ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ"

Transcript

1 ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ «Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΘΕΜΩΝ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ» Μάξηηνο 2014

2 ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Ζ εμαηξεηηθά θξίζηκε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε θππξηαθή νηθνλνκία έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ε δεχηεξε κεγαιχηεξε θαηαζηξνθή πνπ ππέζηε ε Κχπξνο ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο, κεηά ηα ηξαγηθά γεγνλφηα ηνπ Σα φζα δηαδξακαηίζηεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα θππξηαθά νηθνλνκηθά δξψκελα θαη ζπλερίδνληαη έσο ζήκεξα θαη θπξίσο ε θνξχθσζή ηνπο ηελ άλνημε ηνπ 2013, δελ ήηαλ δπλαηφ λα κελ απαζρνιήζνπλ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, θαζψο είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ αλεμίηειν ζηηγκαηηζκφ ηε ζχγρξνλεο θππξηαθήο ηζηνξίαο ζε φιεο ηεο ηηο εθθάλζεηο. ηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Θεζκψλ, Αμηψλ θαη Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο απνθάζηζε λα εγγξάςεη, ζηηο 10 Ηνπιίνπ 2012, γηα απηεπάγγειηε εμέηαζε απφ ηελ ίδηα, ην πην πάλσ ζέκα, ην νπνίν κειέηεζε ζε πνιπάξηζκεο ζπλεδξίεο ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο 10 εο Ηνπιίνπ 2012 θαη ηεο? Μαξηίνπ Σν ηζηνξηθφ ηεο εγγξαθήο θαη ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο, νη αξρηθέο πξνζέζεηο ηεο επηηξνπήο θαη ν ηειηθφο ζθνπφο ηεο εμέηαζεο ηνπ θαη ηα δεηήκαηα πνπ ηελ απαζρφιεζαλ αλαιχνληαη εθηελψο ζε θαηνπηλφηεξν ζηάδην ηεο έθζεζεο. Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ, επηζεκαίλεηαη φηη ιφγσ ηνπ αζπλήζηζηα παξαηεηακέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο εμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ ζπλήζσο απαηηείηαη γηα ζθνπνχο άζθεζεο θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ, ηνπ κεγάινπ εχξνπο ησλ δεηεκάησλ πνπ θξίζεθε αλαγθαίν λα εμεηαζηνχλ, αιιά θαη γηα δηεπθφιπλζε ηφζν ησλ εξγαζηψλ ηεο φζν θαη γηα λα δνζεί ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ζηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο, ε επηηξνπή έθξηλε ζθφπηκν φπσο πξνηνχ δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηεο γηα ηε ιήμε ηεο Β πλφδνπ ηεο Βνπιήο, ζπληάμεη Πξνθαηαξθηηθή Έθζεζε γηα φζα δεηήκαηα είρε θαη αξρήλ εμεηάζεη κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν εθείλν, ηελ νπνία εμέδσζε ζηηο 31 Ηνπιίνπ 2013.

3 ηελ ελ ιφγσ Πξνθαηαξθηηθή Έθζεζε ηεο επηηξνπήο, πεξηιακβάλνληαη ηα θπξηφηεξα απφ ηα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ή θαη είραλ ηεζεί ελψπηνλ ηεο ηειεπηαίαο θαηά ην πξψην ζηάδην ησλ εξγαζηψλ ηεο, ην νπνίν δηήξθεζε απφ ηηο 10 Ηνπιίνπ 2012 κέρξη ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013, ελψ ζηε πκπιεξσκαηηθή Έθζεζε ηεο επηηξνπήο, πεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρα ηα φζα είραλ θαηαηεζεί, απαζρφιεζαλ ή θαη εμεηάζηεθαλ απφ απηή θαηά ην δεχηεξν θαη ηειηθφ ζηάδην ησλ εξγαζηψλ ηεο πνπ έιαβε ρψξα απφ ηηο 10 επηεκβξίνπ 2013 κέρξη ηελ? Μαξηίνπ πλαθψο ε ελ ιφγσ Πξνθαηαξθηηθή Έθζεζε, ε νπνία απνηειεί ην Μέξνο Α ηεο έθζεζεο ηεο επηηξνπήο γηα ην ππφ κειέηε ζέκα, ζεσξείηαη θαη δηαβάδεηαη σο αλαπφζπαζην θείκελν κε ηα φζα θαηαγξάθνληαη ζηε πκπιεξσκαηηθή Έθζεζε ηεο επηηξνπήο γηα ην ίδην ζέκα, ε νπνία απνηειεί ην Μέξνο Β ηεο παξνχζαο έθζεζεο. Με ηελ επθαηξία απηή, ε επηηξνπή επηζπκεί λα απεπζχλεη ηηο επραξηζηίεο ηεο πξνο φινπο φζνη εξγάζηεθαλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ επίπνλνπ έξγνπ ηεο, επηζηέγαζκα ησλ νπνίσλ απνηειεί ε παξνχζα έθζεζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κε ηελ επηηξνπή ζπλεξγάζηεθαλ ζηελά θαη κε απφιπην επαγγεικαηηζκφ νη ππεξεζίεο ηεο Βνπιήο. Πεξαηηέξσ, ε επηηξνπή εθθξάδεη ηελ επαξέζθεηα ηεο γηα ηε ζπλδξνκή δηάθνξσλ νκάδσλ πξνζψπσλ ζην εμαηξεηηθά δχζθνιν έξγν ηεο φπσο είλαη νη θνηλνβνπιεπηηθνί ζπλεξγάηεο, πξφζσπα πνπ εξγάζηεθαλ αθηινθεξδψο κε ηα κέιε ηεο αιιά θαη απινί πνιίηεο πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζην έξγν ηεο παξαδίδνληαο ζε απηά πιηθφ γηα ζθνπνχο δηαθψηηζήο ηνπο. Ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε εθθξάδεηαη επίζεο εθ κέξνπο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο πξνο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηνπο επηθεθαιείο απηψλ πνπ ζπλέδξακαλ επνηθνδνκεηηθά ζην έξγν ηεο επηηξνπήο φπσο είλαη ε Διεγθηηθή Τπεξεζία, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ θαη άιιεο. ii

4 ΜΔΡΟ Α

5 ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Β ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ «Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΘΕΜΩΝ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ» ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ Ηνχιηνο 2013

6 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ηζηνξηθφ εγγξαθήο ηνπ ζέκαηνο θαη ε πνξεία εμέιημεο ηεο εμέηαζήο ηνπ 1.2 Σα πιαίζηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε δηαδηθαζία. ει Πεγέο ελεκέξσζεο ηεο επηηξνπήο ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ ΘΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ Ζ ΚΑΣ ΑΡΥΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 2.1 Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ Δθδφζεηο αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ Γηαδηθαζία δηάζεζεο αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ Ηζηνξηθή αλαδξνκή γεγνλφησλ Αξρηθά επξήκαηα Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ έπεηηα απφ εηδηθφ έιεγρν πνπ δηεμήγαγε αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πξνψζεζεο ηεο δηάζεζεο ησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ Έθζεζε εηδηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ Έθζεζε εηδηθνχ ειέγρνπ γηα ηε Λατθή Σξάπεδα Οη εθηηκήζεηο αθηλήησλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ Independent Due Diligence of the Banking System of Cyprus ηεο Pimco Σα καθξννηθνλνκηθά ζελάξηα ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.. 36 i

7 2.2.2 Οη ζπκβαιιφκελεο κε ηελ Pimco εηαηξείεο αθηλήησλ Ζ κεζνδνινγία ηεο Pimco θαη ηα ζρφιηα ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ Άιια ζέκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο ησλ αθηλήησλ σο εμαζθαιίζεηο ησλ δαλείσλ ησλ ηξαπεδψλ Ζ πψιεζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηελ πψιεζε Σν ρξνληθφ ηεο πψιεζεο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο Οη φξνη πψιεζεο Ζ επηινγή ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο Σν απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο Ζ αλαθνίλσζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ Ζ απνξξφθεζε Δπείγνπζαο Παξνρήο Ρεπζηφηεηαο (Emergency Liquidity Assistance-ELA) απφ ηα θππξηαθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα Ζ απνξξφθεζε Δπείγνπζαο Παξνρήο Ρεπζηφηεηαο (ELA) απφ ηε Λατθή Σξάπεδα Ζ απνξξφθεζε Δπείγνπζαο Παξνρήο Ρεπζηφηεηαο (ELA) απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ. 2.5 Άιια επηκέξνπο ζέκαηα ησλ νπνίσλ ε εμέηαζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ii

8 2.5.1 Οη εθξνέο θεθαιαίσλ απφ θαηαζέζεηο ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Γεκνθξαηίαο Ζ θαηάζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δηδηθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ηε Γηελέξγεηα Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο Καηά Πξψελ Τπνπξγψλ γηα ηελ Δλδερφκελε Σέιεζε Αδηθεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ Τπφζεζε ηεο Μνλήο Βαηνπεδίνπ, θ. Γεκήηξηνπ Σζηξψλε 3. ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ ΣΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΘΔΜΧΝ, 72 ΑΞΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΓΗΟΗΚΖΔΧ 3.1 ε ζρέζε κε ηα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ 3.2 ε ζρέζε κε ηηο εθηηκήζεηο αθηλήησλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηα 73 πιαίζηα ηνπ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ Independent Due Diligence of the Banking System of Cyprus ηεο Pimco 3.3 ε ζρέζε κε ηελ πψιεζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα 3.4 ε ζρέζε κε ηελ απνξξφθεζε Δπείγνπζαο Παξνρήο Ρεπζηφηεηαο (ELA) απφ ηα θππξηαθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ε ζρέζε κε ηηο εθξνέο θεθαιαίσλ απφ θαηαζέζεηο ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Γεκνθξαηίαο.. 4. ΔΠΗΛΟΓΟ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Παξάξηεκα Η Παξάξηεκα ΗΗ... Παξάξηεκα ΗΗΗ iii

9 Παξάξηεκα ΗV Παξάξηεκα V iv

10 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Πξνθαηαξθηηθή Έθζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκψλ, Αμηψλ θαη Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο γηα ην ζέκα «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκψλ ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο (Απηεπάγγειηε εμέηαζε κε απφθαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκψλ, Αμηψλ θαη Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο)» Παξφληεο: Γεκήηξεο πιινχξεο, πξφεδξνο Φεηδίαο αξίθαο Αληξέαο Κππξηαλνχ Με κέιε ηεο επηηξνπήο: Μαξία Κπξηαθνχ Γηψξγνο Πεξδίθεο Άξηζηνο Γακηαλνχ 1 Παλίθθνο ηαπξηαλφο Δηξήλε Υαξαιακπίδνπ Νεφθπηνο Κσλζηαληίλνπ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ηζηνξηθφ εγγξαθήο ηνπ ζέκαηνο θαη ε πνξεία εμέιημεο ηεο εμέηαζήο ηνπ Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Θεζκψλ, Αμηψλ θαη Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο ελέγξαςε ην πην πάλσ ζέκα γηα απηεπάγγειηε εμέηαζε απφ ηελ ίδηα ζηηο 10 Ηνπιίνπ Ζ αλάγθε γηα εγγξαθή θαη ζπδήηεζε ηνπ ππφ αλαθνξά ζέκαηνο, κε ηέηνηα επξεία έλλνηα, θξίζεθε επηβεβιεκέλε απφ ηελ επηηξνπή, δεδνκέλσλ ησλ γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζηελ θππξηαθή επηθαηξφηεηα ην δηάζηεκα εθείλν αιιά θαη ηεο 1 εκεηψλεηαη φηη, ν θ. Άξηζηνο Γακηαλνχ νξίζηεθε σο κέινο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκψλ, Αμηψλ θαη Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο ζηηο 11 Απξηιίνπ 2013 ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο ηεο θ. Κψζηα Κψζηα. 1

11 αλεζπρεηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ε θππξηαθή νηθνλνκία. Σέηνηα γεγνλφηα ήηαλ, κεηαμχ άιισλ, ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ ηαιάληδε ην λεζί, ηεο νπνίαο ρξνληθφ νξφζεκν ππήξμε ε θαηάζεζε, ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2012, ηνπ επίζεκνπ αηηήκαηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηνπο δηεζλείο εηαίξνπο ηεο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηήξημε, κεηά απφ έλα καθξφρξνλν πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πξνβιεκαηηζκφ γηα ην θαηά πφζν ε Κχπξνο ήηαλ ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη ζηελ θξίζε πνπ ηαιάληδε ηελ νηθνλνκία ηεο, θαζψο θαη ε λνκνζεζία πνπ αηθληδηαζηηθά θιήζεθε λα ςεθίζεη ε Βνπιή γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (ζην εμήο «Λατθή Σξάπεδα»), κέζσ ηεο εμ νινθιήξνπ αλαδνρήο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ηεο έθδνζεο θεθαιαίνπ ηεο ελ ιφγσ ηξάπεδαο απφ ην θξάηνο, χςνπο 1,8 δηζεθαηνκ. επξψ, έλα πεξίπνπ κήλα πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζέκαηνο. Δπηπξνζζέησο ησλ πην πάλσ, αθνξκή γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Θεζκψλ, Αμηψλ θαη Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο ζηάζεθαλ νη θαηαγγειίεο/παξάπνλα πνιηηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αμηφγξαθα, ηα ηξαπεδηθά επηηφθηα θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθνχ πεξηερνκέλνπ δεηήκαηα. Λφγσ ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ πνπ ιάκβαλαλ ηα γεγνλφηα ζηνλ επξχηεξν νηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ρψξν αιιά θαη ηεο επηθείκελεο, θαηά ην ρξφλν ηεο εγγξαθήο ηνπ ζέκαηνο ζηελ επηηξνπή, δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηεο Βνπιήο γηα ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο ζηα κέζα Ηνπιίνπ 2012, ε νπνία δελ παξείρε ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ζθνπνχο θαιχηεξνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ζπδήηεζεο, ε επηηξνπή, κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, απνθάζηζε φπσο ηχρεη θαη αξρήλ ελεκέξσζεο γηα ην ζέκα απηφ απζεκεξφλ. Αο ζεκεησζεί φηη, αξρηθά, ε επηηξνπή απνζθνπνχζε ζηελ εμέηαζε ησλ πην πάλσ 2

12 επί κέξνπο δεηεκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θππξηαθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα γη απηφ θαη έηζη άξρηζε ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο επηθεληξψλνληαο ηε ζπδήηεζε ζην ζέκα ησλ ηξαπεδηθψλ αμηνγξάθσλ. Καη ελφζσ ε εμέηαζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ απηνχ επί κέξνπο ζέκαηνο, ην νπνίν αλαιχεηαη εηδηθφηεξα ζε άιιν κέξνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, έβαηλε ζηελ νινθιήξσζή ηεο, ην Μάξηην ηνπ 2013 ε θππξηαθή νηθνλνκία βξέζεθε ζε πνιχ θξίζηκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Σα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ππήξμαλ δξακαηηθά γηα ηελ Κχπξν, ε εμέιημή ηνπο ξαγδαία θαη ε ηξνπή ηνπο ηδηαίηεξα απξφνπηε, αλαπάληερε θαη πξσηφγλσξε γηα ηελ θππξηαθή θνηλσλία (βι. Παξάξηεκα Η). Ζ επηηξνπή, αθνπγθξαδφκελε ηελ απαίηεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα άκεζε θαη δηεμνδηθή εμέηαζε ησλ παξακέηξσλ πνπ νδήγεζαλ ηελ θππξηαθή νηθνλνκία ζηε δεηλή απηή ζέζε, δηαθνξνπνίεζε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο κέρξη εθείλεο ηεο ζηηγκήο εμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο, ππφ ηελ έλλνηα φηη έζεζε λέεο πξνηεξαηφηεηεο θαη δηακφξθσζε αλάινγα ηε δηαδηθαζία. πλεπψο, ε επηηξνπή, αληηιακβαλφκελε ηελ πνιππινθφηεηα θαη ην εχξνο ησλ δεηεκάησλ πνπ είρε ελψπηφλ ηεο λα κειεηήζεη, ηελ αηέξκνλε εμέιημε ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλδένληαλ κε απηά θαη ηελ αδπλακία εθαξκνγήο ηεο ζπλήζνπο δηαδηθαζίαο άζθεζεο θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, έθξηλε ζθφπηκν φπσο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ ηεο, θαηαξηίζεη ιεπηνκεξή, θαηά ην δπλαηφ, θαηάινγν κε ηα θπξηφηεξα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πξνο δηεπξεχλεζε, ν νπνίνο απνηειεί ην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο έθζεζεο. Ο θαηάινγνο απηφο δελ απνηειεί εμαληιεηηθή παξάζεζε ησλ φζσλ ε επηηξνπή πξνηίζεηαη λα κειεηήζεη, αιιά ζπλνςίδεη ηα νπζηαζηηθφηεξα θαη βαζηθφηεξα ζέκαηα πξνο εμέηαζε απφ απηή. ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ελ κέζσ θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηζε ε επηηξνπή, νη νπνίεο αλαιχνληαη ζε επφκελν κέξνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε επηηξνπή δε ζηεξίρζεθε 3

13 ζηελ θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία θαη θνηλνβνπιεπηηθή πξαθηηθή, αλαγθάζηεθε, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, λα αθνινπζήζεη ηελ πνξεία ησλ ζπδεηήζεσλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη πξνρψξεζε ζηε δηεξεχλεζε δηαθφξσλ επηκέξνπο ζεκάησλ, φηαλ απηά επηζεκαίλνληαλ ή αλέθππηαλ κέζα απφ ηε ζε βάζνο εμέηαζε νξηζκέλσλ δεηεκάησλ αληί ζηε βάζε πξνεηιεκκέλσλ απφ απηή απνθάζεσλ. Δλεξγψληαο κέζα ζηα πην πάλσ πιαίζηα θαη ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Θεζκψλ, Αμηψλ θαη Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ θνηλνβνπιεπηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ππφ αλαθνξά ζέκαηνο πνιπάξηζκεο ζπλεδξηάζεηο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 10 Ηνπιίνπ 2012 θαη 23 Ηνπιίνπ ην ζεκείν απηφ, επηζεκαίλεηαη φηη γηα κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα ε επηηξνπή δελ πξνρψξεζε ζε ελδειερή κειέηε, έλεθα άιισλ εξεπλψλ γηα ην ίδην ζέκα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε αιιά επηθπιάζζεηαη ζην κέιινλ λα ζπλερίζεη επί ησλ ζεκάησλ απηψλ. ηηο ελ ιφγσ ζπλεδξίεο ηεξήζεθαλ απνζηελνγξαθεκέλα πξαθηηθά ησλ φζσλ είραλ δηακεηθζεί κεηαμχ ησλ παξεπξηζθφκελσλ ζε απηέο, ηα νπνία είλαη θαηαηεζεηκέλα ζην απφξξεην αξρείν ηεο Βνπιήο θαη είλαη ζηε δηάζεζε θάζε κέινπο ηνπ ζψκαηνο. Ζ επηηξνπή ζεσξεί ζθφπηκν εθ πξννηκίνπ λα παξαηεξήζεη φηη ηα πξαθηηθά απηά παξέρνπλ πηζηή εηθφλα ησλ φζσλ δηακείθζεθαλ, αιιά θαη θαηαδεηθλχνπλ ηηο πξαθηηθέο δπζθνιίεο πνπ ε ίδηα ζπλάληεζε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ φινπ ζέκαηνο. ηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ φινπ ζέκαηνο θιήζεθε θαη παξεπξέζεθε ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο επξχ θάζκα εκπιεθνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ν Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ, ν ηέσο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, ν γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ν Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ε πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 4

14 Κεθαιαηαγνξάο, ν γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ, πξφεδξνη θαη κέιε ελ ελεξγεία θαη απειζφλησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ν πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ Κχπξνπ, ν πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Δπηζηεκφλσλ Δθηηκεηψλ θαη πκβνχισλ Αθηλήησλ Κχπξνπ θαη άιινη εθπξφζσπνη αξκφδησλ θνξέσλ θαη ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ θιήζεθαλ λα ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηεο επηηξνπήο. Λεπηνκεξήο θαηάινγνο ησλ πξνζψπσλ πνπ θιήζεθαλ θαη παξεπξέζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα έθζεζε σο Παξάξηεκα ΗΗΗ. 1.2 Σα πιαίζηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε δηαδηθαζία Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Θεζκψλ, Αμηψλ θαη Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο άξρηζε ηελ εμέηαζε ηνπ ππφ αλαθνξά ζέκαηνο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012 θαηά ηε ζπλήζε θνηλνβνπιεπηηθή πξαθηηθή γηα ζθνπνχο άζθεζεο θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ. Χζηφζν, ηελ πνξεία εμέηαζεο ηνπ ππφ ζπδήηεζε ζέκαηνο επεξέαζαλ δξακαηηθά, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ Μαξηίνπ ηνπ Σα θξίζηκα απηά γεγνλφηα απνηέιεζαλ νη απνθάζεηο ησλ δχν ζπλφδσλ ηνπ Eurogroup γηα ηελ Κχπξν ην Μάξηην ηνπ 2013 θαη ν δηνξηζκφο ηεο Δξεπλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εμέηαζε ηεο επζχλεο ή θαη ησλ επζπλψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηήιζε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη γεληθά ε νηθνλνκία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (ζην εμήο «Δξεπλεηηθή Δπηηξνπή») απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. ην δηάζηεκα ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2013, ηελ επηηξνπή αιιά θαη ηε Βνπιή γεληθφηεξα, απαζρφιεζε έληνλα ν θαζνξηζκφο ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο πνπ ζα ήηαλ ε πιένλ ελδεδεηγκέλε γηα ηε κειέηε ηνπ ζνβαξνχ απηνχ ζέκαηνο κε ηηο ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο πνπ είρε ιάβεη, ηελ θνηλσληθή αλαζηάησζε πνπ είρε αλαπάληερα πξνθαιέζεη ζε νιφθιεξν 5

15 ηνλ θππξηαθφ ιαφ, αιιά θαη ηηο αληηδξάζεηο ζην εμσηεξηθφ θαη ηηο βέβαηεο επηπηψζεηο πνπ ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ φηη ζα είραλ αληίθηππν ζηελ θππξηαθή θνηλσλία γηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. πλαθψο, κε γλψκνλα ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο κε βάζε ην χληαγκα θαη ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο, ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζε πξνεγνχκελεο αλάινγεο πεξηπηψζεηο πνπ γεγνλφηα κείδνλνο ζεκαζίαο ζπγθιφληδαλ ηελ θππξηαθή θνηλσλία, αιιά ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πξαθηηθή ζε ζρέζε κε ην ζεβαζκφ δεηεκάησλ ηα νπνία άπηνληαη πνηληθήο δηαδηθαζίαο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ψζηε απηή λα κελ επεξεαζηεί, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Θεζκψλ, Αμηψλ θαη Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο απνθάζηζε λα ζπλερίζεη ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο δηεξεπλψληαο φιν ην θάζκα ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπληειέζηεθαλ θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ νδήγεζαλ ηελ θππξηαθή νηθνλνκία ζηε ζεκεξηλή ηεο θαηάζηαζε. Έρνληαο ππφςε φια ηα πην πάλσ, ε επηηξνπή ηνλίδεη φηη εμ αξρήο δε ζηφρεπε νχηε θαη ήηαλ ζε ζέζε λα εμαληιήζεη κε ηελ έξεπλά ηεο ηηο ζπλζήθεο, ηα αίηηα θαη ηηο επζχλεο πνπ νδήγεζαλ ηελ Κχπξν ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Σαπηφρξνλα, ε επηηξνπή επηζπκεί ζην ζεκείν απηφ λα ηνλίζεη φηη αζρνιήζεθε κε ην ππφ αλαθνξά ζέκα ελεξγψληαο κέζα ζηα πιαίζηα άζθεζεο θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ ν νπνίνο απνηειεί αξκνδηφηεηα θαη ππνρξέσζε ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη αζθείηαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδεη ην χληαγκα θαη ν Καλνληζκφο ηεο Βνπιήο θαη δελ ππνθαζηζηά, αιιά νχηε θαη ππνθαζίζηαηαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία ή έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζε ζρέζε κε έλα ζέκα. Με βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ πην πάλσ, είλαη ζαθέο φηη ν θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο νδεγεί κφλν ζε πνιηηηθέο απφςεηο θαη θξηηηθή ησλ πξάμεσλ ή ησλ παξαιείςεσλ ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, ρσξίο λα ππνθαζηζηά ηηο αξκνδηφηεηεο ή ην ξφιν νπνηνπδήπνηε άιινπ θξαηηθνχ νξγάλνπ. Πεξαηηέξσ, ε επηηξνπή θαζηζηά ζαθέο φηη δελ επηζπκεί ζε θακηά πεξίπησζε λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ εμέιημε ηεο 6

16 πνξείαο νπνηαζδήπνηε άιιεο αλαθξηηηθήο/πνηληθήο, δηθαζηηθήο ή νηνλεί δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο γχξσ απφ ηα δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην ππφ εμέηαζε ζέκα. Δίλαη φκσο αξκφδηα λα δηαπηζηψζεη θαη λα θαηαγξάςεη γεληθέο ζπκπεξηθνξέο, λννηξνπίεο, αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη πνιηηηθέο επζχλεο θαη λα ζρνιηάζεη θαη λα θξίλεη ηελ ηθαλφηεηα, ηελ εηνηκφηεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θπβεξλεηηθήο κεραλήο θαη φζσλ πξνΐζηαληαη απηήο. Δπνκέλσο, ζηελ παξνχζα έθζεζε δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία πνπ ε επηηξνπή έθξηλε φηη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ νπνηαδήπνηε ζε εμέιημε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή νηνλεί δηθαζηηθή δηαδηθαζία. Δίλαη γηα ην ζθνπφ απηφ πνπ ε επηηξνπή, κε ην δηνξηζκφ ηεο Δξεπλεηηθήο Δπηηξνπήο θαη αθφηνπ θιήζεθε απφ ηελ ηειεπηαία, παξέδσζε ζε απηή ην ζχλνιν φισλ αλεμαηξέησο ησλ εγγξάθσλ θαη πξαθηηθψλ ησλ ζπδεηήζεσλ ηεο πνπ έθξηλε φηη ζα ζπλέδξακαλ ζην έξγν ηεο ελ ιφγσ Δξεπλεηηθήο Δπηηξνπήο. Γηα ην ζέκα απηφ, ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ρσξίο λα ακθηζβεηήζεη ην δηθαίσκα ηεο Βνπιήο θαη ην θαζήθνλ ηεο λα εμεηάζεη ηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ζέηεη ην ίδην ην χληαγκα γηα θάζε θνξέα εμνπζίαο, θαηέζηεζε ζαθέο φηη απνηειεί θαζήθνλ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο λα δηαβηβάδεη άκεζα ζε απηφλ νηηδήπνηε πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλά ηεο απφ ην νπνίν δηαθαίλεηαη ππνςία γηα δηάπξαμε αδηθήκαηνο. ηε δηάξθεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή αληηκεηψπηζε πιεζψξα πξνβιεκάησλ ηφζν ηερληθήο φζν θαη άιιεο θχζεσο. Γηα ζθνπνχο ππνβνήζεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηεο επηηξνπήο θαη ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζε νξηζκέλεο απνθάζεηο πνπ ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο θαη ζπλάκα πεξηνξηζηηθέο γηα ηηο εξγαζίεο ηεο, θξίλεηαη ζθφπηκν φπσο ζηελ παξνχζα έθζεζε παξαηεζνχλ ηα θπξηφηεξα απφ απηά. 7

17 πλαθφινπζα, αλαθέξεηαη φηη ε δηεξεχλεζε ηνπ φινπ ζέκαηνο απνθιίλεη κεξηθψο απφ ηελ θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία θαη θνηλνβνπιεπηηθή πξαθηηθή πνπ ζπλήζσο αθνινπζείηαη κε ηελ εηζαγσγηθή ηνπνζέηεζε ηνπ εηζεγεηή ηνπ θαη ηελ ελ ζπλερεία δηεξεχλεζή ηνπ κε βάζε ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην εχξνο ησλ δεηεκάησλ πνπ εμεηάζηεθαλ αλέθππηαλ ζηελ πνξεία ηεο ζπδήηεζήο ηνπ, νη πξνζθεθιεκέλνη ελψπηφλ ηεο θαινχληαλ θαη πξνζέξρνληαλ αλάινγα κε ην ππφζεκα πνπ εμεηαδφηαλ, ελψ πιείζηα θαηαηεζέληα ζηνηρεία ηεξνχληαλ ππφ θχιαμε ζε απφξξεηνπο θαθέινπο, ηνπο νπνίνπο νη ελδηαθεξφκελνη βνπιεπηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεμέιζνπλ κφλν θαηφπηλ ζρεηηθήο δηεπζέηεζεο κε ηνπο αξκνδίνπο ηεο Βνπιήο. Μεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ εμέιημε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε πξφζβαζε ηεο επηηξνπήο ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία αλαπφθεπθηα ζα έπξεπε λα κειεηεζνχλ, ψζηε ε επηηξνπή λα θαηαιήμεη ζε βάζηκεο δηαπηζηψζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε επηηξνπή κεξίκλεζε φπσο εμαζθαιίζεη ηηο απφςεηο ηνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ν νπνίνο δήισζε, κεηαμχ άιισλ, φηη ζχκθσλα θαη κε ηελ πθηζηάκελε ζρεηηθή λνκνζεζία, πξνζσπηθφ δεδνκέλν ζεσξείηαη θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ελ δσή. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα, ν ελ ιφγσ Δπίηξνπνο επηζήκαλε φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ππφζηαζε νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ πξνζψπνπ απνηειεί πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνλ ίδην θαη νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη λφκηκε, λα εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ν ίδηνο δηεπθξίληζε φηη ε επηηξνπή δχλαηαη λα έρεη πξφζβαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα κεξηκλήζεη θαηάιιεια γηα ηε κε 8

18 δεκνζηνπνίεζή ηνπο. Όπσο ν ίδηνο δήισζε θαηαιεθηηθά, ν πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνο ζε θακηά πεξίπησζε δελ απνηειεί ιφγν πξνζηαζίαο νπνηαζδήπνηε παξαλνκίαο. Έλα άιιν ζέκα πνπ πξνβιεκάηηζε ηελ επηηξνπή, εηδηθά απφ ην ρξνληθφ νξφζεκν ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2013 θαη εληεχζελ, ήηαλ ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζν ζα έπξεπε νη ζρεηηθέο ζπλεδξίεο λα δηεμάγνληαη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ή λα επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζ απηέο γηα ζθνπνχο εμππεξέηεζεο ηεο δηαθάλεηαο. Όπσο είλαη γλσζηφ, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο θαη ηελ πάγηα θνηλνβνπιεπηηθή πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη, νη ζπλεδξίεο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ είλαη αλνηρηέο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, εθηφο αλ ε ίδηα ε επηηξνπή απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. Γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ηνπ πξνθείκελνπ δεηήκαηνο, ε επηηξνπή έιαβε ππφςε ηηο ηδηφκνξθεο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο εμεηαδφηαλ ην φιν ζέκα θαη ηελ εθηίκεζε φηη ζηηο ζπλεδξίεο δπλαηφ λα γηλφηαλ θαηάζεζε ζηνηρείσλ εκπηζηεπηηθήο θχζεο, κε αλαθνξά ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή πνπ ελδερνκέλσο λα επεξέαδαλ ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ άιισλ παξάιιεισλ θαη αλεμάξηεησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί. Μία άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ζπλεθηηκήζεθε γηα ηε ιήςε απφθαζεο ήηαλ νη επηθπιάμεηο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ νξηζκέλα πξφζσπα πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζνπλ ζηελ επηηξνπή γηα λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, αθνχ ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ε απνθάιπςε ζηνηρείσλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ελδερνκέλσο λα είρε δπζκελείο επηπηψζεηο γη απηνχο. Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ε επηηξνπή απνθάζηζε φπσο νη ζπλεδξίεο ηεο δηεμάγνληαη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, εθηφο αλ ε ίδηα έθξηλε δηαθνξεηηθά. ε ζπλάξηεζε κε ηα πην πάλσ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ην έξγν ηεο επηηξνπήο δπζρέξαλαλ πεξηζζφηεξν νξηζκέλα δεκνζηεχκαηα πνπ ήηαλ αληίζεηα κε ην 9

19 πλεχκα θαη ηε δέζκεπζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο γηα ηε δηεμαγσγή κηαο αληηθεηκεληθήο δηεξεχλεζεο, ε νπνία δελ έπξεπε λα επεξεάζεη νχηε νπνηεζδήπνηε δηθαζηηθέο ή νηνλεί δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά νχηε θαη λα επηδξάζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε θήκε θαη ηελ ππφιεςε πξνζψπσλ. Ζ επηζήκαλζε απηή δελ απνζθνπεί νχηε θαη πξέπεη λα εξκελεπζεί σο δηάζεζε παξαθψιπζεο ηνπ ηχπνπ ή αθφκα άζθεζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ινγνθξηζίαο ζε βάξνο ηνπ. Αληίζεηα, ηελ επηηξνπή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο απαζρνινχζε ην αίηεκα ηεο θνηλήο γλψκεο πξνθεηκέλνπ λα ξηρζεί θσο ζηα αθξηβή αίηηα θαη ηνπο ππεχζπλνπο πνπ νδήγεζαλ ηελ θππξηαθή νηθνλνκία ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Χζηφζν, ε επηηξνπή αηζζάλεηαη φηη λνκηκνπνηείηαη θαη δηθαηνινγείηαη λα παξαηεξήζεη φηη ζηε δεκνθξαηία θάζε εθθξαζηήο θαη θνξέαο απφςεσλ θαη ζέζεσλ νθείιεη πνιιέο θνξέο λα δέρεηαη απηνπεξηνξηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηεζεί έλαο γεληθφηεξνο ζθνπφο. Ηδηαίηεξα φηαλ ην δηαθχβεπκα αθνξά επαίζζεηα ζέκαηα, γηα ηα νπνία εχθνια κπνξεί λα ζρεκαηηζηνχλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο εληππψζεηο ζηελ θνηλή γλψκε θαη νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα δχζθνια ή θαζφινπ αλαηξνχληαη, πξάγκα πνπ δελ ππεξεηεί ηα θαιψο λννχκελα ζπκθέξνληα ηνπ ηφπνπ. Μεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ε επηηξνπή ήηαλ θαη νη πξαθηηθέο ή άιιεο δπζθνιίεο λα ππνρξεψζεη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ δνπλ ζην εμσηεξηθφ ή πνιίηεο μέλσλ ρσξψλ λα πξνζέιζνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ ζηελ επηηξνπή αλαθνξηθά κε ηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα. Ζ επηηξνπή εθηηκά φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ππάξρνπλ ηέηνηα πξφζσπα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ξίμνπλ θσο ζηα δηαδξακαηηζζέληα θαη ζηα αίηηά ηνπο, αιιά πνπ είλαη δχζθνιν λα θιεζνχλ γηα λα παξεπξεζνχλ ελψπηφλ ηεο ψζηε λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, δήηεκα ην νπνίν ζα ηελ απαζρνιήζεη εθ λένπ. Έλα απφ ηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ, αθνξά ηελ θαηάζεζε ζηελ 10

20 επηηξνπή ηεξάζηηνπ φγθνπ έγγξαθνπ πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ην ζέκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είηε απηφβνπια είηε θαηφπηλ απαίηεζεο ηεο επηηξνπήο, ηφζν απινί επεξεαδφκελνη πνιίηεο φζν θαη εκπιεθφκελνη κε ην ζέκα θαηέζεζαλ πιεζψξα ππνκλεκάησλ θαη άιιεο θχζεσο πιηθφ, πνιιέο θνξέο κε εμεηδηθεπκέλν πεξηερφκελν, ηνπ νπνίνπ ε θσδηθνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ππήξμε ηδηαίηεξα επίπνλε. Ηδηαίηεξα κάιηζηα ε αμηνιφγεζή ηνπ πιηθνχ απηνχ φζνλ αθνξά ηελ νπζία θαη ηε ζεκαζία ηνπ ππήξμε ρξνλνβφξα θαη θνπηαζηηθή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθφηεξσλ ζθνπψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο. Πεξαηηέξσ, ν ηεξάζηηνο φγθνο ηνπ θαηαηεζέληνο έγγξαθνπ πιηθνχ αιιά θαη ησλ απνζηελνγξαθεκέλσλ πξαθηηθψλ ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ δηεμήρζεθαλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο, θαηέζηεζαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν ηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ, αθνχ απηά βξίζθνληαλ δηαζθνξπηζκέλα ζε δηάθνξα έγγξαθα θαη ζηα πξαθηηθά δηαθφξσλ ζπλεδξηάζεσλ. πλαθψο, ε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηά ππήξμε ηδηαίηεξα επίπνλε. Δίλαη πξνθαλέο φηη, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ησλ ηεξάζηησλ δηαζηάζεσλ πνπ έιαβε ην φιν ζέκα ζε ζπγθεξαζκφ κε ηελ αηέξκνλε εμέιημε ησλ γεγνλφησλ πνπ ην πεξηβάιινπλ αιιά θαη ηελ πίεζε ηεο απαίηεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο γηα άκεζε ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηα φζα δηαδξακαηίζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ θππξηαθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ε επηηξνπή είρε λα επηηειέζεη ππέξνγθε εξγαζία, ηεο νπνίαο ε νινθιήξσζε ήηαλ αδχλαην λα γίλεη θαηνξζσηή ζηνλ επηζπκεηφ ρξνληθφ νξίδνληα. πλεπψο, ε επηηξνπή, αθνχ κειέηεζε θαη δηακφξθσζε άπνςε γηα νξηζκέλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάζκα ηνπ ππφ εμέηαζε ζέκαηνο, απνθάζηζε φπσο, ζην ζηάδην απηφ, πξνρσξήζεη ζηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο πξνθαηαξθηηθήο 11

21 έθζεζεο, γηα ηελ αλάιπζε απηψλ. Σαπηφρξνλα, δηεπθξηλίδεηαη φηη, πξφζεζε ηεο επηηξνπήο είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε φισλ ησλ πηπρψλ θαη ησλ εμειίμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ ηνπ θππξηαθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε δηεξεχλεζε φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ ε ίδηα θξίλεη φηη απνξξένπλ απφ απηή. 1.3 Πεγέο ελεκέξσζεο ηεο επηηξνπήο Γηα ζθνπνχο εμαγσγήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο, ε επηηξνπή ζηεξίρζεθε ζε πιηθφ απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο πιεξνθφξεζεο: (α) Σηο πξνθνξηθέο θαηαζέζεηο, δειψζεηο θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θαηαηέζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πνπ παξέζηεζαλ ζε απηέο. Αο ζεκεησζεί φηη, ε επηηξνπή εμαζθάιηζε, κεηαμχ άιισλ, αξηζκφ εγγξάθσλ απφ ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ ηειεπηαίνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Λατθήο Σξάπεδαο, ηα νπνία θαηαηέζεθαλ εκπηζηεπηηθά ζηε Βνπιή θαη απνηεινχλ ηεθκήξηα ζε ππφζεζε πνπ εθθξεκεί ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ έηπραλ απφιπηα εκπηζηεπηηθνχ ρεηξηζκνχ απφ ηε Βνπιή. πλαθψο, ε επηηξνπή έθξηλε ζθφπηκν ζην ζηάδην ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο έθζεζεο λα κελ αλαθεξζεί ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ έγγξαθα,, κέρξηο φηνπ απηά κειεηεζνχλ. (β) (γ) Σα έγγξαθα πνπ θαηαηέζεθαλ απφ βνπιεπηέο κέιε ηεο επηηξνπήο. Σελ αιιεινγξαθία κεηαμχ ηεο επηηξνπήο αιιά θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο κε δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο. (δ) Σα ππνκλήκαηα θαη άιια έληππα πνπ θαηαηέζεθαλ απφ πξφζσπα πνπ έθξηλαλ ζθφπηκν λα απνζηείινπλ ζηελ επηηξνπή γηα ζθνπνχο ελεκέξσζήο ηεο. (ε) Σηο επίζεκεο αλαθνηλψζεηο θαη άιια έγγξαθα πνπ δεκνζίεπζαλ θνξείο ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 12

22 2. ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ ΘΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ Ζ ΚΑΣ ΑΡΥΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 2.1 Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ Πξψην ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Θεζκψλ, Αμηψλ θαη Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο ζηα πιαίζηα ηεο εμέηαζεο ηνπ γεληθφηεξνπ ζέκαηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε εμέηαζε ησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ. Σν ζέκα απηφ απαζρφιεζε ηελ επηηξνπή ζε έμη ζπλεδξίεο ηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην δηάζηεκα κεηαμχ 10 Ηνπιίνπ θαη 27 Ννεκβξίνπ Απφ ηα ζηνηρεία πνπ είρε ελψπηφλ ηεο ε επηηξνπή γηα ην ζέκα απηφ ζπλάγεηαη φηη νη δχν κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηεο Κχπξνπ, ε Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία Ληδ (ζην εμήο «Σξάπεδα Κχπξνπ»), θαη ε Λατθή Σξάπεδα, πξνέβαηλαλ θαηά θαηξνχο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε εθδφζεηο αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ πξσηνβάζκησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Ζ πξαθηηθή απηή αχμεζεο ησλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ, αθνινπζήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ηε ζεκαζία δηαηήξεζεο ηζρπξψλ θαη αληαγσληζηηθψλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, κε ζηφρν ηε ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο βάζεο. Οη πην πάλσ ελέξγεηεο ησλ ηξαπεδψλ, γηα αχμεζε θεθαιαίνπ, δηελεξγνχληαλ ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ ηεο ηξίηεο αλαζεψξεζεο ηεο ζπλζήθεο ηεο Βαζηιείαο, γλσζηήο σο Βαζηιεία ΗΗΗ. (α) Υαξαθηεξηζηηθά αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ είλαη πεξίπινθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο, είλαη δειαδή αφξηζηεο δηάξθεηαο, κε δπλαηφηεηα φκσο θαη θαη επηινγή ηεο ηξάπεδαο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ, λα εμαγνξαζηνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία καδί κε νπνηνπζδήπνηε 13

23 δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο, κεηά ην πέξαο πέληε ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο ή ζε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία πιεξσκήο ηφθνπ πνπ έπεηαη απηήο ηεο εκεξνκελίαο. Σα αμηφγξαθα θεθαιαίνπ απνηεινχλ άκεζεο, κε εμαζθαιηζκέλεο, δεπηεξεχνπζεο ππνρξεψζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ε απνπιεξσκή ηνπο αθνινπζεί ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο θαηαζέηεο θαη άιινπο πηζησηέο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ. Πξφθεηηαη γηα θηλεηέο αμίεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη νη θάηνρνη ηνπο ζεσξνχληαη δαλεηζηέο ησλ ηξαπεδψλ θαη θαηά ζπλέπεηα επελδπηέο. (β) Θέζεηο εκπιεθνκέλσλ Οη εθπξφζσπνη ησλ θαηφρσλ αμηνγξάθσλ πνπ ζηε ζπλέρεηα νξγαλψζεθαλ ζε ζχλδεζκν, ην χλδεζκν Καηφρσλ Σξαπεδηθψλ Αμηνγξάθσλ εμέθξαζαλ, ηφζν πξνθνξηθά ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο φζν θαη κε γξαπηέο αλαθνηλψζεηο, θαζψο θαη κε κεγάιν αξηζκφ επηζηνιψλ ηνπο πξνο απηή, ηελ αγαλάθηεζή ηνπο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμαπαηήζεθαλ ή παξαπιαλήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα επελδχζνπλ ζε αμηφγξαθα θεθαιαίνπ θαη δήηεζαλ φπσο ε Βνπιή ζπλδξάκεη ζηελ εμεχξεζε κηαο ζπλαηλεηηθήο ιχζεο γηα κεηξηαζκφ ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο. χκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ είρε ε επηηξνπή απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εκπιεθφκελσλ ηξαπεδψλ ε θξίζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηνλ επξχηεξν ηξαπεδηθφ ηνκέα, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο ησλ αμηνγξάθσλ θεθαιαίνπ, είλαη απνηέιεζκα ησλ πνιχ δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. ρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινχζεζαλ νη ηξάπεδεο γηα ηελ πψιεζε ησλ αμηνγξάθσλ, νη ίδηνη εθπξφζσπνη ελεκέξσζαλ ηελ επηηξνπή φηη ζηελ φιε δηαδηθαζία πψιεζεο εκπιέθεην εμεηδηθεπκέλνο ζχκβνπινο θαη παξάιιεια νη επελδπηέο πξνκεζεχνληαλ απφ ηηο ηξάπεδεο ζρεηηθφ 14

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ «Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΘΕΜΩΝ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ» Μάξηηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ «Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΘΕΜΩΝ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ. Γ. Μ. Πηθής Α. Κρακβής Ζι. Νηθοιάοσ, Πρόεδρος Μέιος Μέιος

ΔΚΘΔΖ. Γ. Μ. Πηθής Α. Κρακβής Ζι. Νηθοιάοσ, Πρόεδρος Μέιος Μέιος ΔΚΘΔΖ ΣΡΗΜΔΛΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΡΔΤΝΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΠΔΡΗΖΛΘΔ ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Γ. Μ. Πηθής Α. Κρακβής Ζι. Νηθοιάοσ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα