Βιογραθικό Σημείωμα. Όλνκα Μεξθνύξηνο Γεωξγηάδεο Ζκεξνκελία Γέλλεζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραθικό Σημείωμα. Όλνκα Μεξθνύξηνο Γεωξγηάδεο Ζκεξνκελία Γέλλεζεο 10.10.1975"

Transcript

1 Βιογραθικό Σημείωμα Όλνκα Μεξθνύξηνο Γεωξγηάδεο Ζκεξνκελία Γέλλεζεο Δζληθόηεηα Διιεληθή Γηεύζπλζε Διιάδα: Ναπαξίλνπ 11, Μαξνύζη 15122, Αζήλα ηει Ζλωκέλν Βαζίιεην Οηθία: 7 Mona Street, Beeston, Nottingham NG9 2BY tel United Kingdom Γξαθείν: Department of Archaeology, The University of Nottingham, University Park, Nottingham NG7 2RD United Kingdom Δκπαίδεσζη 1993 Απνιπηήξην Λπθείνπ 17,2 Ζ Διιεληθή Παηδεία, Αζήλα A-Levels (GCE) Γνύθαο, Αζήλα Νέα Διιεληθά: A, Αξραία Ηζηνξία: A, Κνηλωληνινγία: B University of Birmingham, BA. in Ancient History and Archaeology: Βαζκόο Άξηζηα University of Cambridge, M.Phil. in Classics (Κιαζηθή Αξραηνινγία), Σίηινο Γηπιωκαηηθήο: Trade and Interaction between the Aegean and the Central Mediterranean Οθηώβξηνο1999- Φεβξνπάξηνο 2003 University of Liverpool PhD in Archaeology, Σίηινο Γηαηξηβήο: The South-eastern Aegean in the Mycenaean Period: islands, landscape, death and ancestors 1. Γιδακηικό Έργο 2008/2009 Μάζεκα 2 νπ εμακήλνπ (V63320, The Greek Dark Ages c BC) παξάδνζε καζεκάηωλ, ζεκηλάξηα θαη αμηνιόγεζε πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, University of Nottingham

2 2008/2009 Μάζεκα 1 νπ εμακήλνπ (V64005, The Mycenaean State) παξάδνζε καζεκάηωλ, ζεκηλάξηα θαη αμηνιόγεζε πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, University of Nottingham 2007/2008 Μάζεκα 2 νπ εμακήλνπ (V62318, The Origins and rise of Aegean Civilisation) παξάδνζε καζεκάηωλ, ζεκηλάξηα θαη αμηνιόγεζε πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, University of Nottingham 2007/2008 Μάζεκα 1 νπ εμακήλνπ (V63320, The Greek Dark Ages c BC) παξάδνζε καζεκάηωλ, ζεκηλάξηα θαη αμηνιόγεζε πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, University of Nottingham 2006/2007 Μάζεκα 2 νπ εμακήλνπ (V64005, The Mycenaean State) παξάδνζε καζεκάηωλ, ζεκηλάξηα θαη αμηνιόγεζε πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, University of Nottingham 2006/2007 Μάζεκα 1 νπ εμακήλνπ (V63320, The Greek Dark Ages c BC) παξάδνζε καζεκάηωλ, ζεκηλάξηα θαη αμηνιόγεζε, University of Nottingham 2005/2006 Μάζεκα 2 νπ εμακήλνπ (V64005, The Archaeology of Minoan Crete) παξάδνζε καζεκάηωλ, ζεκηλάξηα θαη αμηνιόγεζε, University of Nottingham Ηαλνπάξηνο 2006 Παξαθνινύζεζα επηηπρώο κάζεκα E-Learning Seminar, University of Nottingham 2005/2006 Μάζεκα 1 νπ εμακήλνπ (V63320, The Greek Dark Ages c BC) παξάδνζε καζεκάηωλ, ζεκηλάξηα θαη αμηνιόγεζε, University of Nottingham Γεθέκβξηνο 2005 Παξαθνινύζεζα επηηπρώο κάζεκα Supervising Project Students and Giving an Interactive Lecture Seminar, University of Nottingham 2004/2005 Μάζεκα 2 νπ εμακήλνπ (V63319, The Mycenaean State), παξάδνζε καζεκάηωλ, ζεκηλάξηα θαη αμηνιόγεζε, University of Nottingham Αθαδεκαϊθό Έηνο 2002/2003 εξγάζηεθα ωο Βνεζόο Καζεγεηή ζην University of Liverpool Αθαδεκαϊθό Έηνο 2001/2002 εξγάζηεθα ωο Βνεζόο Καζεγεηή ζην University of Liverpool Αθαδεκαϊθό Έηνο 2000/2001 εξγάζηεθα ωο Βνεζόο Καζεγεηή ζην University of Liverpool Οθηώβξηνο 1999 Παξαθνινύζεζα επηηπρώο κάζεκα γηα ηε Γηδαζθαιία Μηθξώλ Γθξνππ, University of Liverpool 2. Δπαγγελμαηικό Έργο 2009-ζήκεξα University of Nottingham, Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο ηνπ Κέληξνπ παξηηαηηθώλ θαη Πεινπνλλεζηαθώλ πνπδώλ ζηε ρνιή Αξραηνινγίαο University of Nottingham, Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο ζηε ρνιή Αξραηνινγίαο

3 Μάϊνο-Ηνύληνο 2009 Πξόγξακκα Δλάιηαο Έξεπλαο Παπινπεηξίνπ (Πξνϊζηνξηθή αλαζθαθή), ζα εξγαζηώ ωο ππεύζπλνο επξεκάηωλ ππό ηελ δηεύζπλζε ηωλ θωλ Ζ. πνλδύιεο, Dr J. Henderson and Dr C. Gallou Αύγνπζηνο 2008 Δπηθαλεηαθή έξεπλα ζηελ Αιάζαξλα Κω ππό ηελ δηεύζπλζε ηεο θαζ. Γ. Κνθθνξνύ-Αιεπξά Ηνύιηνο 2008 κειέηε Πξνϊζηνξηθόπ πιηθνύ ζην Γεξκαληθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ Οθηώβξηνο ζήκεξα κειέηε ειιεληθώλ αγγείωλ από ην Nottingham City Museum and Galleries Αύγνπζηνο 2007 κειέηε Πξνϊζηνξηθόπ πιηθνύ ζην Γεξκαληθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ Ηνύιηνο 2007 κειέηε Πξνϊζηνξηθόπ πιηθνύ ζηελ Βξεηαληθή ρνιή Αζελώλ Ηνύληνο- Ηνύιηνο 2007 Δπηθαλεηαθή έξεπλα ζηελ Αιάζαξλα Κω ππό ηελ δηεύζπλζε ηεο θαζ. Γ. Κνθθνξνύ-Αιεπξά Αύγνπζηνο 2006 πάξηε, εξγάζηεθα ωο βνεζόο αλάιπζεο επξεκάηωλ ζηελ αλαζθαθή ζην Κνπθόβνπλν (Πξνϊζηνξηθή αλαζθαθή) ππό ηελ δηεύζπλζε ηωλ θαζεγεηώλ W.G. Cavanagh, C.B. Mee θαη J. Renar Ηνύληνο- Ηνύιηνο 2006 Δπηθαλεηαθή έξεπλα ζηελ Αιάζαξλα Κω ππό ηελ δηεύζπλζε ηεο θαζ. Γ. Κνθθνξνύ-Αιεπξά Ηνύιηνο-επηέκβξηνο 2005 πάξηε, εξγάζηεθα ωο βνεζόο αλάιπζεο επξεκάηωλ ζηελ αλαζθαθή ζην Κνπθόβνπλν (Πξνϊζηνξηθή αλαζθαθή) ππό ηελ δηεύζπλζε ηωλ θαζεγεηώλ W.G. Cavanagh, C.B. Mee θαη J. Renar Ηνύληνο, επηέκβξηνο 2005 Δπηθαλεηαθή έξεπλα ζηελ Αιάζαξλα Κω ππό ηελ δηεύζπλζε ηεο θαζ. Γ. Κνθθνξνύ-Αιεπξά ηξαηηωηηθή Θεηεία, ωο Λνρίαο Πεδηθνύ κε εηδηθόηεηα Γηεξκελέαο Αγγιηθώλ ζην Γεληθό Δπηηειείν ηξαηνύ Ηνύληνο- Ηνύιηνο 2001 Ρόδνο, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε Πξνϊζηνξηθνύ θαη Κιαζηθνύ πιηθνύ ζην Μνπζείν Ρόδνπ, ππό ηελ ΚΒ EΠΚΑ Αύγνπζηνο-επηέκβξηνο 1999 Δπηθαλεηαθή Έξεπλα Κπζήξωλ ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Dr. C. Broodbank Ηνύληνο- Ηνύιηνο 2000 Ρόδνο, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε Πξνϊζηνξηθνύ θαη Κιαζηθνύ πιηθνύ ζην Μνπζείν Ρόδνπ, ππό ηελ ΚΒ EΠΚΑ Ηνύληνο- Ηνύιηνο 1999 Ρόδνο, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε Πξνϊζηνξηθνύ θαη Κιαζηθνύ πιηθνύ ζην Μνπζείν Ρόδνπ, ππό ηελ ΚΒ EΠΚΑ Ηνύιηνο-επηέκβξηνο 1998 Ξεξνιίκλε (Νενιηζηθή αλαζθαθή), ππό ηελ IΕ EΠΚΑ

4 Οθηώβξηνο Μάϊνο 1998 Δζεινληηθή εξγαζία ζε επξήκαηα απν αλαζθαθέο πνπ δηελήξγεζε ην Αξραηνινγηθό ηκήκα ηνπ University of Birmingham Ηνύληνο- Ηνύιηνο 1997 Πξνρακώλ- Topolnitsa (Νενιηζηθή αλαζθαθή), ππό ηελ IH EΠΚΑ Ηνύληνο- Ηνύιηνο 1996 Αξραίνη Φίιηππνη (Ρωκαϊθή/Παιαηνρξηζηηαληθή αλαζθαθή), ππό ηελ IH EΠΚΑ 3. Δρεσνηηικό Έργο Ομιλίες καηόπιν προζκλήζεως 10 Απξηιίνπ Αλαθνίλωζε ζην German Archaeological Institute at Athens A Preliminary report on the Prehistoric finds from the Halasarna Survey Project, Kos 2 Ννέκβξηνπ Αλαθνίλωζε ζην Nottingham University Archaeology Research Seminarin the Material Series Exchanges in Technology between the Central and Eastern Mediterranean during the end of the Late Bronze Age 17 Φεβξνπάξηνπ Αλαθνίλωζε ζην Greek Archaeology Group in the University of Oxford Feasting in the Mycenaean World: Its role in the burial tradition of Rhodes Ομιλίες ζε Σσνέδρεια 26 επηεκβξίνπ 2009 Θα δνζεί αλαθνίλωζε ζηελ εκεξίδα Obsidian in the Mediterranean πνπ δηνξγαλώλεηαη απιν ην Γαλέδηθν Αξραηνινγηθό Ηλζηηνηνύην Αζελώλ ζηελ Αζήλα The obsidian circulation and consumption on Kos 20 Απξηιίνπ 2009 Αλαθνίλωζε ηνίρνπ-πόζηεξ ζην Honouring the Dead Conference organized by the Centre for Spartan and Peloponnesian Studies held ζηε πάξηε Honouring the Dead in Mesolithic and Neolithic Peloponnese 7 Γεθεκβξίνπ 2008 Αλαθνίλωζε ζην 2 nd Meeting of Prehistoric Archaeology ζην Βόιν Assessing the random surface collection of finds with systematic surveys on island contexts: The case of Halasarna at Kos 22 επηέκβξηνπ 2007 Αλαθνίλωζε ζην The Centre and its Hinderland Session in the 13 th European Association of Archaeologists Annual Meeting, Conference held at Zadar, Croatia The Prehistoric settlement pattern at prehistoric Kos, with a special reference to the results of the Halasarna Survey Project 31 Μαξηίνπ- 1 Απξηιίνπ Αλαθνίλωζε ζην ηνίρνπ- πόζηεξ Being Peloponnesian: Cohesion and Diversity, Conference ζην Nottingham University for the Centre of Spartan and Peloponnesian Studies The Tale of the Stones in Eastern Peloponnese

5 23 επηέκβξηνπ 2006 Αλαθνίλωζε ζην Building Bridges with the Past: the significance of Memory and Tradition in the genesis and transmission of Culture Session in the 12 th European Association of Archaeologists Annual Meeting, ζηελ Cracow, Poland The East Aegean-Western Anatolia in the Late Bronze Age: what do the tombs tell us about identity and tradition? 3 Απξηιίνπ Paper Αλαθνίλωζε ζην Workshop School of Archaeology and Ancient History, University of Leicester and the Department of Classics, University of Nottingham, ζην Leicester What do the tombs in the Aegean islands tell us about the Mycenaean identity: Expression, adaptation and manipulation 26 Μαξηίνπ Αλαθνίλωζε ζην Forces of Transformation: The End of the Bronze Age in the Mediterranean, ζην St. John s College, Oxford The South-eastern Aegean at the end of the Bronze Age: A crossroads of interaction επηέκβξηνο 2003 Αλαθνίλωζε από θνηλνύ κε ηε Υξ. Γάιινπ ζην πλέδξην 9 th European Association of Archaeologists Annual Meeting, ζηελ Αγία Πεηξνύπνιε Ancestor Worship and Regional Variation in Mycenaean Culture Οθηώβξηνο 2002 Αλαθνίλωζε ζην πλέδξην Settlements and Settlers between BC ζηε Ρόδν, Migration on Rhodes during the Mycenaean Period επηέκβξηνο 2002 Αλαθνίλωζε από θνηλνύ κε ηε Υξ. Γάιινπ ζην πλέδξην 8 th European Association of Archaeologists Annual Meeting, ζηε Θεζζαινλίθε The cemeteries of the Argolid and the South-eastern Aegean during the Mycenaean period: A landscape assessment Μάϊνο 2002 Αλαθνίλωζε ζην πλέδξην LISA 2002 ζην Liverpool Burial Rituals in South-eastern Aegean during the Mycenaean Period Φεβξνπάξηνο 2002 Αλαθνίλωζε ζην πλέδξην SOMA 2002 ζηε Glasgow The Landscape of Death in Mycenaean Karpathos Φεβξνπάξηνο 2002 Αλαθνίλωζε ζην πλέδξην Landscape and Seascape ζην Sheffield The Landscape of Death in Late Bronze Age Rhodes Μάϊνο 2001 Αλαθνίλωζε ζην πλέδξην LISA 2001 ζην Liverpool The Landscape of Death in the Southeastern Aegean: A methodological consideration Φεβξνπάξηνο 2001 Αλαθνίλωζε ζην πλέδξην SOMA 2001 ζην Liverpool Island Archaeology in the Aegean: The case of the Dodecanese in the Neolithic period Ννέκβξηνο 2000 Αλαθνίλωζε ζην πλέδξην Archaeology and Environment in the Dodecanese ζηε Ρόδν The Sociogeography of the Dodecanese in the Prehistoric period Μάϊνο 2000 Αλαθνίλωζε ζην πλέδξην LISA ζην Liverpool

6 The Mycenaean Role in the LBA III Exchanges: assessed on the basis of four shipwrecks Φεβξνπάξηνο 2000 Αλαθνίλωζε ζην πλέδξην SOMA 2000 ζην Sheffield The Ethnic Identity of Death Ηαλνπάξηνο 2000 Αλαθνίλωζε ζην πλέδξην Lighten Our Darkness ζην Birmingham Trade and Interaction between the Central Mediterranean and the Aegean, BC Φεβξνπάξηνο 1999 Αλαθνίλωζε ζην πλέδξην SOMA 1999 ζην Birmingham The Mycenaean Religion and its continuity during the Dark Ages BC 4. Σσγγραθικό Έργο Βιβλία Georgiadis, M. (ππό πξνεηνηκαζία). The Late Neolithic and Early Bronze Age material from the Halasarna region, Kos: traditions and innovations, INSTAP Academic Press. Gallou C., Georgiadis M. and Inscker A. (ππό πξνεηνηκαζία) Greek and Cypriot Antiquities in the Nottingham City Museum and Galleries. Georgiadis M. 2003α. The South-eastern Aegean in the Mycenaean Period: Islands, landscape, death and ancestors. [BAR International Series 1040], Oxford. Δπιμέλιες Πρακηικών Cavanagh W.G., Gallou C. θαη Georgiadis M. (επηκ.) Sparta in Laconia: from Prehistoric to Pre-modern times, [British School at Athens Studies 16], London. Georgiadis M. θαη Gallou C. (επηκ.) The Past in the Past: the significance of Memory and Tradition in the genesis and transmission of Culture, [BAR International Series 1925], Oxford. Gallou C., Georgiadis M. θαη Muskett G. (επηκ.) Dioskouri, [BAR International Series 1889], Oxford. Georgiadis M. θαη Gallou C. (επηκ) The Archaeology of Cult and Death. [Archaeolingua Series Minor 21], Budapest. Naoum D.C., Muskett G.M., θαη Georgiadis M. (επηκ.) (2004). Cult and Death- Proceedings of the Third Annual Meeting of Postgraduate Researchers, The University of Liverpool, May 2002, Liverpool Interdisciplinary Symposium on Archaeology, [BAR International Series 1282], Oxford.

7 Georgiadis M. θαη Muskett G.M. (επηκ.) The Seas of Antiquity- Proceedings of the Liverpool Interdisciplinary Symposium in Antiquity 20 May 2000, Liverpool. Muskett G., Koltsida A. θαη Georgiadis M (επηκ.). SOMA Symposium On Mediterranean Archaeology, [BAR International Series 1040], Oxford. Άρθρα και Κεθάλαια Mavridis F. θαη Georgiadis M. (ππό πξνεηνηκαζία). Emerging dynamics: Early seascapes in the Aegean Georgiadis M. (ππό πξνεηνηκαζία). The Palaeolithic seafarers in the Aegean Georgiadis M. θαη Kolankaya N. (ππό πξνεηνηκαζία). Obsidian in Eastern Aegean-Western Anatolia: a significant chapter in the obsidian studies Georgiadis M. (ππό πξνεηνηκαζία). The Prehistoric finds, The Halasarna Survey Project, G. Kokkorou-Alevra and K. Kopanias (eds), Attenische Mitteilungen Supplement. Georgiadis M. (ππό εθηύπωζε). The Neolithic pottery from the German Archaeological Institute collection: Attica, Attenische Mitteilungen. Georgiadis M. (ππό εθηύπωζε). The Neolithic and Early Bronze Age Stone Tools from the Halasarna Survey, Kos, Millstones in Antiquity: from Prehistory to the Roman Age- The Aegean Area, L. Dal Ri and A. Kolosimo (eds), Bolzano. Georgiadis M The East Aegean-Western Anatolia in the Late Bronze Age: what do the tombs tell us about identity and tradition?, The Past in the Past: the significance of Memory and Tradition in the transmission of Culture, [BAR International Series 1925], Oxford, Georgiadis M. 2008α. The Obsidian in the Aegean beyond Melos: An outlook from Yali. Oxford Journal of Archaeology 28.2: Georgiadis M. 2008β. Kos in the Bronze Age, Dioskouri, C. Gallou, M. Georgiadis and G. Muskett (eds), [BAR International Series 1889], Oxford: Georgiadis M. (2008γ). The South-eastern Aegean at the end of the Bronze Age: A crossroads of interaction, Forces of Transformation: The End of the Bronze Age in the Mediterranean, [BANEA Monographs 1], Oxford, Georgiadis M. θαη Gallou C The cemeteries of the Argolid and the South-Eastern Aegean during the Mycenaean period: a landscape assessment, Opuscula Atheniensia 31-2: Gallou C. θαη Georgiadis M Ancestor worship, tradition and regional variation in Mycenaean culture, The Archaeology of Cult and Death, [Archaeolingua Series Minor 21] C. Gallou and M. Georgiadis (eds), Budapest:

8 Georgiadis M. θαη Gallou C Introduction, The Archaeology of Cult and Death. [Archaeolingua Series Minor 21], C. Gallou and M. Georgiadis (επηκ), Budapest: Georgiadis M A Preliminary Report on the Prehistoric evidence from the Halasarna Survey Project, Kos, Aegean Archaeology 8: Georgiadis M. 2004α. Migration on Rhodes during the Mycenaean Period, Journal of Mediterranean Archaeology and Archaeometry 4.1. Georgiadis M. 2004β. The Burial Ritual Tradition in South-eastern Aegean during the Mycenaean Period, Cult and Death, D.C. Naoum, G. Muskett and M. Georgiadis (επηκ), [BAR International Series 1282], Oxford: Muskett G., Naoum D.C. θαη Georgiadis M Introduction, Cult and Death, D.C. Naoum, G. Muskett θαη M. Georgiadis (eds.), [BAR International Series 1282], Oxford: 2-3. Georgiadis M. 2003β. The Insular and Landscape Character of Late Bronze Age III Karpathos, SOMA Symposium On Mediterranean Archaeology, [BAR International Series 1142], Oxford. Georgiadis M. 2002γ. The Earliest Colonization in the Aegean: The case of the Dodecanese, SOMA Symposium On Mediterranean Archaeology, G. Muskett G., A. Koltsida θαη M. Georgiadis (επηκ.), [BAR International Series 1040], Oxford: Georgiadis M. 2002β. The Island Archaeology in the Dodecanese during the Prehistoric period, Αρταιολογία και Περιβάλλον ζηα Δωδεκάνηζα: Έρεσνα και Πολιηιζμικός Τοσριζμός, Rhodes: Georgiadis M. 2002α. The Mycenaean role in Late Bronze Age III exchanges assessed on the basis of four shipwreck, The Seas of Antiquity, M. Georgiadis θαη G.M. Muskett (επηκ.), Liverpool: Georgiadis M., Muskett G. θαη Koltsida A Introduction, SOMA Symposium On Mediterranean Archaeology, G. Muskett G., A. Koltsida θαη M. Georgiadis (επηκ.), [BAR International Series 1040], Oxford: 1-3. Muskett G.M. θαη Georgiadis M Introduction, The Seas of Antiquity, M. Georgiadis and G.M. Muskett (επηκ.), Liverpool: 3-5. Georgiadis M The Ethnic Identity of Death in Southeastern Aegean, SOMA 2000, Sheffield, Άλλες Ακαδημαϊκές Γραζηηριόηηηες 26 επηεκβξίνπ 2009 πλδηνξγαλωηήο καδί κε ην Γαλέδηθό Αξραηνινγηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ ηεο εκεξίδαο Obsidian in the Mediterranean, πνπ ζα πξακαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα

9 23-25 Απξηιίνπ 2009 Τπεύζπλνο ηωλ παξνπζηάζεωλ ηνίρνπ-πόζηεξ ζην ζπλιεδξην Honouring the Dead Conference πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Κέληξν παξηηαηηθώλ θαη Πεινπνλλεζηαθώλ πνπδώλ θαη ην Γήκν πάξηεο, ζηε πάξηε 31 Μαξηίνπ- 1 Απξηιίνπ 2007 βνεζόο ζην ζπλέδξην Being Peloponnesian: cohesion and diversity πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Κέληξν παξηηαηηθώλ θαη Πεινπνλλεζηαθώλ πνπδώλ, University of Nottingham, ζην Nottingham 2006/2007 αθαδεκαϊθό έηνο, ε Dr Gallou θαη εγώ ήκαζηαλ ππέπζπλνη γηα ηε δηνξγάλωζε ηωλ Δξεπλεηηθώλ εκηλαξίωλ ηεο ζρνιήο Αξραηνινγίαο ζηα ζέκαηα Αξραηνινγία ηνπ Σνπίνπ θαη Πεξηβάιινλ, θαη Αλάιπζε Τιηθνύ, University of Nottingham 23 επξεκβξίνπ 2006 πλδηνξγαλωηήο κε ηε Dr C. Gallou ηεο εκεξίδαο Building bridges with the Past: the significance of Memory and Tradition in the transmission of Culture ζην πιαίζην ηνπ 12 th European Association of Archaeologists Annual Meeting, πλεδξίνπ ζηε Κξθνβία Πνιωλίαο επηέκβξηνο 2003 Οξγαλωηήο ηεο πλεδξίαο The Archaeology of Cult and Death ζην πλέδξην 9 th European Association of Archaeologists Annual Meeting, πνπ δηεμήρζεη ζηελ Αγία Πεηξνύπνιε Μάϊνο 2002 Οξγαλωηήο ηνπ εηήζηνπ Liverpool Interdisciplinary Symposium in Antiquity (LISA) πνπ δηεμήρζεη ζην Liverpool ηελ 18 ε Μαϊνπ Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο 2002 Παξαθνινύζεζα επηηπρώο κάζεκα ζην Continuing Education ηνπ Liverpool Introduction to Archaeological Illustration Ηαλνπάξηνο 2002 εξγάζηεθα ωο Δπηβιέπωλ ζην Παλεπηζηήκην θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν Μάϊνο 2001 Οξγαλωηήο ηνπ εηήζηνπ Liverpool Interdisciplinary Symposium in Antiquity (LISA) πνπ δηεμήρζεη ζην Liverpool ηελ 19 ε Μαϊνπ Φεβξνπαξίνο 2001 πλδηνξγαλωηήο ηνπ Symposium Of Mediterranean Archaeology (SOMA 2001) πνπ δηεμήρζεη ζην Liverpool κεηαμύ 23 εο 25 εο Φεβξνπαξίνπ Ηαλνπάξηνο 2001 εξγάζηεθα ωο Δπηβιέπωλ ζην Παλεπηζηήκην θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν Μάϊνο 2000 Δκπλεπζηήο θαη Οξγαλωηήο ηνπ εηήζηνπ Liverpool Interdisciplinary Symposium in Antiquity (LISA) πνπ δηεμήρζεη ζην Liverpool ηελ 21 ε Μαϊνπ Βραβεία- Χρημαηοδοηήζεις Cambridge European Trust Honorary Award Travel Grant 2000 Faculty of Arts, University of Liverpool Travel Grant 2001 Faculty of Arts, University of Liverpool Travel Grant 2001/2002 from The British Institute of Archaeology at Ankara Greek Archaeological Committee (U.K.) Award 2001/2002 Travel Grant 2002 Faculty of Arts, University of Liverpool The Nireus Georgiadis Research Fellowship Conference Travel Prize for Research Fellows 2006 (University of Nottingham)

10 2006 Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) Grant Mediterranean Archaeological Trust 2006 Grant J.F. Costopoulos Foundation Grant Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) Grant 2008 Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) Grant

Giorgos Vavouranakis

Giorgos Vavouranakis Giorgos Vavouranakis Address: National & Kapodistrian University of Athens, Schhol of Philosophy, Department of Archaeology and History of Art, University Campus, Athens 157 84 Telephone : +30 210 727

Διαβάστε περισσότερα

National & Kapodistrian University of Athens

National & Kapodistrian University of Athens National & Kapodistrian University of Athens Curriculum Vitae Personal information Surnames / First name KARALI GIANNAKOPOULOU Ioulia (Lilian) Address(es) Office: Department of Archaeology & History of

Διαβάστε περισσότερα

Volume 38 Issue 7 October 2011

Volume 38 Issue 7 October 2011 Volume 38 Issue 7 October 2011 Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor nestor@classics.uc.edu Editor: Carol Hershenson

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS. Volume 38 Issue 8 November 2011

COMMUNICATIONS. Volume 38 Issue 8 November 2011 Volume 38 Issue 8 November 2011 Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor nestor@classics.uc.edu Editor: Carol Hershenson

Διαβάστε περισσότερα

GEORGIOS DELIGIANNAKIS

GEORGIOS DELIGIANNAKIS CURRICULUM VITAE Dr. GEORGIOS DELIGIANNAKIS ASSISTANT PROFESSOR Program in Hellenic Studies Open University of Cyprus PO Box 12794, 2252, Latsia, Nicosia CYPRUS tel.: +35722411984 fax. +35722411981 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άγγελος Παπαδόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άγγελος Παπαδόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άγγελος Παπαδόπουλος Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 20 Οκτωβρίου 1975, Αθήνα Διεύθυνση επικοινωνίας: Λευκωσίας 22, Πλατεία Αμερικής, 112 53, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8663294

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 143. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Φεβρουάριος 2013 -

Nr. 143. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Φεβρουάριος 2013 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 41 Issue 8 November 2014 Nestor Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

NESTOR. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

NESTOR. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 36 Number 6 Pages 4775-4800 September 2009 ISSN 0028-2812 NESTOR@CLASSICS.UC.EDU NESTOR Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Published monthly, September to May, by the Department

Διαβάστε περισσότερα

Volume 36 Number 2 Pages 4703-4724 February 2009 NESTOR. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Volume 36 Number 2 Pages 4703-4724 February 2009 NESTOR. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 36 Number 2 Pages 4703-4724 February 2009 ISSN 0028-2812 NESTOR@CLASSICS.UC.EDU NESTOR Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Published monthly, September to May, by the Department

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

THE ANNUAL OF THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS

THE ANNUAL OF THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS THE ANNUAL OF THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS T H E A N N UA L O F T H E BRITISH SCHOOL AT ATHENS No. 105 2010 THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS Published by the Council The Council, British School at Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Nestor. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Nestor. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 41 Issue 1 January 2014 Nestor Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ιστορίας Αρχαιολογίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 2007-σήµερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ιστορίας Αρχαιολογίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 2007-σήµερα Βιογραφικό Σηµείωµα ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ιστορίας Αρχαιολογίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 2007-σήµερα ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Ph.D., Πανεπιστήµιο της Ινδιάνα (Indiana University)

Διαβάστε περισσότερα

3 rd CSPS INTERNATIONAL CONFERENCE SACRED LANDSCAPES IN THE PELOPONNESE FROM PREHISTORY TO POST-BYZANTINE TIMES

3 rd CSPS INTERNATIONAL CONFERENCE SACRED LANDSCAPES IN THE PELOPONNESE FROM PREHISTORY TO POST-BYZANTINE TIMES 3 rd CSPS INTERNATIONAL CONFERENCE SACRED LANDSCAPES IN THE PELOPONNESE FROM PREHISTORY TO POST-BYZANTINE TIMES Sparti 30 March-1 April 2012 Σπάρηε 30 Μαρηίοσ-1 Απρηιίοσ 2012 ΘΡΕΗΓΤΣΖΗΑ ΣΟΠΖΑ ΣΕ ΠΓΘΟΠΟΚΚΕΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Volume 39 Issue 5 May 2012. Editor: Carol Hershenson Assistant Editors: Patrick Tyler Haas and William Weir

Volume 39 Issue 5 May 2012. Editor: Carol Hershenson Assistant Editors: Patrick Tyler Haas and William Weir Volume 39 Issue 5 May 2012 Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor nestor@classics.uc.edu Editor: Carol Hershenson

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Nestor. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Nestor. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 40 Issue 7 October 201 Nestor Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor

Διαβάστε περισσότερα

Volume 39 Issue 3 March 2012. Editor: Carol Hershenson Assistant Editors: Patrick Tyler Haas, William Weir, and Paschalis Zafeiriadis

Volume 39 Issue 3 March 2012. Editor: Carol Hershenson Assistant Editors: Patrick Tyler Haas, William Weir, and Paschalis Zafeiriadis Volume 39 Issue 3 March 2012 Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor nestor@classics.uc.edu Editor: Carol Hershenson

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 42 Issue 5 May 2015 Nestor Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Apostolos Sarris. Place of Birth: Chania, Crete Date of Birth: 02/02/1963. Family Situation: Married, 1 child

Apostolos Sarris. Place of Birth: Chania, Crete Date of Birth: 02/02/1963. Family Situation: Married, 1 child Apostolos Sarris May 25, 2005 Permanent Address Rethymno, Crete: Michail Papadaki 2, Rethymno 74100, Crete, tel. 28310-57020 Athens: Arkesilaou 15, Neos Kosmos, Athens, tel. 210-9224305, 210-9648820 Mobile:

Διαβάστε περισσότερα

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation.

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Μέρος 1 ο : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ..ζει. 4 ΟΗ ΖΜΔΡΗΓΔ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ..ζει. 8 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΒΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ...ζει.

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 140. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Νοέμβριος 2012 -

Nr. 140. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Νοέμβριος 2012 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα