα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στα γλυκαντικά που αναφέρονται στο άρθρο 68 του Kώδικα Tροφίμων, περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο 0 Σύνθεση της trans-,-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο H O /HCO H C H 0 (8.) H O HCO H (.0) (.0) C H O (.) Ταξινόµιση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Προσθήκη σε αλκένια, στερεοεκλεκτική προσθήκη,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η εξοικείωση με τις τεχνικές τιτλοδότησης και η κατανόηση των ογκομετρικών μεθόδων ανάλυσης. Θεωρητικό Μέρος Πάρα πολύ συχνά προκύπτει η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης.

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης. 1 3.5 Χηµικές αντιδράσεις Πως συµβολίζονται οι χηµικές αντιδράσεις; Κάθε χηµική αντίδραση συµβολίζεται µε µία χηµική εξίσωση. Στη χηµική αυτή εξίσωση διακρίνουµε δύο µέλη, που συνδέονται µεταξύ τους µε

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη OH

4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη OH 4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη H C 12 H 25 Br (249.2) Br + + NaH (40.0) + Adogen 464 C 25 H 54 ClN (404.2) C 6 H 6 (94.1) C 18 H 30 (262.4) + NaBr (102.9) Ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα NP 4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα CEt + FeCl 3 x 6 H 2 CEt C 8 H 12 3 C 4 H 6 C 12 H 18 4 (156.2) (70.2) (270.3) (226.3) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. β Α6. α) ιαλυτότητα ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 Ελένη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Λακωνίας, 2014-2015 Αθήνα, 16-09-2014 Αρ. Πρωτ. 147346/Γ2 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα