Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ"

Transcript

1 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Ένωση με την Επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ, και με έδρα την Αθήνα, Βουλγαροκτόνου 30. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Ένωσης είναι: 1. Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών της Ένωσης, και η μέσω αυτής αναβάθμιση του επιστημονικού τους έργου. 2. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η συμμετοχή τους σε κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη της γεωγραφικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 3. Η διαρκής επιμόρφωση και επιστημονική κατάρτιση των μελών της και η διάδοση και προαγωγή της γεωγραφικής επιστήμης. ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ Μέσα για την προώθηση και την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης είναι: 1. Η διοργάνωση κάθε είδος εκδηλώσεων, συνεδρίων, συζητήσεων, ημερίδων και σεμιναρίων για τα γεωγραφικά θέματα, καθώς και για την προαγωγή της γεωγραφικής επιστήμης στην Ελλάδα. 2. Η ανάπτυξη συνεργασίας και κοινής δράσης με επιστημονικούς, σπουδαστικούς, επιμορφωτικούς συλλόγους, με εκπρόσωπους των παραγωγικών τάξεων, με ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, που μέριμνα άμεσα ή έμμεσα για το γεωγραφικό χώρο. 3. Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εν γένει επιμορφωτικών και ενημερωτικών εντύπων για τα γεωγραφικά ζητήματα και για τη διάδοση των σκοπών της Ένωσης. 4. Η διεκδίκηση συμβουλευτικού ρόλου σε εκπαιδευτικά προγράμματα με παραστάσεις, διαβήματα και προτάσεις προς όλα τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης και λοιπούς αρμόδιους φορείς.

2 5. Η σύσταση επιτροπών δραστηριοτήτων για την προώθηση των σκοπών της ένωσης σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. 6. Η διεθνής συνεργασία με οργανισμούς, σχολικούς και πανεπιστημιακούς φορείς, ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν αντιστοίχους σκοπούς στον ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνή χώρο, καθώς και η καθιέρωση σταθερών δεσμών επικοινωνίας, αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ο.Η.Ε. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΡΟΙ Πόροι της Ένωσης είναι: 1. Το δικαίωμα από τις εγγραφές των μελών. 2. Οι τακτικές ετήσιες εισφορές των μελών. 3. Οι έκτακτες εισφορές επιβαλλόμενες κάθε φορά για συγκεκριμένη αιτία. Το δικαίωμα εγγραφής, η τακτική ετήσια εισφορά καθώς και οι έκτακτες εισφορές καθορίζονται και τροποποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης. 4. Τα έσοδα από τυχόν αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Ένωσης. 5. Κρατικές επιχορηγήσεις και επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 6. Τα έσοδα από τις δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή επιχορηγήσεις, από εορταστικές ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο που περιέρχεται στην Ένωση. Οι δωρεές και επιχορηγήσεις είναι επώνυμες και τις αποδέχεται ή όχι, με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. ΜΕΛΗ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 1. Μέλος της Ένωσης μπορεί να γίνει όποιος είναι κάτοχος προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου Τμήματος Γεωγραφίας Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχης της αλλοδαπής, αφού το ζητήσει με αίτησή του, που θα καταθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενος τους σκοπούς της Ένωσης και γενικά το καταστατικό και καταβάλλοντας το δικαίωμα εγγραφής. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που παίρνεται μέσα σε ένα μήνα, εγκρίνει η όχι την αίτηση εγγραφής του νέου μέλους. Στην περίπτωση που περάσει ο μήνας, χωρίς να παρθεί απόφαση, θεωρείται ότι έγινε δεκτή η αίτηση εγγραφής.

3 Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εγγραφή, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση, που κρίνει κυριαρχικά το θέμα. Η προσφυγή κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να φέρει την προσφυγή στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Αν δεν φέρει την προσφυγή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι ανακάλεσε την απορριπτική απόφασή του και ότι ο ενδιαφερόμενος έχει γίνει μέλος του σωματείου. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 1. Επίτιμα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (Ε.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΟΣ ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον προταθεί από τουλάχιστον δέκα (10) μέλη, άτομα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην Ένωση ή σε προσπάθειες αντίστοιχες με τους σκοπούς της Ένωσης. 2. Τα επίτιμα μέλη στερούνται το δικαίωμα ψήφου καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όμως το δικαίωμα να μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να λαμβάνουν λόγο σε αυτές. ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Κάθε μέλος της Ένωσης υποχρεούται: 1. Να καταβάλει την τακτική και τις έκτακτες εισφορές. 2. Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να τηρεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 3. Να παρακολουθεί τις Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης, να παίρνει μέρος στην δραστηριότητα της και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της. 4. Να γνωρίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης κάθε επαγγελματικό πρόβλημα που το απασχολεί και κάθε ενέργεια που έκανε για τη λύση του. 5. Να υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο τρόπους για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Κάθε μέλος της Ένωσης δικαιούται: 1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις και να ψηφίζει για τη λήψη των αποφάσεων. 2. Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα της Ένωσης.

4 3. Να ελέγχει τις πράξεις των αιρετών οργάνων της Ένωσης, να διαβάζει τα πρακτικά και να ενημερώνεται επί των οικονομικών θεμάτων. 4. Να προτείνει θέματα στην Γενική Συνέλευση για λήψη αποφάσεων με ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, εάν απαιτείται απάντηση από αυτό. 5. Να προτείνει τρόπους και διαδικασίες στη Γενική Συνέλευση για την επίλυση θεμάτων που απασχολούν την Ένωση και γενικά να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες αυτής. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Ένωση μετά από σχετική γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού προηγουμένως πληρώσει τις εισφορές που καθυστερεί. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΠΙΠΛΗΞΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 1. Όποιος έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς της Ένωσης, στις αποφάσεις των οργάνων της, και γενικά δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ή παραβαίνει τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού υπόκειται στις ακόλουθες κυρώσεις: α) Γραπτή επίπληξη. β) Διαγραφή, η οποία ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή. 2. Τόσο η επίπληξη όσο και η διαγραφή μέλους ή μελών γίνεται με απόφαση της Γενική Συνέλευση κατόπιν τεκμηριωμένης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διάρκεια της τυχόν προσωρινής διαγραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει στο μέλος που παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση με πρόταση επίπληξης ή διαγραφής, ατομική πρόσκληση και θέτει συγχρόνως στην διάθεσή του όλα τα στοιχεία του φακέλου του. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διαγραφή ή όχι πριν από κάθε άλλο θέμα της ημέρας και αφού προηγουμένως ακούσει το μέλος του οποίου ζητείται η επίπληξη ή η διαγραφή. Αν δεν γίνει δεκτή η πρόταση για διαγραφή, από τη Γενική Συνέλευση, το μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε αυτή, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει για τη λήψη απόφασης πάνω στα άλλα θέματα της ημέρας. 3. Τα διαγραμμένα ή αποχωρήσαντα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία της Ένωσης, ούτε μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή συνδρομών, δωρεών ή οποιαδήποτε παροχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

5 ΑΡΘΡΟ 11 Όργανα της Ένωσης είναι: 1. Η Γενική Συνέλευση 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν τόσο τα απόντα όσο και τα διαφωνούντα μέλη. Η Γενική Συνέλευση ειδικότερα: 1. Εκλέγει κάθε δύο χρόνια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών. 2. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικά μέλη, για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 3. Αποφασίζει κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την αξιοποίηση, αγορά, εκποίηση και υποθήκευση στοιχείων της περιουσίας της Ένωσης, καθώς και για την λήψη δανείου. 4. Εποπτεύει και ελέγχει τα όργανα της Ένωσης, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή έχοντας οποτεδήποτε το δικαίωμα να παύει τα όργανα αυτά ή μέλη τους από τα καθήκοντά τους. 5. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων, αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τέλος εγκρίνει τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου. 6. Αποφασίζει για την επίπληξη ή την διαγραφή μέλους από την Ένωση, και στην περίπτωση προσφυγής για την εγγραφή μέλους σε αυτή. 7. Καθορίζει το ύψος των τακτικών ετήσιων εισφορών, τις έκτακτες εισφορές και το ύψος του δικαιώματος εγγραφής. 8. Αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού, την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου. ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο, έκτακτα δε όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν, με έγγραφη αίτησή τους από τον Πρόεδρο του

6 Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναγράφεται το προς συζήτηση θέμα, το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Στην τελευταία περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, γνωστοποιώντας την, όπως ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γενική Συνέλευση ορίζοντας συγχρόνως το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. 2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που αποστέλλεται ταχυδρομικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης, ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν την σύγκλισή της και η οποία περιέχει απαραίτητα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 3. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τριμελές προεδρείο που εκλέγεται στην αρχή κάθε Γενικής Συνέλευσης με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος του. Ο κάθε ένας εκλέγεται χωριστά. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος σχετικά με την σύγκληση και τις προσκλήσεις, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και στη δεύτερη συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία συνέρχεται τρίτη μέσα στην επόμενη εβδομάδα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα, με τα ίδια θέματα και χωρίς την τήρηση διατυπώσεων, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτευχθεί και την τρίτη φορά απαρτία, δεν μπορεί να κληθεί για το ίδιο ή τα ίδια θέματα άλλη Γενική Συνέλευση, πριν περάσει μήνας, οπότε η συνέλευση αυτή θεωρείται σαν πρώτη. ΑΡΘΡΟ 15 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, ποτέ όμως δια βοής. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος καταστατικού.

7 2. Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές συλλογικών οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής), θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 4. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. ΑΡΘΡΟ 16 ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Ειδικά στις περιπτώσεις τροποποίησης καταστατικού, διάλυσης της Ένωσης και λήψης δανείου, απαιτείται πάντοτε σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Η Ένωση διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια, με μυστική ψηφοφορία. 2. Το εκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την εκλογή του, με πρωτοβουλία και υπό την προεδρία του πρώτου σε ψήφους συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού ή του πρώτου πλειοψηφίσαντος συμβούλου σε περίπτωση κοινού ψηφοδελτίου, συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Αν αυτός δεν συγκαλέσει σε σώμα, αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο πρώτος σύμβουλος του δεύτερου συνδυασμού ή ο δεύτερος κατά σειρά σύμβουλος σε περίπτωση κοινού ψηφοδελτίου. 4. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα καλεί εντός τριών (3) ημερών το απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο, την περιουσία και γενικά την διοίκηση και την διαχείριση της Ένωσης, υπογραφόμενου του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής και από τις δύο διοικήσεις. Εάν το απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, αυτό υπογράφεται από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνεται από έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό. 5. Δεν είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και Ταμία. ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο:

8 1. Έχει τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Ένωσης. 2. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. 3. Προνοεί, αποφασίζει και καταβάλλει κάθε προσπάθεια προς επιδίωξη των σκοπών της Ένωσης σύμφωνα με το καταστατικό και γενικά διοικεί αυτό. 4. Διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες. 5. Διατηρεί στενή συνεργασία και επαφή με λοιπές Ενώσεις έχουσες όμοιο σκοπό και συντονίζει από κοινού με αυτές τις προσπάθειες για την ευόδωση του σκοπού της Ένωσης και την εξυπηρέτηση των μελών της. 6. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως και εισηγείται την λήψη των αναγκαίων μέτρων και την χάραξη της γενικής γραμμής της Ένωσης για την επίτευξη των σκοπών της. 7. Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων της Ένωσης, συντάσσει τον απολογισμό, τον προγραμματισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 19 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα ημερησίας διάταξης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει με πρόσκλησή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης. Στην αντίθετη περίπτωση το συγκαλούν αυτοί που το ζήτησαν χωρίς άλλη διατύπωση, αλλά αφού προηγουμένως ειδοποιήσουν νόμιμα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος, με γραπτή πρόσκλησή του, ειδοποιεί τρεις (3) ημέρες νωρίτερα τα λοιπά μέλη για τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται πέντε (5) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν τα ίδια, τους συζύγους τους ή συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού. 5. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα από όλα τα μέλη του στην επόμενη συνεδρίαση μετά από ανάγνωση και επικύρωση. ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

9 1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή συνολικά δέκα καθ όλη την διάρκεια της διετούς θητείας του ή καθυστερεί την ετήσια συνδρομή, χάνει το αξίωμά του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία και του γνωστοποιείται αμέσως. 2. Την θέση του μέλους που παραιτήθηκε ή εξέπεσε καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού του. Αν δεν υπάρχει επιλαχών η θέση παραμένει κενή μέχρι την επομένη Γενική Συνέλευση. 3. Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση εκλέγει διοικούσα επιτροπή και προκηρύσσει εκλογές σε δυο μήνες εφόσον ενημερώσει τα μέλη της ένωσης εντός 15 ημερών. ΑΡΘΡΟ 21 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εκλεγεί το τριμελές Προεδρείο της και καταρτίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. 2. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμών και παντός άλλου είδους έγγραφα που έχουν σχέση με την δραστηριότητα της Ένωσης. 3. Εκπροσωπεί την Ένωση στις Δικαστικές, Διοικητικές αρχές, σε συγκαλούμενα συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και σε κάθε τρίτο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος. Τα έξοδα μετακίνησης του Προέδρου εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Επιμελείται μαζί με το Γενικό Γραμματέα την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και γενικά προίσταται στις εκδηλώσεις της Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 22 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι ίδιες με αυτές του Προέδρου. ΑΡΘΡΟ 23 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 1. Ο Γενικό Γραμματέας καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και πάσης φύσεως έγγραφο. 2. Υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα προς το Διοικητικό Συμβούλιο τις καταστάσεις όσων μελών καθυστερούν τις εισφορές τους και φέρει για έγκριση τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής των μελών.

10 3. Διευθύνει τα γραφεία της Ένωσης, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, τηρεί το αρχείο, το πρωτόκολλο εισερχομένων- εξερχόμενων εγγράφων, το Μητρώο των μελών και φυλάσσει την σφραγίδα της Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 24 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 1. Βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του. 2. Αντικαθιστά τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του. ΑΡΘΡΟ 25 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης. Τηρεί βιβλίο ταμείου και βιβλίο περιουσίας της Ένωσης, ενημερώνει το βιβλίο Μητρώου μελών και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. 2. Εισπράττει τις συνδρομές των μελών και δίνει σχετική για αυτό απόδειξη, που υπογράφεται από αυτόν. Οι άλλοι πόροι της Ένωσης εισπράττονται με διπλότυπο εισπράξεων, που συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Κάνει όλες τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων, που εκδίδονται έπειτα από έγκριση των σχετικών δαπανών από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφονται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και έχουν σφραγισθεί με την σφραγίδα της Ένωσης. Σε κάθε ένταλμα πληρωμή πρέπει να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση πληρωμής της δαπάνης, όπως επίσης και η εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. 4. Είναι υποχρεωμένος, να καταθέτει σε αξιόπιστη Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις εισπράξεις της Ένωσης. Μπορεί όμως να έχει στα χέρια του μέχρι 300 Ευρώ -ποσό που μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης-, για τυχόν επείγουσες ανάγκες της Ένωσης. Οι αναλήψεις γίνονται από τον Ταμία ή άλλο μέρος της διοίκησης μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Υποβάλλει στην αρχή κάθε μήνα στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα και στο τέλος του χρόνου τον απολογισμό της διαχείρισης της περιουσίας της Ένωσης. 6. Υποβάλλει πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συμβούλιο, ονομαστική κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις εισφορές τους. 7. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του τον αντικαθιστά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάποιος εκ των τακτικών συμβούλων. ΑΡΘΡΟ 26

11 1. Σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατίθενται και άλλα καθήκοντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Γενικά πέρα από την συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του έχουν ιδιαίτερα ευθύνη για την καλή λειτουργία της Ένωσης και την προώθηση των σκοπών της. ΑΡΘΡΟ 27 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο για δύο χρόνια. 2. Τις εργασίες της διευθύνει ο Πρόεδρος της, που εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της. Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε είναι ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου της ή με αίτηση του ενός ή και των δύο άλλων μελών της. Τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο γράφονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από τους ελέγχους που έχει κάνει, καθώς επίσης και οι εκθέσεις που συντάσσει για την Γενική Συνέλευση. 3. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Προς επίτευξη του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Ένωσης και να ζητάει να δει το περιεχόμενο του Ταμείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να της παρέχει όλες τις ευκολίες για να τελειώσει με επιτυχία το έργο της. 4. Συντάσσει κάθε χρόνο λεπτομερή έκθεση που αναφέρεται στη διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της περιουσίας της Ένωσης στο χρόνο που πέρασε και την υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει και για όποια άλλη συνέλευση, εφ όσον το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο αριθμός των μελών που ζητούν την σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και καταχωρείται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟ 28 ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τα αιρετά όργανα της Ένωσης έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της. 2. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων κάθε συνδυασμού και των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλονται στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) μήνες το αργότερα πριν τις εκλογές.

12 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων φροντίζει για τη εκτύπωση των ψηφοδελτίων, ο αριθμός, ο τύπος και οι διαστάσεις των οποίων καθορίζονται με απόφασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο στέλνει τα εν λόγω ψηφοδέλτια στα μέλη της Ένωσης ένα μήνα πριν την Γενική Συνέλευση. 4. Από της ανακηρύξεως των υποψηφιοτήτων τοιχοκολλούνται στα γραφεία της Ένωσης και στην αίθουσα όπου γίνονται οι εκλογές, επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου, πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και χωριστά για κάθε συνδυασμό για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι πίνακες αυτοί παραμένουν σε όλη τη διάρκεια των εκλογών. ΑΡΘΡΟ 29 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της Ένωσης γίνονται κάθε δύο χρόνια από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία φροντίζει για τη νόμιμη, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, διεξαγωγή των εκλογών και διατήρηση της τάξεως σε αυτές. 2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η ψηφοφορία γίνεται μυστικά. Αν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις υποψήφιοι για μέλη της Εφορευτική Επιτροπής εκλέγονται οι τρεις πρώτοι με σειρά επιτυχίας και δύο αναπληρωματικοί. 3. Η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου. Στην Εφορευτική Επιτροπή επίσης δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της απερχόμενης διοίκησης καθώς και συγγενείς μέχρι και 4 ου βαθμού των υποψηφίων. ΑΡΘΡΟ Αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής ο Γραμματέας παραδίδει στο πλειοψηφίσαν μέλος της όλα τα ονόματα των υποψηφίων, τα ψηφοδέλτια, καθώς και τον εκλογικό κατάλογο με βάσει τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας. 2. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο αναγράφονται όλα τα σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, δηλαδή έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, ονοματεπώνυμα μελών που ψηφίζουν κατά τη σειρά προσελεύσεώς τους, ενστάσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και οι αντίστοιχες αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο περιστατικό που λαμβάνει χώρα και έχει σημασία για το κύρος των εκλογών. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται. 3. Κατά την ψηφοφορία επιτρέπεται να βρίσκεται ένας, για κάθε συνδυασμό, αντιπρόσωπος, νόμιμα διορισμένος. Μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να διορίσουν έναν αντιπρόσωπό τους. ΑΡΘΡΟ Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που τακτοποίησαν τις ταμειακές υποχρεώσεις τους. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών πληρώνοντας τις οφειλές τους στην Εφορευτική Επιτροπή.

13 2. Κάθε ψηφοφόρος, αφού γίνει εξακρίβωση της ταυτότητά του, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου και του μητρώου μελών, στο οποίο πρέπει να φαίνεται ότι είναι γραμμένος και ταμειακά τακτοποιημένος, παίρνει φάκελο και ψηφοδέλτιο και ψηφίζει μυστικά σε ιδιαίτερο χώρο. Στην συνέχεια ρίχνει τον φάκελο μέσα στην κάλπη. ΑΡΘΡΟ 32 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1. Οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής όταν είναι περισσότεροι από ένας συνδυασμοί. 2. Ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμησή του με σταυρό που βάζει δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Οι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι τόσοι όσοι και οι θέσεις των μελών των διαφόρων οργάνων που θα πληρωθούν με την εκλογή. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν σταυρούς προτίμησης θεωρούνται ότι δόθηκαν υπέρ του συνδυασμού. 3. Οι έδρες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. 4. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες, όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη. Εκλογικό μέτρο θεωρείται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου (9). 5. Μεμονωμένος υποψήφιος που πήρε ψήφους ίσες ή παραπάνω από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα. 6. Οι έδρες κάθε συνδυασμού καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους του κατά σειρά σταυρών προτίμησης καθενός. 7. Αν μετά την πρώτη κατανομή εδρών παραμείνουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται στους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους στη β και γ κατανομή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 1264/ Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοι του. 9. Από τους υποψηφίους των συνδυασμών εκλέγονται όσοι πλειοψήφησαν στους σταυρούς. Οι λοιποί είναι αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοσταυρίας γίνεται κλήρωση. ΑΡΘΡΟ Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, κάνει τη διαλογή των ψήφων και συντάσσει πρακτικό διαλογής των ψηφοδελτίων, στο οποίο αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των ψηφοδελτίων, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων, οι ψήφοι που έλαβε κάθε συνδυασμός ή χωριστός υποψήφιος, καθώς και οι σταυροί προτιμήσεως κάθε υποψηφίου. 2. Μετά το τέλος της διαλογής ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες, όπως προβλέπεται στην απλή αναλογική ή με τη σειρά επιτυχίας αν το ψηφοδέλτιο είναι κοινό. Στην συνέχεια συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό ανακηρύξεως επιτυχόντων, το οποίο δύναται να είναι ενσωματωμένο στο πρακτικό διαλογής ψηφοδελτίων και στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των επιτυχόντων και επιλαχόντων για κάθε όργανο, η

14 σειρά επιτυχίας τους, οι συνδυασμοί από τους οποίους προέρχονται, καθώς και η κατανομή από την οποία εξελέγησαν. ΑΡΘΡΟ Τα πρακτικά των αρχαιρεσιών με τα αποτελέσματα καταχωρούνται στο βιβλίο της Γενικής Συνέλευσης, με τη επίβλεψη της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία και προσυπογράφει. Όλο το εκλογικό υλικό παραδίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την Εφορευτική Επιτροπή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Τυχόν ενστάσεις σχετικές με τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται εγγράφως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία καταμέτρησης των ψήφων στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται για το βάσιμο ή όχι της ένστασης. ΑΡΘΡΟ 35 ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η Ένωση, με ευθύνη του Γραμματέα ή του Ταμία, τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, τα οποία πριν από τη χρησιμοποίησή τους αριθμούνται και θεωρούνται από το γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών: 1.Βιβλίο Μητρώου Μελών 2.Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων 3.Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 4.Βιβλίο Ταμείου 5.Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 6.Βιβλίο Περιουσίας ΑΡΘΡΟ 36 ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι κυκλική. Στην περιφέρειά της κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία της Ένωσης και στο μέσο φέρει απεικόνιση μιας υδρογείου σφαίρας. Άρθρο 37 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους. ΑΡΘΡΟ 38

15 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συστήνει επιτροπές δραστηριοτήτων αποτελούμενες από μέλη της Ένωσης σε διάφορα μέρη της Ελλάδας για την προώθηση των σκοπών της. Η ειδικότερες αρμοδιότητες, ο τρόπος δράσης και η παύση λειτουργίας των επιτροπών αυτών καθορίζεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 39 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, τον οποίο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Με τον κανονισμό θα προβλέπεται η ρύθμιση της εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν μπορεί να είναι αντίθετος στο Νόμο και το καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει μερικά ή ολικά τον εσωτερικό κανονισμό. ΑΡΘΡΟ 40 Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας της Ένωσης, η οποία πάντως διατίθεται για την εξυπηρέτηση των ταχθέντων σκοπών της. Κατά τα άλλα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 41 Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα σωματεία και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από σαράντα ένα (41) άρθρα διαβάσθηκε, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα από τα ιδρυτικά μέλη που συνήλθαν για το σκοπό αυτό στην Αθήνα την 10η Μαρτίου 2002 και υπογράφεται ως ακολούθως από τα ιδρυτικά μέλη. Αθήνα, 10 Μαρτίου 2002 ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 1 : Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 2 : Έδρα Το σωματείο εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΦΙΛ.ΜΟ.Π.» με έδρα την πόλη των Σερρών. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σύλλογος µε την επωνυµία : «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ», µε έδρα το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό, Ιατρικό Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΥ - (ΕΧΕΜ). Για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς».

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς». Κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς» (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της 1 ης /11.3.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του).

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης.

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ στελεχη ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ 4 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟΚΕΝΤΡΟΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.) ΤΗΣ 4η ς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Λάρισα, Σύλλογος με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» με έδρα την Λάρισα. Άρθρο 2 Σκοπός του Συλλόγου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επαγγελματικός Σύλλογος με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ (ΣΜΙΔΕ ΞΑΝΘΗΣ). Έδρα του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ.

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονοµασία, έδρα, οικονοµικό έτος 1.1 Η Εταιρία φέρει την ονοµασία «ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση, µε την επωνυµία «Δηµοσιοϋπαλληλικός Σύλλογος Σπουδαστών Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση - Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

αυτή έχει το δικαίωµα το Σ του συλλόγου να την κάνει δεκτή ή να την απορρίψει εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να γίνει µέλος δεν µπορεί να συντελέ

αυτή έχει το δικαίωµα το Σ του συλλόγου να την κάνει δεκτή ή να την απορρίψει εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να γίνει µέλος δεν µπορεί να συντελέ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ που θα έχει έδρα την πόλη των Χανίων. ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός του συλλόγου είναι να συµβάλει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» Άρθρο 2 Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3599/2007 «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ " Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σωματείο με έδρα τα Ιωάννινα και με επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ". Η συντομογραφία του ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται στην Αθήνα Σύλλογος με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Επωνυμία ιακριτικός Τίτλος Έδρα Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 290/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2842 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 290 Οι περί Παγκυπριου Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ - 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ με έδρα το Μενίδι Αιτ/νίας. 2. Ο Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓOΝΙ ΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠEΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓOΝΙ ΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠEΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓOΝΙ ΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠEΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΡΟΙ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

(Τροποποιηθείς κατόπιν αποφάσεως Δ.Σ της Ε.Ψ.Ε, 12/4/2006, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Ψ)

(Τροποποιηθείς κατόπιν αποφάσεως Δ.Σ της Ε.Ψ.Ε, 12/4/2006, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Ψ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (Τροποποιηθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ο σύλλογος με την επωνυμία «Προοδευτικός

Διαβάστε περισσότερα