Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας"

Transcript

1 Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου. Ν. ικηγόρος Επικεφαλής Επιχειρησιακής Μονάδας Επεξεργασίας & Τεκµηρίωσης Αποφάσεων ΡΑΕ Αθήνα, 16 & 17 εκεµβρίου

2 Ι.. Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ιάκριση µονοπωλιακών και ανταγωνιστικών τµηµάτων της αγοράς 2

3 Α.. Μοντέλα οργάνωσης της αγοράς Μονοπωλιακή οργάνωση Καθέτως ολοκληρωµένες κρατικές επιχειρήσεις Επιλέχθηκε κατά το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, επέτρεψε αξιοποίηση των δυνατοτήτων οικονοµίας κλίµακος, πραγµατοποίηση επενδύσεων υψηλής εντάσεως κεφαλαίου, εξηλεκτρισµό Απελευθέρωση αγοράς ιάκριση µονοπωλιακών τµηµάτων από ανταγωνιστικά τµήµατα Μεγαλύτερη οικονοµική αποδοτικότητα, απαλλαγή από δυσλειτουργίες και προσέλκυση ξένων κεφαλαίων Οδηγία 96/92/ΕΚ και 2003/54/ΕΚ, Ν. 2773/1999 3

4 Β.. οµή απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μονοπωλιακά τµήµατα Ανταγωνιστικά τµήµατα Υποδοµές δικτύων (σύστηµα µεταφοράς υψηλής τάσης και Οι δραστηριότητες της παραγωγής και της προµήθειας δίκτυο διανοµής χαµηλής και µέσης τάσης) χαρακτηρίζονται ως φυσικά µονοπώλια καθώς δεν κρίνεται οικονοµικά αποδοτικός ο πολλαπλασιασµός τους και «απελευθερώνονται»: ασκούνται υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού - Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται δύναται υπό προϋποθέσεις (άδεια) να ασκήσει τέτοιες δραστηριότητες. αντιστοιχούν σε θεσµικά - νοµικά ικαίωµα πρόσβασης στα ηλεκτρικά µονοπώλια, µε αποκλειστικά δίκτυα δικαιώµατα Ίση µεταχείριση, διαφάνεια, αµεροληψία στην πρόσβαση τρίτων 4

5 Γ.. Βασικές αρχές οργάνωσης της αγοράς Σταδιακό άνοιγµα αγοράς Εγγυήσεις θεσµικού χαρακτήρα ιαχειριστές δικτύων, ανεξάρτητοι από άλλες δραστηριότητες Ρυθµιστική Αρχή, ανεξάρτητη από τα συµφέροντα της αγοράς Σταθερό κανονιστικό πλαίσιο: Κανονισµοί και Κώδικες οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς ιαφάνεια λογαριασµών - αποφυγή «σταυροειδών επιδοτήσεων» 5

6 ΙΙ.. Κρατική παρέµβαση στην απελευθερωµένη αγορά Αναγκαιότητα,, στόχοι, µέσα, όρια και έλεγχος κρατικής παρέµβασης 6

7 Α.. Αναγκαιότητα κρατικής παρέµβασης Ηλεκτρική ενέργεια: Απολύτως ζωτικό αγαθό και προϋπόθεση για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας Ιδιαίτερα οικονοµικά χαρακτηριστικά, όπως ιδίως: Μη σταθερή ζήτηση Έλλειψη δυνατότητας αποθήκευσης Υποδοµές υψηλής εντάσεως κεφαλαίου και απόσβεση σε µακρό χρόνο Πρόβληµα αιχµής ζήτησης: Τυχόν έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας έχει µεγάλο οικονοµικό κόστος, προσπάθεια αποφυγής κάθε ενδεχοµένου µη κάλυψης της ζήτησης «Εξωτερικότητες»: προστασία περιβάλλοντος και καταναλωτών, ενίσχυση έρευνας, προστασία κοινού από ενεργειακές δραστηριότητες κ.ά. 7

8 Β.. Μέσα κρατικής παρέµβασης Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός ιαδικασίες αδειοδότησης Έλεγχος του τρόπου άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχονται µε τις άδειες Επιβολή υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας Ενίσχυση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών δράσεων (ΑΠΕ, επάρκεια ισχύος, εγχώριες πρωτογενείς πηγές ενέργειας) Όταν η κρατική παρέµβαση απολήγει σε οικονοµική αντιστάθµιση, έλεγχος µε αναφορά σε: Ειδικές διατάξεις της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ Κανόνες και διαδικασίες ΣΕΚ περί κρατικών ενισχύσεων (87 επ. ΣΕΚ) 8

9 ΙΙΙ.. Ειδικές περιπτώσεις κρατικής παρέµβασης Α.. Υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας Β. Επάρκεια ισχύος Γ. Ενίσχυση ΑΠΕ 9

10 Α.. Υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας - Γενικά 10

11 1. Επιβολή Άρθρο 3 Οδηγίας 2003/54/ΕΚ και άρθρο 86 παρ. 2 ΣΕΚ Ευχέρεια κρατών µελών για επιβολή υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας, δηλαδή υποχρεώσεων, τις οποίες µία επιχείρηση δεν θα αναλάµβανε, λαµβάνοντας υπόψη το ίδιο εµπορικό συµφέρον Αντικείµενο: Ασφάλεια και ασφάλεια εφοδιασµού, τακτική παροχή, ποιότητα, τιµές, προστασία περιβάλλοντος, κλίµατος και ενεργειακή αποδοτικότητα Ορισµένες υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας προβλέπονται ρητά: Καθολική υπηρεσία Όριο της ευχέρειας των κρατών µελών: Να µην θίγεται το συµφέρον της Κοινότητας (86 παρ. 2 ΣΕΚ) 11

12 2. Περιορισµοί Ουσιαστικοί περιορισµοί σχετικά µε υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας: Να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς (τυπική πράξη ανάθεσης), αµερόληπτες (διαγωνισµός εκτός εάν αφορά το δίκτυο) και επαληθεύσιµες (έλεγχος) και να διασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση στους καταναλωτές (άρθρο 3 παρ. 2) ιαδικαστικοί περιορισµοί: Υποχρέωση ενηµέρωσης της Επιτροπής σχετικά µε όλα τα µέτρα τα οποία λαµβάνουν τα κράτη µέλη για την εκπλήρωση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ανεξαρτήτως αιτήµατος χορήγησης παρέκκλισης (άρθρο 3 παρ. 9) 12

13 3. Αντισταθµίσεις Κριτήρια νοµολογίας Altmark ( ΕΚ , C-280/00) Επιχείρηση πράγµατι επιφορτισµένη µε την εκπλήρωση υποχρέωσης κοινής ωφέλειας Βασικές παράµετροι καθορισµού της αντιστάθµισης να προσδιορίζονται ex ante, µε διαφάνεια και αντικειµενικώς Η αντιστάθµιση να µην υπερβαίνει το µέτρο του αναγκαίου για την κάλυψη του συνόλου ή µέρους των δαπανών που απαιτούνται, λαµβάνοντας υπόψη έσοδα και εύλογο κέρδος Όταν δεν προηγείται διαδικασία διαγωνισµού, το επίπεδο της αναγκαίας αντιστάθµισης προσδιορίζεται βάσει αναλύσεως δαπανών µίας µέσης επιχείρησης µε χρηστή διαχείριση, κατάλληλα εξοπλισµένης για την παροχή της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, λαµβάνοντας υπόψη έσοδα και εύλογο κέρδος Τυχόν υπέρ το δέον αποζηµίωση: Κρατική ενίσχυση 13

14 4. ιαφάνεια Οικονοµική αντιστάθµιση, άλλες µορφές αντιστάθµισης και αποκλειστικά δικαιώµατα πρέπει να παρέχονται µε αµερόληπτο και διαφανή τρόπο (άρθρο 3 παρ. 4) Λογιστικός διαχωρισµός, έτσι ώστε στα λογιστικά βιβλία να εµφανίζονται χωριστά οι δαπάνες και τα έσοδα που σχετίζονται µε ΥΓΟΣ (µεταβλητό κόστος ΥΓΟΣ, κατάλληλη συνεισφορά στις πάγιες δαπάνες και κατάλληλη απόδοση κεφαλαίων) 14

15 Β.. Επάρκεια ισχύος 15

16 1. υνατότητα λήψης µέτρων χάριν της επάρκειας ισχύος Τακτική διαδικασία για την δηµιουργία νέου παραγωγικού δυναµικού είναι µόνον η διαδικασία χορήγησης αδειών (άρθρο 6 Οδηγ. 2003/54/ΕΚ). Ρητή µέριµνα για την ασφάλεια εφοδιασµού (άρθρα 3, 4 και 7 Οδηγ. 2003/54/ΕΚ). Άρθρο 7: Ευχέρεια των κρατών µελών να δηµιουργούν και να εφαρµόζουν ειδικές διαδικασίες που αποβλέπουν στη δηµιουργία νέου παραγωγικού δυναµικού. ιαδικασίες προκαθορισµένες, σταθερές και γνωστές εκ των προτέρων στους ενδιαφερόµενους Βασική προϋπόθεση εφαρµογής: ιαπίστωση ότι το δυναµικό παραγωγής που δηµιουργείται µέσω της αδειοδότησης ή η εφαρµογή µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας/ διαχείρισης δεν επαρκούν για την διαφύλαξη της ασφάλειας του εφοδιασµού Εξαιρετικός χαρακτήρας των διαδικασιών 16

17 2. Παράδειγµα επιτρεπτής ενίσχυσης: Ν475/2003 Ιρλανδία Μηχανισµός Συµβάσεων ιαθεσιµότητας και ιαφορών ( (CADA) σε συνδυασµό µε υποχρεωτική ηµερήσια αγορά, µέσω της οποίας διενεργούνται όλες οι ο αγοραπωλησίες ηλεκτρικής ενέργειας Με τις συµβάσεις CADA (ισχύος 10 ετών) οι παραγωγοί που κατασκευάζουν νέες µονάδες δικαιούνται να λαµβάνουν πληρωµές λόγω διαθεσιµότητας. εν πρόκειται για συµβάσεις αγοραπωλησίας ενέργειας. Η ενέργεια πωλείται µέσω της ηµερήσιας αγοράς. Όταν η τιµή της ηµερήσιας αγοράς υπερβαίνει την τιµή βάσης που ορίζεται ο στην σύµβαση, οι παραγωγοί επιστρέφουν τη διαφορά µεταξύ των εσόδων από α την ηµερήσια αγορά και του κέρδους που θα είχαν εάν η τιµή της ηµερήσιας αγοράς ήταν ίση µε την τιµή βάσης. Η τιµή βάσης καθορίζεται από το βραχυπρόθεσµο οριακό κόστος της οικονοµικά αποδοτικότερης νέας µονάδας φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου (best( new entrant). Αντισυµβαλλόµενος είναι η ESB-προµηθευτής, ως προµηθευτής τελευταίου καταφυγίου. Η ESB-προµηθευτής αποζηµιώνεται για τη διαφορά µεταξύ των πληρωµών διαθεσιµότητας και των επιστροφών, εισπράττοντας για το σκοπό αυτό ειδική εισφορά (τέλος) που επιβάλλεται στους καταναλωτές. Η ESB-προµηθευτής εκτελεί διαβιβαστικές πληρωµές και δεν έχει οικονοµικό κό πλεονέκτηµα. 17

18 3. Μηχανισµός διασφάλισης επάρκειας ισχύος (ι) Αντίστοιχος µηχανισµός κατά το Ν. 3175/2003 σε συνδυασµό µε πρόταση ΡΑΕ για νέο Κώδικα ιαχείρισης και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Με στόχο την απελευθέρωση της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µε άρθρο 23 Ν. 3175/2003: Αποδεσµεύεται η διαδικασία χορήγησης σχετικής άδειας από την προϋπόθεση ιδιοκτησίας παραγωγικού δυναµικού. Εναλλακτικά ικανοποιητικές µακροχρόνιες εγγυήσεις για εξασφάλιση διαθεσιµότητας ισχύος από επαρκές δυναµικό παραγωγής Η άσκηση της δραστηριότητας προµήθειας προϋποθέτει την προσκόµιση η εκ µέρους των προµηθευτών ικανοποιητικών µακροχρόνιων εγγυήσεων για την εξασφάλιση διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ε για το Σύστηµα και για την εξασφάλιση της αναγκαίας εφεδρείας: Υποχρέωση Υ επάρκειας ισχύος βαρύνει τους προµηθευτές Για την απόδειξη της εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής χρησιµοποιούνται οι Συµβάσεις ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ Ι), µε τις οποίες ο παραγωγός αναλαµβάνει την υποχρέωση έναντι του προµηθευτή και έναντι καταβολής ανταλλάγµατος, να του παρέχει σε µελλοντικό χρόνο διαθεσιµότητα ηλεκτρικής ισχύος από νέες µονάδες παραγωγής για ορισµένο µέγεθος ς ισχύος και για ορισµένο χρονικό διάστηµα. 18

19 3. Μηχανισµός διασφάλισης επάρκειας ισχύος (ιι( ιι) Σύναψη Σ Ι από τον ιαχειριστή του Συστήµατος κατόπιν διαγωνισµού παρεµβάλλεται στον µηχανισµό µόνον όταν και εφόσον µε βάση την Μελέτη Επάρκειας Ισχύος,, διαπιστώνεται µελλοντικός κίνδυνος ανεπάρκειας ισχύος, που δεν αναµένεται να καλυφθεί από επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Στην περίπτωση αυτή, ο ιαχειριστής οφείλει να ενεργήσει για λογαριασµό των µελλοντικών προµηθευτών και πελατών, στους οποίους και θα πρέπει στη συνέχεια να µεταβιβάσει τις Σ Ι το συντοµότερο δυνατόν. Με την παρέµβαση του ιαχειριστή του Συστήµατος παρέχεται η ελάχιστη απαιτούµενη ασφάλεια εσόδων για τις νέες Μονάδες, που συνίσταται στην κάλυψη των δανειακών κεφαλαίων για την κατασκευή των µονάδων, και έτσι να διευκολύνεται η χρηµατοδότησή τους, ενώ από την άλλη πλευρά δεν παρέχεται καµιά κάλυψη για τον επιχειρηµατικό κίνδυνο που συνδέεται µε τα ίδια κεφάλαια της επένδυσης. 19

20 3. Μηχανισµός διασφάλισης επάρκειας ισχύος (ιιι( ιιι) εν απολήγει το µοντέλο αυτό σε σύναψη σύµβασης αγοράς της ενέργειας που θα παράγεται από τις νέες µονάδες ιασφαλίζεται µέσω αυτού απλώς µερική κάλυψη (εγγύηση) της ανάκτησης τµήµατος του επενδυτικού κόστους, ώστε να επεκταθεί το παραγωγικό δυναµικό: Οι νέες επενδύσεις καθίστανται πραγµατοποιήσιµες, καθώς παρέχεται ι εγγύηση σχετικά µε τα έσοδα της νέας µονάδας στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (ΗΕΠ), στον οποίο η νέα µονάδα συµµετέχει κατά τρόπο ισότιµο µε άλλες µονάδες, υποβάλλοντας προσφορές που αντανακλούν τουλάχιστον το µεταβλητό της κόστος και εισπράττοντας ς στην Οριακή Τιµή του Συστήµατος (ΟΤΣ). Εάν οι εισπράξεις από τον ΗΕΠ υστερούν σε σχέση µε το εγγυηµένο ποσό, ο ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να καταβάλλει τη διαφορά, δυνάµενος να ανακτά το ποσό της διαφοράς µέσω του αντίστοιχου λογαριασµού προσαυξήσεων. Αυτό όµως στην πράξη δεν θα είναι αναγκαίο, εάν όντως από τη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος διαπιστώθηκε έλλειψη ισχύος και οι νέες µονάδες που καλύπτονται από προαγορά Σ Ι είναι ακριβώς όσες απαιτούνται, καθώς στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. 20

21 3. Μηχανισµός διασφάλισης επάρκειας ισχύος (ιv) Καθώς η καλή λειτουργία του µοντέλου αυτού εξαρτάται ουσιωδώς από την προσπάθεια ισοζύγισης της ζήτησης και της προσφοράς, για την επιτυχία του µηχανισµού θα πρέπει πάντως να αποφεύγεται τυχόν δηµιουργία παραγωγικού δυναµικού χωρίς τη σύναψη Σ Ι, που θα µπορούσε να οδηγήσει σε υπερεπάρκεια, η οποία δεν θα επέτρεπε στην πράξη την ανάκτηση του εγγυηµένου ποσού µέσω του µηχανισµού της αγοράς, δηλαδή του ΗΕΠ. Είναι προφανές ότι τέτοιος κίνδυνος προέρχεται κατ εξοχήν από τυχόν τ επέκταση του παραγωγικού δυναµικού της επιχείρησης που διαθέτει δεσπόζουσα θέση στην αγορά πρώην µονοπωλίου, και η οποία αισθάνεται ασφαλής για την πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων και ελλείψει οποιασδήποτε εγγύησης, σε αντίθεση µε τους νεοεισερχόµενους επενδυτές. Για το λόγο αυτό, το µοντέλο που διαγράφεται στις διατάξεις του Ν. 3175/2003 είναι αναγκαίο να συνοδεύεται και από µηχανισµούς περιορισµού της σχετικής ευχέρειας της δεσπόζουσας επιχείρησης. Πολλά επιµέρους θέµατα του µηχανισµού διασφάλισης επαρκούς ισχύος εξαρτώνται από την τελική διαµόρφωση των Κωδίκων ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η θέσπιση των οποίων οίων ακόµη και σήµερα εκκρεµεί. 21

22 Γ.. Ενίσχυση Α.Π.Ε. 22

23 1. Οδηγία 2001/77/ΕΚ για προαγωγή των ΑΠΕ (ΕΕ L 283/33) Υποχρέωση κρατών µελών να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την προώθηση της αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σύµφωνα µε εθνικούς ενδεικτικούς στόχους Στόχος: 22,1% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα έως το 2010 από ΑΠΕ Άρθρο 4: Με την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρµογή των µηχανισµών που χρησιµοποιούνται στα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τους οποίους ένας παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, µε βάση κανονισµούς που εκδίδουν οι δηµόσιες αρχές, τυγχάνει άµεσης ή έµµεσης στήριξης και οι οποίοι µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα να περιορίζουν το εµπόριο, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι µηχανισµοί αυτοί συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των άρθρων 6 και 174 της συνθήκης (προστασία περιβάλλοντος). 23

24 2. Προτεραιότητα ΑΠΕ στην κατανοµή Άρθρα 11 παρ. 3 και 14 παρ. 4 Οδηγ. 2003/54/ΕΚ: Ευχέρεια κρατών µελών να προβλέπουν δικαίωµα προτεραιότητας στην κατανοµή για τους παραγωγούς από ΑΠΕ Συνδυάζεται στην πράξη µε υποχρεωτική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ σε διοικητικά καθοριζόµενη τιµή Αναµφισβήτητα οικονοµικό πλεονέκτηµα: εξασφάλιση άνευ κινδύνου υψηλότερων κερδών, από ό,τι εάν δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη. 24

25 3. ΕΚ, , C-379/98, PreussenElektra a AG Κανονιστική ρύθµιση: Οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να αγοράζουν την ενέργεια που παράγεται στη ζώνη εφοδιασµού τους από ΑΠΕ σε ελάχιστες τιµές προκαθορισµένες και υψηλότερες της πραγµατικής οικονοµικής αξίας της ενέργειας αυτού του είδους. Το οικονοµικό βάρος που προκύπτει από την υποχρέωση αυτή κατανέµεται µεταξύ των επιχειρήσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και των διαχειριστών των δικτύων εν συντρέχει κρατική ενίσχυση δεν πρόκειται για πλεονέκτηµα που χορηγείται αµέσως ή εµµέσως από κρατικούς πόρους. Οι διατάξεις περί απαγορευµένων κρατικών ενισχύσεων δεν συνδυάζονται ερµηνευτικά µε τις διατάξεις περί κοινοτικής πίστεως ώστε να διευρυνθεί η έννοια της κρατικής ενίσχυσης περιλαµβάνοντας και µέτρα στήριξης που αποφασίζονται από το κράτος αλλά χρηµατοδοτούνται από ιδιωτικές επιχειρήσεις. 25

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: C-244/11

Αριθµός απόφασης: C-244/11 Εκτύπωση Σελίδας Παρουσίαση Καταχώρισης Νοµολογία ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: C-244/11 Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύεται στον τόµο 2013, σελ. 51 Προεδρεύων: L. Bay Larsen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1795 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα