Dafnis y Cloe de Longo. Bibliografía

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dafnis y Cloe de Longo. Bibliografía"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ UNIIVERSSIIDAD ARIISSTOTELIICA DE TESSALONIICA FFACULTAD DE FFIILOSSOFFIIA Y LETRASS DEPPARTAMENTO DE ESSTUDIIOSS CLASSIICOSS Santiago Carbonell Martínez Λόγγου. άφνης και Χλόη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Dafnis y Cloe de Longo. Bibliografía Πρωτεύουσα Μεταπτυχιακή Εργασία Tesina Επιβλέπων καθ. Μ. Κοπιδάκης Prof tutor M. Kipidakis ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗ. Μάρτιος του 1998 Tesalónica, Marzo 1998

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA INDICE Βραχυγραφίες / Abreviaturas...2 Προλογικό σηµείωµα / Prólogo...6 Ι. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Artículos de contenido bibliográfico...7 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΚΙΜΙΩΝ: Estudios generales/ Colecciones Α. Το µυθιστορηµατικό είδος / El género novelístico...9 Β. Το ΑΕΜ. / Novela Antigua Griega ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Temas específicos IV. Ο ΛΟΓΓΟΣ. Longo 1. Καταγωγή, Λογοτεχνικά συµφραζόµενα, Εξέλιξη...15 Origen, Contexto literario, Evolución 2. Αφηγηµατική τεχνική, Γλώσσα, Ύφος...19 Técnica narrativa, Lengua y Estilo 3. Κοινωνιολογία του είδους: Αναγνώστες, Στοιχεία Κοινωνικού και Πολιτιστικού Ρεαλισµού...22 Aspectos sociológicos del género: Lectores, Elementos de realismo sociopolítico 4. ιάφορα Μοτίβα / Motivos diversos...27 Επιβίωση / Pervivencia...29 Α. Βιβλιογραφίες / Bibliografías...30 Β. Λεξικά / Diccionarios...30 Γ. Εκδόσεις / Ediciones Μεταφράσεις / Traducciones...32 Ε. Σχόλια / Comentarios...38 Ζ. Συγγραφέας: Χρονολογία, Καταγωγή / Autor: Datación, Origen...39 Η. Κοινωνικός και Πολιτιστικός Ρεαλισµός / Realismo sociopolítico...40 Θ. Ερµηνείες του έργου / Interpretación textual...42 Ι. Αφηγηµατική Τεχνική, Ύφος και Γλώσσα / Técnica narrativa, Estilo y Lengua Κ. Πηγές, Λογοτεχνικά Συµφραζόµενα / Fuentes, Contexto literario...50 Λ. Κριτική του Κειµένου και Παράδοση των XΦΦ / Critica textual y tradición manuscrita...52 Μ. Επιβίωση / Pervivencia...54 Ν. Γενικές µελέτες / Σύµµεικτα Obras generales / Miscelánea...56 Παράρτηµα : Ο Λόγγος στην Ισπανική Λογοτεχνία...58 Apéndice: Longo en la literatura castellana 1

3 Πίνακας ονοµάτων / Índice de autores

4 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΑΕΜ. κχ ιατρ. κεφ. µυθ. Ανατύπ. τόµ Αρχαίο Ελληνικό Μυθιστόρηµα άφνη και Χλόη ιδακτορική ιατριβή Κεφάλαιο Μυθιστόρηµα Ανατύπωση Τόµος ΣΥΓΓΡΑΦΕΊΣ Απουλ. Αριστ. Αχ. Τάτ. Ηλιόδ. Ιαµβ. Βαβ. Λόγγ. Μένανδρ. Ξεν. Εφ. Πετρ. Xαρίτ. Απουλήιος Αριστοτέλης Αχιλλεύς Τάτιος Ηλιόδωρος Ιάµβλικος Βαβυλώνιος Λόγγος Μένανδρος Ξενοφών Εφέσιος Πετρώνιος Χαρίτων Αφροδισεύς ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ AAHG Anzeiger fόr die Altertumswissenschaft,. hrsg.von der Φsterreichischen Humanistischen Gesellschaft AC L Antiquité classique ACR American Classical Review AJPh American journal of philology AFFB Anuario de Filología de lafacultad de Filosofia de Barcelona AFLM Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Univ. Macerata Αιολικά Γράµµατα ASNSP Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa Antaios A&R Atene e Roma Arctos Aregung Arethusa ASNP Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa Athenaeum AU Der Altsprachliche Unterricht Aufidus AUMLA Journal of the Australasian Universities Language and Literature Association BAB Bulletin de la Classe des Letres de l Académie Royale de Belgique BAGB Bulletin de l Assotiation Guillaume Budé BIEH Boletín del Instituto de Estudios Helénicos ΒΜCRev Bryn Mawr classical review Byzantion ByzZ Byzantinische Zeitschrift 3

5 CB CFC(G) CJ C&M CO CompLit ConHell CPh CQ CR C&S CW DA DHA DLZ E Clas Eirene Ελληνικά EMC Emérita Eos Erasmus Eranos Euphrosyne Faventia FF Fortunatae GAG GIF Gnomon G&R Habis Helicon Helmántica Hermathena Hermeneus Hermes HZnMTL HZ ICS IL InvLuc JAC JHS JÖByzG JRS Kentron Koinonia Latomus LEC Maia ΜCSN The Classical Bulletin Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos. The classical journal Classica et mediavalia The classical outlook Comparative literaature Connaissance hellènique Classical philology Classical quaterlly Classical review Cultura e Scuola The Classical World Dissertations abstracts Dialogues d histoire ancienne Deutsche Literatutzeitung Estudios Clasicos Échos du monde classique Forschungen und Fortschritte Göttingische Gelehrte Anzeigen Giornale italiano di filologia Greece and Rome Handelingen van de Koninklijke Zvienederlandse Maatschappis voor Taalen Letterkunde en Geschiednis Historische Zeitschrift Illinois classical studies L Information littéraire Invigilata lucernis Journal of ancient civilization Journal of Hellenic studies Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gessellschaft Journal of Roman Studies Les études classiques Materiali e contributi per la storia della narrativa greco-latina 4

6 MC Il Mondo Classico MD Materiali e discussioni per l analisi dei testi clasici MDAI(R) Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts(Röm. Abt.) Meander MH Museum Helveticum MHA Memorias de historia antigua Mnemosyne Mod.Lang.Journ. MPhL Museum philologicum Londiniense MT Museum Tusculanum Nova Tellus NPhM Neuphilologische Mitteilungen NT Novum Testamentum Orpheus PAChA Proceedings of the American Catholic Philosophical Association Paideia PCPhS Proceedings of the Cambridge Philological Society Philologus Phoenix PhQ Philological quaterly Πλάτων Prohemio Prometheus PVS Proceedings of the Virgil Society QIFP Quaderni dell Inst. di Filosofia Univ. Stud. Di Perugia QS Quaderni di Storia QTTA Quaderni Triestini sul Teatro Antico QUCC Quaderni Urbinati di Cultura Classica RBPh Revue belge de philologie et d histoire REA Revue des études anciennes REByz Revue des études byzantines REG Revue des études grecques REL Revue des études latines RFIC Rivista di filologia e di istruzione classica Rhetorica RhM Rheinisches Museum RHR Revue de l histoire des religions RIL Rendiconti dell Instituto Lombardo Revue du Louvre RPh Revue de philologie RSC Rivista di Studi Classici Salesianum Sandalion Sciencaj Studoj SCO Studi classici e orientali SEJG Sacris erudiri: jaarboek voor Godsdienstwetenschappen SicGym Siculorum gymnasium SIFC Studi italiani di filologia classica Sileno SMed Schede medievali SPFB Sborník Prací Filosofické Fak Brneské Univerzity SPhS Studia philologica Salmanticensia StudClas Studii clasice 5

7 TAPhA TLS VDI Vichiana WJA WS ZAnt ZPE Transactions and proceedings of the American Philological Association The Times literary supplement Vestinik drevnej istorii Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft Wiener Studien Ziva Antika Zeitschrift für papyrologie und Epigraphik 6

8 Προλογικό σηµείωµα. Η βιβλιογραγία για τον Λόγγ. άρχισε το 1559, χρονιά της πρώτης µετάφρασης του σοφιστή από τον Amyot, και είναι άφθονη, λόγω της µεγάλης επιτυχίας του µυθ., η οποία παρέµεινε αµείωτη ως τις µέρες µας. Εξάλλου, το πρόσφατο ενδιαφέρον για τον Λόγγ. συνδέεται µε το γενικό ενδιαφέρον για το αρχαίο µυθ. στους φιλολογικούς κύκλους. Η αξία αυτού του είδους, που από καιρό θεωρήθηκε ο φτωχός συγγενής της ελληνικής και λατινικής γραµµατείας, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, όπως είναι γνωστό. Η ακόλουθη βιβλιογραφία περιέχει κυρίως µελέτες για τον Λόγγ. Αποδελτιώνονται επίσης και άλλες γενικότερες για το αρχαίο µυθ., στις οποίες µπορεί κανείς να βρεί παρατηρήσεις σχετικά µε τον συγγραφέα µας. Ο πολλαπλασιασµός ερευνών που ασχολούνται µε αυτά τα θέµατα µας ανάγκασε να περιορίσουµε την παρούσα εργασία. Υιοθετήσαµε ως όρια το 1960, µέχρι το 1993, που αντιστοιχεί στον τελευταίο τόµο της L Annι Philologique διαθέσιµο κατά τη συγγραφή αυτής της βιβλιογραφίας. Προσθέσαµε και λίγες πιο πρόσφατες µελέτες, καθώς και άλλες παλαιότερες, παρόλο που µερικές από αυτές είναι ήδη ξεπερασµένες. Όσον αφορά τις κατηγορίες, πρέπει να σηµειωθεί ότι προσπαθήσαµε να είναι αυτές το λιγότερο δυνατό αυθαίρετες. Θα διαπιστωθεί όµως ότι σε µερικές περιπτώσεις, ιδίως στο µέρος του Λόγγ., οι µελέτες θα µπορούσαν να καταταχθούν σε διάφορα λήµµατα. Τελος, να ευχαριστήσω τον κ. Μ. Κοπιδάκη, που µε ανέλαβε για τη διπλωµατική εργασία αυτή, και επίσης, τον κ. Α. Καψωµένο, που ήταν πρόθυµος να λύσει τα γραφειοκρατικά µου προβλήµατα που αντιµετώπισα κατά την περίοδο των µεταπτυχιακών µου σπουδών. Ι. ΒΙΒΛIΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΘΡΑ. 7

9 1. Bowie, E.L. & Harrison, S.J., The Romance of the Novel, JRS 83 (1993) Βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση του status questionis. 2. Cautadella, Q., Gli studi sul romanzo greco nell ultimo quindicennio,c&s 47 (1973) O Cataudella κάνει µια ανασκόπηση των ερευνών που, από το 1958 ως το 1972, έχουν καταπιαστεί µε το ζήτηµα της καταγωγής του µυθιστορηµατικού είδους, για να φτάσει στο συµπέρασµα ότι τελικά δεν έχει προταθεί καµία αποφασιστική λύση πάνω στο θέµα. Ο ίδιος υποθέτει ότι τα µυθ. δηµιουργήθηκαν στα σχολεία ρητορικής µε την αντικατάσταση των πραγµατικών γεγονότων των έργων της ιστοριογραφίας από τις αφηγήσεις της φαντασίας. 3. García Gual,C., Algunos libros recientes ( ) sobre las novelas griegas, CFC(G) II (1992) Βιβλιοκρισίες πάνω σε µερικά πρόσφατα βιβλία για το ΑΕΜ. 4. Ηaight, H.E., Notes on recent publications about the ancient novel ( ), The Classical Weekly 46 (1953) Ξανατύπ. σε W. Donlan (εκδ.), The Classical World Bibliography of Roman Drama and Poetry and Ancient Fiction, New York/ London, 1978, σσ Σύνοψη µερικών σηµαντικών ερευνών, βιβλίων κυρίως, που ασχολήθηκαν από το 1937 µε το αρχαίο µυθ. 5. L Annιe philologique, Paris ,τόµ.1( )-64(1993). Bλ. το κεφ. Auteurs et textes, στο όνοµα του κάθε συγγραφέα και στο λήµµα Narrativa, καθώς και το κεφ. Histoire littιraire: Littιrature narrative. Υπάρχει και µια CD-ROM παραλλαγή που καλύπτει τους τόµ ( ), γνωστή ως The Database of Classical Bibliography. (Για άλλα Database που κυκλοφορούν, όπως Gnomon, Ηρακλής ή Dyabola, βλ. JHS 116 (1996) Whitaker). 6. Mazal, O., Der griechische und byzantinische Roman in der Forschung von , JÖByzG 11/12 (1962/63), 9-55; 13(1964), 29-86; 14(1965), Για το αρχαίο µυθ. βλ. τόµ.11/12, σσ.11-26,και τόµ. 13 σσ Morgan, J.R, The Ancient Novel at the End of the Century : Scholarship since the Dartmouth Conferece, CPh 91 (1996) Σχόλια για το περιεχόµενο του συλλογικού τόµου που εξέδωσε το 1994 ο J. Tatum µε 23 από τις ανακοινώσεις που έγιναν στο Dartmouth College το 1989, και ανασκόπηση της εξέλιξης των ερευνών στο αρχαίο µυθ. από τότε. 8. Pozdnjakova, N.A., Μια νέα επισκόπηση στην ιστορία του αρχαίου µυθιστορήµατος, [στα ρωσικά], VDI 130 (1974)

10 9. Renate, J., Abersicht όber die antiken Romanautoren bsw.-werke mit Datierung und weiter fόhrender Bibliographie,σε H. Kuch (εκδ.),1989, σσ Σύντοµη παρουσίαση όλων των συγγραφέων αρχαίων µυθ. Γενική εικόνα του θέµατος στις τελευταίες έρευνες. 10. Sandy, G.N., Recent Scholarship on the Prose Fiction of Classical Antiquity, CW 67 (1974) Ξανατύπ. σε W. Donlan (εκδ.),1978 [βλ. Haight, 1953] σσ Το άρθρο παρουσιάζει ένα αρκετά µεγάλο αριθµό µελετών για το αρχαίο µυθ. και τους µυθιστοριογράφους, από το 1950 ως το 1970 περίπου, µε σύντοµες αναφορές στο περιεχόµενό τους. 11. Scarcella, A.M., Leggere i romanzi greci: testo, contesto, pretesti, GIF 41 (1989) Σχόλια πάνω στο έργο του Fusillo (1989), του Pinheiro( Estructuras técniconarrativas nas Etiopicas de Heliodoro, Lisboa, 1987), στο συλλογικό τόµο του Kuch(1989), και στα GCN I (βλ.hoffman (εκδ.) 1988 ). 12. Schmeling, G.(εκδ.), The Petronian Society Newsletter, Gainesville,Univ. of Florida, 1970 κέ. Από το 1981 άρχισαν να συµπεριλαµβάνονται και δελτία για µελέτες που αφορούν το αρχαίο µυθιστορηµατικό είδος γενικά. 13. Ζimmermann, F., Zum Stand der Forschung über den Roman der Antike. Gesichtspunkte und Probleme, F&F 26 (1950)

11 ΙI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΚΙΜΙΩΝ Α. Το Μυθιστορηµατικό Είδος. 14. Cizek, E., Evolutia romanului antic, Bucarest, / StudClas 14 (1972) Dobroiu / REL 49 (1971) Michel / RSC 19 (1971) Verdére. Προσέγγιση στο θέµα της καταγωγής, της δοµής και της εξέλιξης του µυθιστορηµατικού είδους. 15. Cizek, E., La diversitι des structures dans le roman antique, StudClas 15(1973) Πραγµατεύονται οι διαφορές ανάµεσα στο ΑΕΜ, που χαρακτηρίζεται για το χιούµορ, την περιπέτεια και τον έρωτα, σε µυθ. που δίνουν περισσότερη έµφαση στο ιστορικό στοιχείο, όπως η Κύρου Παιδεία, και στα ρωµαϊκά µυθ., όπου γίνεται η ένωση των προηγούµενων µυθ. 16. García Gual, C., Idea de la novela entre griegos y romanos, EClas 19 ( 1975) Παρατηρήσεις σχετικές µε µαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων για το µυθ., µε τους προλόγους των µυθ., την τυπολογία και τη δοµή τους, καθώς και µε το κοινωνιολογικό ζήτηµα του είδους. 17. Ηägg, T., The Novel in Antiquity, Oxford-Berkley-Los Angeles, SPFB E 31(1986) Bartonková / Emérita 55(1987) García Gual / Faventia 8,I (1986) Ruíz Montero / JHS 105 (1985) & CO 61 (1984) 136 Sandy / EMC 29 (1985) Walsh / AJPh 106 (1985) Schmeling / Phoenix 39 (1985) Billault / Paideia 39(1984) Corbato / LEC 52 (1984)73 Wouters / G&R 31(1984)80-81 Dowden / CR 34(1984) West / CW 78 (1984)65-66 Winkler / TLS 85(1984)427 Vickers. Αγγλική παραλλαγή του σουηδικού πρωτοτύπου Den Antika Romanen, Upsala, / Edda (1981) Andersen. Υπάρχει ελληνική µετάφραση, µε τίτλο Το Αρχαίο Μυθιστόρηµα, ΜΙΕΤ, Αθήνα, Επίσης βλ., στα γερµανικά, Eros und Tyche. Der Roman in der antiken Welt, Mainz, 1987 /Gymnasium 96(1989) Frφhlke. Όσον αφορά τον Λόγγο, ο Ηδgg σχολιάζει τις παρατηρήσεις του Μittelstadt σχετικές µε τη µίµηση της φιλελληνικής ζωγραφικής τέχνης των Ρωµαίων του 2 ου αι. π.χ. εκ µέρους του συγγραφέα. Στο Pictoral Supplement ( σσ ) προσφέρει µια σειρά απεικονίσεων που σχετίζoνται µε το θέµα του κχ. Περιέχει και βιβλιογραφικά σχόλια ( Further Reading σσ ). 18. Heiserman, A., The Novel Before the Novel: Essays and Discussion About the Beginnigs of Prose Fiction in the West, Chicago,

12 19. Hoffman, H.(εκδ.), Groningen Colloquia on the Novel, Groningen 1988 κέ. Το 1985 ιδρύθηκαν τα GCN, ένα διεθνές φόρουµ για συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων πάνω σε προβλήµατα του αρχαίου µυθιστορήµατος, καθώς και σε ζητήµατα επιβίωσής του στη λογοτεχνία της δυτικής Ευρώπης. Το πλήρες κείµενο ενός µεγάλου αριθµού εισηγήσεων έχει δηµοσιευθεί στα Πρακτικά των συνεδρίων, που έγιναν δύο φορές το χρόνο από το 1986 στο Groningen. GCN I : 1988 / JAC 4 (1989) / REL 67 (1989) Martin /WS 103 (1990) Bannert / LEC 58 (1990) Wouters / REG 103 (1990) 345 Caudθrlier / CR 40 (1990) Anderson / Maia 42 (1990) Marinι / Euphrosyne 20 (1992) Rebelo Gonηalves / AAHG 46 (1-2)(1993)19-20 St.Merkle / MH 50 (1993) Van der Mal-Maeder. GCN II : 1989 / Euphrosyne 20 (1992) Rebelo Gonηalves / AAHG 46 (1-2)(1993) St. Merkle / MH 50 (1993) Van der Mal-Maeder. GCN III : 1990 /REL 69 (1991) Martin / REG 104 (1991) Billault / AC 61 (1992) Donnet / Euphrosyne 20 (1992) Rebelo Gonηalves / LEC 59 (1991) Wouters / AAHG 46(1-2)(1993)21-22 Merkle / MH 50 (1993) Van der Mal-Maeder / Latomus 52(1993)467 Salles. GCN IV : 1991 / AAHG 46(3-4)(1993) St. Merkle / LEC 61(1993) 76 Wouters / AC 62(1993) Donnet. GCN V : 1993 / LEC 63(1995) Wouters. 20. Holzberg, N., Der Antike Roman. Eine Einführung, München-Zürich, SPFB E 33(1988) Bartonková / CR 38(1988)57-59 Dowden / LEC 55(1987) Wouters. Το αναθεωρηµένο κείµενο µεταφράστηκε στα αγγλικά από την Ch. J. Holzberg, The Ancient Novel. An Introduction, London-New York,1995 / JHS 116(1996)199/200 Morgan. Η µελέτη αποτελεί µια εισαγωγή στο αρχαίο µυθ. και µια γενική εκτίµηση των πιο προσφάτων ερευνών στο συγκεκριµένο χώρο. Τα βασικά θέµατα σχετικά µε το µυθ. του Λόγγ. θίγονται στις σελ.93-99: Sexual psychology and bucolic paradise. 21. Kuch, H., Gattungstheoretische άberlegungen zum antiken Roman, Philologus 129 (1985) Θίγονται διάφορα προβλήµατα που παρουσιάζουν τα αρχαία µυθ.: καταγωγή, εξέλιξη, συνέχεια, λειτουργία και δοµή. 22. Kuch, H.(εκδ.), Der Antike Roman: Untersuchungen zur literarischen Kommunikation und Gattungsgeschichte, Berlin, / AAHG 46(1-2)(1993)15-18 Beschorner / SPFB 41(1992)Nº Bartonková / LEC 59(1991) Wouters. Τα οκτώ δοκίµια του τόµου ασχολούνται κυρίως µε τα ιστορικά λογοτεχνικά συµφραζόµενα µέσα στα οποία εµφανίστηκε το είδος. 23. Kuch, H., Zur Gattungsgeschichte und Gattungstheorie des Antiken Romans, Eikasmus 3 (1992) Στο είδος του αρχαίου µυθ. υπάρχουν µερικά κοινά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την κατάταξη δύο τύπων µυθ., το ουτοπικό ταξιδιωτικό µυθ. και το περιπετειώδες και ερωτικό µυθ. Εκείνο που λείπει στο ουτοπικό µυθ. σε σχέση µε το περιπετειώδες και ερωτικό είναι ακριβώς ο έρωτας. Οι γυναίκες 11

13 θεωρούνται στο πρώτο τύπο µυθ. ως αντικείµενα ιδιοκτησίας. Αντιθέτως στο δεύτερο τύπο οι γυναίκες αναδεικνύονται µέχρι και ανώτερες των συντρόφων τους. Αυτό το στοιχείο είναι ένα σηµάδι εξέλιξης του είδους. Ανάλογη εξέλιξη αποτελεί το έργο του Λόγγ., όπου το κέντρο ενδιαφέροντος είναι οι ειδυλλιακές βουκολικές σκηνές στη Λέσβο. Εξέλιξη για το είδος είναι το ιστορικό µυθ., το µυθολογικό µυθ. και, τέλος το βιογραφικό. 24. Reardon, B.P.(εκδ.), Erotica Antigua: Acta of the International Conference on the Novel, Bangor, / Koinonia 2(1978) Pignani. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου που έγινε στο Bangor το 1976 µε αφορµή τον εορτασµό της εκατονταετηρίδας της δηµοσίευσης του βιβλίου του E. Rohde, Der griechishe Roman, εξέδωσε ο οργανωτής του. 25. Schmeling, G.L.(εκδ.), The Novel in the Ancient World, Leiden-NewYork- Köln, Scobie, A., Aspects of the ancient romance and its heritage.essays on Apuleius, Petronius and the Greek romances, Meisenheim, / Latomus 35(1976)445 Herrmann / Maia 27(1975)80-82 Guido / AJPh 93(1972) Reardon /Gnomon 44(1972) Juhnke / Phoenix 25(1971)89 Walsh / CW 64(1970)92-93 Schmeling. Μελέτη γενικού χαρακτήρα που καταπιάνεται µε τα βασικά ζητήµατα του είδους, κυρίως των λατινικών µυθ. 27. Scobie, A., More essays on the ancient romance and its heritage, Meisenheim, / Maia 27(1975)80-82 Guido / Augustinus 20(1975)429 Orosio / REA 76(1974) Grimal / Latomus 33 (1974)469 Herrmann. Από τα διάφορα άρθρα που αποτελούν το βιβλίο, µπορεί να ενδιαφέρει τον µελετητή του Λόγγ. το πρώτο, που ασχολείται µε τις ποιητικές παροµοιώσεις. Μόνο στον Λόγγ. παρατηρείται οµοιογένεια, επειδή τείνει να χρησιµοποιήσει παροµοιώσεις του αγροτικού κόσµου. 28. Τatum, J. & Vernazza G.M. (εκδ.), Τhe Ancient Novel : Classical Paradigms and Modern Perspectives. Proceedings of the Second International Conference on the Ancient Novel, Hanover,New Hampshire,1990. Περιλήψεις των ανακοινώσεων του ιεθνούς Συνεδρίου για το αρχαίο µυθ. που πραγµατοποιήθηκε στο Darmouth College από τις 23 ως τις 29 Ιουλίου του Αυτό το συνέδριο αποτελεί µια δεύτερη συγκέντρωση µε το ίδιο θέµα και προοπτική µε εκείνη του Bangor του Tatum, J.(εκδ.), Τhe Search for the Ancient Novel, Baltimore,1994. / LEC 64(3)(1996) Wouters / JHS 115(1995) Hδgg O Tatum εξέδωσε σ αυτόν τον τόµο 23 από τις 99 ανακοινώσεις του ιεθνούς Συνεδρίου που έγινε τον Ιούλιο του 1989 στο Darmouth College, New Hampshire. Β. Το ΑΕΜ 12

14 30. Baslez, M. F., Hoffmann, Ph., & Trιdι M. (εκδ.), Le Monde du Roman Grec. Actes du colloque international tenu ΰ l Ιcole normale superieure ( Paris dιcembre 1987), Paris, / LEC 63 (1995)80-82 Wouters. ιεπιστηµονική συνάντηση µε θέµα το ελληνικό µυθ., µε σκοπό να υπογραµµιστούν τα χαρακτηριστικά του είδους και να εξεταστούν οι επιρροές του στη µυθιστορηµατική παραγωγή των µεταγενέστερων αιώνων. Τα Πρακτικά αυτής της συνάντησης περιέχουν το πλήρες κείµενο από 28 εισηγήσεις, σε τέσσερα κεφ.: Λογοτεχνικά είδη / Μυθιστόρηµα, Ιστορία, Πολιτισµός, / Μυθιστορηµατική Ανατολή, / Αρχαία, Μεσαιωνικά και Σύγχρονα Μυθιστορήµατα. 31. Βeaton, R. (εκδ.), The Greek Novel A.D , London, / Ελληνικά 39 (1988) Peri. Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου που έγινε στο King s College του Λονδίνου (24-26 Μάρτιος του 1986). Τον τόµο απαρτίζουν 21 εισηγήσεις που εξερευνούν τη γένεση και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού µυθ. στην ελληνιστική εποχή, την βυζαντινή και τη µεταβυζαντινή. 32. Bowie, E.L., To ελληνικό µυθιστόρηµα, σε Easterling P.E. & Knox B.M.W.(εκδ.), Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα (2 η αναθεωρ. έκδ.), σσ Μετάφρ. Από τους Κονοµή, Ν., Γριµπά, Χ., και Κονοµή, Μ. Τίτλος πρωτοτύπου: The Cambridge History of Classical Literature I: Greek Literature, Cambridge, Di Virgilio, R., Dall epos al romanzo. Introduzione alla narrativa greca antica, Bari, / Salesianum 43 (1981)910 Riggi / Orpheus 1 (1980) Milazzo. 34. Fusillo, M., Il romanzo greco: Polifonia ed Eros, Venezia, Mετάφρ. στα γαλλικά από τον Μ. Abioux ως Naissance du roman, Paris, / Sileno 18 (1992) Crismani / Maia 43 (1991) Manini / Aufidus 9 (1989) Fedeli. / JHS 113 (1993) Hunter / Kentron 8 (1992)45-54 Robiano / CR 42(1992) Anderson / AC 61(1992) Donnet / REG 104 (1991) Billault. Ο ιταλικός τίτλος δίνει µια καλύτερη ιδέα για το περιεχόµενο της µελέτης. Η Πολυφωνία αναφέρεται στις διακειµενικές σχέσεις ανάµεσα στο ερωτικό ελληνικό µυθ. και τα άλλα είδη, καθώς και στην ποικιλία της απεικόνισης του κόσµου. Ο έρωτας είναι το βασικό θέµα που δίνει οµοιογένεια στο είδος. Για το πρώτο στοιχείο χρησιµοποιείται µια δοµική ανάλυση, ενώ στο δεύτερο έχουµε να κάνουµε µε µια ψυχαναλυτική κριτική. Ο Fusillo αφιερώνει λίγο χώρο στον Λόγγ., εξαιτίας της βουκολικής διαφοροποίησης του. Θεωρεί αδικαιολόγητη την επιτυχία του. 35. Gaertner, H., Der antike Roman. Bestand und Möglichkeiten, σε Neukam P.(εκδ.), Vorschläge und Anregungen, München, 1980, σσ

15 36. Gaertner, H., Beiträge zum griechischen Liebesroman, Zürich-New York, Vichiana 15 (1986) 334 Garzya. Συλλογή δοκιµίων που είχαν δηµοσιευθεί παλιότερα σε διάφορα περιοδικά. 37. García Gual, C., La novela, σε López Férez, J.A.(εκδ.), Historia de la literatura griega, Madrid, 1988, σσ Hägg, T., Den grekiska romanen fran Chariton till Heliodoros, MT (1977) Lesky, A., Το πεζογραφικό µυθιστόρηµα και η επιστολογραφία, στο εγχειρίδιό του Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα, 1985 (5 η αναθεωρ. έκδ.), σσ Μετάφρ. Από τον Α.Γ. Τσοπανάκη. Τίτλος πρωτοτύπου: Geschichte der griechischen Literatur, Bern und Mόnchen, Loicq Berger, M.P., Pour une lecture des romans grecs, LEC 48 (1980) O µελετητής ασχολείται µε τα κοινωνικά και πολιτιστικά συµφραζόµενα του ΑΕΜ, την τυπολογία του, τους σκοπούς καθώς και την επιβίωσή του στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία. 41. Miralles, C., La novela en la antigüedad clásica, Barcelona, / CR 21(1971)134 Reardon / Phoenix 24(1970) Reardon / AC 38 (1969) Lasserre. Βασικά χαρακτηριστικά των σωζόµενων σε µας µυθ..τα πολιτιστικά συµφραζόµενα του κάθε µυθιστοριογράφου έχουν καθορίσει τα έργα τους. Έτσι εξηγείται, λ.χ., η ιδιαιτερότητα του Λόγγ., η οποία οφείλεται στην ουτοπική επιθυµία για διαφυγή, χαρακτηριστική µιας εποχής που αποτελεί θύµα ενός πνευµατικού χάους. Στο παράρτηµα προστίθενται κάποιες παρατηρήσεις πάνω στο µεσαιωνικό µυθ., µε ανιχνεύσεις στο αρχαίο ελληνικό αντίστοιχο. 42. Morgan, J.R., Make belive and make belive: the fictionality of the Greek novels, σε Ch. Gill & T.Wiseman (εκδ.), Lies and Fiction in the Ancient World, Exeter, 1993, σσ Morgan, J.R. & Stoneman, R.(εκδ.), Greek Fiction: The Greek Novel in Contexts, London-New York, / JHS 115 (1995) Hδgg. Εισαγωγή στα λογοτεχνικά συµφραζόµενα του είδους. Oι µελέτες ασχολούνται µε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κάθε ερωτικού µυθ. Συµπεριλαµβάνονται κείµενα που συνήθως δεν εξετάζονται ως µυθ. Σύµφωνα µε τον Morgan ( Daphnis and Chloe: Love s Own Sweet Story, 64-79) ο Λόγγ. φαίνεται να αντιλαµβάνεται ότι η µυθιστοριογραφία αποτελεί ένα µέσο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια της ανθρώπινης φύσης. 44. Müller, C.W., Der griechische Roman,σε E.Vogt (εκδ.), Neues Handbuch der Literatur Wissenchaft. Griechische Literatur, Wiesbaden, 1981,

16 45. Pakcinska, M., De amatoriis Graecorum fabulis adnotationes aliquot, Meander 18 (1963) [στα πολωνικά, µε περίληψη στα λατινικά]. Χρονολογία, καταγωγή και κύρια χαρακτηριστικά των ελληνικών µυθ. 46. Reardon, B.P., The Greek Novel, Phoenix 23 (1969) Ανατύπ. σε Gaertner, 1984, σσ Ό,τι έχουν από κοινού τα πέντε ελληνικά µυθ. δεν προέρχεται από την επίδραση ενός εφήµερου λογοτεχνικού κινήµατος, όπως υπήρχε η εύτερη Σοφιστική, αλλά από την επίδραση των συνθηκών της εποχής. Γι αυτό και ασχολούνται µε την ιδιωτική ζωή. Ξεχωρίζονται, ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας του κάθε συγγραφέα. 47. Reardon, B.P., Courants littéraires grecs des II et III siècles après J.C., Paris, / Emιrita 41(1973) Garcνa Gual. Μελέτη πάνω σε µια εκτενή και αρκετά παραγωγική περίοδο. Αφιερώνονται σχεδόν 100 σελ. στο αρχαίο µυθ., στις οποίες θίγονται τα εξής θέµατα: καταγωγή, χρονολογία, εξέλιξη και γενικά χαρακτηριστικά των αρχαίων µυθ. Ακολουθεί τον Chalk και δίνει θρησκευτική σηµασία στον Λόγγ. Περίληψη προσφάτων ερευνών και βιβλιογραφία. 48. Reardon, B.P., Aspects of the Greek Novel, G&R 23 (1976) Τα πρώτα ελληνικά µυθ. είναι πιθανόν να κατάγονταν από µυστικές λατρείες, αλλά αργότερα τα µυθ. απέκτησαν περισσότερο λογοτεχνικό και επιτηδευµένο χαρακτήρα. Το ελληνικό µυθ. έγινε, δηλαδή, ένα λαϊκό είδος που έδειχνε την ιδεολογία της εποχής, σε αντίθεση µε το δράµα. Ο έρωτας, οι περιπέτειες, και οι θρησκευτικές συνήθειες, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά. 49. Reardon, B.P., The Greek Novels : ιtat de la question, περίληψη στα Erotica Antigua. Βλ. Reardon (εκδ.), σσ Γενική επισκόπηση των προβληµάτων του κάθε µυθ. 50. Reardon, B.P., The Form of the Greek Romance, Princeton, / CW 86 ( ) Romm / Phoenix 47 (1993) Schmeling / MH 50(1993) Aubert / SPFB 42 (1993)Nº Bartonková / Gnomon 65(8)(1993) Holzberg / AC (1993) Donnet / BMCRev 3(1992) Farrell / CR 42 (1992) Anderson / AJPh 113 (1992) Bartsch / REG 105 (1992) Billault / CJ 87 ( ) Hunter. Γενική µελέτη για τη θεωρία του ελληνικού µυθ. Κυρίως αξιοσηµείωτες οι αναλύσεις πάνω σε δύο ζητήµατα: την τοποθέτηση του ελληνικού µυθ. στα κοινωνικά και λογοτεχνικά συµφραζόµενα, και την ανασύνθεση λογοτεχνικής κριτικής στην Αρχαιότητα του µυθιστορηµατικού είδους. 51. Weinreich, O., Der griechische Liebesroman, Zürich, Συµπεριλαµβάνονται τα αποσπάσµατα. Με έµφαση στον Ηλιόδ. και στη επιβίωσή του. ΙΙΙ. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 1. Καταγωγή, Λογοτεχνικά συµφραζόµενα, Εξέλιξη. 15

17 52. Anderson, G., Eros Sophistes : Ancient Novelists at Play, Chico, California, / CW 78 (1985) Bacon / JHS 105 (1985) Sandy / REG 98 (1985) Billault. Απορρίπτονται οι σοβαρές θρησκευτικές αλληγορικές ερµηνείες. εν υποτιµάται η αξία των µυθ., αλλά υπογραµµίζεται ο ψυχαγωγικός τους σκοπός και το χιούµορ, παρόν σε όλους τους µυθιστοριογράφους, εκτός από τον Ξεν. Eφ. Το είδος πρέπει να έχει µια λογοτεχνική και όχι λαϊκή καταγωγή. Στην Additional Note (σ.199) σηµειώνει ότι αυτή η πηγή αποτελείται από ένα σώµα σουµερίων κειµένων. 53. Anderson, G., Ancient Fiction : The Novel in the Graeco-Roman World, London-Sidney, / Myrtia 2(1987) Ruíz Montero / G&R 32(1985)227 Walcot / REG 98(1985) Billault / Phoenix 43(1989) Laplace / JRS 77(1987) Gill. Οι µυθιστοριογράφοι χρησιµοποιούν ένα είδος αφηγήσεων µε περιπέτειες που υπήρχαν ήδη στη λογοτεχνία της Ανατολής. Τα ΑΕΜ δεν είναι παρά διασκευές σουµερίων κειµένων. Ο Λόγγ., που ακολουθεί την ιστορία του ηµουζί, θεωρείται ο πιο πρωτότυπος και απλός µυθιστοριογράφος. 54. Βartonková, D., Die erotischen Motive in den jüngeren griechischen idealisierenden Romanen, SPFB 41 (1992) [στα τσεχικά. Περίληψη στα γερµανικά.] Τα νεώτερα µυθ. ασχολούνται, εντονότερα από ο,τι τα παλαιότερα, µε τις φυσικές πλευρές της σχέσης µεταξύ άνδρας και γυναίκας, και αποτελούν συνεπώς, κατά κάποιο τρόπο, µια µετάβαση στα κωµικά ρεαλιστικά µυθ. των Ρωµαίων. 55. Corbato, C., Da Menandro a Caritone. Studi sulla genesi del romanzo greco e i sui raporti con la commedia nuova, I, QTTA 1(1968) Ανάλυση των στενών σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στα δύο είδη. Η Νέα Κωµωδία υπήρχε µια πηγή έµπνευσης για τους µυθιστοριογράφους. 56. García Gual, C., Los orígenes de la novela, Madrid 1988(1 η εκδ.1972). / CFC 8(1975) Piρero / Emιrita 41(1973) Adrados. Το µυθ. είναι δηµιούργηµα συγγραφέων που ακολουθούν τα λογοτεχνικά ρεύµατα και τις απαιτήσεις του κοινού. Ο µελετητής καταπιάνεται όχι µόνο µε το ζήτηµα της γένεσης του είδους, αλλά και µε τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τα αρχαία µυθ., και τους κοινωνιολογικούς παράγoντες. 57. García Gual, C., Originalidad de la novela griega, Prohemio 2 (1972) Ξανατύπ. σε J. Coy & J. De Hoz (εκδ.), Estudios sobre los géneros literarios I: Grecia clásica e Inglaterra, Salamanca, 1975, σσ García Gual, C., Apuntes sobre el mimo y la novela griega, AFFB I (1975)

18 59. García Gual, C., Relaciones entre la novela corta y la novela en la lit. griega y latina, Faventia I(1979) Τονίζονται οι καταγωγές, ο λογοτεχνικός σκοπός και τα βασικά χαρακτηριστικά δύο διαφορετικών µυθιστορηµατικών ειδών. 60. Giangrande, G., On the origins of the Greek Romance : the birth of a literary form, Eranos 60 (1962) Ανατύπ. σε Gaertner, 1984, σσ Τα ερωτικά ελληνικά µυθ. δηµιουργήθηκαν µε τις παραφράσεις από αλεξανδρινές ερωτικές ελεγείες και επύλλια. Αυτές οι παραφράσεις σε πεζό λόγο αποτελούσαν ασκήσεις που γινόταν στα Σχολεία Ρητορικής. 61. Giangrande, G., On the origin of the Greek novel, MPhL 6(1984) Παρατηρήσεις στο άρθρο της Ruνz Montero, SPhS, Gutu, M., Observatii despre raportarea romanului grec la retorica antica, StudClas 14 (1972) [στα ρουµανικά. Περίληψη στα γαλλικά] Η εµφάνιση και η διάδοση αυτού του διηγηµατικού είδους που αργότερα θα ονοµαζόταν µυθιστόρηµα, δεν είχε καµία επιρροή στη λογοτεχνική κριτική της εποχής. 63. Kerenyi, K., Die griechisch-orientalische Romanliteratur in religionsgeschichtlicher Beleuchtung, Tόbingen,1927.(3 η έκδ. Darmstadt, 1973). Gnomon 4 (1928) Nock. Εισάγει το ανατολικό στοιχείο για να εξηγήσει τη γένεση του είδους. Τα µυστήρια θανάτου και ανάστασης της Ίσιδας και του Οσίρη αποτελούν το πρότυπο για τους ήρωες στα µυθ. Οι περιπέτειές τους αντανακλούν εκείνες των θεοτήτων. 64. Κereny, K., Der antike Roman. Einführung und Textauswahl, Darmstadt, / ACR 2 (1972)222 Sandy. Μελέτη των αρχαίων µυθ. ως Mysterienromane. Επεξεργασία της προηγούµενης µελέτης. 65. Lavagnini, B., Studi sul romanzo greco, Messina-Firenze, Σχέσεις ανάµεσα στο µυθ. και την ιστοριογραφία. 66. Lavagnini, B., Le origini del romanzo greco, ASNSP 28 (1992). Ανατύπ. µε προσθήκες σε Lavagnini, Mερικά κεφ. σε Gaertner, 1984, σσ Lavagnini, B., Ancora sul romanzo greco, ASNSP 15 (1985) Το ΑΕΜ θεωρείται το αποτέλεσµα της εξέλιξης της διηγηµατικής πεζογραφίας των Ιώνων. 68. Merkelbach, R., Roman und Mysterium in der Antike, München-Berlin, / RFIC 92 (1965) Cataudella / REG 77(1964) Defradas / RPh 37 (1963) Vian / Latomus 22(1963) Joly / CR 13(1963) Chalk / 17

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Ο κόσμος του Βυζαντίου G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-08-2015 ΤΡΙΤΗ, 01-09-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 02-09-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 03-09-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΑ Π. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2009-2010)

ΦΛΩΡΑ Π. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2009-2010) ΦΛΩΡΑ Π. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2009-2010) Boυκολική ποίηση του Θεόκριτου Καλλίμαχου Ύμνοι Ομηρικό έπος Θεματογραφία Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A N A K O I N Ω Σ Η Δεκτοί με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας γίνονται μόνο με εξετάσεις. Ο αριθμός των εισακτέων για το 2015-2016 ορίζεται στους 40

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η φιλοσοφία. Έννοια και περιεχόμενο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η εξέλιξη της φιλοσοφίας και η οντολογία Ι. Εισαγωγή... 25 ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία...

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η εµπειρία της χρήσης των «Αναγνωστικών Ηµερολογίων» στην Α Γυµνασίου της Βάλιας Λουτριανάκη Η χρήση αναγνωστικών ηµερολογίων (reading

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

æ Y X A N A Y T I K H K E æ H 1 8 2 Y N A N T H E I M E T O M Y O, T H N T P A ø I A K A I T H N O I H H

æ Y X A N A Y T I K H K E æ H 1 8 2 Y N A N T H E I M E T O M Y O, T H N T P A ø I A K A I T H N O I H H E P I E X O M E N A Πρόλογος: Κώστας Σολδάτος........................... 9 1. ΘΑΝAΣΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αρχαιογνωσία, αρχαιολατρία και αντιστάσεις στην ψυχανάλυση.. 13 2. ΠΈΤΡΟΣ ΧΑΡΤΟΚΌΛΛΗΣ: Η προέλευση και η

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΑΘΗΝΑ 1999 ΜΕΡΟΣ Α Οµάδα Σύνταξης Άννα ηµητροκάλη,

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια Ζ εξάμηνο 2007 ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑ Α. ΙΣΤΟΡΙΑ story Β. ΛΟΓΟΣ discourse Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Unité de Développement Pédagogique Réf.: 2010-D-239- el-2 Orig.:EL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82)

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 1. KEIMENO Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑ ΚΑΤΣΙΚΗ - ΓΚΙΒΑΛΟΤ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η οριοθέτηση της παιδικής λογοτεχνίας σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMMA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMMA ΕΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITÀ NAZIONALE E CAPODISTRIACA DI ATENE DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ΗΜΕΡΙΔΑ / CONVEGNO ITALOELLENICA.

Διαβάστε περισσότερα

διορισμένη σε οργανική θέση και μόνιμη. Παρακολούθησε το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, που διοργανώθηκε από το 3ο Περιφερειακό

διορισμένη σε οργανική θέση και μόνιμη. Παρακολούθησε το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, που διοργανώθηκε από το 3ο Περιφερειακό ΑΝΝΑ ΘΕΜΟΥ Ακαδημαϊκή θέση: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. Γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία Τηλέφωνο: +30 210 7275378 (γραφείου), Fax: +30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Κινηματογράφος και θέατρο: Η ιστορία τους, οι διευθυντές και οι σημαντικές ταινίες. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία: Η ιστορία τους, οι συγγραφείς Ιnstituto Cervantes: Εξασφάλιση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Νέα Αθηναϊκή Σχολή Λογοτεχνία Β Λυκείου Εισαγωγή Επιμέλεια: Τ. Γιακουμάτου www.netschoolbook.gr 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Εσωτερική αναδιάρθρωση κράτους-στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής Ενότητα 8 Παρωδία Ι: Θεωρητική προσέγγιση Κατερίνα Κωστίου Τμήμα Φιλολογίας ενότητα 8 «Βατραχομυομαχία»: Σχέδιο του Γιώργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας.

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας. 2.2.2. Η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Το Ελληνικό Πνεύµα κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Η Παλαιοχριστιανική τέχνης - Μια Τέχνη Ελληνική Eρωτήσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη Ηµεροµηνία Γέννησης: 24/05/1980 Τόπος Γέννησης : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : 6937-771301 ιεύθυνση : Π. Μαυροµιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

109 Φιλολογίας Αθήνας

109 Φιλολογίας Αθήνας 109 Φιλολογίας Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους 1 Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους Βασική προϋπόθεση για επιτυχηµένη διεξαγωγή και συγγραφή µιας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Golden Tulip Vivaldi Hotel, Dragonara Road, St. Julians - Malta. 10 November 2015

Golden Tulip Vivaldi Hotel, Dragonara Road, St. Julians - Malta. 10 November 2015 Draft Agenda of the Seminar on the results of the" Assessment of management scenarios for the preparation of long-term plans in the Mediterranean" 10 November 2015 English (click here) Français (cliquez

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Ελένης Ανδρεϊτσένκο διδάκτορος της Ρωσικής φιλολογίας Γεννήθηκε στις 13.04.1982 (Αλµάτυ, Καζαχστάν). Επάγγελµα: διδάσκουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά τα ακαδηµαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με Χριστίνα Μιτσιάλη Ημερ/νία γέννησης: 21/5/1972 Τηλ.: 2103443887 e-mail: chmitsiali@minedu.gov.gr 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2014 Master Κλασικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

STAVROS J. TSITSIRIDIS

STAVROS J. TSITSIRIDIS CURRICULUM VITAE STAVROS J. TSITSIRIDIS PERSONAL Place of Birth: Date of Birth: Address: Telephone: E-mail: Current employment: Rethymnon, Crete 26 Μay,1965 8 Pavlou Nirvana St., 26443 Patras, Greece 9

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ/ΝΟ Υπ./ Επ. ΕΥΤΕΡΑ 27/1 Αγγλικά Ι Β1, Β2, Βσ 1 ο (επιλ) Ι ΑΣΚΩΝ (Επιτηρητές) Σπηλιοπούλου Χορολογία στον χορό

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Γιατί εξακολουθεί να είναι σηµαντικό να σπουδάζουµε αρχαία Ελληνικά και Λατινικά, γλώσσες που σπάνια πια χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη κοινωνία; Γιατί να ξοδεύουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιος Νικολόπουλος Λέκτορας, Λατινική Φιλολογία

Αναστάσιος Νικολόπουλος Λέκτορας, Λατινική Φιλολογία Αναστάσιος Νικολόπουλος Λέκτορας, Λατινική Φιλολογία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιµέλεια 6 o ιήµερο ιαλόγου για τη ιδασκαλία των Μαθηµατικών 17 & 18 Μαρτίου 2007 Οµάδα έρευνας της Μαθηµατικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΗ 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Πανεπιστήµιο Τµήµα Ονοµατεπώνυµο φοιτητή/φοιτήτριας Αριθµός µητρώου Ηµεροµηνία Τίτλος εργασίας Τίτλος µαθήµατος Όνοµα διδάσκοντος 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα