ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ"

Transcript

1 ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

2 Á ÅÊÄÏÓÇ 2004 ISBN: Copyright 2004 Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíáôýðùóç ôïõ âéâëßïõ êáé ôùí åéêüíùí ìå êüèå ìýóï êáèþò êáé ç äéáóêåõþ, ç ðñïóáñìïãþ, ç ìåôáôñïðþ êáé ç êõêëïöïñßá ôïõ. ( ñèñï 3 ôïõ í. 2121/1993).

3 ÐÑÏËÏÃÏÓ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ Ï ÅõãÝíéïò Åõãåíßäçò, éäñõôþò êáé ïñçãüò ôïõ «Éäñýìáôïò Åõãåíßäïõ», ðñïåßäå åíùñßôáôá êáé ó çìüôéóå ôç âáèéü ðåðïßèçóç üôé áíáãêáßï ðáñüãïíôá ãéá ôçí ðñüïäï ôïõ Ýèíïõò áðïôåëåß ç Üñôéá êáôüñôéóç ôùí ôå íéêþí ìáò óå óõíäõáóìü ðñïò ôçí çèéêþ ôïõò áãùãþ. Ôçí ðåðïßèçóþ ôïõ áõôþ ôçí ìåôýôñåøå óå ãåííáßá ðñüîç åõåñãåóßáò, üôáí êëçñïäüôçóå óåâáóôü ðïóü ãéá ôç óýóôáóç Éäñýìáôïò, ðïõ èá åß å ùò óêïðü íá óõìâüëëåé óôçí ôå íéêþ åêðáßäåõóç ôùí íýùí ôçò ÅëëÜäáò. ôóé, ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 1956 óõíåóôþèç ôï «ºäñõìá Åõãåíßäïõ», ôïõ ïðïßïõ ôçí äéïßêçóç áíýëáâå ç áäåëöþ ôïõ Ìáñ. Óßìïõ, óýìöùíá ìå ôçí åðéèõìßá ôïõ äéáèýôç. Áðü ôç óôéãìþ åêåßíç Üñ éóáí ðñáãìáôïðïéïýìåíïé ïé óêïðïß ðïõ ïñáìáôßóèçêå ï ÅõãÝíéïò Åõãåíßäçò êáé óõã ñüíùò ç åêðëþñùóç ìéáò áðü ôéò âáóéêüôåñåò áíüãêåò ôïõ åèíéêïý ìáò âßïõ. Ôï Ýñãï ôïõ Éäñýìáôïò óõíý éóå áðü ôï 1981 ìý ñé ôï 2000 ï Íéêüëáïò Âåñíßêïò-Åõãåíßäçò Ýêôïôå óõíå ßæåé áõôü ï ê. Ëåùíßäáò ÄçìçôñéÜäçò-Åõãåíßäçò. ÊáôÜ ôçí êëéìüêùóç ôùí óêïðþí ôïõ, ôï ºäñõìá ðñïýôáîå ôçí Ýêäïóç ôå íéêþí âéâëßùí ôüóï ãéá ëüãïõò èåùñçôéêïýò üóï êáé ðñáêôéêïýò. Äéåðéóôþèç ðñüãìáôé üôé áðïôåëåß ðñùôáñ éêþ áíüãêç ï åöïäéáóìüò ôùí ìáèçôþí ìå óåéñýò áðü âéâëßá, ôá ïðïßá èá Ýèåôáí ïñèü èåìýëéá óôçí ðáéäåßá ôïõò êáé èá áðïôåëïýóáí óõã ñüíùò ðïëýôéìç âéâëéïèþêç ãéá êüèå ôå íéêü. Åéäéêüôåñá, üóïí áöïñü óôá åêðáéäåõôéêü âéâëßá ôùí óðïõäáóôþí ôùí Äçìïóßùí Ó ïëþí Åìðïñéêïý Íáõôéêïý, ôï ºäñõìá áíýëáâå ôüôå ôçí ÝêäïóÞ ôïõò óå ðëþñç êáé óôåíþ óõíåñãáóßá ìå ôç Äéåýèõíóç ÍáõôéêÞò Åêðáéäåýóåùò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ ïðïßïõ õðüãïíôáé ïé Ó ïëýò áõôýò. Ç áíüèåóç óôï ºäñõìá Ýãéíå ìå ôçí õð' áñéè /5031, ôçò 9çò Áõãïýóôïõ 1966, áðüöáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, ïðüôå êáé óõíåêñïôþèç êáé ç áñìüäéá ÅðéôñïðÞ Åêäüóåùí. ÁðïôÝëåóìá ôçò óõíåñãáóßáò áõôþò Þôáí ç Ýêäïóç ôçò ÓåéñÜò ÂéâëéïèÞêç ôïõ Íáõôéêïý, üðïõ åîåäüèçóáí: á) Ãéá ôïõò ìáèçôýò ôùí ÌÝóùí Íáõôéêþí Ó ïëþí 30 ôüìïé âéâëßùí ( ). â) Ãéá ôéò ÁÄÓÅÍ (Áíþôåñåò Äçìüóéåò Ó ïëýò Åìðïñéêïý Íáõôéêïý) 54 ôüìïé ( ). Êýñéïò óêïðüò ôùí åêäüóåùí áõôþí, ôùí ïðïßùí ôï ðåñéå üìåíï åßíáé óýìöùíï ìå ôá åêüóôïôå éó ýïíôá áíáëõôéêü ðñïãñüììáôá ôïõ ÕÅÍ, Þôáí ç ðáñï Þ ðñïò ôïõò óðïõäáóôýò ôùí Íáõôéêþí Ó ïëþí ÁÄÓÅÍ êáé Íáõôéêþí Ëõêåßùí ôùí áíáãêáßùí ôüôå åêðáéäåõôéêþí êåéìýíùí, ôá ïðïßá áíôéóôïé ïýí ðñïò ôá ìáèþìáôá ðïõ äéäüóêïíôáé óôéò Ó ïëýò áõôýò. Åðßóçò åëþöèç éäéáßôåñç ðñüíïéá, þóôå ôá âéâëßá áõôü íá åßíáé ãåíéêüôåñá ñþóéìá ãéá üëïõò ôïõò áîéùìáôéêïýò ôïõ Åìðïñéêïý Íáõôéêïý, ðïõ áóêïýí ôï åðüããåëìá Þ åîåëßóóïíôáé óôçí éåñáñ ßá ôïõ êëüäïõ ôïõò, ùñßò áõôü íá óçìáßíåé üôé åðýñ åôáé ìåôáâïëþ óôç óôüèìç ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôïõò.

4 Ìå ôçí õð. áñ. 1168 / õðïõñãéêþ áðüöáóç ôï Õðïõñãåßï ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò áíýèåóå óôï ºäñõìá Åõãåíßäïõ ôçí óõããñáöþ êáé Ýêäïóç ôùí äéäáêôéêþí åã åéñéäßùí ôùí Íáõôéêþí Áêáäçìéþí Þäç ç åðéôñïðþ åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò, óôçí ïðïßá ìåôý åé, üðùò ðüíôá, êáé ï äéåõèõíôþò ÍáõôéêÞò Åêðáéäåýóåùò ôïõ ÕÅÍ, ðñïåêþñõîå óõìöþíùò ðñïò áðüöáóç ôïõ ÕÅÍ ôçí óõããñáöþ 15 âéâëßùí ðñïò êüëõøç åðåéãïõóþí áíáãêþí ôùí óðïõäáóôþí âüóåé ôùí éó õüíôùí áíáëõôéêþí ðñïãñáì-ìüôùí. Ôá âéâëßá áõôü Ý ïõí óõããñáöåß Þäç êáé åõñßóêïíôáé óôï óôüäéï ôçò åêäüóåùò. Ïé óõããñáöåßò êáé ç ÅðéôñïðÞ Åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò åîáêïëïõèïýí íá êáôáâüëëïõí êüèå ðñïóðüèåéá, þóôå ôá âéâëßá íá åßíáé åðéóôçìïíéêþò Üñôéá áëëü êáé ðñïóáñìïóìýíá óôéò áíüãêåò êáé ôéò äõíáôüôçôåò ôùí óðïõäáóôþí. Ãé' áõôü Ý ïõí ðñïóåãìýíç ãëùóóéêþ äéáôýðùóç ôùí êåéìýíùí ôïõò êáé ç äéáðñáãìüôåõóç ôùí èåìüôùí åßíáé áíüëïãç ðñïò ôç óôüèìç ôçò åêðáéäåýóåùò, ãéá ôçí ïðïßá ðñïïñßæïíôáé. Ìå ôçí ðñïóöïñü óôïõò êáèçãçôýò, óôïõò óðïõäáóôýò ôçò íáõôéêþò ìáò åêðáéäåýóåùò êáé óå üëïõò ôïõò áîéùìáôéêïýò ôïõ Å.Í. ôùí åêäüóåþí ôïõ, ôï ºäñõìá óõìâüëëåé óôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ óêïðïý ôïõ éäñõôþ ôïõ Åõãåíßïõ Åõãåíßäïõ. ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÊÄÏÓÅÙÍ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ Ìé áþë Áããåëüðïõëïò, ïì. êáèçãçôþò ÅÌÐ, Ðñüåäñïò. ÁëÝîáíäñïò Óôáõñüðïõëïò, ïì. êáèçãçôþò Á.Â.Ó. Ðåéñáéþò, Áíôéðñüåäñïò. ÉùÜííçò Ôåãüðïõëïò, ïì. êáèçãçôþò ÅÌÐ. N. ÈåìÝëáñïò, áíôéðëïßáñ ïò Ë.Ó., Äéåõè. Íáõô. Åêð. Õ.Å.Í. Óýìâïõëïò åðß ôùí åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò Êùí. ÌáíÜöçò, êáèçã. ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí. ÃñáììáôÝáò ôçò ÅðéôñïðÞò, Ãåþñãéïò ÁíäñåÜêïò.

5 ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÔÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ENGLISH GRAMMAR for the Merchant Marine Academies PART TWO ÇËÉÁ Ð. ÔÓÙÍÇ ÊáèçãçôÞ Áããëéêþí Á. Å. Í. Áóðñïðýñãïõ ÁÈÇÍÁ 2004

6

7 ÐÑÏËÏÃÏÓ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁ Óýìöùíá êáé ìå ôçí ðñïêþñõîç óõããñáöþò ç ÁããëéêÞ ÃñáììáôéêÞ (English Grammar for the Merchant Marine Academies) Ý åé äýï êýñéïõò óôü ïõò: íá ðáñïõóéüóåé ôá ãñáììáôéêü öáéíüìåíá ôçò ÁããëéêÞò ãëþóóáò êáé íá ðñïóöýñåé åðáñêþ, êáôü ôï äõíáôüí, åîüóêçóç ìå åöáñìïãýò, áîéïðïéþíôáò õëéêü ðïõ ðñïýñ åôáé êáôü êýñéï ëüãï áðü íáõôéêü êåßìåíá. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï åëðßæù íá ðñïóöåñèåß ìáæß ìå ôçí áðáñáßôçôç åîïéêåßùóç óôç ãñáììáôéêþ êáé óçìáíôéêüò üãêïò ïñïëïãßáò óôïõò ìåëëïíôéêïýò Áîéùìáôéêïýò (ÐëïéÜñ ïõò êáé Ìç áíéêïýò) ôïõ Åìðïñéêïý Íáõôéêïý. Ç åîïéêåßùóç áõôþ äåí åßíáé áðëþò åðéèõìçôþ, áëëü ìßá áðü ôéò âáóéêýò ðñïäéáãñáöýò ôçò åéäéêþò íáõôéêþò åêðáéäåýóåùò, üðùò áõôýò êáèïñßæïíôáé áðü ôï ÄéåèíÞ Íáõôéëéáêü Ïñãáíéóìü (ÉÌÏ). Ç áíüãêç ãéá åîïéêåßùóç ìå ôçí ïñïëïãßá äçìéïõñãåß ßóùò ìåãüëåò äõóêïëßåò, ùò ðñïò ôéò ôå íéêýò êõñßùò ëýîåéò, éäéáßôåñá óôï ðñþôï ôåý ïò. Ãéá íá áíôéìåôùðéóèåß ç äõóêïëßá áõôþ öñüíôéóá íá õðüñ ïõí üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñåò åðáíáëþøåéò ôùí éäßùí ëýîåùí. ÅðéðëÝïí ñçóéìïðïßçóá ôçí åëëçíéêþ óôéò èåùñçôéêýò åðåîçãþóåéò, ãéá íá ðåñéïñéóèïýí ïé Üãíùóôåò ëýîåéò, ðïõ ìïéñáßá èá áõîüíïíôáí áðü ôçí ïñïëïãßá ôùí åðåîçãþóåùí ôçò ãñáììáôéêþò. ÔÝëïò ðñïóôýèçêå Ýíá ãëùóóüñéï ïñïëïãßáò óôï ôýëïò ôïõ âéâëßïõ, ãéá íá äéåõêïëõíèïýí ïé óðïõäáóôýò óôçí åñãáóßá ôïõò. ÄåäïìÝíïõ üôé åßíáé ç ðñþôç öïñü ðïõ ãñüöåôáé ôýôïéïõ åßäïõò ãñáììáôéêþ åßíáé åðéèõìçôü åðïéêïäïìçôéêü ó üëéá êáé ðñïôüóåéò áðü ôïõò óõíáäýëöïõò, ðïõ èá äéäüîïõí ôï ðåñéå üìåíü ôçò óôéò ôüîåéò ôïõò, þóôå óå ìåëëïíôéêþ Ýêäïóç íá âåëôéùèïýí êáé ôá êåßìåíá. Èåùñþ õðï ñýùóþ ìïõ íá åõ áñéóôþóù üëïõò åêåßíïõò ðïõ âïþèçóáí çèéêü êáé ðñáêôéêü óôçí ðñáãìüôùóç ôïõ Ýñãïõ êáé éäéáßôåñá ôéò êáèçãþôñéåò ÁããëéêÞò ôçò Áêáäçìßáò Áóðñïðýñãïõ êáé ôçò Í. Ìç áíéþíáò ÄéáìáíôÞ ÁãëáÀá, ÌÜìáëç ÅëÝíç êáé ôéò êáèçãþôñéåò Ë. Óôá ôéüñç,. ËÜëëç, Ê. Ãñçãüñïãëïõ ãéá ôç äïêéìþ ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôïõ âéâëßïõ óôçí áßèïõóá). Åõ áñéóôßåò åðßóçò ïöåßëïíôáé óôçí ê. Jacqueline Bissell-Poliraki ôïõ Âñåôáíéêïý Óõìâïõëßïõ (BA, UED, RSA, MA, MSc, M Ed), ãéá ôç âáóéêþ åðéóôçìïíéêþ áíüãíùóç ôïõ êåéìýíïõ, ãéá ôç äéáôýðùóç ðïëõôßìùí êáé ðïëõáñßèìùí éäåþí, êáèþò êáé ãéá ôéò äéïñèþóåéò ôéò ó åôéêýò ìå ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ õëéêïý êáé ôç äéüôáîç ôùí áóêþóåùí êáé óôçí ÅëÝíç Ôóþíç ãéá ôç öùôïãñáößá ôïõ åîùöýëëïõ. ÉäéáéôÝñùò åðßóçò åõ áñéóôþ ôï ðñïóùðéêό ôïõ Åêäïôéêïý ÔìÞìáôïò ôïõ Éäñýìáôïò Åõãåíßäïõ ãéá ôç óõìâïëþ ôïõ óôéò äéïñèþóåéò êáé óôçí êáôü ôï äõíáôüí Üñôéá Ýêäïóç ôïõ êåéìýíïõ. Ï óõããñáöýáò

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα και με τις επιταγές της προκήρυξης συγγραφής της, η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ έχει δύο κύριους στόχους: να παρουσιάσει τα γραμματικά φαινόμενα της Αγγλικής γλώσσας και να προσφέρει επαρκή, κατά το δυνατόν, εξάσκηση και εφαρμογές αξιοποιώντας υλικό που να προέρχεται κατά κύριο λόγο από ναυτικά κείμενα. Με αυτό το τρόπο ελπίζουμε να προσφέρουμε μαζί με την απαραίτητη εξοικείωση στη γραμματική και ένα σημαντικό όγκο ορολογίας στους μελλοντικούς Αξιωματικούς (Πλοιάρχους και Μηχανικούς) του Εμπορικού Ναυτικού. Η εξοικείωση αυτή δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά μια από τις βασικές προδιαγραφές της ειδικής ναυτικής εκπαίδευσης όπως καθορίζονται από την διεθνή ναυτική οργάνωση ΙΜΟ. Η ανάγκη για εξοικείωση με την ορολογία δημιουργεί ίσως ένα πρόβλημα μεγάλου αριθμού δύσκολων, τεχνικών κυρίως, λέξεων ιδιαίτερα στο πρώτο τεύχος. Επειδή όμως αυτό ήταν αναπόφευκτο, για του λόγους που αναφέραμε πιο πάνω, φροντίσαμε να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες επαναλήψεις των ίδιων λέξεων. Επιπλέον χρησιμοποιήσαμε την ελληνική στο πρώτο τεύχος για να περιορίσουμε τις άγνωστες λέξεις που μοιραία θα αυξάνονταν από την ορολογία των επεξηγήσεων της γραμματικής, και τέλος προσθέσαμε ένα γλωσσάριο ορολογίας στο τέλος του βιβλίου για να διευκολύνουμε τους σπουδαστές στην εργασία τους. Ο Συγγραφέας

9 \ Unit 1 Word Order (A Revision) INTRODUCTION. This is a summary of all that has been taught directly or indirectly about word order so far in Part 1. Word order in English, unlike Greek, is rather strict and has very little flexibility. The basic pattern is: Subject+Verb+Object+Manner+Place+Time (SVOMPT) The Mate inspected the cargo carefully in hold No 1 this morning VARIATIONS. Not all six parts of the sentence are necessarily there. The deckhands scrubbed the deck carefully yesterday. (SVOPT) The Mate is writing some letters. (SVO) This AB speaks English well. (SVOP) The Time may be placed at the beginning either for emphasis or for aesthetic reasons. This morning the Mate inspected the cargo carefully in hold No 1. (TSVOMP) Questions require inversion of subject/auxiliary verb or the use of an extra auxiliary: Is the Mate writing letters? Does the AB speak English well? Have the deckhands scrubbed the deck carefully? VERBS OF MOTION (Time/Place) Verbs of motion do not normally have an object: The vessel sailed to Santorini last night. (SVPT) or Last night the vessel sailed to Santorini. (TSVP) Vassili has been working on the Irini since last January. (SVPT) Will the Bosun report to the bridge at 06.00? FREQUENCY ever always usually often sometimes rarely seldom rarely never Adverbs of Frequency are normally placed in front of the main verb but after the auxiliary, and after the verb to be as a main verb: The Bosun usually wakes up at six o clock in the morning. The Captain often inspected the watches during the voyage. ever always usually often sometimes rarely seldom rarely never 2

10 The Chief Engineer rarely watches TV. The Bosun sometimes rigs the pilot ladder himself. OR Sometimes the pilot rigs the ladder himself. That Indian AB is never tired. The Mate has always watched the loading operation from beginning to end. The Captain will never allow this. I would never ask him. The Cook is always very busy. Questions and negatives: Has the Chief Mate ever been to Bombay? Does the ship often get charters in the Mediterranean? Can you ever make a boarding speed of knots? It doesn t often have high winds in the area. You mustn t ever try to land on deck in such weather. OTHER ADVERBS also already just still all both These adverbs are ordered in the same way as frequency adverbs: The Bosun has just gone to check the cargo. The ABs have all gone to the galley. The Mate is still on the bridge. The Cadets are both on duty at the moment. Can the Bosun also rig the accommodation ladder? PASSIVE Word order in the Passive Voice follows a strict pattern: Active object becomes Passive subject, the verb is set in the Passive form (be+past Participle), Active subject becomes Passive object (Agent) Active: Passive: Subject + Verb in the active + Object + (Definitions) P. Subject + Verb in the passive + by P. Object (=agent) + (Definitions) The engineers overhauled the engine urgently in the dry dock yesterday. The engine was overhauled by the engineers urgently in the dry doc yesterday. TWO OBJECT VERBS bring buy get give lend pay send tell take Verbs that take a direct (a thing) and an indirect object (a person) are ordered as in the following examples: The Captain brought his wife a lot of presents. OR The Captain brought a lot of presents to his wife. The Company paid the shipyard a lot of money for the repairs. The Company paid a lot of money to the shipyard for the repairs. At Yokohama the Chief Engineer bought his boys some electronic games. At Yokohama the Chief Engineer bought some electronic games for his boys. He went to the store and got the First Engineer all the spare parts. 3

11 He went to the store and got all the spare parts for the Chief Engineer. Notes:. PRACTICE Unit (1) Exercises (1.1) Put the parts of the following sentences in the right column: They have foreign officers on board. The Chief Engineer spends his summers on Tinos. Deck-hands do all the odd jobs on board a ship every day. Ships all over the world are inspected regularly The passenger is going to the swimming pool of the ship. The vessel cannot proceed without a pilot on board. The pilot rigged the accommodation ladder two hours ago. Subject (who?) Verb (action) Object (who/what?) 1. They have foreign officers 2. Manner (how?) Place (where?) on board. Time (when?) (1.2) Put the words in the right order: Example in the/ have/ two years/ present position/ stayed/i. I have stayed in the present position two years. 1. transferred/ I/ to hold 1/ heavy cargo. 4

12 2. a beautiful vessel/ this morning/ in the harbour/saw. 3. many times/ has been/ the Chief Engineer/ to Venezuela 4. in Japan/ the ferry/ in 2003/ was built 5. the Captain/ in bed/ breakfast/ this morning/ had 6. In September/ the Electrician s daughter/ to College/ is going 7. will be/ the vessel/ inspected/ by/ in Le Havre/ surveyor 8. moved/ the AB/ the pilot ladder/ three metres aft 9. the problem/ of the valve/ carefully/ the Second Engineer/ explained (1.3) Put the words in the right order. Put the verbs in the right form: 1. at 10.00/ sail/ the F/B Jason / to Brindisi/ every week/? 2. have/ got/ usually/ two propellers/ very fast ships/? 3. always/ use/ mechanics/ electric drills/ in their work? 4. the Chief Engineer/ can/ this difficult damage/ by/ repair/? 5. not/ hand drills/ motors/ electrical/ have 6. The Cook / send/ a hot chocolate/ to the Third Mate/ on his watch. 7. for a ship/ the Cadet/ still/ look. 5

13 8. hand/ the Cadet/ to the Third Engineer/ the wrench. 9. write/ the Mate/ for the New Year/ a postcard/ to his friend 6

14 Unit (2) Revision of tenses Present Simple: States, habits, systems and processes. e.g. He sails around the world every three months. My cousin works on the LOVEBOAT. The Captain thinks there is a stowaway in the holds. The sun sets in the West. Present Continuous: Present actions, current trends, descriptions, questions. e.g. The Chief Engineer is demonstrating the problems of this valve. They are not building very large tankers now. What are you doing here? I m sorting out my papers. Past Simple: Past events, telling a story. e.g. Captain Fokas went on board two hours ago. The Captain first met his wife when he was eighteen. Past Continuous: (continuous actions interrupted by simple past, parallel past actions) e.g. The vessel was entering [the] harbour when we heard the explosion. The Engineer was overhauling pump No. 1 while No. 2 was operating. Future: Shall/will (offers, promises, predictions, etc.), e.g. Wait here! I ll be back in a minute. The meal will soon finish. Going to: For intentions, plans and visible evidence. e.g. The Omega Shipping Company are going to order a new container ship. Look at those storm clouds. It s going to rain. Present Perfect Simple: (unfinished past + for/since), already, never, ever. e.g. The First Engineer has been on board for a month. The AB has already launched lifeboat no. 12. Notes: PRACTICE Unit (2) Tenses Revision Exercises (2.1) Put in the correct form of the verbs in parenthesis: Yesterday I (enter) the engine room, the Third Engineer (still, work) on the main condenser. He said that he (stop) in a few 7

15 minutes. I asked him why it (take) him such a long time and he (explain) that he (replace) the packing and ferrules otherwise the leakage (stop) otherwise. He added that even then he (not, be) 100% certain that it (stop). (2.2) Put the verbs into the correct tense. John: Where is the Cadet Engineer? (check) the lub- Nick: He s in the engine room with the Third Engineer. They oil for contaminants. John: How often (you, check) the lub-oil? Nick: Every time we (clean) the purifier. John: How long (the Cadet, be) on board? Nick: Well, (let) me see! Over four months, I (think). When he first came he (not, know) many things but he (make) a lot of progress since then. John: When (he, go) back to the Academy? Nick: As soon as we (reach) Piraeus. (2.3) Put the following verbs in the right form (tenses, the imperative, the passive etc., in the negative or interrogative). expect close run load sail move know belong Shall we get through? Sure, this channel not to navigation. Will the weather improve? No, we better weather before this evening. Keep off [the] coast all the time! to high seas at all! There must be something wrong with the engine. It smoothly. Whose is the tanker outside the port? I who it belongs now, but it to Omega Shipping when I worked on it. The vessel had finished by and we were able 2 hours later. 8

16 9

17 Unit (3) Tenses: Present Perfect Continuous (have been doing) 1. FORMATION The Present Perfect Continuous (PPC) is formed: have been + ing e.g. How long have you been working on the Krystallia? Affirmative Negative I we you they he she it have ( ve) has( s) been been working sailing chipping sleeping working sailing chipping I we you they he she it have not (haven t) has not (hasn t) been been working sailing chipping sleeping Working sailing chipping Question Have you been sailing long? Has the stewardess been serving cocktails? Short Answer Yes, I have. (No, I haven t). Yes, she has. (No she hasn t). 2. USAGE To say that something started in the past and is still going on or has just stopped. P.P.C. is preferred with how long, for and since. Sometimes we use P.P. Continuous in order to emphasise that the action was continuous and intense. Very often we can use either a Simple or a Present Perfect Continuous except with always, and stative verbs. So the ship hasn t arrived yet. Have you been waiting long? Yes, I ve been sitting here for an hour. How long has it been raining? Since we sailed. The Bosun is exhausted. He s been working a double shift. I have worked on tankers all my life. I have been working on tankers all my life. The Captain has always checked this himself. They have known the Captain for years. Notes:. 10

18 PRACTICE Unit (3) Exersises (3.1) Put the verbs in parentheses in the Present Perfect Continuous : 1. The vessel (unload) for three hours. It ll take another three. 2. They (sail) for 20 days on end. They must be tired. 3. The Engineer is in a really bad mood. He (try) to fix that pump for two hours without success. 4. It s time to relieve him. He (patrol) since (3.2) Put the verbs in parentheses in the Present Perfect Simple/Continuous : 1. The vessel has not arrived in Rotterdam yet. Well, she (sail, only) since last night. 2. He started sailing at High School. He (sail) for sixteen years now. 3. How long (you,be) on board this ship now? Well, I (be, only) on board this ship for three weeks now. 4. The deck is very clean! Well, two deck-hands (scrub) for three hours now. 5. Have you noticed how the ship (slide)? No wonder; the hull hasn t been painted in five years. 6. Look! He is a stowaway. He (hide) in the refrigerator ever since we sailed; I wonder he s still alive. 7. Car loading does take time! They (pack) that vessel since dawn but they (finish) yet. 8. There (be) a big demand for yachts recently, you know. Oh! Is that why they (build) so many at the shipyard? 9. He (pester) the Captain for shore leave, but he (manage) to persuade him yet. Do you reckon he will? 11

19 Unit (4) Used to: (Past events & situations no more true, etc.), to be/get used to + ing 1. INTRODUCTION Used to resembles the Greek Paratatikos in that it refers to past events or situations that happened or were true for a period of time in the past. 2. FORMATION Used to is a modal verb and has only one form (past of use + to + infinitive) Affirmative Negative I, you, he, she, it, we, they used to sail I, you, he, she, it, we, they didn t use to (usedn t to) sail. Question Answer Did you use to sail those days? Yes, I did. / No, I didn t. 3. USE use For repeated actions in the past. For past actions/situations that do not exist any more. For states in the past that are not necessarily contrasted to the present. *This is no longer true. examples I used to work as an apprentice then* (but I don t any more). I used to like this boat but not any more. He used to be a naval officer. I used to love my wife very much. N.B.! Do not confuse I used to do with I am used to doing I used to work hard when I was young. (= I don t work hard any longer) I am used to working hard. (= I work hard and it doesn t bother me because I have been doing it for such a long time) Remember: be used to can be used in all tenses: The Cadet was soon used to doing shift work right from his first sail. I am used to doing is formal, so the pattern to be+ used to + noun/pronoun is more usual: The apprentice will soon get used to hard work. The new Captain seems nice, but I haven t got used to him yet Get, become and grow can also be used in place of to be before used to: The noise in the workshop is unpleasant, but you will soon get used to it. Little by little he became used to being on the sea for months. 12

20 It didn t take long the apprentice to grow used to the night shifts. Notes:. PRACTICE Unit (4) Exersises (4.1) Complete the sentences with: used to, didn t use to, did (you, he, etc) use to and one of the following verbs : be (2), bring, do, fix, go, have, read, telephone 1. The mate a guitar but sold it two years ago. 2. How the Chief Engineer that problem? 3. What the Captain when there was a storm coming? 4. Jim to the beach when he was on holiday. 5. As a boy the Captain much. Now he doesn t seem to be doing anything else in his free time. 6. The Second Engineer his wife on the VHS everyday when he was on a voyage. 7. The Bosun presents to his wife and children when he came back from his voyages. 8. Back a few years ago the busy port of Rafina a small fishing harbour. 9. The Captain s wife is coming on board in Hong Kong. Really? What does she look like? Well, I haven t seen her for 10 years; she a beautiful woman then. (4.2) Put the verbs in the Simple Past (to tell a story) or used to (to refer to a habit) : 1. We (sail) sailed into Syros port where we (load) general cargo. Then we (proceed) to Rhodes to load more cargo, but there (be) no cargo available there, so we (sail) back to Syros in ballast. Next we (call) at Syracuse where we (load) a cargo of fruit for Marseilles and then we (continue) on our course to Gibraltar. There we (take) bunkers and then (set) course for the Aegean. 13

21 2. I (sail) with my brother when I was five. He (wake) me up early in the morning. We (sail) for hours and in the evening we (return) home tired but happy. (4.3) Put the verbs in either the -ing or infinitive form. 1. There used to (be) a buoy in position but I can t see any thing now. 2. I wouldn t like to work on a tanker I ve grown used to (work) on passenger ships. 3. The Captain used to (drink), but after (develop) a problem of high blood pressure he prefers (drink) tea. 4. I am the Captain here! I m not used to (be) told what to do. 5. Thank you very much for the generous offer, sir, but I have become so used to (command) this ship that I cannot accept a new job. (4.4) Put the verbs in either the be used to+ing, used to+infinitive form, or simple past, whichever is most suitable: 1. I ve worked in the engine room for years now. I (be) the noise. 2. When the Mate first visited London he couldn t (drive). 3. The Captain remembered the time when as a young mate he (do) double shifts. 4. The new Mate found it difficult (learn) the ropes around the tanker. Before he (sign on) on the tanker he (work) on a general cargo carrier. 5. Mate: Wouldn t you prefer to sleep on a bed? AB: No, I (sleep, not) on beds. 14

22 Unit (5) Past Perfect Simple (had done) 1. INTRODUCTION The Past Perfect tense is the past of the Present Perfect tense. They have jettisoned. They had jettisoned. 2. FORMATION Past of have + past participle of the verb (had done) Affirmative Negative I, you, had ( d) docked I, you, had not (hadn t) docked he, she, it sailed he, she, it sailed we, you, they we, you, they Question Answer Had the vessel docked? Had they sailed? No, it hadn t. No, they hadn t. 3. USE To show a past action which happened before another past action. It indicates which past action happened first. Link words like when, after, before are often used with past perfect. The vessel had docked when the message arrived. She was very happy because she had not been on a cruise before. The passengers went ashore after the ship had docked. N.B. Often it is not necessary to use the Past Perfect (e.g. when it s clear which happened action first). e.g. The vessel sailed when the signal arrived. Notes: PRACTICE Unit (5) Exersises 15

23 (5.1) In the following story * put the verbs in the Simple Past Perfect to express a past action that happened before another past action. Example: There was so much traffic in the city, that when they arrived at the harbour the ship (sail) had sailed. 1. The young sailor the skipper took on board, (not, be) on an ocean sailing ship before. 2. On the second night after they (set) sail the skipper told the young sailor to go to the helm: Now, just follow that star, OK? Yes, sir. 3. Some time later the skipper went on deck and found that the vessel (turned) completely round. 4. The sailor explained that he (follow) the bright star as he (be) told to, but after he (pass) it, he didn t know which one to follow! * This text was adapted from «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ» by. Ποταμιάνος (5.2) Put the verbs in parenthesis in the Simple Past & Past Perfect. 1. They said they (need) an ambulance because one of the firemen (burn) badly. 2. When the ship (sail) through the Malacca Strait, all the doors in the accommodation area (lock) to prevent a pirate raid. 3. The Captain (plan) a fire drill and a boat drill but they (be) able to do the first one only. 4. By 4 o clock the Chief Mate (finish) his watch and (go) to sleep. 5. I (recognise) the new Third Mate as soon as he (come) on board last night, although I (not, see) him since he (leave) the academy. 6. As soon as the Coxswain (return) from his investigation yesterday evening, he (tell) what he (discover). 16

24 Unit (6) Past Perfect Continuous (had been doing) 1. INTRODUCTION The Past Perfect Continuous is the past of the Present Perfect Continuous and must not be confused with the Past Continuous. 2. FORMATION The Past Perfect Continuous is formed with had been + ing That morning the ship was in Piraeus. It was now afternoon and the ship was nearing Crete. The F/B Ioanna had been sailing all day. AFFIRMATIVE NEGATIVE I, you, he, she, it, we, you, they had been sailing ( d) I you he she it we you they I had not been sailing. (hadn t) QUESTION ANSWER Had you been sailing? Yes, I had. / No, I hadn t. 3. USE It is used to give emphasis to the duration of an activity that progressed before another one or before a specific point of time in the past. It is also used to express another activity that was going on for some time close to another time in the past. The vessel had been drifting for two days before she was located. I had been waiting since 5.30, but the vessel sailed into the harbour at The ratings were dirty because they had been scrubbing the deck. She had to bunker because she had been sailing 1000 miles. Notes: PRACTICE Unit (6) Exersises (6.1) Read the situation and write a sentence: Example: 17

25 The stewardess woke up in the middle of the night with a cry. She was sweating and was not sure where she was. (She/ have/ a bad dream) She had been having a bad dream. 1. The Third Engineer entered his cabin. He was wearing overalls and looked tired. (he/ work/ in the workshop) 2. The two sailors came on board from the harbour. They were laughing and shouting. (they/ drink/ in a local) 3. The surveyor entered the officers room. The hatches were closing. (The crane operators/ unload/ the vessel) 4. The Mate entered the bridge. He looked satisfied. (he/ check/ the cargo) 5. The ABs put back the big needles and balls of string. (They/ resew/ the bales) (6.2) Read the situation and write a compound sentence: Example: The F/B Ioanna sailed. After five hours there was a terrible storm. The F/B Ioanna had been sailing for five hours when there was a terrible storm. 1. At around the Captain went to bed. Around midnight they woke him up to report a UFO. The Captain.when they. 2. The ABs started re-nailing the some crates. Three hours later they entered the rest room satisfied. The ABs when they. 3. The surveyor started checking the operation of hold ventilators. Half an hour later he felt a terrible pain in his stomach. The surveyor when he. 4. The AB started resewing some bales. Half an hour later he heard the explosion. The A.B. when he (6.3) Put the verbs in the Past Simple/Continuous and the Past Perfect Simple/Continuous. 1. The Second Engineer (try) to fix the damage for two hours when he (feel) a sharp pain in his heart. 2. When the look-out came down, the mate (remark) him because he (sleep) during his watch. 3. The Captain (want) to know how long the Bosun (miss). 18

26 4. The ABs reported that they (stow) the equipment for an hour, when they (hear) the explosion. 5. When a signal from the owners (order) them to change course, the vessel (sail) two days towards Gibraltar. 6. The Second Mate (tally) the cargo for hours, before the Captain (send) him relief. 7. When I entered the bridge, the mate was on all fours on the floor. He (look for) his lighter. 8. When I got to the swimming pool my wife (wait) for me. She started complaining because she (wait) for over half an hour. 9. When the passenger (enter) the dining saloon, they (already, serve) dinner and her friends (eat). 10. The passengers (all, go) ashore a long time, when the Bosun (discover) one (sleep) on a couch in the saloon. 11. When I last (meet) him, he (live) in Patras. He (tell) me then that he (think) of emigrating to Canada and he may well have done so by now. 19

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Tenses Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-065-7 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2008 ISBN: 978-960-337-080-2 Copyright 2008 Ίδρυµα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διδάσκουσα: Ε.Μπουφίδου-Τσιριτάκη Το

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

VERBS (ρήµατα) to be (είµαι) To ρήµα to be είναι βοηθητικό ρήµα και οι χρόνοι του είναι: be (απαρέµφατο), was (αόριστος), been (παθητική µετοχή).

VERBS (ρήµατα) to be (είµαι) To ρήµα to be είναι βοηθητικό ρήµα και οι χρόνοι του είναι: be (απαρέµφατο), was (αόριστος), been (παθητική µετοχή). VERBS (ρήµατα) to be (είµαι) To ρήµα to be είναι βοηθητικό ρήµα και οι χρόνοι του είναι: be (απαρέµφατο), was (αόριστος), been (παθητική µετοχή). Ενεστώτας affirmative form negative form interrogative

Διαβάστε περισσότερα

You may not start to read the questions printed on the subsequent pages of this question paper until instructed that you may do so by the Invigilator

You may not start to read the questions printed on the subsequent pages of this question paper until instructed that you may do so by the Invigilator MODERN AND MEDIEVAL LANGUAGES TRIPOS Part IA Option A: ab initio Friday 21 May 2010 9 to 12 Paper GRA1: INTRODUCTION TO THE MODERN GREEK LANGUAGE, 1 USE OF MODERN GREEK Candidate Number.. Answer ALL questions.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I C t B E F H I K l M N O P p S T U u V W w y Z z Ac a b D d e f G g h i J j k L m n o Q q R r s v xx Y Τετράδιο Λεξιλογίου VOCABULARY NOTEBOOK προσφορά QLS! Με δύο λέξεις Το παρόν µαθητικό βοήθηµα δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 4β: Conditionals. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 4β: Conditionals. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 4β: Conditionals Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY Paper 2 Use of English Structure (60 minutes) GR Sample paper

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

The Mouse s Wedding. page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο wind = άνεμος wall = τοίχος handsome, young mouse = όμορφος νεαρός ποντικός

The Mouse s Wedding. page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο wind = άνεμος wall = τοίχος handsome, young mouse = όμορφος νεαρός ποντικός The Mouse s Wedding page 2 This story is about = Αυτή η ιστορία είναι για Father Mouse = Πατέρας Ποντικός Mother Mouse = Μητέρα Ποντικίνα Miss Mouse = Δεσποινίς Ποντικίνα page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

LN794 Greek: Level 1 (Standard)

LN794 Greek: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN794 Greek: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 011 ISBN: 978-960-337-097-0 Copyright 011 Ίδρυμα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GSE entre Number andidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Thursday 16 June 2011 - Afternoon Time: 55 minutes You do not need any

Διαβάστε περισσότερα

HIP HOP. 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός)

HIP HOP. 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός) HIP HOP Το χιπ χοπ είναι ένα είδος ρυθμικής μουσικής που ξεκίνησε στην Αμερική την δεκαετία του 70 με 80 που αποτελείται από 4 στοιχεία: 1. Ραπ (Ο στίχος) 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός) 3. Djing(Η μουσική) 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη)

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) [κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση κάθε Σάββατο στις 18:00 στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) A class divided 7/2 On A class the day divided after Martin

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 10: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 Anglia Intermediate Grammatical Points Name: Date: 10 June 2014 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE Past Simple:

Διαβάστε περισσότερα

London Examinations GCE

London Examinations GCE Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Tuesday 15 May 2007 Afternoon Time: 3 hours Surname Signature Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα