Δηδηθό Σηκνιόγην Τπεξεζίαο Alpha Bank Gold Personal Banking

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηδηθό Σηκνιόγην Τπεξεζίαο Alpha Bank Gold Personal Banking"

Transcript

1 Δηδηθό Σηκνιόγην Τπεξεζίαο Alpha Bank Σειεπηαία Δλεκέξωζε Μάηνο 2015 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 Α. ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΑ ΜΔΑ... 3 Β. ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΑ... 7

2 Υξέωζε πκκεηνρήο ζηελ Τπεξεζία 0 Οη πξνλνκηαθέο ηηκνινγήζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ «Δηδηθό Σηκνιόγην Τπεξεζίαο Alpha Bank Gold Personal Banking», πξνζθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηα κέιε ηεο Τπεξεζίαο Alpha Bank ηεο Σξαπέδεο Alpha Σξάπεδα Α.Δ. (εθεμήο ε «Σξάπεδα»), πνπ έρνπλ απνδερζεί ηνπο Όξνπο ηεο αλσηέξσ Τπεξεζίαο θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο ρξεσζηηθήο θάξηαο εθδόζεσο ηεο Σξαπέδεο Gold Enter Bonus American Express. 2/10

3 Α. ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΑ ΜΔΑ 1. Σηκνιόγην ΟΔΚΑ (Ακνηβαία Κεθάιαηα θαη SICAV) 1.1. Ακνηβαία θεθάιαηα Alpha Asset Management ΑΔΓΑΚ Έθπησζε 20% επί ηνπ βαζηθνύ ηηκνινγίνπ ηεο Alpha Asset Management ΑΔΓΑΚ, πνπ πεξηγξάθεηαη αθνινύζσο: Ακνηβαίν Κεθάιαην Βαζηθό Σηκνιόγην Alpha Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Κ. Ακνηβέο θαη Πξνκήζεηεο (Ηαλνπαξίνπ 2015) Gold Personal Banking ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ Έθπηωζε 20% ΓΗΑΘΔΔΩ ΔΞΑΓΟΡΑ ΓΗΑΘΔΔΩ ΔΞΑΓΟΡΑ Α/Κ ΥΡΖΜΑΣΑΓΟΡΑ ALPHA ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ΟΜΟΛΟΓΗΑΚΑ - ΤΝΘΔΣΑ Α/Κ ALPHA ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΜΟΛΟΓΗΑΚΟ 0,00% 0,75% 0,00% 0,60% ALPHA EURO ( ) ΔΣΑΗΡΗΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0,00% 0,75% 0,00% 0,60% ALPHA ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΚΡΑΣΗΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0,00% 0,75% 0,00% 0,60% ALPHA GLOBAL ΑΝΑΓΤΟΜΔΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΑΚΟ 0,00% 0,75% 0,00% 0,60% ALPHA BEST OF STRATEGIES ΤΝΘΔΣΟ Α/Κ 3,00% 2,00% 2,40% 1,60% ALPHA ΑΝΩ ΤΝΘΔΣΟ ΑΜΟΗΒΑΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5,00% 2,00% 4,00% 1,60% ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΤΝΘΔΣΟ Α/Κ 3,00% 0,50% 2,40% 0,40% ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΤΝΘΔΣΟ Α/Κ 3,00% 2,00% 2,40% 1,60% ALPHA ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΔΣΑΗΡΗΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0,00% 0,75% 0,00% 0,60% ΜΗΚΣΑ Α/Κ ALPHA ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΗΚΣΟ 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΗΚΣΟ 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ ΓΗΔΘΝΔ ΜΗΚΣΟ 4,00% 2,00% 3,20% 1,60% ΓΤΝΑΜΗ GLOBAL ΜΗΚΣΟ 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% ΜΔΣΟΥΗΚΑ Α/Κ ALPHA BLUE CHIPS ΔΛΛΖΝΗΚΟ METΟΥΗΚΟ 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% ALPHA ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΔΣΟΥΗΚΟ 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% ALPHA SELECT NΟΣΗΟ-ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟ 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΔΣΟΥΗΚΟ 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% ALPHA F OF F COSMOS STARS EUROPE METΟΥΗΚΟ 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% ALPHA F OF F COSMOS STARS USA METΟΥΗΚΟ 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METΟΥΗΚΟ 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% ALPHA F OF F COSMOS STARS BRIC METOXIKO 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% ALPHA ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% ALPHA ENERGY ΜΔΣΟΥΗΚΟ 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΔΣΟΥΗΚΟ 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΔΣΟΥΗΚΟ * 0,10% 0,20% 0,08% 0,16% ΔΡΜΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% * Ππομήθειερ Δημιοςπγίαρ/ Εξαγοπάρ μονάδαρ μεπιδίων. Δμαίξεζε απνηεινύλ νη ζπκκεηνρέο θαη εμαγνξέο κεξηδίσλ από ην Δπελδπηηθό Πξόγξακκα Alpha Γεκηνπξγώ (Πξόγξακκα Σαθηηθώλ πκκεηνρώλ) όπνπ ε δηάζεζε ησλ ηαθηηθώλ ζπκκεηνρώλ θαη ε εμαγνξά ηνπο γίλεηαη κε κεδεληθέο πξνκήζεηεο. Ωζηόζν ζε πεξίπησζε ελνπνίεζεο ησλ ζρεηηθώλ ηίηισλ ή κεηαθνξάο από έλαλ Δπελδπηηθό Λνγαξηαζκό ζε άιιν ηζρύνπλ νη θαλνληθέο πξνκήζεηεο δηαζέζεσο Πξνκήζεηα Μεηαθνξάο (εμαγνξά θαη λέα δηάζεζε): ηηο κεηαθνξέο κεξηδίσλ πξνο άιιν ακνηβαίν θεθάιαην ηζρύνπλ νη θαλνληθέο πξνκήζεηεο δηαζέζεσο. Ζ εμαγνξά κεξηδίσλ πξνο κεηαθνξά ζε άιιν ακνηβαίν θεθάιαην επηβαξύλεηαη κε ην ήκηζπ ηεο πξνκήζεηαο εμαγνξάο όπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα. Αλ ε εμαγνξά αθνξά κεηαθνξά ζε Α/Κ ίζεο ή κεγαιύηεξεο ακνηβήο δηαρεηξίζεσο, ε πξνκήζεηα εμαγνξάο είλαη κεδεληθή. Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ν εθάζηνηε Καηάινγνο Πξνκεζεηώλ θαη Δμόδσλ ηεο Alpha Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Κ 3/10

4 1.2. Ακνηβαία Κεθάιαηα θαη SICAV αιινδαπώλ Οίθωλ δηαρεηξίζεωο * Γηαρεηξίζεσο Γηαζεζίκσλ Σηκνιόγην Σξαπέδεο Έθπηωζε 30% Έθπηωζε 40% Έθπηωζε 50% 0,30% 0,21% 0,18% 0,15% Πξνκήζεηεο Γηαζέζεωο Οκνινγηαθά 2,40% 1,68% 1,44% 1,20% Μεηνρηθά 4,80% 3,36% 2,88% 2,40% Μηθηά 3,80% 2,66% 2,28% 1,90% Πξνκήζεηεο Δμαγνξάο ε όιεο ηηο θαηεγνξίεο 0% Πίλαθαο ηζρύνο εθπηώζεωλ επί ηνπ Σηκνινγίνπ Σξαπέδεο Ακνηβαίωλ Κεθαιαίωλ θαη SICAV αιινδαπώλ Οίθωλ Γηαρεηξίζεωο Ύςνο Υαξηνθπιαθίνπ < ή -30% Ύςνο ζπλαιιαγήο < Ύςνο Υαξηνθπιαθίνπ = ή -40% Ύςνο ζπλαιιαγήο = Ύςνο Υαξηνθπιαθίνπ > ή -50% Ύςνο ζπλαιιαγήο > * AMUNDI JPMORGAN BLACKROCK BNP PARIBAS CITI CREDIT SUISSE FRANKLIN TEMPLETON GOLDMAN SACHS LEGG MASON NN PICTET PIMCO PIONEER SCHRODERS INVESCO ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Γηα ηηο κεηνρέο SICAV ηεο Franklin Templeton θαηεγνξίαο κεξηδίσλ Ν (share class N) ε κέγηζηε πξνκήζεηα δηάζεζεο ζα είλαη 3% Γηα ηηο κεηνρέο SICAV ηεο INVESCO θαηεγνξίαο κεξηδίσλ E (share class E) ε κέγηζηε πξνκήζεηα δηάζεζεο ζα είλαη 3% Γηα ηηο κεηνρέο SICAV ηεο Goldman Sachs θαηεγνξίαο κεξηδίσλ A θαη Δ (share class Α/Δ) ε κέγηζηε πξνκήζεηα δηάζεζεο ζα είλαη 4% Γηα ηηο παξαπάλσ κέγηζηεο πξνκήζεηεο δηάζεζεο ηζρύνπλ νη εθπηώζεηο ηνπ αλσηέξσ πίλαθα εθπηώζεσλ. ην αλσηέξσ ηηκνιόγην Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ θαη SICAV αιινδαπώλ Οίθσλ δηαρεηξίζεσο, νη αλαθεξνκελεο εθηπώζεηο θαη νη όξνη ππό ηνπο νπνίνπο ηζρύνπλ νη εθπηώζεηο εθαξκόδνληαη θαη θαηά ηε δηάζεζε θαη εμαγνξά κεξηδίσλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ δηαρεηξίζεσο ηεο Metlife ΑΔΓΑΚ κέζσ ηεο Alpha Bank. Πξνκήζεηα Μεηαηξνπήο Μεξηδίωλ/Μεηνρώλ (Switch) Οη κεηαηξνπέο κεξηδίσλ/κεηνρώλ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ΟΔΚΑ ηνπ ίδηνπ Δπελδπηηθνύ Οίθνπ θαη κόλν κεηαμύ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο κεξηδίσλ/κεηνρώλ κε ηηο αλσηέξσ ηζρύνπζεο πξνκήζεηεο δηαζέζεσο θαη εμαγνξάο 4/10

5 2. Βαζηθόο Καηάινγνο Πξνκεζεηώλ θαη Δμόδωλ πλαιιαγώλ κέζω ηεο Alpha Finance Α.Δ.Π.Δ.Τ. Υ.Α. : Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ Πξνκήζεηεο πλαιιαγώλ ζην Υ.Α. Πξνκήζεηα Διάρηζηε Πξνκήζεηα πλαιιαγέο κέζσ Καηαζηεκάησλ Alpha Bank ή κέζσ Τπεξεζίαο Δμππεξεηήζεσο Πειαηώλ (ηει ) 1% έσο ,65% από έσο ,5% από έσο ,4%* άλσ ησλ *Ζ πξνκήζεηα ππνινγίδεηαη ηκεκαηηθά γηα αμία ζπλαιιαγήο έσο ΔΤΡΩ Γηα ζπλαιιαγέο κε αμία άλσ ησλ ΔΤΡΩ , ε πξνκήζεηα (0,4% επί ηεο αμίαο ζπλαιιαγήο) εθαξκόδεηαη ζηε ζπλνιηθή αμία ζπλαιιαγήο ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ε ηκεκαηηθή ρξέσζε. 15 πλαιιαγέο κέζσ ελαιιαθηηθώλ δηθηύσλ (ALPHA WEB TRADING, ALPHA MOBILE TRADING, ALPHA IVR TRADING) 0,35% επί ηεο αμίαο ζπλαιιαγήο 8 Intraday ζπλαιιαγέο (αγνξά θαη πώιεζε ηζόπνζσλ ηεκαρίσλ επί ηεο ίδηαο κεηνρήο ηελ ίδηα εκέξα) 0,15% επί ηεο αμίαο ζπλαιιαγήο 15 ή 8 αλάινγα ην δίθηπν ζπλαιιαγήο (βι. αλσηέξσ) Έμνδα πλαιιαγώλ ζην Υ.Α. Έμνδα πλαιιαγώλ ζην Υ.Α επί Μεηνρώλ, Γ.Α.Κ., ΥΠ Μνριεύζεσο, ΔΛ.ΠΗ. θαη δηθαησκάησλ πξνηηκήζεσο Μεηαβηβαζηηθά: Γηθαηώκαηα ΔΣ.ΔΚ.: 0,02% Ακνηβή Δθθαζαξίζεσο ΑΔΠΔΤ: 0,04% Έμνδα Υξεκαηηζηεξίνπ: % Δληνιέο Γηαθαλνληζκνύ (αλά ISIN): 0,5 Φόξνο Πσιήζεσλ: 0,20% Έμνδα πλαιιαγώλ ζην Υ.Α επί Αμηώλ ηαζεξνύ Δηζνδήκαηνο Μεηαβηβαζηηθά: Γηθαηώκαηα ΔΣ.ΔΚ.: 0,005% Ακνηβή Δθθαζαξίζεσο ΑΔΠΔΤ: 0,055% Έμνδα Υξεκαηηζηεξίνπ: % Δληνιέο Γηαθαλνληζκνύ (αλά ISIN): 0,5 Παξνρή πηζηώζεωο γηα αγνξά κεηνρώλ ζην Υ.Α. Σν επηηόθην δαλεηζκνύ γηα ηελ παξνρή πηζηώζεσο γηα αγνξά κεηνρώλ ζην Υ.Α. αλέξρεηαη ζε 8,5% εηεζίσο (Margin Financing, Margin Financing δύν εκεξώλ). Ακνηβή ηεξήζεωο επελδπηηθνύ ινγαξηαζκνύ -Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ : σο πνζνζηό 0,0031% επί ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο επελδπηηθήο κεξίδαο. *Πιένλ ηεο αλσηέξσ ρξεώζεσο, θάζε επελδπηηθή κεξίδα κε κέζε εκεξήζηα αμία άλσ ησλ επηβαξύλεηαη κε 3 εηεζίσο. -Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ: σο πνζνζηό 0,0030% επί ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο επελδπηηθήο κεξίδαο -Γηεζλείο Αγνξέο: σο πνζνζηό 0,10% επί ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο επελδπηηθήο κεξίδαο Ζ ειάρηζηε ζπλνιηθή εηήζηα ακνηβή γηα ηελ ηήξεζε επελδπηηθνύ ινγαξηαζκνύ αλέξρεηαη ζε 10. Οη ρξεώζεηο ππνινγίδνληαη ρσξηζηά γηα θάζε εκεξνινγηαθό ηξίκελν θαη ηηκνινγνύληαη ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνύ εμακήλνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλεη ν εθάζηνηε Καηάινγνο Πξνκεζεηώλ θαη Δμόδσλ ηεο Alpha Finance.Α.Δ.Π.Δ.Τ. 5/10

6 3. Πξνκήζεηεο Θεκαηνθπιαθήο Υξενγξάθωλ: Δθαξκόδεηαη ην Αθνινπζεί απόζπαζκα από ην γηα βαζηθέο ππεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο ρξενγξάθσλ: - Μεηαθνξά εθηόο Οκίινπ: Οκνινγηαθώλ Σίηισλ Μεξηδίσλ/κεηνρώλ εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ Οξγαληζκώλ πιινγηθώλ Δπελδύζεσλ ζε Κηλεηέο Αμίεο (ΟΔΚΑ) Πάγην Θεκαηνθπιαθή Οκνινγηαθώλ ηίηισλ πνπ ηεξνύληαη ζε ζεκαηνθύιαθα εθηόο ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο* 0,10% - Θεκαηνθπιαθή κεξηδίσλ/κεηνρώλ ΟΔΚΑ δηαρεηξηζηώλ εθηόο Οκίινπ** 0,10% * Δηζπξάηηεηαη θάζε εκεξνινγηαθό ηξίκελν θαη ππνινγίδεηαη πνζνζηηαία επί ηνπ κέζνπ ππνινίπνπ ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ Σίηινπ ** Δηζπξάηηεηαη θάζε εκεξνινγηαθό ηξίκελν θαη ππνινγίδεηαη πνζνζηηαία επί ηνπ κέζνπ ππνινίπνπ ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ κεξηδίσλ/κεηνρώλ Γηα ινηπέο ππεξεζίεο επί ρξενγξάθσλ, παξαθαιείζζε λα αλαηξέμεηε ζην 6/10

7 Β. ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 1. Κίλεζε Κεθαιαίωλ Δληνιέο από άιιε Σξάπεδα Γηα πίζηωζε ζε ινγαξηαζκό: Έσο ηνπ ηζνηίκνπ Πάγην 3 Από ηνπ ηζνηίκνπ ,01 έσο ηνπ ηζνηίκνπ Πάγην 5 Άλσ ηνπ ηζνηίκνπ Πάγην 8 Αλέμνδα ζε πίζησζε ινγαξηαζκνύ «Alpha Πξνλνκηαθόο» Αγνξά Δπηηαγώλ ζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο Δθδόζεωο άιιεο ηξαπέδεο Γηα επέλδπζε ηνπ πξντόληνο ζην πιαίζην πκβάζεσο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ Τπεξεζίαο Alpha Bank - Αλέμνδα (γηα ηα κέιε ηεο Τπεξεζίαο Alpha Bank Gold Personal Banking ε αγνξά γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο) Πιεξωκέο πξνο εηαηξίεο/νξγαληζκνύο (αθνξά ηνλ πιεξωηή) Δληνιή Πιεξωκήο κε ρξήζε εηδηθνύ θωδηθνύ αηηηνινγίαο πιεξωκήο Πιεξσκή κε ρξέσζε ινγαξηαζκνύ Καηόπηλ ζπκθσλίαο ηεο Σξαπέδεο κε ηηο εηαηξίεο/νξγαληζκνύο Αλέμνδα κε ρξέσζε ινγαξηαζκνύ «Alpha Πξνλνκηαθόο» Λνηπέο Τπεξεζίεο Δπηηαγώλ Υνξήγεζε θαξλέ επηηαγώλ ε θάηνρν ηνπ ινγαξηαζκνύ «Alpha Πξνλνκηαθόο», παξαγγειία κέζω: Καηαζηήκαηνο : Πάγην 1,50 0,75 / θύιιν * Δλαιιαθηηθώλ Γηθηύσλ : Πάγην 1,20 0,60 / θύιιν * 2. Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο Δηδνπνηήζεηο θαη ελεκεξώζεηο γηα ππόινηπα θαη θηλήζεηο ινγαξηαζκώλ (ππεξεζία Alpha alerts) Πνζό ζε Μέζσ Αλέμνδα Αλέμνδα Μέζσ SMS Πάγην 1,90 κεληαίσο 0,95 κεληαίσο 7/10

8 Ζ ηηκνιόγεζε ζηηο αλσηέξσ ππ αξηζκόλ 1 θαη 2 θαηεγνξίεο ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ ηζρύεη εθόζνλ ν θύξηνο ζπλδεδεκέλνο ινγαξηαζκόο κε ηελ θάξηα Gold Enter Bonus American Express είλαη ν «Alpha Πξνλνκηαθόο» * Γηα ηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο ηεο ππεξεζίαο Alpha Prime Personal Baking Platinum ε αλσηέξσ ηηκνιόγεζε ζα ηζρύζεη από 30/9/2015. Ζ πθηζηάκελε ηηκνιόγεζε είλαη: ηα ηξία θαξλέ ησλ δέθα θύιισλ έθαζην, αλά έηνο, δσξεάλ θάζε επόκελν θαξλέ πέξαλ ησλ ηξηώλ παξέρεηαη βάζεη ησλ πξνκεζεηώλ ρνξεγήζεσο θαξλέ επηηαγώλ ηνπ ινγαξηαζκνύ «Alpha Πξνλνκηαθόο» 8/10

9 3. Καηαζέζεηο Υξεώζεηο πλαιιαγώλ Γηα θάζε ζπλαιιαγή πέξαλ ηωλ ηεζζάξωλ (4) θάζε κήλα: Λνγαξηαζκόο Αlpha 290 (Όςεσο)* από 5 έσο 500 ζπλαιιαγέο 1 από 501 ζπλαιιαγέο θαη άλσ 3 Αλέμνδα Δπηηόθηα Καηαζέζεωλ Λνγαξηαζκόο Αlpha 290 (Όςεσο)* Γηαπξαγκαηεύζηκν Δπηηόθην αλώηαηεο θιίκαθαο Alpha Σακηεπηήξην +0,75% Όξην Αλνίγκαηνο Λνγαξηαζκόο Αlpha 290 (Όςεσο)* Λνηπέο Τπεξεζίεο Υξέωζε Θπξίδνο Θεζαπξνθπιαθίνπ Δλνηθίαζε Θπξίδσλ Θεζαπξνθπιαθίνπ «Πνιύ κηθξή» «Μηθξή» «Μεζαία» «Μεγάιε» (αλαιόγσο ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπξίδαο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεσο ηνπ Καηαζηήκαηνο) Δγγύεζε Θπξίδσλ Θεζαπξνθπιαθίνπ «Πνιύ Μεγάιε» «Γίγαο» Πάγην Πάγην Σν ηζόπνζν ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο - Καηόπηλ πκθσλίαο Έθπησζε 50% επί ησλ ηζρπνπζώλ ηηκώλ Μόλν ζην πιαίζην πκβάζεσο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ Τπεξεζίαο Alpha Bank Γηεπθξηλίζεηο: 1. Ζ αλσηέξσ έθπησζε 50% δελ ηζρύεη ζηηο πεξηπηώζεηο ελνηθηάζεσο ζπξίδσλ, γηα ηηο νπνίεο πξνζθέξεηαη ήδε έθπησζε κε βάζε ην. 2. Οη ρξεώζεηο γηα ηελ ελνηθίαζε ζπξίδσλ ζεζαπξνθπιαθίνπ επηβαξύλνληαη κε Φ.Π.Α., ν νπνίνο ππνινγίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ζην ζύλνιό ηνπ επί ηεο εθάζηνηε ηειηθήο ρξεώζεσο. 9/10

10 5. Κάξηεο Υξεωζηηθέο Gold Enter Bonus American Express Γελ δηαηίζεηαη Αλέμνδα Πηζηωηηθέο Υξπζή Alpha Bank Visa Πάγην 50 Γσξεάλ ζπλδξνκή γηα ην 1 ν έηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα 50 ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ : Καηά ηα ινηπά, ηζρύεη ην Σηκνιόγην ηεο Σξαπέδεο ( Όξνη πλαιιαγώλ Πξνκήζεηεο & Λνηπά Έμνδα ηεο Σξαπέδεο) [], ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Σξαπέδεο (www.alpha.gr) θαη δηαζέζηκν ζην Γίθηπν ησλ Καηαζηεκάησλ ηεο, σο απηό εθάζηνηε ηζρύεη. Δλδέρεηαη θάπνηεο ρξεώζεηο λα επηβαξύλνληαη κε Φ.Π.Α. Σν παξόλ Δηδηθό Σηκνιόγην Τπεξεζίαο Alpha Bank δηέπεηαη από ηνπο Όξνπο ηεο Τπεξεζίαο Alpha Bank ηεο Σξαπέδεο θαη ππόθεηηαη ζε πεξηνδηθή αλαζεώξεζε. Πξηλ από θάζε ζπλαιιαγή ζαο, ζπληζηάηαη λα ελεκεξώλεζηε γηα ην εθάζηνηε ηζρύνλ πεξηερόκελν ηνπ παξόληνο Δηδηθνύ Σηκνινγίνπ Alpha Bank κέζσ ηεο απνθιεηζηηθήο γξακκήο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο Alpha Bank ή θαη από εηδηθά ζηειέρε Personal Banking ηεο Σξαπέδεο ζηα θαηά ηόπνπο Καηαζηήκαηά ηεο θαη από ηνλ ηζηόηνπν ηεο Σξαπέδεο (www.alpha.gr). Γηα ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο, παξαθαιείζζε λα αλαηξέμεηε ζην, 10/10

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

RATE - 10,11, & 18855 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 13 13 13 14-14 14 15 16 - IN... 16 806, 812 825 ΝΡΔ... 17 850 875 ΝΡΔ...

RATE - 10,11, & 18855 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 13 13 13 14-14 14 15 16 - IN... 16 806, 812 825 ΝΡΔ... 17 850 875 ΝΡΔ... ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Ρ Ζ Ι Δ Φ Ω Λ Η Α Δ Π Ω Ρ Δ Ο Η Θ Ν... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/18-3-2008) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012 Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012 Αχγνπζηνο 2015 ΝΗ ΠΛΘΔ ΡΝΗ ΝΠΔΘΑ ΒΑΠΔΗ Ρ Ζ Π Δ Ξ Δ ΛΓΡ ΗΘΖΠ ΡΝΠ ΞΝΙΗ ΡΗΘΖΠ ΑΞΝΠΘΝ Ξ Ν Λ ΠΡ Ζ Λ Δ ΞΗ ΡΔ ΜΖ ΞΟΝΘΑΘ ΝΟ Η ΠΚΔΛΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ. Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3

ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ. Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3 ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ Σ Ζ Ι Δ Φ Χ Λ Η Α Δ Χ Σ Δ Ρ Η Θ Ο Τ... 3 Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3 Σέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν

Διαβάστε περισσότερα

Πην αλαιπηηθά, αξκόδηνη ππάιιεινί ζα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ ζην ινγηζκηθό Paymaster, έηζη ώζηε λα εθηεινύλ ηα παξαθάησ:

Πην αλαιπηηθά, αξκόδηνη ππάιιεινί ζα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ ζην ινγηζκηθό Paymaster, έηζη ώζηε λα εθηεινύλ ηα παξαθάησ: ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΛΟΤΓΟΒΙΚΟΤ 1 ΠΛΑΣΔΙΑ ΟΓΗΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ 18531 Υπ όψιν κυρίου Γιώργου Κασσιμάτη, Προέδρου Αζήλα, 31.01.2011 Αξ. Πξση. : 32674 Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε, Σε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011 Κύξηνη Μέηνρνη, ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο ΑΝΑΣΑΗΑ Κ. ΠΑΡΑΗΓΟΤ AEM: 1131 ΔΗΖΓΖΣΖ: θ. Α. ΠΟΜΠΟΡΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D

Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D εηαηξείαο επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ (SICAV) δηεπφκελεο απφ ην δίθαην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Net metering Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Ση πξνβιέπεη ην λέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ net metering ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ζπκςεθηζκφο παξαγφκελεο - θαηαλαιηζθφκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο 119857) ε

Διαβάστε περισσότερα