Έλα ζρέδην γηα ην φξακα ηεο ςεθηαθήο πφιεο (ηφπνπ) Μνρηαλάθεο Κσζηήο Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Σερληθφο ζπληνληζηήο δηθηχνπ ΙΚΑΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλα ζρέδην γηα ην φξακα ηεο ςεθηαθήο πφιεο (ηφπνπ) Μνρηαλάθεο Κσζηήο Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Σερληθφο ζπληνληζηήο δηθηχνπ ΙΚΑΡΟ"

Transcript

1 Έλα ζρέδην γηα ην φξακα ηεο ςεθηαθήο πφιεο (ηφπνπ) Μνρηαλάθεο Κσζηήο Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Σερληθφο ζπληνληζηήο δηθηχνπ ΙΚΑΡΟ

2 Σα κνληέια Γεκάξρσλ Σα κνληέια δεκάξρσλ πνπ δήζακε κέρξη ηψξα Ο Γήκαξρνο ΓΙΔΚΓΙΚΗΣΗ Άλζηζε πεξίπνπ κέρξη ην ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 Ο Γήκαξρνο ΔΡΓΟΛΑΒΟ Άλζηζε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κέρξη ζήκεξα Σα κνληέια απηά Γεκάξρσλ αληηπξνζψπεπαλ ηελ επνρή ηνπο. Σν κνληέιν Γεκάξρνπ ηεο επφκελεο Γεθαεηίαο ζα είλαη ν Γήκαξρνο ΠΑΡΟΥΑΙΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ. Η επφκελε δεθαεηία ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ιίγα ρξήκαηα γηα κεγάιεο ππνδνκέο ( ηερληθά έξγα). Θα πξέπεη ε πξνζνρή λα ζηξαθεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. ΠΡΩΣΑ Ο ΠΟΛΙΣΗ

3 Πνηφο Γήκαξρνο ζα μερσξίζεη Αναπηςξιακή πολιηική ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο Πεληαεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Απφ ηελ ηαπηφηεηα ζηελ επσλπκία θαη ηελ εηζξνή απνηειεζκάησλ Οηθνδφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο Δπηινγή ενόρ, ηο πολύ δύο αμφλσλ ηαπηφηεηαο ζηεξηγκέλνπο ζηελ μοναδικόηηηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο πφιεο. Ύπαξμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο Απνηειέζκαηα: Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πφιεο, νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηεξηγκέλε ζηα αληαγσληζηηθά ζηνηρεία, πξνζέιθπζε θαηνίθσλ κε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνζφληα Πόλειρ και Πολιηικέρ,

4 Σα θχκαηα εηζαγσγήο ΣΠΔ ζηνπο Γήκνπο θαη ζηνπο άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο Σν πξψην θχκα Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ (1990-έλαξμε Γ ΚΠ) Σν Γεχηεξν θχκα Απφ ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ Φεθηαθφ Γήκν ( έλαξμε Γ ΚΠ 2010 ) Σν ηξίην θχκα Απφ ηνλ ςεθηαθφ Γήκν ζηελ Φεθηαθή πφιε θαη γεληθφηεξα ζηνλ Φεθηαθφ ηφπν

5 Οη ηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο Απηφ πνπ ζα ραξαθηεξίδεη ην επφκελν δηάζηεκα είλαη ε ηεξάζηηα ζπζζψξεπζε δεδνκέλσλ απφ δηάθνξνπο ζπιιέθηεο. Μεγάιε ινηπφλ ζεκαζία απνθηά ε δηαρείξηζή ηνπο. 1.Δλζχξκαηε θαη αζχξκαηε επξπδσληθφηεηα 2.Cloud computing 3.Αλνηθηέο ππνδνκέο δεδνκέλσλ 4.Έμππλεο πξνζσπηθέο ζπζθεπέο 5.Γεκφζηεο δηεπαθέο Αλάπηπμε πιαηθφξκαο ζπιινγήο, δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπλδπάδεη θεληξηθνχο ζρεδηαζκνχο, ηππνπνηήζεηο θαη ηνπηθέο θαηλνηνκίεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε χπαξμε ελφο ηνπηθνχ πιέγκαηνο θαηλνηνκίαο κε ζεζκηθή ππφζηαζε έζησ θαη ραιαξή

6 Απφ ηνλ ςεθηαθφ νξγαληζκφ ζηνλ Φεθηαθφ ηφπν.σν ηξίην θχκα Γεκνηηθή Αξρή Δκπνξν-βηνκεραληθφ Δπηζηεκνληθή Δπηκειεηήξην ζηήξημε Πνιηηηθή Δπηηξνπή πλεξγαδνκέλσλ θνξέσλ Κνηλσληθή δηαβνχιεπζε Οξγαληζκφο Ληκέλνο ΑΔΙ ΑΣΔΙ Σερλνινγηθφ Πάξθν Ννζνθνκείν πγθνηλσληαθνί θνξείο ηξαηεγηθφ Φεθηαθφ ρέδην Δπηζηεκνληθή ηήξημε Οκάδα δηακνξθσηψλ Σεο θνηλήο γλψκεο Πξνσζεηηθή εθζηξαηεία ( Branding ) Σνπηθφο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο πξννξηζκνχ Πνπ βξίζθεηαη ην λέν ζηνηρείν ;Κνηλφο ζρεδηαζκφο φισλ ησλ θνξέσλ ηεο πφιεο

7 Απφ ηνλ ςεθηαθφ νξγαληζκφ ζηνλ Φεθηαθφ ηφπν.σν ηξίην θχκα ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΦΗΦΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ : Οικονομική ανάπηςξη (Δηαηξείεο λέσλ Σερλ.,Σερλ πάξθν, ΑΔΙ-ΣΔΙ ) Δκπαίδεςζη (ςεθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρνιείσλ, ζρνιηθφ δίθηπν ) Απαζσόληζη (εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο,on line αλαδήηεζε Δξγαζίαο ) Πεπιβάλλον και ενέπγεια (αχμεζε ηνπ ξφινπ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ) Φπονηίδα ςγείαρ (ςεθηαθέο δξάζεηο ηειεπξφλνηαο θαη θξνληίδαο ) Αζθάλεια ( Πνιηηηθή πξνζηαζία, δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ) Κοινωνική ενζωμάηωζη (ΑΜΔΑ, ςεθηαθφο αλαιθαβεηηζκφο ) Σοςπιζμόρ και πολιηιζμόρ (ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ ) Αζηικέρ μεηαθοπέρ (Γηαρείξηζε θπθινθνξίαο, πάξθηγθ ) Σομέαρ επικοινωνιών (αχμεζε ηνπ ξφινπ ησλ νπηηθψλ ηλψλ θαη αζχξκαησλ δηθηχσλ ) Γιασείπιζη αζηικού ζσεδιαζμού ςνεπγαζίερ

8 Σν παξάδεηγκα ηεο Κξήηεο πγθξφηεζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Καηλνηνκίαο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο Απνηειείηαη απφ πνηθίιεο νκάδεο φπσο : ΣΠΔ, Σνπξηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Πξσηνγελνχο ηνκέα θηι Έρνπλ θαηαηεζεί νη πξνηάζεηο ησλ νκάδσλ.δπεμεξγαζία ηνπο κέρξη 15 Οθησβξίνπ Οη πξνηάζεηο πεξηέρνπλ αλαπηπμηαθά θαη θαηλνηνκηθά ζηνηρεία

9 Οη άμνλεο ζπκβνιήο ηεο Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηνλ ςεθηαθφ ηφπν 1. Δπξπδσληθφηεηα γηα φινπο θαη αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 2. Τπνδνκέο θαη ππεξεζίεο virtualization θαη cloud computing 3. Τηνζέηεζεο αλνηθηψλ πξνηχπσλ, ΔΛΛΑΚ, ειεχζεξα δεκφζηα δεδνκέλα,δηαιεηηνπξγηθφηεηα 4. Παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ 5. Τηνζέηεζεο πνιηηηθψλ πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 6. Γηεπθφιπλζεο ηεο, κε ςεθηαθφ ηξφπν, ζπκκεηνρήο 7. Καηάξηηζε ησλ πνιηηψλ ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ

10 1. Δπξπδσληθφηεηα γηα φινπο θαη αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ Γηαρεηξηζηηθά ζρήκαηα αμηνπνίεζεο ησλ νπηηθψλ ηλψλ Αλάπηπμε αζχξκαησλ δηθηχσλ ζηηο πφιεηο θαη ζηα ιεπθά ζεκεία κηαο πεξηνρήο θαζήθνληα πληήξεζε ησλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ κε λέεο ζπκβάζεηο Πεξηθεξεηαθφο θφκβνο γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ ΜΑΝ, ησλ εζληθψλ δηθηπσλ (ΔΓΔΣ, χδεπμηο,πγ ) θαη ηδησηηθψλ Δλεξγνπνίεζε ηνπ λένπ «χδεπμηο» χλδεζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ ΜΑΝ κε ην ζρέδην νπηηθή ίλα ζην ζπίηη ηνπ Τπνπξγείνπ ππνδνκψλ

11 2. Τπνδνκέο θαη ππεξεζίεο Virtualization θαη cloud computing Υξήζε ππαξρφλησλ ππνδνκψλ data centers (Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη Πνιπηερλείν ) ίζσο κε κηθξή αλαβάζκηζε. Οη θνξείο απηνί είλαη ζπλδεδεκέλνη ζηα ΜΑΝ θαη ζε Δζληθά δίθηπα επξπδσληθφηεηαο

12 3. Τηνζέηεζεο αλνηθηψλ πξνηχπσλ, ΔΛΛΑΚ, ειεχζεξα δεκφζηα δεδνκέλα,δηαιεηηνπξγηθφηεηα 1.Πνηφο ειέγρεη ηα δεδνκέλα ; Απάληεζε :Ο θαηέρσλ ηελ θσδηθνπνίεζε απνζήθεπζεο θαη κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο 2.Πνηνο Διέγρεη ηα Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ; Απάληεζε: ην Λνγηζκηθφ 3.Διεχζεξα δεκφζηα δεδνκέλα Πεξηθεξεηαθφ ςεθηαθφ απνζεηήξην Πχιε γηα αλνηθηφ πάξε δψζε δεδνκέλσλ 4.Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην

13 4.Παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ -- Κάζε νξγαληζκφο εληάζζεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ API κε ην νπνίν δηαιεηηνπξγνχλ νη εθαξκνγέο ηνπ. ην θέληξν ηνπ ζρεδηαζκνχ κπαίλεη ν ζπλαιιαζζφκελνο θαη φρη ε ζπλαιιαγή.με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη εληαίν κεηξψν ζπλαιιαζνκέλνπ.αλάπηπμε CRM Αλάπηπμε web services γηα επηθνηλσλία ησλ εθαξκνγψλ κε ην API Γηαρσξηζκφο front office back office Πνιηηηθέο κείσζεο ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ησλ πνιηηψλ ζην γθηζέ πλεξγαζίεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ -- Δθκεηαιιεπφκελνη ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο δεκηνπξγνχκε έλα ππνινγηζηηθφ λέθνο ζε ηνπηθφ ή ππεξηνπηθφ επίπεδν κέζα ζην νπνίν αληαιιάζζνληαη δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο ιεηηνπξγηθφηεηεο απφ λέεο εθαξκνγέο -- Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ςεθηαθνχ ηφπνπ είλαη ε ζπλδπαζκέλε παξνρή ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ απφ έλα ζεκείν, κε πνιιά θαλάιηα δηαλνκήο ( infokiosks, έμππλα θηλεηά, πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο, νζφλεο θα)

14 Παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ 19 Γήκνη ηεο Κξήηεο (4 Καιιηθξαηηθνί) ζπλεξγάζζεθαλ θαη ππέβαιαλ απφ θνηλνχ πξνηάζεηο ζηελ «ςεθηαθή ζχγθιηζε» - ΔΠΑ Αλάπηπμε έξγσλ πνπ ζα παξέρνληαη σο ππεξεζία απφ έλα ζεκείν γηα φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Κξήηεο Σειεπξφλνηα Έμππλεο κεηαθνξέο Οινθιήξσζε ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε Δπγαλείο για ηην διασείπιζη κοινών ςποδομών και ςπηπεζιών είναι η ίδπςζη μη κεπδοζκοπικήρ εηαιπείαρ ζύμθωνα με ηα άπθπα 101 και 102 ηος «Καλλικπάηη» από ηην Α βάθμια και Β βάθμια αςηοδιοίκηζη με ηην ζςμμεηοσή ηων Πανεπιζηημιακών ιδπςμάηων μιαρ πεπιοσήρ

15 5.Τηνζέηεζεο πνιηηηθψλ πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ Οη Γεκνηηθέο αξρέο έρνπλ δχν ξφινπο. Απφ ηε κηα έρεη ζεζκηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηελ άιιε είλαη ν ίδηνο ν Γήκνο θαηαλαισηήο ελέξγεηαο

16 5.1 Πξάζηλεο ΣΠΔ.Ο ζεζκηθφο ξφινο ηνπ Γήκνπ πληνληζηήο ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ ηεο πφιεο γηα ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη δεζκεχζεηο γηα ηελ εθαξκνγή πξάζηλεο ςεθηαθήο αηδέληαο Αλάπηπμε ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο κέηξεζεο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πξνβνιήο ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο κε ηε ζπκκεηνρή παξφρσλ ελέξγεηαο, νξγαληζκψλ δεκφζηνπ ηνκέα, επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ Κνηλσληθή θηλεηνπνίεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ Πνιηηηθέο πνπ ζπκβαδίδνπλ κε πνιηηηθέο θνηλσληθήο ζπλνρήο

17 5.2 Πξάζηλεο ΣΠΔ.Ο Γήκνο σο θαηαλαισηήο Έμππλα δίθηπα κεηαθνξψλ, δηεπθφιπλζε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (πρ έμππλα θαλάξηα ), δηαδξνκέο γηα πεδνχο κε ςεθηαθέο ππεξεζίεο ( αζχξκαηα δίθηπα, πιεξνθφξεζε ) θα Δπεκβάζεηο ζην Γεκνηηθφ θσηηζκφ Φεθηαθέο εθαξκνγέο ζηα δεκνηηθά θηήξηα & γεληθφηεξα ζηα δεκφζηα θηήξηα Δλεξγεηαθά πην απνδνηηθνί servers Υξήζε ηεο επξπδσληθφηεηαο :Σειεδηαζθέςεηο, εθκεηάιιεπζε πιεξνθνξηψλ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, ηειεπξφλνηα, ζπγθέληξσζε θαη δηάρπζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα parking, ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο θά

18 6. Γηεπθφιπλζεο ηεο, κε ςεθηαθφ ηξφπν, ζπκκεηνρήο Οη αξρέο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα ζηνλ πνιίηε λα δηαηππψλεη ηελ γλψκε ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα κέζα πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο, ηνπιάρηζηνλ ζηα κεγάια ζέκαηα, πξηλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Η Γεκνηηθή αξρή δεζκεχεηαη λα δεκνζηεχεη ηα ηειηθά θείκελα ησλ απνθάζεσλ ζην δηαδίθηπν ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ.

19 7. Καηάξηηζε ησλ πνιηηψλ ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ Οη αξρέο παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο ψζηε νη πνιίηεο λα απνθηνχλ βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε ηηο Γεκνηηθέο ππεξεζίεο. Οη αξρέο θξνληίδνπλ ψζηε νη πνιίηεο λα έρνπλ εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ δεκνηηθφ εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο λέσλ ηερλνινγηψλ Οη αξρέο δεκηνπξγνχλ πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ψζηε νη πνιίηεο λα δηεπθνιχλνληαη ζηε ρξήζε δεκνηηθψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη εμνπιηζκνχ.

20 Σν e ζηνηρείν ηεο αληαγσληζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο.απν ηελ ηαπηφηεηα ζηελ επσλπκία θαη ηελ εηζξνή απνηειεζκάησλ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Δργασίας Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ

Ομάδα Δργασίας Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Ομάδα Δργασίας Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Σπληνληζηέο: Αιέμαλδξνο Καιφμπινο Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Θεφδσξνο Καξνχλνο Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 1 Πίνακασ Περιεχομένων I. Δηζαγσγή... 3 Βειηίσζε Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ... 4 Δλίζρπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES. ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ

BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES. ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΗΚΑΡΟ Ηδξύζεθε ηνλ Μάξηην 2009 ηόρνο ηνπ ε ζπλεξγαζία ησλ Γήκσλ Κξήηεο θαη Αηγαίνπ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα