ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ"

Transcript

1 ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

2 Á ÅÊÄÏÓÇ 2004 ISBN: Copyright 2004 Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíáôýðùóç ôïõ âéâëßïõ êáé ôùí åéêüíùí ìå êüèå ìýóï êáèþò êáé ç äéáóêåõþ, ç ðñïóáñìïãþ, ç ìåôáôñïðþ êáé ç êõêëïöïñßá ôïõ. ( ñèñï 3 ôïõ í. 2121/1993).

3 ÐÑÏËÏÃÏÓ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ Ï ÅõãÝíéïò Åõãåíßäçò, éäñõôþò êáé ïñçãüò ôïõ «Éäñýìáôïò Åõãåíßäïõ», ðñïåßäå åíùñßôáôá êáé ó çìüôéóå ôç âáèéü ðåðïßèçóç üôé áíáãêáßï ðáñüãïíôá ãéá ôçí ðñüïäï ôïõ Ýèíïõò áðïôåëåß ç Üñôéá êáôüñôéóç ôùí ôå íéêþí ìáò óå óõíäõáóìü ðñïò ôçí çèéêþ ôïõò áãùãþ. Ôçí ðåðïßèçóþ ôïõ áõôþ ôçí ìåôýôñåøå óå ãåííáßá ðñüîç åõåñãåóßáò, üôáí êëçñïäüôçóå óåâáóôü ðïóü ãéá ôç óýóôáóç Éäñýìáôïò, ðïõ èá åß å ùò óêïðü íá óõìâüëëåé óôçí ôå íéêþ åêðáßäåõóç ôùí íýùí ôçò ÅëëÜäáò. ôóé, ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 1956 óõíåóôþèç ôï «ºäñõìá Åõãåíßäïõ», ôïõ ïðïßïõ ôçí äéïßêçóç áíýëáâå ç áäåëöþ ôïõ Ìáñ. Óßìïõ, óýìöùíá ìå ôçí åðéèõìßá ôïõ äéáèýôç. Áðü ôç óôéãìþ åêåßíç Üñ éóáí ðñáãìáôïðïéïýìåíïé ïé óêïðïß ðïõ ïñáìáôßóèçêå ï ÅõãÝíéïò Åõãåíßäçò êáé óõã ñüíùò ç åêðëþñùóç ìéáò áðü ôéò âáóéêüôåñåò áíüãêåò ôïõ åèíéêïý ìáò âßïõ. Ôï Ýñãï ôïõ Éäñýìáôïò óõíý éóå áðü ôï 1981 ìý ñé ôï 2000 ï Íéêüëáïò Âåñíßêïò-Åõãåíßäçò Ýêôïôå óõíå ßæåé áõôü ï ê. Ëåùíßäáò ÄçìçôñéÜäçò-Åõãåíßäçò. ÊáôÜ ôçí êëéìüêùóç ôùí óêïðþí ôïõ, ôï ºäñõìá ðñïýôáîå ôçí Ýêäïóç ôå íéêþí âéâëßùí ôüóï ãéá ëüãïõò èåùñçôéêïýò üóï êáé ðñáêôéêïýò. Äéåðéóôþèç ðñüãìáôé üôé áðïôåëåß ðñùôáñ éêþ áíüãêç ï åöïäéáóìüò ôùí ìáèçôþí ìå óåéñýò áðü âéâëßá, ôá ïðïßá èá Ýèåôáí ïñèü èåìýëéá óôçí ðáéäåßá ôïõò êáé èá áðïôåëïýóáí óõã ñüíùò ðïëýôéìç âéâëéïèþêç ãéá êüèå ôå íéêü. Åéäéêüôåñá, üóïí áöïñü óôá åêðáéäåõôéêü âéâëßá ôùí óðïõäáóôþí ôùí Äçìïóßùí Ó ïëþí Åìðïñéêïý Íáõôéêïý, ôï ºäñõìá áíýëáâå ôüôå ôçí ÝêäïóÞ ôïõò óå ðëþñç êáé óôåíþ óõíåñãáóßá ìå ôç Äéåýèõíóç ÍáõôéêÞò Åêðáéäåýóåùò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ ïðïßïõ õðüãïíôáé ïé Ó ïëýò áõôýò. Ç áíüèåóç óôï ºäñõìá Ýãéíå ìå ôçí õð' áñéè /5031, ôçò 9çò Áõãïýóôïõ 1966, áðüöáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, ïðüôå êáé óõíåêñïôþèç êáé ç áñìüäéá ÅðéôñïðÞ Åêäüóåùí. ÁðïôÝëåóìá ôçò óõíåñãáóßáò áõôþò Þôáí ç Ýêäïóç ôçò ÓåéñÜò ÂéâëéïèÞêç ôïõ Íáõôéêïý, üðïõ åîåäüèçóáí: á) Ãéá ôïõò ìáèçôýò ôùí ÌÝóùí Íáõôéêþí Ó ïëþí 30 ôüìïé âéâëßùí ( ). â) Ãéá ôéò ÁÄÓÅÍ (Áíþôåñåò Äçìüóéåò Ó ïëýò Åìðïñéêïý Íáõôéêïý) 54 ôüìïé ( ). Êýñéïò óêïðüò ôùí åêäüóåùí áõôþí, ôùí ïðïßùí ôï ðåñéå üìåíï åßíáé óýìöùíï ìå ôá åêüóôïôå éó ýïíôá áíáëõôéêü ðñïãñüììáôá ôïõ ÕÅÍ, Þôáí ç ðáñï Þ ðñïò ôïõò óðïõäáóôýò ôùí Íáõôéêþí Ó ïëþí ÁÄÓÅÍ êáé Íáõôéêþí Ëõêåßùí ôùí áíáãêáßùí ôüôå åêðáéäåõôéêþí êåéìýíùí, ôá ïðïßá áíôéóôïé ïýí ðñïò ôá ìáèþìáôá ðïõ äéäüóêïíôáé óôéò Ó ïëýò áõôýò. Åðßóçò åëþöèç éäéáßôåñç ðñüíïéá, þóôå ôá âéâëßá áõôü íá åßíáé ãåíéêüôåñá ñþóéìá ãéá üëïõò ôïõò áîéùìáôéêïýò ôïõ Åìðïñéêïý Íáõôéêïý, ðïõ áóêïýí ôï åðüããåëìá Þ åîåëßóóïíôáé óôçí éåñáñ ßá ôïõ êëüäïõ ôïõò, ùñßò áõôü íá óçìáßíåé üôé åðýñ åôáé ìåôáâïëþ óôç óôüèìç ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôïõò.

4 Ìå ôçí õð. áñ. 1168 / õðïõñãéêþ áðüöáóç ôï Õðïõñãåßï ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò áíýèåóå óôï ºäñõìá Åõãåíßäïõ ôçí óõããñáöþ êáé Ýêäïóç ôùí äéäáêôéêþí åã åéñéäßùí ôùí Íáõôéêþí Áêáäçìéþí Þäç ç åðéôñïðþ åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò, óôçí ïðïßá ìåôý åé, üðùò ðüíôá, êáé ï äéåõèõíôþò ÍáõôéêÞò Åêðáéäåýóåùò ôïõ ÕÅÍ, ðñïåêþñõîå óõìöþíùò ðñïò áðüöáóç ôïõ ÕÅÍ ôçí óõããñáöþ 15 âéâëßùí ðñïò êüëõøç åðåéãïõóþí áíáãêþí ôùí óðïõäáóôþí âüóåé ôùí éó õüíôùí áíáëõôéêþí ðñïãñáì-ìüôùí. Ôá âéâëßá áõôü Ý ïõí óõããñáöåß Þäç êáé åõñßóêïíôáé óôï óôüäéï ôçò åêäüóåùò. Ïé óõããñáöåßò êáé ç ÅðéôñïðÞ Åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò åîáêïëïõèïýí íá êáôáâüëëïõí êüèå ðñïóðüèåéá, þóôå ôá âéâëßá íá åßíáé åðéóôçìïíéêþò Üñôéá áëëü êáé ðñïóáñìïóìýíá óôéò áíüãêåò êáé ôéò äõíáôüôçôåò ôùí óðïõäáóôþí. Ãé' áõôü Ý ïõí ðñïóåãìýíç ãëùóóéêþ äéáôýðùóç ôùí êåéìýíùí ôïõò êáé ç äéáðñáãìüôåõóç ôùí èåìüôùí åßíáé áíüëïãç ðñïò ôç óôüèìç ôçò åêðáéäåýóåùò, ãéá ôçí ïðïßá ðñïïñßæïíôáé. Ìå ôçí ðñïóöïñü óôïõò êáèçãçôýò, óôïõò óðïõäáóôýò ôçò íáõôéêþò ìáò åêðáéäåýóåùò êáé óå üëïõò ôïõò áîéùìáôéêïýò ôïõ Å.Í. ôùí åêäüóåþí ôïõ, ôï ºäñõìá óõìâüëëåé óôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ óêïðïý ôïõ éäñõôþ ôïõ Åõãåíßïõ Åõãåíßäïõ. ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÊÄÏÓÅÙÍ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ Ìé áþë Áããåëüðïõëïò, ïì. êáèçãçôþò ÅÌÐ, Ðñüåäñïò. ÁëÝîáíäñïò Óôáõñüðïõëïò, ïì. êáèçãçôþò Á.Â.Ó. Ðåéñáéþò, Áíôéðñüåäñïò. ÉùÜííçò Ôåãüðïõëïò, ïì. êáèçãçôþò ÅÌÐ. N. ÈåìÝëáñïò, áíôéðëïßáñ ïò Ë.Ó., Äéåõè. Íáõô. Åêð. Õ.Å.Í. Óýìâïõëïò åðß ôùí åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò Êùí. ÌáíÜöçò, êáèçã. ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí. ÃñáììáôÝáò ôçò ÅðéôñïðÞò, Ãåþñãéïò ÁíäñåÜêïò.

5 ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÔÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ENGLISH GRAMMAR for the Merchant Marine Academies PART TWO ÇËÉÁ Ð. ÔÓÙÍÇ ÊáèçãçôÞ Áããëéêþí Á. Å. Í. Áóðñïðýñãïõ ÁÈÇÍÁ 2004

6

7 ÐÑÏËÏÃÏÓ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁ Óýìöùíá êáé ìå ôçí ðñïêþñõîç óõããñáöþò ç ÁããëéêÞ ÃñáììáôéêÞ (English Grammar for the Merchant Marine Academies) Ý åé äýï êýñéïõò óôü ïõò: íá ðáñïõóéüóåé ôá ãñáììáôéêü öáéíüìåíá ôçò ÁããëéêÞò ãëþóóáò êáé íá ðñïóöýñåé åðáñêþ, êáôü ôï äõíáôüí, åîüóêçóç ìå åöáñìïãýò, áîéïðïéþíôáò õëéêü ðïõ ðñïýñ åôáé êáôü êýñéï ëüãï áðü íáõôéêü êåßìåíá. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï åëðßæù íá ðñïóöåñèåß ìáæß ìå ôçí áðáñáßôçôç åîïéêåßùóç óôç ãñáììáôéêþ êáé óçìáíôéêüò üãêïò ïñïëïãßáò óôïõò ìåëëïíôéêïýò Áîéùìáôéêïýò (ÐëïéÜñ ïõò êáé Ìç áíéêïýò) ôïõ Åìðïñéêïý Íáõôéêïý. Ç åîïéêåßùóç áõôþ äåí åßíáé áðëþò åðéèõìçôþ, áëëü ìßá áðü ôéò âáóéêýò ðñïäéáãñáöýò ôçò åéäéêþò íáõôéêþò åêðáéäåýóåùò, üðùò áõôýò êáèïñßæïíôáé áðü ôï ÄéåèíÞ Íáõôéëéáêü Ïñãáíéóìü (ÉÌÏ). Ç áíüãêç ãéá åîïéêåßùóç ìå ôçí ïñïëïãßá äçìéïõñãåß ßóùò ìåãüëåò äõóêïëßåò, ùò ðñïò ôéò ôå íéêýò êõñßùò ëýîåéò, éäéáßôåñá óôï ðñþôï ôåý ïò. Ãéá íá áíôéìåôùðéóèåß ç äõóêïëßá áõôþ öñüíôéóá íá õðüñ ïõí üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñåò åðáíáëþøåéò ôùí éäßùí ëýîåùí. ÅðéðëÝïí ñçóéìïðïßçóá ôçí åëëçíéêþ óôéò èåùñçôéêýò åðåîçãþóåéò, ãéá íá ðåñéïñéóèïýí ïé Üãíùóôåò ëýîåéò, ðïõ ìïéñáßá èá áõîüíïíôáí áðü ôçí ïñïëïãßá ôùí åðåîçãþóåùí ôçò ãñáììáôéêþò. ÔÝëïò ðñïóôýèçêå Ýíá ãëùóóüñéï ïñïëïãßáò óôï ôýëïò ôïõ âéâëßïõ, ãéá íá äéåõêïëõíèïýí ïé óðïõäáóôýò óôçí åñãáóßá ôïõò. ÄåäïìÝíïõ üôé åßíáé ç ðñþôç öïñü ðïõ ãñüöåôáé ôýôïéïõ åßäïõò ãñáììáôéêþ åßíáé åðéèõìçôü åðïéêïäïìçôéêü ó üëéá êáé ðñïôüóåéò áðü ôïõò óõíáäýëöïõò, ðïõ èá äéäüîïõí ôï ðåñéå üìåíü ôçò óôéò ôüîåéò ôïõò, þóôå óå ìåëëïíôéêþ Ýêäïóç íá âåëôéùèïýí êáé ôá êåßìåíá. Èåùñþ õðï ñýùóþ ìïõ íá åõ áñéóôþóù üëïõò åêåßíïõò ðïõ âïþèçóáí çèéêü êáé ðñáêôéêü óôçí ðñáãìüôùóç ôïõ Ýñãïõ êáé éäéáßôåñá ôéò êáèçãþôñéåò ÁããëéêÞò ôçò Áêáäçìßáò Áóðñïðýñãïõ êáé ôçò Í. Ìç áíéþíáò ÄéáìáíôÞ ÁãëáÀá, ÌÜìáëç ÅëÝíç êáé ôéò êáèçãþôñéåò Ë. Óôá ôéüñç,. ËÜëëç, Ê. Ãñçãüñïãëïõ ãéá ôç äïêéìþ ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôïõ âéâëßïõ óôçí áßèïõóá). Åõ áñéóôßåò åðßóçò ïöåßëïíôáé óôçí ê. Jacqueline Bissell-Poliraki ôïõ Âñåôáíéêïý Óõìâïõëßïõ (BA, UED, RSA, MA, MSc, M Ed), ãéá ôç âáóéêþ åðéóôçìïíéêþ áíüãíùóç ôïõ êåéìýíïõ, ãéá ôç äéáôýðùóç ðïëõôßìùí êáé ðïëõáñßèìùí éäåþí, êáèþò êáé ãéá ôéò äéïñèþóåéò ôéò ó åôéêýò ìå ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ õëéêïý êáé ôç äéüôáîç ôùí áóêþóåùí êáé óôçí ÅëÝíç Ôóþíç ãéá ôç öùôïãñáößá ôïõ åîùöýëëïõ. ÉäéáéôÝñùò åðßóçò åõ áñéóôþ ôï ðñïóùðéêό ôïõ Åêäïôéêïý ÔìÞìáôïò ôïõ Éäñýìáôïò Åõãåíßäïõ ãéá ôç óõìâïëþ ôïõ óôéò äéïñèþóåéò êáé óôçí êáôü ôï äõíáôüí Üñôéá Ýêäïóç ôïõ êåéìýíïõ. Ï óõããñáöýáò

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα και με τις επιταγές της προκήρυξης συγγραφής της, η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ έχει δύο κύριους στόχους: να παρουσιάσει τα γραμματικά φαινόμενα της Αγγλικής γλώσσας και να προσφέρει επαρκή, κατά το δυνατόν, εξάσκηση και εφαρμογές αξιοποιώντας υλικό που να προέρχεται κατά κύριο λόγο από ναυτικά κείμενα. Με αυτό το τρόπο ελπίζουμε να προσφέρουμε μαζί με την απαραίτητη εξοικείωση στη γραμματική και ένα σημαντικό όγκο ορολογίας στους μελλοντικούς Αξιωματικούς (Πλοιάρχους και Μηχανικούς) του Εμπορικού Ναυτικού. Η εξοικείωση αυτή δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά μια από τις βασικές προδιαγραφές της ειδικής ναυτικής εκπαίδευσης όπως καθορίζονται από την διεθνή ναυτική οργάνωση ΙΜΟ. Η ανάγκη για εξοικείωση με την ορολογία δημιουργεί ίσως ένα πρόβλημα μεγάλου αριθμού δύσκολων, τεχνικών κυρίως, λέξεων ιδιαίτερα στο πρώτο τεύχος. Επειδή όμως αυτό ήταν αναπόφευκτο, για του λόγους που αναφέραμε πιο πάνω, φροντίσαμε να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες επαναλήψεις των ίδιων λέξεων. Επιπλέον χρησιμοποιήσαμε την ελληνική στο πρώτο τεύχος για να περιορίσουμε τις άγνωστες λέξεις που μοιραία θα αυξάνονταν από την ορολογία των επεξηγήσεων της γραμματικής, και τέλος προσθέσαμε ένα γλωσσάριο ορολογίας στο τέλος του βιβλίου για να διευκολύνουμε τους σπουδαστές στην εργασία τους. Ο Συγγραφέας

9 \ Unit 1 Word Order (A Revision) INTRODUCTION. This is a summary of all that has been taught directly or indirectly about word order so far in Part 1. Word order in English, unlike Greek, is rather strict and has very little flexibility. The basic pattern is: Subject+Verb+Object+Manner+Place+Time (SVOMPT) The Mate inspected the cargo carefully in hold No 1 this morning VARIATIONS. Not all six parts of the sentence are necessarily there. The deckhands scrubbed the deck carefully yesterday. (SVOPT) The Mate is writing some letters. (SVO) This AB speaks English well. (SVOP) The Time may be placed at the beginning either for emphasis or for aesthetic reasons. This morning the Mate inspected the cargo carefully in hold No 1. (TSVOMP) Questions require inversion of subject/auxiliary verb or the use of an extra auxiliary: Is the Mate writing letters? Does the AB speak English well? Have the deckhands scrubbed the deck carefully? VERBS OF MOTION (Time/Place) Verbs of motion do not normally have an object: The vessel sailed to Santorini last night. (SVPT) or Last night the vessel sailed to Santorini. (TSVP) Vassili has been working on the Irini since last January. (SVPT) Will the Bosun report to the bridge at 06.00? FREQUENCY ever always usually often sometimes rarely seldom rarely never Adverbs of Frequency are normally placed in front of the main verb but after the auxiliary, and after the verb to be as a main verb: The Bosun usually wakes up at six o clock in the morning. The Captain often inspected the watches during the voyage. ever always usually often sometimes rarely seldom rarely never 2

10 The Chief Engineer rarely watches TV. The Bosun sometimes rigs the pilot ladder himself. OR Sometimes the pilot rigs the ladder himself. That Indian AB is never tired. The Mate has always watched the loading operation from beginning to end. The Captain will never allow this. I would never ask him. The Cook is always very busy. Questions and negatives: Has the Chief Mate ever been to Bombay? Does the ship often get charters in the Mediterranean? Can you ever make a boarding speed of knots? It doesn t often have high winds in the area. You mustn t ever try to land on deck in such weather. OTHER ADVERBS also already just still all both These adverbs are ordered in the same way as frequency adverbs: The Bosun has just gone to check the cargo. The ABs have all gone to the galley. The Mate is still on the bridge. The Cadets are both on duty at the moment. Can the Bosun also rig the accommodation ladder? PASSIVE Word order in the Passive Voice follows a strict pattern: Active object becomes Passive subject, the verb is set in the Passive form (be+past Participle), Active subject becomes Passive object (Agent) Active: Passive: Subject + Verb in the active + Object + (Definitions) P. Subject + Verb in the passive + by P. Object (=agent) + (Definitions) The engineers overhauled the engine urgently in the dry dock yesterday. The engine was overhauled by the engineers urgently in the dry doc yesterday. TWO OBJECT VERBS bring buy get give lend pay send tell take Verbs that take a direct (a thing) and an indirect object (a person) are ordered as in the following examples: The Captain brought his wife a lot of presents. OR The Captain brought a lot of presents to his wife. The Company paid the shipyard a lot of money for the repairs. The Company paid a lot of money to the shipyard for the repairs. At Yokohama the Chief Engineer bought his boys some electronic games. At Yokohama the Chief Engineer bought some electronic games for his boys. He went to the store and got the First Engineer all the spare parts. 3

11 He went to the store and got all the spare parts for the Chief Engineer. Notes:. PRACTICE Unit (1) Exercises (1.1) Put the parts of the following sentences in the right column: They have foreign officers on board. The Chief Engineer spends his summers on Tinos. Deck-hands do all the odd jobs on board a ship every day. Ships all over the world are inspected regularly The passenger is going to the swimming pool of the ship. The vessel cannot proceed without a pilot on board. The pilot rigged the accommodation ladder two hours ago. Subject (who?) Verb (action) Object (who/what?) 1. They have foreign officers 2. Manner (how?) Place (where?) on board. Time (when?) (1.2) Put the words in the right order: Example in the/ have/ two years/ present position/ stayed/i. I have stayed in the present position two years. 1. transferred/ I/ to hold 1/ heavy cargo. 4

12 2. a beautiful vessel/ this morning/ in the harbour/saw. 3. many times/ has been/ the Chief Engineer/ to Venezuela 4. in Japan/ the ferry/ in 2003/ was built 5. the Captain/ in bed/ breakfast/ this morning/ had 6. In September/ the Electrician s daughter/ to College/ is going 7. will be/ the vessel/ inspected/ by/ in Le Havre/ surveyor 8. moved/ the AB/ the pilot ladder/ three metres aft 9. the problem/ of the valve/ carefully/ the Second Engineer/ explained (1.3) Put the words in the right order. Put the verbs in the right form: 1. at 10.00/ sail/ the F/B Jason / to Brindisi/ every week/? 2. have/ got/ usually/ two propellers/ very fast ships/? 3. always/ use/ mechanics/ electric drills/ in their work? 4. the Chief Engineer/ can/ this difficult damage/ by/ repair/? 5. not/ hand drills/ motors/ electrical/ have 6. The Cook / send/ a hot chocolate/ to the Third Mate/ on his watch. 7. for a ship/ the Cadet/ still/ look. 5

13 8. hand/ the Cadet/ to the Third Engineer/ the wrench. 9. write/ the Mate/ for the New Year/ a postcard/ to his friend 6

14 Unit (2) Revision of tenses Present Simple: States, habits, systems and processes. e.g. He sails around the world every three months. My cousin works on the LOVEBOAT. The Captain thinks there is a stowaway in the holds. The sun sets in the West. Present Continuous: Present actions, current trends, descriptions, questions. e.g. The Chief Engineer is demonstrating the problems of this valve. They are not building very large tankers now. What are you doing here? I m sorting out my papers. Past Simple: Past events, telling a story. e.g. Captain Fokas went on board two hours ago. The Captain first met his wife when he was eighteen. Past Continuous: (continuous actions interrupted by simple past, parallel past actions) e.g. The vessel was entering [the] harbour when we heard the explosion. The Engineer was overhauling pump No. 1 while No. 2 was operating. Future: Shall/will (offers, promises, predictions, etc.), e.g. Wait here! I ll be back in a minute. The meal will soon finish. Going to: For intentions, plans and visible evidence. e.g. The Omega Shipping Company are going to order a new container ship. Look at those storm clouds. It s going to rain. Present Perfect Simple: (unfinished past + for/since), already, never, ever. e.g. The First Engineer has been on board for a month. The AB has already launched lifeboat no. 12. Notes: PRACTICE Unit (2) Tenses Revision Exercises (2.1) Put in the correct form of the verbs in parenthesis: Yesterday I (enter) the engine room, the Third Engineer (still, work) on the main condenser. He said that he (stop) in a few 7

15 minutes. I asked him why it (take) him such a long time and he (explain) that he (replace) the packing and ferrules otherwise the leakage (stop) otherwise. He added that even then he (not, be) 100% certain that it (stop). (2.2) Put the verbs into the correct tense. John: Where is the Cadet Engineer? (check) the lub- Nick: He s in the engine room with the Third Engineer. They oil for contaminants. John: How often (you, check) the lub-oil? Nick: Every time we (clean) the purifier. John: How long (the Cadet, be) on board? Nick: Well, (let) me see! Over four months, I (think). When he first came he (not, know) many things but he (make) a lot of progress since then. John: When (he, go) back to the Academy? Nick: As soon as we (reach) Piraeus. (2.3) Put the following verbs in the right form (tenses, the imperative, the passive etc., in the negative or interrogative). expect close run load sail move know belong Shall we get through? Sure, this channel not to navigation. Will the weather improve? No, we better weather before this evening. Keep off [the] coast all the time! to high seas at all! There must be something wrong with the engine. It smoothly. Whose is the tanker outside the port? I who it belongs now, but it to Omega Shipping when I worked on it. The vessel had finished by and we were able 2 hours later. 8

16 9

17 Unit (3) Tenses: Present Perfect Continuous (have been doing) 1. FORMATION The Present Perfect Continuous (PPC) is formed: have been + ing e.g. How long have you been working on the Krystallia? Affirmative Negative I we you they he she it have ( ve) has( s) been been working sailing chipping sleeping working sailing chipping I we you they he she it have not (haven t) has not (hasn t) been been working sailing chipping sleeping Working sailing chipping Question Have you been sailing long? Has the stewardess been serving cocktails? Short Answer Yes, I have. (No, I haven t). Yes, she has. (No she hasn t). 2. USAGE To say that something started in the past and is still going on or has just stopped. P.P.C. is preferred with how long, for and since. Sometimes we use P.P. Continuous in order to emphasise that the action was continuous and intense. Very often we can use either a Simple or a Present Perfect Continuous except with always, and stative verbs. So the ship hasn t arrived yet. Have you been waiting long? Yes, I ve been sitting here for an hour. How long has it been raining? Since we sailed. The Bosun is exhausted. He s been working a double shift. I have worked on tankers all my life. I have been working on tankers all my life. The Captain has always checked this himself. They have known the Captain for years. Notes:. 10

18 PRACTICE Unit (3) Exersises (3.1) Put the verbs in parentheses in the Present Perfect Continuous : 1. The vessel (unload) for three hours. It ll take another three. 2. They (sail) for 20 days on end. They must be tired. 3. The Engineer is in a really bad mood. He (try) to fix that pump for two hours without success. 4. It s time to relieve him. He (patrol) since (3.2) Put the verbs in parentheses in the Present Perfect Simple/Continuous : 1. The vessel has not arrived in Rotterdam yet. Well, she (sail, only) since last night. 2. He started sailing at High School. He (sail) for sixteen years now. 3. How long (you,be) on board this ship now? Well, I (be, only) on board this ship for three weeks now. 4. The deck is very clean! Well, two deck-hands (scrub) for three hours now. 5. Have you noticed how the ship (slide)? No wonder; the hull hasn t been painted in five years. 6. Look! He is a stowaway. He (hide) in the refrigerator ever since we sailed; I wonder he s still alive. 7. Car loading does take time! They (pack) that vessel since dawn but they (finish) yet. 8. There (be) a big demand for yachts recently, you know. Oh! Is that why they (build) so many at the shipyard? 9. He (pester) the Captain for shore leave, but he (manage) to persuade him yet. Do you reckon he will? 11

19 Unit (4) Used to: (Past events & situations no more true, etc.), to be/get used to + ing 1. INTRODUCTION Used to resembles the Greek Paratatikos in that it refers to past events or situations that happened or were true for a period of time in the past. 2. FORMATION Used to is a modal verb and has only one form (past of use + to + infinitive) Affirmative Negative I, you, he, she, it, we, they used to sail I, you, he, she, it, we, they didn t use to (usedn t to) sail. Question Answer Did you use to sail those days? Yes, I did. / No, I didn t. 3. USE use For repeated actions in the past. For past actions/situations that do not exist any more. For states in the past that are not necessarily contrasted to the present. *This is no longer true. examples I used to work as an apprentice then* (but I don t any more). I used to like this boat but not any more. He used to be a naval officer. I used to love my wife very much. N.B.! Do not confuse I used to do with I am used to doing I used to work hard when I was young. (= I don t work hard any longer) I am used to working hard. (= I work hard and it doesn t bother me because I have been doing it for such a long time) Remember: be used to can be used in all tenses: The Cadet was soon used to doing shift work right from his first sail. I am used to doing is formal, so the pattern to be+ used to + noun/pronoun is more usual: The apprentice will soon get used to hard work. The new Captain seems nice, but I haven t got used to him yet Get, become and grow can also be used in place of to be before used to: The noise in the workshop is unpleasant, but you will soon get used to it. Little by little he became used to being on the sea for months. 12

20 It didn t take long the apprentice to grow used to the night shifts. Notes:. PRACTICE Unit (4) Exersises (4.1) Complete the sentences with: used to, didn t use to, did (you, he, etc) use to and one of the following verbs : be (2), bring, do, fix, go, have, read, telephone 1. The mate a guitar but sold it two years ago. 2. How the Chief Engineer that problem? 3. What the Captain when there was a storm coming? 4. Jim to the beach when he was on holiday. 5. As a boy the Captain much. Now he doesn t seem to be doing anything else in his free time. 6. The Second Engineer his wife on the VHS everyday when he was on a voyage. 7. The Bosun presents to his wife and children when he came back from his voyages. 8. Back a few years ago the busy port of Rafina a small fishing harbour. 9. The Captain s wife is coming on board in Hong Kong. Really? What does she look like? Well, I haven t seen her for 10 years; she a beautiful woman then. (4.2) Put the verbs in the Simple Past (to tell a story) or used to (to refer to a habit) : 1. We (sail) sailed into Syros port where we (load) general cargo. Then we (proceed) to Rhodes to load more cargo, but there (be) no cargo available there, so we (sail) back to Syros in ballast. Next we (call) at Syracuse where we (load) a cargo of fruit for Marseilles and then we (continue) on our course to Gibraltar. There we (take) bunkers and then (set) course for the Aegean. 13

21 2. I (sail) with my brother when I was five. He (wake) me up early in the morning. We (sail) for hours and in the evening we (return) home tired but happy. (4.3) Put the verbs in either the -ing or infinitive form. 1. There used to (be) a buoy in position but I can t see any thing now. 2. I wouldn t like to work on a tanker I ve grown used to (work) on passenger ships. 3. The Captain used to (drink), but after (develop) a problem of high blood pressure he prefers (drink) tea. 4. I am the Captain here! I m not used to (be) told what to do. 5. Thank you very much for the generous offer, sir, but I have become so used to (command) this ship that I cannot accept a new job. (4.4) Put the verbs in either the be used to+ing, used to+infinitive form, or simple past, whichever is most suitable: 1. I ve worked in the engine room for years now. I (be) the noise. 2. When the Mate first visited London he couldn t (drive). 3. The Captain remembered the time when as a young mate he (do) double shifts. 4. The new Mate found it difficult (learn) the ropes around the tanker. Before he (sign on) on the tanker he (work) on a general cargo carrier. 5. Mate: Wouldn t you prefer to sleep on a bed? AB: No, I (sleep, not) on beds. 14

22 Unit (5) Past Perfect Simple (had done) 1. INTRODUCTION The Past Perfect tense is the past of the Present Perfect tense. They have jettisoned. They had jettisoned. 2. FORMATION Past of have + past participle of the verb (had done) Affirmative Negative I, you, had ( d) docked I, you, had not (hadn t) docked he, she, it sailed he, she, it sailed we, you, they we, you, they Question Answer Had the vessel docked? Had they sailed? No, it hadn t. No, they hadn t. 3. USE To show a past action which happened before another past action. It indicates which past action happened first. Link words like when, after, before are often used with past perfect. The vessel had docked when the message arrived. She was very happy because she had not been on a cruise before. The passengers went ashore after the ship had docked. N.B. Often it is not necessary to use the Past Perfect (e.g. when it s clear which happened action first). e.g. The vessel sailed when the signal arrived. Notes: PRACTICE Unit (5) Exersises 15

23 (5.1) In the following story * put the verbs in the Simple Past Perfect to express a past action that happened before another past action. Example: There was so much traffic in the city, that when they arrived at the harbour the ship (sail) had sailed. 1. The young sailor the skipper took on board, (not, be) on an ocean sailing ship before. 2. On the second night after they (set) sail the skipper told the young sailor to go to the helm: Now, just follow that star, OK? Yes, sir. 3. Some time later the skipper went on deck and found that the vessel (turned) completely round. 4. The sailor explained that he (follow) the bright star as he (be) told to, but after he (pass) it, he didn t know which one to follow! * This text was adapted from «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ» by. Ποταμιάνος (5.2) Put the verbs in parenthesis in the Simple Past & Past Perfect. 1. They said they (need) an ambulance because one of the firemen (burn) badly. 2. When the ship (sail) through the Malacca Strait, all the doors in the accommodation area (lock) to prevent a pirate raid. 3. The Captain (plan) a fire drill and a boat drill but they (be) able to do the first one only. 4. By 4 o clock the Chief Mate (finish) his watch and (go) to sleep. 5. I (recognise) the new Third Mate as soon as he (come) on board last night, although I (not, see) him since he (leave) the academy. 6. As soon as the Coxswain (return) from his investigation yesterday evening, he (tell) what he (discover). 16

24 Unit (6) Past Perfect Continuous (had been doing) 1. INTRODUCTION The Past Perfect Continuous is the past of the Present Perfect Continuous and must not be confused with the Past Continuous. 2. FORMATION The Past Perfect Continuous is formed with had been + ing That morning the ship was in Piraeus. It was now afternoon and the ship was nearing Crete. The F/B Ioanna had been sailing all day. AFFIRMATIVE NEGATIVE I, you, he, she, it, we, you, they had been sailing ( d) I you he she it we you they I had not been sailing. (hadn t) QUESTION ANSWER Had you been sailing? Yes, I had. / No, I hadn t. 3. USE It is used to give emphasis to the duration of an activity that progressed before another one or before a specific point of time in the past. It is also used to express another activity that was going on for some time close to another time in the past. The vessel had been drifting for two days before she was located. I had been waiting since 5.30, but the vessel sailed into the harbour at The ratings were dirty because they had been scrubbing the deck. She had to bunker because she had been sailing 1000 miles. Notes: PRACTICE Unit (6) Exersises (6.1) Read the situation and write a sentence: Example: 17

25 The stewardess woke up in the middle of the night with a cry. She was sweating and was not sure where she was. (She/ have/ a bad dream) She had been having a bad dream. 1. The Third Engineer entered his cabin. He was wearing overalls and looked tired. (he/ work/ in the workshop) 2. The two sailors came on board from the harbour. They were laughing and shouting. (they/ drink/ in a local) 3. The surveyor entered the officers room. The hatches were closing. (The crane operators/ unload/ the vessel) 4. The Mate entered the bridge. He looked satisfied. (he/ check/ the cargo) 5. The ABs put back the big needles and balls of string. (They/ resew/ the bales) (6.2) Read the situation and write a compound sentence: Example: The F/B Ioanna sailed. After five hours there was a terrible storm. The F/B Ioanna had been sailing for five hours when there was a terrible storm. 1. At around the Captain went to bed. Around midnight they woke him up to report a UFO. The Captain.when they. 2. The ABs started re-nailing the some crates. Three hours later they entered the rest room satisfied. The ABs when they. 3. The surveyor started checking the operation of hold ventilators. Half an hour later he felt a terrible pain in his stomach. The surveyor when he. 4. The AB started resewing some bales. Half an hour later he heard the explosion. The A.B. when he (6.3) Put the verbs in the Past Simple/Continuous and the Past Perfect Simple/Continuous. 1. The Second Engineer (try) to fix the damage for two hours when he (feel) a sharp pain in his heart. 2. When the look-out came down, the mate (remark) him because he (sleep) during his watch. 3. The Captain (want) to know how long the Bosun (miss). 18

26 4. The ABs reported that they (stow) the equipment for an hour, when they (hear) the explosion. 5. When a signal from the owners (order) them to change course, the vessel (sail) two days towards Gibraltar. 6. The Second Mate (tally) the cargo for hours, before the Captain (send) him relief. 7. When I entered the bridge, the mate was on all fours on the floor. He (look for) his lighter. 8. When I got to the swimming pool my wife (wait) for me. She started complaining because she (wait) for over half an hour. 9. When the passenger (enter) the dining saloon, they (already, serve) dinner and her friends (eat). 10. The passengers (all, go) ashore a long time, when the Bosun (discover) one (sleep) on a couch in the saloon. 11. When I last (meet) him, he (live) in Patras. He (tell) me then that he (think) of emigrating to Canada and he may well have done so by now. 19

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 03: G R A M M A R T e n s e s. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 03: G R A M M A R T e n s e s. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 03: G R A M M A R T e n s e s revision Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Tenses Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ...

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ... INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε)

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε) LIST OF VERBS THAT ARE FOLLOWED BY A FULL INFINITIVE A Afford: έχω τη δυνατότητα, έχω τα μέσα να I can t afford to buy a new computer, now Agree: συμφωνώ Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-065-7 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα